Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/2016 Sb. znění účinné od 1. 7. 2016

47

 

ZÁKON

ze dne 13. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna branného zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Vojenskou činnou službou mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav je služba vojáka z povolání ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání, příprava vojáka k plnění úkolů ozbrojených sil nebo služba vojáka v operačním nasazení.“.

 

2.

V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Občan se stává vojákem dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.“.

 

3.

V § 1 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

(5) Voják, který vykonává vojenskou činnou službu podle odstavce 2 nebo 3, je vojákem v činné službě.

(6) Voják je povinen vojenskou činnou službu včas nastoupit a osobně ji vykonávat.

(7) Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.

(8) Voják, který nevykonává vojenskou činnou službu a má brannou povinnost, je vojákem v záloze. Voják v záloze se předurčí pro doplnění ozbrojených sil podle potřeb ozbrojených sil.“.

 

4.

§ 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

§ 2

 

Vznik branné povinnosti

 

(1) Branná povinnost vzniká občanovi ode dne, v němž dosáhne věku 18 let.

(2) Osobě starší 18 let, která nabyla státní občanství České republiky, vzniká branná povinnost ode dne nabytí státního občanství.

 

§ 3

 

Dobrovolné převzetí branné povinnosti

 

(1) Občan, kterému podle § 7 zanikla branná povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít brannou povinnost, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan nebo cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno.

(2) Podmínkou dobrovolného převzetí branné povinnosti je rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydané v odvodním řízení a potřeba doplnění ozbrojených sil.

(3) Na cizince, který dobrovolně převzal brannou povinnost, se použijí ustanovení tohoto zákona týkající se občana obdobně, pokud tento zákon nestanoví jinak. Tam, kde zákon požaduje, aby občan uvedl své rodné číslo, uvede cizinec, pokud mu rodné číslo nebylo přiděleno, své datum narození.“.

 

5.

V § 4 odst. 1 se slova „nebo voják v povinné záloze“ zrušují a slova „jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu“ se nahrazují slovy „kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo“.

 

6.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Podmínkami pro povolání občana do služebního poměru vojáka z povolání jsou

a)

schopnost občana vykonávat vojenskou činnou službu,

b)

potřeba ozbrojených sil,

c)

písemný souhlas občana s tím, že do dvou let ode dne ukončení služebního poměru vojáka z povolání bude podle potřeb ozbrojených sil zařazen do aktivní zálohy, a

d)

splnění podmínek podle zákona o vojácích z povolání.“.

 

7.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) O schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu rozhoduje krajské vojenské velitelství na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě vyhotoveného vojenským poskytovatelem zdravotních služeb. Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí vydané v odvodním řízení.“.

 

8.

V § 5 odst. 1 se slova „nebo voják v povinné záloze“ zrušují, slova „dnem následujícím po dni“ se nahrazují slovy „ , a to nejdříve dnem“ a slova „jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu“ se nahrazují slovy „kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu“.

 

9.

V § 5 odst. 2 se slova „nebo vojáka v povinné záloze“ zrušují, slova „uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy“ se nahrazují slovy „splnění podmínek podle zákona o službě vojáků v záloze“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

 

10.

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Do aktivní zálohy zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství rozhodnutím na dobu nejdéle 3 let.“.

 

11.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Krajské vojenské velitelství může v případě potřeby ozbrojených sil zařadit do aktivní zálohy také bývalého vojáka z povolání, a to nejpozději do 2 let ode dne ukončení jeho služebního poměru vojáka z povolání.“.

 

12.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

§ 5a

 

(1) Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

(2) Podmínkou účasti na vojenském cvičení je zdravotní způsobilost občana a potřeba ozbrojených sil. Při vydávání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu se postupuje obdobně podle § 4 odst. 3. Občan, o kterém bylo rozhodnuto, že je schopen vykonávat vojenskou činnou službu, je povinen vykonat vojenské cvičení, a to na základě podmínek stanovených v § 12 odst. 6.

(3) Voják je na vojenské cvičení povolán, pokud

a)

je prokázána jeho trestní bezúhonnost; za účelem prokázání trestní bezúhonnosti vojáka si krajské vojenské velitelství vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)

nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.“.

 

13.

V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „předání“ nahrazuje slovy „nabytí právní moci“.

 

14.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: „vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.“.

 

15.

V § 6 odst. 2 se slova „adresa místa trvalého pobytu vojáka“ nahrazují slovy „adresa místa pobytu vojáka a adresa pro doručování podle správního řádu; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen“.

 

16.

V § 6 odst. 3 se slovo „odůvodněné“ zrušuje, za slovo „prohlášení“ se vkládají slova „vojáka v záloze“, slovo „podání“ se nahrazuje slovem „doručení“, slovo „trvalého“ se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Krajské vojenské velitelství zapíše informaci o odmítnutí výkonu mimořádné služby do vojenské evidence k údajům vedeným o vojákovi v záloze, který prohlášení o odmítnutí učinil.“.

 

17.

V § 6 odst. 4 se slova „Voják v záloze“ nahrazují slovem „Občan“, za slovo „který“ se vkládají slova „jako voják v záloze“, za slovo „podléhá“ se vkládají slova „za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu“ a slova „zvláštního právního předpisu.3)“ se nahrazují slovy „zákona o zajišťování obrany České republiky.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

 

18.

Skupinový nadpis nad označením § 7 se zrušuje.

 

19.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

 

Zánik branné povinnosti

 

Branná povinnost zaniká

a)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se občan stává neschopným vykonávat vojenskou činnou službu,

b)

dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla svéprávnost občana omezena rozhodnutím soudu,

c)

dnem, kterým občan pozbyl státní občanství České republiky; toto ustanovení se na cizince nepoužije,

d)

vojákovi v záloze dnem doručení prohlášení příslušnému krajskému vojenskému velitelství, kterým odmítl vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání, nebo

e)

dnem, kdy voják dosáhl věku 60 let, pokud se nejedná o tyto výjimky:

1.

voják starší 60 let, který vykonává mimořádnou službu, má brannou povinnost do dne jeho propuštění z mimořádné služby,

2.

voják z povolání starší 60 let má brannou povinnost do dne propuštění ze služebního poměru podle zákona o vojácích z povolání, nebo

3.

voják v aktivní záloze starší 60 let má brannou povinnost do dne vyřazení z aktivní zálohy.“.

 

20.

§ 8 se včetně skupinového nadpisu nad označením paragrafu zrušuje.

 

21.

V § 9 odst. 2 se slovo „trvalého“ zrušuje.

 

22.

V § 9 odst. 4 se slovo „uvedeny“ nahrazuje slovem „stanoveny“ a za slova „v příloze“ se vkládají slova „č. 1“.

