Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

377/2015 Sb. znění účinné od 1. 10. 2016

Ustanovení části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 299/2016 Sb.

1.10.2016

377

 

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 2)

Čl. II

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o účetnictví (čl. 3)

Čl. III

V § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 16c odst. 2 písm. q) se slova „a dobu důchodového spoření“ zrušují.

 

2.

V § 16c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v)

dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen.“.

 

3.

V § 39 odst. 1 větě třetí se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.

 

4.

V § 52 se odstavec 4 zrušuje.

 

5.

V § 83 odstavec 4 zní:

(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření.“.

Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č․ 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. l) bodě 1 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , penze z doplňkového penzijního spoření“ a za slovo „pobírání“ se vkládají slova „nebo činí nejméně 10 let“.

 

2.

V § 4 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

 

3.

V § 6 odst. 9 písm. p) úvodní části usta novení se částka „30 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.

 

4.

V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.

 

5.

V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.

 

6.

V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.

 

7.

V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.

 

8.

V § 15 odst. 6 větě čtvrté se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.

 

9.

V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.

 

10.

V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

 

11.

V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

 

12.

V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.

 

13.

V § 38j odst. 10 se slova „na důchodové spoření,“ zrušují.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1.

Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pro fond penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 větě první se slova „ , pokud se dále nestanoví jinak“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. b) bod 12 zní:

12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,“.

 

3.

V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

b)

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

c)

u osoby samostatně výdělečně činné

1.

29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

2.

2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

d)

u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,“.

 

4.

§ 9a se zrušuje.

 

5.

V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „bodech 1 nebo 2“ nahrazují slovy „bodě 1“.

 

6.

V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

7.

V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

 

8.

V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje.

 

9.

V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

10.

V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

 

11.

V § 22 odst. 1 se slova „§ 9a,“ zrušují.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené zaměstnavateli v § 9a zákona č. 589/1992 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Nárok zaměstnavatele na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl v důsledku toho, že zaměstnavatel stanovil zaměstnanci, který byl účastníkem důchodového spoření, pojistné na důchodové pojištění v sazbě 6,5 % z vyměřovacího základu, zaniká uplynutím dne 31. prosince 2016.

4.

Zaměstnavatel je povinen v potvrzení vydávaném podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za kalendářní roky v období 2013 až 2015 uvést, zda byl zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření; ustanovení čl. XXXVII bodu 3 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. není přitom dotčeno.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 9)

Čl. IX

V § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „důchodového spoření“ a slova „a důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o výkonu vazby (čl. 10)

Čl. X

V § 21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb., se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

 

2.

V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

2.

V § 31 odst. 1 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.

 

3.

V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.“.

Poznámka pod čarou č. 37 vložená zákonem č. 428/2011 Sb. se zrušuje.

 

4.

V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

5.

V § 34 odst. 2 až 6 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.

 

6.

V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření“ nahrazují slovy „na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce“.

 

7.

V § 34 odst. 5 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 29 odst. 3 písm. b)“.

 

8.

V § 34 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

9.

§ 35 zní:

§ 35

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.“.

 

10.

§ 37a se zrušuje.

 

11.

V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „odst. 1 věty druhé“.

 

12.

V § 51 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

13.

V § 53 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

14.

V části čtvrté hlavě VI nadpisu dílu 3 se slova „a zánik nároku na invalidní důchod“ zrušují.

 

15.

V § 61a odst. 1 se slova „pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření,“ zrušují.

 

16.

§ 61b se zrušuje.

 

17.

V § 67 odst. 11 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „a § 29 odst. 3 písm. b)“.

 

18.

V § 105a odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

19.

Za § 105b se vkládá nový § 105c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 46 a 47 zní:

§ 105c

Nároky pojištěnce, který byl účasten

důchodového spoření

 

(1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46) a za celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle zákona o ukončení důchodového spoření47) pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní výměry starobního důchodu za doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. Ustanovení věty první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, jde-li o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se přitom nepoužije.

(2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v případě úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46), po 31. prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření zohledňuje podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

_________

46)

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.

47)

Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1.

Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod ode dne spadajícího do období let 2016 a 2017 a výše procentní výměry tohoto důchodu byla stanovena s přihlédnutím k době jeho účasti na důchodovém spoření, se na jeho žádost výše tohoto důchodu přepočte od tohoto dne tak, že se k době účasti na důchodovém spoření nepřihlédne; podmínkou tohoto přepočtu je, že pojištěnec za celou dobu účasti na důchodovém spoření doplatil pojistné na důchodové pojištění podle zákona o ukončení důchodového spoření. Ustanovení § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění platí přitom obdobně.

2.

Zvolil-li pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanovení procentní výměry starobního důchodu podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyjádřil v této žádosti souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu, dokončí se řízení o této žádosti a procentní výměra starobního důchodu se stanoví podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. a), b) a c) se slova „ , důchodového spoření“ zrušují.

 

2.

V § 13 odst. 1 písm. w) se slova „depozitářů důchodových fondů a“ zrušují.

 

3.

V § 13 odst. 6 se slova „ , důchodového spoření“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 28 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).

 

2.

V § 33 odst. 3 se slova „důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 16)

Čl. XVI

V § 68o odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (čl. 17)

Čl. XVII

V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „a pojistného na důchodové spoření“ a slova „a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

Čl. XVIII

V § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se slova „nebo pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb. a zákona č. 360/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 54a se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

2.

