Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

180/2016 Sb. znění účinné od 7. 9. 2016

Výjimky z nabytí účinnosti:

Ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c), a čl. I bodu 31, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení čl. I bodu 36, pokud jde o § 11 odst. 2, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 a 2, nabývá účinnosti dnem 20. května 2019.

Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 a 4, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2024.

Následující ustanovení pozbývají platnosti:

Čl. I bodu 39, pokud jde o § 12d odst. 1 písm. e), uplynutím dne 19. května 2019.

Čl. I bodu 38, pokud jde o § 12a odst. 2, uplynutím dne 19. května 2020.

Čl. I bodu 39, pokud jde o § 12e písm. c) a § 12f písm. c), uplynutím dne 19. května 2024.

180

 

ZÁKON

ze dne 27. dubna 2016,

kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 18 se věta třetí zrušuje a na konci textu se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.“.

 

2.

V § 1 odst. 1 se slova „a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky,“ nahrazují slovy „, výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky“.

 

3.

V § 2 písm. b) se slovo „balené“ zrušuje.

 

4.

V § 2 písm. d) se za slovo „potravin“ vkládají slova „včetně místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou“.

 

5.

V § 2 písmeno f) zní:

f)

výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení,“.

 

6.

V § 2 písmeno h) zní:

h)

uváděním na trh tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízení k prodeji nebo poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí ve členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát Evropské unie“), za úplatu nebo zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; v případě přeshraničního prodeje na dálku se výrobek považuje za uvedený na trh ve členském státě Evropské unie, ve kterém se nachází spotřebitel,“.

 

7.

V § 2 písmeno l) zní:

l)

tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje neupravený nebo zcela či z části geneticky upravený tabák,“.

 

8.

V § 2 písm. o) se slova „, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty.“ nahrazují slovy „stanovené definicemi uvedenými v bodech 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6., 7. a 8.1 odrážce druhé a třetí přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, mlezivo, krev, včelí produkty a maso krokodýlů,“.

 

9.

V § 2 se na konci písmene o) doplňují písmena p) až z), která znějí:

p)

prodejním úsekem část prodejní plochy samoobslužné ‎prodejny vymezená prodejním pultem, je-li pult bez přepážek, nebo částí prodejního pultu oddělenou přepážkami, a související prostory samoobslužné prodejny používané k úpravě a skladování potravin uváděných na trh v prodejním pultu, je-li pult bez přepážek, nebo části prodejního pultu oddělené přepážkami,

q)

tabákem listy a jiné přírodní, zpracované nebo nezpracované části rostlin tabáku, včetně expandovaného a rekonstituovaného tabáku,

r)

dýmkovým tabákem tabák výhradně určený pro užití v dýmce, který se může užívat prostřednictvím postupného spalování, výrobcem nebo dovozcem výhradně určený pro užití v dýmce,

s)

tabákem určeným k ručnímu balení cigaret tabák, který spotřebitel nebo maloobchodní prodejce mohou použít k vlastnímu balení cigaret,

t)

bezdýmným tabákovým výrobkem tabákový výrobek, jehož užití nezahrnuje postupné spalování, včetně žvýkacího tabáku, šňupacího tabáku a tabáku určeného k orálnímu užití,

u)

žvýkacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání,

v)

šňupacím tabákem bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem,

w)

tabákem určeným k orálnímu užití všechny tabákové výrobky vyrobené zcela nebo částečně z tabáku určené k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny k inhalaci nebo žvýkání, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, nabízené zejména v sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích,

x)

tabákovým výrobkem určeným ke kouření tabákový výrobek jiný než bezdýmný tabákový výrobek,

y)

cigaretou tabákový provazec, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, a to

1.

tabákový provazec, který se kouří v nezměněném stavu, s výjimkou doutníku a doutníčku,

2.

tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo

3.

tabákový provazec, který se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

z)

doutníkem tabákový smotek, který se může užívat prostřednictvím spalovacího procesu, lze jej kouřit v nezměněném stavu, a s ohledem na jeho vlastnosti a očekávání běžného spotřebitele je v nezměněném stavu určen výhradně ke kouření a obsahuje

1.

krycí list ze surového tabáku, nebo

2.

trhanou tabákovou náplň s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, popřípadě i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, přičemž jeho jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku činí nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm;

za doutník se považuje rovněž výrobek skládající se částečně z jiných látek než z tabáku, který jinak splňuje podmínky uvedené v tomto písmeni.“.

 

10.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 38 až 40 zní:

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)

doutníčkem doutník o hmotnosti nejvýše 3 g,

b)

tabákem určeným do vodní dýmky tabákový výrobek, který lze užívat za použití vodní dýmky; tabák určený do vodní dýmky se považuje za tabákový výrobek určený ke kouření; pokud lze výrobek použít prostřednictvím vodních dýmek i jako tabák určený k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák určený k ručnímu balení cigaret,

c)

novým tabákovým výrobkem tabákový výrobek, který

1.

není cigaretou, tabákem určeným k ručnímu balení cigaret, dýmkovým tabákem, tabákem určeným do vodních dýmek, doutníkem, doutníčkem, žvýkacím tabákem, šňupacím tabákem nebo tabákem určeným k orálnímu užití a

2.

byl uveden na trh po 19. květnu 2014,

d)

bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,

e)

elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelná pomocí jednorázových zásobníků,

f)

náhradní náplní elektronické cigarety nádobka s tekutinou, která může obsahovat nikotin a kterou se může opětovně naplnit elektronická cigareta,

g)

složkou tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky tabák, přísady, papír, filtr, inkoust, kapsle, lepidlo a jakákoli látka či prvek přítomné v konečném tabákovém výrobku nebo výrobku souvisejícím s tabákovými výrobky,

h)

přísadou tabákového výrobku látka s výjimkou tabáku, která byla přidána do tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu,

i)

charakteristickou příchutí tabákového výrobku jasně rozpoznatelná vůně nebo chuť jiná než tabáková chuť, kterou výrobku dodává přísada nebo kombinace přísad, zejména ovoce, koření, byliny, alkohol nebo cukrovinky, mentol nebo vanilka, a jež je rozeznatelná před nebo při užití tabákového výrobku,

j)

vnějším balením tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakýkoli obal, ve kterém jsou tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky uváděny na trh a který obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení,

k)

přeshraničním prodejem tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní na dálku prodej tabákového výrobku, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do ní spotřebiteli, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském státě Evropské unie a maloobchodní prodejce je usazen v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi,

l)

výrobcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoli fyzická či právnická osoba, která vyrábí tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a poskytuje tento výrobek na trh pod svým jménem či obchodní značkou,

m)

dovozcem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky vlastník takovýchto výrobků nebo osoba, která má právo nakládat s takovými výrobky, které byly dopraveny na území členského státu Evropské unie,

n)

maloobchodním prodejcem tabákového výrobku jakýkoli prodejce, včetně fyzické osoby, který uvádí tabákové výrobky na trh,

o)

výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky elektronické cigarety, náhradní náplně do ní a bylinné výrobky určené ke kouření,

p)

distributorem tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky jakákoli fyzická či právnická osoba, která nakládá s tabákovými výrobky nebo výrobky souvisejícími s tabákovými výrobky a není výrobcem, dovozcem ani maloobchodním prodejcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky,

q)

rekonstituovaným tabákem tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,

r)

jednotkovým balením nejmenší jednotlivé balení tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky, který je uveden na trh,

s)

aromatem přísada dodávající vůni nebo chuť.

__________

38)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

39)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

40)

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.“.

