Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

322/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

322

 

ZÁKON

ze dne 6. září 2016,

kterým se mění volební zákony a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb. a zákona č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které znějí:

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Parlamentu České republiky.“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 4 až 11.

 

2.

V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“.

 

3.

V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.

 

4.

V § 16 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 5h zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

 

5.

V § 16 se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 5i zrušuje.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

 

6.

Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16i, které včetně nadpisů znějí:

§ 16a

Volební účet

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 16c.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou v případě

a)

politické strany nebo politického hnutí na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích; v případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem,

b)

nezávislého kandidáta na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí nezávislý kandidát.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

 

§ 16b

Financování volební kampaně

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

 

§ 16c

Výdaje na volební kampaň

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

pro volby do Poslanecké sněmovny částku 90 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,

b)

pro volby do Senátu částku 2 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každého kandidáta, účastní-li se pouze prvního kola voleb, nebo částku 2 500 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastní-li se kandidát prvního i druhého kola voleb.

(3) Do částky podle odstavce 2 se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(4) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta údaje stanovené v § 16b odst. 3.

 

§ 16d

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 16a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách․ Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 16b odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici, nebo nezávislým kandidátem.

(6) Nezávislý kandidát do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 16a odst. 6 písm. b), zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.

 

§ 16e

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,

b)

pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

 

§ 16f

Dohled nad financováním volební kampaně

 

(1) Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

§ 16g

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

(2) Nezávislý kandidát se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d)

v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g)

v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,

j)

v rozporu s § 16c odst. 2 písm. b) nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

(3) K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)

odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j).

 

§ 16h

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 16 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 16 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 16 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České republiky a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 16e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 16e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 16e odst. 7 nebo v rozporu s § 16e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 16e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 16e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 16e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 16e odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 16 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 16a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 16a odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 16a odst. 3,

d)

v rozporu s § 16a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 16a odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 16a odst. 7,

g)

v rozporu s § 16b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 16b odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 16b odst. 4,

j)

v rozporu s § 16c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro volby do Senátu nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 16c odst. 4 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 16d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).

 

§ 16i

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

 

7.

V § 31 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu“.

 

8.

V § 31 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „19 000 Kč“.

 

9.

V § 55 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 4“ a slova „§ 16 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 8“.

 

10.

V § 60 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a zašle Úřadu seznam politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci“.

 

11.

V § 87 odst. 3 až 5 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

 

12.

V § 97 odst. 2 se slova „postupu podle § 16 odst. 5 a 7“ nahrazují slovy „řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 1616i zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, podle § 31 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do Poslanecké sněmovny vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, kteří podali přihlášku k registraci, podle § 60 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Ustanovení § 87 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu“.

 

2.

V § 53 odst. 2 až 4 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

 

3.

V části první se za hlavu VIII vkládá nová hlava IX, která včetně nadpisu zní:

HLAVA IX

VOLEBNÍ KAMPAŇ

 

§ 56a

Volební kampaň

 

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

(4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a kandidujících politických stranách, politických hnutích nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje.

(5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

(6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

(7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(8) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty.

 

§ 56b

Volební účet

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 56d.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

 

§ 56c

Financování volební kampaně

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

 

§ 56d

Výdaje na volební kampaň

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Celkové výdaje politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmí přesáhnout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž byla zaregistrována její kandidátní listina pro volby do zastupitelstev krajů. Do této částky se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 56c odst. 3.

 

§ 56e

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 56b zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.

 

§ 56f

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout násobek částky 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž registrovaná třetí osoba vede volební kampaň.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

 

§ 56g

Dohled nad financováním volební kampaně

 

(1) Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

Dosavadní hlavy IX a X se označují jako hlavy X a XI.

 

4.

§ 57 a 58 včetně nadpisů znějí:

§ 57

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)

odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.

 

§ 58

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56b odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 3,

d)

v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 56b odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7,

g)

v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 56c odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 56c odst. 4,

j)

v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 56e související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).“.

Poznámky pod čarou č. 25 a 26 se zrušují.

 

5.

Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu zní:

§ 58a

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

 

6.

V § 65 se slova „postupu podle § 57 a 58“ nahrazují slovy „řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Krajský úřad zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, podle § 20 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 56a58a zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Ustanovení § 53 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu“.

 

2.

V § 21 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „19 000 Kč“.

 

3.

V § 57 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

 

4.

