Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

441/2003 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022

Ustanovení části první § 2 písm. c), § 3 písm. a) bodu 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ustanovení části druhé nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 286/2018 Sb.

1.1.2019

zákonem č. 196/2017 Sb.

25.7.2017

Více...

441

 

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o ochranných známkách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Ochranné známky (§ 1-54)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-7)

Pojem ochranné známky

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16 a upravuje ochranné známky.

§ 1a

Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé

a)

odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a

b)

být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

§ 2

[Podmínky ochrany v ČR]

Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

a)

zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) (dále jen „národní ochranné známky“),

b)

s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví14 na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) nebo Protokolu k Madridské dohodě1 (dále jen „mezinárodní ochranné známky“),

c)

zapsány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie2 (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady“) v rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „ochranná známka Evropské unie“),

d)

na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“)3 a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.4

§ 3

[Starší ochranná známka]

Starší ochrannou známkou se s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí

a)

zapsaná, má-li dřívější den podání,

1.

národní ochranná známka,

2.

mezinárodní ochranná známka,

3.

ochranná známka Evropské unie;

b)

ochranná známka Evropské unie, k níž je ve smyslu čl. 39 a 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady uplatněn nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky (dále jen „seniorita“) uvedené v písmenu a) bodech 1 a 2, i když se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla;

c)

přihlášená ochranná známka podle písmen a) a b), pokud bude zapsána;

d)

všeobecně známá známka, jejíž ochrana vznikla přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky a k tomuto dni dosud trvá.

Důvody pro zamítnutí ochrany

§ 4

[Výčet důvodů]

Do rejstříku se nezapíše označení,

a)

které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a,

b)

které nemá rozlišovací způsobilost,

c)

které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností,

d)

které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech,

e)

které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

f)

které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,

g)

které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

h)

které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů,

i)

které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3 k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány,

j)

které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,3 jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu,

k)

které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,

l)

jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

§ 5

[Rozlišovací způsobilost]

Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

§ 6

zrušen

§ 7

[Výčet námitek]

(1)

Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“)

a)

vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné výrobky nebo služby, pro které má být zapsáno přihlašované označení,

b)

vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

c)

vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,

d)

vlastníkem ochranné známky, pokud přihlášku ochranné známky (dále jen „přihláška“) podal zástupce vlastníka ochranné známky na své vlastní jméno a bez souhlasu tohoto vlastníka, ledaže by zástupce své jednání řádně odůvodnil,

e)

uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace,

f)

fyzickou osobou, jejíž právo na ochranu osobnosti, zejména právo na jméno, právo k vlastní podobě a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva,

g)

osobou, které náležejí práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno, nebo

h)

vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlašovaného označení dotčena.

(2)

Námitky může podat rovněž přihlašovatel ochranné známky uvedené v § 3 písm. c) a přihlašovatel či žadatel o zápis práva z jiného průmyslového vlastnictví podle odstavce 1 písm. h), bude-li toto právo zapsáno.

(3)

V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle odstavce 1 (dále jen „namítající“) po podání námitek udělí písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a Úřad řízení o námitkách zastaví.

Hlava II

Účinky ochranné známky (§ 8-12)

§ 8

Práva z ochranné známky

(1)

Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2)

Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 až 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

a)

označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b)

označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

c)

označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3)

Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

a)

umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,

b)

nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,

c)

dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,

d)

užívání označení v obchodních listinách a v reklamě,

e)

užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,

f)

užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem6.

(4)

Vlastník starší zapsané ochranné známky má právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně jejich obalů, jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky odlišit. To neplatí, pokud v rámci řízení o porušení práv ze zapsané ochranné známky, které bylo zahájeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7, poskytne deklarant nebo držitel zboží důkazy o tom, že vlastník této ochranné známky není oprávněn zakázat uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.

(5)

Byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce vlastníka ochranné známky bez souhlasu tohoto vlastníka, má vlastník právo zakázat užívání ochranné známky touto osobou, ledaže by své jednání řádně odůvodnila.

§ 8a

Existuje-li riziko, že pro výrobky nebo služby by mohly být použity obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž je umístěna ochranná známka, a toto používání by představovalo porušení práv vlastníka ochranné známky podle § 8 odst. 2 a 3, má vlastník této známky právo zakázat v obchodním styku

a)

umisťovat označení shodné s ochrannou známkou nebo označení jí podobné na obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna,

b)

nabízet na trhu či uvádět na trh nebo skladovat pro tyto účely anebo dovážet či vyvážet obaly, štítky, etikety, bezpečnostní prvky nebo zařízení nebo prvky či zařízení dokládající pravost nebo jakékoli jiné prostředky, na nichž může být ochranná známka umístěna.

§ 9

Reprodukce ochranných známek ve slovnících

Vzbuzuje-li reprodukce zapsané ochranné známky publikovaná ve slovníku, encyklopedii nebo obdobném díle v tištěné nebo elektronické podobě dojem, že se jedná o druhový název výrobků nebo služeb, má vlastník ochranné známky právo žádat po vydavateli nebo nakladateli, aby reprodukce ochranné známky byla bezodkladně, v případě tištěné podoby nejpozději při následujícím uveřejnění nebo vydání díla, opatřena údajem, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

§ 10

Omezení účinků ochranné známky

(1)

Pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku

a)

jejich jméno a příjmení nebo adresu, jedná-li se o fyzickou osobu,

b)

označení nebo údaje, které nemají rozlišovací způsobilost nebo které se týkají druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností,

c)

ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů.

(2)

Vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

§ 10a

(1)

Vlastník ochranné známky je oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a).

(2)

Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, vlastník ochranné známky na žádost žalovaného předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

§ 10b

(1)

Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3.

(2)

Vlastník starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu8, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky Evropské unie, pokud by tato pozdější ochranná známka Evropské unie nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 60 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady.

(3)

Není-li vlastník starší ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky podle odstavce 1 nebo 2, není vlastník dotčené pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání starší ochranné známky, přestože toto starší právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.

