Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

360/2014 Sb. znění účinné od 29. 7. 2016

Dnem 31. prosince 2014 nabývá účinnosti pouze ustanovení části čtvrté.

Ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 242/2016 Sb.

29.7.2016

360

 

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.“.

 

2.

V § 4 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až o) se označují jako písmena d) až n).

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „úřad;“ vkládají slova „ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a“.

 

4.

V § 4a odst. 1 písm. c) se slova „až 56“ nahrazují slovy „až 56a“.

 

5.

V § 4b odstavec 3 zní:

(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.“.

 

6.

V § 5 odst. 2 se slova „nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu7)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

 

7.

V § 5c odst. 3 a 4 se za slovo „dnem“ vkládají slova „následujícím po dni“.

 

8.

Za § 6j se vkládají nové § 6k a 6l, které znějí:

§ 6k

 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány.

 

§ 6l

 

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud

a)

od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o

1.

poskytnutí služby,

2.

dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

3.

dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

b)

bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.“.

 

9.

V § 14 odst. 5 písm. b) se slova „zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu“ a slova „o nápravě majetkových křivd“ se zrušují.

 

10.

V § 19 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; tuto lhůtu nelze prodloužit“.

 

11.

V § 19 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; tuto lhůtu nelze prodloužit“.

 

12.

V § 28 odst. 2 písm. a) se slova „provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny“ nahrazují slovy „ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno“.

 

13.

V § 28 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to obdobně podle odstavce 1 písm․ a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

14.

V § 28 odst. 5 písm. b) se slova „provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny“ nahrazují slovy „ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno“.

 

15.

V § 29 odst. 3 písm. b) se slova „rozsah plnění a“ zrušují.

 

16.

V § 32 odst. 1 se slovo „ , e)“ a slova „a b)“ zrušují.

 

17.

V § 32 odst. 2 se slova „namísto rozsahu a předmětu plnění“ nahrazují slovem „rovněž“.

 

18.

Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

§ 32a

 

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu

 

Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje

a)

náležitosti daňového dokladu a

b)

sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.“.

 

19.

V § 34 odst. 3 se slova „a neporušenosti jeho obsahu“ nahrazují slovy „ , neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti“.

 

20.

V § 35 odst. 4 se slovo „provozovnou“ nahrazuje slovem „provozovnu“.

 

21.

V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „bez zahrnutí hodnoty služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1“.

 

22.

V nadpisu § 39 se slova „registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou“ nahrazují slovy „neusazenou v tuzemsku“.

 

23.

V § 39 odst. 1 se slova „registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou“ nahrazují slovy „neusazenou v tuzemsku“.

 

24.

V § 42 odstavce 4 až 6 znějí:

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo.

(6) Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud bylo předáno a převzato po částech.“.

 

25.

V § 43 odst. 1 se slova „se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata“ nahrazují slovy „byla nesprávně uplatněna daň“.

 

26.

V § 43 odst. 3 se slova „devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu“ nahrazují slovy „uplatněný osobou“.

 

27.

V části první hlavě II nadpisu dílu 7 se slova „a oprava sazby daně“ zrušují.

 

28.

§ 48 včetně nadpisu zní:

§ 48

 

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

 

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)

stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

b)

stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

c)

stavba, která

1.

slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

2.

je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

d)

obytný prostor,

e)

místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)

stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,

b)

stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,

c)

obytný prostor pro sociální bydlení,

d)

ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

e)

zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,

f)

školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,

g)

internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,

h)

dětské domovy pro děti do 3 let věku,

i)

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,

j)

speciální lůžková zařízení hospicového typu,

k)

domovy péče o válečné veterány,

l)

jiná stavba, která

1.

slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a

2.

je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.

(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)

obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,

b)

místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.“.

 

29.

§ 48a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g a 27h zrušuje.

 

30.

Za § 48 se vkládá nový § 49, který včetně nadpisu zní:

§ 49

 

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

 

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.

(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.

(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání

a)

stavby pro sociální bydlení,

b)

pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,

c)

práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo

d)

jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.“.

 

31.

V § 51 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

f)

dodání nemovité věci (§ 56),

g)

nájem nemovité věci (§ 56a),“.

 

32.

V § 54 odst. 1 písm. v) se slova „investičního fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

 

33.

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

34.

§ 56 a 56a včetně nadpisů znějí:

§ 56

 

Dodání nemovité věci

 

(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který

a)

netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a

b)

není stavebním pozemkem.