 

11.

V § 3 odst. 1 písm. b) se za slovo „výroby“ vkládají slova „, balení, krájení nebo jiného způsobu dělení“.

 

12.

Poznámka pod čarou č. 25 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

 

13.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až t), která znějí:

k)

uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo prováděcím právním předpisem, a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil,

l)

podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,

m)

potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené,

n)

u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem,

o)

zachovat označení šarže podle § 9,

p)

při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnout údaje podle § 7, 8 a 9a, s výjimkou údajů podle § 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 2 písm. a), před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku nebo je poskytnout jinými prostředky; v případě využití jiných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty spotřebiteli bezplatně a veškeré povinné údaje musí být spotřebiteli k dispozici v okamžiku doručení,

q)

neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh potraviny

1.

uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e),

2.

balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami32) nebo vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy33),

3.

nedostatečně nebo nesprávně označené,

4.

neodpovídající požadavkům na jakost stanoveným prováděcím právním předpisem nebo deklarovaným výrobcem,

5.

páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené,

r)

zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost,

s)

uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 nebo na základě prokázání podstatné rovnocennosti podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97,

t)

zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů.“.

 

14.

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „vyrábí“ vkládají slova „, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí“.

 

15.

Poznámka pod čarou č. 26 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

 

16.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, a to nejpozději v den zahájení uvádění na trh nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.

(2) V oznámení podle odstavce 1 provozovatel potravinářského podniku uvede jméno, příjmení a sídlo, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět na trh nebo vyvážet.“.

 

17.

V § 3d odstavec 2 zní:

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

a)

počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,

b)

obilný příkrm a potravinu pro malé děti,

c)

potravinu pro zvláštní lékařské účely, nebo

d)

náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.“.

 

18.

V § 3d odst. 3 větě první se slova „§ 16 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 4 a 5“.

 

19.

V § 3d odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

20.

V § 3d odstavec 4 zní:

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a odůvodnění týkající se splnění požadavků stanovených v čl. 35 odst. 1 písm. a) až g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.“.

 

21.

V § 4a odst. 4 se slova „Klasifikaci jatečných zvířat provádí fyzická osoba na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného“ nahrazují slovy „Provozovatel jatek je povinen zajistit, aby klasifikaci jatečných zvířat prováděla pouze osoba, která získala osvědčení o odborné způsobilosti vydané“.

 

22.

V § 4a odst. 6 se věta první zrušuje.

 

23.

V § 6 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

jména a příjmení nebo názvu anebo obchodní firmy a adresy sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, u nápoje obsahujícího více než 20 % objemových alkoholu,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

24.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 zní:

(4) Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné deklarování výživových údajů na základě přílohy V bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod41) přímo zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském podniku, který v tomto období

a)

zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců42), jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo

b)

dosáhl maximálního ročního obratu43) 20 000 000 Kč.

__________

41)

Čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, v platném znění.

42)

§ 1d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví., ve znění pozdějších předpisů.

43)

§ 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

(4) Povinnost označení údajem podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na nezpracovaný produkt44).

__________

44)

Čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.“.

 

26.

V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „včetně označení původu potraviny stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie45)“.

Poznámka pod čarou č. 45 zní:

__________

45)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013.“.

 

27.

V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

d)

údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků46).

__________

46)

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

28.

V § 8 odst. 4 se slova „jinou formou“ nahrazují slovy „v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji“.

 

29.

V § 8 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Povinnost podle odstavce 1 uvést údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, se nevztahuje na nezpracovaný produkt.

(7) Údaj o zemi nebo místu původu podle odstavce 1 písm. b) může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami.“.

 

30.

§ 9a zní:

§ 9a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen při uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele a pokrmů zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej na trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci

a)

o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

b)

podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

c)

o množství pokrmu,

d)

o datu použitelnosti u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování,

e)

o podmínkách uchování, popřípadě o návodu k použití, u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací služby nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen dodržovat technologické požadavky na výrobu pokrmů a jejich přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím právním předpisem.“.

 

31.

Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně poznámek pod čarou č. 47 a 48 zní:

§ 9b

 

(1) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud

a)

100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů47) nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba48), porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo

b)

součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek.

(2) Při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci slovy „vyrobeno v České republice“ nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na území České republiky.

(3) Označení podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 nelze použít pro vinařské produkty.

__________

47)

Příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

48)

Čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

32.

V § 10 odst. 2 se za slovo „označeny“ vkládají slova „, odděleně umístěny“.

 

33.

V § 10 odst. 3 se za slovo „bezpečné“ vkládají slova „, odděleně umístěné“.

 

34.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní:

(4) Pro výrobu potravin je zakázáno použít potraviny s prošlým datem

a)

použitelnosti, nebo

b)

minimální trvanlivosti, s výjimkou potravin, které jsou bezpečné49).

__________

49)

Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

35.

V § 11 se odstavce 1 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 1.

 

36.

V § 11 se doplňují odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 m2, je povinen potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.

(3) Potraviny uváděné na trh jiným provozovatelem potravinářského podniku než provozovatelem uvedeným v odstavci 2, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, mohou být bezplatně poskytnuty neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně.

(4) Při uvádění potravin podle odstavců 2 a 3 na trh musí být

a)

splněna oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),

b)

zajištěna sledovatelnost potraviny podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a

c)

připojena dokumentace obsahující název potraviny, množství potraviny, informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, účel užití potraviny a informace o tom, v čem potravina nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny; informace podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 musí být srozumitelným způsobem poskytnuta také klientovi sociálních služeb.“.

 

37.

V § 11a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v členské zemi Evropské unie, nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,“ nahrazují slovy „ve členském státě Evropské unie“.

 

38.

§ 12 a 12a včetně nadpisu znějí:

Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky

 

§ 12

 

(1) Výrobce nesmí k výrobě tabákových výrobků užít

a)

jiný než surový nebo technologicky upravený tabák,

b)

zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Tabákové výrobky uváděné na trh nesmějí obsahovat zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem, které zejména vytvářejí dojem zdravotní prospěšnosti tabákového výrobku, způsobují zbarvení emisí, usnadňují vdechování nebo příjem nikotinu nebo zvyšují toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku.

(3) Zakazuje se uvádět na trh tabák určený k orálnímu užití.

(4) Zakazuje se uvádět na trh cigarety s charakteristickou příchutí a tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí.

(5) Pro výrobu cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret lze použít přísady, které jsou pro jejich výrobu zásadní, za podmínky, že tyto přísady nezpůsobují určitou charakteristickou příchuť a významně či v měřitelné míře nezvyšují

a)

návykovost, kterou se rozumí farmakologická schopnost látky způsobit závislost, tedy určitý stav, který ovlivňuje schopnost jedince ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, popřípadě obojí,

b)

toxicitu, kterou se rozumí míra, v jaké může mít látka škodlivý vliv na lidský organismus, včetně dlouhodobých účinků, obvykle po opakovaném nebo stálém užívání nebo expozici, nebo

c)

karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti.

(6) Zakazuje se uvádět na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret obsahující aromata v jakékoliv z jejich složek, zejména ve filtrech, papírech, baleních nebo kapslích, a jiné technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti tabákových výrobků nebo intenzity jejich kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat tabák nebo nikotin.

 

§ 12a

 

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v

a)

§ 3 odst. 1 písm. a), b) a g) a v § 3 odst. 3,

b)

§ 10 odst. 1 písm. a) a c),

c)

§ 3 odst. 1 písm. q) bodech 1, 3 a 5 a písm. r).