§ 11

Vyčerpání práv z ochranné známky

(1)

Vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije, pokud vlastník ochranné známky má oprávněné důvody zakázat další uvádění výrobků na trh, zejména pokud došlo ke změně nebo zhoršení stavu výrobků poté, co byly uvedeny na trh.

§ 12

[Lhůty pro uplatnění práv]

(1)

Vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

(2)

Vlastník pozdější ochranné známky není oprávněn zakázat užívání shodné či podobné starší ochranné známky nebo navrhovat její prohlášení za neplatnou, přestože by vlastník starší ochranné známky již svá práva z ochranné známky nemohl uplatnit.

(3)

Uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. e), který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě svého označení návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Hlava III

Užívání ochranné známky (§ 13-14)

§ 13

Užívání ochranné známky

(1)

Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu. Řádné užívání ochranné známky Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady.

(2)

Za řádné užívání ochranné známky podle odstavce 1 se považuje rovněž

a)

užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka,

b)

umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

(3)

Užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka ochranné známky a užívání kolektivní a certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.

§ 14

zrušen

Hlava IV

Ochranná známka jako předmět vlastnictví (§ 15-18a)

Změna vlastníka

§ 15

[Převod a přechod ochranné známky]

(1)

Ochranná známka může být nezávisle na převodu obchodního závodu převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.

(2)

Ochranná známka přechází na nového vlastníka též v případech stanovených jinými právními předpisy10.

(3)

Převod ochranné známky nabývá účinky zápisem do rejstříku. O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.

(4)

Přechod ochranné známky je účinný vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. O zápis přechodu do rejstříku je oprávněn požádat právní nástupce původního vlastníka nebo jiná oprávněná osoba. Nabyvatel ochranné známky může vůči Úřadu činit úkony týkající se nakládání s ochrannou známkou již po doručení žádosti o zápis přechodu práv k ochranné známce.

(5)

Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 Úřad zapíše do rejstříku do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.

(6)

Žádost o zápis převodu či přechodu ochranné známky obsahuje

a)

údaje o totožnosti dosavadního vlastníka ochranné známky,

b)

údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky a

c)

údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich uvedené v pořadí tříd mezinárodního třídění9 spolu s příslušným číslem třídy.

(7)

K žádosti o převod ochranné známky se přiloží převodní listina nebo výňatek z ní, popřípadě jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky. Při přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky.

(8)

Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně použije pro převod či přechod přihlášky.

§ 16

[Vyznačení změny vlastníka]

(1)

Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy3 nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace17, má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka této známky.

(2)

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“). K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí soudu.

§ 17

Jiná práva

(1)

Ochranná známka může být předmětem zástavního práva, popřípadě jiného věcného práva, předmětem výkonu rozhodnutí či exekuce a může být zahrnuta do majetkové podstaty podle jiného právního předpisu6a.

(2)

Skutečnosti uvedené v odstavci 1 Úřad na žádost zapíše do rejstříku, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy Úřad obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu.

(3)

Žádost o zápis jiných práv obsahuje

a)

údaje o totožnosti vlastníka ochranné známky a

b)

údaje o totožnosti oprávněné osoby z jiných práv.

(4)

K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce se přiloží zástavní smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního orgánu; k žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či exekuce se přikládá rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo exekuční příkaz.

(5)

Zástavní právo k ochranné známce vzniká zápisem do rejstříku, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(6)

Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně použijí pro přihlášku.

§ 18

Licence

(1)

Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto na základě licenční smlouvy uzavřené podle jiného právního předpisu18 pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, nebo pro některé z nich. Licence může být poskytnuta jako výhradní nebo nevýhradní.

(2)

Vlastník ochranné známky se může dovolávat svých práv z ochranné známky vůči nabyvateli licence, který porušil ustanovení licenční smlouvy, pokud jde o dobu trvání licence, podobu, ve které může být ochranná známka užívána, rozsah výrobků nebo služeb, pro které byla licence poskytnuta, území, na kterém může být ochranná známka užívána, nebo jakost výrobků nebo služeb vyráběných či poskytovaných nabyvatelem licence.

(3)

Nabyvatel licence je oprávněn vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky podle jiného právního předpisu, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.

(4)

Licence je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran.

(5)

Žádost o zápis licence do rejstříku obsahuje

a)

údaje o totožnosti poskytovatele licence,

b)

údaje o totožnosti nabyvatele licence,

c)

označení výrobků nebo služeb, jichž se licence týká, nebo údaj, že se licence týká všech výrobků nebo služeb, a

d)

údaj o tom, zda je licence výhradní nebo nevýhradní.

(6)

K žádosti o zápis licence do rejstříku se přiloží licenční smlouva, popřípadě její výňatek nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence.

(7)

Žádost o změnu zápisu licence, popřípadě o zápis ukončení licence, může podat kterákoli ze smluvních stran.

(8)

Ustanovení odstavců 1 až 7 se přiměřeně použijí pro licenci k přihlášce.

§ 18a

Spoluvlastnictví ochranné známky

(1)

Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen „spoluvlastníci“), řídí se vztahy mezi nimi jinými právními předpisy19 .

(2)

Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z jejích spoluvlastníků.

(3)

K platnému uzavření licenční smlouvy podle § 18 je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spoluvlastníků; každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z ochranné známky samostatně.

(4)

K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu.

(5)

Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí pro přihlášku podanou více přihlašovateli.

Hlava V

Přihláška (§ 19-20)

§ 19

Přihláška

(1)

O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá přihláškou podanou u Úřadu; každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.

(2)

Přihláška musí obsahovat

a)

údaje o totožnosti přihlašovatele,

b)

seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky, a

c)

znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení, které splňuje požadavky stanovené v § 1a písm. b).

(3)

Je-li přihlašovatel zastoupen, musí přihláška obsahovat údaje o totožnosti zástupce a k přihlášce se připojí doklad o zastoupení.

(4)

Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle § 20, uvede v přihlášce den podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána. Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti z několika přihlášek, musí zároveň uvést u každého výrobku nebo služby, ze které přihlášky právo přednosti uplatňuje.