 

23.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

 

Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil

 

(1) Přípravou vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil je jeho vojenský výcvik prováděný formou vojenského cvičení. Průběh vojenského cvičení lze rozložit do ucelených bloků.

(2) Vojenským cvičením je

a)

pravidelné vojenské cvičení, které je přípravou vojáka v aktivní záloze, nebo

b)

dobrovolné vojenské cvičení, které je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze.

(3) Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním roce svého zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších letech v celkové délce do 4 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

(4) Voják v aktivní záloze při přípravě na operační nasazení vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů.

(5) Bývalý voják z povolání zařazený do aktivní zálohy vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 3 týdnů v kalendářním roce podle potřeb zajišťování obrany státu s přihlédnutím k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.

(6) Voják v záloze může požádat krajské vojenské velitelství o povolání na dobrovolné vojenské cvičení. V žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo. Dobrovolné vojenské cvičení je vykonáváno v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce. O žádosti rozhoduje krajské vojenské velitelství podle potřeb zajišťování obrany státu. Pokud je žádosti vojáka v záloze o povolání na dobrovolné vojenské cvičení vyhověno, je povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. K návrhům vojáka v záloze uvedeným v žádosti na určení doby průběhu vojenského cvičení se při rozhodování o žádosti nepřihlíží.“.

 

24.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

§ 12a

 

Služba v operačním nasazení

 

(1) Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce

a)

na území České republiky, nebo

b)

mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.

(2) Vojáka v záloze lze s jeho souhlasem povolat ke službě v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty.“.

 

25.

V nadpisu § 13 se slova „na výjimečné vojenské cvičení a nastoupení jejich výkonu“ nahrazují slovy „do služby v operačním nasazení“.

 

26.

V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Krajské vojenské velitelství povolá k výkonu vojenského cvičení nebo do služby v operačním nasazení vojáka v záloze povolávacím rozkazem. Povolávací rozkaz se doručuje jako poštovní zásilka do vlastních rukou nejméně 30 dnů přede dnem nástupu výkonu vojenského cvičení nebo do služby v operačním nasazení. K nastoupení výkonu služby v operačním nasazení k zabezpečení záchranných prací nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí anebo značné majetkové hodnoty nebo za účelem plnění úkolů vyplývajících z mezinárodně právních závazků České republiky lze vojáka v záloze povolat i dříve.“.

 

27.

V § 13 odst. 2 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“, za slovo „předložit“ se vkládají slova „vojenskou knížku nebo vojenský průkaz a“ a za slova „zdravotní průkaz,“ se vkládají slova „mít u sebe průkaz pojištěnce“.

 

28.

V § 13 odst. 3 se za slova „vojenskému útvaru“ vkládají slova „k nastoupení výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení“.

 

29.

V § 13 odst. 4 se slova „výjimečné vojenské cvičení“ nahrazují slovy „služba v operačním nasazení“.

 

30.

V § 13 odstavec 5 zní:

(5) Voják v aktivní záloze, který vykonává vojenskou činnou službu, je převeden do služby v operačním nasazení na základě rozhodnutí služebního orgánu.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

31.

V nadpisu § 14 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“.

 

32.

V § 14 odstavec 1 zní:

(1) Z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení se propustí voják

a)

po vykonání vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ve stanovené délce,

b)

u kterého vojenský lékař zjistí nemoc nebo úraz, pro které voják není schopen vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení vykonat,

c)

dnem, kterým byl vzat do vazby,

d)

dnem nástupu výkonu trestu domácího vězení, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence nebo ústavního ochranného léčení, nebo

e)

po zproštění výkonu služby podle zákona o službě vojáků v záloze.“.

 

33.

V § 14 odst. 2 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“ a slova „může služební orgán“ se nahrazují slovem „lze“.

 

34.

V § 14 odst. 3 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“.

 

35.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14 zní:

§ 14a

 

Odklad vojenského cvičení

 

(1) Vojákovi v záloze, který ze závažných důvodů nemůže přerušit plnění svých pracovních, služebních, podnikatelských nebo studijních povinností, anebo vyžadují-li to důvody hodné zvláštního zřetele, lze na jeho písemnou žádost povolit odklad výkonu vojenského cvičení.

(2) Za důvody hodné zvláštního zřetele se považují důvody uvedené v § 25 a dále zejména

a)

úmrtí, závažné onemocnění nebo těžký úraz osoby blízké13),

b)

mimořádná událost14), která postihla vojáka v záloze nebo osobu blízkou13), nebo

c)

jiná závažná událost vyžadující dočasně osobní přítomnost vojáka v záloze nebo možnost vzniku takové události.

(3) Odůvodněná žádost o odklad vojenského cvičení se podává příslušnému krajskému vojenskému velitelství před nástupem výkonu vojenského cvičení.

(4) O odkladu vojenského cvičení rozhoduje krajské vojenské velitelství.

(5) Pominou-li důvody, pro které byl odklad vojenského cvičení povolen, povolení odkladu vojenského cvičení zaniká.

(6) Ke dni uplynutí doby, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o povolení odkladu, bude rozhodnuto o novém povolání vojáka v záloze k výkonu vojenského cvičení.

__________

13)

§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

14)

Například § 3957 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

36.

V § 15 odst. 1 se slova „na výjimečném vojenském cvičení nebo“ nahrazují slovy „voják, který vykonává službu v operačním nasazení nebo který je“.

 

37.

V § 15 odst. 2 se za slova „na základě povolávacího rozkazu“ vkládají slova „vydaného krajským vojenským velitelstvím“, slovo „veřejné“ se nahrazuje slovem „mobilizační“ a slova „ , vydanými krajským vojenským velitelstvím, anebo na základě mobilizační výzvy“ se nahrazují slovy „podle § 23 odst. 3“.

 

38.

V § 15 odst. 3 se slovo „dodává“ nahrazuje slovem „doručuje“, slovo „dodán“ se nahrazuje slovem „doručen“, slova „ve veřejné“ se nahrazují slovy „v mobilizační“ a slova „nebo v mobilizační výzvě“ se zrušují.

 

39.

V § 16 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládá slovo „nabytí“.

 

40.

V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

nástupu výkonu trestu domácího vězení, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence nebo ústavního ochranného léčení, nebo“.

 

41.

V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Těhotná vojákyně se z výkonu mimořádné služby propustí do 5 pracovních dnů po dni, kdy oznámí a doloží své těhotenství služebnímu orgánu.“.

 

42.

V § 17 odst. 2 písm. a) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“)“, za slova „zpravodajských služeb České republiky,“ se vkládají slova „České národní banky,“ a slovo „samosprávy“ se nahrazuje slovy „územních samosprávných celků“.

