Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

368/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

Ustanovení částí třetí, jedenácté a dvanácté které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

368

 

ZÁKON

ze dne 19. října 2016,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a slova „Evropských společenství2)“ se nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.

2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „s výjimkou investičního zprostředkovatele6)“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „ , penzijní společnost a penzijní fond“ nahrazují slovy „a penzijní společnost“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 se slova „devizového zákona“ nahrazují slovy „zákona o směnárenské činnosti“.

 

5.

V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly,“.

 

6.

V § 2 odst. 1 písm. h) úvodní část ustanovení zní: „osoba neuvedená v písmenu g), poskytující v rámci své podnikatelské činnosti nebo činnosti svěřenského fondu nebo činnosti jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jiné osobě služby, které spočívají v“.

 

7.

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „jiná osoba“ nahrazují slovy „jiné osoby“.

 

8.

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

9.

V § 2 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

 

10.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.“.

 

11.

V § 2 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

12.

V § 2 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

c)

podnikatel, který není uveden v odstavci 1 při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší,

d)

právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v odstavci 1, nebo při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.“.

 

13.

V § 2 odst. 3 se slova „d) a e)“ nahrazují slovy „c) a d)“.

 

14.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

pro účely tohoto zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení podle odstavce 3.“.

 

15.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

(3) Financováním šíření zbraní hromadného ničení se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva29).

__________

29)

Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1974 Sb., o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 96/1975 Sb., o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2009 Sb. m. s., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 94/1997 Sb. o přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

16.

V § 3 odst. 4 se slova „odstavci 1 nebo 2“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 3“.

 

17.

V § 4 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a)

u obchodní korporace fyzická osoba,

1.

která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2.

která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3.

která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4.

která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b)

u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1.

která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2.

která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3.

která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c)

u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1.

zakladatele,

2.

svěřenského správce,

3.

obmyšleného,

4.

osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5.

osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b)

fyzická osoba, která je

1.

osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2.

společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3.

skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).“.

 

18.

V § 4 odstavec 7 zní:

(7) Korespondenčním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

poskytování bankovních služeb jednou bankou jako korespondenční bankou jiné bance jako respondenční bance, včetně poskytování běžného nebo jiného účtu a souvisejících služeb, jako je řízení hotovosti, mezinárodní převody finančních prostředků, zúčtování šeků, průběžné korespondenční účty a devizové služby, nebo

b)

vztahy mezi úvěrovými institucemi, mezi finančními institucemi anebo mezi úvěrovými a finančními institucemi navzájem, včetně vztahů vytvořených za účelem transakcí s cennými papíry a převodů finančních prostředků, v nichž jsou korespondenční institucí respondenční instituci poskytovány obdobné služby jako v písmenu a).“.

 

19.

V § 4 se doplňují odstavce 8 až 11, které znějí:

(8) Osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje další služby spojené s virtuální měnou.

(9) Nepřímým vlivem se pro účely tohoto zákona rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob.

(10) Disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou.

(11) Blízkým podnikatelským vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí taková materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní.“.

 

20.

V § 5 písm. b) se slova „u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a)“ nahrazují slovy „u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, údaje ke zjištění a ověření její totožnosti“.

 

21.

V § 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

u svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) a b).“.

 

22.

V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, mohou být kromě informací v odstavci 1 získávány další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.“.

 

23.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „financování terorismu,“ vkládají slova „nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu,“.

 

24.

V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody“.

 

25.

V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Povinná osoba provede identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR, pokud tento zákon dále nestanoví jinak.“.

 

26.

V § 7 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

 

27.

V § 7 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

28.

V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Povinná osoba pro jednotlivé typy jí poskytovaných obchodů, na které se nevztahuje odstavec 2, stanoví na základě hodnocení rizik podle § 21a hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci klienta. Tato hodnota nemůže být vyšší než částka uvedená v odstavci 1.“.

 

29.

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

30.

V § 8 odstavec 5 zní:

(5) Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, provádí se identifikace zákonného zástupce nebo opatrovníka podle odstavce 2. Zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu.“.

 

31.

V § 8 odst. 7 se slova „nebo důvodnost“ nahrazují slovy „ , důvodnost zjednodušené kontroly klienta (§ 13) nebo“ a text „§ 13“ se nahrazuje textem „§ 13a“.

 

32.

§ 9 včetně nadpisu zní:

§ 9

 

Kontrola klienta

 

(1) Kontrolu klienta provádí povinná osoba

a)

před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah

1.

nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší,

2.

s politicky exponovanou osobou, nebo

3.

s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evropské komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou,

b)

v situacích, na které se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. a) až c), a to nejpozději před uskutečněním transakce,

c)

v době trvání obchodního vztahu,

d)

uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) při obchodu v hodnotě 2 000 EUR nebo vyšší, nebo

e)

uvedená v § 2 odst. 2 písm. c) a d) při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.

(2) Kontrola klienta zahrnuje

a)

získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,

b)

zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,

c)

průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,

d)

přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a

e)

v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

(3) Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle odstavce 2 písm. c) a d) v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu. Osobám oprávněným k provádění kontroly plnění povinností podle § 35 odůvodní povinná osoba přiměřenost rozsahu kontroly klienta a doloží způsob jejího provádění nebo ověření splnění podmínek pro zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta podle § 13 nebo pro výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13a, a to s ohledem na výše uvedená rizika.

(4) Při posuzování možného rizika podle odstavce 3 povinná osoba zohlední rizikové faktory uvedené v hodnocení rizik podle § 21a.

(5) Povinná osoba pro jednotlivé typy jí poskytovaných obchodů stanoví na základě hodnocení rizik podle § 21a hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede kontrolu klienta. Tato hodnota nemůže být vyšší než částka uvedená v odstavci 1.

(6) Při provádění kontroly klienta povinná osoba zjišťuje a zaznamenává u

a)

skutečného majitele údaje k ověření jeho totožnosti a postup při jeho zjišťování,

b)

obmyšleného svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, který je určen na základě určitých vlastností nebo příslušnosti k určité kategorii, informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního obmyšleného v okamžiku výplaty výnosů nebo v okamžiku, kdy obmyšlený uplatní svá nabytá práva,

c)

oprávněné osoby ze životního pojištění, která je

1.

určena jako konkrétní osoba nebo právní uspořádání bez právní osobnosti, její jméno a příjmení nebo název,

2.

určena na základě jejího vztahu k pojištěnému anebo jinak, informace dostatečné ke ztotožnění konkrétní oprávněné osoby v okamžiku výplaty plnění,

3.

politicky exponovanou osobou, všechny významné okolnosti a průběh obchodního vztahu.