(2) Ustanovení § 12 odst. 4 až 6 se nevztahuje na tabákové výrobky s charakteristickou příchutí, jejichž objemy prodeje v celé Evropské unii představují v určité kategorii výrobků nejméně 3 %.“.

 

39.

Za § 12a se vkládají nové § 12b až 12j, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 50 a 51 znějí:

§ 12b

 

(1) Označení jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků, jakož i samotný tabákový výrobek, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Zakazuje se uvádět na trh jednotková balení cigaret a jednotková balení tabáku určená k ručnímu balení cigaret, která nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah jednotkových balení stanovené prováděcím právním přepisem.

(3) Úrovně emisí cigaret vyrobených nebo uvedených na trh nesmí přesahovat maximální úrovně stanovené prováděcím právním předpisem. Maximální úrovní se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky v cigaretě, měřeno v miligramech. Zakazuje se uvádět na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí.

 

§ 12c

 

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno tabákovou nálepkou50).

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ustanovení věty první se nepoužije, pokud je jednotkové balení označeno tabákovou nálepkou.

 

§ 12d

 

Označování tabákových výrobků určených ke kouření

 

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků určených ke kouření jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení a vnější balení tabákového výrobku určeného ke kouření bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno

a)

jménem a příjmením nebo názvem anebo obchodní firmou a adresou sídla výrobce, distributora nebo dovozce tabákových výrobků,

b)

názvem druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků stanoveným prováděcím právním předpisem, pod nímž je tabákový výrobek uváděn na trh; tabákový výrobek, který nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým složkám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité složky nebo technologie,

c)

údajem o čistém množství, kterým se rozumí množství v gramech nebo v kilogramech tabákového výrobku bez obalu, nebo o počtu obsažených kusů v balení,

d)

zemí původu nebo vzniku v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o skutečném původu nebo vzniku tabákového výrobku,

e)

šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby,

f)

obecným varováním,

g)

informačním sdělením a

h)

kombinovaným zdravotním varováním.

(2) Kombinovaným zdravotním varováním se rozumí zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení a je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření, stanovená prováděcím právním předpisem.

(3) Kombinovaná zdravotní varování jsou rozdělena do tří skupin, stanovených prováděcím právním předpisem. V průběhu tří kalendářních let se po dobu jednoho kalendářního roku použije vždy jedna skupina. V rámci tří let jedna skupina nesmí být použita více než jedenkrát.

(4) Jednotlivá kombinovaná zdravotní varování, která jsou dostupná k používání v daném kalendářním roce, musí být u jednotlivých značek tabákových výrobků zobrazena ve stejném počtu v míře, v jaké je to možné.

 

§ 12e

 

Označování tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret a tabáku určeného do vodní dýmky

 

Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků určených ke kouření jiných než cigaret, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení výrobku a vnější balení bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno

a)

údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),

b)

obecným varováním včetně informace týkající se odvykání kouření stanovené prováděcím právním předpisem,

c)

šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby, a

d)

zdravotním varováním.

 

§ 12f

 

Označování bezdýmných tabákových výrobků

 

Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor bezdýmných tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení výrobku a jakékoliv vnější balení bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno

a)

údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),

b)

zdravotním varováním a

c)

šarží nebo rovnocenným údajem, který umožní určit místo a dobu výroby.

 

§ 12g

 

Uvádění nových tabákových výrobků na trh

 

(1) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem oznámit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci informace o novém tabákovém výrobku, který má být uveden na trh.

(2) Nové tabákové výrobky musí odpovídat požadavkům stanoveným tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Skutečnost, která ustanovení tohoto zákona a prováděcího právního předpisu se použijí pro nové tabákové výrobky, závisí na tom, zda se na tyto výrobky vztahuje vymezení pojmu bezdýmný tabákový výrobek nebo vymezení pojmu tabákový výrobek určený ke kouření.

(3) Výrobce a dovozce nových tabákových výrobků jsou povinni oznámit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci jakékoliv nové nebo aktuální informace o studiích, výzkumu a dalších informacích oznámených podle odstavce 1. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může od výrobců nebo dovozců nových tabákových výrobků vyžadovat provedení dodatečných zkoušek na jejich náklady nebo poskytnutí dodatečných informací.

(4) Veškeré informace obdržené podle odstavců 1 a 3 Státní zemědělská a potravinářská inspekce zpřístupní Evropské komisi.

 

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich

 

§ 12h

 

(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení

a)

údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),

b)

seznamu všech složek obsažených ve výrobku,

c)

obsahu nikotinu ve výrobku,

d)

množství nikotinu v dávce,

e)

čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,

f)

údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a

g)

zdravotního varování.

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení obsahovala leták obsahující

a)

návod k použití a skladování výrobku,

b)

informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky,

c)

informace o kontraindikacích,

d)

varování pro specifické rizikové skupiny,

e)

informaci o možných nepříznivých účincích,

f)

informace o návykovosti a toxicitě,

g)

kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a

h)

údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě mající sídlo ve členském státě Evropské unie.

(4) Výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví

a)

informace o elektronické cigaretě a náhradní náplni do ní, kterou hodlá uvést na trh nebo dovézt, a

b)

informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich.

(5) Při každé podstatné změně výrobku se předkládá nové oznámení podle odstavce 3 písm. a).

(6) Výrobce, dovozce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich jsou povinni

a)

zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví,

b)

neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, a

c)

v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho výsledku.

(7) Ustanovení odstavce 3 písm. c), d) a g) se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.

 

§ 12i

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svých internetových stránkách informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 3 písm. a) a § 12h odst. 4 a zpřístupní na žádost Evropské komise nebo členského státu Evropské unie informace stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 3 písm. b) a odstavce 3. Informace představující obchodní tajemství51) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvede při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.

(2) Požadavky uvedené v tomto zákoně se nevztahují na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které podléhají požadavku na registraci podle zákona o léčivech nebo požadavkům stanoveným zákonem o zdravotnických prostředcích.

(3) Ministerstvo zdravotnictví může od výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na základě výzvy požadovat dodatečné informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich.

(4) Označení jednotkových balení a vnějších balení elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, jakož i samotná elektronická cigareta, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.

 

§ 12j

 

Bylinné výrobky určené ke kouření

 

(1) Označení jednotkových balení a vnějších balení bylinných výrobků určených ke kouření, jakož i samotný bylinný výrobek určený ke kouření, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení a vnější balení výrobku bylo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označeno

a)

údaji podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),

b)

zdravotním varováním a

c)

číslem šarže.

(3) Výrobce a dovozce bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni Ministerstvu zdravotnictví předložit v elektronické podobě dálkovým přenosem dat informace o bylinném výrobku určeném ke kouření podle jeho značky a typu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Výrobce a dovozce bylinných výrobků určených ke kouření jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat informovat Ministerstvo zdravotnictví v případě, že dojde ke změně ve složení výrobku, která ovlivní informace poskytnuté podle odstavce 3. Informace požadované podle tohoto odstavce musí být poskytnuty ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Ministerstvo zdravotnictví zajistí zveřejnění informací poskytnutých podle odstavců 3 a 4 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobci a dovozci bylinných výrobků určených ke kouření uvedou při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.

__________

50)

§ 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

51)

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

 

40.