 

43.

V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Žádost o zproštění výkonu mimořádné služby podává osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnavatel pro svého zaměstnance nebo orgán územního samosprávného celku po projednání se zaměstnavatelem vojáka v záloze. Žádost lze podat před vyhlášením stavu ohrožení státu, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu u krajského vojenského velitelství podle místa pobytu vojáka v záloze. Zaměstnavatel může od svého zaměstnance vyžadovat předložení vojenského dokladu nebo rozhodnutí o jeho schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu ke zjištění údajů potřebných pro podání žádosti a může vést evidenci těchto údajů. Zaměstnanec je povinen tomuto požadavku vyhovět. Na zproštění výkonu mimořádné služby není právní nárok.“.

 

44.

V § 17 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

 

45.

Nadpis části páté zní: „ODVODNÍ ŘÍZENÍ“.

 

46.

§ 18 včetně nadpisu zní:

§ 18

 

Obsah odvodního řízení

 

(1) V odvodním řízení se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu.

(2) Vláda stanoví nařízením za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu podle potřeb ozbrojených sil počty občanů povinných podrobit se odvodnímu řízení, a to podle ročníku jejich narození nebo podle jejich odborné kvalifikace, a termín zahájení odvodního řízení.

(3) Krajské vojenské velitelství za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu povolá občana k odvodnímu řízení na základě nařízení vlády.“.

 

47.

V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Krajské vojenské velitelství doručí po stanovení termínu zahájení odvodního řízení podle § 18 odst. 2 občanovi, který je stanoven jako jeho účastník, dotazník sloužící pro účely odvodního řízení k získání základních informací o občanovi.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

48.

V § 19 odst. 2 větě první se slova „zaslaný mu příslušným krajským vojenským velitelstvím“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“, slovo „lékařství7)“ se nahrazuje slovy „lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“, slovo „dodání“ se nahrazuje slovem „doručení“, na konci textu věty první se doplňují slova „na krajské vojenské velitelství“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „nebo opatrovník“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

 

49.

V § 19 odst. 3 se za slova „dotazníku uvede“ vkládají slova „akademický titul,“, za slovo „příjmení,“ se vkládají slova „rodné příjmení,“, za slova „rodné číslo,“ se vkládají slova „místo narození,“, slovo „trvalého“ se zrušuje, za slovo „pobytu,“ se vkládají slova „adresu pro doručování podle správního řádu,“ a slova „(manžela) anebo družky (druha)“ se nahrazují slovy „ , manžela, druha anebo registrovaného partnera“.

 

50.

V § 20 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Odvodní komise se zřizují po stanovení termínu odvodního řízení podle § 18 odst. 2. Sídlem odvodní komise je sídlo krajského vojenského velitelství. Územní působnost odvodní komise je shodná s územním obvodem příslušného krajského vojenského velitelství.

(2) Odvodní komise jsou čtyřčlenné. Předsedou je ředitel krajského vojenského velitelství nebo jím určený zástupce krajského vojenského velitelství. Členy odvodní komise jsou zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností určený starostou nebo osobou pověřenou výkonem jeho pravomoci a 2 civilní lékaři.“.

 

51.

V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Členy odvodní komise jmenuje ředitel krajského vojenského velitelství.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

52.

V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „dodává“ nahrazuje slovem „doručuje“ a na konci věty se doplňují slova „nejpozději 30 dnů před odvodním řízením“.

 

53.

V § 21 odst. 5 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Proti rozhodnutí se lze odvolat k vyšší odvodní komisi.“.

 

54.

V § 21 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

 

55.

V § 21 odst. 7 se slova „po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stanoví vyhláškou“.

 

56.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

§ 21a

 

Vyšší odvodní komise

 

(1) Vyšší odvodní komise je nadřízeným správním orgánem odvodních komisí a krajských vojenských velitelství při řízeních podle § 4 odst. 3.

(2) Vyšší odvodní komise se zřizuje u ministerstva. Vyšší odvodní komise má nejméně 3 členy. Členem vyšší odvodní komise je vojenský lékař a osoba s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oboru právo. Vyšší odvodní komisi ustanoví ministerstvo.

(3) V řízení před vyšší odvodní komisí se § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu nepoužije.

(4) Občan podává žádost o obnovu řízení, v němž rozhodovala odvodní komise nebo vyšší odvodní komise, k vyšší odvodní komisi. Orgánem příslušným rozhodnout o obnově takového řízení a obnovené řízení provést je vyšší odvodní komise.“.

 

57.

Na konci textu § 22 se doplňují slova „a 3“.

 

58.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

§ 22a

 

Výběrové doplnění ozbrojených sil

 

Po vyhlášení stavu ohrožení státu může ministerstvo nařídit výběrové doplnění stanovených vojenských útvarů povoláním předurčených vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby podle potřeb ozbrojených sil.“.

 

59.

§ 23 včetně nadpisu zní:

§ 23

 

Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil

 

(1) Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná.

(2) Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

(3) Vyhlášení mobilizace a podrobnosti mobilizace se zveřejňují mobilizační vyhláškou. Mobilizační vyhláška se doručuje občanům a právnickým osobám veřejnou vyhláškou prostřednictvím krajských vojenských velitelství a na úředních deskách územních samosprávných celků.

(4) Demobilizací se rozumí propouštění vojáků z výkonu mimořádné služby. Demobilizaci nařizuje prezident republiky na návrh vlády po ukončení válečného stavu demobilizačním nařízením, pro jehož vyhlášení a zveřejnění se použijí odstavce 2 a 3 obdobně.“.

 

60.

V § 24 se slova „ , a voják musejí“ nahrazují slovem „musí“ a slova „dosud neodvedenému a vojákovi v záloze“ se nahrazují slovy „ , který nevykonává mimořádnou službu,“.

 

61.

§ 25 včetně nadpisu zní:

§ 25

 

Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu

 

(1) Poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, soudci Ústavního soudu, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové bankovní rady České národní banky, občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami, hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy se po dobu výkonu funkce k odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby nepovolávají.

(2) Příslušník bezpečnostního sboru se po dobu trvání služebního poměru nepovolává k odvodnímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby; obdobně to platí i pro zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v bezpečnostním sboru.

(3) Těhotná žena se k odvodnímu řízení a k výkonu mimořádné služby nepovolává. Žena nebo muž pečující o dítě do 3 let smějí být povoláni k odvodnímu řízení jen se svým souhlasem. Žena nebo muž pečující o dítě do 8 let se k výkonu mimořádné služby nepovolávají; to platí obdobně i pro osamělou ženu a osamělého muže, kteří pečují o dítě, které nedosáhlo věku 15 let.“.

 

62.

