Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

139/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

139

 

ZÁKON

ze dne 18. června 2014,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18 až 20 zní:

§ 1

 

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie18) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie19) povinnosti provozovatele potravinářského podniku a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie.

(2) Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu20).

__________

18)

Směrnice Komise 96/3/ES ze dne 26. ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu.

Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.

Směrnice Komise 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES.

Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.

19)

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89.

Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek.

Nařízení Rady (EHS) č. 2219/89 ze dne 18. července 1989 o zvláštních podmínkách pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.

Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, v platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky.

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 ze dne 26. listopadu 1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, ve znění rozhodnutí 2010/793/EU, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 ze dne 12. ledna 2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, ve znění nařízení (ES) č. 628/2008.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1882/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství dusičnanů v některých potravinách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh.

Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality.

Rozhodnutí Komise č. 2008/47/ES ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z ní získaných s ohledem na přítomnost aflatoxinů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh.

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004.

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1151/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem a zrušuje rozhodnutí 2008/433/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004.

Nařízení Komise (EU) č. 115/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Nařízení Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny a zrušuje rozhodnutí 2008/352/ES, v platném znění.

Rozhodnutí Komise č. 2010/791/EU ze dne 20. prosince 2010, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v bodě III odst. 1 druhém pododstavci přílohy XII nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2011 ze dne 23. srpna 2011, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde o přítomnost ochratoxinu A.

Nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/884/EU ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej.

Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

20)

§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 1e se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

§ 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

§ 2

 

Základní pojmy

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

kontrolním vzorkem vzorek složený ze všech dílčích vzorků, obsahující vzorek či vzorky určené pro úřední kontrolu, popřípadě také vzorek určený pro doplňující odborný posudek pro potřeby kontrolované osoby, pokud o něj kontrolovaná osoba požádá,

b)

čistým množstvím množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství balené potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie,

c)

názvem21) název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem22) nebo prováděcím právním předpisem,

d)

místem určení místo prvního příjmu potravin na území České republiky,

e)

jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem, prováděcím právním předpisem anebo přímo použitelným předpisem Evropské unie,

f)

výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně balení a další úpravy potravin za účelem uvádění na trh,

g)

doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích,

h)

uváděním do oběhu tabákových výrobků nabízení k prodeji, prodej nebo jiná forma nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava pro potřeby prodeje nebo dovoz za účelem prodeje ode dne propuštění do volného oběhu tabákových výrobků,

i)

původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,

j)

potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny bezpečné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,

k)

šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek,

l)

tabákovými výrobky tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

m)

klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „klasifikace jatečných zvířat“) způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie a prováděcím právním předpisem,

n)

potravinou neznámého původu potravina, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku,

o)

potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty.

__________

21)

Čl. 2 odst. 2 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

22)

Například zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 2 až 2c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

3.

V § 3 odst. 1 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „ ; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil“.

 

4.

V § 3 odst. 1 písm. b), § 3c odst. 1 a 3, § 4 odst. 8, § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 7, § 11 odst. 8, § 11 odst. 9, § 11a odst. 1, § 16 odst. 1 písm. c) bodě 1, § 16 odst. 8 a v § 18 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. b) a v § 18 odst. 1 písm. h) bodech 1 a 2 se slovo „skladování“ nahrazuje slovem „uchovávání“.

 

6.

V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny19) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,“.

 

7.

V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „kontaminujících látek, reziduí pesticidů, toxikologicky významných látek a látek vznikajících činností mikroorganismů v potravinách a surovinách“ nahrazují slovy „toxikologicky významných látek v potravinách,“.

 

8.

V § 3 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

e)

jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce23),

__________

23)

Čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.“.

 

9.

V § 3 odst. 1 písm. f) se slova „čistotu a identitu látek uvedených v § 2 písm. i) až l), vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem“ nahrazují slovy „složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití“.

 

10.

V § 3 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami,“.

 

11.

V § 3 odst. 1 písm. h) se slova „Evropských společenství upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí3a)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí24)“.

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

24)

Například nařízení Komise (ES) č. 1151/2009, nařízení Komise (ES) č. 1152/2009, nařízení Komise (EU) č. 258/2010, nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, nařízení Komise (EU) č. 206/2010.“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

 

12.

V § 3 odst. 1 písm. i) a v § 4a odst. 6 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přenos dat“ nahrazují slovy „v elektronické podobě dálkovým přenosem dat“.

 

13.

V § 3 odst. 1 písm. i) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

 

14.

