Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

236/2015 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020 do 9. 8. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 307/2020 Sb.

1.7.2020

236

 

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2015

o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej

a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, po projednání s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 70/2013 Sb., k provedení § 77 odst. 1 písm. g), § 79 odst. 2, § 79 odst. 8 písm. a), § 79a odst. 1 a § 80 zákona o léčivech:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Tato vyhláška upravuje pravidla správné distribuční praxe konopí pro léčebné použití a podmínky předepsání, přípravy, výdeje a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.

(2)

Tato vyhláška dále upravuje podrobnosti, strukturu, formu, způsob a časový interval poskytování informací o výsledcích léčby individuálně připravovanými léčivými přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití.

§ 2

Druhy konopí pro léčebné použití a stanovení množstevního omezení

(1)

Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze druhy konopí pro léčebné použití stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v souhrnném množství nejvýše 180 g usušené rostlinné drogy měsíčně.

(2)

Pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku lze použít pouze konopí pro léčebné použití podle odstavce 1, které splňuje kritéria stanovená v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3)

Jakost konopí pro léčebné použití pro přípravu léčivých přípravků musí být doložena předložením dokladu o ověření jakosti léčivé látky vydaného v Evropské unii

a)

výrobcem léčivých přípravků, který je oprávněn ke kontrole léčivých látek,

b)

výrobcem léčivých látek, který je držitelem platného certifikátu správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek, nebo

c)

laboratoří, která splňuje požadavky správné výrobní praxe stanovené Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou a splnění požadavků správné výrobní praxe doloží platným certifikátem správné výrobní praxe nebo protokolem o kontrole vydaným inspektory příslušného orgánu daného členského státu; takový protokol o kontrole nesmí být starší 3 let.

§ 3

Značení konopí pro léčebné použití

(1)

Konopí pro léčebné použití určené pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku musí být na obalu označeno kódem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce odpovídajícím procentuálnímu obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu uvedenému v dokladu o ověření jakosti léčivé látky podle § 2 odst. 3.

(2)

Pro označení individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití podle § 2 se použije vyhláška o správné lékárenské praxi1.

§ 4

Předepisování individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití

(1)

Individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití podle § 2 může při poskytování zdravotních služeb předepisovat v indikacích uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce pouze lékař se specializovanou způsobilostí stanovenou v této příloze, a to pouze pacientům, kteří dosáhli 18 let věku.

(2)

Předepisující lékař je povinen uvést na elektronickém receptu kromě obecných náležitostí stanovených vyhláškou o způsobu předepisování léčivých přípravků2, dávkování individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití podle § 2, cestu podání a kód předepisovaného konopí pro léčebné použití uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3)

Připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití podle § 2 lze předepsat na jeden recept nejvýše v množství odpovídajícím dávce pro zajištění jednoměsíční léčby pro danou indikaci.

(4)

Trvá-li předepisující lékař na vydání individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití s přesným procentuálním obsahem delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu, uvede to do poznámky elektronického receptu.

§ 5

Příprava a výdej individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití

(1)

Individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití může být vydán jen v případě, že je předepsán na platný elektronický recept, který obsahuje náležitosti podle § 4 odst. 2.

(2)

Pro přípravu individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití lze použít pouze konopí pro léčebné použití, jehož obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu vyjádřený v procentech činí minimálně 0,3 % a maximálně 25,0 % a obsah cannabidiolu vyjádřený v procentech činí maximálně 23,0 %.

(3)

Pro přípravu a výdej individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití na základě elektronického receptu lze použít pouze konopí pro léčebné použití, jehož skutečný procentuální obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu odpovídá kódu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, který je uveden předepisujícím lékařem na elektronickém receptu.

(4)

V případě, že předepisující lékař uvede do poznámky elektronického receptu přesný procentuální obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu, lze na takový elektronický recept připravit a vydat pouze individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, který odpovídá předepisujícím lékařem uvedeným hodnotám.

(5)

V případě, že předepisující lékař do poznámky elektronického receptu uvede přesný procentuální obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu, který neodpovídá kódu podle přílohy č․ 1 k této vyhlášce jím uvedenému na elektronickém receptu, farmaceut nesmí předepsaný individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití připravit a oznámí tento rozpor předepisujícímu lékaři.

§ 5a

Poskytování informací o výsledcích léčby

(1)

Lékař předepisující individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití poskytuje Ústavu informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů podle § 79a odst. 4 zákona o léčivech (dále jen „hlášení“) nejpozději do 31. března, a to vždy za uplynulý kalendářní rok.

(2)

Hlášení musí ve vztahu k léčbě každého jednotlivého pacienta obsahovat informace o

a)

pacientovi v rozsahu

1.

věková skupina podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

2.

pohlaví pacienta,

3.