(7) Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů.

(8) Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.“.

 

33.

Nadpis § 10 zní: „Zprostředkovaná identifikace“.

 

34.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta podle § 8 odst. 1 provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy.“.

 

35.

V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Notář“ vkládají slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“ a slova „nebo úřad uvedený v odstavci 1“ se zrušují.

 

36.

V § 10 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „Notář“ vkládají slova „a kontaktní místo veřejné správy“ a slova „a úřad uvedený v odstavci 1“ se zrušují.

 

37.

V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „a zjištění“ vkládají slova „vlastnické a řídící struktury klienta a jeho“.

 

38.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „devizového zákona“ nahrazují slovy „zákona o směnárenské činnosti“.

 

39.

V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e) a g) nemusí provést identifikaci klienta, zjištění informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu podle § 9 odst. 2 písm. a) a zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele podle § 9 odst. 2 písm. b), pokud tyto úkony byly provedeny osobou stejného typu působící na území státu, který jí ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie a v němž je vůči ní uplatňován dozor na úrovni odpovídající právu Evropské unie.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

40.

V § 11 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Povinná osoba, která postupuje podle odstavce 1 nebo 2, musí mít zajištěno poskytnutí informací, včetně kopií příslušných dokladů, o identifikaci klienta, účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, vlastnické a řídící struktuře klienta a totožnosti skutečného majitele od úvěrové nebo finanční instituce nebo osoby, která identifikaci nebo zjištění příslušných údajů provedla.

(4) Za provedení úkonů podle odstavců 1 a 2 odpovídá povinná osoba, jako by je provedla sama. Povinná osoba nepřevezme informace o identifikaci klienta, informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu nebo zjištění vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele podle odstavců 1 a 2, vzniká-li pochybnost o správnosti nebo úplnosti těchto informací, a není-li předem zajištěno naplnění podmínky podle odstavce 3.“.

 

41.

V § 11 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

42.

V § 11 odst. 5 a 6 se za slova „a zjištění“ vkládají slova „vlastnické a řídící struktury klienta a jeho“.

 

43.

V § 11 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Tyto informace včetně kopií příslušných dokladů, pokud byly pořizovány, se ukládají u povinné osoby.“.

 

44.

V § 11 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 30 znějí:

(7) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) a b) bodech 1 až 11, která uzavře s klientem písemnou smlouvu o poskytnutí finanční služby, může bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající za klienta, je-li klient právnickou osobou, provést identifikaci klienta, jestliže

a)

klient zašle povinné osobě kopie pořízené způsobem uvedeným v § 10 odst. 4

1.

příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti,

2.

dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru,

b)

první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle písmene a) bodu 2 a

c)

povinná osoba nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta.

(8) Bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající jménem klienta, je-li klient právnickou osobou, může povinná osoba provést identifikaci klienta, jestliže

a)

klient sdělí povinné osobě identifikační údaje podle § 5 odst. 1 a požadované další údaje k identifikaci podle § 5 odst. 2 jí stanoveným způsobem,

b)

povinná osoba ověří totožnost příslušné fyzické osoby u kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu30) a

c)

povinná osoba nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta.

__________

30)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

 

45.

V § 11 odst. 9 se slova „odstavcích 1 a 4 až 6“ nahrazují slovy „odstavcích 1, 2 a 5 až 8“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při posuzování rizika povinná osoba zohlední rizikové faktory uvedené v hodnocení rizik podle § 21a.“.

 

46.

V § 11 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Povinné osoby si při postupu podle odstavců 1 a 2 za účelem plnění povinností podle § 9 mohou vzájemně vyměňovat příslušné informace související s obchody, jež se jejich prostřednictvím uskutečňují. Výměna informací a spoléhání se na jinou osobu při činnostech podle odstavců 1, 2 a 5 až 8 není možné u osob působících ve vysoce rizikových třetích zemích, s výjimkou poboček a dceřiných společností osob usazených v některém z členských států Evropské unie, naplňujících v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie.“.

 

47.

V § 12 se slova „odst. 4 a 6“ nahrazují slovy „odst. 5 až 8“.

 

48.

Nadpis § 13 zní: „Zjednodušená identifikace a kontrola klienta“.

 

49.

V § 13 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Povinná osoba může provádět zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta ve vztahu ke kategoriím klientů s potenciálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a to pokud je klient“.

 

50.

V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

 

51.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

52.

V § 13 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slova „Evropských společenství a“ zrušují.

 

53.

V § 13 odst. 1 písm. f) se na konci textu bodu 4 čárka nahrazuje slovem „a“.

 

54.

V § 13 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta může povinná osoba uplatnit také u“.

 

55.

V § 13 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmena c) a d) se zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

 

56.

V § 13 odst. 2 písm. c) bodě 2 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

 

57.

V § 13 odstavec 3 zní:

(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 postačí, když povinná osoba pouze

a)

ověří, zda jsou splněny uvedené podmínky,

b)

vhodným způsobem zjistí a zaznamená identifikační údaje klienta a

c)

zjistí podle informací, které má k dispozici, zda některý z klientů, poskytovaný produkt nebo konkrétní obchod nepředstavuje zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu; v případě pochybnosti se zjednodušená identifikace a kontrola klienta podle odstavců 1 a 2 neuplatní.“.

 

58.

V § 13 odst. 4 se slova „Výjimka podle odstavce 2“ nahrazují slovy „Zjednodušená identifikace a kontrola klienta“.

 

59.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

§ 13a

 

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

 

(1) Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u

a)

elektronických peněz uchovávaných na médiu, které nelze dobíjet, pokud nejvyšší uchovávaná částka nepřekročí 250 EUR, nebo 500 EUR, jde-li o elektronické peníze, které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce,

b)

elektronických peněz uchovávaných na médiu, které lze dobíjet, pokud může být použito pouze k provedení vnitrostátní platební transakce a celkový měsíční limit pro odchozí platby a současně i nejvyšší uchovávaná částka nepřesahuje 250 EUR, nebo

c)

platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 EUR a současně celkový limit plateb realizovaných z jednoho telefonního čísla pro kalendářní rok nepřesahuje 2 500 EUR.

