Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

276/2015 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 451/2022 Sb.

1.1.2023

nařízením č. 224/2016 Sb.

21.7.2016

276

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. října 2015

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem

nebo nemocí z povolání

 

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

§ 1

(1)

Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené

a)

poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a

b)

léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

(2)

Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

§ 2

[Body]

(1)

Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

a)

bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

1.

pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a

2.

nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

b)

ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené

1.

pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a

2.

nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2)

Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

§ 3

(1)

Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

(2)

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou bodu v korunách českých.

§ 4

(1)

U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné.

(2)

U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.

(3)

Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

(4)

Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

(5)

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanovené pro jednotlivá poškození zdraví se sníží, pokud před vznikem poškození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 10 %, pokud předchozí změny byly lehkého rozsahu, o 20 %, pokud předchozí změny byly středního rozsahu, a o 30 %, pokud předchozí změny byly těžkého rozsahu.

Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest

§ 5

(1)

Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti léčení a odstraňování následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

(2)

Pokud jsou počty bodů v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení uvedeny v rozmezí, určí se počet bodů bodového ohodnocení bolesti u poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s přihlédnutím k rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčení.

(3)

Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů

a)

za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo

b)

za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým ohodnocením bolesti.

(4)

Bodové ohodnocení bolesti vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

(5)

Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od pracovního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k tomuto nařízení s nejvyšším počtem bodů.

§ 6

(1)

Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo

a)

ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina; s ohledem na rozsah a tíži komplikací se bodové ohodnocení při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,

b)

k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin; bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla.

(2)

Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti podle § 4, popřípadě podle odstavce 1, se hodnotí a odškodňuje jako nová bolest.

§ 7

Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

(1)

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

(2)

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí se zřetelem k povaze, rozsahu, prognóze poškození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě.

(3)

Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

(4)

Při stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v případě podle odstavce 3 se z nově určeného bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění odečte výše bodového ohodnocení dříve přiznaná prostým odečtem.

Lékařský posudek

§ 8

(1)

Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o

a)

pracovní úraz, vydává

1.

poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,

2.

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo

3.

poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,

b)

nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči1.

(2)

Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází

a)

z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho následků, a

b)

pokud je to pro posouzení potřebné,

1.

z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,

2.

z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo

3.

z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.

§ 9

V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace2 se vždy uvede

a)

datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjištěna, a poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam nemocí z povolání3,

b)

ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,

c)

postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení,

d)

bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,

e)

odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1.

§ 10

Přechodné ustanovení

Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r

Příloha č. 1

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Položka

Poškození zdraví

Počet bodů

1.

Povrchní a hluboká poranění a kontuze

 

1.1

Rána povrchní á 1 cm - kůže

2

1.2

Rána povrchní á 1 cm - kůže + podkoží

3

1.3

Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)

5

1.4

- při ráně pronikající do kloubu

připočítat 10 bodů

1.5

- při ráně pronikající do tělní dutiny

připočítat 20 bodů

1.6

Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm2

5

1.7

Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm2

5

1.8

Poranění sliznic do 10 cm2

4

za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

1.9

Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm

6

1.10

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo

10 – 20 bodů

1.11

Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části

za jedno pohmožděné místo

5 – 20 bodů

1.12

Décollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm2

20

1.13

- nad 100 cm2

40

1.14

Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu

80

1.15

Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2

2 – 4

za každých dalších 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých

1.16

Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm2

3

za každých dalších 10 cm2 připočíst 3 body

2.

Poranění hlavy

 

2.1

Rána očního víčka a periokulámí krajiny

- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky

30

2.2

- s porušením slzných cest

40

2.3

Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození

400-600

2.4

Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození

300-500

2.5

Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu

100

2.6

Ztráta ucha - části

30-70

2.7

- celého

100

2.8

Ztráta nosu - části

40-80

2.9

- celého

120

2.10

Ztráta jazyka - části do poloviny

70-100

2.11

- celého

150

2.12

Poranění příušní slinné žlázy

70

2.13

Poranění jiné slinné žlázy

60

2.14

Ruptura ušního bubínku

80

2.15

Poranění vnitřního ucha

100

 

 

 

3.

Zlomeniny a vymknutí na hlavě

 

3.1

Zlomenina lebeční klenby - fissura

20

3.2

- imprese

40

3.3

- tříštivá bez posunu

70

3.4

- s posunem

100

3.5

Zlomenina lebeční spodiny

100

3.6

- s liquorrheou

200

3.7

Zlomenina nosních kostí bez posunu

20

3.8

- s posunem

40

3.9

Zlomenina spodiny očnice

40

3.10

- s posunem, blow out

60

3.11

Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III.

50-70

3.12

Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu

50

3.13

- s posunem

60

3.14

Ztráta zubu v přední části chrupu

20

3.15

- v zadní části chrupu

15

3.16

- ulomení části zubu

10

3.17

Zlomenina dolní čelisti bez posunu

40

3.18

- s posunem

60

3.19

- tříštivá, etážová

120

3.20

- kloubní výběžek - jeden

60

3.21

- dva kloubní výběžky

80

3.22

Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris)

10

3.23

Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje

součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů

3.24

Vymknutí čelisti - jednostranné

40

3.25

- oboustranné

60

3.26

Vymknutí chrupavky přepážky nosní

15

3.27

Dislokace zubu (uvolnění)

15

3.28

Podvrtnutí čelisti

10

 

 

 

4.

Poranění mozkových nervů

uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů

4.1

Poranění zrakového nervu

150

4.2

Poranění okohybného nervu

70

4.3

Poranění kladkového nervu

40

4.4

Poranění troj klaného nervu

80

4.5

Poranění odtahovacího nervu

40

4.6

Poranění lícního nervu

70

4.7

Poranění sluchově rovnovážného nervu

80-100

4.8

Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu)

70

4.9

Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového)

30

 

 

 

5.

Poranění oka a očnice

 

5.1

Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa

20

5.2

Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice

15

5.3

- s krvácením do přední komory nebo sklivce

30

5.4

- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)

50

5.5

- se změnou polohy nebo poraněním čočky

90

5.6

- s odchlípením sítnice

100

5.7

Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně

150

5.8

Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně

120

5.9

Pronikající rána očnice bez cizího tělesa

30

5.10

Pronikající rána očnice s cizím tělesem

50

5.11

Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou

65

5.12

- pronikající rohovkou

80

5.13

- komplikovaná poraněním čočky

100

5.14

- pronikající krajinou řasnatého tělesa

110

5.15

- komplikovaná odchlípením sítnice

150

5.16

Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou

40

5.17

- pronikající rohovkou bez zasažení čočky

60

5.18

- pronikající rohovkou s postižením čočky

90

5.19

- pronikající krajinou řasnatého tělesa

80

5.20

- komplikovaná odchlípením sítnice

120

5.21

- komplikovaná výhřezem očních tkání

150

5.22

Avulze - vytržení - oka

200

5.23

Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica

10

5.24

Cizí tělísko zaseknuté do rohovky

15

5.25

Popálení obou víček II. - III. stupně

30

5.26

Popálení nebo poleptání epitelu rohovky

20

5.27

Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou

70

5.28

Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek)

100

5.29

Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci

150

5.30

Poúrazový a sekundární glaukom

100

5.31

Poúrazový vřed rohovky

130

5.32

Poúrazová (pooperační) endophtalmitis

130

 

 

 

6.

