Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/2014 Sb. znění účinné od 1. 10. 2015

Ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18, a čl. V, nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 224/2015 Sb.

1.10.2015

61

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2014,

kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna chemického zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18, nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „písm. b) až f) a j)“ nahrazují slovy „písm. b) až e), h) a j)“.

 

2.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie20),21) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi v rozsahu nebezpečných vlastností stanovených v částech 3 a 4 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200821) pouze osoba, která má osvědčení o dodržování zásad (dále jen „osvědčení“).“.

 

3.

V § 25 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

4.

§ 32 se včetně nadpisu zrušuje.

 

5.

V § 33 odst. 1 se slova „Příslušný správní orgán je oprávněn nařídit“ nahrazují slovy „Příslušné správní orgány podle § 23 písm. d) až h) jsou oprávněny nařídit“.

 

6.

V § 33 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, balení a označování21), aby pozastavila jejich další uvádění na trh do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu s těmito požadavky,“.

 

7.

V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

g)

osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo označování stanovenými v hlavě II, aby pozastavila jejich další uvádění na trh do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu s těmito požadavky,

h)

osobě, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), jejich stažení z trhu, nebo

i)

osobě, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), jeho stažení z trhu.

__________

28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.“.

 

8.

V § 34 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20), nebo“.

 

9.

V § 34 odstavec 3 zní:

(3) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28) uvede na trh na území České republiky

a)

povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), nebo

b)

prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele.“.

 

10.

V § 34 odst. 6 písm. b) se slova „přímo použitelným předpisem“ nahrazují slovy „hlavou VIII přímo použitelného předpisu“.

 

11.

V § 34 odst. 6 písmena c) a d) znějí:

c)

uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil její označení a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21),

d)

uvede na trh směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná, nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, aniž by zajistil její označení a zabalení podle § 11 až 16,“.

 

12.

V § 34 odst. 6 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

 

13.

V § 34 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré informace, jež vyžaduje pro plnění svých povinností, po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního uvedení na trh.“.

 

14.

V § 34 odstavce 10 a 11 znějí:

(10) Následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20)

a)

nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, nebo

b)

neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných

1.

v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty,

2.

ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo

3.

v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty.

(11) Žadatel o registraci se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20)

a)

neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace,

b)

nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech,

c)

neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo

d)

neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky.“.

 

15.

V § 34 odstavec 13 zní:

(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28),

b)

uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28), nebo

c)

neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4.“.

 

16.

V § 34 odst. 15 se slova „podle přímo použitelného předpisu“ nahrazují slovy „stanovené přímo použitelným předpisem“ a slova „v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 nezjedná nápravu“ se nahrazují slovy „nepozastaví další uvádění této látky nebo směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. a)“.

 

17.

V § 34 odst. 16 se slova „podle hlavy II“ nahrazují slovy „stanovené v hlavě II“ a slova „v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. a) nezjedná nápravu“ se nahrazují slovy „nepozastaví další uvádění této látky nebo směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. g)“.

 

18.

V § 34 se za odstavec 19 vkládají nové odstavce 20 a 21, které znějí:

(20) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí správního deliktu tím, že nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku z trhu podle § 33 odst. 1 písm. h).

(21) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí správního deliktu tím, že nestáhne takový detergent z trhu podle § 33 odst. 1 písm. i).“.

Dosavadní odstavec 20 se označuje jako odstavec 22.

 

19.

V § 34 odst. 22 písmeno c) zní:

c)

do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,“.

 

20.

V § 34 odst. 22 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

do 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 11 písm. a) nebo d),“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

 

21.

V § 34 odst. 22 písmena e) a f) znějí:

e)

do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. e) nebo f) nebo odstavce 19,

f)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3, odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c),“.

 

22.

V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Příjem z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí a příjem z pokut uložených jinými správními orgány je příjmem státního rozpočtu.“.

 

23.

V § 49 bodě 2 se za slova „hlavy II a“ vkládají slova „§ 33 odst. 1 písm. g),“ a slova „odst. 20 písm. b) a d)“ se nahrazují slovy „odst. 22 písm. b) a e)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 3-4)

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona (čl. 5-6)

Čl. V

Ustanovení čl. V nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 8 se slova „§ 39 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 12“.

 

2.

V § 39 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

 

3.

V § 122 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

4.

V § 122 odst. 5 písm. c) se slova „podle odstavců 3 a 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“.

 

5.

V § 125g se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

6.

V § 125g odst. 5 písm. c) se slova „podle odstavců 3 a 5, nebo“ nahrazují slovy „podle odstavce 3, nebo“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14, pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18 a čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.