Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

251/2016 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 417/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 327/2021 Sb.

1.1.2022

zákonem č. 178/2018 Sb.

16.8.2018

251

 

ZÁKON

ze dne 15. června 2016

o některých přestupcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.

§ 2

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví anebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou, nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit anebo jej neoprávněně užije.

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

a)

uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

b)

uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

c)

zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,

d)

zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění její obsah,

e)

podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,

f)

jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí,

g)

neoprávněně vystupuje jako úřední osoba, nebo

h)

nedodrží omezující opatření uložené v řízení o přestupku.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

b)

uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

c)

zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,

d)

zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění její obsah,

e)

podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, nebo

f)

jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. c) nebo d) anebo odstavce 3 písm. c) nebo d),

b)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), e), f), g) nebo h) anebo odstavce 3 písm. a), e) nebo f), nebo

c)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. b).

§ 3

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky.

(3)

Fyzická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že si přisvojí vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění udělované orgánem veřejné moci a vykazuje se jím.

(4)

Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

§ 4

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce nebo kraje.

(2)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

(4)

Dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 nebo 2 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.

§ 5

Přestupky proti veřejnému pořádku

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b)

zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c)

maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

d)

poruší noční klid,

e)

vzbudí veřejné pohoršení,

f)

znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

g)

poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

h)

úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

i)

poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání,

j)

cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci, nebo

k)

vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

poruší noční klid,

b)

znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

c)

poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

d)

zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo

e)

poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),

b)

do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

c)

do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b),

d)

do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo

e)

od 10 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

(4)

Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupků podle odstavce 1 písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta

a)

do 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

b)

do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b),

c)

do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c), nebo

d)

od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

(5)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření.

(6)

Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. k) je trestný.

(7)

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

§ 5a

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 8 odst. 7 trestního řádu.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 6

Přestupek křivého vysvětlení

(1)

Fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným dopustí přestupku tím, že uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 7

Přestupky proti občanskému soužití

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,

b)

jinému ublíží na zdraví, nebo

c)

úmyslně naruší občanské soužití tak, že

1.

jinému vyhrožuje újmou na zdraví,

2.

jiného nepravdivě obviní z přestupku,

3.

se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo

4.

se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

(2)

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,

b)

naruší občanské soužití tak, že

1.

jiného nepravdivě obviní z přestupku,

2.

se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo

3.

se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

(3)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo

b)

způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo

b)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(5)

Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do

a)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo

b)

30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.

(6)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.

(7)

Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

(8)

Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní orgán pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení zastaví usnesením, proti kterému se nelze odvolat.

§ 8

Přestupky proti majetku

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

a)

způsobí škodu na cizím majetku

1.

krádeží,

2.

zpronevěrou,

3.

podvodem, nebo

4.

zničením nebo poškozením věci z takového majetku;

pokus tohoto přestupku je trestný,

b)

neoprávněně užívá cizí majetek,

c)

přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo

d)

ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, neboto, co za takovou věc bylo opatřeno.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

způsobí škodu na cizím majetku

1.

krádeží,

2.

zpronevěrou,

3.

podvodem, nebo

4.

zničením nebo poškozením věci z takového majetku;

pokus tohoto přestupku je trestný,

b)

neoprávněně užívá cizí majetek,

c)

přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, nebo

d)

ukryje, užívá nebo na sebe anebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

(3)

Přestupku podle odstavce 1 písm. a) se dopustí též organizátor, návodce nebo pomocník.

(4)

Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

(5)

Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 70 000 Kč.

(6)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit omezující opatření.

(7)

Řízení o přestupku podle odstavce 1 nebo 3 spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

§ 9

Přestupky na úseku podnikání

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost bez veřejnoprávního oprávnění, je-li požadováno.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost

1.

uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o svém jménu, sídle, zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky, nebo do jiného veřejného rejstříku, popřípadě do jiné evidence, pokud jde o osobu nezapsanou ve veřejném rejstříku, a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

2.

podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin, nebo

3.

používat při podnikání svou obchodní firmu, a nemá-li ji, své jméno,

b)

uvede na obchodní listině údaje, které jsou způsobilé vyvolat klamavý dojem.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), nebo

b)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).

(4)

Za přestupek podle odstavce 2 písm. b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.

§ 10

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 11

Přestupek na úseku zdravotnictví

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 12

Evidence přestupků

Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupku podle

a)

§ 5, 7 a 8, s výjimkou rozhodnutí o přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 písm. d),

b)

§ 4 odst. 2 spočívajícího v porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku1.

§ 13

Opakované spáchání přestupku

Přestupek podle § 5, 7 a 8, s výjimkou přestupku podle § 5 odst. 1 písm. h) a § 5 odst. 2 písm. d), je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

§ 14

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.Poznámky pod čarou:

§ 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.