V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb25) oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

25)

§ 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

15.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovených v souladu s atomovým zákonem.“.

 

16.

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 7 písm. a), § 4 odst. 8, § 11 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 11 písm. a) a v § 15 odst. 11 písm. d) se slova „nebo suroviny“ zrušují.

 

17.

V § 3 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

Poznámky pod čarou č. 3b a 3c se zrušují, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

18.

V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „potravin“ vkládají slova „s výjimkou pokrmů26)“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

26)

§ 23 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

19.

V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „Evropských společenství, předložit celnímu úřadu osvědčení“ nahrazují slovy „Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24), předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad“.

 

20.

V § 3 odst. 4 písm. a), § 3 odst. 5 písm. d) a e) a v § 15 odst. 11 písm. e) se slova „nebo surovina“ zrušují.

 

21.

V § 3 odst. 4 písm. a), § 3 odst. 5 písm. d), § 3 odst. 5 písm. e), § 4 odst. 6, § 4 odst. 7 písm. b), § 4 odst. 8, § 11a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 15 odst. 4, § 15 odst. 9, § 15 odst. 11 písm. d), § 16 odst. 9 a v § 18 odst. 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

22.

V § 3 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes určená místa vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním předpisem,“.

 

23.

V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „Evropských společenství upravujícím podmínky dovozu potravin nebo surovin pocházejících ze třetích zemí3d)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujícím podmínky dovozu potravin pocházejících ze třetích zemí24)“.

Poznámka pod čarou č. 3d se zrušuje.

 

24.

V § 3 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 7, § 4 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 8, § 11 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 3, § 15 odst. 11 úvodní části ustanovení, § 15 odst. 11 písm. e) a v § 16 odst. 12 písm. a) se slova „nebo surovin“ zrušují.

 

25.

V § 3 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

26.

V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

Poznámka pod čarou č. 3e se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

27.

V § 3 odst. 5 písm. a) se slova „podle písmene a)“ nahrazují slovy „čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002“.

 

28.

V § 3 odst. 6 a 7 se slova „nebo surovinami“ zrušují.

 

29.

V § 3 odst. 8 se slova „do oběhu za účelem jejich prodeje spotřebiteli“ nahrazují slovy „na trh“.

 

30.

V § 3 odst. 10 se slova „praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“.

 

31.

§ 3a a 3b se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zrušují.

 

32.

V § 3c odst. 1 se slova „a v kopii ministerstvu“ zrušují.

 

33.

V § 3c odst. 3 se slova „v oběhu“ nahrazují slovy „na trhu“ a slova „Komisi Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropskou komisi“.

 

34.

§ 3d včetně nadpisu zní:

§ 3d

 

Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

a)

potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, nebo

b)

doplněk stravy,

je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

a)

potravinu pro počáteční kojeneckou výživu, nebo

b)

dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely,

je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat orgán dozoru příslušný podle § 16 odst. 1 písm. b) a c) o jejich příchodu. Při poskytování stravovacích služeb je provozovatel potravinářského podniku podle věty první povinen informovat orgán dozoru podle § 16 odst. 1 písm. c); v případě nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů je povinen informovat pouze orgán dozoru podle § 16 odst. 1 písm. b). Prováděcí právní předpis na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol stanoví druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který odebírá potraviny za účelem jejich dalšího prodeje konečnému spotřebiteli, jehož tržby z prodeje potravin za poslední ukončené účetní období na území České republiky přesahují 5 mld. Kč, je povinen viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny určeném pro konečného spotřebitele a oznámit ministerstvu seznam pěti zemí obsahující procentuální vyjádření podílu všech potravin, které z těchto zemí odebírá a které v České republice uvádí na trh, přičemž se tyto země uvedou vždy k 1. lednu za období posledních 12 měsíců sestupně počínaje zemí s nejvyšším podílem na jeho tržbách při prodeji takto odebraných potravin. Prováděcí právní předpis stanoví způsob poskytování těchto údajů.“.

Poznámka pod čarou č. 3f se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

35.

V § 4 odst. 1, § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 3, § 16 odst. 1 písm. c) bodě 4, § 16 odst. 9, § 16 odst. 10 a v § 18 odst. 1 písm. p) se slova „a surovin“ zrušují.

 

36.

V § 4 odst. 4, § 11 odst. 1 písm. e) a v § 18 odst. 1 písm. m) bodě 5 se slova „zdravotní nezávadnosti“ nahrazují slovy „bezpečnosti“.

 

37.

V § 4 odst. 6 se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.