(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém

a)

má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a

1.

který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo

2.

v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo

b)

může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let

a)

od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo

b)

ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v souladu

1.

s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,

2.

se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich užívání, nebo

3.

s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

a)

stavba pevně spojená se zemí,

b)

jednotka,

c)

inženýrská síť,

d)

pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,

e)

podzemní stavba se samostatným účelovým určením,

f)

právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

 

§ 56a

 

Nájem nemovité věci

 

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

a)

krátkodobého nájmu nemovité věci,

b)

nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

c)

nájmu bezpečnostních schránek,

d)

nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.“.

 

35.

Poznámka pod čarou č. 44c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

36.

Poznámka pod čarou č. 44e se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

37.

V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „až 71f“ nahrazují slovy „až 71g“.

 

38.

V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g).“.

 

39.

V § 65 písm. a) se za slovo „bylo“ vkládají slova „v každém případě“.

 

40.

V § 68 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud mají tyto mise, úřady nebo zastupitelství sídlo v jiném členském státě“.

 

41.

V § 82 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky“.

 

42.

V § 85 odst. 1, odst. 7, odst. 9 písm. c) a odst. 10 úvodní části ustanovení se slova „osobního automobilu“ nahrazují slovy „motorového vozidla“.

 

43.

V § 85 odst. 2 se slova „dodaný osobní automobil“ nahrazují slovy „dodané motorové vozidlo“.

 

44.

V § 85 odst. 3 se slova „jeden osobní automobil jí dodaný“ nahrazují slovy „jedno motorové vozidlo jí dodané“.

 

45.

V § 85 odst. 6 se slova „dodán ojetý osobní automobil“ nahrazují slovy „dodáno ojeté motorové vozidlo“.

 

46.

§ 87 včetně nadpisu zní:

§ 87

 

Prodej zboží za ceny bez daně

 

(1) Zboží lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z území Evropské unie za ceny bez daně pouze

a)

na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,

b)

v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během letu a

c)

po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.

(2) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.

(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor uvedených v odstavci 1 písm. b), může držitel povolení k prodeji za ceny bez daně uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.

(4) Na povolení k prodeji za ceny bez daně se použijí ustanovení zákona o spotřebních daních upravující povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně obdobně.“.

Poznámka pod čarou č. 60a se zrušuje.

 

47.

V § 90 odst. 5 písm. b) a v § 90 odst. 11 písm. b) se slovo „zhotovitel“ nahrazuje slovem „autor“.

 

48.

V § 90 odst. 14 se slova „osobního automobilu“ nahrazují slovy „motorového vozidla“.

 

49.

V § 90 odstavec 15 zní:

(15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o

a)

umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,

b)

umělecké dílo, které mu

1.

dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo

2.

dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.“.

 

50.

V § 90 se doplňuje odstavec 16, který zní:

(16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží.“.

 

51.

V § 92 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s

1.

vlastním číslem,

2.

ryzostí nejméně 995 tisícin,

3.

hmotností připouštěnou na těchto trzích a

4.

označením výrobce, ryzosti a hmotnosti,“.

 

52.

V § 92 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

 

53.

V § 92 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a slova „nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě“ se nahrazují slovy „s místem plnění v tuzemsku“.

 

54.

V § 92 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

 

55.

V § 92 odst. 6 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

56.

V § 92 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na odpočet daně podle odstavce 7, je povinen

a)

vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje:

1.

obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,

2.

daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,

3.

evidenční číslo dokladu,

4.

rozsah a předmět plnění,

5.

den vystavení dokladu,

6.

den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,

7.

celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,

8.

jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani,

b)

uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let,

c)

uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž hmotnost a ryzost zlata,

d)

vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u osob, pro které se plnění uskutečnilo, rovněž tyto údaje:

1.

daňové identifikační číslo plátce, obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby povinné k dani, nebo jméno, datum narození a bydliště osoby nepovinné k dani,

2.

hmotnost a ryzost zlata,

3.

den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,

e)

vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u přijatých zdanitelných plnění rovněž tyto údaje:

1.

hmotnost a ryzost zlata,

2.

den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den poskytnutí úplaty, pokud byla poskytnuta přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“.

 

57.

V § 92 odst. 8 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) a e) se zrušují.

 

58.

V části první hlavě III se za § 92 vkládají označení nové hlavy IV a nového dílu 1, která včetně nadpisů znějí:

HLAVA IV

 

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

 

Díl 1

 

Obecná ustanovení“.

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.

 

59.

Nadpis § 92a se nahrazuje nadpisem „Základní ustanovení“.

 

60.

V § 92a se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1.“.

 

61.

V § 92a se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

62.

V části první hlavě IV se za § 92a vkládá označení nového dílu 2, které včetně nadpisu zní:

Díl 2

 

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti“.

 

63.

V § 92b odst. 1 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

 

64.

§ 92d se zrušuje.

 

65.

