Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

204/2015 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017

Dnem 1. října 2015 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. října 2016.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

204

 

ZÁKON

ze dne 23. července 2015,

kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části první zní: „OBECNÁ USTANOVENÍ“.

 

2.

V § 2 odst. 1 větě druhé se za slovo „evidence“ vkládají slova „Rejstříku trestů“.

 

3.

V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Rejstřík trestů dále vede evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 10 odst. 1 zákona o přestupcích, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence přestupků je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.“.

 

4.

V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Rejstřík trestů se pro účely přístupu do informačních systémů veřejné správy považuje za orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

5.

V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

 

6.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

§ 2a

 

(1) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

adresa místa pobytu,

c)

datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,

d)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba prohlášená za mrtvého nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum narození, místo a stát, kde se občan narodil,

c)

pohlaví,

d)

rodné číslo,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,

g)

počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h)

omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla,

i)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,

j)

rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

k)

datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

l)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo registrovaného partnera; je-li manželem nebo registrovaným partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a datum jeho narození,

m)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

n)

o osvojenci údaje v rozsahu

1.

stupeň osvojení,

2.

původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,

3.

původní a nové rodné číslo osvojence,

4.

datum, místo a okres narození,

5.

rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osvojitele,

6.

rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7.

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,

o)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

p)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

q)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

r)

záznam o poskytnutí údajů.

(3) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o cizincích, kteří jsou obyvateli:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.

(4) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z registru rodných čísel:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d)

den, měsíc a rok narození,

e)

místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Rejstřík trestů využívá pro výkon své působnosti z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d)

číslo, popřípadě série občanského průkazu,

e)

datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,

f)

označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

g)

datum skončení platnosti občanského průkazu,

h)

čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu,

i)

čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, který je vydal.

(6) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému evidence cestovních dokladů tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,

b)

místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,

c)

číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d)

datum vydání cestovního dokladu,

e)

datum převzetí cestovního dokladu,

f)

datum skončení platnosti cestovního dokladu,

g)

označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

h)

o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.

(7) Rejstřík trestů využívá pro výkon působnosti z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e)

rodné číslo,

f)

státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

g)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

h)

číslo a platnost oprávnění k pobytu,

i)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

j)

omezení svéprávnosti,

k)

vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

l)

rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

m)

datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti registrovaného partnerství nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z registrovaných partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který registrovaný partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

n)

jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo registrovaného partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo registrovaný partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o)

jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

p)

jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

q)

o osvojenci, pokud je cizincem,

1.

stupeň osvojení,

2.

původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence,

3.

původní a nové rodné číslo osvojence,

4.

datum, místo a stát narození,

5.

rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele,

6.

rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození,

7.

datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,

r)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

s)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

t)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

u)

jméno, popřípadě jména, příjmení

1.

zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,

2.

nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,

3.

osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České republiky,

4.

cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5.

rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů nebo z informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Správci informačních systémů poskytují Rejstříku trestů potřebnou součinnost.

(9) Údaje podle odstavců 1 až 7 se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Došlo-li ke změně údajů uvedených v odstavcích 1 až 7, poskytují se Rejstříku trestů i údaje o těchto změnách, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly.

(10) Rejstřík trestů může údaje poskytnuté mu podle odstavců 1 až 7 pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou správné; o zjištění nepřesného údaje Rejstřík trestů neprodleně informuje Ministerstvo vnitra nebo Policii České republiky, které po prověření údaj opraví, doplní nebo zlikvidují.“.

 

7.

Za § 2a se vkládají označení a nadpis nové části druhé, které znějí:

ČÁST DRUHÁ

 

EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.

Dosavadní části druhá až čtvrtá se označují jako části třetí až pátá.

 

8.

Za nadpis části druhé se vkládají označení a nadpis nové hlavy I, které znějí:

Hlava I

 

Obsah evidence Rejstříku trestů“.

 

9.

V části druhé se za nadpis hlavy I vkládá nový § 2b, který zní:

§ 2b

 

Součástí evidence Rejstříku trestů je evidence

a)

odsouzení,

b)

podmíněného zastavení trestního stíhání,

c)

podmíněného odložení návrhu na potrestání,

d)

narovnání a

e)

odstoupení od trestního stíhání.“.

 

10.

V § 3 se odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 1c až 1e zrušuje.

 

11.

V § 5 se slova „, v § 4 odst. 2 a 3 a v § 4a odst. 3“ zrušují.

 

12.

§ 6a se včetně poznámky pod čarou č. 2c zrušuje.

 

13.

§ 7 se zrušuje.

 

14.

V § 9a se věta první zrušuje.

