Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

24/2015 Sb. znění účinné od 20. 2. 2015

Účinnost tohoto zákona byla v ustanovení čl. VI stanovena na 1. ledna 2015 s výjimkou ustanovení § 10d, které se do zákona č. 250/2000 Sb. nově vkládá až dnem 1. července 2015. Ve Sbírce zákonů však byla novela publikována až dne 5. února 2015. Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 20. února 2015, s uvedenou výjimkou.

24

 

ZÁKON

ze dne 20. ledna 2015,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

(čl. 1-2)

Ustanovení § 10d se do zákona č. 250/2000 Sb. nově vkládá až dnem 1. července 2015.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1.

Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24 znějí:

Dotace a návratná finanční výpomoc

 

§ 10a

 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

poskytovatelem územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, svazek obcí nebo Regionální rada regionu soudržnosti,

b)

dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, s výjimkou příspěvku podle § 28 odst. 4 a § 31 odst. 1 písm. b),

c)

návratnou finanční výpomocí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě,

d)

finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele,

e)

finančním vypořádáním návratné finanční výpomoci přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele,

f)

programem pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „program“) souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu.

(2) Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu (§ 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem22). Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak22).

(3) Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu22); žádost obsahuje alespoň

a)

jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b)

požadovanou částku,

c)

účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d)

dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

e)

odůvodnění žádosti,

f)

je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci

1.

osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2.

osob s podílem v této právnické osobě,

3.

osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g)

seznam případných příloh žádosti,

h)

den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

(4) Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

(5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje alespoň

a)

název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci,

b)

jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c)

číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty,

d)

poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí,

e)

účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,

f)

dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,

g)

u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,

h)

podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,

i)

případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce povinen dodržet,

j)

dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc vráceny,

k)

je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,

l)

den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.

(6) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek stanovených podle odstavce 5 písm. i) vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se pro stanovení nižšího odvodu uvede pevná částka, procento nebo procentní rozmezí, v jehož rámci bude odvod stanoven. Procento nebo procentní rozmezí se stanoví z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

(7) Podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky, které poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci obdržel ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, musí být v souladu s podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci peněžní prostředky poskytnuty.

(8) Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit výdaje nebo náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou; paušální výdaje nebo náklady se stanoví

a)

procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů nebo nákladů,

b)

na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo

c)

jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje nebo náklady nebo jejich část.

 

§ 10b

 

(1) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje podle správního řádu

a)

Ministerstvo financí, je-li jednou ze smluvních stran kraj, svazek obcí, jehož členem je hlavní město Praha, nebo Regionální rada regionu soudržnosti,

b)

krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má svazek obcí sídlo,

c)

Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti, je-li jednou ze smluvních stran městská část hlavního města Prahy.

(2) Ministerstvo financí plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k povinnosti stanovené v odstavci 1.

(3) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nelze podat odvolání ani rozklad.

 

§ 10c

 

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2) Program obsahuje alespoň

a)

účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b)

důvody podpory stanoveného účelu,

c)

předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d)

maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e)

okruh způsobilých žadatelů,

f)

lhůtu pro podání žádosti,

g)

kritéria pro hodnocení žádosti,

h)

lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i)

podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j)

vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

 

§ 10d

 

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50 000 Kč, svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(3) Obsahuje-li povinně zveřejňovaná veřejnoprávní smlouva nebo její dodatek informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu23) vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouva nebo její dodatek bez informací vyloučených ze zpřístupnění včetně uvedení důvodu vyloučení. Ze zveřejnění jsou vyloučeny údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie24).

Poznámky pod čarou č. 22 až 24 znějí:

__________

22)

Například § 160163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 42/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., nebo zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

23)

Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24)

Například čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce, čl. 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu.“.

 

2.

V § 16 odstavce 2 a 4 znějí:

(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.“.

 

3.

V § 17 odst. 2 se za slovo „použití“ vkládá slovo „peněžních“.