(5)

V přihlášce přihlašovatel označí druh ochranné známky, jejíž zápis požaduje. Vymezení jednotlivých druhů ochranných známek včetně způsobu jejich vyjádření je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(6)

Úřad zveřejní na svých internetových stránkách technické požadavky na vyjádření přihlašovaného označení v elektronické podobě. Není-li přihlašované označení vyjádřeno v elektronické podobě, přiloží přihlašovatel jeho plošné vyobrazení o velikosti A8 až A4, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami.

(7)

Není-li z vyjádření přihlašovaného označení zřejmá orientace přihlašovaného označení, naznačí se doplněním slov „horní část“ na každém vyobrazení. Obsahuje-li přihlašované označení údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede přepis těchto údajů do latinky.

(8)

Předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení.

§ 19a

[Zatřiďování výrobků a služeb]

(1)

Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, se zatřiďují podle systému mezinárodního třídění výrobků a služeb9. Úřad zveřejňuje mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na svých internetových stránkách.

(2)

Výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, musí přihlašovatel dostatečně jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány a dotčené osoby byly na základě tohoto vymezení schopny určit rozsah požadované ochrany.

(3)

Pro účely odstavce 2 lze použít obecné termíny obsažené v názvech tříd mezinárodního třídění nebo jiné obecné výrazy za předpokladu, že splňují požadovaná kritéria jasnosti a přesnosti.

(4)

Obecné výrazy, včetně obecných termínů z názvů tříd mezinárodního třídění, zahrnují výrobky nebo služby, které spadají pod význam daného výrazu. Použití těchto výrazů nezakládá nárok na ochranu pro výrobky nebo služby, které pod význam daného výrazu nespadají.

(5)

Pokud přihlašovatel žádá o zápis pro výrobky nebo služby spadající do více než jedné třídy, seskupí výrobky nebo služby podle tříd mezinárodního třídění; před každou třídu uvede její číslo a seřadí je ve vzestupném pořadí.

(6)

Výrobky a služby se nepovažují za podobné pouze z toho důvodu, že se vyskytují ve stejné třídě podle mezinárodního třídění. Výrobky a služby se nepovažují za odlišné pouze z toho důvodu, že se vyskytují v různých třídách podle mezinárodního třídění.

§ 20

Den podání přihlášky

(1)

Úřad vyznačí den podání přihlášky. Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

(2)

Právo přednosti, které vyplývá z Pařížské úmluvy,3 musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a doložit je do 3 měsíců od jejího podání, jinak je Úřad nepřizná. Právo přednosti lze uplatnit z přihlášky, v níž je požadována ochrana v unijní zemi Pařížské úmluvy3 nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace17; jestliže stát, v němž je učiněno první podání přihlášky, není unijní zemí Pařížské úmluvy3 ani členem Světové obchodní organizace17; lze právo přednosti z tohoto podání přiznat jen za podmínek vzájemnosti. Lhůtu k prokázání práva přednosti nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

(3)

Úřad na žádost přihlašovatele vystaví doklad o přiznání práva přednosti (prioritní doklad).

Hlava VI

Řízení o přihlášce (§ 21-28)

§ 21

Formální průzkum

(1)

Úřad zkoumá, zda přihláška splňuje náležitosti stanovené v § 19 a 19a.

(2)

Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 2, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, zjištěné nedostatky odstranil. Za den podání přihlášky se v tomto případě považuje den, kdy byly tyto náležitosti Úřadu doplněny.

(3)

Nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 3, 5, 6 nebo 7 nebo podle § 19a odst. 1, 2 nebo 5, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která však musí činit alespoň 2 měsíce, chybějící náležitosti doplnil.

(4)

Nejsou-li odstraněny nedostatky náležitostí uvedené v odstavcích 2 a 3, Úřad podanou přihlášku odmítne.

(5)

Nejsou-li odstraněny nedostatky uvedené v § 19a odst. 1, 2 nebo 5 jen pro některé výrobky nebo služby, Úřad přihlášku odmítne v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

§ 22

Věcný průzkum

(1)

Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

(2)

Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovateli umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout.

§ 23

Zveřejnění přihlášky

Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, zveřejní Úřad přihlášku ve Věstníku.

Připomínky a námitky

§ 24

Připomínky

(1)

Každý může do konce lhůty pro podání námitek podle § 25 podat Úřadu připomínky založené na důvodech podle § 4; k připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.

(2)

Přihlašovatel musí být Úřadem o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyrozuměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejích připomínek vyrozumí.

(3)

Připomínky uvedené v odstavci 1 nelze podat z důvodů podle § 7. 

(4)

Jsou-li připomínky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.

§ 25

Námitky

(1)

Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2)

Námitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží.

(3)

Námitky lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž namítajícímu.

(4)

Námitky lze podat na základě části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je starší právo chráněno nebo k ochraně přihlášeno, a mohou se týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je podána přihláška.

(5)

Námitky obsahují

a)

označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce,

b)

údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny, a

c)

označení výrobků nebo služeb, na nichž jsou námitky založeny, nebo údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího.

(6)

Jsou-li námitky předkládány v listinné podobě, předkládají se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.

§ 26

Řízení o námitkách

(1)

Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.

(2)

Nezamítne-li Úřad námitky podle odstavce 1, vyrozumí přihlašovatele o obsahu námitek a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad o námitkách rozhodne podle obsahu spisu.

(3)

Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, námitky zamítne.

(4)

Zjistí-li Úřad, že přihlašované označení zasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, přihlášku zamítne. Existuje-li důvod zamítnutí přihlášky pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Úřad přihlášku zamítne pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(5)

Úřad zveřejní údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě o zamítnutí námitek ve Věstníku.

§ 26a

Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení

(1)

Pokud ke dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, namítající na žádost přihlašovatele předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky nebo dni vzniku práva přednosti přihlášky byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž jsou založeny námitky, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

(2)

Žádost podle odstavce 1 může přihlašovatel podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení námitek k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3)

Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje

a)

číslo zápisu starší ochranné známky namítajícího,

b)

označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se námitky opírají, a

c)

odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.

(4)

Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná.

(5)

Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojím vyhotovení.

