Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

315/2015 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016

Ustanovení čl. I bodu 12 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

315

 

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu lze dopravovat pouze s daňovým dokladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě nebo rozhodnutím podle odstavce 5. Na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu dopravované bez

a)

daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu o dopravě se hledí, jako by byly dopravovány s příslušným dokladem, pokud byl příslušný doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně, nebo

b)

rozhodnutí podle odstavce 5 se hledí, jako by byly dopravovány s tímto rozhodnutím, pokud bylo toto rozhodnutí před zahájením dopravy oznámeno.“.

 

2.

V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Na vybrané výrobky osvobozené od daně dopravované bez dokladu o osvobození od daně se hledí, jako by byly dopravovány s tímto dokladem, pokud byl tento doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně.“.

 

3.

V § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b odst. 1 a v § 33d se za slovo „měsíců“ vkládají slova „bez vážných nebo objektivních důvodů“.

 

4.

V § 22b odst. 2 se za slovo „úřední,“ vkládají slova „s výjimkou zrušení podle odstavce 1,“.

 

5.

V § 42c odstavec 1 zní:

(1) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištěných vybraných výrobků, pokud

a)

s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2,

b)

vybrané výrobky, které byly dopravovány s dokladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně, nebo

c)

vybrané výrobky, které byly skladovány s dokladem podle § 42 odst. 2 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny.“.

 

6.

V § 42c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Správce daně rozhodne o uvolnění dopravního prostředku, pokud

a)

s vybranými výrobky, které tento dopravní prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1, nebo

b)

vybrané výrobky, které byly tímto dopravním prostředkem dopravovány s dokladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

7.

V § 42e se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Správce daně stanoví výši náhrady nákladů podle odstavce 1, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

8.

V § 51 odst. 1 se za větu první vkládá věta „V dokladu o dopravě lze namísto výše spotřební daně celkem uvést příslušnou sazbu spotřební daně.“.

 

9.

V § 57 odst. 2 se slova „nebo úpadku“ nahrazují slovy „ , úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem“.

 

10.

V § 60d odst. 1 písm. b) se za slovo „měsíců“ vkládají slova „bez vážných nebo objektivních důvodů“.

 

11.

V § 104 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

Procentní část

Pevná část

Minimální

cigarety

27 %

1,39 Kč/kus

celkem nejméně však 2,52 Kč/kus

doutníky, cigarillos

 

1,64 Kč/kus

 

tabák ke kouření

 

2 142 Kč/kg

 

".

 

12.

V § 104 odstavec 1 zní:

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

Procentní část

Pevná část

Minimální

cigarety

27 %

1,42 Kč/kus

celkem nejméně však 2,57 Kč/kus

doutníky, cigarillos

 

1,67 Kč/kus

 

tabák ke kouření

 

2 185Kč/kg

 

".

13.

V § 104 odstavec 1 zní:

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Text

Sazba daně

Procentní část

Pevná část

Minimální

cigarety

27 %

1,46 Kč/kus

celkem nejméně však 2,63 Kč/kus

doutníky, cigarillos

 

1,71 Kč/kus

 

tabák ke kouření

 

2 236 Kč/kg

 

".

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

a)

ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a

b)

ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

v z. Bělobrádek v. r.