(2) Platební prostředky uvedené v odstavci 1 lze používat výhradně k nákupu zboží nebo služeb a nesmí být pořizovány nebo dobíjeny prostřednictvím anonymních elektronických peněz.

(3) Výjimka podle odstavce 1 se nepoužije, když je na žádost držitele platebního prostředku zpětně vyměněna částka vyšší než 100 EUR.

(4) Povinná osoba sleduje transakce týkající se platebního prostředku uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné zjistit podezřelý obchod podle § 6.“.

 

60.

§ 14 a 15 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 20 znějí:

§ 14

 

Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků

 

Povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků20) se nevztahují na převody peněžních prostředků nebo peněžní služby, jimiž se provádí platba za dodávku zboží nebo poskytování služeb, pokud

a)

se převod uskuteční v České republice,

b)

poskytovatel platebních služeb příjemce je prostřednictvím příjemce platby vždy schopen pomocí jedinečného identifikátoru transakce vysledovat převod peněžních prostředků od fyzické nebo právnické osoby, která má s příjemcem dohodu o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, a

c)

převáděná hodnota nepřekročí 1 000 EUR.

 

§ 15

 

Neuskutečnění obchodu

 

(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 a

a)

klient

1.

se odmítne podrobit identifikaci,

2.

odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 4, nebo

3.

neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9,

b)

z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, nebo

c)

má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

(2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ majetku užitého v obchodu.

(3) Souhlas statutárního orgánu povinné osoby nebo jím pověřené osoby k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je třeba k

a) obchodnímu vztahu s politicky exponovanou osobou, nebo

b) byť i jen částečnému postoupení plnění ze životního pojištění, je-li v situaci uvedené v § 9 odst. 6 písm. c) bodě 3 zjištěno zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

__________

20)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847.“.

 

61.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Povinná osoba uchovává po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem

a)

identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků20),

b)

kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány,

c)

údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta,

d)

informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta podle § 9,

e)

dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13a a

f)

v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka.“.

 

62.

V § 16 odst. 3 se slova „písm. j) a k)“ nahrazují slovy „písm. i) a j)“.

 

63.

V § 18 odst. 1 se slova „Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovy „Finančnímu analytickému úřadu (dále jen „Úřad“)“.

 

64.

V § 18 odstavec 4 zní:

(4) Oznámení podezřelého obchodu přijímá Úřad. Adresu a podmínky pro doručování a další možnosti spojení pro podávání oznámení podezřelého obchodu zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

65.

V § 18 odst. 6 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

66.

V § 20 odst. 1 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

67.

V § 20 odst. 2 se slova „zejména u operací prováděných elektronickými platebními prostředky,“ zrušují a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

68.

V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

69.

V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „na dobu 72 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu ministerstvem“ nahrazují slovy „o další 2 pracovní dny“.

 

70.

V § 20 odst. 3 písm. b) se slova „72 hodin“ nahrazují slovy „3 pracovních dnů“.

 

71.

V § 20 odst. 4 se slova „přípustný rozklad“ nahrazují slovy „přípustné odvolání“.

 

72.

V § 20 odst. 5 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „Ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

73.

V § 20 odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „podalo“ se nahrazuje slovem „podal“.

 

74.

V § 20 odst. 7 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „povinná osoba provede příkaz klienta po uplynutí 3 kalendářních dnů“ se nahrazují slovy „odklad splnění příkazu klienta nebo zajištění majetku podle odstavce 1 nebo 3 se prodlužuje o 3 pracovní dny“.

 

75.

V § 21 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Povinná osoba zavede a uplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik podle § 21a a k naplnění dalších povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) vypracuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, na základě hodnocení rizik podle § 21a a v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti tohoto zákona, písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených tímto zákonem (dále jen „systém vnitřních zásad“). Součástí písemného systému vnitřních zásad je i písemné hodnocení rizik podle § 21a odst. 2. Systém vnitřních zásad včetně hodnocení rizik schvaluje statutární orgán povinné osoby.“.

 

76.

V § 21 odst. 3 a 4 se slova „písm. b) až d), h) a i)“ nahrazují slovy „písm. b) až d) a h)“.

 

77.

V § 21 odst. 5 písm. f) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

78.

V § 21 odst. 5 písm. j) se text „§ 25 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 24a odst. 2“.

 

79.

V § 21 odst. 6 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“, za slova „systému vnitřních zásad“ se vkládají slova „včetně jeho nového znění“ a slova „povinnosti podle věty první“ se nahrazují slovy „tyto povinnosti“.

 

80.

V § 21 odst. 8 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

81.

V § 21 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

(9) Je-li to účelné pro účinné naplňování požadavků tohoto zákona, může Česká národní banka v mezích stanovených odstavcem 5 písm. c) a d) vyhláškou stanovit požadavky na zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad a hodnocení rizik podle § 21a některými povinnými osobami, vůči nimž Česká národní banka vykonává dohled21).

__________

21)

Například § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

82.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

 

Hodnocení rizik

 

(1) Povinná osoba identifikuje a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci její činnosti podléhající působnosti tohoto zákona. Při posuzování rizik zohlední povinná osoba i faktory možného vyššího rizika, uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) vypracuje nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, písemné hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro typy poskytovaných obchodů a obchodních vztahů, a to v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti tohoto zákona. Zohlední v něm rizikové faktory, zejména typ klienta, účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah, typ produktu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody vztahují.

(3) Součástí hodnocení rizik podle odstavců 1 a 2 jsou i opatření pro vnitřní kontrolu, kontrolu dodržování právních předpisů a prověřování zaměstnanců povinné osoby a podle rozsahu a povahy činností povinné osoby i zřízení nezávislého útvaru pro testování těchto opatření, strategií a postupů podle § 21 odst. 1.

(4) Povinná osoba hodnocení rizik podle odstavce 2 pravidelně aktualizuje, a to zejména před zahájením poskytování nových produktů.

(5) Povinné osoby, které jsou součástí skupiny, uplatňují skupinové strategie a postupy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně postupů ochrany údajů v rozsahu, který právo třetího státu umožňuje, a strategií a postupů pro sdílení informací v rámci skupiny. Uvedené strategie a postupy se rovněž uplatňují v pobočkách a dceřiných společnostech v jiných členských státech a třetích zemích.“.