Nitrolební poranění

 

6.1

Otřes mozku lehký

20

6.2

Otřes mozku těžký

60

6.3

Otok (edém) mozku

120

6.4

Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15)

100

6.5

Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14)

200

6.6

Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)

500

6.7

Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska

150-180

6.8

Epidurální krvácení

200

6.9

Subdurální krvácení

180

6.10

Subarachnoidální krvácení

150

6.11

Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor)

200

 

 

 

7.

Poranění krku

 

7.1

Pronikající rána postihující hrtan

150

7.2

Pohmoždění hrtanu

40

7.3

Pronikající rána postihující průdušnici nebo trachéostomie

150

7.4

Pohmoždění průdušnice

40

7.5

Pronikající rána postihující štítnou žlázu

100

7.6

Pohmoždění štítné žlázy

20

7.7

Pronikající rána postihující hltan

150

7.8

Pohmoždění hltanu

20

7.9

Pronikající rána krční části jícnu

150

7.10

Pohmoždění krční části jícnu

20

7.11

Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)

80

7.12

Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey

300

7.13

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku

20

7.14

Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně

35

7.15

Poranění pažní pleteně podle rozsahu

200 - 300

7.16

Poranění nervus laryngeus recurrens

40

7.17

Poranění ostatních periferních nervů krku

30

7.18

Poranění krčních sympatických nervů

60

 

Poranění krevních cév v úrovni krku

 

7. 19

Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní

100-150

7. 20

Poranění vertebrální tepny

100

7. 21

Poranění zevní hrdelní žíly

25

7. 22

Poranění vnitřní hrdelní žíly

40

7. 23

Poranění jiných krevních cév v úrovni krku

20

7. 24

Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku

součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů

 

Poranění krční páteře

 

7.25

Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný)

30

7. 26

Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný)

za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů

7.27

Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho

60

7.28

Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou

120

7.29

Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu

90

7.30

Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem

110

7.31

Zlomenina oblouku 3.-7. krčního obratle bez posunu

75

7.32

Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu

150

7.33

Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem

250

7.34

Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun

90

7.35

Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem

125

7.36

Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu

100

7.37

Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem

200

7.38

Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 bez posunu

50

7.39

Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3

110

7.40

Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3

150

7.41

Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře

součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů

7.42

Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace

75

7.43

Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací

100

7.44

Vymknutí atlantookcipitální

180

7.45

Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny

70

7.46

- oboustranná luxace

150

7.47

Podvrtnutí krční páteře

20

7.48

Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie

40-70

7.49

Otřes krční míchy

60

7.50

Kontuze krční míchy

200

7.51

Transverzální léze krční míchy nad C 3

800

7.52

Transverzální léze krční míchy pod C 3

600

 

 

 

7.53

Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů

150-300

7.54

Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů

100-150

 

 

 

8.

Poranění hrudníku

 

8.1

Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu

10-30

8.2

Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná

50-100

8.3

Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná

30-80

8.4

Zlomenina hrudní kosti bez posunu

40

8.5

Zlomenina hrudní kosti s posunem

80

8.6

Zlomenina žebra bez posunu

20

8.7

Zlomenina žebra s posunem

25

8.8

Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé další žebro

10

8.9

Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí

200

8.10

Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu

30-50

8.11

Poranění hrudních sympatických nervů

50

8.12

Poranění hrudní aorty

200 - 300

8.13

Poranění podklíčkové tepny

150

8.14

Poranění horní duté žíly

200 - 300

8.15

Poranění podklíčkové žíly

100

8.16

Poranění plicních krevních cév

150-300

8.17

Poranění mezižeberních krevních cév

40

8.18

Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku

součet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů

8.19

Poranění ductus thoracicus

50

8.20

Tupé poranění srdce bez arytmie,

125

8.21

Tupé poranění srdce s arytmií

155

8.22

Poranění srdce penetrující bez arytmie

220

8. 23

Poranění srdce penetrující s arytmií

250

8.24

Poranění srdečních chlopní podle rozsahu

200 - 300

8.25

Pneumotorax jednostranný

75

8.26

Pneumotorax oboustranný

150

8.27

Hemotorax jednostranný

75

8.28

Hemotorax oboustranný

150

8.29

Tenzní pneumotorax

120

8.30

Kontuze plic jednostranná podle rozsahu

50-100

8.31

Kontuze plic oboustranná podle rozsahu

75-150

8.32

Lacerace plic jednostranná

100

8.33

Lacerace plic oboustranná

200

8.34

Poranění průdušky

150

8.35

Poranění hrudního jícnu

150

8.36

Poranění bránice podle rozsahu

100-150

8.37

Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníku

součet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů

8.38

Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku

30

 

Poranění hrudní páteře

 

8.39

Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný)

30

8.40

Zlomeniny více než jednoho výběžku hrudních obratlů (trnový, příčný)

za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů

8.41

Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho

60

8.42

Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou

100

8.43

Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu

75

8.44

Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem

90

8.45

Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu

50

8.46

Zlomenina těla hrudního obratle s posunem

100

8.47

Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá

150

8.48

Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3

110

8.49

Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3

150

8.50

Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře

součet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů

8.51

Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace

75

8.52

Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací

100

8.53

Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů

150

8.54

Podvrtnutí hrudní páteře

10

8.55

Otřes hrudní míchy

50

8.56

Otok hrudní míchy

100

8.57

Kontuze hrudní míchy

150

8.58

Transverzální léze hrudní míchy

400

8.59

Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození

80-110

 

 

 

9.

Poranění břicha, dolní části zad a pánve

 

9.1

Zhmoždění zevních pohlavních orgánů

20-50

9.2

Rána pyje

40

9.3

Ztrátové poranění pyje

200

9.4

Ztrátové poranění šourku a varlat

150

9.5

Rána šourku a varlat

30

9.6

Rána pochvy a vulvy

30

9.7

Rozdrcení jednoho varlete

120

9.8

Rozdrcení obou varlat

150

9.9

Zlomenina kosti křížové bez posunu

90

9. 10

Zlomenina kosti křížové s posunem

120

9. 11

Zlomenina kostrče

50

9. 12

Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně

90

9. 13

Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách

140

9. 14

Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně

120

9. 15

Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách

200

9.16

Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně

150

9.17

Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách

270

9.18

Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)

200

9.19

Zlomenina acetabula na obou stranách

400

9.20

Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu

30

9.21

Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu

50

9.22

Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá

40

9.23

Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá

70

9.24

Vícečetné zlomeniny pánve

součet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů

9.25

Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů

60

9.26

Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve

30

9.27

Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

30

9.28

Poranění břišní aorty

300

9.29

Poranění dolní duté žíly

250

9.30

Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi

170

9.31

Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

60

9.32

Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

30

9.33

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

součet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů

 

Poranění bederní páteře

 

9.34

Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný)

30

9.35

Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný)

za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů

9.36

Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho

60

9.37

- obou

100

9.38

Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu

75

9.39

Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem

100

9.40

Zlomenina těla bederního obratle bez posunu

50

9.41

Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3

110

9.42

Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - více než o 1/3

150

9.43

Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů

součet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů

9.44

Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace

100

9.45

Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací

150

9.46

Vymknutí bederního obratle

150

9.47

Podvrtnutí bederní páteře

20

9.48

Otřes bederní míchy

50

9.49

Kontuze bederní míchy

150

9.50

Transverzální léze bederní míchy

400

9.51

Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození

100

9.52

Poranění caudy equiny podle rozsahu

150

9.53

Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu

180

 

 

 

10.

Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů

 

10.1

Kontuze sleziny, subkapsulární hematom

50

10.2

Ruptura sleziny

120

10.3

Lacerace sleziny

150

10.4

Kontuze jater, subkapsulární hematom

50

10.5

Ruptura jater nebo žlučníku

120

10.6

- hluboká s poraněním žlučových cest

200

10.7

Lacerace jater - jeden lalok

250

10.8

- oba laloky

500

10.9

Izolované poranění žlučových cest

200

10.10

Kontuze slinivky břišní

80

10.11

Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus

150

10.12

Lacerace slinivky břišní

200

10.13

Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus

250

10.14

Poranění žaludku - subserosní hematom

50

10.15

Poranění žaludku - ruptura, perforace

100

10.16

Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom

50

10.17

Poranění duodena - ruptura, perforace

150

10.18

Poranění tenkého střeva - subserosní hematom

50

10.19

Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace

100

10.20

Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom

50

10.21

Poranění tračníku - ruptura

150

10.22

Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů

100

10.23

Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery

150

10.24

Poranění jiných nitrobřišních orgánů

80

10.25

Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů

součet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24 nejvíce však 1000 bodů

10.26

Kontuze ledviny (poúrazová hématurie s vyloučením jiných příčin)

100

10.27

Ruptura parenchymu ledviny

150

10.28

Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny

200

10.29

Poranění dutého systému ledviny

200

10.30

Poranění močovodu

180

 

 

 

10.31

Vícečetná poranění ledvin a močovodu

součet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvýše však 300 bodů

10.32

Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom, hématurie s vyloučením jiných příčin

50

10.33

Poranění močového měchýře - ruptura, perforace

80

10.34

Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura

60

10.35

- kompletní ruptura přední a střední části močové trubice

120

10.36

- kompletní ruptura zadní části močové trubice

250

10.37

Poranění adnex Jednoho nebo obou

60-80

10.38

Ztráta vaječníku jednostranná

100

10.39

Ztráta vaječníku oboustranná

130

10.40

Kontuze dělohy

50

10.41

Ruptura dělohy nebo její ztráta

100-150

10.42

Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství

150

10.43

Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství

300

10.44

Mnohočetná poranění pánevních orgánů,

Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nevýše však 500 bodů

 

 

 

11.

Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže

 

11.1

Zhmoždění ramene a paže

20-30

11.2

Zlomenina klíční kosti bez - posunu

30

11.3

- úplná, s dislokací, tříštivá

80

11.4

Zlomenina těla lopatky

30

11.5

- krčku lopatky

40

11.6

Zlomenina glenoidu

90

11.7

Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky

60

11.8

Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu

30

11.9

- s posunem

60

11.10

- tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti

100

11.11

Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu

50

11.12

- s posunem

90

11.13

- luxační

120

11.14

Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku

součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů

11.15

Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu

60

11.16

- posunem

80-100

11.17

- tříštivá

120

11.18

Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu

40

11.19

- s posunem

80

11.20

- nitrokloubní bez posunu

100

11.21

- nitrokloubní s posunem, tříštivá

120

11.22

Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná

50

11.23

Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti

250

11.24

Vymknutí ramenního kloubu

50

11.25

Prokázané poranění labra glenoidu

20

11.26

Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I

30

11.27

Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II

40

11.28

Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III

60

11.29

Vymknutí sternoklavikulámího kloubu

30

11.30

Podvrtnutí ramenního kloubu

20

11.31

Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu

15

11.32

Podvrtnutí sternoklavikulámího kloubu

10

11.33

Poranění loketního nervu v úrovni paže

50

11.34

Přerušení loketního nervu v úrovni paže

100

11.35

Poranění středního nervu v úrovni paže

50

11.36

Přerušení středního nervu v úrovni paže

100

11.37

Poranění vřetenního nervu v úrovni paže

50

11.38

Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže

100

11.39

Poranění ramenního nervu

40

11.40

Přerušení ramenního nervu

80

11.41

Poranění svalově kožního nervu

30

11.42

Přerušení svalově kožního nervu

60

11.43

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže

10

11.44

Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže

20

11.45

Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže

10

11.46

Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže

součet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů

11.47

Poranění velké tepny nebo hluboké žíly

60 za 1 cévu

11.48

Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže

10 za 1 cévu

11.49

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže

součet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů

11.50

Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení

50

11.51

- úplné přerušení

80

11.52

Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení

40

11.53

- úplné přerušení

50

11.54

Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)

150

11.55

Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)

150

11.56

Exartikulace v ramenním kloubu

325

11.57

Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem

275

 

 

 

12.

Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí

 

12.1

Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu

50

12.2

- s posunem, tříštivá

100

12.3

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

30

12.4

Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu

40

12.5

- částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem

60

12.6

- odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní

90

12.7

Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu

60

12.8

- s posunem, tříštivá

80

12.9

Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu

60

12.10

- s posunem, tříštivá

80

12.11

Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní

80

12.12

- s posunem, tříštivá

100

12.13

- Monteggiova luxační zlomenina předloktí

150

12.14

Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu

50

12.15

- bez posunu nitrokloubní

60

12.16

- s posunem, tříštivá

100

12.17

- s posunem, tříštivá - nitrokloubní

120

12.18

Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu

50

12.19

- úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní

70

12.20

- s posunem, tříštivá

90

12.21

- s posunem, tříštivá - nitrokloubní

120

12.22

Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná

20

12.23

Mnohočetné zlomeniny předloktí

součet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů

12.24

Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení

10

12.25

- natržení

15

12.26

- přetržení

20

12.27

Vymknutí lokte

60

12.28

Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná

40

12.29

Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná

40

1230

Podvrtnutí lokte

15

12.31

Bolestivá pronace

10

12.32

Poranění loketního nervu v úrovni předloktí

40

12.33

Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí

80

12.34

Poranění středního nervu v úrovni předloktí

40

12.35

Přerušení středního nervu v úrovni předloktí

80

12.36

Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí

30

12.37

Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí

90

12.38

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí

10

12. 39

Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí

20

12.40

Poranění jiných nervů v úrovni předloktí

10

12.41

Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí

součet bodů příslušných položek z položekl2.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů

12.42

Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí

30 za 1 cévu

12. 43

Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí

10 za l cévu

12.44

Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí

součet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů

12.45

Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur)

150

12.46

Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)

100

12.47

Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí

250

 

 

 

13.

Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky

 

13.1

Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka

5

13.2

- s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu

10

13.3

Zlomenina kosti člunkové bez posunu

45

13.4

- úplná s posunem

60

13.5

- tříštivá

90

13.6

Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)

80

13.7

Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce

25

13.8

- úplná bez posunu úlomků

30

13.9

- úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní

70

13.10

Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu

25

13.11

- s posunem

30

13.12

- základního a středního článku jiného prstu bez posunu

20

13.13

- s posunem

25

13.14

Zlomenina distálního článku

- palce a ukazováku - bez posunu

20

13.15

- s posunem

25

13.16

- jiného prstu bez posunu

15

13.17

- s posunem

20

13.18

Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu

30

13.19

- s posunem

35

13.20

- jiného prstu bez posunu

25

13.21

- s posunem

30

13.22

Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu

45

13.23

- s posunem

50

13.24

Vymknutí zápěstí

50

13.25

Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů

20

13.26

Ruptura vazů zápěstí a karpu

30

13.27

Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky

20

13.28

Podvrtnutí zápěstí

15

13.29

Podvrtnutí prstu ruky

5

13.30

Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky

30

13.31

Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky

60

13.32

Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí

30

13.33

Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí

60

13.34

Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky

10

13.35

Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky

20

13.36

Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou

10-20

13.37

Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou

20-30

13.38

Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou

5-10

13.39

Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou

10-20

13.40

Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky

30

13.41

Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky

10

13.42

Poranění jiných cév

10

13.43

Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky

40

13.44

Drtivé poranění palce

50

13.45

- jiného prstu ruky

30

13.46

Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky

75

13.47

Ztráta palce ruky (částečná, úplná)

60-90

13.48

Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)

30-50

13.49

Ztráta končetiny v úrovni zápěstí

150

13.50

Ztráta jiných částí zápěstí a ruky

80

 

 

 

14.

Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna

 

14.1

Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti

150

14.2

Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) - zaklíněná

160

14.3

Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem

180

14.4

Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní

90

14.5

Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní

70

14.6

Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná

120

14.7

- úplná bez posunu

200

14.8

- úplná s posunem úlomků, tříštivá

250

14.9

Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná

100

14.10

- úplná bez posunu úlomků

200

14.11

- úplná s posunem úlomků

220

14.12

- tříštivá

250

14.13

Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků

100

14.14

- s posunem úlomků

180

14.15

- tříštivá

250

14.16

Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků

90

14.17

- s posunem úlomků

180

14.18

- tříštivá

250

14.19

Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu

90

14.20

- s posunem

120

14.21

Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků

150

14.22

- s posunem úlomků

200

14.23

- tříštivá

250

14.24

Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie)

60

14.25

Vymknutí kyčle

120

14.26

Podvrtnutí kyčle

40

 

Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna

 

14.27

Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna

100

14.28

Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna

140

14.29

Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna

100

14.30

Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna

120

14.31

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna

30

14. 32

Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna

40

14.33

Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna

30

14.34

Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna

40

14.35

Poranění stehenní tepny

150

14.36

Poranění stehenní hluboké žíly

60

14.37

Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna

10

14.38

Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení

10

14.39

- natržení

20

14.40

- přetržení, odtržení

30

14.41

Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého svalu - natržení

40

14.42

- přetržení

70

14.43

Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna - natažení

10

14.44

- natržení

20

14.45

- přetržení, odtržení

30

14.46

Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení

10

14.47

- natržení

20

14.48

- přetržení, odtržení

30

14.49

Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení

10

14.50

- natržení

15

14.51

- přetržení

20

14.52

Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)

300

14.53

Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)

200

14.54

Ztráta končetiny v kyčelním kloubu

400

14.55

Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčli a kolenem

300

 

 

 

15.

Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce

 

15.1

Zlomenina čéšky bez posunu

35

15.2

- s posunem, tříštivá

70

15.3

- izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce

30

15.4

Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

70

15.5

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho kondylu bez posunu úlomků

90

15.6

- jednoho kondylu s posunem úlomků

120

15.7

- obou kondylů bez posunu úlomků

150

15.8

- obou kondylů s posunem úlomků

200

15.9

Odlomení drsnatiny kosti holenní

60

15.10

Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků

100

15.11

- s posunem úlomků

150

15.12

- tříštivá

210

15.13

Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu

60

15.14

- s posunem

150

15.15

- nitrokloubní

200

15.16

- tříštivá nitrokloubní

250

 

 

 

 

Zlomenina dolního konce kosti holení

 

15.17

- vnitřní kotník izolovaně - bez posunu

80

15.18

- s posunem

120

15.19

- vnější kotník izolovaně - bez posunu

80

15.20

- s posunem

120

15.21

- zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)

100

15.22

- zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)

150

15.23

- zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)

180

15.24

- zadní hrana holenní kosti izolovaně

100

15.25

- trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační

200

15.26

Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)

40

15.27

Vymknutí čéšky

45

15.28

Vymknutí kolena

90

15.29

Podvrtnutí kolena

50

15.30

Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu

40

15.31

Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního

45

15.32

- natržení zkříženého vazu kolenního

60

15.33

- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního

80

15.34

- přetržení zkříženého vazu kolenního

80

15.35

Poranění menisku kolena

- vnitřního nebo zevního menisku

70

15.36

- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)

150

15.37

Poranění mnohočetných struktur kolena

součet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů

15.38

Poranění tibiálního nervu

30

15.39

Přerušení tibiálního nervu

60

15.40

Poranění peroneálního nervu

30

15.41

Přerušení peroneálního nervu

80

15.42

Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce

10

15. 43

Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce

20

15.44

Přerušení jiných nervů bérce

10

15.45

Poranění podkolenní tepny

150

15.46

Poranění hluboké žíly bérce

40

15.47

Poranění ostatních cév v úrovni bérce

10

15.48

Poranění Achillovy šlachy - natržení

30

15.49

Poranění Achillovy šlachy - přetržení

70

15.50

Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení)

15-20

15.51

Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)

250

15.52

Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace

300

15.53

Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem

270

 

 

 

16.

Poranění dolní končetiny v oblasti nohy

 

16.1

Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka

2

16.2

- s poškozením nehtového lůžka

5

16.3

Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny)

50

16.4

- bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)

100

16.5

- s porušením statiky

150

16.6

Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální

60

16.7

- s posunem

100

16.8

- tříštivá

150

16.9

Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu

35

16.10

- s posunem

60

16.11

- tříštivá, luxační

120

16.12

Zlomenina zánártní kosti bez posunu

30

16.13

- s posunem, tříštivá

50

16.14

Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu

30

16.15

- s posunem, tříštivá

50

16.16

Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce

15

16.17

Podvrtnutí - hlezenného kloubu

30

16.18

- Chopartova kloubu

20

16.19

- Lisfrankova kloubu

20

16.20

- základního nebo mezičlánkového kloubu palce

5

16.21

- jednoho nebo více prstů nohy

3

16.22

Vymknutí hlezenné kosti

100

16.23

Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu

90

16.24

Vymknutí Lisfrankova kloubu

80

16.25

Vymknutí základního kloubu palce nohy

20

16.26

Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů

15

16.27

Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním

70

16.28

Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantámího nervu, hlubokého lýtkového nervu

30

16.29

Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním

20

16.30

Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem

10

16.31

Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem

5

16.32

Poranění jiné cévy nohy

3

16.33

Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním

40

16.34

Drtivé poranění hlezna a záprstí

100-130

16.35

Drtivé poranění prstu nohy

40

16.36

Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu

180

16.37

Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu

160

16.38

Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)

20

16.39

Ztráta palce nohy

50

 

 

 

17.

Cizí tělesa

 

17.1

Cizí těleso v povrchní ráně

5

17.2

Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně

nejvýše 25 bodů

17.3

Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace

20

17.4

Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky

60

17.5

Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně

120

17.6

Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně

20-40

 

 

 

18.