Nadpis části sedmé zní: „VOJÁK VE VÝSLUŽBĚ“.

 

63.

§ 26 a 27 včetně nadpisů znějí:

§ 26

 

Výslužba

 

(1) Voják z povolání, kterému zanikla branná povinnost podle § 7 písm. e), se stává vojákem ve výslužbě.

(2) Vojákem ve výslužbě se může stát také občan, který vykonával vojenskou činnou službu a kterému zanikla branná povinnost, a to na základě žádosti tohoto občana. O žádosti občana rozhoduje krajské vojenské velitelství.

(3) Údaje o vojákovi ve výslužbě jsou vedeny ve vojenské evidenci.

 

§ 27

 

Oprávnění vojáka ve výslužbě

 

(1) Voják ve výslužbě může nosit vojenský stejnokroj a vojenské odznaky obdobně jako osoba, které bylo nošení vojenského stejnokroje povoleno.

(2) Voják ve výslužbě může být jmenován do vyšší vojenské hodnosti. Při jmenování vojáka ve výslužbě do vyšší vojenské hodnosti se postupuje podle zákona o službě vojáků v záloze obdobně.“.

 

64.

§ 28 se zrušuje.

 

65.

V § 29 odstavec 2 zní:

(2) K provádění přezkumného řízení se zřizují tříčlenné přezkumné komise složené z vojenských lékařů. Členy přezkumných komisí jmenuje ministerstvo. Názvy, sídla, personální působnost a územní obvody přezkumných komisí jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“.

 

66.

V § 29 se odstavce 3, 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5 a dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 6.

 

67.

V § 29 odst. 6 se slova „po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „stanoví vyhláškou“.

 

68.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

§ 29a

 

Přezkumné komise zřizované u krajských

vojenských velitelství

 

(1) K provádění přezkumného řízení u vojáků v záloze se zřizují přezkumné komise u krajských vojenských velitelství. Členy přezkumných komisí jmenuje ředitel krajského vojenského velitelství.

(2) Předsedou přezkumné komise u krajského vojenského velitelství je zástupce krajského vojenského velitelství a dalšími členy jsou dva civilní lékaři.

(3) Pro výkon působnosti a pro činnost přezkumné komise u krajského vojenského velitelství se § 20 odst. 4 a 5 a § 21 odst. 3 použijí obdobně.“.

 

69.

V nadpisu § 30 se slova „přezkumné komise“ nahrazují slovy „přezkumná komise“.

 

70.

V § 30 odst. 1 se slova „a tříčlenná vyšší přezkumná letecká komise, do kterých se určují výhradně vojenští lékaři“ nahrazují slovy „ , jejíž složení stanoví ministr obrany z vojenských lékařů“.

 

71.

V § 30 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

 

72.

V § 30 odst. 2 se slova „nebo vyšší přezkumná letecká komise“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejímu“.

 

73.

Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

§ 30a

 

Ústřední vojenská lékařská komise

 

(1) Ústřední vojenská lékařská komise je nadřízeným správním orgánem vyšší přezkumné komise a vyšší odvodní komise. Ústřední vojenská lékařská komise je podřízena ministru obrany, který jmenuje její členy.

(2) Ústřední vojenská lékařská komise se zřizuje u ministerstva a má nejméně 3 členy. Komise je složena nejméně ze dvou vojenských lékařů a nejméně jedné osoby s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v oboru právo. Předsedou komise je vojenský lékař.“.

 

74.

§ 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

§ 31

 

Vojenská evidence

 

(1) Ministerstvo je správcem vojenské evidence, ve které jsou za účelem zajišťování obrany České republiky vedeny údaje, jimiž jsou reprezentovány informace nezbytné pro plnění povinností a zajišťování s nimi souvisejícího výkonu činností, kterými jsou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem15) vázány ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad nebo vojenský útvar.

(2) Vojenská evidence je informační systém veřejné správy neveřejné povahy, ve kterém se vedou údaje o občanech, kterým vznikla branná povinnost, vojácích a fyzických a právnických osobách, a to v rozsahu údajů souvisejících s brannou povinností, jejím výkonem a věcnými podmínkami výkonu branné povinnosti. Vojenská evidence je vnitřně členěna do samostatných funkčních častí podle účelu zpracovávání údajů, přičemž údaje vedené v těchto funkčních částech mohou být vzájemně sdíleny, pokud je to nezbytné pro plnění úkolů souvisejících s dosažením účelu vedení vojenské evidence podle odstavce 1 nebo pro ověření správnosti údaje vedeného v jednotlivé samostatné funkční součásti vojenské evidence.

(3) Vojenská evidence je vedena v listinné nebo v elektronické podobě; pokud je to pro zpracovávání osobních údajů ve vojenské evidenci účelné nebo je to nutné pro zajištění povinností správce při ochraně osobních údajů, mohou být údaje vedené ve vojenské evidenci zpracovávány s využitím hybridní formy vedení této evidence.

(4) Ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad a vojenský útvar jsou uživateli údajů vedených v jednotlivých samostatných funkčních částech vojenské evidence.

(5) Požádá-li subjekt údajů o poskytnutí údajů, které se o něm vedou ve vojenské evidenci, ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad nebo vojenský útvar mu vyžádané údaje poskytne; na žádost lze takové údaje poskytnout rovněž pozůstalým po subjektu údajů.

(6) Ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad a vojenský útvar nejsou vzhledem k účelu vedení vojenské evidence vůči subjektu údajů povinny plnit informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů ani subjektu údajů poskytovat informaci o zpracování o něm ve vojenské evidenci vedených údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

__________

15)

Například zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

75.

Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16 znějí:

§ 31a

 

Registr výkonu branné povinnosti

 

(1) Samostatnou funkční součástí vojenské evidence je registr výkonu branné povinnosti, ve kterém jsou vedeny údaje o občanovi, který se podrobil odvodnímu řízení nebo dobrovolně převzal výkon branné povinnosti (dále jen „subjekt údajů“). Zpracovatelem údajů v registru výkonu branné povinnosti je krajské vojenské velitelství.

