Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

453/2003 Sb. znění účinné od 1. 10. 2004

N(1.4.2004, 117/1995 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 až 31, 33 až 50, 54 až 58

N(1.4.2004, 9/1991 Sb.): Ustanovení čl. III nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004

N(1.4.2004, 582/1991 Sb.): Ustanovení čl. IV nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004

N(1.4.2004, 21/1992 Sb.): Ustanovení čl. V nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004

N(1.7.2004, 117/1995 Sb.): Ustanovení čl. I bodů 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 436/2004 Sb.

1.10.2004

453

 

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

podpoře, ve znění pozdějších předpisů (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 písm. a) se bod 4 zrušuje.

 

2.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

§ 2a

 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají orgány státní sociální podpory, a to

a)

úřady státní sociální podpory, jimiž jsou

1.

úřady práce,

2.

v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy,

b)

krajské úřady,

c)

Magistrát hlavního Prahy.

(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a sociálních věcí.

(3) Výkon působnosti orgánů hlavního města Prahy a krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

(4) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)

úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním předpisem1) s výjimkou území hlavního města Prahy,

b)

úřady městských částí hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy ve správních obvodech tvořených územím příslušných městských částí,1a)

c)

krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do správního obvodu krajského úřadu a vykonávajících působnost v rozsahu podle písmene a).

__________

1)

§ 2 odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

1a)

§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

3.

V § 3 odst. 1 větě druhé se za slova „cizinců na území České republiky“ vkládají slova „s výjimkou žadatele o udělení azylu,“.

 

4.

V § 3 odst. 3 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „krajský úřad“),“ nahrazují slovy „Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad“.

 

5.

Na konci § 4 se doplňuje věta „Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.“.

 

6.

V § 5 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňují slova „a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8“.

 

7.

V § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 se na konci doplňují slova „nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,“․

 

8.

V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , příspěvek na dopravu“ zrušují.

 

9.

V § 5 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

10.

V § 5 odst. 5 se slova „odpovídající životnímu minimu osoby podle § 8 odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 7“.

 

11.

V § 5 odst. 6 se slova „odpovídající částce životního minima osoby podle § 8 odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 7“.

 

12.

V § 5 odstavec 7 zní:

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto zákona měsíčně nejméně částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

a)

za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,

b)

předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se sociální příplatek a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznávají-li se v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).

Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.“.

 

13.

V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem

a)

v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,

b)

v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen částka uvedená v odstavci 7, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost trvala po celý takový měsíc.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

 

14.

V § 6 písm. a) se slova „a příspěvku na dopravu“ zrušují.

 

15.

V § 7 odst. 7, § 57 odst. 1, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2 a 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 7 a § 70 odst. 3 se slova „Obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Úřad státní sociální podpory“.

 

16.

V § 8 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

17.

V § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 24 odst. 3, § 58 odst. 1 až 3, § 61 odst. 4, § 62 odst. 6, § 63 odst. 2, § 68 odst. 5, § 69 odst. 1 písm. e) a § 70 odst. 1 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřad státní sociální podpory“.

 

18.

V části třetí se hlava čtvrtá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 47c) až 47e) zrušuje.

 

19.

§ 30 zní:

§ 30

 

(1) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě

a)

do čtyř let věku, nebo

b)

do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

(2) Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc podle odstavce 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž

a)

se dítě narodilo,

b)

rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,

c)

osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 7 odst. 12),

d)

dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1,

e)

dítě nebo rodič zemřeli.

(3) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a)

dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci; za návštěvu dítěte v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě jesle, mateřskou školu nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy,

b)

dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,

c)

dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,

d)

dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více (§ 9).

(4) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než tři kalendářní měsíce, rodičovský příspěvek nenáleží od čtvrtého kalendářního měsíce trvání této skutečnosti.