 

38.

V § 4 odst. 7 písm. b) se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

39.

V § 4a odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka (dále jen „provozovatel jatek“), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat27) a prováděcího právního předpisu.

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží

a)

prasata podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 200 kusů týdně,

b)

pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a všechna jatečně upravená těla bourá,

c)

skot podléhající klasifikaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci jatečných zvířat27) v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.

(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na

a)

jatečná prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu,

b)

jatečný skot, který je na žádost žadatele dodáván pouze k porážce pro vlastní spotřebu.

__________

27)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Nařízení Komise (EHS) č. 1249/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

40.

V § 4a odst. 4 se slova „Evropských společenství upravujícími klasifikaci jatečných zvířat4)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujícími klasifikaci jatečných zvířat27)“.

 

41.

V § 4a odst. 5 se slova „zdravotní způsobilost,“ zrušují a za slovo „prodloužení“ se vkládá slovo „platnosti“.

 

42.

§ 5 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

 

43.

§ 6 až 9 včetně poznámek pod čarou č. 28 až 31 znějí:

§ 6

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen kromě dodržení požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené, uvedení a přesnost

a)

údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,

b)

údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 u nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu podle podmínek pro balené potraviny stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

c)

dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo veterinární zákon.

(2) Symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zákonem o metrologii28).

(3) Způsob označení balených potravin stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 7

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin29) uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin30) zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost těchto údajů:

a)

jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,

b)

název potraviny,

c)

čisté množství,

d)

seznam složek,

e)

země nebo místo původu,

f)

způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem,

g)

datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,

h)

údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

i)

údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

j)

údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.

(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen na obale určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb zajistit uvedení a přesnost

a)

údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,

b)

dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie31).

(3) Způsob označení potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely přímého prodeje stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 8

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, je povinen tam, kde je tato potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti viditelně umístit snadno čitelný údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, a podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin30) tyto údaje:

a)

název potraviny,

b)

země nebo místo původu,

c)

údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit podle podmínek stanovených pro balené potraviny přímo použitelným předpisem Evropské unie o označování potravin29) další snadno čitelné údaje:

a)

datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti,

b)

údaje podle čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

c)

další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie31).

(3) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 může údaje podle odstavce 2 písm. a) uvést pouze na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele.

(4) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

(5) Způsob označování nebalených potravin stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 9

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který potravinu vyrábí, zpracovává nebo balí nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, uvede potravinu na trh s připojeným údajem, který umožňuje určení totožnosti šarže, ke které potraviny patří.

(2) Pokud se jedná o balenou potravinu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin30), uvede provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 při uvádění na trh označení šarže na balení potraviny nebo na etiketě, která je k němu připojena.

(3) Pokud se nejedná o balenou potravinu podle odstavce 2, uvede provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 při uvádění potraviny na trh označení šarže na vnějším obalu, ve kterém je potravina uváděna na trh, zejména obalu přepravním nebo skupinovém, nebo pokud to není možné, zahrne ho do průvodní dokumentace, která je předána současně s touto potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

(4) Povinnost označit potravinu označením šarže se nevztahuje na

a)

potraviny, které jsou po výstupu ze zemědělské prvovýroby

1.

prodávány nebo dodávány na místa přechodného uskladnění, přípravy nebo balení,

2.

dopravovány do organizací producentů, nebo

3.

shromažďovány pro okamžité použití v provozním systému přípravy nebo zpracování,

b)

potraviny, které nejsou v místě prodeje konečnému spotřebiteli baleny,

c)

potraviny, které jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny pro účely přímého prodeje,

d)

obaly, jejichž největší plocha je menší než 10 cm2,

e)

jednotlivé porce zmrzliny a mraženého krému, u kterých se označení šarže uvede na skupinovém obalu,

f)

potraviny označené datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je toto datum vyjádřeno jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí.

(5) Způsob označování šarže stanoví prováděcí právní předpis.

__________

28)

§ 9a odst. 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

29)

Čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

30)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

31)

Například nařízení Komise (ES) č. 543/2008.“.

Poznámky pod čarou č. 6b až 6e se zrušují.

 

44.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

§ 9a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit.

(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při poskytování stravovacích služeb podle odstavce 1, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.“.

 

45.

V nadpisu nad § 10 se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

 

46.

V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Do oběhu“ nahrazují slovy „Na trh“.

 

47.

V § 10 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

48.

V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v souladu s atomovým zákonem,“.

 

49.

