Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

83/2015 Sb. znění účinné od 1. 9. 2015

83

 

ZÁKON

ze dne 18. března 2015,

kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1, § 10a odst. 6 písm. b), § 11c odst. 7 a v § 11e písm. b) a c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

2.

V § 2 písmena f) až i) znějí:

f)

metadaty informace, které popisují prostorová data nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání;

g)

infrastrukturou pro prostorová data prostorová data a služby založené na prostorových datech, síťové služby a technologie, metadata, technické požadavky, dohody o sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich využívání, mechanismy, procesy a postupy koordinace, zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu s tímto zákonem a sledování, využívání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

h)

interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami založenými na prostorových datech bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

i)

zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových dat a metadat neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím

1․

poskytování prostorových dat a metadat na geoportál (§ 11a) z vlastního internetového rozhraní s využitím služeb založených na prostorových datech v souladu s technickými požadavky, nebo

2.

předávání prostorových dat a metadat v souladu s technickými požadavky na geoportál (§ 11a),“.

 

3.

V § 2 se doplňují písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 16 znějí:

j)

technickými požadavky požadavky, které obsahují minimální výkonnostní požadavky na služby založené na prostorových datech a zajišťují soudržnost prostorových dat, stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie16) upravujícími pravidla pro vytvoření a aktualizaci metadat, monitorování a podávání zpráv, služby založené na prostorových datech, interoperabilitu a harmonizaci prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a pro přístup k prostorovým datům a službám;

k)

službami založenými na prostorových datech možné formy zpracování prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace.

__________

16)

Například nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby, nařízení Komise (EU) č. 268/2010 ze dne 29. března 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek, nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.“.

 

4.

V § 11a odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál, který je informačním systémem veřejné správy a je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy. Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují a která spadají do oblasti úkolů veřejné správy. Ministerstvo životního prostředí zpřístupní na geoportálu veškeré informace o údajích, kódech a technických klasifikacích, které jsou nezbytné k zajištění souladu s technickými požadavky.“.

 

5.

V § 11a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:

(4) Součástí služeb založených na prostorových datech jsou síťové služby, kterými jsou služby“.

 

6.

V § 11a odst. 4 písmeno e) zní:

e)

spouštěcí, které umožňují spuštění služeb založených na prostorových datech uvedených v písmenech a) až d).“.

 

7.

V § 11a odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a o výši úhrady podle § 11c odst. 3 a 4, pokud je požadována“.

 

8.

V § 11b odst. 2 větě první se za slovo „tvorbu“ vkládají slova „ , shromažďování nebo šíření“.

 

9.

V § 11b odst. 3 se za slova „v souladu s autorskými právy“ vkládají slova „ , právy souvisejícími s právem autorským nebo zvláštním právem pořizovatele databáze“.

 

10.

V § 11c odstavec 1 zní:

(1) Data zpřístupněná prostřednictvím geoportálu jsou veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupňují podmínky poskytování dat jako součást jím zpřístupňovaných metadat. Prostorová data zpřístupňují povinné subjekty nebo jiní poskytovatelé na základě nevýhradní licenční smlouvy nebo podlicenční smlouvy upravující zejména zužitkování nebo vytěžování databází, které jsou tvořeny prostorovými daty (dále jen „licenční smlouva“)12b). Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat nepředá jako součást metadat návrh licenční smlouvy, zpřístupňují se prostorová data na základě vzorové licenční smlouvy, kterou Ministerstvo životního prostředí uveřejní na geoportálu. Na základě licenční smlouvy může povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat zpřístupnit také služby založené na prostorových datech.“.

 

11.

V § 11c odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

12.

V § 11c odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Za zpřístupnění prostorových dat povinných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v prováděcím právním předpise a služeb založených na prostorových datech může být požadována úhrada ve výši, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.“.

 

13.

V § 11c odst. 4 se slova „V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze zpoplatnit i prohlížecí služby založené na prostorových datech;“ nahrazují slovy „V případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze požadovat úhradu podle odstavce 3 i za prohlížecí služby založené na prostorových datech, pokud tato úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech;“.

 

14.

V § 11c odstavec 6 zní:

(6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu mají pro účely plnění svých úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí, k prostorovým datům a ke službám založeným na prostorových datech poskytovaným orgány veřejné správy, které odpovídají tématům uvedeným v prováděcím právním předpisu a jsou zpřístupněny na geoportálu, bezplatný přístup v plném rozsahu. Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační složky státu si vyměňují a využívají tato data a služby pro plnění svých úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.“.

 

15.

V § 11c odst. 8 se slova „Evropská společenství“ nahrazují slovy „Evropská unie“.

 

16.

V § 11d odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Přístup veřejnosti je možné omezit pouze v nezbytně nutných případech, převažuje-li zájem na omezení přístupu nad veřejným zájmem na zpřístupnění prostorových dat.“.

 

17.

V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V návaznosti na zprávu o stavu životního prostředí České republiky zpracovává Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů. Tyto zprávy musí být zveřejněny v elektronické podobě do tří měsíců od schválení zprávy o stavu životního prostředí České republiky.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.