(5) Při péči o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů, a je-li v rodině více dětí zakládajících nárok na rodičovský příspěvek, náleží při péči o tyto děti rodičovský příspěvek jen jednomu z rodičů, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se rodiče, určí úřad státní sociální podpory, který o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná. Jestliže v rodině [§ 7 odst. 2 písm. b)] došlo v kalendářním měsíci k zániku nároku na rodičovský příspěvek proto, že dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1, a v témže kalendářním měsíci vznikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu péče o další dítě, náleží rodičovský příspěvek v tomto kalendářním měsíci jen jednou; o výplatě rodičovského příspěvku v tomto případě platí obdobně věta první a druhá.

(6) Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, není-li dále stanoveno jinak, jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, a to v době ode dne narození dítěte.“.

 

20.

V § 31 odst. 2 se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 3“ a slova „(§ 30 odst. 3 a 4)“ se zrušují.

 

21.

V § 32 odstavec 2 zní:

(2) Jestliže rodič pobírající rodičovský příspěvek v době, kdy pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, má po celý kalendářní měsíc z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, jejichž výše je nižší než výše rodičovského příspěvku, náleží rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a uvedenými dávkami. Má-li rodič pobírající rodičovský příspěvek v době, kdy pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, nárok na dávky nemocenského pojištění uvedené v předchozí větě jen po část kalendářního měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši podle odstavce 1.“.

 

22.

V § 33 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

23.

V § 34 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

24.

V § 50 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému krajskému úřadu“ nahrazují slovy „orgánům státní sociální podpory“.

 

25.

V § 51 odstavec 1 zní:

(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, náleží výplata této dávky za dobu po 30. září, jen jestliže do uvedeného data je prokázána výše rozhodných příjmů pro nárok na tuto dávku po 30. září. Nejsou-li prokázány rozhodné příjmy podle věty první, výplata přídavku na dítě se zastaví od splátky následující po splátce této dávky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro její výplatu na období po 30. září. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do 31. října bezprostředně následujícího po dni 30. září, do něhož měla být výše rozhodných příjmů prokázána, nárok na přídavek na dítě dnem 1. listopadu téhož roku zaniká. Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě podle věty páté a šesté přiznat nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.“.

 

26.

V § 51 odst. 4 se slova „1 a“ zrušují.

 

27.

V § 58 odst. 2, § 61 odst. 1, § 61 odst. 3 písm. b), § 63 odst. 2, § 63a odst. 2 a § 67 odst. 1 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřadu státní sociální podpory“.

 

28.

V § 59 odst. 1 písm. c) se slova „ , § 28 odst. 6“ zrušují.

 

29.

V § 61 odst. 2 a 5 se slova „obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem“ nahrazují slovy „orgánem státní sociální podpory“.

 

30.

V § 61 odst. 2 a § 64 odst. 4 písm. a) se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad“ nahrazují slovy „orgán státní sociální podpory“.

 

31.

V § 61 odst. 6 se za slova „krajský úřad“ vkládají slova „nebo Magistrát hlavního města Prahy v případě, že jsou příslušní k rozhodování ve věcech státní sociální podpory,“.

 

32.

V § 62 se na konci odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku. Jestliže byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky nároku na tento příspěvek nebo zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek proto, že mu náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního právního předpisu,48c) je rodič povinen vrátit úřadu státní sociální podpory vyplacené částky rodičovského příspěvku, které mu nenáležely“.

Poznámka pod čarou č. 48c) zní:

__________

48c)

§ 81 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 213/2002 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 48c) a 48d) se označují jako poznámky pod čarou č. 48d) a 48e), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

33.

V § 63 odst. 1 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „orgánu státní sociální podpory“, slova „na výzvu krajského úřadu“ se zrušují a slova „obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem“ se nahrazují slovy „orgánem státní sociální podpory“.

 

34.

V § 63 odstavec 3 zní:

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního systému o dávkách státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje ostatním orgánům státní sociální podpory v souvislosti s řízením o dávkách státní sociální podpory, a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory. Státní orgány a další právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o dávkách státní sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.“.

 

35.

V § 63 odst. 4 větě první se slova „obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům“ nahrazují slovy „orgánům státní sociální podpory“ a ve větě druhé se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady“ nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory“.