Popálení, poleptání a omrzliny

 

18.1

Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní

60-100

18.2

Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně

150

18.3

- těžkého stupně

400

18.4

Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně

400 - 500

18.5

Popálení nebo poleptání hltanu

200

18.6

Poleptání nebo popálení jícnu

300 - 400

 

Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postižení

I. st.

II. st.

III. st.

18.7

méně než 0,25 % povrchu těla

0

5

15

18.8

0,25 % - méně než 1 % povrchu těla

5

10

75

18.9

1 % - méně než 5 % povrchu těla

25

50

150

18.10

5 % - méně než 10 % povrchu těla

50

100

300

18.11

10 % - méně než 20 % povrchu těla

100

200

600

18.12

20 % - méně než 30 % povrchu těla

150

300

900

18.13

30 % - méně než 40 % povrchu těla

200

400

1200

18.14

40 % - méně než 50 % povrchu těla

250

500

1500

18.15

50 % - méně než 60 % povrchu těla

300

600

1800

18.16

60 % - méně než 70 % povrchu těla

350

700

2100

18.17

70 % a více povrchu těla

400

800

2400

 

 

 

 

 

19.

Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu

10-30

 

 

 

20.

Účinky horka a světla

 

20.1

Úpal tepelný a sluneční

15

20.2

Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka

35

20.3

Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli

35

20.4

Otok (edém) z horka

35

20.5

Jiné účinky horka a světla

15

 

 

 

21.

Další poškození zdraví

 

21.1

Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví

200

21.2

Anurie, Crush syndrom

200

21.3

Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)

20-40

21.4

Sérová nemoc

100

21.5

Anafylaktický šok

100

21.6

- s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu)

250

22.

Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm

100-200

Příloha č. 2

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Položka

Poškození zdraví

Počet bodů

 

 

 

1.

Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

 

 

1 - 58

Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu nemocí z povolání

 

1.1 - 58.1

Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost

50 - 200

1.2 - 58.2

Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201 - 400

1.3 - 58.3

Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

401 - 600

1.4 - 58.4

Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu nemocí z povolání

800 - 1000

 

 

 

2.

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

 

 

 

2.1.

Nemoc způsobená ionizujícím zářením

 

2.1.1

Poškození krvetvorby

100 - 400

2.1.2

Radiační dermatitida

100 - 200

2.1.3

Rakovina kůže

300 - 600

2.1.4.

Katarakta

50 - 300

2.1.5

Leukemie

800 - 1000

2.1.6

Jiné zhoubné nádory

800 - 1000

2.11

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a)

v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b)

v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů

 

2.11.1

středně těžké formy

200 - 400

2.11.2

těžké formy

401 -700

 

 

 

2.2

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření

50 - 300

 

 

 

2.3

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

50 - 300

 

 

 

2.4

Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem

Ztráta sluchu v % podle Fowlera

K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů

50

nejvýše však 300 bodů

 

 

 

2.5

Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí

 

2.5.1

Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma

50 - 100

2.5.2

Dekompresní nemoc: kloubní forma

100 - 200

2.5.3

Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma

200 - 300

2.5.4

Dekompresní nemoc: nervová forma

200 - 600

2.5.5

Dekompresní nemoc: plicní forma

400 - 600

2.5.6

Kombinace postižení více systémů

Součet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýše však 600 bodů

 

 

 

2.6

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí

10

nejvýše však 150 bodů

 

 

 

2.7

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

 

Poškození středního nervu na horní končetině

 

2.7.1

- středně těžké formy

50 - 100

2.7.2

- těžké formy

101 - 150

 

Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině

 

2.7.3

- středně těžké formy

30 - 80

2.1 A

- těžké formy

81 - 130

 

 

 

2.8

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními

 

Poškození kloubů na horní končetině

 

2.8.1

- středně těžké formy

50 - 125

2.8.2

- těžké formy

126 - 200

2.8.3

Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině

200

 

 

 

2.9

Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování

 

Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině

 

2.9.1

- středně těžké formy

50 - 125

2.9.2

- těžké formy

126 - 200

2.9.3

Poškození úponu šlach najeden epikondyl pažní kosti

100

 

Poškození svalů na horní končetině

 

2.9.4

- středně těžké formy

40 - 80

2.9.5

- těžké formy

81 - 120

 

Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině

 

2.9.6

- středně těžké formy

50 - 125

2.9.7

- těžké formy

126 - 200

 

Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách

 

2.9.8

- středně těžké formy

50 - 125

2.9.9

- těžké formy

126 - 200

2.9.10

Nemoci tíhových váčků z tlaku

100

2.9.11

Poškození menisku

100

 

 

 

2.10

Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše

 

Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině

 

2.10.1

- středně těžké formy

30 - 80

2.10.2

- těžké formy

81 - 130

 

Poškození středního nervu na horní končetině

 

2.10.3

- středně těžké formy

50 - 100

2.10.4

- těžké formy

101 - 150

 

Poškození holenního nebo lýtkového nervu

 

2.10.5

- středně těžké formy

30 - 90

2.10.6

- těžké formy

91 - 150

 

 

 

3.

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

 

 

 

3.1

Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)

3.1.1

a) s typickými rtg znaky prašných změn

100 - 300

3.1.2

b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)

300 - 600

3.1.3

c) s přihlédnutím k dynamice vývoje

0 - 200

 

 

 

3.2

Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu

 

a) Azbestóza

 

3.2.1

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.2.2

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 400

3.2.3

- s těžkou poruchou ventilace plic

401 - 600

 

b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu

 

3.2.4

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.2.5

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 300

3.2.6

- s těžkou poruchou ventilace plic

301 - 400

3.2.7

c) Mezoteliom

800 - 1000

3.2.8

d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury

800 - 1000

 

 

 

3.3

Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

 

3.3.1

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.3.2

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 400

3.3.3

- s těžkou poruchou ventilace plic

401 - 600

 

 

 

3.4

Pneumokonióza ze svařování

100 - 200

 

 

 

3.5

Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého

3.5.1

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.5.2

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 400

3.5.3

- s těžkou poruchou ventilace plic

401 - 600

 

 

 

3.6

Rakovina plic z radioaktivních látek

800 - 1000

 

 

 

3.7

Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny

800 - 1000

 

 

 

3.8

Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních

800 - 1000

 

 

 

3.9

Exogenní alergická alveolitida

 

3.9.1

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.9.2

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 400

3.9.3

- s těžkou poruchou ventilace plic

401 - 600

 

 

 

3.10

Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích

 

Astma průduškové (bronchiale)

 

3.10.1

- pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou

100 - 200

3.10.2

- při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO

201 - 600

 

Alergická rýma (rinitida)

 

3.10.3

- bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy

50 - 100

3.10.4

- při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou

101 - 200

 

 

 

3.11

Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu

 

3.11.1

- s lehkou poruchou ventilace plic

100 - 200

3.11.2

- se středně těžkou poruchou ventilace plic

201 - 400

3.11.3

- s těžkou poruchou ventilace plic

401 - 600

 

 

 

3.12

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy

800 - 1000

 

 

 

3.13

Chronická obstrukění plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% refereněních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)

3.13.1

- FEV1/FVC 0,60 až 0,70

100 - 200

3.13.2

- FEV1/FVC 0,40 až 0,60

201 - 400

3.13.3

- FEV1/FVC nižší než 0,40

401 - 600

 

 

 

4.