§ 13 včetně nadpisu zní:

Informační povinnost

 

§ 13

 

(1) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit informace o tabákovém výrobku podle jeho značky a typu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Pokud dojde ke změně ve složení tabákového výrobku způsobem, který ovlivní informace, jež byly poskytnuty podle odstavce 1, oznámí výrobce a dovozce tabákových výrobků tyto skutečnosti v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní informace poskytnuté podle odstavců 1 a 2 na svých internetových stránkách. Informace představující obchodní tajemství se nezveřejní. Výrobce a dovozce tabákových výrobků uvedou při předkládání informací informace, které jsou obchodním tajemstvím.

(4) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci předložit dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, včetně mladých lidí a kuřáků, ohledně složek a emisí, jakož i shrnutí veškerých průzkumů trhu, které provádějí při uvádění nových výrobků na trh.

(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zpřístupní informace obdržené podle odstavců 1, 2 a 4, s výjimkou informací představujících obchodní tajemství, Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.“.

 

41.

Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13f, které včetně nadpisů znějí:

§ 13a

 

(1) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem jsou povinni zajistit provedení komplexní studie pro každou přísadu.

(2) Výrobce a dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu jsou povinni zajistit vypracování zprávy o výsledku studie podle odstavce 1 a předají ji v elektronické podobě dálkovým přenosem dat Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Evropské komisi.

(3) Na žádost Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Evropské komise výrobce nebo dovozce uvedený v odstavci 1 neprodleně předloží žadateli v elektronické podobě dálkovým přenosem dat dodatečné informace ohledně přísady uvedené v prioritním seznamu, které jsou součástí zprávy.

(4) Malé a střední podniky, které jsou vymezeny v doporučení Komise 2003/361/ES, jsou vyňaty z povinností podle odstavců 1 až 3, je-li zpráva o přísadě uvedené v prioritním seznamu vypracována jiným výrobcem nebo dovozcem tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.

 

§ 13b

 

(1) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky usazen ve členském státě Evropské unie, má prvotně povinnost poskytnout požadované informace výrobce.

(2) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky usazen mimo členský stát Evropské unie a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je usazen ve členském státě Evropské unie, má povinnost poskytnout požadované informace prvotně dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.

(3) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky usazeni mimo členský stát Evropské unie, jsou požadované informace povinni poskytnout výrobce a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.

(4) Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky nesmí být uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1, § 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c), § 12j odst. 3, § 12j odst. 4, § 13 odst. 1, § 13 odst. 2, § 13 odst. 4, § 13a odst. 2 nebo § 13a odst. 3.

 

Přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku

 

§ 13c

 

(1) Usazení maloobchodního prodejce provozujícího přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku se nachází ve členském státě Evropské unie

a)

v případě fyzické osoby, nachází-li se místo její obchodní činnosti v tomto členském státě Evropské unie, nebo

b)

v případě právnické osoby, má-li maloobchodní prodejce své sídlo, ústřední správu nebo místo podnikání, včetně pobočky, zastoupení či jiné provozovny v tomto členském státě Evropské unie.

(2) Před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.

(3) Před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

(4) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku spotřebitelům nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie je maloobchodní prodejce usazený v České republice povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví a u příslušného orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém se nacházejí skuteční nebo potencionální spotřebitelé.

(5) Před zahájením uvádění elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku skutečným nebo potencionálním spotřebitelům v České republice je maloobchodní prodejce usazený v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi povinen zaregistrovat se způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem u Ministerstva zdravotnictví.

(6) Maloobchodní prodejce může zahájit uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh formou přeshraničního prodeje na dálku od okamžiku obdržení potvrzení o registraci od příslušných orgánů podle odstavců 2 až 5.

(7) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které neobsahují nikotin.

 

§ 13d

 

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle § 13c odst. 2 a 3.

(2) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svých internetových stránkách seznam zaregistrovaných maloobchodních prodejců podle § 13c odst. 4 a 5.

 

§ 13e

 

Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh

 

(1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky uváděn na trh na území České republiky, uvádějí se údaje podle § 12d až 12f, § 12h odst. 1 a 2, § 12g odst. 1 a 3 a § 12j odst. 2 v českém jazyce.

(2) V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli všechny údaje podle § 12d odst. 1 písm. a) až d) a f) až h), § 12e písm. a) a b), § 12f písm. a) a b), § 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 2 a § 12j odst. 2 písm. a) a b).

 

§ 13f

 

Sledovatelnost tabákových výrobků

 

(1) Výrobce, dovozce a distributor tabákových výrobků jsou povinni zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit označením a záznamem celého balení, například kartonu, krabice kartonů či palety, zůstane-li umožněno sledování a vyhledávání všech jednotkových balení.

(2) Výrobce, dovozce a distributor tabákových výrobků jsou povinni vést úplné a přesné záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle odstavce 1.

(3) Výrobce a dovozce tabákových výrobků jsou povinni

a)

uzavřít smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro uchovávání všech příslušných údajů; smlouvu lze uzavřít po jejím předchozím schválení Evropskou komisí,

b)

zajistit, aby se zařízení pro uchovávání údajů fyzicky nacházelo na území členského státu Evropské unie, a

c)

uvést informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými informacemi.

(4) Výrobce tabákových výrobků je povinen

a)

poskytnout dovozcům a distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi a je schopné přečíst a předat zaznamenané údaje v elektronické podobě do zařízení podle odstavce 3 písm. a) a b), a

b)

zajistit nezávislého externího odborníka, který monitoruje činnost třetí strany a kterého schvaluje Evropská komise.

(5) Nezávislá třetí strana uvedená v odstavci 3 písm. a) musí Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Celní správě České republiky a externímu odborníkovi umožnit plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce může na základě řádně odůvodněné žádosti poskytnout výrobcům nebo dovozcům tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky přístup k těmto uchovávaným údajům; obchodní tajemství a obchodně citlivé informace podle odstavce 3 písm. c) se neposkytnou.

(6) Externí odborník předkládá ministerstvu a Evropské komisi výroční zprávu, v níž posuzuje především porušení přístupnosti podle odstavce 5.

(7) Výrobce, dovozce a distributor tabákových výrobků jsou povinni údaje uchovávat v nezměněné podobě.“.

 

42.

V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra“.

 

43.

V § 14 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

44.

V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

(4) Ministerstvo zajišťuje systém správní pomoci a spolupráce52) a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.

__________

52)

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Hlava IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

Dosavadní odstavce 4 až 13 se označují jako odstavce 5 až 14.

 

45.

V § 15 odst. 5 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „a v systému správní pomoci a spolupráce podle odstavce 4“ a slova „přímo použitelným předpisem Evropské unie15)“ se nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie52)“.

 

46.

V § 15 odstavec 10 zní:

(10) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání ministerstvu a příslušnému orgánu dozoru podle § 16 odst. 1 až 5 údaje o zásilkách propuštěných do celního režimu volný oběh nebo do celního režimu vývoz, které jsou nezbytné pro výkon kontrolní činnosti správních úřadů a orgánů dozoru, aniž se jedná o porušení mlčenlivosti podle daňového řádu, a to

a)

identifikační údaje dovozce nebo příjemce, kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, název obchodní firmy, nebo název a sídlo adresáta,

b)

popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře,

c)

zemi odeslání a zemi původu výrobku,

d)

množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.“.

 

47.

V § 15 odst. 11 písm. a), d) a e) se slova „volného oběhu“ nahrazují slovy „volný oběh“.

 

48.

V § 15 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 12 a 13.

 

49.

V § 15a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zjistí-li orgán Celní správy České republiky při výkonu své činnosti, že byla porušena povinnost stanovená v § 13f odst. 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně Státní zemědělské a potravinářské inspekci.“.

 

50.

