Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

58/2014 Sb. znění účinné od 7. 4. 2014

58

 

ZÁKON

ze dne 20. března 2014,

kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

§ 1

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.

__________

1)

Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.

Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, ve znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES.“.

2.

V § 5 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).

_________

4)

§ 5565 občanského zákoníku.“.

 

3.

V § 6 odst. 1 větě první se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům,4)“ nahrazují slovy „omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4),“.

 

4.

V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich změny.“.

 

5.

V § 9 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,“․

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

 

6.

V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „listin“ vkládají slova „a ověřování, zda státní občan České republiky, který kandiduje v jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,“.

 

7.

V § 9 odst. 5 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

 

8.

V § 9 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

9.

V § 9 odst. 6 písmeno f) zní:

f)

omezení svéprávnosti,“.

 

10.

V § 12 odst. 2 písm. b) se slovo „neprodleně“ zrušuje.

 

11.

V § 12 odst. 2 písm. c) se slova „průběžných a celkových“ zrušují.

 

12.

V § 12 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g) až k).

 

13.

V § 12 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

 

14.

V § 15 odst. 1 písm. d) se za slova „jiného členského státu“ vkládají slova „neprodleně po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu“.

 

15.

V § 22 odstavec 3 zní:

(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu, připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní listině předloží doklady uvedené v odstavci 2 větě první.“.

 

16.

V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

 

17.

V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, zašle Ministerstvo vnitra jeho prohlášení, které bylo připojeno ke kandidátní listině, komunikační centrále členského státu původu za účelem ověření informace, že kandidát nebyl zbaven práva být volen.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

18.

V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

 

19.

V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu, jestliže obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

20.

V § 23 odst. 5 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

21.

V § 23 odst. 9 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

 

22.

V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.“.

 

23.

V § 26 odst. 2 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

 

24.

V § 28 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

zemřeli, nebo

e)

po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.“.

 

25.

V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).“.

 

26.

V § 29 odstavec 2 zní:

(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.“.

 

27.

V § 29 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při podání žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.“.

 

28.

V § 33 odst. 4 se slova „nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena“ nahrazují slovy „ , prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, pokud byly doručeny“.

 

29.

V § 36 odst. 3 větě druhé se slova „a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“ zrušují.

 

30.

V § 36 odst. 4 se slova „nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“ zrušují.

 

31.

V § 36 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku“.

 

32.

§ 40 včetně nadpisu zní:

§ 40

Ukončení hlasování

 

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.“.

 

33.

V § 42 odst. 1 se slova „zahájení sčítání hlasů“ nahrazují slovy „ukončení hlasování“.

 

34.

V § 45 odst. 4 větě první se slova „od zahájení sčítání hlasů“ nahrazují slovy „po ukončení hlasování“.

 

35.

§ 46 se včetně nadpisu zrušuje.

 

36.

V § 48 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , nebo kandidáti, kteří jsou státními občany jiného členského státu a byli v členském státě původu zbaveni práva být volen, pokud informaci o zbavení práva být volen Ministerstvo vnitra od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb“.

 

37.

V § 49 odstavec 1 zní:

(1) Po provedení skrutinia a po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody odepření podpisu v samostatné příloze k zápisu.“.

 

38.

V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

dodatečným obdržením informace od členského státu původu o zbavení práva být volen,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

39.

V § 59 odst. 6 se slova „podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování“ nahrazují slovy „doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie“.

 

40.

V § 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie.“.

 

41.

V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

Čl. II

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2).

__________

2) § 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti,“.

 

3.

V § 32 odst. 5 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností2)“.

 

4.

V § 61 odst. 3 větě první se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností2)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva5),

__________

5)

§ 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 11 odst. 5 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva7),

__________

7) § 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 12 odst. 5 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

 

3.

V § 12 odst. 6 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti,“.

 

4.

V § 22 odst. 4 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností7)“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o místním referendu (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3),

__________

3)

§ 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

 

3.

V § 12 odst. 8 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o krajském referendu (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3),

__________

3)

§ 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o volbě prezidenta republiky (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

b)

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).

__________

4)

§ 5565 občanského zákoníku.“.

 

2.

V § 5 se slova „zbavení způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4)“.

 

3.

V § 8 odst. 5 písmeno e) zní:

e)

omezení svéprávnosti.“.

 

4.

V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

 

5.

V § 23 odst. 3 větě třetí se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.