 

83.

V § 22 odst. 1 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“, slova „neprodleně ministerstvo“ se nahrazují slovy „a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), d) a h) neprodleně Úřad“.

 

84.

V § 23 odst. 3 se za slovo „obchodů“ vkládají slova „ , požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta“.

 

85.

V § 24 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“, slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“, slovo „ministerstva“ se nahrazuje slovem „Úřadu“ a za slovo „oznámení“ se vkládají slova „a výkonu správního dozoru“.

 

86.

V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

(2) Povinné osoby poskytnou klientům před navázáním obchodního vztahu nebo provedením obchodu mimo obchodní vztah informace požadované podle zákona o ochraně osobních údajů31). Tyto informace obsahují zejména obecné upozornění týkající se povinnosti povinných osob podle tohoto zákona zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jak jsou uvedeny v § 1.

__________

31)

§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

87.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

§ 24a

 

(1) Povinná osoba ve svých pobočkách a dceřiných společnostech32), působících ve státech, které nejsou státy Evropského hospodářského prostoru, uplatňuje opatření pro kontrolu klienta a uchovávání záznamů, která jsou alespoň rovnocenná požadavkům práva Evropské unie1). Za tím účelem jim předává relevantní informace o uplatňovaných metodách a postupech.

(2) Povinná osoba, která má pobočku nebo dceřinou společnost ve státě, jehož právní předpisy nedovolují uplatňování rovnocenných opatření podle odstavce 1, o tom informuje Úřad a přijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a zabránění přenosu těchto rizik na území České republiky a dalších států Evropského hospodářského prostoru.

(3) Povinná osoba, která má pobočku nebo provozovnu v jiném členském státě Evropské unie, zajistí, že tato pobočka nebo provozovna dodržuje vnitrostátní předpisy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tohoto jiného členského státu.

(4) Povinná osoba na žádost Úřadu v jím stanovené lhůtě sdělí informaci, zda udržuje nebo v předchozích 10 letech udržovala obchodní vztah s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, vůči níž měla povinnost identifikace, a o povaze tohoto vztahu. K tomuto účelu zavede povinná osoba účinný systém, odpovídající velikosti instituce a povaze její podnikatelské činnosti.

__________

32)

§ 74 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

 

88.

V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Úvěrová“ vkládají slova „nebo finanční“, slovo „bankovního“ se zrušuje a za slovo „úvěrovou“ se vkládá slovo „ , finanční“.

 

89.

V § 25 odst. 1 písm. c) se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

 

90.

V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Úvěrová“ vkládají slova „nebo finanční“ a slovo „bankovního“ se zrušuje.

 

91.

V § 25 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a dalších rizikových faktorech“.

 

92.

V § 25 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „a“.

 

93.

V § 25 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

zjistí a zhodnotí opatření prováděná respondenční institucí proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně způsobu a kvality provádění identifikace a kontroly klienta a schopnosti poskytnout tyto informace na vyžádání, jakož i schopnosti poskytování informací o plátci a příjemci při převodech peněžních prostředků.“.

 

94.

V § 25 odst. 3 se slovo „bankovního“ zrušuje a za slovo „úvěrové“ se vkládají slova „nebo finanční“.

 

95.

V § 25 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

 

96.

V § 26 odst. 1 a v § 27 odst. 1 a 2 se za text „§ 24“ vkládá text „odst. 1“.

 

97.

V § 26 odst. 4 a v § 27 odst. 3 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

98.

V § 27 odst. 4 se za text „§ 24“ vkládá text „odst. 1“, slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

99.

Nadpis § 28 zní: „Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti“.

 

100.

V § 28 úvodní části ustanovení se text „písm. e)“ nahrazuje textem „písm. d)“, slova „přijímá platbu“ se nahrazují slovy „uskutečňuje obchod“ a částka „15 000 EUR“ se nahrazuje částkou „10 000 EUR“.

 

101.

V § 28 písm. a) se slova „výjimka podle § 13“ nahrazují slovy „možnost zjednodušeného postupu podle § 13 nebo výjimka podle § 13a“.

 

102.

V § 28 písm. b) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 4“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

103.

V § 29 odst. 1 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

 

104.

V § 29 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

105.

Za § 29a se vkládá nový § 29b, který včetně nadpisu zní:

§ 29b

 

Uchovávání údajů o skutečném majiteli

 

(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

(2) Svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti zaznamenává údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele svěřenského fondu nebo právního uspořádání ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d).

(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

(4) Údaje o skutečném majiteli právnické osoby, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se zapisují do evidence údajů o skutečných majitelích způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby, Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně držené účasti nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.“.

 

106.

V nadpisu části třetí se slovo „MINISTERSTVA“ nahrazuje slovem „ÚŘADU“.

 

107.

V nadpisu hlavy I se slovo „MINISTERSTVA“ nahrazuje slovem „ÚŘADU“.

 

108.

V části třetí se na začátek hlavy I vkládají nové § 29c a 29d, které včetně nadpisu znějí:

Úřad

 

§ 29c

 

(1) Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen Ministerstvu financí.

(2) Úřad působí v oblastech činnosti upravených tímto a dalšími právními předpisy, včetně rozhodování o zahájení a způsobu ukončení šetření, o získávání, zpracování a sdílení informací a o provádění kontrol.

(3) Úřad při své činnosti uplatňuje taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.

(4) Činnost Úřadu materiálně, administrativně a finančně zajišťuje Ministerstvo financí. Úřad je účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

 

§ 29d

 

(1) Úřad řídí ředitel.

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě.“.

 

109.

V § 30 odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

110.

V § 30 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

111.

V § 30 odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 32 až 38 znějí:

(3) Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací z evidence uvedené v odstavci 4. Zpracovatel nebo správce evidence poskytne informace bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zpracovatel nebo správce evidence jsou povinni žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

(4) Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu a výkon správního dozoru žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z informačního systému evidence občanských průkazů32), informačního systému evidence cestovních dokladů33), informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů33), informačního systému cizinců, informačního systému evidence obyvatel34), katastru nemovitostí35), základního registru obyvatel36), základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci36), základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí36), základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností36), informačního systému územní identifikace36), registru silničních vozidel37), centrálního registru silničních vozidel37), registru historických a sportovních vozidel37), registru řidičů38) a centrálního registru řidičů38).