 

4.

V § 18 odst. 5 se slova „může stanovit“ nahrazují slovem „stanoví“.

 

5.

V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

 

6.

V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „poskytnutých“ vkládají slova „jako dotace nebo návratná finanční výpomoc“.

 

7.

V § 22 odst. 2 větě první se za slovo „unie,“ vkládá slovo „veřejnoprávní“ a slova „rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků“ se nahrazují slovy „při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu22).“.

 

8.

V § 22 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na účet příjemce u dotací poskytovaných zpětně.“.

 

9.

V § 22 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou nebo při poskytnutí peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu22), ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce,“.

 

10.

V § 22 odst. 2 písm. b) se slova „stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty“ nahrazují slovy „stanovené v písmeni a)“ a slova „ ; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit“ se zrušují.

 

11.

V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků“.

 

12.

V § 22 odst. 4 se slova „osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu“ nahrazují slovy „nebo právnická osoba“.

 

13.

V § 22 odstavec 5 zní:

(5) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 věty první nebo podle odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva o poskytnutí peněžních prostředků jinak. Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, ledaže se podle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků za porušení méně závažné povinnosti uloží podle § 10a odst. 6 odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit jejich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 odvod neuloží, poskytovatel peněžních prostředků poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.“.

 

14.

V § 22 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě10a) v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění10a), že příjemce dotace porušil méně závažnou podmínku podle § 10a odst. 6, za níž byla dotace poskytnuta a u níž poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k rozhodnutí o uložení odvodu.

(7) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše za všechna porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace nebo návratné finanční výpomoci nepřesáhne 1 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 6 až 14 se označují jako odstavce 8 až 16.

 

15.

V § 22 odst. 8 se za větu třetí vkládá věta „Penále za porušení rozpočtové kázně podle odstavce 2 písm. b) se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit.“.

 

16.

V § 22 odstavec 10 zní:

(10) Rozhodnutí podle odstavce 9 písm. a) přezkoumává v přenesené působnosti krajský úřad podle zvláštního právního předpisu13), rozhodnutí podle odstavce 9 písm. b) přezkoumává v přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy podle zvláštního právního předpisu14). Rozhodnutí podle odstavce 9 písm. c) a d) přezkoumává Ministerstvo financí. Správní orgán v řízení o odvolání přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 9 z hlediska souladu s právními předpisy; rozhodnutí může pouze zrušit a řízení zastavit, nebo zrušit a věc vrátit k novému projednání úřadu, který rozhodnutí vydal, nebo odvolání zamítnout a rozhodnutí potvrdit.“.

 

17.

V § 22 odst. 12 se číslo „9“ nahrazuje číslem „11“.

 

18.

V § 22 odst. 9, 11, 13 a 14 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

 

19.

V § 22 odst. 14 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o prominutí nebo částečném prominutí rozhoduje poskytovatel stejným postupem, jakým rozhodl o poskytnutí peněžních prostředků25).“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

__________

25)

§ 87 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb.

§ 101 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb.

§ 40 odst. 2 a § 58 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 6290 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 22/2004 Sb.

§ 70 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.

§ 94 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

§ 16d odst. 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 253/2011 Sb.“.

 

20.

V § 22 odst. 15 se věta první nahrazuje větou „Při správě odvodů a penále podle odstavců 9 a 11 se postupuje podle daňového řádu.“.

 

21.

V § 22a odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b)

v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,

c)

v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

 

22.

V § 28 odst. 6 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

 

23.

V § 28 odst. 6 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

24.

V § 28 odst. 7 písm. c) se za slova „na jiný účel“ vkládají slova „nebo v jiné výši“.

 

25.

V § 28 odst. 7 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

26.

V § 28 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

neprovede odvod podle odstavce 6 ve lhůtě stanovené zřizovatelem.“.

 

27.

V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vytváří své“ nahrazují slovy „tvoří tyto“ a na konci úvodní části ustanovení se doplňuje dvojtečka.

 

28.

