Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

165/2015 Sb. znění účinné od 1. 9. 2015

165

 

ZÁKON

ze dne 17. června 2015,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 214 odst․ 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

 

2.

V § 214 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nová alinea, která zní: „kdo se ke spáchání takového činu spolčí,“.

 

3.

V § 216 odst. 1 se za slovo „umožní“ vkládají slova „nebo se ke spáchání takového činu spolčí“.

 

4.

V § 230 odst. 1 a v § 231 odst. 1 se slova „jeden rok“ nahrazují slovy „dvě léta“.

 

5.

V § 230 odst. 2 se slovo „dvě“ nahrazuje slovem „tři“.

 

6.

V § 230 odst. 3 se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“.

 

7.

V § 281 odst. 1 a v § 282 odst. 1 a 2 se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.

 

8.

V § 298a odst. 1 se slova „v nikoli malém rozsahu“ nahrazují slovy „ , byť i z hrubé nedbalosti,“.

 

9.

V § 311 odst. 1 písm. e) se slova „nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu“ nahrazují slovy „ , jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině, nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu“.

 

10.

V § 311 odst. 2 alinea třetí se slova „nebo člena teroristické skupiny“ nahrazují slovy „ , teroristickou skupinu nebo jejího člena“.

 

11.

V § 311 odst. 3 písm. a) se za slova „v odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“.

 

12.

V § 333 odst. 1 se za slovo „žádá“ vkládají slova „ , dá si slíbit“.

 

13.

V poznámce pod čarou č. 1 se slovo „2011/92/EU“ nahrazuje slovem „2011/93/EU“ a na konci textu se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.