V § 10 odst. 2 se slova „s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu“ nahrazují slovy „mohou být po datu minimální trvanlivosti uváděny na trh pouze tehdy“.

 

50.

V § 10 odst. 2 se slova „zdravotně nezávadné“ nahrazují slovy „bezpečné“.

 

51.

V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití. Takové potraviny mohou být uváděny na trh, pouze jsou-li bezpečné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití.“.

 

52.

V § 11 odst. 1 písm. a) a b) se slova „zdravotní nezávadnost“ nahrazují slovy „bezpečnost“.

 

53.

V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,“.

 

54.

V § 11 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládají slova „podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo, pokud není uvedena,“.

 

55.

V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené,“.

 

56.

V § 11 se na konci odstavce 1 doplňují písmena g) a h), která znějí:

g)

u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem,

h)

zachovat označení šarže uvedené podle § 9.“.

 

57.

V § 11 odst. 2 písm. a) bod 2 včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zní:

2.

balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami32) nebo vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy33),

__________

32)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

33)

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

58.

V § 11 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje.

 

59.

V § 11 se odstavce 3 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

60.

V § 11 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „4“ a slova „místo podnikání“ se nahrazují slovem „sídlo“.

 

61.

V § 11 se odstavec 7 zrušuje.

 

62.

V § 12 odst. 1 se na začátek textu písmene b) vkládá slovo „povolené“.

 

63.

V § 12 odst. 2 se za slovo „obsahovat“ vkládá slovo „zakázané“.

 

64.

V § 12 odstavec 4 zní:

(4) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v

a)

§ 3 odst. 1 písm. a), b), g) a e) a v § 3 odst. 3,

b)

§ 10 odst. 1 písm. a) a c),

c)

§ 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a v § 11 odst. 2 písm. a) a b).“.

 

65.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

§ 12a

 

Označování tabákových výrobků

 

Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinen způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem tabákový výrobek označit na obalu určeném pro spotřebitele

a)

jménem a příjmením a sídlem nebo názvem nebo obchodní firmou a sídlem výrobce nebo prodávajícího, je-li usazen v Evropské unii, nebo balírny, je-li tabákový výrobek balený ve výrobě,

b)

jménem a příjmením a sídlem nebo názvem nebo obchodní firmou a sídlem podnikatele, který tabákový výrobek zabalil, je-li tabákový výrobek zabalen mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele,

c)

názvem druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků stanoveným prováděcím právním předpisem, pod nímž je tabákový výrobek uváděn do oběhu; tabákový výrobek, který nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým složkám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité složky nebo technologie,

d)

údajem o množství výrobku nebo počtu obsažených kusů v balení,

e)

číslem šarže nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jeho jasná identifikace a sledovatelnost,

f)

údaji týkajícími se nepříznivého ovlivnění zdraví lidí stanovenými prováděcím právním předpisem,

g)

zemí původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového výrobku,

h)

dalšími údaji, stanoví-li tak prováděcí právní předpis.“.

 

66.

§ 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

 

Přeprava tabákových výrobků

 

Podnikatel, který přepravuje tabákové výrobky, je povinen používat jen k tomu způsobilé nebo vhodně upravené prostředky anebo přepravní prostory, které chrání tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.“.

 

67.

V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

Státní veterinární správa,“.

 

68.

V § 14 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

(3) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly v souladu s kontrolním řádem13).

__________

13)

§ 25 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

 

69.

V § 15 odst. 1 se slova „potravinách a surovinách“ nahrazují slovy „potravinovém řetězci“.

 

70.

V § 15 odstavce 5 až 7 včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:

(5) Ministerstvo je za krizového stavu a v rámci přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy oprávněno

a)

navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby potravin,

b)

navrhnout a předložit vládě ke schválení opatření vedoucí k regulaci dovozu a vývozu potravin,

c)

po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci vývozu a dovozu potravin v rámci přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy,

d)

po předchozím souhlasu vlády přijímat opatření vedoucí k regulaci rozsahu výroby,

e)

uložit provozovateli potravinářského podniku povinnost přizpůsobit zaměření a rozsah výroby potravin uložených za krizového stavu k zabezpečení základních potřeb obyvatelstva.

 

(6) Ministerstvo je kontaktním místem a koordinuje přípravu a zpracovává jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol a roční zprávy o prováděných kontrolách podle čl. 41 až 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

(7) Ministerstvo přijímá žádosti

a)

o povolení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech34),

b)

o aktualizaci seznamu výživových tvrzení,

c)

o zápis do rejstříku zaručených tradičních specialit Evropské unie,

d)

o souhlas s uvedením na trh nových potravin nebo nových složek potravin,

e)

o schválení druhových popisů (názvů), které se tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin nebo nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví,

f)

o schválení zdravotního tvrzení.

