Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

212/2016 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016

212

 

ZÁKON

ze dne 15. června 2016,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 67 odst. 4 písm. a) se slovo „srpen“ nahrazuje slovem „červen“.

 

2.

V § 67 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Pokud u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle odstavce 8 nedosáhne 2,7 % jeho výše, může být stanoveno vyšší zvýšení procentní výměry důchodu, nejvýše však tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 2,7 % jeho výše. Věta první se nepoužije, jestliže se v kalendářním roce, ve kterém se o zvýšení důchodů v pravidelném termínu rozhoduje, zvyšují důchody i v mimořádném termínu.“.

Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako odstavce 10 až 16.

 

3.

V § 67 odst. 13 větě druhé se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.

 

4.

V § 107 odstavec 1 zní:

(1) Vláda stanoví nařízením

a)

výši všeobecného vyměřovacího základu podle § 17 odst. 2 a výši přepočítacího koeficientu podle § 17 odst. 4,

b)

výši částek redukčních hranic stanovených podle § 15 pro kalendářní rok,

c)

výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,

d)

zvýšení důchodů podle § 67 odst. 16,

e)

které nemoci se považují za nemoci z povolání a seznam těchto nemocí.“.

 

5.

V § 108 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

6.

V § 108 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vyhlášky vydané k provedení zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výši všeobecných vyměřovacích základů, přepočítacích koeficientů pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu a základních výměr důchodů a zvýšení důchodů zůstávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platné i účinné.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (čl. 3-4)

Čl. III

V § 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011 Sb., se slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou“ nahrazují slovy „Vláda zvýší nařízením“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Vyhlášky vydané k provedení zákona č. 198/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výši příplatku k důchodu zůstávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platné i účinné.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (čl. 5-6)

Čl. V

V § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., se ve větě čtvrté slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou“ nahrazují slovy „Vláda zvýší nařízením“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Vyhlášky vydané k provedení zákona č. 357/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výši příplatku k důchodu zůstávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platné i účinné.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.