(5) Úřad žádá o poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 pouze způsobem, který mu umožní uchovávat identifikační údaje zaměstnance, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O těchto skutečnostech jsou zpracovatel nebo správce evidence povinni zachovávat mlčenlivost.

__________

32)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

33)

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

34)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

35)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

36)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

37)

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

112.

V § 30 odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

113.

Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

§ 30a

 

Hodnocení rizik na úrovni České republiky

 

(1) Úřad koordinuje proces posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni České republiky (dále jen „národní hodnocení rizik“). Na zpracování národního hodnocení rizik a jeho průběžné aktualizaci se podílí rovněž povinné osoby, Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení, ostatní zainteresované státní orgány a další instituce.

(2) Posouzení rizik podle odstavce 1 zohlední i faktory možného vyššího rizika, uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a hodnocení rizik provedená orgány Evropské unie a dalšími nadnárodními nebo mezinárodními institucemi.

(3) Národní hodnocení rizik slouží zejména ke zdokonalení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na úrovni státní správy a u povinných osob.

(4) Národní hodnocení rizik se aktualizuje zejména s ohledem na vývoj rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a činnost orgánů Evropské unie.

(5) Na základě dílčího hodnocení rizik jednotlivými subjekty podle odstavce 1 Úřad vypracovává a předkládá vládě k projednání konečnou verzi národního hodnocení rizik a jeho aktualizace.“.

 

114.

V § 31 odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „oprávněno“ se nahrazuje slovem „oprávněn“.

 

115.

V § 31 odst. 2 a 3 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

116.

V § 31 odst. 4 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

117.

§ 31a se včetně nadpisu zrušuje.

 

118.

Nadpis nad označením § 31b zní: „Kontrola činnosti Úřadu“.

 

119.

V § 31b odst. 1 se slova „Finančního analytického útvaru“ nahrazují slovem „Úřadu“.

 

120.

V § 31b odst. 3 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „ředitele Úřadu“.

 

121.

V § 31c odst. 1 a 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „činnosti Finančního analytického útvaru“ se nahrazují slovy „své činnosti“.

 

122.

V § 31c odst. 3 se slova „případě, o kterém nebylo ukončeno šetření vedené podle tohoto zákona, a o případě předaném podle § 32, pokud by takový údaj mohl ohrozit probíhající šetření“ nahrazují slovy „neukončeném šetření vedeném podle tohoto zákona, nebo o šetření vedeném na základě § 30 odst. 6 anebo předaném podle § 32, pokud by takový údaj mohl ohrozit činnost orgánu činného v trestním řízení nebo zpravodajské služby“.

 

123.

V § 31c odst. 4 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

124.

V § 31c odst. 5 se slova „Finančního analytického útvaru“ nahrazují slovem „Úřadu“.

 

125.

V § 32 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

126.

V § 32 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“, za slovo „činnosti“ se vkládají slova „Policie České republiky“, slova „celních orgánů“ se nahrazují slovy „orgánů Celní správy České republiky“, za slovo „zjištěních“ se vkládají slova „Policii České republiky“ a slova „nebo pokud nepostupovalo podle odstavce 1“ se zrušují.

 

127.

V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zjistí-li Úřad skutečnosti důležité pro ochranu významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, poskytne o tom informaci příslušné instituci, není-li poskytnutí této informace v rozporu s účelem tohoto zákona. Uplatní přitom ochranu oprávněných zájmů jiných osob podle § 39 odst. 4.“.

 

128.

V § 33 odst. 1 a 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

129.

V § 34 odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“, slova „povinná osoba“ se nahrazují slovy „finanční instituce“ a za text „§ 2 odst. 1“ se vkládá text „písm. b)“.

 

130.

V § 34 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 4 a v § 34 odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

131.

V § 34 odst. 5 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

132.

V § 34 odst. 7 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

133.

V § 34 odst. 9 se slovo „Rozklad“ nahrazuje slovem „Odvolání“.

 

134.

V § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ministerstvo, které“ nahrazují slovy „Úřad, který“.

 

135.

V § 35 odst. 1 písm. c) se text „písm. j) a k)“ nahrazuje textem „písm. i) a j)“.

 

136.

V § 35 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o plátci“ se nahrazují slovy „Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků“.

 

137.

V § 35 odst. 3 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

138.

V § 35 odst. 4 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

139.

V § 35 odst. 5 a v § 36 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

140.

V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Dozorčí úřad uvedený v odstavci 1 písm. a) až c) uplatňuje při výkonu správního dozoru podle tohoto zákona svá dozorová oprávnění podle právních předpisů upravujících jeho působnost.“.

 

141.

V § 36 odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

142.

V § 37 odst. 2 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

143.

V § 38 odst. 1 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“, slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“, slovo „ministerstvem“ se nahrazuje slovem „Úřadem“ a za text „§ 24“ se vkládá text „odst. 1“.

 

144.

V § 38 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

145.

V § 39 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „Policii České republiky,“.

 

146.

V § 39 odst. 1 písm. h) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

147.

V § 39 odst. 1 písm. j) se slovo „oznámení“ nahrazuje slovem „sdělení“ a slovo „ministerstva“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

148.

V § 39 odst. 2 písm. a), b) a c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

149.

V § 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až m)

a)

se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména s ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů,

b)

nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla žádost podána.“.

 

150.

V § 40 odst. 1 se za slova „části se“ vkládají slova „s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e)“.

 

151.

V § 40 odst. 2 se za text „§ 39“ vkládá text „odst. 1 písm. e) a“.

 

152.

V § 41 odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

153.

V § 42 odst. 3 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

154.

V § 43 odst. 1 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“, slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „stanovenou v“ se nahrazují slovem „podle“.

 

155.

V § 44 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo“.

 

156.

§ 45 včetně nadpisu zní:

§ 45

 

Nesplnění informační povinnosti

 

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 1 nebo § 24a odst. 4,

b)

nepředá relevantní informaci své pobočce nebo dceřiné společnosti podle § 24a odst. 1,

c)

nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití podle § 24a odst. 1, nebo

d)

v rozporu s § 24a odst. 3 nezajistí dodržování předpisů jiného členského státu v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu svojí pobočkou nebo provozovnou působící v tomto jiném členském státě.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

 

157.

