Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

460/2016 Sb. znění účinné od 30. 12. 2016

Dnem 30. prosince 2016 nabývají účinnosti pouze ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6.

Ustanovení části první čl. I bodů 13 až 22 a čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 28. 2. 2017.

460

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna občanského zákoníku (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto:

1.

§ 35 zní:

§ 35

 

Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.“.

 

2.

§ 59 zní:

§ 59

 

(1)

Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

(2)

Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.“.

 

3.

V § 113 odst. 2 se slova „pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům“ zrušují.

 

4.

§ 115 až 117 se zrušují.

 

5.

V § 164 se odstavec 3 zrušuje.

 

6.

V § 441 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“.

 

7.

V § 498 odst. 1 se slova „jiný právní předpis“ nahrazují slovem „zákon“.

 

8.

§ 509 zní:

§ 509

 

Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“.

 

9.

V § 709 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.“.

 

10.

V § 901 odst. 1 se slovo „úpadku“ nahrazuje slovem „konkursu“ a za slova „majetek rodiče“ se doplňují slova „nebo zastavením insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek rodiče zcela nepostačující“.

 

11.

V § 901 odst. 2 se za slovo „konkursu“ vkládají slova „nebo zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,“.

 

12.

V § 921 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.“.

 

13.

V § 1124 odstavec 1 zní:

(1)

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“.

 

14.

V § 1124 odst. 2 větě první se slova „Předkupní právo mají spoluvlastníci“ nahrazují slovy „Odstavec 1 se použije“ a dosavadní věta druhá se zrušuje.

 

15.

§ 1125 zní:

§ 1125

 

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.“.

 

16.

V § 1451 větě první se slovo „vznikne“ nahrazuje slovy „je zřízen“.

 

17.

V § 1451 se věta poslední zrušuje.

 

18.

V § 1451 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

(3)

Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku.“.

 

19.

V § 1452 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ zrušuje.

 

20.

V § 1452 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.“.

 

21.

V § 1457 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Jmenování nebo jiné určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu je účinné dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

22.

Na konci § 1474 se doplňuje věta „Svěřenský správce podá návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do třiceti dnů od zániku svěřenského fondu.“.

 

23.

V § 1537 se věta poslední zrušuje.

 

24.

§ 1867 zní:

§ 1867

 

Uzavřel-li spotřebitel na období delší než jeden rok smlouvu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami, má právo ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel výzvu podle § 1866 odst. 2, počínaje obdržením výzvy k zaplacení druhé splátky, vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto ustanovení se nedotýká jiných způsobů zániku závazku stanovených zákonem nebo smlouvou.“.

 

25.

V § 1988 odst. 2 se slova „ , a proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu“ zrušují.

 

26.

V § 2045 odst. 1 se slova „ve výši nepřesahující jejich polovinu“ zrušují.

 

27.

V § 2254 odst. 1 se slovo „šestinásobek“ nahrazuje slovem „trojnásobek“.

 

28.

§ 2301 zní:

§ 2301

 

(1)

Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve nájemcovy dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.

(2)

Pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou nedohodnou jinak.

(3)

Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce.“.

 

29.

V § 3025 odst. 2 se čárka za slovy „Odborová organizace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a jejich pobočné organizace“ se zrušují.

 

30.

V § 3025 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to platí obdobně, pokud dochází ke změně nebo zániku odborové organizace“.

 

31.

V § 3033 odst. 1 se slovo „tří“ nahrazuje slovem „pěti“.

 

32.

V § 3041 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Ustanovení odstavce 2 části věty druhé za středníkem se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahuje.“.

 

33.

V § 3046 se čárka za slovy „odborové organizace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „ , mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace“ se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Vyžaduje-li se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro právní jednání, k němuž dojde po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, forma veřejné listiny, postačí, vyhovuje-li forma plné moci k tomuto právnímu jednání požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Předkupní právo podle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ke stavbě podle § 509 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i předkupní právo, které takto vzniklo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Svěřenský fond, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis podán v této lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.

4.

Obmyšlený svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byl jmenován nebo jinak určen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis podán v této lhůtě, účinky jeho jmenování nebo jiného určení zanikají.

5.

Zahájí-li se ve lhůtě podle bodu 3 nebo 4 řízení o jmenování svěřenského správce, neskončí tato lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy byl svěřenský správce jmenován.

6.

Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216§ 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

7.

Prohlášení o započtení a ujednání o započtení učiněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

8.

Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem nejdříve od nabytí jeho účinnosti.

Část druhá

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 písm. k) se slova „a jejich pobočné organizaci“ zrušují.

 

2.

V § 11 odst. 1 písm. l) se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo svěřenského fondu“.

 

3.

V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny.“.

 

4.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

§ 16a

 

Pro účely tohoto zákona se za veřejný rejstřík považuje i evidence svěřenských fondů.“.

Část třetí

Změna notářského řádu (čl. 4)

Čl. IV

V § 65 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se odstavec 3 zrušuje.

Část čtvrtá

Změna zákoníku práce (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

§ 56a se včetně nadpisu zrušuje.

 

2.

V § 77 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Část pátá

Změna zákona o základních registrech (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 25 úvodní části ustanovení se slovo „Subjektem“ nahrazuje slovem „Subjekty“, slovo „němž“ se nahrazuje slovem „nichž“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „jsou“.

 

2.

V § 25 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

svěřenský fond,“.

 

3.

V § 25 závěrečné části ustanovení se slova „je zapsána“ nahrazují slovy „jsou zapsány“.

Část šestá

Změna zákona o katastru nemovitostí (čl. 7)

Čl. VII

V § 23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 139/2015 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zb), které zní:

zb)

vzdání se předkupního práva spoluvlastníka.“.

Čl. VIII

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 334/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 38 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Rozhoduje-li soud o prodloužení doby omezení svéprávnosti a je-li zjevné, že stav posuzovaného se oproti rozhodnutí o omezení svéprávnosti či poslednímu rozhodnutí o prodloužení nezměnil, může upustit od provedení důkazu novým znaleckým posudkem a výslechem znalce a nahradit jej jiným důkazem, zejména písemnou zprávou ošetřujícího lékaře ve spojení s naposledy vypracovaným znaleckým posudkem; výslech znalce, který jej vypracoval, se v takovém případě nevyžaduje.“.

 

2.

V § 164 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Zjistí-li se podle dosavadních výsledků řízení, že pořízením pro případ smrti byl zřízen svěřenský fond, soud vyrozumí usnesením svěřenského správce, je-li znám; odstavec 1 věta první se použije přiměřeně. Opis tohoto usnesení zašle soud bez zbytečného odkladu tomu, kdo vede evidenci svěřenských fondů. Usnesení podle věty první obsahuje dosud známé údaje, které se podle jiného zákona zapisují o svěřenském fondu do evidence svěřenských fondů.“.

Část osmá

Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

Na konci názvu zákona se doplňují slova „a o evidenci svěřenských fondů“.

 

2.

V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o svěřenských fondech zapsaných v České republice zahrnující

a)

označení svěřenského fondu,

b)

den vzniku svěřenského fondu, den jeho zrušení nebo zániku správy s uvedením právního důvodu a den jeho zániku,

c)

identifikační číslo svěřenského fondu,

d)

účel svěřenského fondu a

e)

jméno a doručovací adresu každého svěřenského správce, jde-li o fyzickou osobu, jméno a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu, spolu s uvedením způsobu, jakým jedná, a den vzniku a zániku funkce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

3.

V § 7 odst. 3 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

 

4.

V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Údaje o členech orgánu odborové organizace se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace.“.

 

5.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“)“ zrušují.

 

6.

V části první se za hlavu III vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisů zní:

HLAVA IV

 

EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

 

§ 65a

 

(1)

Na evidenci svěřenských fondů se ustanovení tohoto zákona o veřejném rejstříku použijí obdobně.

(2)

Do evidence svěřenských fondů se zapisují

a)

svěřenské fondy a

b)

svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, působící na území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“).

