Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

137/2014 Sb. znění účinné od 1. 8. 2014

137

 

ZÁKON

ze dne 18. června 2014,

kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se slovo „zastupitelný“, slova „(dále jen „listinný dluhopis“)“ a slova „(dále jen „zaknihovaný dluhopis“)“ zrušují a slova „jeho emitentem“ se nahrazují slovy „odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku,“.

 

2.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

3.

V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.“.

 

4.

V § 2 odst. 4 větě první se slova „stejné datum“ nahrazují slovy „stejný okamžik“ a ve větě druhé se za slovo „emise,“ vkládají slova „s nimiž jsou spojena stejná práva,“.

 

5.

Nadpis § 3 zní: „Zpřístupnění emisních podmínek“.

 

6.

V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt dluhopisů (dále jen „prospekt“) a jsou-li nejpozději k témuž datu na internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky, zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.

(3) Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních podmínek těchto dluhopisů.“.

 

7.

§ 5 a 6 včetně nadpisů znějí:

§ 5

 

Druhy dluhopisů

 

Dluhopisy vydané týmž emitentem, s nimiž jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.

 

§ 6

 

Náležitosti dluhopisu

 

(1) Dluhopis obsahuje alespoň

a)

označení „dluhopis“, nejde-li o hypoteční zástavní list, státní pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky,

b)

údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní právo,

c)

údaje identifikující emitenta,

d)

jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to se nevyžaduje v případě sběrného dluhopisu, plyne-li jmenovitá hodnota ze zápisu v příslušné evidenci,

e)

výnos dluhopisu, nebo údaj o tom, že výnos je určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem; anebo je z dluhopisu aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s tím, jak je výnos určen, seznámit,

f)

datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum splatnosti“) dlužné částky (splacení dluhopisu),

g)

údaje identifikující vlastníka dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis,

h)

podpis emitenta, nejde-li o dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis,

i)

číselné označení dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis, a

j)

datum emise.

(2) U zaknihovaného dluhopisu postačí, že údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a j) jsou zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných dluhopisů.

(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.

(4) Pro posouzení toho, zda je dluhopis řádně vydán, nemá vliv, zda obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h), nebo jsou-li tyto údaje zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů; odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny.“.

 

8.

Nadpis § 7 zní: „Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů“.

 

9.

V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „menším objemu emise“ nahrazují slovy „menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů“ a slova „předpokládaný objem emise“ se nahrazují slovy „předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů“.

 

10.

V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „větším objemu emise“ nahrazují slovy „větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů“.

 

11.

V § 7 odst. 2 se za slova „nebo c)“ vkládají slova „a není-li lhůta určená pro upisování postačující“.

 

12.

V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů emitent zpřístupní investorům spolu s emisními podmínkami způsobem, kterým zpřístupňuje tyto emisní podmínky.“.

 

13.

V § 8 se slova „těchto dluhopisů (dále jen „prospekt“)“ zrušují.

 

14.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „d) a f) až j)“ nahrazují slovy „f) a j)“.

 

15.

V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

informace o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je bez výnosu,“.

 

16.

V § 9 odst. 1 písm. f) se slovo „splácení“ nahrazuje slovem „úhrady“.

 

17.

V § 9 odst. 1 písmeno g) zní:

g) informace o tom, jak a kde má být dluhopis splacen,“.

 

18.

V § 9 odst. 1 písm. i) se slovo „jednoznačné“ zrušuje.

 

19.

V § 9 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, je-li přidělováno,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena k) až m).

 

20.

V § 9 odst. 2 písm. b) a v § 35 odst. 2 se slova „objemu emise“ nahrazují slovy „celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů“.

 

21.

V § 9 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

informace o tom, kdy, jak a kde má být vyplacen výnos dluhopisu, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,“.

Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena d) až q).

 

22.

V § 9 odst. 2 písm. m) se slovo „včetně“ nahrazuje slovy „popřípadě i“.

 

23.

§ 12 a 13 včetně nadpisu znějí:

Pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem

 

§ 12

 

(1) V případě pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem může soud na návrh vlastníka dluhopisu,

a)

rozhodnout jaké zvláštní právo je s dluhopisem spojeno, je-li z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou v emisních podmínkách nebo je této vůli obsahově nejbližší, nebo

b)

nebude-li možné postupovat podle písmene a) rozhodnout, že dluhopis je dluhopis, se kterým není spojeno zvláštní právo.

(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením podle § 83 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.

(3) Údaj o zahájení řízení podle odstavce 1 spolu se spisovou značkou řízení, označením příslušného soudu a údajem o předmětu sporu emitent zpřístupní bez zbytečného odkladu po zahájení řízení na téže internetové stránce, na které zpřístupnil emisní podmínky, tak, aby byly obdobně splněny požadavky uvedené v § 3 odst. 2 větě druhé, nebo způsobem, kterým zpřístupnil emisní podmínky. Stejně emitent zpřístupní i rozhodnutí soudu v této věci s vyznačenou doložkou právní moci.

(4) Je-li účastníkem řízení podle odstavce 1 fyzická osoba, emitent z jejích osobních údajů zpřístupní pouze jméno.