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

 

 

 

4.1

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

4.1.1

- mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)

30 - 200

4.1.2

- mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu

201 - 400

4.1.3

- střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)

(při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma)

401 - 600

 

5.

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 

 

 

5.1

Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární

 

5.1.1

- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost

50 - 200

5.1.2

- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201 - 400

5.1.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, - vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

401 - 600

 

 

 

5.2

Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů

 

5.2.1

- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost

50 - 200

5.2.2

- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201 - 400

5.2.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

401 - 600

 

 

 

5.3

Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí

 

5.3.1

- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost

50 - 200

5.3.2

- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

201 - 400

5.3.3

- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost

401 - 600

 

 

 

6.

Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

 

 

 

6.1

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas

6.1.1

- těžká hyperkinetická dysfonie

100 - 150

6.1.2

- uzlíky na hlasivkách

150 - 200

6.1.3

- těžká nedomykavost hlasivek

125 - 175

6.1.4

- těžká fonastenie

100 - 150

Příloha č. 3

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Položka

Poškození zdraví

 

Počet bodů

1.

Hlava

1.1

Ztráta vlasů po skalpaci - úplná

 

800

1.2

Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu

 

250 - 500

1.3

Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2

 

75 - 150

1.4

Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 - 10 cm2

 

210 - 420

1.5

Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2

 

360 - 720

1.6

Postkomoční syndrom

 

400

 

Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)

1.7

- lehké

 

800

1.8

- středně těžké

 

2000

1.9

- těžké

 

2600

1.10

- zvlášť těžké

 

3000

1.11

- úplné, ztráta všech duševních kompetencí

 

6000

 

Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)

1.12

- lehkého stupně

 

800

1.13

- středně těžkého stupně

 

1200

1.14

- těžkého stupně

 

1800

1.15

- zvláště těžkého stupně

 

3000

1.16

Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů

 

500 - 1000

1.17

Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)

 

420

1.18

Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně

 

300

1.19

Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně

 

1200

1.20

Traumatické postižení trojklanného nervu

 

500 - 700

 

Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy

1.21

- lehkého stupně

 

400

1.22

- středně těžkého stupně

 

800

1.23

- těžkého stupně

 

1200

1.24

Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea)

 

600

1.25

Ztráta chuti

 

1000

1.26

Ztráta čichu

 

1000

1.27

Ztráta hrotu nosu

 

500

1.28

Ztráta nosu bez zúžení průduchů

 

900

1.29

Ztráta nosu se zúžením průduchů

 

1100

1.30

Deformace nosu

 

400

1.31

Perforace nosní přepážky

 

160

 

 

2.

Oko a zrak

2.1

Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka

 

1000 - 2000

 

Ztráta čočky u vidoucího oka

2.2

- kompenzována artefakií

 

600

2.3

- kompenzována kontaktní čočkou

 

800

2.4

- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí

 

1000

2.5

- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1

 

 

 

Traumatická porucha postavení očí

2.6

- s dvojitým viděním svisle

 

1200

2.7

- s dvojitým viděním vodorovně

 

800

2.8

- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu

 

400

2.9

Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.

 

 

 

Porušení průchodnosti slzných cest

 

 

2.10

- v oblasti horního víčka

 

100

2.11

- v oblasti dolního víčka nebo níže

 

400

2.12

Chybné postavení řas (trichiasa)

 

200

2.13

Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka

 

200

 

Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí

2.14

Deformace očnice

 

360

2.15

Deformace víček

 

340

2.16

Deformita oka (mimo změn zornice)

 

320

2.17

Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky

 

600

2.18

Poúrazový lagoftalmus

 

420

2.19

Ptóza horního víčka kryjící zornici

 

800

 

 

3.

Ucho, sluch a vestibulární ústrojí

3.1

Ztráta jednoho boltce

 

420

3.2

Ztráta obou boltců

 

680

3.3

Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový

 

600

3.4

Deformace boltce lehkého stupně

 

340

3.5

Deformace boltce těžkého stupně

 

700

 

Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

3.6

- lehčího až středně těžkého stupně

 

200 - 400

3.7

- těžkého stupně

 

800

3.8

- velmi těžkého stupně

 

1600

 

Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

3.9

- středně těžkého stupně

 

800

3.10

- těžkého stupně

 

1600

3.11

- velmi těžkého stupně

 

3000

 

Hluchota

3.12

- jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrko váho syndromu - Whiplash)

 

2000

3.13

- oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

 

4000 - 6000

3.14

- ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

 

4000

3.15

Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

 

1000

3.16

Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

 

600

 

 

4.

Chrup, jazyk, krk

4.1

Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)

 

40

4.2

Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu

 

násobek 40

4.3

Odlomení korunkové části jednoho zubu

 

30

4.4

Odlomení korunkové části více zubů

 

násobek 30

4.5

Ztráta jazyka úplná

 

2000

4.6

Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi

 

400

 

Poškození hlasu

4.7

- částečná ztráta, podle kvality hlasu

 

800 - 1400

4.8

- úplná ztráta (afonie)

 

3000

4.9

- ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy

 

1000 - 2000

4.10

Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy )

 

2000 - 4000

 

Zúžení hrtanu

4.11

- lehkého stupně

 

600

4.12

- středně těžké

 

1200

4.13

- těžké

 

2000

4.15

Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou

 

1600

 

 

5.

Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha

 

Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní

5.1

- lehké

 

300

5.2

- středně těžké

 

600

5.3

- těžké

 

1200

 

Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže

5.4

- lehké

 

600

5.5

- středně těžké

 

800

5.6

- těžké

 

1000

 

Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže

5.7

- lehké

 

1000

5.8

- středně těžké

 

2000

5.9

- těžké

 

3000

 

Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti

5.10

- lehké

 

400

5.11

- středně těžké

 

1000

5.12

- těžké

 

2000

5.13

- zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV

 

3000

5.14

Pištěl jícnu

 

600

5.15

Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání

 

400 - 800

5.16

Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)

 

1000 - 1200

 

Poúrazové omezení hybnosti páteře

5.17

- lehké

 

200

5.18

- lehké s příznaky kořenového dráždění

 

400

5.19

- středně těžké

 

300

5.20

- středně těžké s příznaky kořenového dráždění

 

600

5.21

- těžkého stupně

 

400

5.22

- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění

 

800

5.23

Poúrazová paraparéza

 

1200

5.24

Poúrazová kvadruparéza podle tíže

 

2000 - 3000

5.25

Poúrazová paraplégie

 

5600

5.26

Poúrazová kvadruplegie

 

6000

5.27

Poúrazová hemiparéza podle tíže

 

1000 - 1600

5.28

Poúrazová hemiplegie

 

5200

5.29

Poúrazová monoparéza podle tíže

 

300 - 600

5.30

Poúrazová monoplegie

 

2800

 

 

6.

Břicho, zažívací orgány, pánev

6.1

Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu

 

500

 

Porušení funkce zažívacích orgánů

6.2

- lehké

 

400

6.3

- středně těžké

 

700

6.4

- těžké

 

1100

6.5

Ztráta sleziny

 

600

6.6

Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece

 

1000 - 1400

 

Nedomykavost řitních svěračů

6.7

- částečná

 

1500

6.8

- úplná

 

4000

6.9

Trvalá stomie

 

3000

 

 

7.