V § 59 se vkládají nové odstavce 1 až 3, které znějí:

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do Evropského parlamentu a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 4 až 10.

 

5.

V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“.

 

6.

V § 59 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoli kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

 

7.

Za § 59 se vkládají nové § 59a až 59f, které včetně nadpisů znějí:

§ 59a

Volební účet

 

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 59c.

(5) Na úhradu pokuty uložené za porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

 

§ 59b

Financování volební kampaně

 

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

 

§ 59c

Výdaje na volební kampaň

 

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Do této částky se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 59b odst. 3.

 

§ 59d

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

 

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 59b odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.

 

§ 59e

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

 

§ 59f

Dohled nad financováním volební kampaně

 

(1) Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

 

8.

§ 62 a 63 včetně nadpisů znějí:

§ 62

Přestupky

 

(1) Volič se dopustí přestupku tím, že požádá o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v České republice.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.

(3) K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště voliče,

b)

odstavce 2 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

c)

odstavce 2 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

 

§ 63

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

c)

v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

d)

v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

e)

v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,

b)

v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 2,

c)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3,

d)

v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

e)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 59a odst. 6,

f)

zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7,

g)

v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4,

j)

v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.

 

9.

Za § 63 se vkládá nový § 63a, který včetně nadpisu zní:

§ 63a

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

 

10.

V § 68 se slova „podle § 62 a 63“ nahrazují slovy „o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1.

Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, podle § 21 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 59 až 59f a § 6263a zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbě prezidenta republiky (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb. a zákona č. 114/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra zašle seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní listinu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.“.

 

2.

§ 23 se včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

V § 24 odstavce 1 až 3 znějí:

(1) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení volby zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.“.

 

4.

V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

5.

V § 24 odst. 4 se slovo „finančními“ nahrazuje slovem „peněžními“.

 

6.

V § 24 odst. 4 se slova „ve věci“ nahrazují slovy „o správním deliktu týkajícím se“.

 

7.

V § 24 odst. 4 se číslo „120“ nahrazuje číslem „180“.

 

8.

V § 24 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 37“.

 

9.

V § 24 odst. 5 se věta první zrušuje.

 

10.

V § 24 odst. 5 se slova „této částky“ nahrazují slovy „pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně“.

 

11.

V § 24 odst. 5 až 7 se slovo „finanční“ nahrazuje slovem „peněžní“.

 

12.

V § 24 odst. 6 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.

 

13.

V § 24 odst. 6 se slova „5 nebo 6“ nahrazují číslem „4“.

 

14.

V § 24 odst. 6 se slova „ , s výjimkou finančních prostředků využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu podle odstavce 6,“ zrušují.

 

15.

V § 24 odst. 7 se slova „6 nebo 7“ nahrazují slovy „5 nebo 6“.

 

16.

V § 25 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

 

17.

V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „a k volebnímu výboru a jeho členům“ zrušují.

 

18.

V § 25 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

19.

V § 35 odst. 1 se slova „republiky a volební“ nahrazují slovy „republiky nebo volební“.

 

20.

V § 35 odst. 1 se slova „ , pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů, anebo i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů“ zrušují.

 

21.

V § 35 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení volby prezidenta a končí dnem vyhlášení celkových výsledků volby prezidenta.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

22.

V § 35 odst. 5 se za slovo „pro“ vkládají slova „využití velkoplošných zařízení a“.

 

23.

V § 35 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Kandidáti jsou povinni označit svým jménem a příjmením jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.“.

 

24.

V § 35 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“.

 

25.

V § 36 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidát na funkci prezidenta republiky účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.“.

 

26.

V § 36 odst. 3 a § 37 odst. 1 se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“.

 

27.

V § 36 odst. 3 se slova „přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení“ zrušují.

 

28.

V § 36 odst. 3 se slova „adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla“ nahrazují slovy „obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt“.

 

29.

V § 36 odst. 4 se slova „adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla“ nahrazují slovy „obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt“.

 

30.

V § 37 odst. 1 se slova „ , a to včetně nákladů vynaložených přede dnem podání kandidátní listiny“ zrušují.

 

31.

V § 37 odst. 2 větě druhé se za slova „částek, které“ vkládají slova „s jeho vědomím“.

 

32.

V § 37 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „podle zákona upravujícího oceňování majetku státu“.

 

33.