(6)

Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o námitkách tuto skutečnost uvede.

(7)

Namítající předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

(8)

Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(9)

Nedoložil-li namítající v zákonné lhůtě řádné užívání starší ochranné známky podle odstavce 1 nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo, Úřad námitky zamítne.

§ 26b

Smírné urovnání

Úřad přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň 2 měsíců ke smírnému urovnání.

§ 27

Úprava přihlášky

(1)

Není-li dále stanoveno jinak, nelze po podání přihlášky provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla přihláška podána.

(2)

Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem. Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna.

(3)

Přihlašovatel může kdykoli vzít přihlášku zpět. O přihlášce, která byla vzata zpět, Úřad řízení zastaví.

(4)

Přihlašovatel může kdykoli omezit seznam výrobků nebo služeb v přihlášce. Toto omezení nelze vzít zpět.

(5)

Přihlašovatel je oprávněn přihlášku přihlašovanou pro více výrobků či služeb rozdělit. Právo přednosti z původní přihlášky bude zachováno i pro přihlášky rozdělené, jestliže obsahují jen výrobky či služby uvedené v původní přihlášce.

(6)

V žádosti o úpravu přihlášky přihlašovatel uvede požadovanou úpravu; v případě rozdělení přihlášky uvede přihlašovatel údaj o tom, jak požaduje přihlášku rozdělit spolu se seznamem výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené přihlášky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění9 spolu s příslušným číslem třídy a s uvedením dne vzniku práva přednosti pro každou z rozdělených přihlášek. V případě omezení seznamu výrobků nebo služeb přihlašovatel uvede výrobky nebo služby, o něž se přihláška omezuje, spolu s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění9 a s příslušným číslem třídy.

(7)

Ustanovení odstavců 1, 2, 4 až 6 se přiměřeně použijí pro zapsanou ochrannou známku.

§ 28

Zápis

(1)

Vyhovuje-li přihláška požadavkům tohoto zákona, nebylo-li řízení o přihlášce zastaveno a nebyly-li podány ve lhůtě stanovené v § 25 odst. 1 námitky nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty či řízení o nich pravomocně zastaveno, zapíše Úřad ochrannou známku do rejstříku spolu s uvedením dne zápisu a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

(2)

Zápis ochranné známky do rejstříku Úřad oznámí ve Věstníku.

(3)

Účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Hlava VII

Doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky (§ 29-29a)

§ 29

Doba platnosti a obnova zápisu

(1)

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Nepožádá-li vlastník ochranné známky o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Neposkytnutí této informace nezakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci podle jiného právního předpisu20 a nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.

(2)

Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3)

Žádost o obnovu zápisu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti.

(4)

Je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3, považuje se za nepodanou.

(5)

Je-li žádost o obnovu zápisu podána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

(6)

Má-li být zápis ochranné známky obnoven pouze pro některé z výrobků nebo služeb, vlastník v žádosti o obnovu uvede označení výrobků nebo služeb, pro které má být zápis ochranné známky obnoven, popřípadě označení výrobků nebo služeb, které mají být ze seznamu vypuštěny.

(7)

Obnova zápisu ochranné známky nabývá účinnosti ke dni, k němuž uplyne doba platnosti zápisu ochranné známky; obnovu zápisu Úřad zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku.

§ 29a

Zvláštní ustanovení o obnově zápisu ochranné známky

(1)

Vlastník ochranné známky, která byla Úřadem pravomocně zrušena či prohlášena za neplatnou, v případě soudního přezkumu rozhodnutí podle jiného právního předpisu12, může podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo 3, jako by ochranná známka byla zapsána.

(2)

Pokud přihlašované označení nebylo jako ochranná známka zapsáno do rejstříku v období 10 let ode dne podání přihlášky, může přihlašovatel podat žádost o obnovu zápisu ochranné známky, jako by ochranná známka byla zapsána v posledním roce tohoto období. Žádost může přihlašovatel podat ve lhůtách stanovených v § 29 odst. 2 nebo 3.

Hlava VIII

Vzdání se, zrušení a neplatnost (§ 30-34)

§ 30

Vzdání se práv k ochranné známce

Vlastník se může u Úřadu svým prohlášením vzdát práv k ochranné známce v rozsahu všech výrobků či služeb, pro které byla zapsána, nebo některých z nich; účinky tohoto prohlášení nastávají dnem doručení prohlášení vlastníka ochranné známky Úřadu a nelze je vzít zpět. Úřad vyznačí vzdání se práv k ochranné známce v rejstříku a oznámí je ve Věstníku.

§ 31

Zrušení

(1)

Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže

a)

ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno, popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,

b)

se ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé,

c)

ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

(2)

V řízení zahájeném na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3)

Návrh na zrušení ochranné známky musí být odůvodněn a v případě návrhu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo podle odstavce 2 doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.

(4)

Návrh na zrušení ochranné známky se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

(5)

Návrh na zrušení ochranné známky obsahuje označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb.

(6)

Je-li návrh na zrušení ochranné známky předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.

§ 31a

Řízení o návrhu na zrušení ochranné známky

(1)

Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu na zrušení ochranné známky a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit, a v případě návrhu podle § 31 odst. 1 písm. a) předložit důkazy o řádném užívání. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.

(2)

Jsou-li důkazy o řádném užívání ochranné známky předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

(3)

Zjistí-li Úřad, že návrh na zrušení ochranné známky není důvodný, návrh zamítne.

(4)

Zjistí-li Úřad, že existuje důvod zrušení uvedený v § 31, ochrannou známku zruší. Je-li důvod zrušení pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku zruší v rozsahu těchto výrobků nebo služeb.

(5)

V rozsahu, v jakém byla práva vlastníka zrušena, se zapsaná ochranná známka považuje za známku, která nemá ode dne podání návrhu na zrušení účinky stanovené tímto zákonem. Úřad na žádost účastníka řízení může v rozhodnutí o návrhu na zrušení ochranné známky uvést jiný dřívější den, ke kterému nastal důvod zrušení.

§ 32

Neplatnost

(1)

Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo přihláška nebyla podána v dobré víře.

