Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

168/2014 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

168

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,

ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Čl. I

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 se slova „zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1)“ nahrazují slovy „příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1)

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).“.

2.

V příloze v kapitole II položce 9 se za slova „šlachových pochev“ vkládají slova „, tíhových váčků“.

 

3.

V příloze v kapitole II se položky 11 a 12 zrušují.

 

4.

V příloze v kapitole III položce 2c) se slova „pohrudnice nebo pobřišnice“ zrušují.

 

5.

V příloze v kapitole III položce 2d) se slova „nebo rakovina hrtanu“ nahrazují slovy „, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků“.

 

6.

V příloze v kapitole III položce 5 se slova „gama oxidu hlinitého“ nahrazují slovy „hliníku“.

 

7.

V příloze v kapitole III položce 11 se slova „, sisalu nebo cukrové třtiny“ nahrazují slovy „nebo sisalu“.

 

8.

V příloze v kapitole III položka 13 zní:

13.

Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.