Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

248/2015 Sb. znění účinné od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2020

248

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. září 2015

o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11, § 38b odst. 11, § 38d odst. 6 a § 38e odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)

vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob“),

b)

vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,

c)

obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok,

d)

podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a

e)

podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností.

§ 2

Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob

Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do Seznamu povinných osob na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje

a)

jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

b)

jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

c)

období (kalendářní rok), za které je zpráva zpracována,

d)

tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce a

e)

jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která zprávu zpracovala.

§ 5

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik

Při zpětném odběru pneumatik musí být zabezpečeno, že zpětně odebrané pneumatiky budou po celou dobu jejich uložení na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích prostředcích až do okamžiku jejich předání osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění chráněny před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením, a to způsobem odpovídajícím potřebám a možnostem v daném čase a místě.

§ 6

Podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností

(1)

Provozovatel kolektivního systému stanoví výši příspěvku na zajištění provozu a financování zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik a informačních kampaní tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých finančních rizik, včetně rizika zániku povinné osoby, se kterou uzavřel smlouvu o společném plnění.

(2)

Provozovatel kolektivního systému stanoví způsob odvodu příspěvku podle § 38e odst. 3 zákona, a to zejména časové období, za které je příspěvek odváděn, jeho splatnost, sazbu příspěvku a způsob stanovení aktuální výše příspěvku povinné osoby.

(3)

Zaplacením příspěvku oprávněnému provozovateli kolektivního systému se má za to, že povinná osoba zajistila pokrytí veškerých finančních rizik spojených se zpětným odběrem použitých pneumatik a zpracováním a využitím odpadních pneumatik.

(4)

Výše příspěvku povinné osoby se stanoví jako násobek množství kilogramů pneumatik uvedených povinnou osobou na trh v časovém období stanoveném podle odstavce 2 a sazby příspěvku.

(5)

Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování a využití jednoho kilogramu pneumatik a podíl na informačních kampaních povinné osoby připadajících na jeden kilogram pneumatik.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1)

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2015 se vypracuje podle § 2 vyhlášky č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.

(2)

Ustanovení § 4 této vyhlášky se použije poprvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2016.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

Návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
Příloha č. 2

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
Příloha č. 3

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik