Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

458/2016 Sb. znění účinné od 14. 1. 2017

458

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se mění takto:

1.

V § 448 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru.

(2)

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak․ Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.“.

 

2.

V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.

(4)

Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru uvede ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.