 

§ 13

 

(1) Rozhodne-li soud podle § 12 odst. 1 písm. b), může vlastník dluhopisu, o jehož druhu bylo rozhodnuto, požadovat do 1 měsíce ode dne, kdy emitent rozhodnutí soudu zpřístupnil v souladu s § 12 odst. 3, aby od něj emitent tento dluhopis za přiměřenou cenu koupil, ledaže byla pochybnost zřejmá již v době, kdy vlastník dluhopis získal. Emitent od vlastníka dluhopisu koupí dluhopis do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na uzavření smlouvy.

(2) Nesplní-li emitent povinnost stanovenou v odstavci 1 nebo nezpřístupní-li emitent rozhodnutí podle § 12 odst. 1 písm. b) v souladu s § 12 odst. 3 větou druhou do 1 měsíce ode dne nabytí jeho právní moci, může se oprávněný vlastník dluhopisu domáhat uzavření smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy emitentovi došel návrh na uzavření smlouvy.“.

 

24.

V § 16 se slova „se určí“ nahrazují slovy „lze určit“.

 

25.

V § 19 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „podmínky pro předčasnou splatnost“.

 

26.

V § 19 odst. 3 se slova „včetně poměrného výnosu“ zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „; nevyplývá-li z emisních podmínek něco jiného, lze žádat i poměrný výnos“.

 

27.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

28.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

dalších změn, které vymezují emisní podmínky,“.

 

29.

V § 21 odst. 2 se za slovo „svolat“ vkládají slova „ , jde-li o případ uvedený v odstavci 1,“.

 

30.

V § 21 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) V emisních podmínkách lze okruh změn zásadní povahy uvedených v odstavci 1 písm. b) až f) upravit odchylně.“.

 

31.

V § 22 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

32.

V § 23 odst. 5 větě druhé se slovo „stanoven“ nahrazuje slovem „určen“.

 

33.

V § 23 odst. 6 větě první se slovo „f)“ nahrazuje slovem „g)“ a slovo „stanoven“ se nahrazuje slovem „určen“.

 

34.

Nadpis části druhé zní: „ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE DLUHOPISŮ“.

 

35.

V § 25 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; to neplatí, je-li tímto zákonem zákon upravující rozpočtová pravidla“.

 

36.

V § 25 odst. 7 se slova „§ 7 odst. 3,“ zrušují a slova „j) až l)“ se nahrazují slovy „k) až m)“.

 

37.

V § 26 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „Česká republika vydává státní dluhopisy prostřednictvím ministerstva. Emisní podmínky státních dluhopisů určuje ministerstvo.“.

 

38.

V § 26 odst. 1 větě třetí a v § 26 odst. 2 větě druhé se slovo „vydat“ nahrazuje slovem „určit“.

 

39.

V § 26 odst. 1 a 2 větě poslední se slova „c), d), g) a i) a podle § 9 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j)“.

 

40.

V § 26 odst. 3 se za slova „státních dluhopisů“ vkládají slova „ , ledaže jde o náležitosti podle § 9 odst. 1 písm. f) a i) a § 9 odst. 2 písm. j)“.

 

41.

V § 26 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Je-li převoditelnost státních dluhopisů vyloučena nebo omezena, emisní podmínky mohou vyloučit i možnost zřídit ke státním dluhopisům zástavní právo, nebo, pokud současně určí podmínky, za nichž je zřízení zástavního práva přípustné, tuto možnost také omezit. Omezení nebo vyloučení možnosti zřídit zástavní právo ke státním dluhopisům je závazné pro každého.

(8) K převodu státního dluhopisu v rozporu s odstavcem 6 nebo ke zřízení zástavního práva ke státnímu dluhopisu v rozporu s odstavcem 7 se nepřihlíží.“.

 

42.

V § 34 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Emisní podmínky mohou určit jiné pořadí uspokojení pohledávek z podřízených dluhopisů, a to i ve vztahu k uspokojení ostatních pohledávek, včetně pohledávek z jiných podřízených dluhopisů, či rozdílně ve vztahu k pohledávce odpovídající právu na splacení dluhopisu a jiným právům s dluhopisem spojeným.“.

 

43.

Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

§ 36a

 

(1) K podílu na sběrném dluhopisu vzniká zástavní právo zápisem v evidenci podle § 36 na příkaz zástavního dlužníka. Podá-li příkaz zástavní věřitel, osobní dlužník nebo zástavce, zapíše se zástavní právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva.

(2) Zástavní právo podle odstavce 1 se vymaže z evidence na příkaz zástavního věřitele. Podá-li příkaz zástavní dlužník, osobní dlužník nebo zástavce, vymaže se zástavní právo, pokud příkazce doloží, že nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.“.

44.

§ 43 zní:

§ 43

 

(1) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který není vyměnitelným dluhopisem a s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky, které je byť jen částečně závislé na tom, zda určitá okolnost nastane nebo nenastane, se nepovažuje za dluhopis.

(2) Pro cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a který není dluhopisem, lze tento zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení použít jen tehdy, dovolávají-li se toho emisní podmínky těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů; takový cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír však nesmí obsahovat označení dluhopis.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy z dluhopisů vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i z emisních podmínek dluhopisů uveřejněných nebo jinak zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.