 

15.

V § 9a se za slovo „evidence“ vkládají slova „podmíněného odložení návrhu na potrestání“.

 

16.

Označení a nadpis části třetí se zrušují a dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části třetí a čtvrtá.

 

17.

Za § 9a se vkládají označení a nadpis nové hlavy II, které znějí:

Hlava II

 

Opis, výpis a jiné informace z evidence Rejstříku trestů“.

 

18.

V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

19.

V § 10 odst. 4 se věta první nahrazuje větami „V opise se uvádějí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření, včetně údajů o odsouzeních cizozemskými a mezinárodními soudy, na která se hledí jako na odsouzení soudy České republiky. V opise se uvádějí i údaje o zahlazení odsouzení fyzické osoby nebo o zániku účinků odsouzení právnické osoby.“.

 

20.

Za § 11a se vkládá nový § 11aa, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

§ 11aa

 

(1) Žádost o výpis týkající se žadatele lze taktéž podat prostřednictvím portálu veřejné správy9) datovou zprávou s ověřenou totožností žadatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Po ověření skutečností uvedených v § 11 odst. 2 zašle správce portálu veřejné správy Rejstříku trestů žádost o výpis v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu5). Stejným způsobem mu zašle Rejstřík trestů výpis podepsaný uznávaným elektronickým podpisem5) neprodleně po doručení žádosti; to neplatí, je-li zapotřebí pro účely vydání výpisu dále prověřit totožnost žadatele, zejména porovnáním údajů v žádosti o výpis s údaji vedenými v základním registru obyvatel, nebo nemůže-li Rejstřík trestů neprodleně po doručení žádosti vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3. O takové skutečnosti Rejstřík trestů neprodleně vyrozumí správce portálu veřejné správy, který mu žádost zaslal, a uvede předpokládaný termín vydání výpisu.

(2) Správce portálu veřejné správy zašle výpis v elektronické podobě žadateli do jeho datové schránky. Je-li pro účely vydání výpisu zapotřebí prověřit totožnost žadatele podle odstavce 1 nebo nelze-li neprodleně vyhotovit přílohu výpisu podle § 13 odst. 2 nebo 3, správce portálu veřejné správy tuto skutečnost sdělí žadateli a v návaznosti na předpokládaný termín vydání výpisu mu oznámí, kdy mu jej zašle do jeho datové schránky.

(3) Správce portálu veřejné správy využívá pro výkon své působnosti podle tohoto zákona údaje uvedené v § 2a odst. 1 písm. a) až c) a e), § 2a odst. 2 písm. a) až e) a § 2a odst. 7 písm. a) až f). Ustanovení § 2a odst. 8 a 9 se použijí přiměřeně.

__________

9)

§ 6f zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

V § 11b odst. 1 a 2 se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „dvou“.

 

22.

V § 11b se na konci textu odstavců 1 a 2 doplňují slova „anebo v podobě dokumentu vytvořeného z žádosti v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů nebo jiným postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převedení“.

 

23.

V 11b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Správce portálu veřejné správy vede evidenci žádostí o výpis podaných podle § 11aa, a to v elektronické podobě. V evidenci se provede záznam o datu a času podání žádosti o výpis a o tom, kdo o výpis žádá.“.

 

24.

V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle“.

 

25.

V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a pokud je tento jiný členský stát Evropské unie Rejstříku trestů zašle“.

 

26.

V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.“.

 

27.

V § 14 se slova „a za nahlédnutí do opisu podle § 10 odst. 4“ zrušují.

 

28.

V § 15 odst. 2 se slova „ , jeho obsahu včetně obsahu jeho příloh, záznam o datu a času umožnění nahlédnout do opisu podle § 10, 11, 11a a 12“ nahrazují slovy „a jeho obsahu, včetně obsahu jeho příloh, podle § 10, 11, 11a, 11aa a 12“.

 

29.

V § 15 se na konci odstavce 2 doplňují věty „V evidenci se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v evidenci Rejstříku trestů a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první a druhé, včetně záznamů o obsahu vydaného opisu nebo výpisu a obsahu jeho příloh, se v evidenci vedou po dobu 10 let ode dne jejich provedení.“.

 

30.

V § 15a odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slova „nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu“ vkládají slova „anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám“.

 

31.

V § 15a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Bylo-li písemné prohlášení, na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, uplatněno podle odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních systémech, platí oznámení podle věty první i pro tyto registry a informační systémy.“.

 

32.

V § 15a se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost osobních údajů v registrech a informačních systémech uvedených v § 2a, platí písemné prohlášení, na základě kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, i v těchto registrech a informačních systémech, pokud to registry a informační systémy umožňují.

