Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

88/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

88

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2003,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,

ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna občanského soudního řádu (čl. 4)

Čl. IV

V § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., část věty za středníkem zní: „to neplatí v řízení o povolení zápisu do obchodního rejstříku“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna notářského řádu (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 80c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) V případě rozhodnutí, jímž orgán společnosti potvrzuje splnění zákonem stanovených podmínek, musí být nejpozději v den jednání, na němž má být přijato rozhodnutí, o němž notář pořizuje zápis, notáři předloženy písemné doklady, z nichž vyplývá, že tyto podmínky byly zcela splněny (například listina upisovatelů a výpis z banky). Notář v notářském zápise uvede jaké doklady mu byly předloženy, jsou-li předepsány jejich náležitosti, mají-li tyto náležitosti a zda z dokladů vyplývá, že stanovené podmínky byly splněny.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

2.

V § 80d odst. 1 písm. a) se za slova „§ 80c odst. 1“ vkládají slova „a 2“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 370/2000 Sb. (čl. 7)

Čl. VII

V čl. VII zákona č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., bod 3 zní:

3.

Užívají-li právní předpisy účinné před 1. lednem 2001 pojem „obchodní jméno“, rozumí se tím podle povahy věci „obchodní firma“ nebo „firma, jméno a příjmení fyzické osoby včetně dodatku, nebo název právnické osoby“.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 219/2000 Sb. (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 28 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Stát může založit obchodní společnost nebo se účastnit jejího založení pouze ve formě akciové společnosti.45)“.

 

2.

V § 28 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „K založení akciové společnosti nebo účasti na jejím založení je zapotřebí předchozí souhlas vlády; vláda současně stanoví, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele.“.

 

3.

V § 28 odst. 2 větě první se čárka za slovem „ministerstvo“ nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.

 

4.

§ 29 zní:

§ 29

 

Založit obecně prospěšnou společnost46) a zřídit nadaci nebo nadační fond47) anebo účastnit se na takovém založení a zřízení může stát jen s předchozím souhlasem vlády. Vláda současně stanoví, které ministerstvo bude jménem státu vykonávat funkci zakladatele, popřípadě zřizovatele. Ustanovení § 28 odst. 2 věty druhé se použije obdobně.“.

 

5.

V § 54 odstavec 1 zní:

(1) Státní příspěvkové organizace zřízené, popřípadě řízené podle dosavadních předpisů ústředními orgány, okresními úřady a školskými úřady a dále Konsolidační banka Praha, státní peněžní ústav, a jiné státní organizace zřízené (založené) na základě zvláštního právního předpisu nebo zvláštním právním předpisem, které ve vztahu k majetku dosud vykonávaly právo hospodaření, popřípadě právo společného hospodaření podle dosavadních předpisů anebo které budou ještě obdobně zřízeny (založeny), (dále jen „organizace“), jsou právnickými osobami a hospodaří s majetkem (§ 8). Při tom se řídí zvláštními právními předpisy a těmi ustanoveními tohoto zákona, která se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem podle § 9, nejde-li o úkony vyhrazené pouze ministerstvům. Dosavadní pohledávky a jiná majetková práva organizací se pro účely tohoto zákona považují za majetek (§ 8). Působnost tohoto zákona se nevztahuje na státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně těch, které se považují za založené podle uvedeného zákona, na státní organizace, které se uvedeným zákonem v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem řídí, a na Budějovický Budvar, národní podnik. Hospodaření těchto státních organizací upravují zvláštní právní předpisy.“.

ČÁST OSMÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 3 ve skupině 314 – ostatní se ve sloupci 1 – „Obor“ doplňuje text „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“.

 

2.

V příloze č. 3 ve skupině 314 – ostatní se ve sloupci 2 – „Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákona“ doplňuje text

a)

vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru, nebo

b)

úplné střední odborné vzdělání technického směru a 6 roků praxe v oboru

U zdrojů tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje

a)

vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru, nebo

b)

osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů“.

 

3.

V příloze č. 3 ve skupině 314 – ostatní se ve sloupci 3 – „Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 2 živnostenského zákona“ doplňuje text „Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese a není držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie,*) musí prokázat, že má technické předpoklady k zajištění výkonu koncesované činnosti,**) a že touto činností nedojde k ohrožení života a činnosti osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení koncese, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti“.

 

4.

V příloze č. 3 ve skupině 314 – ostatní se ve sloupci 4 – „Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi“ doplňuje text

Státní energetická inspekce“.

 

5.

V příloze č. 3 ve skupině 314 – ostatní se ve sloupci 5 – „Poznámka“ doplňuje text

*)

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

**)

§ 7 písm. a) až c) vyhlášky č. 154/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

Zaorálek v. r.

Klausv. r.

Špidla v. r.