Za § 92c se vkládá nový § 92d, který včetně nadpisu zní:

§ 92d

 

Dodání nemovité věci

 

Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.“.

 

66.

V části první hlavě IV se za § 92e vkládá označení nového dílu 3, které včetně nadpisu zní:

Díl 3

 

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti“.

 

67.

§ 92f a 92g včetně nadpisů znějí:

§ 92f

 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu

 

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.

(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

 

§ 92g

 

Mechanismus rychlé reakce

 

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda stanoví nařízením.

(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu nepřesahující 9 měsíců.“.

 

68.

V části první hlavě IV se doplňuje nový díl 4, který včetně nadpisů zní:

Díl 4

 

Závazné posouzení

 

§ 92h

 

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

 

Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.

 

§ 92i

 

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

 

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede

a)

popis zdanitelného plnění, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění,

b)

návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.

 

69.

V § 95a odst. 4 se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „druhého“.

 

70.

V § 95a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

71.

V § 97a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba podle § 6l mohou podat přihlášku k registraci.“.

 

72.

V § 100 odst. 1 se slova „přiznání nebo souhrnného hlášení“ nahrazují slovy „přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení“.

 

73.

§ 101 včetně nadpisu zní:

§ 101

 

Obecná ustanovení o daňovém přiznání

 

(1) Daňové přiznání má povinnost podat

a)

plátce,

b)

identifikovaná osoba,

c)

osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo

d)

osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. j), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.

(2) Lhůty podle odstavce 1 nelze prodloužit.

(3) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost přiznat daň.

(4) Nevznikla-li plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nesděluje tuto skutečnost správci daně.

(5) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.“.

 

74.

V § 101a odst. 1 písm. b) se za slovo „hlášení,“ vkládají slova „s výjimkou hlášení podle § 19,“.

 

75.

V § 101a se odstavec 3 zrušuje.

 

76.

Za § 101a se vkládá nový § 101b, který včetně nadpisu zní:

§ 101b

 

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a o splatnosti daně

 

(1) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; tuto lhůtu nelze prodloužit. To platí i pro skupinu v případě, že soud rozhodl o úpadku jejího člena.

(2) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své činnosti a plnění s nárokem na odpočet daně a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze plnění s nárokem na odpočet daně a daň ze své vlastní činnosti.“.

 

77.

Za § 101b se vkládají nové § 101c až 101i, které včetně nadpisů znějí:

§ 101c

 

Povinnost podat kontrolní hlášení

 

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a)

uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b)

přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

c)

ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1.

přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,

2.

uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo

3.

investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

(2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.

 

§ 101d

 

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení

 

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.

(2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení.

 

§ 101e

 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

 

(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.

 

§ 101f

 

Opravné a následné kontrolní hlášení

 

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví.

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, nestanoví-li zákon jinak.

 

§ 101g

 

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

 

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím

a)

datové schránky, nebo

b)

veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.

 

§ 101h

 

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

 

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

a)

1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

b)

10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

c)

30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d)

50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč.

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.

 

§ 101i

 

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením

 

(1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně.

(2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.“.

 

78.

V § 102 odst. 3 se slova „ , která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „vyžadující dodatečné potvrzení“.

 

79.

V § 106 odst. 7 se věta třetí zrušuje.

 

80.

V § 106e odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

81.

V § 106e odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

82.

V § 106f se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.“.

 

83.

V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže

1.

zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a

2.

plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.“.

 

84.

V § 109 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jeho uskutečnění“ nahrazují slovy „uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění“.

 

85.

V § 109 odst. 3 a 4 se za slova „jeho uskutečnění“ vkládají slova „nebo poskytnutí úplaty na něj“.

 

86.

V příloze č. 3a se za položku 0402, 0404, 1901, 2106 vkládají nové položky, které znějí:

0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005

- Mlýnské výrobky, a to:

- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10

- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12

- z brambor

- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.

- Směsi těchto mlýnských výrobků.

1107 až 1109, 1903,3505

- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.

1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106

- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.

 

87.

V příloze č. 3a se za větu „Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.“ doplňuje věta „Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“.

 

88.

Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

 

Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb.

 

Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

 

1.

Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

2.

Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.

3.

Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.

4.

Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.

5.

Dodání certifikátů plynu a elektřiny.

6.

Poskytnutí telekomunikačních služeb.

7.

Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.

8.

Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.

9.

Dodání surových či polo zpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.

10.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pro stanovení obratu pro účely zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě kalendářních měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle § 4a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 47/2011 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V čl. III zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 502/2012 Sb. (čl. 5)

Čl. V

Část sedmá zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou

a)

ustanovení části první čl. I bodů 31, 34, 57, 61, 65, 72, 75, 77 a 78, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a

b)

části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.