číselná diagnóza základního onemocnění, které vede ke zdravotnímu problému, pro který byl individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití předepsán, podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů, a doba trvání základního onemocnění před zahájením léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití,

4.

číselná diagnóza zdravotního problému, pro který byl individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití předepsán, podle Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů,

5.

léčivé přípravky užívané současně s individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití,

b)

předepisovaném individuálně připravovaném léčivém přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití v rozsahu

1.

kód konopí pro léčebné použití podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

2.

léková forma individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití,

3.

předepsané celkové množství konopí pro léčebné použití u každého kódu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

4.

doba léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití,

c)

průběhu léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití v rozsahu

1.

informace o nežádoucích účincích, které se během léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití vyskytly,

2.

hodnocení výsledku léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití předepisujícím lékařem a

3.

datum ukončení léčby individuálně připravovaným léčivým přípravkem s obsahem konopí pro léčebné použití včetně odůvodnění.

(3)

Hlášení lékař podává prostřednictvím elektronického formuláře obsahujícího náležitosti podle odstavce 2, který zveřejňuje Ústav na svých internetových stránkách.

§ 6

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha č. 1

Druhy konopí pro léčebné použití

Kód

Druh konopí

Rozmezí THCa)

Rozmezí CBDb)