V § 54a písm. c) se slova „důchodového spoření,“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 20)

Čl. XX

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu (čl. 21)

Čl. XXI

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 22)

Čl. XXII

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna insolvenčního zákona (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 168 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákoníku práce (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 147 odst. 1 písm. a) se slova „nebo pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

 

2.

V § 356 odst. 3 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 25)

Čl. XXV

V § 13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna trestního zákoníku (čl. 26)

Čl. XXVI

V § 241 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „ , pojistné na důchodové spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

zrušena (čl. 27)

Čl. XXVII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o důchodovém spoření (čl. 28)

Čl. XXVIII

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

2.

V § 11 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

3.

§ 14 se zrušuje.

 

4.

V § 24 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se slova „starší 18 let“ zrušují.

 

2.

V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.“.

 

3.

V § 17 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. datum narození,“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

 

4.

V § 17 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.

 

5.

§ 17 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

3. datum narození,“.

Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.

 

6.

V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,“ nahrazují slovy „60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6“.

 

7.

V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“ nahrazují slovy „60 let“.

 

8.

V § 20 odst. 5 se slova „odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a),“ zrušují.

 

9.

V § 20 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 23 odst. 6 písm. c)“ se vkládají slova „a § 114 odst. 1“.

 

10.

V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo „aby“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

 

11.

V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova „důchodu,“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.

 

12.

V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“.

 

13.

V § 29 odstavec 1 zní:

(1) Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.“.

 

14.

V § 29 odst. 2 se slova „a v případě činnosti podle odstavce 1 písm. b) také povolení k vytvoření důchodových fondů podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.

 

15.

V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „a důchodového spoření“ zrušují.

 

16.

V § 38 odst. 2 se slova „ , která neprovozuje důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

17.

V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

18.

V části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5, který včetně nadpisu zní:

Díl 5

Ochrana peněžních prostředků

neumístěných do účastnických fondů

 

§ 47a

 

(1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společnosti pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře odděleně od prostředků určených k jinému účelu. Tyto prostředky nelze použít k účelu jinému, než který je stanoven ve větě první.

(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí majetkové podstaty penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

(3) V případě převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle § 109 je penzijní společnost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na účet zřízený u depozitáře schváleného v rozhodnutí České národní banky podle § 109 odst. 5.“.

 

19.

V § 49 písm. b) bodě 1 se slova „a důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.

 

20.

V § 49 písm. b) bodě 2 se slova „důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

21.

V § 50 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „a důchodové fondy podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.

 

22.

V § 60 odst. 3 se číslo „0,8“ nahrazuje číslem „1“.

 

23.

V § 60 odst. 4 se za slovo „je“ vkládají slova „v případě povinného konzervativního fondu“ a za číslo „10 %“ se vkládají slova „a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 %“.

 

24.

V § 63 odst. 1 se číslo „3,5“ nahrazuje číslem „7“.

 

25.

V § 79 odst. 9 se na konci věty první vkládají slova „nebo pokud bylo penzijní společnosti odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti“.

 

26.

V § 80 odst. 1 se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“.

 

27.

V § 80 odst. 2 první větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

 

28.

V § 82 odst. 3 první větě se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“ a v druhé větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

 

29.

V § 82 odst. 6 se ve větě první za slovo „zápisu“ vkládají slova „ , výmaz ze seznamu“.

 

30.

V § 82 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Česká národní banka provede výmaz činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu vázaných zástupců také v případě, pokud zastoupený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastoupení týká.“.

 

31.

V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 2 se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo na trhu obdobném regulovanému trhu uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a)“ a slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování“ se zrušují.

 

32.

V § 105 odst. 1 se slova „standardním fondem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování“ a slovo „se“ se nahrazuje slovem „s“.

 

33.

V § 105 odst. 2 se číslo „35“ nahrazuje číslem „60“, slovo „standardními“ se zrušuje a za slovo „fondy“ se vkládají slova „kolektivního investování“.

 

34.

V § 105 odst. 3 se slova „Penzijní společnost může“ nahrazují slovy „V rámci limitu podle odstavce 2 může penzijní společnost“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „20“.

 

35.

V § 105 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí penzijní společnost investovat více než 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem, které nekopírují složení finančního indexu, který může být podkladovou hodnotou finančního derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g).

(5) Kopírováním složení finančního indexu se rozumí kopírování složení majetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů a technik a nástrojů podle § 102.

(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2 vůči jedné osobě nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se považují i osoby tvořící koncern.“.

 

36.

V § 114 odst. 1 se slova „vznikem nároku na dávky podle § 20 odst. 1“ nahrazují slovy „dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“.

 

37.

V § 153 odst. 1 se slovo „odejme“ nahrazuje slovem „může“ a za slovo „společnosti“ se vkládá slovo „odejmout“.

 

38.

V § 154 odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.

 

39.

V § 154 odst. 2 písm. d) se slova „nebo zákonem upravujícím důchodové spoření“ zrušují.

 

40.

V § 160 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

41.

V § 160 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.“.

 

42.

V § 168 odstavec 3 zní:

(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.“.

 

43.

V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo „0,6“ nahrazuje číslem „0,8“.

 

44.

V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.

 

45.

V § 193 odstavec 2 zní:

(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

 

46.

V § 193 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky (čl. 30)

Čl. XXX

V § 13a odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 267/2014 Sb., se slova „a registraci smlouvy o důchodovém spoření“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech (čl. 31)

Čl. XXXI

V § 3 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se slova „důchodového spoření,“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 32)

Čl. XXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení

a)

části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a

b)

části třetí, sedmé, jedenácté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.