(4) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

(5) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání výpisu nebo opisu, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

33.

§ 16 zní:

§ 16

 

Žádosti o opis nebo výpis se podávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

34.

V § 16a odst. 1 se slova „a o nahlédnutí do opisu“ zrušují.

 

35.

V § 16a odst. 2 se slova „ , a podle povahy žádosti“ nahrazují slovy „a výpis jí zašle v listinné podobě; na žádost této osoby jí pro informaci zašle výpis i v elektronické podobě.“ a písmena a) a b) se zrušují.

 

36.

V § 16c se na konci odstavce 3 doplňují věty „V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala. Záznamy podle věty první a druhé se v úschovně dokumentace uchovávají po dobu 10 let ode dne jejich provedení.“.

 

37.

Označení a nadpis části třetí se zrušují a dosavadní část čtvrtá se označuje jako část třetí.

 

38.

Za § 16c se vkládají označení a nadpis nové hlavy III, které znějí:

Hlava III

Předávání informací o odsouzeních s členskými státy Evropské unie”.

 

39.

V § 16e odst. 1 se číslo 6“ nahrazuje číslem „5“.

 

40.

V § 16g odst. 2 a 3 se slova „§ 11 nebo 11a“ nahrazují slovy „§ 11, 11a nebo 11aa“.

 

41.

Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

ČÁST TŘETÍ

EVIDENCE PŘESTUPKŮ

 

§ 16i

 

(1) V evidenci přestupků se evidují údaje o pravomocných rozhodnutích o přestupku, kterými byla vyslovena vina, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, a o jednání majícím znaky takového přestupku. V evidenci se dále evidují údaje o rozhodnutích majících odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím podle věty první.

(2) Evidence přestupků obsahuje tyto údaje o rozhodnutí o přestupku nebo o jednání majícím znaky přestupku (dále jen „přestupek“):

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení pachatele přestupku,

b)

místo a okres narození pachatele přestupku; u pachatele přestupku, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

c)

rodné číslo nebo datum narození, pokud pachatel přestupku nemá rodné číslo,

d)

státní občanství pachatele přestupku,

e)

právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění; v případě blokového řízení se uvede, že byl přestupek spáchán z nedbalosti, nejde-li o přestupek, u něhož zákon vyžaduje úmyslné zavinění,

f)

druh a výměru sankce, popřípadě ochranného opatření, bylo-li uloženo,

g)

údaje o výkonu sankce zákazu činnosti a zákazu pobytu, pokud byla uložena,

h)

označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni a v odvolacím řízení,

i)

číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni a v odvolacím řízení, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

j)

označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která projednala přestupek v blokovém řízení, datum uložení blokové pokuty, evidenční číslo pokutového bloku nebo bloku na pokutu na místě nezaplacenou,

k)

označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

l)

označení a sídlo správního orgánu, který na základě obnovy řízení o přestupku pravomocně rozhodl v novém řízení, pokud v novém řízení došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

m)

označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

n)

označení a sídlo správního orgánu nebo soudu, který vydal rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutím evidovaným podle odstavce 1 věty první, a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci,

o)

označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která zápis do evidence přestupků provedla.

(3) V evidenci přestupků se dále vedou údaje o

a)

datu zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku a jeho změnách,

b)

datu a času vydání opisu z evidence přestupků a o jeho obsahu, a údaj o tom, na čí žádost se tak stalo, a

c)

datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v evidenci přestupků a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala.

 

§ 16j

 

(1) Rejstřík trestů vydá opis z evidence přestupků na základě žádosti

a)

správnímu orgánu oprávněnému projednat přestupek pro účely jeho projednání,

b)

orgánu činnému v trestním řízení,

c)

národnímu členovi Eurojustu pro účely plnění úkolů v Eurojustu,

d)

soudu pro účely soudního řízení,

e)

státnímu zastupitelství pro účely jiného než trestního řízení,

f)

Ministerstvu spravedlnosti

1.

pro účely řízení o stížnosti pro porušení zákona a o žádosti o milost,

2.

pro provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zákona upravujícího mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

3.

jedná-li ve věcech týkajících se činnosti Rejstříku trestů před soudem nebo zastupuje-li Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů, týkajících se činnosti Rejstříku trestů,

g)

Kanceláři prezidenta republiky pro účely

1.

řízení o žádosti o milost,

2.

jmenování nebo podání návrhu na jmenování do funkce prezidentem republiky.

(2) Žádost o opis z evidence přestupků se podává prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní Rejstřík trestů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Opisy z evidence přestupků a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou značkou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li tento způsob předávání možný, předávají se opisy z evidence přestupků a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost. Opis z evidence přestupků vydá Rejstřík trestů bez zbytečného odkladu.