__________

34)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

 

71.

V § 15 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

72.

V § 15 odstavec 8 zní:

(8) Ochranné opatření v rozsahu a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin může uložit z moci úřední ministerstvo. O uložení ochranného opatření ministerstvo vyrozumí Evropskou komisi a ostatní členské státy Evropské unie.“.

 

73.

V § 15 odst. 9 se slova „orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

74.

V § 15 odst. 10 písm. a) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „ , certifikát nebo jiný vstupní doklad“.

 

75.

V § 15 odst. 10 písm. b) se slova „nebo certifikátu“ nahrazují slovy „ , certifikátu nebo jinému vstupnímu dokladu“.

 

76.

V § 15 odst. 10 písmeno c) zní:

c)

požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, v případech, kdy zásilka vykazuje vlastnosti, které představují vážné riziko pro zdraví,“.

Poznámka pod čarou č. 15b se zrušuje.

 

77.

V § 15 odst. 10 písm. e) se slovo „přeruší“ nahrazuje slovem „pozastaví“.

 

78.

V § 15 se doplňují odstavce 11 až 13, které znějí:

(11) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje získané podle § 3d odst. 4.

(12) Orgány dozoru uvedené v § 16 shromažďují v informačních systémech dozorových orgánů působících v oblasti potravinového práva informace o

a)

kontrolovaných osobách,

b)

výsledcích státního dozoru nad plněním povinností provozovatelů potravinářských podniků a výrobců, dovozců a distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a

c)

správních řízeních vedených na základě kontrolních zjištění z tohoto státního dozoru.

(13) Orgány dozoru uvedené v § 16 jsou oprávněny využívat údaje shromážděné v jejich informačních systémech k usměrnění, řízení a koordinaci státního dozoru a informování veřejnosti. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních právních předpisů.“.

 

79.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně poznámky pod čarou č. 35 zní:

§ 15a

 

(1) Ministerstvo

a)

přezkoumává, zveřejňuje, posuzuje přípustnost námitek a předává žádosti podle § 15 odst. 7 písm. c) včetně dokumentace Evropské komisi, a to postupem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35); lhůta pro podání námitek je 3 měsíce ode dne zveřejnění žádosti,

b)

sděluje orgánům ochrany veřejného zdraví a Státnímu zdravotnímu ústavu na jejich žádost údaje shromažďované na základě monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinovém řetězci,

c)

podává Evropské komisi informace o používání dalších způsobů vyjadřování a uvádění údajů podle čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

d)

podává Evropské komisi žádost o aktualizaci seznamu Unie potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů, potravinářských aromat, výchozích materiálů potravinářských aromat a složek potravin s aromatickými vlastnostmi, používaných nebo určených k použití v potravinách.

(2) Ministerstvo zdravotnictví vede evidenci potravin, které mu byly oznámeny podle tohoto zákona, obsahující údaje z označení potravin a údaje o provozovatelích potravinářských podniků, kteří tyto potraviny vyrábějí nebo uvádějí na trh. Údaje z této evidence sděluje orgánům státního dozoru nad potravinami a na svých internetových stránkách z ní zveřejňuje informace o obchodním názvu výrobku, jeho složení, provozovateli potravinářského podniku, který potravinu vyrábí nebo uvádí na trh, použití a doporučení k použití v rozsahu podle označení na obalu určeném pro spotřebitele.

__________

35)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012.“.

 

80.

V § 16 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „zvláštním právním předpisem6)“ nahrazují slovy „zákonem o ochraně veřejného zdraví36)“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

36)

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

81.

V § 16 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „orgány veterinární správy2c) vykonávají“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa vykonává“.

 

82.

V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „zvláštními předpisy2c)“ nahrazují slovy „veterinárním zákonem“.

 

83.

V § 16 odst. 1 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „surovin a“ zrušují.

 

84.

V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „Evropských společenství upravujících klasifikaci jatečných zvířat4)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat27)“.

 

85.

V § 16 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

4.

nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb25),“.

 

86.

V § 16 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

5.

při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů26) při poskytování stravovacích služeb25).“.

 

87.