 

36.

V § 63 odst. 5 se slova „ , krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „a orgánům státní sociální podpory“.

 

37.

V § 63a odst. 1 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu“ nahrazují slovy „orgánu státní sociální podpory“.

 

38.

V § 64 odst. 1 se slova „Zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci státu, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, zaměstnanci městské části hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské části a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

39.

V § 64 odst. 4 se v úvodní části ustanovení slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajský úřad“ nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory“.

 

40.

V § 64 odst. 5 se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Úřady státní sociální podpory“ a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „a Magistrátu hlavního města Prahy“.

 

41.

V § 64 odst. 6 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „orgány státní sociální podpory“ a slova „ , krajský úřad“ se zrušují.

 

42.

V § 65 odst. 1 se slova „Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí“ nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory, které o dávce rozhodují nebo ji vyplácí, popřípadě orgány státní sociální podpory příslušné rozhodovat“.

 

43.

V § 65 odst. 2 se slovo „orgánů“ nahrazuje slovy „zařazení v orgánech státní sociální podpory“.

 

44.

V § 65 odst. 3 se slova „státního orgánu uvedeného“ nahrazují slovy „zařazený v orgánu státní sociální podpory uvedeném“.

 

45.

V § 65 odst. 4 se slova „příslušný krajský úřad a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „orgány státní sociální podpory, které o dávce rozhodují nebo ji vyplácí,“.

 

46.

V § 65 odst. 5 se slova „krajský úřad nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dozvěděly“ nahrazují slovy „orgán státní sociální podpory dozvěděl“.

 

47.

V § 65 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Výnosy z pokut uložených úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, výnosy z pokut uložených orgány hlavního města Prahy jsou příjmem jeho rozpočtu a výnosy z pokut uložených krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje, který pokutu uložil.“.

 

48.

V § 66 odst. 1 se slova „obecní úřady obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřady státní sociální podpory“.

 

49.

V § 66 odst. 2, § 67 odst. 3 a § 70 odst. 3 se slova „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřadu státní sociální podpory“.

 

50.

V § 67 odst. 2 se slova „obecním úřadem obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřadem státní sociální podpory“.

 

51.

V § 68 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

doklad, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek, o době pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci nebo nemocenského, poskytovaného v souvislosti s porodem, doklad o jejich výši, jde-li o výplatu rodičovského příspěvku ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami nemocenského pojištění, jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dítěte, zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, popřípadě potvrzení o návštěvě tohoto dítěte v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku nebo děti uvedené v § 30 odst. 3,“.

 

52.

V § 68 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).

 

53.

V § 68 odst. 5 se slova „a potvrzení o sídle školy nebo její součásti [odstavec 1 písm. g)]“ zrušují.

 

54.

§ 71 zní:

§ 71

 

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení

a)

úřady práce přezkoumává krajský úřad,

b)

úřady městských částí hlavního města Prahy přezkoumává Magistrát hlavního města Prahy.

(2) Odvolání nemá odkladný účinek.“.

 

55.

V § 72 se slova „Obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad“ nahrazují slovy „Orgány státní sociální podpory“.

 

56.

Za § 72 se vkládá nový § 72a, který zní:

§ 72a

 

Správní rozhodnutí vydaná orgány státní sociální podpory vykonávají tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí; výkon rozhodnutí provádí ten orgán státní sociální podpory, který vydal rozhodnutí v prvním stupni řízení.“.

 

57.

§ 73b včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní:

§ 73b

 

(1) Pro výkon přenesené působnosti orgány hlavního města Prahy na úseku státní sociální podpory platí zákon o hlavním městě Praze.22a)

(2) Krajské úřady na úseku státní sociální podpory v přenesené působnosti poskytují úřadům práce odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu a dozor nad jejich činností ve státní sociální podpoře; pro kontrolu a výkon dozoru nad činností úřadů práce ve státní sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o krajích (krajské zřízení) o kontrole přenesené působnosti obcí a o dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí.