(4) V opise z evidence přestupků se uvádějí údaje o všech pravomocných rozhodnutích o přestupku podle § 16i odst. 2, jimiž byla vyslovena vina osoby, které se opis týká. Je-li obsahem evidence přestupků rozhodnutí mající odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí o přestupku, údaje o tomto rozhodnutí o přestupku se po dobu trvání odkladného účinku v opise z evidence přestupků neuvádějí.

(5) Na omezení práva na informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů se § 15a odst. 1 až 4 užije obdobně.

(6) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Opis z evidence přestupků je veřejnou listinou.

 

§ 16k

 

(1) Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, kterým se pro tyto účely rozumějí i rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním soudnictví. Údaje o pravomocném rozhodnutí o přestupku se z evidence přestupků vyřadí též, je-li toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím správního orgánu nebo soudu.

(2) Údaje vyřazené podle odstavce 1 a údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích o přestupku se ukládají v úschovně dokumentace. Údaje podle věty první se poskytnou na písemnou žádost osobě, které se týkají, soudu a Ministerstvu spravedlnosti pro účely rozhodování o nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jinému orgánu se tyto údaje poskytnou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

(3) V úschovně dokumentace se provede záznam o datu a času poskytnutí údajů uvedených v odstavci 2 a dále se uvede, na čí žádost se tak stalo. V úschovně dokumentace se dále provede záznam o datu, času a důvodu zpracování osobních údajů obsažených v úschovně dokumentace a údaje o osobě, která osobní údaje zpracovala.

(4) Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 2 se uchovávají 10 let od jejich uložení. Údaje uložené v úschovně dokumentace podle odstavce 3 se uchovávají po dobu stanovenou ve větě první prodlouženou o rok.“.

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

 

42.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

§ 17a

 

Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16 a § 16j odst. 2.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

Příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se mění takto:

1.

V položce 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

 

2.

V položce 2 oddílu „osvobození“ bodě 2 se slova „písmene d)“ nahrazují slovy „písmene c)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hornické činnosti (čl. 5-6)

Čl. V

V § 44 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Přestupky podle odstavce 1 písmene c) až f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o obecní policii (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 4b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku22)“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

__________

22) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 4b odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

g)

podle zákona o zbraních7), nebo

__________

7)

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 4b odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „přestupek“ vkládají slova „nebo které má znaky přestupku“.

 

4.

V § 4b odstavec 2 zní:

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku podle odstavce 1, je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.“.

 

5.

V § 4b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

6.

V § 4b se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo jednání, které má znaky přestupku“.

 

7.

V § 11a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

Rejstříku trestů, a to z evidence přestupků.“.

 

8.

V § 11a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.“.

 

9.

V § 11a odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

10.

V § 11a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 44b odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

2.

V § 44b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

h)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

 

3.

V § 44b se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g) a h), která znějí:

f)

rodné číslo, bylo-li přiděleno,

g)

datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

h)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.“.

 

4.

V § 44b odst. 7 větě první se za slova „výpis z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“.

 

5.

V § 44b odst. 7 větě druhé se za slova „opisu z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opisu z evidence přestupků“ a za slova „opis z evidence Rejstříku trestů“ se vkládají slova „a opis z evidence přestupků“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o výkonu vazby (čl. 9)

Čl. IX

V § 23b zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o zpravodajských službách (čl. 10)

Čl. X

V § 11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., odstavec 3 zní:

(3) Rejstřík trestů vydá zpravodajské službě na její žádost opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a informace o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků, žádost o informace a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě nebo v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup; jiné informace, než je opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků, předá Rejstřík trestů v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 11)

Čl. XI

V § 55 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 51 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Projednává-li orgán s kázeňskou pravomocí jako kázeňský přestupek jednání vojáka označené ve zvláštním právním předpise jako přestupek zapisovaný do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (dále jen „evidence přestupků“), opatří si po zahájení řízení opis z evidence přestupků týkající se obviněného vojáka.“.

 

2.

Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně nadpisu zní:

§ 51a

 

Zápis do evidence přestupků

 

Příslušný služební orgán zapisuje do evidence přestupků rozhodnutí o jednání vojáka označeném ve zvláštním právním předpise za přestupek, jedná-li se o přestupek zapisovaný do evidence přestupků. Na postup při zápisu pravomocného rozhodnutí o jednání vojáka označeného za přestupek ve zvláštním právním předpise do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek před služebním orgánem, který zápis do evidence přestupků provedl, se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích. Orgán s kázeňskou pravomocí, který vydal rozhodnutí o jednání vojáka označeném za přestupek ve zvláštním právním předpise, o této skutečnosti informuje do pěti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí příslušný služební orgán, který rozhodnutí zapisuje do evidence přestupků. Věta první se nepoužije na rozhodnutí týkající se příslušníka Vojenského zpravodajství.“.

