Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

168/2015 Sb. znění účinné od 2. 7. 2015

168

 

ZÁKON

ze dne 18. června 2015,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 1 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

j) oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem20), státní příspěvková organizace nebo uznané chovatelské sdružení, kterým Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3,

__________

20)

§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.