(2)

Byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala před zahájením řízení o návrhu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

(3)

Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

(4)

Podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.

(5)

Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

(6)

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou i poté, co byla zrušena, co se jí vlastník vzdal nebo co zanikla uplynutím doby platnosti.

(7)

Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou

§ 32a

(1)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy umožňujícími projednání návrhu.

(2)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 lze podat na základě jednoho či více starších práv za předpokladu, že všechna náležejí témuž navrhovateli.

(3)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se může týkat části nebo všech výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

(4)

Úřad vyrozumí vlastníka ochranné známky o návrhu a stanoví mu lhůtu, ve které se může k návrhu vyjádřit. Úřad o návrhu rozhodne i v případě, že se vlastník k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří.

(5)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou obsahuje

a)

označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků nebo služeb,

b)

údaje o starších právech navrhovatele, na nichž je návrh založen, pokud je návrh podán podle § 32 odst. 3 zákona, a

c)

označení výrobků nebo služeb, na nichž je návrh založen, nebo údaj, že je založen na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy navrhovatele.

(6)

Je-li návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou předkládán v listinné podobě, předkládá se včetně důkazů ve dvojím vyhotovení.

§ 32b

[Zamítnutí návrhu]

(1)

Úřad návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítne, jestliže

a)

ochranná známka není vyloučena ze zápisu z důvodů uvedených v § 4 anebo jsou splněny podmínky podle § 32 odst. 2,

b)

přihláška byla podána v dobré víře, nebo

c)

zápisem ochranné známky nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7.

(2)

Úřad návrh zamítne, nedoložil-li navrhovatel podle § 32c řádné užívání starší ochranné známky nebo nepředložil-li důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání a jde-li o jediné namítané starší právo; jinak k takové ochranné známce při projednání návrhu nepřihlédne.

(3)

Návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu kolize se starší ochrannou známkou Úřad zamítne, pokud by mu nebylo možné vyhovět ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky z těchto důvodů:

a)

starší ochranná známka, která může být prohlášena za neplatnou podle § 4 písm. b), c) nebo d), nezískala rozlišovací způsobilost uvedenou v § 5,

b)

návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. b) a starší ochranná známka nezískala dostatečnou rozlišovací způsobilost, aby mohla být konstatována pravděpodobnost záměny, nebo

c)

návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se zakládá na důvodu uvedeném v § 7 odst. 1 písm. c) a starší ochranná známka nezískala dobré jméno.

(4)

Je-li pro ochrannou známku Evropské unie uplatněna seniorita z ochranné známky, které se vlastník vzdal nebo kterou nechal zaniknout, může být ochranná známka, která byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka zrušena dodatečně, jestliže mohla být prohlášena za neplatnou nebo zrušena rovněž v době, kdy se vlastník ochranné známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém případě seniorita pozbývá účinku.

§ 32c

Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou

(1)

Pokud ke dni podání návrhu podle § 32 odst. 3 je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána v souladu s § 13 pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v § 13 byly splněny i k tomuto datu.

(2)

Žádost podle odstavce 1 může vlastník pozdější ochranné známky podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(3)

Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po lhůtě uvedené v odstavci 2, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou tuto skutečnost uvede.

(4)

Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje

a)

číslo zápisu starší ochranné známky navrhovatele,

b)

označení výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje doložit řádné užívání ochranné známky, nebo údaj o tom, že se požaduje doložit řádné užívání pro všechny výrobky nebo služby, o něž se návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou opírá, a

c)

odůvodnění přípustnosti žádosti obsahující údaj, že se jedná o starší ochrannou známku či starší ochranné známky podle odstavce 1.

(5)

Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná. Je-li žádost předkládána v listinné podobě, předkládá se ve dvojím vyhotovení.

(6)

Navrhovatel předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

(7)

Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

§ 33

Zvláštní ustanovení o účincích zrušení a neplatnosti

(1)

Účinky zrušení nebo neplatnosti ochranné známky se netýkají

a)

rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která nabyla právní moci a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky,

b)

smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení nebo neplatnosti ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí; lze však požadovat vrácení plnění poskytnutého na základě smlouvy.

(2)

Ustanovením odstavce 1 není dotčena odpovědnost vlastníka ochranné známky za škodu nebo bezdůvodné obohacení.

§ 34

zrušen

Hlava IX

Zvláštní ustanovení o kolektivních a certifikačních ochranných známkách (§ 35-40d)

§ 35

Kolektivní ochranná známka

(1)

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby od výrobků nebo služeb jiných osob.

(2)

O zápis kolektivní ochranné známky může požádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, který podle příslušných předpisů má právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva.

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, platí pro kolektivní ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.

§ 36

Náležitosti přihlášky kolektivní ochranné známky

(1)

Přihláška kolektivní ochranné známky musí mimo náležitosti uvedené v § 19 obsahovat údaje o totožnosti členů nebo společníků přihlašovatele, kteří mohou kolektivní ochrannou známku užívat.

(2)

K přihlášce kolektivní ochranné známky musí být přiložena smlouva o užívání, v níž se uvedou alespoň osoby oprávněné kolektivní ochrannou známku užívat, podmínky pro členství v právnické osobě, jakož i podmínky pro užívání kolektivní ochranné známky včetně sankcí.

§ 37

Průzkum přihlášky kolektivní ochranné známky

(1)

Úřad podrobí přihlášku kolektivní ochranné známky průzkumu v rozsahu stanoveném v § 21 a 22 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 35 odst. 1.

(2)

Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku kolektivní ochranné známky,

a)

nesplňuje-li požadavky podle § 35 nebo 36,

b)

odporuje-li smlouva o užívání veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo

c)

je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než kolektivní ochrannou známku.

(3)

Připomínky týkající se přihlášky kolektivní ochranné známky mohou být mimo důvody uvedené v § 24 založeny na důvodech podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nebo podle § 36 odst. 2.

(4)

Úřad přihlášku kolektivní ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou smlouvy o užívání požadavkům uvedeným v odstavci 2.

(5)

Splňuje-li přihláška kolektivní ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem kolektivní ochranné známky.