Za § 15a se vkládá nový § 15b, který zní:

§ 15b

 

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce informace přijaté podle § 12g odst. 1 a 3, § 13 odst. 1, 2 a 4 a § 13a odst. 2 a 3 bezodkladně poskytne ministerstvu a Ministerstvu zdravotnictví.

(2) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi maximální úrovně emisí, které stanoví pro jiné emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a maximální úrovně emisí tabákových výrobků jiných než cigarety.

(3) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi seznam laboratoří schválených k měření emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret. Laboratoře nesmí být přímo nebo nepřímo vlastněny nebo ovládány tabákovým průmyslem.

(4) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi metody měření, které se používají pro jiné emise cigaret, než jsou emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého a emise tabákových výrobků jiných než cigarety.

(5) Ministerstvo zdravotnictví přijímá opatření, kterým zakáže určitou kategorii tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými výrobky z důvodů spojených s konkrétní situací v České republice; opatření spolu s důvody jeho zavedení oznámí Evropské komisi; opatření nabývá účinku po schválení Evropskou komisí nebo po marném uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne jeho doručení Evropské komisi.“.

 

51.

V § 16 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 53 až 55 znějí:

(1) Krajské hygienické stanice vykonávají kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce výrobků souvisejících s tabákovými výrobky stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

a)

pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a),

b)

při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a

c)

pro výrobu, distribuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření na trh.

(2) Ministerstvo obrany vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

a)

pro provozování stravovacích služeb v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech53), v krajských vojenských velitelstvích54), v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů55),

b)

při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů, a

c)

pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů.

__________

53)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

54)

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

55)

§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

 

52.

V § 16 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 56 a 57 znějí:

(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

a)

pro provozování stravovacích služeb v bezpečnostních sborech56), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu57),

b)

při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu, a

c)

pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.

(4) Státní veterinární správa vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

a)

pro výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz potravin živočišného původu a pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin živočišného původu, které probíhá v zařízeních schválených pro tyto činnosti podle § 22 veterinárního zákona, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),

b)

pro uvádění potravin živočišného původu na trh v tržnicích a na tržištích, pro uvádění potravin živočišného původu na trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než samoobslužných, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, pro uvádění zvěřiny na trh a při příchodu potravin živočišného původu z členských států Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení a pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),

c)

pro provádění klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a

d)

pro uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).

(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce tabákových výrobků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona

a)

pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro uvádění potravin na trh, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) nebo b),

b)

pro výrobu, distribuci a uvádění tabákových výrobků na trh,

c)

pro vstup a dovoz potravin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn podle odstavce 4, a pro vstup a dovoz tabákových výrobků ze třetích zemí, a

d)

pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).

(6) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin a tabákových výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem.

__________

56)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

57)

Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 7 až 17.

 

53.

V § 16 odst. 7 se za větu první vkládá věta „Vzorek pro doplňující odborný posudek podle věty první se neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že to není možné z důvodu velmi malého množství dostupného substrátu nebo v případě výrobků velmi rychle podléhajících zkáze.“.

 

54.

V § 16 odst. 14 větě třetí se slova „Zvláštní právní předpis15l)“ nahrazují slovy „Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů58)“.

Poznámka pod čarou č. 58 zní:

__________

58)

Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.“.

Poznámka pod čarou č. 15l se zrušuje.

 

55.

Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:

§ 16b

 

(1) Orgány dozoru podle § 14 jsou povinny neprodleně

a)

oznámit národnímu kontaktnímu místu výskyt potravin, které jsou hlášeny do systému správní pomoci a spolupráce a které vyžadují přijetí opatření i v jiném členském státě Evropské unie, a

b)

zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.

(2) Výrobce nebo dovozce je povinen uhradit náklady vynaložené na posouzení v rámci kontroly, zda

a)

má tabákový výrobek charakteristickou příchuť,

b)

jsou používány zakázané přísady nebo příchuti, nebo

c)

tabákový výrobek obsahuje přísady, jejichž množství významně a v měřitelné míře zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku nebo zesiluje vlastnosti karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

(3) O náhradě nákladů vynaložených na posouzení podle odstavce 2 rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.

(4) Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Evropská komise mohou požadovat, aby zpráva podle § 13a odst. 2 byla předmětem srovnávacího hodnocení nezávislého vědeckého orgánu, zejména pokud jde o vyčerpávající povahu, metodologii a závěry zprávy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozhodne o nákladech za provedené srovnávací hodnocení.

(5) Výrobce nebo dovozce je povinen uhradit náklady za provedení srovnávacího hodnocení zprávy podle odstavce 4.“.

 

56.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo mikrobiologické požadavky na jakost potravin,

b)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky, způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami,

c)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky významných látek v potravinách,

d)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené v právních předpisech, v českém jazyce,

e)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování nebo způsob použití,

f)

používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g),

g)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající technické vybavení,

h)

nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i),

i)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace,

j)

uchovává potraviny v rozporu s § 3 odst. 1 písm. k),

k)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. l) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti anebo neuchová původní obal potraviny nebo etiketu nebo čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety,

l)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. m) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu nebo nebalené doplňky stravy,

m)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. n) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin na trh stanovené prováděcím právním předpisem,

n)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. o) nezachová označení šarže,

o)

neuvede povinné údaje při uvádění potravin na trh komunikačními prostředky na dálku podle § 3 odst. 1 písm. p),

p)

nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 1,

q)

nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodu 2,

r)

nevyřadí z dalšího uvádění na trh potraviny podle § 3 odst. 1 písm. q) bodů 3 až 5,

s)

v rozporu s § 3 odst. 1 písm. r) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží, nebo bez zbytečného odkladu nepředloží doklad o původu zboží orgánu dozoru na jeho žádost,

t)

uvádí na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné v rozporu s § 3 odst. 1 písm. s),

u)

v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 3 odst. 1 písm. t),

v)

naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6,

w)

při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3,

x)

uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4 odst. 8,

y)

v rozporu s § 10 odst. 4 použije pro výrobu potravin potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo s prošlým datem minimální trvanlivosti, nebo

z)

nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 9 nebo podle § 15b odst. 5.

(2) Provozovatel potravinářského podniku se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny,

b)

v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny uvádí na trh potravinu klamavě označenou nebo opatřenou zavádějícími informacemi anebo ji nabízí klamavým způsobem,

c)

jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a), v písmeni b), v odstavci 1 písm. g) nebo z), v odstavci 4 nebo v odstavci 5, nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,

d)

uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8,

e)

uvádí na trh potravinu v rozporu s § 9b,

f)

poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1,

g)

uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2,

h)

uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3,

i)

uvádí na trh potraviny, které nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny, v rozporu s § 11 odst. 3 nebo 4, nebo

j)

v rozporu s § 11 odst. 2 neposkytne bezplatně neziskové organizaci potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, balí, krájí nebo jiným způsobem dělí potraviny, se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z třetích zemí, se dále dopustí správního deliktu tím, že dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c).

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyváží potraviny, se dále dopustí správního deliktu tím, že vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5.“.

 

57.

Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17f, které znějí:

§ 17a

 

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, se dále dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3a neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1,

b)

nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo

c)

nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní výživu vydané podle § 3c odst. 3.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 nebo doplněk stravy se dále dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 1.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, obilný příkrm, potravinu pro malé děti, potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se dále dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 2.

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezených prováděcím právním předpisem, se dále dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3d odst. 3 neinformuje příslušný orgán dozoru.

(6) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, se dále dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 4.