V § 16 odstavec 2 zní:

 

(2) Odběr a přípravu kontrolních vzorků za účelem zkoušení jakosti a bezpečnosti potravin nebo tabákových výrobků, nejde-li o vzorky pro mikrobiologické zkoušení, zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie.“.

 

88.

V § 16 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který na žádost kontrolované osoby rozdělí na dva či více vzorků o stejné velikosti, z nichž jeden předá kontrolované osobě pro doplňující odborný posudek a zbývající si ponechá.“.

 

89.

V § 16 odst. 5 se slova „bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

 

90.

V § 16 odst. 8 se slova „Evropských společenství upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality15i)“ nahrazují slovy „Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35)“.

Poznámka pod čarou č. 15i se zrušuje.

 

91.

V § 16 odst. 10 se slova „Evropských společenství15k)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24)“.

Poznámka pod čarou č. 15k se zrušuje.

 

92.

V § 16 odst. 13 se slova „§ 3 odst. 5 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 5 písm. b)“.

 

93.

§ 16a zní:

§ 16a

 

(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví podle působnosti stanovené tímto nebo jiným zákonem vydává na žádost provozovatele potravinářského podniku potvrzení o splnění požadavků stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie pro účely vývozu potraviny do států mimo Evropskou unii. Pro účely vystavení tohoto potvrzení je provozovatel potravinářského podniku povinen předložit doklady prokazující splnění požadavků na výrobu a uvádění potraviny na trh.

(2) Ministerstvo zajišťuje činnosti vyplývající z požadavku čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 na spolupráci členského státu s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonávají dozor nad dodržováním podmínek použití chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).

(4) Ministerstvo zveřejňuje a poskytuje Evropské komisi informace o dozorových orgánech odpovědných za dozor nad podmínkami pro používání chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality vyplývajícími z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).

(5) Ministerstvo informuje Evropskou komisi o názvech a adresách skupin provozovatelů potravinářských podniků založených s cílem podporovat potraviny označené chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a označením zaručené tradiční speciality, na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35).

(6) Ministerstvo zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr, srovnání a analýzu dat o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek v potravinách a o výskytu a rozšíření biologického rizika pro rostliny a zvířata. Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr, srovnání a analýzu dat o spotřebě potravin, o expozici a rizicích pro osoby, které tyto potraviny konzumují, o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek v pokrmech a o výskytu a rozšíření biologického rizika pro člověka.

(7) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví může na základě nových informací v případě pochybností o bezpečnosti nebo o dodržení požadavků na uvedení na trh potraviny, oznámené podle § 3d, požadovat předložení dalších informací prokazujících bezpečnost potravin nebo soulad s právními požadavky na uvedení potraviny na trh. V písemné žádosti o dodatečné informace se uvede odůvodnění a informace, které jsou požadovány.

(8) Státní zdravotní ústav poskytuje na žádost ministerstva nebo orgánů dozoru podle § 16 odst. 1 písm. b) a c) hodnocení zdravotního rizika z potravin podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002.“.

 

94.

§ 17 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

§ 17

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin,

b)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,

c)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky významných látek v potravinách,

d)

při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,

e)

uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4 odst. 8,

f)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené v právních předpisech, v českém jazyce,

g)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování nebo způsob použití,

h)

používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),

i)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,

j)

nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),

k)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace,

l)

dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c),

m)

vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5,

n)

naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,

o)

nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 8,

p)

nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,

q)

v rozporu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 nebo čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2001 uvede spotřebitele v omyl, nebo

r)

jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech i), l), m), p) nebo q), nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,

b)

nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 1, 2 nebo 4,

c)

označí potravinu v rozporu s § 6 až 8 nebo neposkytne informaci podle § 9a odst. 1,

d)

poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,

e)

uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,

f)

uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,

g)

skladuje potraviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a),

h)

uchovává potraviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. c),

i)

nevyloučí přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími bezpečnost nebo jakost potravin podle § 11 odst. 1 písm. b),

j)

v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) neumístí odděleně nebo zřetelně neoznačí potraviny použitelné k jinému než původnímu použití anebo potraviny po datu minimální trvanlivosti,

k)

nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti podle § 11 odst. 1 písm. e),

l)

v rozporu s § 11 odst. 1 písm. f) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu nebo doplňky stravy,

m)

v rozporu s § 11 odst. 1 písm. g) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin na trh stanovené prováděcím právním předpisem,

n)

v rozporu s § 9 neuvede označení šarže nebo v rozporu s § 11 odst. 1 písm. h) nedodrží označení šarže,

o)

nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1,

p)

nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 2,

q)

nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodů 3 až 5,

r)

v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží,

s)

v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 11 odst. 3, nebo

t)

v rozporu s § 11 odst. 4 neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy, nebo

b)

získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a).