V § 46 odst. 1 se slova „ministerstvu podezřelý obchod“ nahrazují slovy „Úřadu podezřelý obchod podle § 18 odst. 1“.

 

158.

V § 47 odst. 2 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

 

159.

V § 48 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a za slova „podle § 21 odst. 6“ se vkládají slova „ , neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky“.

 

160.

V § 48 odstavec 3 zní:

(3) Povinná osoba, které je v § 21a odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevypracuje hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu nebo ve stanovené lhůtě, nebo

b)

hodnocení rizik pravidelně neaktualizuje.“.

 

161.

V § 48 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 21 odst. 1 nezavede nebo neuplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených tímto zákonem, nebo

b)

nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

162.

V § 48 odst. 5 se za slovo „Úvěrová“ vkládají slova „nebo finanční“.

 

163.

V § 48 odst. 8 se slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavců 4 až 6“.

 

164.

V § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství, který určuje obsah informací, doprovázejících takové převody“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků“.

 

165.

V § 49 odst. 1 písm. a) až d) se za slovo „plátci“ vkládají slova „a příjemci“.

 

166.

Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

§ 51a

 

(1) Za správní delikt povinné osoby podle § 43 až 49 může správní orgán uvedený v § 35 odst. 1 s přihlédnutím k povaze a závažnosti, jakož i k dalším okolnostem spáchaného správního deliktu, uložit též sankci zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu.

(2) Sankce zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o správním deliktu na internetových stránkách Úřadu po dobu 5 let.

(3) Sankce zveřejnění rozhodnutí o správním deliktu nelze uložit, pokud se má za to, že

a)

by její uložení bylo zcela zjevně nepřiměřené povaze a závažnosti spáchaného správního deliktu, nebo

b)

by tím došlo k ohrožení stability finančních trhů.

(4) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než pachatele.“.

 

167.

V § 52 odstavec 5 zní:

(5) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů podle § 50, projednává orgán uvedený v § 35 odst. 1, který porušení zákona zjistil.“.

 

168.

V § 52 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

169.

V § 52 odst. 7 se věta první zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Je-li správní delikt projednáván Českou národní bankou, je příjem z náhrady nákladů řízení příjmem České národní banky; na příjmy z náhrady nákladů řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.“.

 

170.

Za § 52 se vkládá nový § 52a, který zní:

§ 52a

 

(1) Úřad vede evidenci zahájených a ukončených řízení o správních deliktech podle § 43 až 49 (dále jen „evidence“).

(2) Příslušný dozorčí úřad, který zahájil řízení o správním deliktu podle § 43 až 49, sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence následující údaje:

a)

datum zahájení řízení o správním deliktu,

b)

identifikační údaje podezřelého ze správního deliktu,

c)

zákonné označení správního deliktu,

d)

popis skutku, v němž je správní delikt spatřován, a

e)

označení orgánu, který vede řízení o správním deliktu.

(3) Po pravomocném ukončení řízení o správním deliktu podle § 43 až 49 příslušný dozorčí úřad sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence údaj o způsobu ukončení řízení a zároveň mu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o správním deliktu.

(4) Evidence je vedena elektronicky. Údaje z evidence poskytne Úřad dozorčímu úřadu uvedenému v § 35 odst. 1 pro plnění úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti na vyžádání nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Úřad průběžně sleduje jednotlivě vedená řízení o správních deliktech podle § 43 až 49 a na vyžádání dozorčích úřadů je informuje o předchozích řízeních vedených s týmž subjektem a řízeních s podobným předmětem.“.

 

171.

V § 54 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

172.

V § 54 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Je-li platba rozdělena na několik samostatných plnění, je hodnotou obchodu nebo platby jejich součet, jestliže spolu tato plnění souvisí.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

173.

V § 54 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 39 znějí:

(7) Smlouva o účtu, jednorázový vklad, pojistná smlouva a poskytování platebních služeb prostřednictvím elektronických peněz nebo veřejné mobilní sítě je pro účely tohoto zákona vždy obchodním vztahem.

(8) Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám uplatní povinná osoba ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby, než povinná osoba na základě hodnocení rizik vyloučí u klienta riziko specifické pro politicky exponované osoby. Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě, o níž je povinné osobě známo, že jedná ve prospěch politicky exponované osoby.

(9) Ustanovení vztahující se ke klientovi se přiměřeně použijí i vůči osobě jednající jménem klienta.

(10) Pravidla zákona o ochraně osobních údajů se na činnosti vykonávané povinnými osobami podle tohoto zákona použijí v rozsahu povinností správce při zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů39).

__________

39)

§ 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.“.

 

174.

V § 55 odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

175.

V § 55 odstavec 4 zní:

(4) Zaměstnanci Úřadu se při výkonu činností podle tohoto zákona prokazují služebním průkazem, jehož vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí.“.

 

176.

§ 56 se včetně nadpisu zrušuje.

 

177.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 253/2008 Sb.

 

Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2

1.

Rizikové faktory klienta:

a)

obchodní vztah je realizován za neobvyklých okolností,

b)

klient je usazen v zeměpisné oblasti s vyšším rizikem, jak je stanoveno v bodě 3,

c)

právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti je osobním nástrojem držby aktiv,

d)

klient je obchodní korporací, v níž mohou působit pověření akcionáři nebo společníci nebo která vydává akcie ve formě na doručitele,

e)

klient při své podnikatelské činnosti ve velké míře využívá hotovost, nebo

f)

vlastnická struktura klienta se zdá neobvyklá nebo příliš složitá vzhledem k povaze jeho obchodní činnosti.

2.

Faktory týkající se produktů, služeb, transakcí nebo distribučních kanálů:

a)

využívání služeb privátního bankovnictví,

b)

využívání produktů nebo transakcí, které by mohly napomáhat anonymitě,

c)

obchodní vztahy nebo transakce bez osobní přítomnosti klienta nebo za něj jednající fyzické osoby a bez určitých bezpečnostních opatření, jako jsou například elektronické podpisy,

d)

příchozí platby od neznámých nebo nespřízněných třetích osob, nebo

e)

nové produkty a nové obchodní postupy, včetně nových distribučních systémů, a použití nových nebo rozvíjejících se technologií pro nové nebo již existující produkty.