§ 38

Práva z kolektivní ochranné známky

(1)

Výlučné právo označovat výrobky či služby kolektivní ochrannou známkou, pro které je kolektivní ochranná známka zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami mají členové či společníci vlastníka kolektivní ochranné známky zapsaní v rejstříku.

(2)

Vlastník kolektivní ochranné známky má práva v rozsahu podle hlavy II tohoto zákona, není-li v této hlavě stanoveno jinak.

(3)

Členové či společníci vlastníka kolektivní ochranné známky mají práva podle odstavce 1 za podmínek stanovených smlouvou o užívání.

(4)

Vlastník kolektivní ochranné známky může jménem svých členů či společníků oprávněných užívat ochrannou známku podle odstavce 1 uplatňovat náhradu škody, která jim vznikla v důsledku neoprávněného užívání ochranné známky.

(5)

Člen či společník vlastníka uvedený v odstavci 1 může vstoupit do řízení o porušení práv z kolektivní ochranné známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla.

§ 38a

Změna smlouvy o užívání

(1)

Úřad na žádost vlastníka kolektivní ochranné známky zapíše v rejstříku změnu složení členů či společníků tohoto vlastníka.

(2)

Vlastník kolektivní ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny smlouvy o užívání.

(3)

Změna smlouvy o užívání se zapíše do rejstříku, pokud změněná smlouva splňuje požadavky stanovené v § 36 odst. 2 a neobsahuje důvody k zamítnutí uvedené v § 37 odst. 2 písm. b) nebo c).

(4)

Změna smlouvy o užívání ve vztahu ke třetím osobám nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.

§ 39

Omezení práv z kolektivní ochranné známky

Kolektivní ochranná známka nemůže být předmětem licence.

§ 40

Zrušení kolektivní ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1)

Mimo důvody podle § 31 Úřad zruší kolektivní ochrannou známku také v případě, že

a)

vlastník kolektivní ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání ochranné známky způsobem neslučitelným se smlouvou o užívání, včetně jakékoli změny této smlouvy zapsané v rejstříku,

b)

změna smlouvy o užívání ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 38a, s výjimkou případu, kdy vlastník ochranné známky novou změnou smlouvy o užívání vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo

c)

způsob, jakým byla ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 37 odst. 2 písm. c).

(2)

Pro prohlášení kolektivní ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 35 odst. 1. Úřad prohlásí kolektivní ochrannou známku, která byla zapsána v rozporu s § 37 odst. 2, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník kolektivní ochranné známky vyhoví změnou smlouvy o užívání požadavkům podle § 37 odst. 2.

§ 40a

Certifikační ochranná známka

(1)

Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

(2)

O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, platí pro certifikační ochranné známky ustanovení hlav I až VIII a X a XI obdobně.

§ 40b

Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky

(1)

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky. Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2)

Úřad podrobí přihlášku certifikační ochranné známky průzkumu v rozsahu uvedeném v § 21 a 22 s tím, že splnění podmínky stanovené v § 4 písm. b) Úřad hodnotí s přihlédnutím k § 40a odst. 1.

(3)

Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,

a)

nesplňuje-li přihláška podmínky stanovené v odstavci 1 nebo v § 40a,

b)

odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo

c)

je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.

(4)

Úřad přihlášku certifikační ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v odstavci 3.

(5)

Připomínky týkající se přihlášky certifikační ochranné známky mohou mimo důvody uvedené v § 24 být založeny na důvodech podle odstavce 3.

(6)

Splňuje-li přihláška certifikační ochranné známky podmínky pro zápis do rejstříku, Úřad ji do rejstříku zapíše; přihlašovatel se stává vlastníkem certifikační ochranné známky.

(7)

Úřad v rejstříku zveřejní pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

§ 40c

Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky

(1)

Vlastník certifikační ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.

(2)

Změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky se zapíší do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují požadavky uvedené v § 40b odst. 1 a neobsahují důvody pro zamítnutí uvedené v § 40b odst. 3. Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.

§ 40d

Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

(1)

Mimo důvody podle § 31 Úřad na základě návrhu podaného u Úřadu zruší certifikační ochrannou známku také v případě, že

a)

vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené v § 40a odst. 2,

b)

vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky,

c)

změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s § 40b odst. 1 nebo 3, s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky novou změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo

d)

způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost podle § 40b odst. 3 písm. c).

(2)

Pro prohlášení certifikační ochranné známky za neplatnou se použije § 32 s tím, že splnění podmínky uvedené v § 4 písm. b) se posuzuje s přihlédnutím k § 40a odst. 1. Úřad prohlásí certifikační ochrannou známku, která byla zapsaná v rozporu s § 40b odst. 3, za neplatnou na základě návrhu podaného u Úřadu s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky vyhoví změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky požadavkům uvedeným v § 40b odst. 3.

Hlava X

Obecná ustanovení o řízení před úřadem (§ 41-45a)

§ 41

Podání

(1)

V každém podání s výjimkou přihlášky musí být uvedeno číslo spisu přihlášky nebo číslo zápisu ochranné známky, které se podání týká.

(2)

Osoba je v řízení podle tohoto zákona identifikována údaji o totožnosti. Údaji o totožnosti fyzické osoby jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu anebo bydliště v cizině a státní příslušnost, popřípadě i adresa pro doručování. Údaji o totožnosti právnické osoby jsou název nebo obchodní firma a adresa sídla, popřípadě adresa pro doručování. Tyto osoby mohou být identifikovány i na základě jiných jimi poskytnutých údajů, které Úřadu umožní využívat informace o těchto osobách z informačních systémů veřejné správy vedených podle jiných právních předpisů21.

(3)

Každé podání Úřadu se činí v jazyce českém. Podání lze učinit pouze v listinné nebo elektronické podobě.