 

§ 17b

 

(1) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů37) nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat,

b)

nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1,

c)

nezajistí, aby klasifikátor provedl klasifikaci podle § 4a odst. 4, nebo

d)

nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí správního deliktu tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb nebo na etiketě k obalu připojené uvedení a přesnost údajů podle § 6.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o označování potravin uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, se dále dopustí správního deliktu tím, že nezajistí na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost údajů podle § 7.

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebalenou potravinu, se dále dopustí správního deliktu tím, že neposkytne údaje podle § 8.

(5) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí, zpracovává nebo balí potravinu nebo je prvním prodejcem usazeným v Evropské unii, se dále dopustí správního deliktu tím, že neuvede označení šarže podle § 9.

(6) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, se dále dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezpřístupní informaci podle § 9a odst. 1,

b)

v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží technologické požadavky na výrobu nebo přípravu pokrmů, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy nebo požadavky na označování pokrmů ve fázi před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

c)

v rozporu s § 9a odst. 3 nedodrží smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů stanovené prováděcím právním předpisem.

 

§ 17c

 

(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 1 použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo technologicky upravený tabák anebo nepovolenou látku nebo její nepřípustné množství,

b)

v rozporu s § 12 odst. 5 použije pro výrobu tabákových výrobků přísady způsobující určitou charakteristickou příchuť nebo zvyšující návykovost, toxicitu nebo karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti,

c)

neposkytne dovozcům nebo distributorům tabákových výrobků nezbytné zařízení podle § 13f odst. 4 písm. a), nebo

d)

nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).

(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na trh tabákové výrobky, které obsahují zakázané látky stanovené prováděcím právním předpisem,

b)

v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na trh tabák určený k orálnímu užití,

c)

v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh cigarety s charakteristickou příchutí nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí,

d)

v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret obsahující aromata,

e)

v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek obsahující tabák nebo nikotin ve filtrech, papírech nebo kapslích,

f)

v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový výrobek, který obsahuje zakázaný prvek nebo rys,

g)

v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na trh cigarety nebo tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti nebo obsah jednotkových balení,

h)

v rozporu s § 12b odst. 3 uvede na trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí,

i)

nezajistí označení tabákového výrobku jedinečným identifikátorem podle § 12c odst. 1,

j)

nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2,

k)

nezajistí označení tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d odst. 1,

l)

nezajistí označení tabákových výrobků jiných než cigarety určených ke kouření, tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky podle § 12e,

m)

nezajistí označení bezdýmných tabákových výrobků podle § 12f, nebo

n)

nesplní oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1 nebo 3.

(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,

b)

nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,

c)

neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3 písm. a),

d)

nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů nacházelo na území členského státu Evropské unie podle § 13f odst. 3 písm. b), nebo

e)

neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c).

(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 2, nebo

b)

nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 3.

(5) Výrobce nebo dovozce distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 4,

b)

nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 6 písm. a),

c)

nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 6 písm. b),

d)

nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 6 písm. c), nebo

e)

nesplní dodatečnou informační povinnost podle § 12i odst. 3.

(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí správního deliktu tím, že

a)

uvede na trh bylinné výrobky určené ke kouření v rozporu s § 12j odst. 1, nebo

b)

nezajistí u bylinných výrobků určených ke kouření na jednotkovém balení výrobku a vnějším balení uvedení údajů podle § 12j odst. 2.

 

§ 17d

 

(1) Výrobce nebo dovozce bylinných výrobků určených ke kouření se dopustí správního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 12j odst. 3 nebo 4.

(2) Výrobce nebo dovozce cigaret nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu uvedenou v prioritním seznamu se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí provedení komplexní studie pro každou přísadu podle § 13a odst. 1,

b)

nepředá zprávu o výsledku studie podle § 13a odst. 2, nebo

c)

nepředá dodatečné informace podle § 13a odst. 3.

(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. a) nebo c),

b)

nedodrží požadavky stanovené v § 12a odst. 1 písm. b),

c)

uvede na trh tabákové výrobky nebo výrobky související s tabákovými výrobky v rozporu s § 13b odst. 4,

d)

neuvede povinné údaje v českém jazyce podle § 13e odst. 1, nebo

e)

neposkytne konečnému spotřebiteli povinné údaje podle § 13e odst. 2.

(4) Maloobchodní prodejce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní registrační povinnost podle § 13c odst. 2, 3, 4 nebo 5, nebo

b)

zahájí uvádění tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na trh v rozporu s § 13c odst. 6.

(5) Výrobce, dovozce nebo distributor tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neprovede záznamy podle § 13f odst. 1,

b)

nevede záznamy o veškerém nakládání s tabákovými výrobky podle § 13f odst. 2, nebo

c)

neuchovává údaje podle § 13f odst. 7.

(6) Třetí strana se dopustí správního deliktu tím, že neumožní plný přístup k zařízení pro uchovávání údajů Evropské komisi, Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo externímu odborníkovi podle § 13f odst. 5.

 

§ 17e

 

Externí odborník se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží ministerstvu nebo Evropské komisi výroční zprávu podle § 13f odst. 6.

 

§ 17f

 

Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 17 odst. 1 písm. g), h), x), § 17 odst. 2 písm. d), § 17 odst. 4 nebo 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 písm. a) nebo b), 17a odst. 3, 4 nebo 5, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. n), § 17c odst. 3 písm. a), b) nebo e), § 17c odst. 5 písm. a), d) nebo e), § 17d odst. 1 nebo 2 nebo § 17e,

b)

3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 17 odst. 1 písm. f), k), l), q), s), u) nebo z), § 17 odst. 3, § 17a odst. 2 písm. c), § 17b odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 17c odst. 1 písm. c) nebo d), § 17c odst. 3 písm. c) nebo d), § 17c odst. 5 písm. b) nebo c), § 17d odst. 3 písm. a), c) nebo d), § 17d odst. 4 písm. b), § 17d odst. 5 nebo 6,

c)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 17 odst. 1 písm. a), b), d), e), j), m), n), o), r), v) nebo w), § 17 odst. 2 písm. c), g), h), i) nebo j), § 17a odst. 6, § 17b odst. 2, 3, 4, 5 nebo 6 písm. a) nebo b), § 17c odst. 1 písm. a) nebo b), § 17c odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m), § 17c odst. 4 nebo 6, § 17d odst. 3 písm. b) nebo e),

d)

50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 17 odst. 1 písm. c), i), p), t) nebo y), § 17 odst. 2 písm. a), b), e) nebo f), § 17b odst. 6 písm. c).“.

 

58.

V § 17i odstavec 5 zní:

(5) Správní delikty projednávají v prvním stupni

a)

inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jde-li o správní delikty podle § 17, 17a, § 17b odst. 2 až 6, § 17c odst. 1 až 3, § 17d odst. 2 až 6 a § 17e,

b)

krajské veterinární správy, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1, § 17 odst. 2, § 17 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 2 až 6 a § 17b odst. 1 až 5,

c)

krajské hygienické stanice, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 písm. a) až d), f) až v), x) a y), § 17 odst. 2, § 17b odst. 6, § 17c odst. 4 až 6 a § 17d odst. 1, 3 a 4,

d)

Ministerstvo obrany, jde-li o správní delikty podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6,

e)

Ministerstvo vnitra, jde-li o správní delikty podle § 17, § 17a odst. 1 až 4, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 2 až 6.“.

 

59.

V § 17i odst. 6 se slova „jinou než bezpečnou potravinu“ nahrazují slovy „potravinu škodlivou pro zdraví59)“.

Poznámka pod čarou č. 59 zní:

__________

59)

Čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.