Močové a pohlavní orgány

7.1

Ztráta jedné ledviny

 

1000

7.2

Ztráta obou ledvin

 

4000

 

Porucha močení následkem poranění močových orgánů

7.3

- lehkého stupně

 

300

7.4

- středně těžkého stupně

 

600

7.5

- těžká

 

1500

7.6

- úplná

 

3000

7.7

Pištěl močového měchýře nebo močové roury

 

1400

7.8

Počasný zánět močových cest nebo ledvin

 

1000

7.9

Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí

 

500 - 1000

7.10

Hydrokéla poúrazová

 

100

7.11

Trvalá stomie

 

3000

7.12

Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku

 

400

 

Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)

7.13

- do 49 let

 

2400

7.14

- nad 49 let

 

1200

7.15

Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků

 

2000 - 2400

7.16

Ztráta jednoho prsu u žen

 

1600

7.17

Ztráta obou prsů u žen

 

2400

7.18

Výhřez pochvy a dělohy poúrazový

 

800

7.19

Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků

 

1200 - 1600

7.20

Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity

 

600

7.21

Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity

 

1200

 

 

8.

Horní končetina

nedominantní

dominantní

8.1

Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace

4000

4400

 

Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem

8.2

- s pahýlem nevhodným k protěžování

3600

4000

8.3

- s pahýlem vhodným k protěžování

2400

2800

8.4

Poškození ramene - úplná ztuhlost

1000

1200

 

Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)

8.5

- lehkého stupně

300

400

8.6

- středního stupně

500

600

8.7

- těžkého stupně

700

800

8.9

Pakloub kosti pažní

1100

1200

8.10

Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti

900

1000

8.11

Habituální vykloubení ramene

800

900

 

Nenapravitelné vykloubení

8.12

- sternoklavikulárního kloubu

600

600

8.13

- akromioklavikulárního kloubu

1100

1200

 

Poškození loketního kloubu

8.14

- úplná ztuhlost

900

1000

8.15

- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně

600

700

8.16

- středního stupně

500

600

8.17

- lehkého stupně

400

500

 

Poškození kloubů radioulnárních

8.18

- úplná ztuhlost

800

900

8.19

- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně

700

800

8.20

- středního stupně

600

700

8.21

- lehkého stupně

500

600

8.22

Pakloub obou kostí předloktí

900

1000

8.23

Pakloub vřetenní kosti

600

700

8.24

Pakloub loketní kosti

250

600

8.25

Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí

700

800

8.26

Viklavý loketní kloub

900

1000

8.27

Ztráta předloktí při Zachovalém loketním kloubu

2400

2600

8.28

Ztráta ruky v zápěstí

2200

2400

8.29

Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)

2100

2200

8.30

Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce

2000

2100

8.31

Úplná ztuhlost zápěstí

700

800

8.32

Pakloub člunkové kosti

300

400

 

Omezení pohyblivosti zápěstí

8.33

- těžkého stupně až ztuhnutí

500

600

8.34

- středního stupně

400

500

8.35

- lehkého stupně

300

400

 

Ztráta palce

8.36

- včetně záprstní kosti

1300

1400

8.37

- obou článků

1100

1200

8.38

- koncového článku

800

900

 

Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce

8.39

- úplná

700

800

8.40

- základního kloubu palce

600

700

8.41

- karpometakarpálního kloubu palce

800

900

8.42

- všech kloubů palce

1100

1200

8.43

Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině

200

300

 

Porucha úchopové funkce palce

8.44

- těžkého stupně

900

1000

8.45

- středního stupně

700

800

8.46

- lehkého stupně

500

600

 

Ztráta ukazováčku

8.47

- se záprstní kostí

900

1000

8.48

- všech tří článků

700

800

8.49

- dvou článků

500

600

8.50

- koncového článku

300

400

 

Úplná ztuhlost ukazováku

8.51

- všech tří kloubů

600

700

8.52

- dvou kloubů

400

500

8.53

- jednoho kloubu

200

300

 

Porucha úchopové funkce ukazováku

8.54

- těžkého stupně

700

800

8.55

- středního stupně

500

600

8.56

- lehkého stupně

300

400

 

Ztráta prstu (III., IV., nebo V.)

8.57

- se záprstní kostí

500

600

8.58

- všech tří článků

400

500

8.59

- dvou článků

300

400

8.60

- jednoho článku

200

300

 

Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)

8.61

- všech tří kloubů

300

400

8.62

- dvou kloubů

100

200

8.63

Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)

100

100

8.64

Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže

400 - 800

500 - 1000

8.65

Obrna vřetenního nervu podle tíže

600 - 1200

700 - 1400

8.66

Obrna středního nervu podle tíže

500 - 1000

600 - 1200

8.67

Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže

500 - 1000

600 - 1200

8.68

Obrna celé pleteně pažní podle tíže

1400 - 2400

1400 - 2800

 

 

9.

Dolní končetina

 

Ztráta jedné dolní končetiny v ky čelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem

9.1

- s pahýlem nevhodným k protěžování

 

4000

9.2

- s pahýlem vhodným k protěžování

 

2800

9.3

Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze

 

2400

9.4

Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti

 

1400

 

Zkrácení jedné dolní končetiny

9.5

- o 2 - 4 cm

 

200

9.6

- o 4 - 6 cm

 

600

9.7

- o 6 a více cm

 

1000

9.8

Deformity stehenní kosti

 

800

 

Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu

9.9

- úplná ztuhlost

 

2000

9.10

- omezení pohyblivosti těžkého stupně

 

1600

9.11

- středního stupně

 

1200

9.12

- lehkého stupně

 

800

 

Omezení pohyblivosti kolenního kloubu

9.13

- úplná ztuhlost

 

1600

9.14

- omezení pohyblivosti těžkého stupně

 

1600

9.15

- středního stupně

 

1200

9.16

- lehkého stupně

 

800

 

 

 

Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu

9.17

- těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)

 

1000

9.18

- středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži)

 

500

9.19

- lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život)

 

200

9.20

Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách

 

1400

9.21

Trvalé následky po poranění měkkého kolena

 

1400

 

Ztráta dolní končetiny v bérci se Zachovalým kolenem

9.22

- s pahýlem nevhodným k protěžování

 

2600

9.23

- s pahýlem vhodným k protěžování

 

2000

 

Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem

9.24

- s pahýlem nevhodným k protěžování

 

2800

9.25

- s pahýlem vhodným k protěžování

 

2200

9.26

Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce

 

2000

9.27

Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce

 

1000

9.28

Poúrazové deformity kostí bérce

 

1400

9.29

Ztráta nohy v hlezenném kloubu

 

2000

9.30

Ztráta chodidla v Chopartově kloubu

 

1800

9.31

Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu

 

1400

 

Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu

9.32

- v příznivém postavení

 

1200

9.33

- v nepříznivém postavení

 

1600

9.34

Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu

 

 

9.35

- těžkého stupně

 

1600

9.36

- středního stupně

 

1200

9.37

- lehkého stupně

 

800

9.38

Úplná ztráta pronace a supinace nohy

 

1000

 

Omezení pronace a supinace nohy

9.39

- těžkého stupně

 

600

9.40

- středního stupně

 

400

9.41

- lehkého stupně

 

200

9.42

Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu

 

800

9.43

Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna

 

800

9.44

Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy

 

600

 

Ztráta prstů nohy

9.45

- všech prstů

 

1400

9.46

- obou článků palce včetně záprstní kosti

 

1400

9.47

- obou článků palce

 

1200

9.48

- koncového článku palce

 

400

9.49

- malíku

 

300

9.50

- II., III. nebo IV. prstu

 

200

9.51

Úplná ztuhlost palce nohy

 

400

9.52

Omezení pohyblivosti palce nohy

 

200

 

 

 

Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny

9.53

- lehkého stupně

 

600

9.54

- středně těžkého stupně

 

800

9.55

- těžkého stupně

 

1200

9.56

Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny

 

400

9.57

Obrna sedacího nervu podle tíže

 

900 - 1800

9.58

Obrna stehenního nervu podle tíže

 

900 - 1800

9.59

Obrna holenního nervu podle tíže

 

500 - 1000

9.60

Obrna lýtkového nervu podle tíže

 

700 - 1400

 

 

10.

Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech

10.1

Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2

 

200 - 800

10.2

Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla)

 

200 - 800

10.3

Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)

 

200 - 800

10.4

Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)

 

1800

 

 

11.

Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)

 

Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu

11.1

- lehkého stupně

 

1200

11.2

- středně těžkého stupně

 

2400

11.3

- těžkého stupně

 

4000

11.4

Chronický atrofický zánět sliznice nosní

 

400

 

Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu

11.5

- lehkého stupně

 

1200

11.6

- středně těžkého stupně

 

2400

11.7

- těžkého stupně

 

4000

 

 

12.

Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu

12.1

Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu

hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina

1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková

ostrost

6/6

6/9

6/12

6/18

6/24

6/30

6/36

6/60

3/60

1/60

0

6/6

0

120

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

2000

6/9

120

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

6/12

240

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

6/18

440

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

6/24

660

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

6/30

880

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

6/36

1100

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

6/60

1300

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

3/60

1500

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

1/60

1700

1960

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

5700

0

2000

2200

2600

3100

3600

4100

4600

5000

5400

5700

6000

2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zúžení zorného pole

 

POSTIŽENÍ

Stupeň zúžení (stupně)

jednoho oka

obou očí zhruba stejně

jediného vidoucího oka

60

300

600

2000

50

500

1400

2500

40

700

2200

2900

30

1000

3000

3700

20

1400

4000

4500

10

1700

5000

5300

5

1900

5600

5600

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE

BODY

homonymní levostranná

2000

homonymní pravostranná

2400

binasální

600

bitemporální

3000

oboustranná horní

600

oboustranná dolní

2000

nasální jednostranná

300

temporální jednostranná

1200

horní jednostranná

300

dolní jednostranná

800

nasální kvadrantová horní

200

nasální kvadrantová dolní

300

temporální kvadrantová horní

300

temporální kvadrantová dolní

600

Příloha č. 4

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Položka

Poškození zdraví

Počet bodů

 

 

 

1.

Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

 

 

Nemoc z chemických látek podle položky 1-58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

 

 

 

 

Nervový systém

 

Toxické poškození centrálního nervového systému

(Zejména difůzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)

1.1

- lehké poruchy

1200

1.2

- středně těžké poruchy

2400

1.3

- těžké poruchy

4000

1.4

- zvláště těžké poruchy

6000

 

Toxické poškození periferního nervového systému

(Zejména toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)

1.5

- lehké poruchy

1200

1.6

- středně těžké poruchy

2400

1.7

- těžké poruchy

4000

 

Játra

 

Toxická poškození

1.8

- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí

800

1.9

- lehké poruchy

1600

1.10

- středně těžké poruchy

3000

1.11

- těžké poruchy

4000

1.12

- stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze

6000

 

Nádory jater

1.13

- po stabilizaci stavu

4000

1.14

- nevyléčitelné formy

6000

 

Ledviny

 

Toxické poškození

1.15

- postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hématurie)

800

1.16

- postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně

1200

1.17

- středně těžkého stupně

2400

1.18

- těžkého stupně

4000

1.19

- úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)

6000

 

Nádory ledvin

1.20

- po stabilizaci stavu

4000

1.21

- nevyléčitelné formy

6000

 

Kardiovaskulární systém

1.22

- poškození lehkého stupně

1200

1.23

- poškození středně těžkého stupně

2400

1.24

- poškození těžkého stupně

4000

1.25

- zvlášť těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV

6000

 

 

Krev

 

Toxické poškození

 

Panmyelopatie

1.26

- mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy

1200

1.27

- středně těžká s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy

2400

1.28

- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)

4000

1.29

- tento stav s přechodem do leukemie

6000

 

Anemie (různé formy)

1.30

- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)

1200

1.31

- středně těžká anemie

2400

1.32

- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti

4000

1.33

- progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými klinickými projevy

4500

 

Leukemie

1.34

- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi

1600

1.35

- s mírnými laboratorními a klinickými projevy

3000

1.36

- s výraznými laboratorními a klinickými projevy,

4000

1.37

- progredující, nevyléčitelné formy

6000

 

 

Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy

1.38

Perforace nosní přepážky

160

1.39

Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu

1000

 

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými

1.40

Poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně

1200

1.41

- středně těžkého stupně

2400

1.42

- těžkého stupně

4000

1.43

- zvlášť těžká poškození vedoucí k právostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV

6000

 

 

Nádory dýchacích cest

 

Rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu

1.44

- po stabilizaci stavu

4000

1.45

- nevyléčitelné formy

6000

 

Rakovina plic

1.46

- po stabilizaci stavu

4000

1.47

- nevyléčitelné formy

6000

 

Nádory ledvin a močového měchýře

1.48

- po odstranění nádoru v časném stadiu

2000

1.49

- v pozdním stadiu

4000

1.50

- nevyléčitelné formy

6000

 

Nádory prostaty

1.51

Po odstranění nádoru v časném stadiu

2000

1.52

- v pozdním stadiu

4000

1.53

- nevyléčitelné formy

6000

 

Nádory kůže

1.54

Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu

1600

1.55

Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou

6000

 

Další nádory z chemických látek

1.56

Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnost stavu a projevů

2000 - 4000

1.57

Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou

6000

 

2.

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

2.1

Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby

 

Panmyelopatie

2.1.1

- mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy

1200

2.1.2

- středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy

2400

2.1.3

- těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)

4000

2.1.4

- stav s přechodem do leukemie

6000

 

Leukemie

2.1.5

- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi

1600

2.1.6

- s mírnými laboratorními a klinickými projevy

2400

2.1.7

- s výraznými laboratorními a klinickými projevy,

4000

2.1.8

- progredující formy, nevyléčitelné

6000

 

Rakovina kůže

2.1.9

- po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle rozsahu a závažnosti

1000 - 2000

2.1.10

- metastazující formy se závažnou prognózou

6000

2.1.11

Zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením

1200

2.1.12

Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými příznaky

1200 - 2400

 

Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace

2.1.13

- po stabilizaci stavu

4000

2.1.14

- nevyléčitelné formy

6000

 

2.2

Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením

2.2.1

Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením

1200

 

 

2.3

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

2.3.1

Zákal čočky způsobený tepelným zářením

1200

 

2.4