§ 42

Rozklad

(1)

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí rozklad. Rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

(2)

Věcné odůvodnění rozkladu musí být Úřadu předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání rozkladu. Lhůtu k podání odůvodnění rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

§ 43

Prominutí zmeškání lhůty

(1)

Předložil-li účastník důkaz o tom, že nemohl nikoli vlastní vinou dodržet lhůtu stanovenou zákonem nebo Úřadem, Úřad na jeho žádost promine zmeškání lhůty, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2)

Žádost podle odstavce 1 musí být podána do 2 měsíců od odpadnutí překážky, pro kterou úkon nemohl být učiněn, nejpozději však do 12 měsíců ode dne uplynutí lhůty, v níž měl být úkon učiněn; účastník je povinen v žádosti uvést důvody, pro které zmeškal provedení úkonu, a učinit zmeškaný úkon. Lhůtu k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty nelze prodloužit a její zmeškání prominout.

§ 44

Rejstřík a Věstník

(1)

Úřad vede rejstřík, který obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách stanovené zákonem nebo určené Úřadem.

(2)

Rejstřík je veřejný seznam a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na žádost vydá Úřad úředně ověřený úplný výpis nebo částečný výpis z rejstříku nebo opis zápisu nebo potvrzení o určitém zápisu anebo potvrzení, že v rejstříku určitý údaj není. Úředním ověřením se potvrzuje shoda výpisu nebo opisu se zápisem v rejstříku.

(3)

Úřad bezodkladně po doručení zapíše do rejstříku změnu údajů o přihlášce či zapsané ochranné známce vyplývající z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Úřad opraví bez zbytečného odkladu zjištěné chyby v rejstříku; o provedených opravách informuje dotčenou osobu.

(4)

Rejstřík je veden v elektronické podobě a Úřad zveřejňuje informace uvedené v rejstříku na svých internetových stránkách.

(5)

Poznámka spornosti podle občanského zákoníku15 se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví.

(6)

V rejstříku se uvádí tyto údaje:

a)

číslo spisu přihlášky,

b)

číslo zápisu ochranné známky,

c)

den podání přihlášky,

d)

den vzniku práva přednosti,

e)

datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku,

f)

den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13 odst. 1,

g)

znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky; obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje přihlašovatel v přihlášce, jejich přepis do latinky,

h)

údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev včetně uvedení názvu nebo čísla barvy podle všeobecně uznávaného kódu barev,

i)

třídy obrazových prvků ochranné známky22,

j)

údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,

k)

druh ochranné známky,

l)

výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd mezinárodního třídění9 spolu s příslušným číslem třídy,

m)

omezení rozsahu ochrany,

n)

převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti nabyvatele,

o)

jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného,

p)

licence k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele licence,

q)

data obnov zápisu ochranné známky,

r)

údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní ochrannou známku,

s)

vymezení okruhu osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku a pravidla pro užívání certifikační ochranné známky a jejich změny,

t)

údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky,

u)

zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce,

v)

ostatní rozhodné údaje určené Úřadem.

(7)

Úřad vydává Věstník, v němž zveřejňuje zejména přihlášky a zapsané ochranné známky a další údaje týkající se ochranných známek, popřípadě sdělení a informace obecné povahy vydané Úřadem, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy.

§ 45

[Odkaz na správní řád]

(1)

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení,11 o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států,11a o přerušení řízení,11b o lhůtách pro vydání rozhodnutí,11c o ochraně proti nečinnosti,11d dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu11e a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.11f

(2)

V řízení zahájeném na návrh Úřad rozhoduje v rozsahu podání účastníků a na základě důkazů účastníky označených.

(3)

Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle jiného právního předpisu.12

§ 45a

zrušen

Hlava XI

Vztahy k zahraničí (§ 46-48b)

§ 46

[Mezinárodní závazky, princip vzájemnosti a zastoupení]

(1)

Osoby, které mají skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy,3 nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace17, popřípadě jsou státními příslušníky tohoto státu, mají stejná práva jako osoby, které mají českou státní příslušnost nebo mají na území České republiky skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo; jestliže stát, jehož je osoba státním příslušníkem nebo na jehož území má skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, není unijní zemí Pařížské úmluvy3 nebo členem Světové obchodní organizace17, lze práva podle tohoto zákona přiznat jen za podmínky vzájemnosti.

(2)

Osoba, která nemá na území České republiky skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být v řízení o ochranných známkách zastoupena podle jiných právních předpisů.13

(3)

Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky, a na právnické osoby, které mají svou správu anebo sídlo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a jsou usazeny na území České republiky anebo poskytují služby na území České republiky. Tyto osoby musí pro řízení před Úřadem uvést adresu v České republice, kam jí budou doručovány úřední písemnosti týkající se přihlášky či zapsané ochranné známky.

Žádost o mezinárodní zápis

§ 47

[Oprávněné osoby, náležitosti a poplatky]

(1)

Osoby, které mají skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost, mohou požádat o mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu prostřednictvím Úřadu.

(2)

Přihlašovatel ochranné známky se žádostí o mezinárodní zápis je povinen za úkony podle odstavce 1 zaplatit rovněž poplatky stanovené podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě; výši poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad ve Věstníku.

§ 48

[Účinky a lhůty]

(1)

Zápis mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky má tytéž účinky jako přihláška národní ochranné známky.

(2)

Lhůta pro podání námitek proti zápisu mezinárodní ochranné známky s vyznačením České republiky začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ochranná známka zveřejněna ve Věstníku Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví.14

(3)

Zápis mezinárodní ochranné známky, jíž byla přiznána ochrana v České republice, má tytéž účinky jako zápis národní ochranné známky do rejstříku.

§ 48a

Náležitosti žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky

(1)

Je-li ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje

a)

číslo zápisu ochranné známky,

b)

znění či plošné vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo plošným vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti, a přepis do arabských číslic,

c)

údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o totožnosti zástupce,

d)

seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny seřazený v pořadí tříd mezinárodního třídění9 spolu s příslušným číslem tohoto třídění,

e)

seznam smluvních stran Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, ve kterých je požadována ochrana,

f)

způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví14 o již provedené platbě,

g)

je-li ochranná známka v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti, a

h)

další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.

(2)

Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky obsahuje údaje o přihlášce, den jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až h).