 

60.

V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „označování potravin a tabákových výrobků“ nahrazují slovy „poskytování informací o potravinách a tabákových výrobcích“.

 

61.

V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat,“.

 

62.

V § 18 odst. 1 písmena j) a k) znějí:

j)

jeden nebo více dalších způsobů vyjadřování nebo uvádění výživových údajů použitelných při poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kromě způsobů stanovených čl. 30 až 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,

k)

pro tabákové výrobky

1.

požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh,

2.

maximální úrovně emisí cigaret,

3.

požadavky na laboratoře schválené pro měření emisí tabákových výrobků,

4.

umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru, rozsah údajů v něm obsažených a způsob nakládání s údaji, včetně jejich převádění, zpracovávání a uchovávání a přístupu k nim,

5.

umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,

6.

zakázané prvky a rysy podle § 12b odst. 1,

7.

další povinné údaje pro tabákové výrobky určené ke kouření podle § 12d odst. 1 písm. i),

8.

informace týkající se odvykání kouření podle § 12d odst. 2 a skupiny kombinovaných zdravotních varování podle § 12d odst. 3,

9.

rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi podle § 13 odst. 1 a 4,

10.

prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, lhůty, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie podle § 13a odst. 1, rozsah, lhůty a způsob zpracování zprávy o výsledku studie podle § 13a odst. 2 a rozsah, lhůty a způsob předložení zprávy podle § 13e odst. 6,

11.

rozsah údajů požadovaných pro registraci podle § 13c odst. 2 až 5 a způsob jejího provedení,

12.

seznam látek povolených k výrobě tabákových výrobků a jejich přípustné množství,

13.

seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,

14.

rozsah, lhůty a způsob informování o novém tabákovém výrobku,

15.

další požadavky na informace o studiích, výzkumu a na další informace o novém tabákovém výrobku, které jsou výrobce a dovozce nového tabákového výrobku povinni oznámit podle § 12g odst. 3,“.

 

63.

V § 18 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

pro potraviny a tabákové výrobky a pro podmínky jejich výroby a uvádění na trh

1.

požadavky na odběr a přípravu kontrolních vzorků, požadavky na jejich balení, označování, přepravu a uchování, včetně požadavků na záznam o odběru vzorků,

2.

požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků,

3.

požadavky na zkoušení kontrolních vzorků a náležitosti protokolu o zkoušce,“.

 

64.

V § 18 odst. 1 písm. o) se slova „§ 3d odst. 4“ nahrazují slovy „§ 12g odst. 1, § 12h odst. 3, § 12j odst. 3 a § 13 odst. 1, 2 a 4“.

 

65.

V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u)

způsob poskytování informací o pokrmech, technologické požadavky na jejich výrobu nebo přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli.“.

 

66.

V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou pro

a)

elektronické cigarety a náhradní náplně do nich

1.

požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti,

2.

požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,

3.

způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti,

4.

rozsah údajů požadovaných pro registraci a způsob jejího provedení,

b)

bylinné výrobky určené ke kouření

1.

požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů,

2.

způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

2.

Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nevztahuje na zapsanou ochrannou kombinovanou známku „Český výrobek Garantováno potravinářskou komorou ČR“ č. 480690.

3.

Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ochranné známky60 obsahující slova „česká potravina“, které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na ochranné známky obsahující slova „české cechovní normy“, které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Tabákové výrobky, s výjimkou cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, a bylinné výrobky určené ke kouření, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.

6.

Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny nejpozději do 19. listopadu 2016, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.

7.

Maloobchodní prodejci provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku nemohou v přeshraničním prodeji na dálku pokračovat, pokud neobdrží registraci podle § 13c odst. 6 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, s provozovatelem potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, a do dne 1. ledna 2017 pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.

10.

Kontrola zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11.

Kontrola provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení inspektorát příslušný podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.

(7) V řízení o správním deliktu zjištěném při kontrole, při níž inspektor postupoval podle § 4 odst. 2, nebo spočívajícím v nesplnění povinnosti uložené opatřením, které bylo vydáno postupem podle § 5 odst. 3, rozhoduje jako orgán prvního stupně inspektorát, jehož inspektor postupoval podle § 4 odst. 2 nebo uložil nesplněnou povinnost.“.

 

2.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 3 se doplňují slova „ , zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

 

3.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 3a se doplňují slova „ , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu“.

 

4.

V § 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „uvádění do oběhu“ nahrazují slovy „distribuci nebo uvádění na trh“.

 

6.

V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „uváděné do oběhu“ nahrazují slovy „distribuované nebo uváděné na trh“.

 

7.

V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny41)“.

Poznámka pod čarou č. 41 zní:

__________

41)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, v platném znění.“.

 

8.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:

l)

kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy,

m)

kontroluje, zda informace uvedené na obalech nebo etiketách určených pro potraviny, zemědělské výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a),

n)

kontroluje nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu stanoveném pří- mo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu42) v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny.

__________

42)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.“.

 

9.

V § 3 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 3 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a bod 3, který zní:

3.

vzorků odebraných z míst nebo zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32); v případě vzorků pro mikrobiologické zkoušení odebraných z míst nebo zařízení nelze odebrat vzorky pro doplňující odborný posudek,“.

 

11.

V § 3 odst. 3 písmena c) až e) znějí:

c)

vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek, potravina28), ke kontrole jejíž výroby je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a), anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost, k jejíž kontrole je inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku a inspekce při vydání osvědčení vychází

1.

ze svých dosavadních kontrolních zjištění,

2.

z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení,

3.

z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), jejichž provedení inspekce na základě žádosti o osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo

4.

z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení,

d)

na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10), 10a), pro změnu specifikace nebo zrušení zápisu označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,

e)

na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,“.

 

12.

V § 3 odst. 3 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až ee) se označují jako písmena m) až dd).

 

13.

V § 3 odst. 3 písmeno m) zní:

m)

v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru ve výši podle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a provedení tohoto rozboru zajistí inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru; v případě, že vydání osvědčení vyžaduje provedení kontroly podle písmene c) bodu 2, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, který stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou; náhrada nákladů rozborů a kontroly je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil,“.

 

14.

V § 3 odst. 6 větě první se za slova „tabákové výrobky“ vkládají slova „nebo místa anebo zařízení používaná při výrobě nebo uvádění potravin na trh“.

 

15.

V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „činnosti“ vkládá slovo „též“.

 

16.

V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

pečetit prostory přímo související s výkonem a předmětem kontroly na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly,“.

 

17.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

18.

V § 4 odst. 2 se slova „Oprávnění podle odstavce 1“ nahrazují slovy „Oprávnění podle tohoto zákona a kontrolního řádu“.

 

19.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole, nebo písemným pověřením k jednotlivé kontrole. Průkaz inspekce vydává ústřední ředitel. Písemné pověření k jednotlivé kontrole vydává ředitel inspektorátu.“.

 

20.

V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Kontrola prodeje na dálku může být zahájena kontrolním nákupem, předcházejícím předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě nebo doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

21.

V § 4 odst. 5 větě první se slova „kontrolované osoby“ nahrazují slovy „přímo souvisejících s výkonem a předmětem kontroly“.

 

22.

V § 4 odst. 5 větě druhé se slova „kontrolované osoby“ zrušují.

 

23.