9111000

Cannabis sativa L

25 % ≥ THC > 21 %

CBD < 1 %

9112000

Cannabis sativa L

25 % ≥ THC > 21 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9113000

Cannabis sativa L

25 % ≥ THC > 21 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9114000

Cannabis sativa L

25 % ≥ THC > 21 %

7,5 % ≤ CBD < 23 %

9121000

Cannabis sativa L

21 % ≥ THC > 18 %

CBD < 1 %

9122000

Cannabis sativa L

21 % ≥ THC > 18 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9123000

Cannabis sativa L

21 % ≥ THC > 18 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9124000

Cannabis sativa L

21 % ≥ THC > 18 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9131000

Cannabis sativa L

18 % ≥ THC > 15 %

CBD < 1 %

9132000

Cannabis sativa L

18 % ≥ THC > 15 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9133000

Cannabis sativa L

18 % ≥ THC > 15 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9134000

Cannabis sativa L

18 % ≥ THC > 15 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9141000

Cannabis sativa L

15 % ≥ THC > 12 %

CBD < 1 %

9142000

Cannabis sativa L

15 % ≥ THC > 12 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9143000

Cannabis sativa L

15 % ≥ THC > 12 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9144000

Cannabis sativa L

15 % ≥ THC > 12 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9151000

Cannabis sativa L

12 % ≥ THC > 9 %

CBD < 1 %

9152000

Cannabis sativa L

12 % ≥ THC > 9 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9153000

Cannabis sativa L

12 % ≥ THC > 9 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9154000

Cannabis sativa L

12 % ≥ THC > 9 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9161000

Cannabis sativa L

9 % ≥ THC > 7 %

CBD < 1 %

9162000

Cannabis sativa L

9 % ≥ THC > 7 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9163000

Cannabis sativa L

9 % ≥ THC > 7 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9164000

Cannabis sativa L

9 % ≥ THC > 7 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9171000

Cannabis sativa L

7 % ≥ THC > 4 %

CBD < 1 %

9172000

Cannabis sativa L

7 % ≥ THC > 4 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9173000

Cannabis sativa L

7 % ≥ THC > 4 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9174000

Cannabis sativa L

7 % ≥ THC > 4 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9181000

Cannabis sativa L

THC 0,3 % ≤ 4 %

CBD < 1 %

9182000

Cannabis sativa L

THC 0,3 % ≤ 4 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9183000

Cannabis sativa L

THC 0,3 % ≤ 4 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9184000

Cannabis sativa L

THC 0,3 % ≤ 4 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9211000

Cannabis indica L

25 % ≥ THC > 21 %

CBD < 1 %

9212000

Cannabis indica L

25 % ≥ THC > 21 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9213000

Cannabis indica L

25 % ≥ THC > 21 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9214000

Cannabis indica L

25 % ≥ THC > 21 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9221000

Cannabis indica L

21 % ≥ THC > 18 %

CBD < 1 %

9222000

Cannabis indica L

21 % ≥ THC > 18 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9223000

Cannabis indica L

21 % ≥ THC > 18 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9224000

Cannabis indica L

21 % ≥ THC > 18 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9231000

Cannabis indica L

18 % ≥ THC > 15 %

CBD < 1 %

9232000

Cannabis indica L

18 % ≥ THC > 15 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9233000

Cannabis indica L

18 % ≥ THC > 15 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9234000

Cannabis indica L

18 % ≥ THC > 15 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9241000

Cannabis indica L

15 % ≥ THC > 12 %

CBD < 1 %

9242000

Cannabis indica L

15 % ≥ THC > 12 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9243000

Cannabis indica L

15 % ≥ THC > 12 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9244000

Cannabis indica L

15 % ≥ THC > 12 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9251000

Cannabis indica L

12 % ≥ THC > 9 %

CBD < 1 %

9252000

Cannabis indica L

12 % ≥ THC > 9 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9253000

Cannabis indica L

12 % ≥ THC > 9 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9254000

Cannabis indica L

12 % ≥ THC > 9 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9261000

Cannabis indica L

9 % ≥ THC > 7 %

CBD < 1 %

9262000

Cannabis indica L

9 % ≥ THC > 7 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9263000

Cannabis indica L

9 % ≥ THC > 7 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9264000

Cannabis indica L

9 % ≥ THC > 7 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

9271000

Cannabis indica L

7 % ≥ THC > 4 %

CBD < 1 %

9272000

Cannabis indica L

7 % ≥ THC > 4 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9273000

Cannabis indica L

7 % ≥ THC > 4 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9274000

Cannabis indica L

7 % ≥ THC > 4 %

7 % ≥ THC > 4 %

9281000

Cannabis indica L

0,3 % THC ≤ 4 %

CBD < 1 %

9282000

Cannabis indica L

0,3 % THC ≤ 4 %

1 % ≤ CBD < 5 %

9283000

Cannabis indica L

0,3 % THC ≤ 4 %

5 % ≤ CBD < 7,5 %

9284000

Cannabis indica L

0,3 % THC ≤ 4 %

7,5 % ≤ CBD ≤ 23 %

a) Rozmezí procentuálního obsahu delta-9-tetrahydrocannabinolu pro daný kód.

b) Rozmezí procentuálního obsahu cannabidiolu pro daný kód

Příloha č. 2

Kritéria pro konopí pro léčebné použití

Parametr

Metoda

Limit

Totožnost

Makroskopický popis

Vizuální

Celá nebo nařezaná usušená vrcholičnatá květenství tmavě zelené, šedozelené až hnědozelené barvy složená do hustých klasů. Drobné květy jsou obaleny listeny, porostlými z horní strany žláznatými chlupy.

TLCa)

ČL/Ph. Eur.b) 2.2.27

vizuální hodnocení

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi

ČL/Ph. Eur. 2.8.2

max. 2 %

Ztráta sušením

ČL/Ph. Eur. 2.2.32

max. 10,0 %

Zbytky pesticidů

ČL/Ph. Eur. 2.8.13

Odpovídající limitům uvedeným v ČL/Ph. Eur. 2.8.13

Těžké kovy

ČL/Ph. Eur. 2.4.27

Pb - max. 5,0 µg/g

Cd - max. 1,0 µg/g

Hg - max. 0,1 µg/g

Aflatoxiny

- AflatoxinBi

- Celkový obsah aflatoxinů B1, B2, G1a G2

ČL/Ph. Eur. 2.8.18

max. 2 µg/kg

max. 4 µg/kg

Mikrobiologická jakost ČL 5.1.4

ČL/Ph. Eur. 2.6.12 a 2.6.13

max. 10 3 CFUe)/g

- TAMCc)

- TYMCd)

 

max. 102 CFU/g

Rozkladné produkty - cannabinol

HPLCf) - ČL 2.2.29

max. 1 %

Obsah

- THC (DELTA-9-tetrahydrocannabinol)

- CBD (cannabidiol)

HPLC - ČL 2.2.29

v rozmezích podle přílohy č. 1 k této vyhlášce

Vysvětlivky:

a)

Tenkovrstvá chromatografie.

b)

Český lékopis/Evropský lékopis.

c)

Celkový počet aerobních mikroorganismů.

d)

Celkový počet kvasinek/plísní.

e)

Kolonie tvořící jednotka/y

f)

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

Příloha č. 3

Indikace a specializovaná způsobilost předepisujícího lékaře

Indikace

Specializovaná způsobilost lékaře

chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojena s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)

klinická onkologie

radiační onkologie

neurologie

paliativní medicína

léčba bolesti

revmatologie

ortopedie

infekční lékařství

vnitřní lékařství

oftalmologie

dermatovenerologie

geriatrie

spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře

neurologie

geriatrie

nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV

klinická onkologie

radiační onkologie

infekční lékařství

dermatovenerologie

geriatrie

Gilles de la Tourette syndrom

psychiatrie

povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

dermatovenerologie

infekční lékařství

geriatrie

Příloha č. 4

Věkové skupiny pacientů podle § 5a odst. 2

Věkové skupiny

18 až 35 let

36 až 45 let

16 až 55 let

56 až 75 let

76 až 85 let

86 a více let

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. III. vyhlášky č. 307/20230 Sb.1.7.2020


Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

2

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.