(2) V registru výkonu branné povinnosti jsou o subjektu údajů vedeny tyto údaje a informace:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

adresa místa pobytu,

e)

adresa pro doručování podle správního řádu,

f)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g)

omezení svéprávnosti,

h)

rodinný stav,

i)

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,

j)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu rodičů, manželky (manžela) nebo družky (druha),

k)

druh zálohy, do které byl občan jako voják zařazen,

l)

forma vojenské činné služby, v jejímž průběhu byl občan jako voják vycvičen k plnění úkolů ozbrojených sil, a datum a místo konání příslušné formy vojenské činné služby,

m)

údaje o vydání rozhodnutí o odkladu výkonu vojenského cvičení, kterými jsou datum vydání rozhodnutí, jeho číslo jednací a důvod podání žádosti o umožnění odkladu,

n)

informace o odmítnutí mimořádné služby podle § 6 odst. 3,

o)

údaje o dosažené kvalifikaci,

p)

údaje o profesním nebo studijním zaměření, včetně údaje o pracovním nebo služebním zařazení a zvláštních dovednostech,

q)

údaje o zdravotním stavu v rozsahu údajů poskytnutých občanem v dotazníku podle § 19 odst. 2 a 5 a údajů o stupni zdravotní způsobilosti vykonávat vojenskou činnou službu uvedených v posudku podle § 21 odst. 3, popřípadě údajů poskytnutých vojenským poskytovatelem zdravotních služeb podle § 21 odst. 3, a údaje o rozhodnutí v odvodním řízení podle § 21 odst. 5 a přezkumném řízení podle § 29 odst. 5,

r)

údaje o vojensko-odborné způsobilosti získané vojenským výcvikem v průběhu vojenské činné služby,

s)

údaje o předurčení vojáka v záloze pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a válečného stavu,

t)

údaje o zproštění výkonu mimořádné služby, kterými jsou:

1.

údaje v rozsahu údajů zpracovaných v žádosti podle § 17 odst. 3,

2.

číslo jednací rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,

3.

datum nabytí účinnosti rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,

4.

datum, ke kterému pominuly důvody pro vydání rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,

u)

informace o existenci skutečnosti, zakládající výjimku z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení nebo vykonávat mimořádnou službu podle § 25, a doba vzniku a skončení trvání této skutečnosti,

v)

údaje o datu mobilizace a demobilizace subjektu údajů,

w)

údaje o povolání a propuštění subjektu údajů z výkonu vojenské činné služby a údaje o zániku branné povinnosti subjektu údajů podle § 7 písm. e) nebo o datu nabytí právní moci rozhodnutí podle § 26 odst. 2,

x)

údaje o druhu subjektu údajů vydaného vojenského dokladu a údajích v něm zpracovaných,

y)

údaje o vstupu a ukončení činnosti v ozbrojených silách jiného státu,

z)

údaje o skutkové podstatě správního deliktu spáchaného subjektem údajů, době spáchání správního deliktu, výši pokuty nebo jiném způsobu řešení správního deliktu, označení správního orgánu, který správní delikt projednal, a datum nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání správního deliktu.

(3) Zdrojem údajů vedených v registru výkonu branné povinnosti jsou údaje poskytnuté subjektem údajů na základě tohoto zákona a informační činnost ministerstva, krajského vojenského velitelství a vojenského útvaru vyplývající z plnění jejich povinností podle tohoto zákona.

(4) V registru výkonu branné povinnosti se údaje o subjektu údajů zpracovávají po dobu, po kterou má subjekt údajů brannou povinnost. Po zániku branné povinnosti subjektu údajů se údaje o něm vedené převedou do archivu registru výkonu branné povinnosti, kde se jako blokované údaje vedou do dne, ve kterém subjekt údajů dovrší nebo by dovršil věku 100 let; poté se údaje zlikvidují.

 

§ 31b

 

Poskytované údaje

 

(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

adresa místa trvalého pobytu,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

omezení svéprávnosti.

(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

omezení svéprávnosti.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 31c

 

Vedení evidence o profesích důležitých pro obranu státu

 

(1) Ministerstvo je oprávněno pro plnění svých povinností stanovených mu tímto zákonem nebo jinými právními předpisy16) k zajišťování potřeb ozbrojených sil a obrany České republiky ve vojenské evidenci shromažďovat a vést údaje o nelékařských zdravotnických pracovnících vedené v Národním zdravotnickém informačním systému a údaje o odbornostech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů vedené v seznamech členů České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory podle zvláštních právních předpisů a údaje o držitelích řidičských oprávnění z centrálního registru řidičů.

(2) O nelékařských zdravotnických pracovnících podle odstavce 1 je ministerstvo oprávněno získávat a vést tyto údaje:

a)

jméno nebo jména a příjmení,

b)

datum narození,

c)

rodné číslo,

d)

adresa místa pobytu,

e)

adresa pro doručování podle správního řádu,

f)

údaje o dosaženém vzdělání včetně specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzů a

g)

datum ukončení platnosti osvědčení nebo oznámení.

(3) O lékařích, zubních lékařích a farmaceutech podle odstavce 1 je ministerstvo oprávněno získávat a vést tyto údaje:

a)

jméno nebo jména a příjmení,

b)

titul,

c)

datum narození,

d)

rodné číslo,

e)

adresa pro doručování podle správního řádu,

f)

forma a druh zdravotní služby, kterou na území České republiky hodlá vykonávat, a

g)

údaje o dosaženém vzdělání.

(4) O držitelích řidičských oprávnění podle odstavce 1 je ministerstvo oprávněno získávat a vést tyto údaje:

a)

jméno nebo jména a příjmení,

b)

datum narození,

c)

rodné číslo a

d)

skupiny vozidel, pro které mu bylo řidičské oprávnění uděleno.

__________

16)

Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

76.

§ 32 včetně nadpisu zní:

§ 32

 

Ohlašovací povinnost

 

(1) Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit změny osobních údajů v rozsahu podle § 19 a § 31a odst. 2 písm. a) až i) a závažné úrazy a vážná onemocnění, které mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti; voják v záloze má tuto povinnost za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.

(2) Občan podléhající branné povinnosti je povinen se dostavit, pokud jej krajské vojenské velitelství předvolá, k vysvětlení skutečností, které jsou podstatné pro výkon jeho branné povinnosti.“.

 

77.

§ 33 včetně nadpisu zní:

§ 33

 

Vojenské doklady

 

(1) Voják je povinen prokazovat svoji příslušnost k ozbrojeným silám vojenským dokladem.

(2) Vojenskými doklady jsou vojenský průkaz, vojenská knížka a povolávací rozkaz. Vojenské doklady jsou veřejnými listinami.“.

 

78.

Za § 33 se vkládají nové § 33a až 33e, které včetně nadpisů znějí:

§ 33a

 

Vojenský průkaz a osobní známka

 

(1) Vojenský průkaz se vydává vojákům z povolání a vojákům v aktivní záloze.

(2) Vojenský průkaz obsahuje fotografii o rozměrech 21 mm x 28 mm zobrazující obličej vojáka a odpovídající jeho současné podobě, jméno nebo jména a příjmení, datum a místo narození, pohlaví, vojenskou hodnost, osobní číslo, evidenční číslo a datum vydání a platnost dokladu. Údaje se uvádí v českém a anglickém jazyce.