(3)

Na svěřenský fond se ustanovení tohoto zákona o zapsané osobě použijí obdobně. Práva a povinnosti stanovené tímto zákonem zapsané osobě vykonává ve vztahu ke svěřenskému fondu svěřenský správce. Kde se v tomto zákoně stanoví o členu orgánu právnické osoby, rozumí se tím i svěřenský správce.

(4)

Nezjedná-li svěřenský správce na výzvu soudu podle § 9 odst. 1 věty první nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o zrušení svěřenského fondu. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani ve stanovené lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.

(5)

Ustanovení § 14 a části první hlavy III se nepoužijí.

 

§ 65b

 

Návrh na zápis zřízeného svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů podává svěřenský správce.

 

§ 65c

 

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat svěřenský správce.

 

§ 65d

 

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů

 

Do evidence svěřenských fondů se zapíše

a)

označení svěřenského fondu,

b)

účel svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

c)

den vzniku a zániku svěřenského fondu,

d)

identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo svěřenského fondu poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2),

e)

jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,

f)

počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají,

g)

jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,

h)

jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude obmyšlený určen,

i)

jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,

j)

údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,

k)

další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce, a

l)

den, k němuž byl zápis proveden.

 

§ 65e

 

(1)

Údaje o osobách uvedených v § 65d písm. g) až i) se neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, ledaže byl ke zpřístupnění dán souhlas; ustanovení § 12 věta druhá se použije obdobně. Je-li svěřenský správce fyzickou osobou, neuvádějí se v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují údaje o jeho bydlišti a datu narození nebo rodném čísle; vždy se však uveřejní jeho doručovací adresa.

(2)

Jsou-li údaje, které se podle odstavce 1 neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, uvedeny v listinách zakládaných do sbírky listin, tyto listiny se neuveřejňují.

(3)

Úplný opis zápisu nebo listiny podle § 3 až 5 může obdržet pouze svěřenský správce nebo ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije. Ministerstvo spravedlnosti umožní dálkový přístup k těmto údajům také

a)

soudu pro účely soudního řízení,

b)

orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,

c)

správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy,

d)

zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona, který upravuje činnost zpravodajských služeb,

e)

Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

f)

České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,

g)

Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,

h)

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu,

i)

povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta, a

j)

tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.

(4)

Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3 věty druhé, bude-li zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům přistupují. Způsob přístupu k údajům stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

(5)

Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. i) a j) náleží náhrada nákladů. Výše této náhrady nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem a aktualizací aplikace umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady nákladů a obsah povinností spojených s přístupem podle věty první stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

 

§ 65f

 

Do evidence svěřenských fondů se zapíše také

a)

den zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu,

b)

zahájení insolvenčního řízení,

c)

omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu,

d)

prohlášení konkursu,

e)

jméno a sídlo insolvenčního správce,

f)

rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí, a

g)

právní důvod výmazu svěřenského fondu.

 

§ 65g

 

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů o zahraničním svěřenském fondu

 

Do evidence svěřenských fondů se o zahraničním svěřenském fondu zapíše

a)

označení zahraničního svěřenského fondu,

b)

právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zapsán, a číslo zápisu,

c)

účel zahraničního svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

d)

zapisované údaje požadované tímto zákonem u svěřenského správce,

e)

zrušení zahraničního svěřenského fondu,

f)

prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního svěřenského fondu a

g)

ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice.“.

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.

 

7.

V § 66 písm. a) se za slovo „vydán,“ vkládají slova „statut svěřenského fondu,“.

 

8.

V § 66 písm. a) se slova „nebo jejich pobočné organizace“ zrušují.

 

9.

V § 66 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , rozhodnutí o jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce svěřenského správce“.

 

10.

V § 66 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , rozhodnutí o zrušení svěřenského fondu, doklad o jiném důvodu skončení správy svěřenského fondu, rozhodnutí, že majetek svěřenského fondu bude převeden do jiného svěřenského fondu nebo do vlastnictví právnické osoby“.

 

11.

V § 66 písm. k) se za slovo „osob“ vkládají slova „ve vztahu k zapsané osobě, svěřenskému správci nebo majetku ve svěřenském fondu“.