V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zakáže

1.

výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29), anebo výrobu tabákových výrobků, jejich distribuci nebo jejich uvádění na trh, jestliže tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), přímo použitelným předpisem Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7),

2.

používání obalů, přístrojů a zařízení, kte- ré neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem3), 6), 9), 17) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a), nebo ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a),

3.

užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh29) anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat jejich bezpečnost6), 18), 36),

4.

užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu,

5.

používání obalů nebo etiket, jestliže informace na nich uvedené jsou v rozporu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a),“.

 

24.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

__________

17)

§ 1119 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 5 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

d)

zajistí

1.

na trh uváděné zemědělské výrobky nebo potraviny anebo distribuované nebo na trh uváděné tabákové výrobky, označené nebo nabízené klamavým způsobem8) nebo nesplňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a),

2.

zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo další věci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis43),

__________

43)

Například § 115 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 3 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

26.

V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „uvádění tabákových výrobků do oběhu“ nahrazují slovy „distribuci nebo uvádění tabákových výrobků na trh“.

 

27.

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j)

uloží povinnost podle § 7c zákona upravujícího regulaci reklamy,

k)

uloží povinnost podle § 23a zákona upravujícího ochranu spotřebitele.“.

 

28.

V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li opatření vydávané na základě protokolu o kontrole nebo jiného kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění podle kontrolního řádu44), postačí v odůvodnění uvést pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný kontrolní dokument.“.

Poznámka pod čarou č. 44 zní:

__________

44)

§ 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

 

29.

V § 5 odst. 6 větě první se slovo „inspektor“ nahrazuje slovy „ředitel inspektorátu“ a slovo „též“ se zrušuje.

 

30.

V § 5 odst. 6 větě třetí se slovo „inspektor“ nahrazuje slovem „ředitel“.

 

31.

V § 5a odstavec 1 zní:

(1) Inspektor vydá souhlas s obnovením výroby zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, uváděním zemědělských výrobků nebo potravin na trh nebo uváděním tabákových výrobků na trh nebo jejich distribucí anebo s používáním obalů, etiket, přístrojů, zařízení nebo prostor, které byly zakázány podle § 5 odst. 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy kontrolovaná osoba prokázala odstranění závadného stavu.“.

 

32.

V § 5a odst. 2 se slova „uváděním do oběhu tabákových výrobků, jejichž uvádění do oběhu“ nahrazují slovy „distribucí nebo uváděním na trh tabákových výrobků, jejichž distribuce nebo uvádění na trh“.

 

33.

V § 5a odst. 3 se slovo „Inspektor“ nahrazuje slovem „Ředitel“.

 

34.

§ 5b včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

§ 5b

 

(1) Inspektor zajistí věci podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 1 do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že nebyl dán důvod jejich zajištění.

(2) Inspektor zajistí věci podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 2 do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání nebo do doby, než budou předány správci daně, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že nebyl dán důvod zajištění.

(3) Kontrolovaná osoba nebo povinná osoba45) je povinna věci zajištěné podle § 5 odst. 1 písm. d) inspektorovi vydat. V případě, že kontrolovaná osoba nebo povinná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně odnětí sepíše inspektor písemný záznam.

(4) Inspektor je povinen věci zajištěné podle § 5 odst. 1 písm. d) po celou dobu zajištění uskladnit způsobem, který vylučuje jakékoliv nakládání s nimi.

(5) Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Náklady nehradí, prokáže-li, že nebyl dán důvod zajištění.

(6) V odůvodněných případech může inspektor zajistit zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jejichž zničení nařídil podle § 5 odst. 1 písm. b), a to na náklady kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

__________

45)

§ 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.“.

 

35.

V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Inspektorát neprodleně rozhodne o zrušení opatření podle § 5 odst. 1 písm. d), pokud nebyl dán důvod zajištění. Rozhodnutí lze vydat do 1 roku od uložení opatření podle § 5 odst. 1 písm. d).

(2) Inspektorát rozhodne o zničení věcí, které byly zajištěny podle § 5 odst. 1 písm. d) bodu 1, poté, co bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání. Zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí. O zničení tato komise sepíše protokol. Inspekce rozhodne o tom, že kontrolovaná osoba, která tyto věci uváděla na trh, uhradí náklady jejich zničení. Náhrada nákladů vynaložených na zničení věci je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.“.

 

36.

V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

37.

V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova „tabákových výrobků“ vkládají slova „nebo výrobků z révy vinné“.

 

38.

V § 11 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c)

nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k),

d)

poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na zemědělské výrobky21) nebo vedlejší produkty živočišného původu, nebo“.

 

39.

V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:

e)

poruší pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. h).“.

 

40.

V § 11 odst. 2 se slova „nebo c)“ nahrazují slovy „ , c) nebo e)“.

 

41.

Na konci textu § 14 se doplňují slova „a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o regulaci reklamy (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:

1.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

§ 3a

 

Elektronické cigarety

 

(1) Zakazuje se reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb informační společnosti10a) nebo v periodickém tisku2), neperiodických publikacích3), na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie.

(2) Zakazuje se jakákoli forma sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, pokud se objekt sponzorování týká několika členských států Evropské unie nebo se koná v několika členských státech Evropské unie anebo dosahuje přeshraničního účinku jiným způsobem.“.

 

2.

V § 5d odst. 2 se za slovo „stanovené“ vkládají slova „zákonem o potravinách a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika,“.

Poznámka pod čarou č. 41 zní:

__________

41)

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 7 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , je-li způsob šíření této reklamy nekalou obchodní praktikou“.

 

4.

V § 8 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

 

5.

V § 8 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 4, nebo“.

 

6.

V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno n), které zní:

n)

v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náplně do nich.“.

 

7.

V § 8 odst. 5 písmeno c) zní:

c)

do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k), l) nebo n), podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).“.

 

8.

V § 8a odst. 1 písm. l) se slova „odst. 2 nebo 3“ zrušují.

 

9.

V § 8a odst. 1 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 8a odst. 1 písmeno p) zní:

p)

nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě zadavatele nebo zpracovatele reklamy nebo o osobě, která u něj šíření reklamy objednala, podle § 7a odst. 4, nebo“.

 

11.

V § 8a se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno q), které zní:

q)

v rozporu s § 3a odst. 1 šíří reklamu na elektronické cigarety nebo na náhradní náplně do nich.“.

 

12.

V § 8a odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo § 3a“.

 

13.

V § 8a odst. 5 písm. b) se slova „l) nebo m)“ nahrazují slovy „l), m) nebo q)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 1 písm. g) a v § 53 odst. 2 se slova „nebo jiných tabákových výrobků“ nahrazují slovy „ , jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich“.

 

2.

V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

m)

obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích21).

__________

21)

§ 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 49 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,“.

 

4.

V § 53a odst. 4 písmeno a) zní:

a)

cigarety, jiné tabákové výrobky, elektronické cigarety, náhradní náplně do nich nebo umístění produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich, nebo“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 2 písm. b) a v § 9 odst. 2 se slova „nebo jiných tabákových výrobků“ nahrazují slovy „ , jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich“.

 

2.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

d)

audiovizuální obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích14).

__________

 

14)

§ 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 10 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

cigarety, jiné tabákové výrobky, elektronické cigarety nebo náhradní náplně do nich nebo umístění produktu osoby, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret, jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich, nebo“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti 90. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodu 30, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c), a čl. I bodu 31, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017,

b)

čl. I bodu 36, pokud jde o § 11 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,

c)

čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 a 2, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2019, a

d)

čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 a 4, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2024.

(2)

Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2019.

(3)

Ustanovení čl. I bodu 38, pokud jde o § 12a odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2020.

(4)

Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12e písm. c) a § 12f písm. c), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2024.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
60

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.