V § 29 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

fond investic,“.

 

29.

V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „účelově určených peněžních darů a“.

 

30.

V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

31.

V § 30 odst. 4 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „účelově určených peněžních darů a“ a slova „investičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.

 

32.

Nadpis pod označením § 31 se nahrazuje nadpisem „Fond investic“.

 

33.

V § 31 se slova „Investiční fond“ nahrazují slovy „Fond investic“.

 

34.

V § 31 odst. 1 písm. b) se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „příspěvek“.

 

35.

V § 31 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,“.

 

36.

V § 31 odst. 1 písm. e) se slovo „dary“ nahrazuje slovy „peněžní dary“.

 

37.

V § 31 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,“.

 

38.

V § 31 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.“.

 

39.

V § 32 odst. 1 se slova „stanoveného nebo přípustného“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy“.

 

40.

V § 32 odstavec 2 zní:

(2) Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel.“.

 

41.

V § 32 odst. 3 větě druhé se slova „prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.17)“ nahrazují slovy „stanoveného objemu prostředků na platy.“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

 

42.

V § 34 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší“.

 

43.

V části IV se za § 37a vkládá nový § 37b, který včetně nadpisu zní:

§ 37b

 

Předchozí souhlas

 

(1) Předchozí souhlas zřizovatele podle tohoto zákona, nebo stanoví-li tak zřizovatel podle § 27 odst. 4, se uděluje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel udělit předchozí souhlas společný pro více právních jednání. Není-li předchozí souhlas udělen, k právnímu jednání se nepřihlíží.

(2) Do doby, než právní jednání nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně odvolat, jestliže po jeho udělení vyjdou najevo podstatné skutečnosti pro rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu, které nebyly známy v době rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.

(3) Pokud si zřizovatel příspěvkové organizace vyhradí udělení předchozího souhlasu k nabytí majetku podle § 27 odst. 4, je povinen oznámit tuto skutečnost v Ústředním věstníku České republiky.“.

44.

§ 39b včetně nadpisu se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Postup podle § 10d odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž byla žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy podána přede dnem nabytí účinností tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 85 písmeno c) zní:

c)

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,“.

 

2.

V § 85 písm. j) se slova „o poskytnutí dotace,“ zrušují.

 

3.

V § 133 písm. e) se za slova „o poskytnutí dotace,“ vkládají slova „o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“.

 

4.

V § 133 písm. k) se za slovo „dotací“ vkládají slova „a návratných finančních výpomocí“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 36 písmeno c) zní:

c)

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,“.

 

2.

V § 59 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,“.

 

3.

V § 78 odst. 4 písm. c) se za slovo „dotací“ vkládají slova „a návratných finančních výpomocí“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 3 písm. a) se za slovo „úvěru,“ vkládají slova „návratné finanční výpomoci,“.

 

2.

V § 59 odst. 3 písm. e) se slova „a poskytnutí“ zrušují.

 

3.

V § 59 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci, jde-li o závazek vyšší než 50 000 000 Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, není-li dále stanoveno jinak,“.

Dosavadní písmena f) až p) se označují jako písmena g) až q).

 

4.

V § 59 odst. 3 písmeno h) zní:

h)

o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí,“.

 

5.

V § 68 odst. 2 písmeno l) zní:

l)

rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nepřesahujících 200 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí,“.

 

6.

V § 78 odst. 6 písm. c) se za slovo „dotací“ vkládají slova „a návratných finančních výpomocí“.

 

7.

V § 89 odst. 2 písm. a) se slova „nebo dotace,“ zrušují.

 

8.

V § 89 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Účinnost tohoto zákona byla v ustanovení čl. VI stanovena na 1. ledna 2015 s výjimkou ustanovení § 10d, které se do zákona č. 250/2000 Sb. nově vkládá až dnem 1. července 2015. Ve Sbírce zákonů však byla novela publikována až dne 5. února 2015. Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28.11.2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 20. února 2015, s uvedenou výjimkou.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou § 10d, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.