(3) Společně s vojenským průkazem se vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze vydají 2 kusy osobní známky. Vojákovi v záloze, kterému nebyl vydán vojenský průkaz, se vydají 2 kusy osobní známky nejpozději při prvním nástupu k výkonu vojenské činné služby.

 

§ 33b

 

Vojenská knížka

 

(1) Vojenská knížka se vydává vojákovi v povinné záloze, pokud mu nebyl vydán vojenský průkaz.

(2) Vojenskou knížku vydává krajské vojenské velitelství a předává ji vojákovi osobně nebo ji zasílá jako poštovní zásilku do vlastních rukou.

(3) Vojenská knížka obsahuje fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm zobrazující obličej vojáka v záloze odpovídající jeho současné podobě, jméno nebo jména a příjmení, datum narození, pohlaví, vojenskou hodnost, vojenský útvar, osobní číslo, evidenční číslo, vojenskou odbornost, údaje o výkonu vojenské činné služby, datum vydání a podpis oprávněné úřední osoby krajského vojenského velitelství, které vojenskou knížku vydalo. Údaje v rozsahu stanoveném v § 33a odst. 2 se uvádí v českém a anglickém jazyce, ostatní údaje se uvádí v českém jazyce.

 

§ 33c

 

Povolávací rozkaz

 

Povolávací rozkaz obsahuje důvod povolání, jméno nebo jména a příjmení, akademický titul, datum narození, adresu místa pobytu, dobu a místo, kam se má občan dostavit, a způsob přepravy.

 

§ 33d

 

Nakládání s vojenskými doklady a osobní známkou

 

(1) Zničení, poškození, ztrátu, odcizení nebo zneužití vojenského dokladu nebo osobní známky je voják v činné službě povinen neprodleně hlásit svému nadřízenému. Voják v záloze je povinen tyto skutečnosti hlásit krajskému vojenskému velitelství.

(2) Voják v činné službě nosí osobní známky zavěšeny na krku na základě rozhodnutí služebního orgánu. Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu nosí voják v činné službě osobní známky na krku vždy, když vykonává vojenskou činnou službu.

 

§ 33e

 

Vzory vojenských dokladů a osobní známky

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory vojenských dokladů a nakládání s nimi, vzor osobní známky a pravidla jejího nošení.“.

 

79.

V § 34 odst. 2 se slova „jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a žádost odůvodní“ nahrazují slovy „kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo“.

 

80.

Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

STANOVENÍ NEBO ÚPRAVA VOJENSKÉ HODNOSTI

 

§ 34a

 

(1) Občan, který vykonal vojenskou službu v ozbrojených silách jiného státu nebo konal službu v bezpečnostním sboru České republiky, může písemně požádat ministerstvo o stanovení nebo úpravu vojenské hodnosti.

(2) Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a k žádosti přiloží potvrzení o průběhu služby.

(3) Žádosti podle odstavce 1 u občana, který vykonal vojenskou činnou službu v ozbrojených silách jiného státu, lze vyhovět pouze v případě, pokud žadatel nekonal službu ve prospěch státu dopouštějícího se závažného porušení svých mezinárodněprávních závazků, zejména podle Charty Organizace spojených národů. Tuto skutečnost občan doloží čestným prohlášením, které přiloží k žádosti podle odstavce 1.

(4) O žádosti podle odstavce 1 rozhoduje ministerstvo podle potřeb ozbrojených sil na základě čestného prohlášení žadatele, potvrzení o průběhu služby a závazných stanovisek Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, kterými v rozsahu své působnosti ověří skutečnosti podle odstavce 3 věty první. Závazné stanovisko vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení žádosti ministerstva o jeho vydání. Závazné stanovisko obsahuje souhlas nebo nesouhlas dotčeného orgánu se stanovením nebo úpravou vojenské hodnosti a jeho odůvodnění. Závazné stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek se nevyžaduje u občanů narozených po 1. prosinci 1971.

(5) U občana, jehož žádosti o stanovení nebo úpravu vojenské hodnosti bylo vyhověno a který nebyl odveden, rozhodne krajské vojenské velitelství o jeho zdravotní způsobilosti a schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu podle § 4 odst. 3 obdobně.“.

Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako části dvanáctá a třináctá.

 

81.

Část dvanáctá včetně nadpisu zní:

ČÁST DVANÁCTÁ

 

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 35

 

Přestupky občana

 

(1) Občan se dopustí přestupku tím, že

a)

nevrátí řádně a úplně vyplněný dotazník ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 krajskému vojenskému velitelství,

b)

nevyžádá doplnění dotazníku uvedeného v § 19 odst. 2 registrujícím lékařem,

c)

v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj anebo požadovaný údaj zatají,

d)

nepředloží vojenský doklad podle § 13 odst. 2, nebo

e)

úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije vojenský doklad nebo osobní známku.

(2) Občan podléhající branné povinnosti se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k vysvětlení skutečností, které jsou podstatné pro výkon jeho branné povinnosti, ke kterému byl předvolán krajským vojenským velitelstvím.

(3) Občan, pokud není fyzickou osobou uvedenou v § 25, se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k odvodnímu řízení na stanovené místo v době uvedené v povolávacím rozkaze vydaném krajským vojenským velitelstvím.

(4) Občan, pokud není fyzickou osobou uvedenou v § 25, kterému nebyl doručen povolávací rozkaz, se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k odvodnímu řízení na základě veřejné vyhlášky vydané krajským vojenským velitelstvím.

(5) Občan, pokud není fyzickou osobou uvedenou v § 25, který se nemůže dostavit ve stanovené době k odvodnímu řízení, se dopustí přestupku tím, že neprodleně tuto skutečnost neoznámí krajskému vojenskému velitelství, které jej povolalo, a písemně nedoloží důvod, který tuto skutečnost způsobil.

(6) Občan, který oznámil krajskému vojenskému velitelství, že se nemůže ve stanovené době dostavit k odvodnímu řízení, se dopustí přestupku tím, že tomuto velitelství neoznámí pominutí důvodu, v jehož důsledku se nemohl dostavit k odvodnímu řízení.

(7) Občan, kterému byl doručen povolávací rozkaz, se dopustí přestupku tím, že se při odvodním řízení nepodrobí lékařské prohlídce, popřípadě dalšímu odbornému vyšetření.

(8) Občan, který má brannou povinnost, se dopustí přestupku tím, že po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu vycestuje do zahraničí bez souhlasu podle § 24.

 

§ 35a

 

Přestupky vojáků v záloze

 

(1) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k přezkumnému řízení, k němuž byl povolán služebním orgánem.