3.

Faktory zeměpisného rizika:

a)

země, které byly orgány Evropské unie nebo mezinárodními institucemi, zabývajícími se opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo šíření zbraní hromadného ničení označeny jako země, které nemají účinné systémy pro boj proti praní peněz a financování terorismu, nebo se podílí na nelegálním šíření zbraní hromadného ničení,

b)

země, které byly ve věrohodných zdrojích označeny jako země s významnou úrovní korupce nebo jiné trestné činnosti,

c)

země, na něž byly uvaleny sankce, embarga nebo podobná omezující opatření uložená například Evropskou unií nebo Organizací spojených národů, nebo

d)

země, které poskytují finanční prostředky nebo podporu pro teroristickou činnost nebo ve kterých působí identifikované teroristické organizace.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zajistí, že její řídící orgán schválí v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, písemné hodnocení rizik vypracované podle § 21a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Hodnocení rizik podle bodu 1 doručí úvěrová instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz, finanční instituce uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Finančnímu analytickému úřadu do 30 dnů ode dne jeho schválení podle bodu 1. Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má tuto povinnost vůči České národní bance.

3.

Řízení a postupy, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebyly Ministerstvem financí ukončeny, dokončí Finanční analytický úřad podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České republiky zařazeným ve Finančním analytickém útvaru Ministerstva financí přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Finanční analytický úřad.

5.

Státní zaměstnanec ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zařazen na služebním místě ve Finančním analytickém útvaru Ministerstva financí, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru zařazeným ve Finančním analytickém úřadu; ředitel Finančního analytického úřadu do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne o zařazení státního zaměstnance na služební místo; platové zařazení státního zaměstnance se nemění.

6.

Státní zaměstnanec ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován na služebním místě představeného ve Finančním analytickém útvaru Ministerstva financí, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona státním zaměstnancem a představeným ve služebním poměru zařazeným na služebním místě představeného ve Finančním analytickém úřadu; ředitel Finančního analytického úřadu do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne o jmenování státního zaměstnance na služební místo představeného; platové zařazení státního zaměstnance se nemění.

7.

Státní zaměstnanec ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován na služebním místě ředitele Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ředitelem Finančního analytického úřadu; platové zařazení státního zaměstnance se nemění. Státní zaměstnanec uvedený ve větě první může vykonávat službu na služebním místě ředitele Finančního analytického úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto služební místo obsazeno na základě výběrového řízení, které vyhlásí státní tajemník v Ministerstvu financí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; ustanovení § 186 odst. 4 věty druhé zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se použije obdobně.

8.

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými bylo příslušné hospodařit Ministerstvo financí v rozsahu potřebném pro činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Finanční analytický úřad.

9.

Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí, plní a vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Finanční analytický úřad.

10.

Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku oznámí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstříkovému soudu údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118e zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní zapsané právnické osoby oznámí údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118f zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovy „Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“)“.

 

2.

V § 9 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“, slovo „mohlo“ se nahrazuje slovem „mohl“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

3.

V § 10 odst. 1 a v § 11 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

4.

V § 11 odst. 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „ministerstva vydá ministerstvu“ se nahrazují slovy „Úřadu vydá Úřadu“.

 

5.

V § 11 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 12 odst. 2 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

6.

V nadpisu § 12 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

 

7.

V § 12 odst. 1 písm. h) bodě 2 a v § 12 odst. 6 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

8.

V § 12 odst. 3 se slovo „Rozklad“ nahrazuje slovem „Odvolání“ a slovo „Rozkladu“ se nahrazuje slovem „Odvolání“.

 

9.

V § 12 odst. 4 se slovo „rozklad“ nahrazuje slovem „odvolání“ a slovo „rozkladu“ se nahrazuje slovem „odvolání“.

 

10.

V § 12 odst. 7 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“, slovo „ministerstvu“ se nahrazuje slovy „tomuto Úřadu“ a slovo „ministerstva“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

11.

V § 12 odst. 8 a v § 13 odst. 3 a 8 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

12.

V § 13 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „ministerstvo oprávněno“ se nahrazují slovy „Úřad oprávněn“.

 

13.

V § 13 odst. 4 a 7 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

14.

V § 13 odst. 5 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slova „Ministerstvo přitom není oprávněno“ se nahrazují slovy „Úřad přitom není oprávněn“.

 

15.

V § 13 odst. 9 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

16.

V § 13 odst. 10 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

17.

V § 14 odst. 1 se slova „Ministerstvo je k naplnění účelu tohoto zákona oprávněno“ nahrazují slovy „Úřad je k naplnění účelu tohoto zákona oprávněn“.

 

18.

V § 14 odst. 2 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

19.

V § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „Ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

20.

V § 14 odst. 4 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

21.

V § 14 odst. 5, 6 a 8 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

22.

V § 14 odst. 7 se slova „Ministerstvo je oprávněno“ nahrazují slovy „Úřad je oprávněn“, slova „oprávněno sdružovat“ se nahrazují slovy „oprávněn sdružovat“ a slovo „Ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

23.

V § 14 odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje slovem „Úřad“.

 

24.

V § 15 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“ a slovo „ministerstvu“ se nahrazuje slovem „Úřadu“.

 

25.

V § 16 odst. 1 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovem „Úřadu“ a slovo „ministerstvem“ se nahrazuje slovem „Úřadem“.

 

26.

V § 16 odst. 4 a v § 20 odst. 6 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Úřad“.

 

27.

V § 20 odstavec 7 zní:

(7) Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Příjem z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního rozpočtu.“.

 

28.

V § 20 se odstavec 8 zrušuje.

 

29.

V § 22 odst. 2 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

 

30.

V § 23 odst. 2 se za slovo „Ministerstvo“ vkládá slovo „financí“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (čl. 4)

Čl. IV

Za část třetí zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

 

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

 

§ 118b

 

(1) Zřizuje se evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku podle tohoto zákona a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů podle tohoto zákona, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „evidence skutečných majitelů“).

(2) Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy.

(3) Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě. Evidenci skutečných majitelů vede rejstříkový soud.

 

§ 118c

 

Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Ustanovení částí první až čtvrté se na evidenci skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli nepoužijí, není-li dále stanoveno jinak.

 

§ 118d

 

Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce podle § 2 odst. 1.