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1,

b)

nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo

c)

nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní výživu vydané podle § 3c odst. 3.

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezeného prováděcím právním předpisem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3d odst. 3 neinformuje příslušný orgán dozoru.

(6) Klasifikátor se dopustí správního deliktu tím, že

a)

provede klasifikaci v rozporu s § 4a odst. 4, nebo

b)

nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(7) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů37) nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat,

b)

nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1, nebo

c)

nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(8) Podnikatel, který vyrábí tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 1 písm. a) použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,

b)

použije k výrobě tabákových výrobků látku nebo její množství v rozporu s § 12 odst. 1 písm. b), nebo

c)

v rozporu s § 12 odst. 5 nepředloží v termínu stanoveném v § 12 odst. 6 úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků nebo je nedoplní prohlášením.

(9) Podnikatel, který uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 3 uvede do oběhu tabák určený k orálnímu užití, nebo

b)

v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu tabákové výrobky, které obsahují látky zakázané vyhláškou.

(10) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodržuje požadavky stanovené pro potraviny podle § 12 odst. 4,

b)

označí tabákové výrobky v rozporu s § 12a, nebo

c)

přepravuje tabákové výrobky v rozporu s § 13.

(11) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), i), j), l) nebo m), odstavce 2 písm. a), b) nebo t), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. c), odstavce 8 písm. a) nebo c), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 10 písm. a),

b)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) nebo o), odstavce 2 písm. k), l), p), r) nebo s), odstavce 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) nebo b), odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. b) nebo odstavce 10 písm. b) nebo c),

c)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), g), n) nebo r) nebo odstavce 2 písm. c), e), f), g), h), i), j), m), n) nebo q),

d)

50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), k), p) nebo q) nebo odstavce 2 písm. d) nebo o).

__________

37)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

 

95.

§ 17a až 17h se zrušují.

 

96.

V § 17i odstavec 5 zní:

(5) Správní delikty projednávají v prvním stupni

a)

inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 až 5 a § 17 odst. 8 až 10,

b)

krajské veterinární správy, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až q), § 17 odst. 2 písm. b) až s), § 17 odst. 3 písm. a) a § 17 odst. 4 až 7,

c)

orgány ochrany veřejného zdraví, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až c), f), h), i), k), n) a p) až r), § 17 odst. 2 písm. c), jde-li o neposkytnutí informace podle § 9a odst. 1, a § 17 odst. 2 písm. d) až r).“.

 

97.

V § 17i odst. 6 se slova „zdravotně nezávadnou“ nahrazují slovem „bezpečnou“.

 

98.

V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „ , včetně potravin nového typu,“ a slova „složení potraviny a“ zrušují.

 

99.

V § 18 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c)

malé množství potravin osvobozených od požadavku na povinné deklarování výživových údajů,

d)

požadavky na potraviny rostlinného původu a zacházení s nimi, pravidla pro prodej a dodávání malého množství vlastních produktů z prvovýroby a zacházení s nimi a malé množství produktů rostlinného původu,“.

 

100.

V § 18 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

druhy potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, rozsah informačních povinností příjemců těchto potravin v místě určení a termín a způsob jejich předávání,“.

 

101.

V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „s výjimkou potravin určených pro zvláštní výživu,“ zrušují a slovo „suroviny“ se nahrazuje slovem „složky“.

 

102.

V § 18 odst. 1 písm. h) úvodní části ustanovení se slovo „surovin“ nahrazuje slovem „složek“.

 

103.

V § 18 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

pro potraviny a tabákové výrobky

1.

požadavky na odběr a přípravu kontrolních vzorků, požadavky na jejich balení, označování, přepravu a uchování, včetně požadavků na záznam o odběru vzorků,

2.

požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr a přípravu kontrolních vzorků, metody zkoušení a senzorické zkoušení potravin a tabákových výrobků,

3.

požadavky na metody zkoušení jakosti a bezpečnosti a náležitosti protokolu o zkoušce,“.

 

104.

V § 18 odst. 1 písmeno o) zní:

o)

způsob poskytování údajů podle § 3d odst. 4,“.

 

105.

V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která znějí:

q)

seznam určených míst vstupu a určených míst dovozu podle § 3 odst. 4 písm. b),

r)

způsob úpravy balených vod,

s)

rozsah znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení,

t)

doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití.“.

 

106.