V § 37 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidáta údaje stanovené v § 36 odst. 3.“.

 

34.

§ 38 včetně nadpisu zní:

§ 38

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

 

(1) Kandidát na funkci prezidenta republiky zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 24 zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jeho internetových stránkách. Kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný.

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)

přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotným kandidátem,

b)

přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3,

c)

přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidát na funkci prezidenta republiky v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal, s uvedením plnění, které bylo kandidátu na funkci prezidenta republiky věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 36 odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidát na funkci prezidenta republiky na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 90 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby zašle Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a jím podepsanou zprávu o financování volební kampaně.

(6) Kandidát na funkci prezidenta republiky do 15 dnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedeny na veřejně prospěšný účel podle § 24 odst. 6, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně zašle Úřadu jím podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny.“.

 

35.

Za § 38 se vkládají nové § 38a a 38b, které včetně nadpisů znějí:

§ 38a

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

 

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)

stát a jeho příspěvkové organizace,

b)

obec, městská část, městský obvod a kraj,

c)

dobrovolný svazek obcí,

d)

státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,

e)

právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,

f)

obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,

g)

svěřenský fond,

h)

jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,

i)

zahraniční právnická osoba,

j)

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,

k)

fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,

l)

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout

a)

částku 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se pouze první kolo volby,

b)

částku 1 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, konalo-li se první i druhé kolo volby.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)

výdaje na předvolební průzkumy,

b)

výdaje na úhradu inzerce v tisku,

c)

výdaje na úhradu venkovní reklamy,

d)

jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

 

§ 38b

Dohled nad financováním volební kampaně

 

(1) Úřad

a)

vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích osob,

b)

uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidátů, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidátů, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,

c)

provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,

d)

projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

jméno, příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

d)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

e)

státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)

obchodní firma nebo název právnické osoby,

b)

adresa sídla,

c)

statutární orgán,

d)

identifikační číslo osoby,

e)

datum vzniku,

f)

datum zániku,

g)

právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

 

36.

§ 62 a 63 včetně nadpisů znějí:

§ 62

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

(2) Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2,

b)

užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3,

c)

v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,

d)

nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 24 odst. 6,

e)

zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7,

f)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,

g)

v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,

h)

neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3,

i)

neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4,

j)

v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta nepřesáhly stanovenou částku,

k)

v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo

l)

nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

(3) K projednání přestupku podle

a)

odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)

odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu od

a)

10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. f) nebo l),

b)

20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),

c)

30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e) nebo g),

d)

10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j).

 

§ 63

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,

b)

v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,

c)

v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,

d)

v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,

e)

v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování,

f)

v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6,

g)

vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,

h)

v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,

i)

nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10,

j)

nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11, nebo

k)

nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

(2) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta od 10 000 Kč do 100 000 Kč.“.

 

37.

V § 64 odst. 3 se slovo „právnické“ nahrazuje slovy „fyzické, právnické nebo podnikající fyzické“.

 

38.

V § 64 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

39.

V § 64 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.“.

 

40.

V § 66 odst. 2 se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

 

41.

§ 67 se včetně nadpisu zrušuje.

 

42.

V § 68 se věta druhá zrušuje.

 

43.

V § 72 se slova „a jiných správních deliktech“ nahrazují slovy „ , jiných správních deliktech a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Ministerstvo vnitra zašle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí seznam kandidátů na funkci prezidenta republiky, kteří podali kandidátní listinu, podle § 21 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pravidla volební kampaně a jejího financování podle § 24 a 25, § 35 až 38b a § 6264 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní poprvé při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou prezidenta republiky § 6768 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Ustanovení § 66 zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí (čl. 9-10)

Čl. IX

V § 60 odst. 2 až 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se slova „mohl ovlivnit“ nahrazují slovy „hrubě ovlivnil“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 60 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o jednacím řádu Senátu (čl. 11-12)

Čl. XI

V § 41 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 275/2012 Sb., se písmeno e) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou prezidenta republiky § 41 odst. 1 písm. e) zákona č. 107/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 13-14)

Čl. XIII

V zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se § 90a zrušuje.

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně v souvislosti s volbou prezidenta republiky zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Byla-li volba prezidenta republiky vyhlášena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se pro účely kontroly financování volební kampaně v souvislosti s volbou prezidenta republiky úprava řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 15)

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.