__________

22a)

Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

58.

Část šestá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které ke dni 31. března 2004 plnily úkoly při provádění státní sociální podpory podle zvláštního právního předpisu, přechází dnem účinnosti tohoto zákona z těchto obecních úřadů podle § 249 odst. 2 zákoníku práce na stát. Za stát v pracovněprávních vztazích jedná organizační složka státu – příslušný úřad práce, jímž je úřad práce, v jehož obvodu se nachází obecní úřad obce uvedený ve větě první. Věta první a druhá neplatí pro hlavní město Prahu.

2.

Správní řízení zahájená ve státní sociální podpoře obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí orgány státní sociální podpory podle působnosti svěřené jim ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se v případech podle bodu 2 orgánům státní sociální podpory prodlužují o 30 dnů.

4.

Výkon rozhodnutí zahájený obecním úřadem obce s rozšířenou působností přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který bude možné zahájit až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí nebo provedou úřady státní sociální podpory podle působnosti svěřené jim ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převodem činností ve státní sociální podpoře od 1. dubna 2004 na orgány státní sociální podpory uvedené v čl. I bodu 2 se použijí přiměřeně zvláštní právní předpisy, které upravovaly provedení spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, s tím, že písemnosti, spisy a spisovny přejdou z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady práce, s výjimkou případů, kdy pro provádění státní sociální podpory bude příslušné hlavní město Praha.

6.

Pracoviště státní sociální podpory, na nichž se před 1. dubnem 2004 prováděla státní sociální podpora, se dnem 1. dubna 2004 stávají pracovišti těch orgánů státní sociální podpory, na která podle čl. I přecházejí příslušné činnosti ve státní sociální podpoře.

7.

Při stanovení rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se podle čl. I bodů 5 až 13 postupuje nejdříve, jde-li o nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení, od 1. července 2004, a jde-li o nárok na přídavek na dítě, od 1. října 2004.

8.

Zaopatřovací příspěvek (čl. I body 22 a 23) se vyplatí naposledy, jde-li o nárok za prosinec 2003; příspěvek na dopravu se vyplatí naposledy, jde-li o nárok náležející za měsíc červen 2004.

9.

Přeplatky na rodičovském příspěvku vzniklé z důvodu vykonávání výdělečné činnosti ve větším rozsahu, než umožňovaly předpisy účinné před 1. lednem 2004, a z důvodu zúčtování rodičovského příspěvku, o nichž nebylo před 1. lednem 2004 pravomocně rozhodnuto, se nevymáhají.

10.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek, jeho výplatu a výši se za období před 1. lednem 2004 posuzují podle předpisů účinných před tímto dnem s tím, že zúčtování rodičovského příspěvku se provede naposledy za kalendářní rok 2002.

11.

Smlouvy, včetně jejich dodatků, uzavřené mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a obcemi, jejichž obecní úřady prováděly ke dni 31. března 2004 státní sociální podporu, o bezplatném přenechání majetku České republiky uvedeného v čl. CXVII bodu 12 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, včetně majetku tvořícího informační systém a přenechaném do užívání těmto obcím po 31. prosinci 2002, se ke dni 1. dubna 2004 zrušují. Předchozí věta se netýká smluv, na jejichž základě byl takový majetek přenechán do užívání hlavnímu městu Praze a krajským úřadům.

ČÁST DRUHÁ

zrušena

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci

a provádění sociálního zabezpečení (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 518/2002 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „obecního úřadu“ nahrazují slovy „úřadu státní sociální podpory“.

 

2.

V § 16 odst. 1 větě druhé se slova „obecním úřadům obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „úřadům státní sociální podpory“ a ve větě třetí se za slovo „krajů“ vkládají slova „a orgánům státní sociální podpory“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 5)

Čl. V

V § 38 odst. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., se slova „okresních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a“ nahrazují slovy „obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou čl. I bodů 2, 4, 15, 17, 24, 27, 29 až 31, 33 až 50, 54 až 58, čl. III až V, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004, a s výjimkou čl. I bodů 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2004.

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.