§ 19 zní:

§ 19

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou

a)

podmínky pro výskyt toxikologicky významných látek v potravinách a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat,

b)

potraviny, které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, podmínky ozařování, druhy záření a nejvyšší přípustné dávky záření a způsob označení na obalu, že potravina byla ozářena,

c)

druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení a způsob jejich použití,

d)

bližší pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových potravin.

(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potravin, pomocné a přídatné látky a způsob výběru a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení, jde-li o potraviny nebo jejich druhy, pro které tyto požadavky nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie a vyžaduje-li si to bezpečnost potravin.

(3) Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem stanoví na základě čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 prováděcím právním předpisem povinný přídavek vitaminu nebo minerální látky do určitých potravin nebo zákaz nebo omezení používání některých jiných látek při výrobě určitých potravin.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví vede a zpřístupňuje evidenci potravin, které mu byly oznámeny podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po uplynutí této lhůty s evidencí naloží podle zákona o archivnictví a spisové službě.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o veterinární péči (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „a včely“ nahrazují slovy „ , včely a včelstva“.

 

2.

V § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 se slovo „včel“ nahrazuje slovem „včelstev“.

 

3.

V § 13 odst. 5 se slova „ ; o ukončení těchto opatření vyhotoví záznam, jehož kopii předá chovateli, kterého se opatření týkala“ zrušují.

 

4.

V § 27a odst. 1 písm. d) se slova „stanovišti včel“ nahrazují slovy „stanovišti včelstev“ a slova „stanoviště včel“ se nahrazují slovy „stanoviště včelstev“.

 

5.

§ 53 včetně poznámky pod čarou č. 47 zní:

§ 53

 

(1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu pověření výkonem státního veterinárního dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni při jeho výkonu,

a)

na místě znehodnotit živočišné produkty, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby,

b)

pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy Evropské unie47) na živočišné produkty a zacházení s nimi,

c)

pozastavit výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu na přiměřenou dobu při podezření, že nejsou zdravotně nezávadné.

(2) Krajská veterinární správa ukončí

a)

opatření uložené podle odstavce 1 písm. b), pokud byl závadný stav odstraněn,

b)

opatření uložené podle odstavce 1 písm. c), pokud kontrolovaná osoba prokáže, že živočišné produkty jsou zdravotně nezávadné.

(3) Veterinární inspektoři jsou povinni

a)

prokazovat pověření ke kontrole podle kontrolního řádu43) služebním průkazem,

b)

pořizovat protokol o opatření podle odstavce 1.

(4) Pro úřední veterinární asistenty platí obdobně odstavec 3 a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem44).

(5) Za odebrané vzorky se neposkytne náhrada s výjimkou vzorků odebraných při prodeji potravin živočišného původu podle zvláštních právních předpisů28), za které se kontrolované osobě poskytne náhrada27), pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy28). Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

veterinární hlediska pro stanovení četnosti úředních kontrol a auditů, pokud jejich četnost není upravena předpisy Evropské unie,

b)

způsob sledování nákazové situace v prostředí volně žijících zvířat,

c)

vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta.

(7) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo předpisy Evropské unie, na místě v České republice, poskytují jim orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke splnění svého úkolu.

(8) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 7 platí ustanovení odstavce 3 písm. a) a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem45) obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států.

__________

47)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.“.

 

6.

V § 53a odst. 3 se slova „v § 53 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „v § 53 odst. 3 písm. a)“.

 

7.

V § 53a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Inspektor může na základě písemného pověření ústředního ředitele vykonávat státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat i mimo územní působnost krajské veterinární správy, jejímž je inspektorem. V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle věty první, rozhoduje jako orgán prvého stupně krajská veterinární správa, v jejímž územním obvodu byla kontrola provedena.“.

 

8.

V § 70 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.“.

 

9.

V § 76 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení.“.

 

10.

V § 76 odstavec 4 zní:

(4) Správní řád se neuplatní v řízení

a)

o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1, které veterinární inspektor ústně oznámí kontrolované nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o svých zjištěních a nařízených opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované nebo povinné osobě. Kontrolovaná osoba může proti tomuto opatření podat námitky, a to do záznamu o tomto opatření, anebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne předání záznamu. Podané námitky nemají odkladný účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se kontrolované osobě,

b)

o ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle § 53 odst. 2; o ukončení těchto opatření vyhotoví krajská veterinární správa zápis, jehož kopii doručí kontrolované osobě.“.

 

11.

V § 78 se slova „§ 53 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 6“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.