 

3.

V § 152a odst. 1 se za slovo „části“ vkládají slova „nebo v řízení podle § 51 odst. 2“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 170a odst. 5 se slova „je oprávněn si vyžádat“ nahrazují slovy „si vyžádá“.

 

2.

V § 170a odst. 6 úvodní části ustanovení se za slova „z přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku51)“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

__________

51) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 170a odstavec 7 zní:

(7) Spolehlivost se prokazuje opisem z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; ministerstvo si vyžádá opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o Probační a mediační službě (čl. 14)

Čl. XIV

V § 5 odst. 3 větě druhé zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 357/2011 Sb., se za slova „si opis z evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“ a slova „a opis z evidence Rejstříku trestů“ se nahrazují slovy „a z evidence přestupků a opis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o myslivosti (čl. 15-16)

Čl. XV

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odst. 1 písm. i) se slova „zvláštního právního předpisu,18)“ nahrazují slovy „tohoto zákona nebo zákona o přestupcích,“.

 

2.

V § 63 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) spočívající v nesplnění nebo porušení povinností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) až d) a podle odstavce 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(6) Přestupek, který se podle odstavce 5 nebo podle zákona o přestupcích zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i) v blokovém řízení, zapíše do evidence přestupků orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 449/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o zbraních (čl. 17-18)

Čl. XVII

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona č. 281/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

2.

V § 17 odst. 3 se za slova „evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“, slova „takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.

 

3.

V § 23 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

__________

25) § 10 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 23 odst. 2 se za slovo „přestupku“ vkládají slova „nebo jednání, které má znaky přestupku,“.

 

5.

V § 23 odstavec 3 zní:

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

6.

V § 24 odst. 2 se za slova „evidence Rejstříku trestů“ vkládají slova „a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů“, slova „takový doklad“ se nahrazují slovy „takové doklady“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „je“.

 

7.

V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

8.

V § 77a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

Čl. XVIII

Přechodná ustanovení

1.

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný útvar policie oprávněn požádat obecní úřad nebo orgán státní báňské správy o údaje o přestupcích spáchaných posuzovanou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIX

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vyžádat opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

2.

V § 51 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a to i v případě opakovaného jednání majícího znaky přestupku“.

 

3.

V § 186 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Služební funkcionář příslušný k projednání jednání příslušníka, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, si po zahájení řízení o tomto jednání opatří opis z evidence přestupků týkající se obviněného příslušníka.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

 

4.

Za § 189 se vkládá nový § 189a, který včetně nadpisu zní:

§ 189a

 

Zápis do evidence přestupků

 

Služební funkcionář, který vydal rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, je po nabytí právní moci zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Na postup při zápisu pravomocného rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku, do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek před služebním funkcionářem, který zápis do evidence přestupků provedl, se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.

 

5.

V § 209 se slova „§ 186 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 186 odst. 10“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o rybářství (čl. 20-21)

Čl. XX

V § 30 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 104/2011 Sb. a zákona č. 237/2012 Sb., se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(9) Přestupek, který se podle odstavce 8 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e) v blokovém řízení, do evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.“.

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 99/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 138 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů11) a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků a opis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

2.

V § 140 odst. 4 písmeno g) zní:

g)

vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

 

3.

V § 141 odst. 4 písmeno f) zní:

f)

vyžadovat opis a výpis z evidence Rejstříku trestů11) a opis z evidence přestupků; žádost o vydání opisu nebo výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v listinné podobě, popřípadě elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 90 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) vyžadovat opisy z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů pro účely řízení o stanovení výše nemocenského podle § 31 a o regresní náhradě podle § 126.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 32 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodnutí o jednání, které má znaky přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, se zapíše po nabytí právní moci do této evidence. Na postup při zápisu do evidence přestupků a postup při uplatňování námitek proti jejímu obsahu se použijí obdobně ustanovení zákona o přestupcích.“.

ČÁST dvacátá

Změna zákona o Vojenské policii (čl. 25)

Čl. XXV

V § 12 odst. 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se za slova „agendového informačního systému evidence obyvatel5),“ vkládají slova „z evidencí vedených Rejstříkem trestů,“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

ÚČINNOST (čl. 26)

Čl. XXVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtrnáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 8, 11 až 16, 17, 18, 23 až 25 a 29, čl. III bodů 1, 4 až 32, 34 až 40, čl. IV a čl. XII bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.