 

§ 118e

 

(1) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis údajů o skutečném majiteli“) může podat osoba, která je podle tohoto nebo jiného zákona oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku; § 11 odst. 3 se nepoužije.

(2) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

(3) Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli lze učinit pouze na formuláři. Ustanovení § 19, 22 až 24 se použijí obdobně.

(4) Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formuláře pro návrh na zápis údajů o skutečném majiteli. Formulář Ministerstvo spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 118f

 

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje

a)

jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

b)

datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,

c)

státní příslušnost a

d)

údaj o

1.

podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,

2.

podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

3.

jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

 

§ 118g

 

(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 až 5 ani se neuveřejňují.

(2) Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci narození skutečného majitele a údajů podle § 118f písm. c) a d) obdržet ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku. Na výpis z evidence skutečných majitelů se § 3 a 4 použijí obdobně.

(3) Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli

a)

soudu pro účely soudního řízení,

b)

orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,

c)

správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy,

d)

zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,

e)

Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

f)

České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,

g)

Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,

h)

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu,

i)

povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta,

j)

poskytovateli veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole17),

k)

řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201318),

l)

platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201319),

m)

tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

(4) Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3, bude-li zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují. Způsob přístupu k údajům o skutečném majiteli stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

(5) Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. i) a m) náleží náhrada nákladů. Výše této náhrady nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem a aktualizací aplikace umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady nákladů a obsah povinností spojených s přístupem podle věty první stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

 

§ 118h

 

(1) Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů, aniž by o tom vydával rozhodnutí, pouze na základě návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli.

(2) K návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis týká. Ustanovení § 75 a 76 se použijí obdobně.

(3) Rejstříkový soud nezapíše údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, jestliže návrh na zápis údajů o skutečném majiteli

a)

byl učiněn osobou, která k tomu není oprávněna,

b)

nebyl učiněn předepsaným způsobem,

c)

neobsahuje všechny předepsané náležitosti,

d)

je nesrozumitelný nebo neurčitý,

e)

nebyl podán s listinami, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o skutečném majiteli.

(4) Nemohou-li být údaje o skutečném majiteli zapsány do evidence skutečných majitelů podle odstavce 3, odešle o tom rejstříkový soud ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli vyrozumění tomu, kdo návrh učinil, a uvede důvody neprovedení tohoto zápisu, včetně poučení, jak lze nedostatky odstranit.

(5) Ustanovení § 87 a § 95 odst. 1 se použijí obdobně. Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v evidenci opraví předseda senátu kdykoliv i bez návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li rejstříkový soud údaje o skutečném majiteli, které mají podklad v přiloženém notářském zápisu, zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj jiným zákonem.

(7) Není-li v této části stanoveno jinak, použijí se na řízení o návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli ustanovení zákona upravujícího občanské soudní řízení.

 

§ 118i

 

(1) Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na zápis údajů o skutečném majiteli. Byl-li však soudní poplatek z návrhu zaplacen až poté, co návrh došel soudu, nebo došlo-li ke změně návrhu, běží lhůta podle věty první až ode dne zaplacení soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný návrh.

(2) Rejstříkový soud provede zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni provedení.

 

§ 118j

 

Notář provede zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, jestliže jsou splněny předpoklady podle § 108. Ustanovení § 110, 112, 113 a 116 se na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů prováděné notářem použijí obdobně.

__________

17)

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších předpisů.

19)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách (čl. 5)

Čl. V

V § 38 odst. 3 písm. e) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „Ministerstva financí“ nahrazují slovy „Finančnímu analytickému úřadu“.

ČÁST PÁTÁ

Změna daňového řádu (čl. 6)

Čl. VI

V § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se slova „Ministerstvu financí“ nahrazují slovy „Finančnímu analytickému úřadu“.

Čl. VII

V § 11 odst. 4 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 123/2010 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se slova „Ministerstva financí“ nahrazují slovy „Finančního analytického úřadu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy (čl. 8)

Čl. VIII

V § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se slova „Ministerstvem financí“ nahrazují slovy „Finančním analytickým úřadem“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu (čl. 9)

Čl. IX

V § 6 odst. 4 písm. c) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí“ nahrazují slovy „Finančnímu analytickému úřadu“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech (čl. 10)

Čl. X

V § 640 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se slova „Ministerstvu financí“ nahrazují slovy „Finančnímu analytickému úřadu“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 11)

Čl. XI

V § 128 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, odstavec 7 zní:

(7) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není též plnění povinnosti vůči Finančnímu analytickému úřadu vyplývající ze zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu35) nebo ze zákona o provádění mezinárodních sankcí36) a vůči Ministerstvu financí, jde-li o plnění povinnosti vyplývající z tohoto zákona, pro účely analýz finančního trhu a přípravy právních předpisů v oblasti finančního trhu.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jde-li o

a)

zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, nebo jeho změny,

b)

zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo

c)

zápis údajů podle § 118f písm. d) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jeho změny.“.

 

2.

Za § 16 se vkládá nový § 16b, který zní:

§ 16b

 

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence údajů o skutečném majiteli.“.

 

3.

V příloze se za Položku 24 vkládá nová Položka 24a, která zní:

Položka 24a

Za zápis údajů o skutečném majiteli podle § 118f zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 1 000 Kč.“.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby zapsané do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:

1.

V § 41 odst. 8 se slova „§ 122 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 7“.

 

2.

V § 104 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

3.

V § 122 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „a“.

 

4.

V § 122 odst. 3 písm. b) se slova „odst. 1, a“ nahrazují tečkou.

 

5.

V § 122 odst. 3 se písmeno c) a dovětek odstavce za středníkem zrušují.

 

6.

V § 122 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

(5) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2.

seznam akcionářů,

3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

7.

V § 122 odst. 6 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 5“.

 

8.

V § 122 odst. 7 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 5“.

 

9.

V § 123 písm. b) bodech 3 a 4 se slova „odst. 1“ zrušují.

 

10.

V § 124 odst. 3 se slova „dokladů podle § 122 odst. 3 písm. c)“ nahrazují slovy „informací zjištěných podle § 122 odst. 4 nebo 5“.

 

11.

V § 125 odst. 2 se slova „§ 122 odst. 3 a 5“ nahrazují slovy „§ 122 odst. 3 až 7“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 15)

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.