(2) Voják v aktivní záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně neohlásí závažný úraz nebo vážné onemocnění, které může mít vliv na výkon branné povinnosti, nebo nepředloží doklad osvědčující uvedenou skutečnost.

(3) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému vojenskému velitelství za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu neprodleně neohlásí závažný úraz nebo vážné onemocnění, které může mít vliv na výkon branné povinnosti, nebo nepředloží doklad osvědčující uvedenou skutečnost.

(4) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že neprodleně neohlásí krajskému vojenskému velitelství zničení, poškození, ztrátu, odcizení nebo zneužití vojenského dokladu nebo osobní známky.

 

§ 35b

 

Přestupek vojáka ve výslužbě

 

Voják ve výslužbě se dopustí přestupku tím, že nosí vojenský stejnokroj při jiných příležitostech, než při kterých je mu jeho nošení povoleno.

 

§ 35c

 

Přestupek ředitele krajského vojenského velitelství nebo jeho zástupce

 

Fyzická osoba se jako ředitel krajského vojenského velitelství nebo zástupce jím určený dopustí přestupku tím, že před zahájením odvodního řízení nepoučí členy odvodních komisí o jejich právech a povinnostech.

 

§ 35d

 

Správní delikt registrujícího lékaře

 

Podnikající fyzická osoba se jako registrující lékař dopustí správního deliktu tím, že při doplnění dotazníku neuvede požadované údaje o zdravotním stavu občana stanovené v § 19 odst. 4.

 

§ 35e

 

Sankce

 

(1) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3, 4 a 8,

b)

30 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. c) a e) a § 35 odst. 7, § 35a odst. 1 a 3,

c)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a), b) a d), § 35 odst. 2, 5 a 6, § 35a odst. 2 a 4, § 35b a 35c.

(2) Za správní delikt podle § 35d lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

 

§ 35f

 

Společná ustanovení ke správnímu deliktu

 

(1) Podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikt podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

 

82.

V § 36 odst. 1 se slova „orgánům územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním samosprávným celkům“.

 

83.

V § 36 odst. 2 se slovo „proplácí“ nahrazuje slovem „hradí“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo přezkumného řízení u vojáků v záloze“.

 

84.

V § 36 odst. 3 se slovo „proplácí“ nahrazuje slovem „hradí“, za slova „lékařské prohlídky“ se vkládají slova „včetně nezbytných odborných vyšetření“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo při přezkumném řízení u vojáka v záloze“.

 

85.

V § 36 odst. 4 se slova „vojenských cvičení nebo“ nahrazují slovy „vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo“, slova „fotografie podle § 19 odst. 1“ se nahrazují slovy „fotografií pro vystavení vojenských dokladů“, za větu první se vkládají věty „Rovněž proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při odvolání proti odvodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povolání občana k jednání podle § 32 odst. 2. Dále proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské posudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území České republiky nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného.“.

 

86.

V § 36 odst. 5 se slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu“ nahrazují slovy „tímto zákonem orgánům územních samosprávných celků“.

 

87.

V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při přezkumném řízení, při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a na přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí, které se týkají vojáků v činné službě a vojáků v aktivní záloze.“.

 

88.

V § 37 odstavec 1 zní:

(1) Správní úřady podle své působnosti, soudy a věznice a orgány územního samosprávného celku spolupracují s krajskými vojenskými velitelstvími při vedení vojenské evidence. Na vyžádání ministerstva nebo krajského vojenského velitelství oznamují, který občan vedený v evidenci krajského vojenského velitelství jako voják v záloze změnil jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu místa pobytu nebo adresu pro doručování podle správního řádu, nabyl nebo pozbyl státní občanství České republiky, získal řidičské oprávnění včetně skupiny a podskupiny tohoto oprávnění nebo mu toto oprávnění bylo odňato, byla mu omezena svéprávnost, je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, byl pravomocně odsouzen, zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Žádost o poskytnutí údajů podle věty druhé lze uplatnit pouze v případě, že požadované údaje nejsou ministerstvu nebo krajskému vojenskému velitelství poskytovány z informačních systémů veřejné správy.“.

 

89.

V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu neprodleně oznamují u vojáka v záloze příslušnému krajskému vojenskému velitelství a u vojáka v činné službě příslušnému vojenskému útvaru

a)

soudy jeho vzetí do vazby, rozhodnutí ve věci nebo jiné rozhodnutí, kterým se končí trestní řízení,

b)

věznice jeho propuštění z vazby, jeho nástup výkonu trestu odnětí svobody a propuštění z něj.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

90.

V § 37 odst. 3 se slova „lékařů odvodních komisí, přezkumných komisí a vyšších přezkumných komisí pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti občana nebo vojáka“ nahrazují slovy „lékaře odvodní komise, vyšší odvodní komise, přezkumné komise, vyšší přezkumné komise a ústřední vojenské lékařské komise pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti občana“.

 

91.

§ 38 zní:

§ 38

 

(1) Žalobě směřující proti rozhodnutí o schopnosti nebo neschopnosti vykonávat vojenskou činnou službu vydanému podle tohoto zákona za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu ve správním soudnictví nelze přiznat odkladný účinek a ve věci nelze vydat předběžné opatření. O žalobě soud rozhodne ve lhůtě do dvou měsíců od jejího doručení.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o schopnosti nebo neschopnosti vykonávat vojenskou činnou službu, rozhodnutí o povolání k výkonu vojenské činné služby, rozhodnutí o zproštění mimořádné služby a rozhodnutí o povolení nebo zákazu cestování do zahraničí nemá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu odkladný účinek.“.

92.

Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

§ 38a

 

Působnost krajského vojenského velitelství vykonává ministerstvo podle

a)

§ 3, 4 a 34a u občanů nebo vojáků v záloze, kteří žádají o povolání do služebního poměru vojáka z povolání se služebním zařazením u Vojenského zpravodajství,

b)

§ 5 a 34a u občanů nebo vojáků v záloze, kteří žádají o zařazení do aktivní zálohy se služebním zařazením u Vojenského zpravodajství,

c)

§ 5, 6, 13, 14a, 15, 24, 26, 27, 29, 32 až 34, 36 a 37 u vojáků v záloze, jejichž poslední služební zařazení bylo u Vojenského zpravodajství, a u vojáků v aktivní záloze, kteří jsou zařazeni u Vojenského zpravodajství.“.

 

93.

V příloze se slova „území Kralovéhradeckého kraje“ nahrazují slovy „území Královéhradeckého kraje“ a slova „území Vysočiny“ se nahrazují slovy „území Kraje Vysočina“.

 

94.

Dosavadní příloha se označuje jako „Příloha č. 1 k zákonu č. 585/2004 Sb.“ a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 585/2004 Sb.