 

12.

V § 66 se na konci textu písmene p) doplňují slova „ , rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením závodu nebo jeho části ve svěřenském fondu“.

 

13.

V § 66 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , rozhodnutí soudu o nahrazení původního účelu veřejně prospěšného svěřenského fondu podobným účelem,“.

 

14.

V § 66 písm. w) se slovo „smlouva“ nahrazuje slovem „smlouvu“.

 

15.

V § 66 se na konci textu písmene w) doplňují slova „ , smlouvu nebo jiný doklad o zvýšení majetku ve svěřenském fondu zřízeném za soukromým účelem, k němuž došlo jinak než z výnosů majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn“.

 

16.

Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST ČTVRTÁ

 

ŘÍZENÍ VE VĚCECH EVIDENCE SVĚŘENSKÝCH FONDŮ A ZÁPIS NOTÁŘEM

 

§ 118a

 

(1)

Nestanoví-li se v této části jinak, použijí se pro řízení ve věcech evidence svěřenských fondů a pro zápis notářem obdobně ustanovení části druhé a třetí tohoto zákona, není-li to z povahy věci vyloučeno.

(2)

K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud svěřenského správce. K provedení prvního zápisu svěřenského fondu, který byl zřízen pořízením pro případ smrti, a k řízení o návrhu na další zápis týkající se tohoto svěřenského fondu je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je soud, u něhož je vedeno řízení o pozůstalosti.

(3)

Účastníkem řízení je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je oprávněna podle tohoto nebo jiného zákona, a svěřenský správce.

(4)

Zápis svěřenského fondu, který byl zřízen pořízením pro případ smrti, provede rejstříkový soud na podkladě usnesení soudu vydaného v řízení o pozůstalosti poté, co bylo zjištěno, že byl zřízen svěřenský fond, aniž by vydával rozhodnutí o povolení zápisu.

(5)

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu podle § 104 svěřenskému správci. Tato pokuta nepostihuje majetek ve svěřenském fondu.

(6)

Neplní-li svěřenský správce povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení svěřenského fondu; soud na tuto skutečnost svěřenského správce upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Neodstraní-li svěřenský správce nedostatky ani v této lhůtě, vyrozumí soud před zahájením řízení o zrušení svěřenského fondu o této skutečnosti zakladatele, obmyšleného a další osobu oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a poskytne jim přiměřenou lhůtu k nápravě.“.

Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.

 

17.

V § 121 odst. 1 se za slovy „mezinárodní odborová organizace“ slova „a jejich pobočné organizace“ zrušují.

 

18.

V § 121 odst. 1 se za slovy „mezinárodní organizace zaměstnavatelů“ slova „a jejich pobočné organizace“ zrušují.

 

19.

V § 121 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „; to platí obdobně, pokud dochází ke změně nebo zániku odborové organizace“.

 

20.

V § 121 odst. 3 se za slovy „mezinárodní odborové organizace“ slova „a jejich pobočných organizací“ zrušují.

 

21.

V § 121 odst. 3 se za slovy „mezinárodní organizace zaměstnavatelů“ slova „a jejich pobočných organizací“ zrušují.

 

22.

V § 121 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Návrh na zápis změny a na výmaz právnické osoby podle odstavce 1 lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti.

(5)

Odborová organizace má právo na zápis svého sídla do veřejného rejstříku podle sídla zaměstnavatele, u kterého působí, nebo jeho části, u které působí.“.

 

23.

V § 122 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Část věty první za středníkem se nevztahuje na odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů.“.

 

24.

V § 125 odst. 2 se za slovy „mezinárodní odborové organizaci“ slova „a její pobočné organizaci“ zrušují.

 

25.

V § 125 odst. 2 se za slovy „mezinárodní organizaci zaměstnavatelů“ slova „a její pobočné organizaci“ zrušují.

Část devátá

Účinnost (čl. 10)

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 13 až 22 a čl. II bodů 3 až 5, části druhé čl. III bodů 2 až 4, části páté čl. VI, části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.