(3)

K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v listinné podobě přihlašovatel přiloží plošné vyobrazení ochranné známky o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 80 x 80 mm, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také barvami. Technické požadavky kladené na vyobrazení ochranné známky v elektronické podobě Úřad zveřejní na svých internetových stránkách. Přihlašované označení včetně barevného provedení musí být totožné s označením uvedeným v přihlášce nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku.

§ 48b

Náležitosti žádosti o zápis změn mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných známek

Žádost obsahuje

a)

číslo zápisu mezinárodní ochranné známky,

b)

číslo spisu mezinárodní ochranné známky, pokud bylo přiděleno,

c)

údaje o totožnosti vlastníka mezinárodní ochranné známky,

d)

údaj o požadovaném úkonu,

e)

způsob placení poplatků za úkon podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě, a

f)

další náležitosti vyžadované Madridskou dohodou nebo Protokolem k Madridské dohodě.

Hlava XII

Ochranná známka podle práva evropské unie o ochranné známce evropské unie (§ 49-51)

§ 49

zrušen

§ 50

Přeměna na přihlášku národní ochranné známky

(1)

Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky podle článku 139 nařízení Evropského parlamentu a Rady, jestliže přihlašovatel do 2 měsíců od doručení výzvy

a)

zaplatí správní poplatek,

b)

předloží překlad žádosti a jejích příloh do českého jazyka,

c)

uvede adresu pro doručování v České republice,

d)

předloží znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky.

(2)

V případě přihlášky vzniklé přeměnou již zapsané ochranné známky Evropské unie, Úřad tuto známku zapíše bez dalšího do rejstříku s právem přednosti, které bylo přiznáno ochranné známceEvropské unie, a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku.

§ 51

[Další možnosti zákazu užívání ochranné známky]

(1)

Vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Evropské unie, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže

a)

ochranná známka Evropské unie je shodná s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo

b)

z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Evropské unie a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, nebo

c)

ochranná známka Evropské unie je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda je ochranná známka Evropské unie zapsána pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je národní ochranná známka zapsána nebo chráněna, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a užívání ochranné známky Evropské unie bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(2)

Vlastník národní ochranné známky uvedené v odstavci 1 může za porušení svých práv požadovat náhradu škody, která mu vznikla užíváním známky Evropské unie na území České republiky v rozsahu stanoveném zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví).

Hlava XIII

Přestupky (§ 51a)

§ 51a

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá ochrannou známku.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

(4)

Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(5)

Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.

Hlava XIV

Ustanovení přechodná, zmocňovací a zrušovací (§ 52-54)

§ 52

Přechodná ustanovení

(1)

Ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

(2)

Pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona. Má-li přihláška podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vady, které podle tohoto zákona brání jejímu projednání, Úřad vyzve přihlašovatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(3)

Je-li přihláška přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejněna, avšak lhůta k podání námitek stanovená § 25 tohoto zákona přede dnem nabytí jeho účinnosti neskončila, je možné podat ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, proti zápisu ochranné známky námitky i podle § 7 tohoto zákona. Před zápisem ochranné známky do rejstříku Úřad přezkoumá i splnění podmínek zápisu stanovených podle § 1, 2, 5 a 6 tohoto zákona.

(4)

Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

(5)

Neskončilo-li řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadního zákona přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je navrhovatel výmazu na výzvu Úřadu povinen prokázat užívání starší ochranné známky ve smyslu § 13 tohoto zákona.

(6)

Žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku podle § 26 dosavadního zákona lze podat do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7)

Byla-li kolektivní ochranná známka zapsána podle dřívějších právních předpisů bez toho, že by dosavadní majitelé vytvořili zvláštní právnickou osobu, mohou tak učinit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty se vztahy mezi dosavadními majiteli kolektivní ochranné známky řídí obecnými právními předpisy o spoluvlastnictví.

(8)

Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

(9)

Prohlášení ochranné známky za proslulou podle § 18 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zůstává po dobu stanovenou v § 42 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v platnosti.

§ 53

zrušen

§ 54

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Část druhá

Změna zákona o soudech a soudcích (§ 55)

V § 39 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.“.

Část třetí

Účinnost (§ 56)

§ 56

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části první § 2 písm. c), § 3 písm. a) bodu 3 a § 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. e), § 11 odst. 2, § 46 odst. 3, hlavy XII a části druhé, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Příloha č. 1

Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření

1.

Slovní ochranná známka, která je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

2.

Obrazová ochranná známka, která je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.

3.

Prostorová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.

4.

Poziční ochranná známka, která je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.

5.

Ochranná známka se vzorem, která je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.

6.

Barevná ochranná známka, která je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením

a)

reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo

b)

reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.

7.

Zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.

8.

Pohybová ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.

9.

Multimediální ochranná známka, která je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.

10.

Holografická ochranná známka, která je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.

11.

Jiný druh ochranné známky, která neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.

Příloha č. 2

Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat

a)

údaje o totožnosti přihlašovatele,

b)

prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky stanovené v § 40a odst. 2,

c)

znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,

d)

výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,

e)

vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,

f)

podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,

g)

osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a

h)

způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 286/2018 Sb.1.1.2019


Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Například § 2980 občanského zákoníku, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.

Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.

Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.

Například § 1670 a násl. občanského zákoníku.

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Například § 1115 a násl. občanského zákoníku, § 32 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve Vídni dne 12. 6. 1973 a doplněná dne 1. 10. 1985.

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

§ 53 odst. 4 správního řádu.

§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

§ 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

§ 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie.

3

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

4

Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb.

6

Například § 2980 občanského zákoníku, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6a

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

8

Například zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.

9

Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb.

10

Například § 1670 a násl. občanského zákoníku.

11

§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu.

11a

§ 53 odst. 4 správního řádu.

11b
11c

§ 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

11d
11e

§ 152 odst. 3 a 5 správního řádu.

11f

§ 90 odst. 1 písm. c) správního řádu.

12

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

13

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.

15
16

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).

17
18
19

Například § 1115 a násl. občanského zákoníku, § 32 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

20

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

21

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek přijatá ve Vídni dne 12. 6. 1973 a doplněná dne 1. 10. 1985.