Názvy, sídla, personální působnost a územní obvody přezkumných komisí

 

Název

Sídlo

Územní obvod

Přezkumná komise u Ústřední vojenské nemocnice

 

 

— vojenské fakultní nemocnice Praha

Praha

území hlavního města Prahy

 

 

území Středočeského kraje

 

 

území Jihočeského kraje

 

 

území Plzeňského kraje

 

 

území Karlovarského kraje

 

 

území Ústeckého kraje

 

 

území Libereckého kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

 

 

 

Přezkumná komise

 

 

u Vojenské nemocnice Olomouc

Olomouc

území Královéhradeckého kraje

 

 

území Pardubického kraje

 

 

území Olomouckého kraje

 

 

území Moravskoslezského kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

 

Přezkumná komise

 

 

u Vojenské nemocnice Brno

Brno

území Kraje Vysočina

 

 

území Jihomoravského kraje

 

 

území Zlínského kraje

Personální působnost: vojáci v činné službě a vojáci v záloze, s výjimkou vojenského leteckého personálu.

 

 

 

Přezkumná komise

 

 

u Ústavu leteckého zdravotnictví

Praha

území České republiky

Personální působnost: vojenský letecký personál.“.

 

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Přezkumné řízení, které bylo zahájeno podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Voják zařazený v aktivní záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se stává vojákem v aktivní záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Voják v povinné záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vojákem v záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Správní činnosti přezkumných komisí u vojenských nemocnic a přezkumné letecké komise u Ústavu leteckého zdravotnictví podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na přezkumné komise podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Vojákovi v záloze, kterému byly vydány osobní známky podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, budou osobní známky vyměněny za osobní známky podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při prvním nástupu k výkonu vojenské činné služby po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Vojenská knížka, která byla vydána vojákovi v záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vojenskou knížku podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Vojenský průkaz a osobní známka vydané vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vojenský průkaz a osobní známku podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze se vojenský průkaz a vojenská známka podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydají nejpozději do 31. prosince 2016.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 8 zní:

(8) Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a účasti na mírových operacích. Plány obrany státu tvoří obranné plánování, plánování operací, mobilizační plánování a plánování připravenosti obranného systému státu.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vyhodnocuje úroveň připravenosti státu k zajišťování jeho obrany a v souvislosti s tím předkládá prezidentu republiky a komorám Parlamentu zprávu o zjištěných skutečnostech a navržených opatřeních k posílení obranyschopnosti státu,“.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena c) až k).

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. j) se slovo „obcím“ nahrazuje slovy „územním samosprávným celkům“.

 

4.

V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Vláda předkládá prezidentu republiky a komorám Parlamentu každoročně k 31. srpnu kalendářního roku, nebo kdykoliv o to požádají, zprávu o zajišťování obrany státu.“.

 

5.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo „obcí“ nahrazuje slovy „územních samosprávných celků“, za slova „podkladové materiály“ se vkládají slova „ ; ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí v rozsahu údajů stanovených tímto zákonem a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů“, slovo „obce“ se nahrazuje slovy „územní samosprávné celky“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , a to bezúplatně“.

 

6.

V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „zabezpečení mobilizace ozbrojených sil“ nahrazují slovy „plánování a zabezpečení operační přípravy státního území, doplňování ozbrojených sil a mobilizaci ozbrojených sil“, slovo „obcí“ se nahrazuje slovy „územních samosprávných celků“ a slovo „obce“ se nahrazuje slovy „územní samosprávné celky“.

 

7.

V § 6 odst. 1 písm. d) se za slovo „prostředků“ vkládají slova „a soubornou evidenci o fyzických osobách určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci“ a slova „územními vojenskými správami“ se nahrazují slovy „krajskými vojenskými velitelstvími“.

 

8.

V § 6 odst. 1 písm. g) se za slova „k obraně státu“ vkládají slova „a provádí vzdělávací, výchovnou a osvětovou činnost v této oblasti“ a slova „obranného plánování“ se nahrazují slovem „obrany“.

 

9.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

vede soubornou evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napadeny.“.

 

10.

V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „výstavbu, provoz a údržbu“ nahrazují slovem „výběr“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a v součinnosti s jejich vlastníky a provozovateli za zabezpečení jejich použití k zajišťování obrany státu“.

 

11.

V § 7 písm. a) se za slovo „vyhodnocují“ vkládají slova „v součinnosti s ministerstvy, jinými správními úřady a Českou národní bankou“.

 

12.

V § 7 písm. b) se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo“, slova „stavu ohrožení státu nebo“ se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „a koordinují jejich realizaci u obcí s rozšířenou působností“.

 

13.

V § 7 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

zpracovávají dílčí plán obrany kraje, který po projednání v bezpečnostní radě kraje schvaluje jeho hejtman,

i)

určují poskytovatele zdravotních služeb k provedení lékařských prohlídek fyzických osob povolaných k plnění pracovní povinnosti a pracovní výpomoci.“.

 

14.

V § 7a písm. b) se slovo „mobilizace“ nahrazuje slovy „výběrového doplnění“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „mobilizace za“.

 

15.

V § 7a písm. d) se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

 

16.

V § 7a se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo krajského úřadu“.

 

17.

V § 7a písm. k) se za slovem „ministerstev“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a orgánů kraje“.

 

18.

V § 7a se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

zpracovávají dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností, který po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností schvaluje její starosta.“.

 

19.

Nadpis § 8 zní: „Obecní úřady“.

 

20.

V § 8 úvodní části ustanovení se slova „Obce v přenesené působnosti“ nahrazují slovy „Obecní úřady“.

 

21.

V § 8 písm. d) se za slova „podle rozhodnutí“ vkládají slova „ministerstva, krajského úřadu nebo“.

 

22.

V § 9a odst. 1 větě první se čárka za slovy „úřady, správní úřady“ nahrazuje slovem „a“, slova „krajů a orgány obcí“ se nahrazují slovy „územních samosprávných celků“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , informační systémy krizového řízení, provozované podle zvláštního právního předpisu, a jednotné geografické podklady v souladu se zvláštním právním předpisem“.

 

23.

V § 10 písm. a) se slova „územní vojenské správy“ nahrazují slovy „krajského vojenského velitelství“.

 

24.

V § 10 písm. b) se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „pracovníků“.

 

25.

V § 10 písm. e) se za slova „správních úřadů“ vkládají slova „a orgánů územních samosprávných celků“.

 

26.

V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Právnické nebo fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli objektů důležitých pro obranu státu, jsou povinny zabezpečit provozuschopnost těchto objektů pro účely zajištění obrany státu a umožnit jejich užití k těmto účelům.“.

 

27.

V § 13 odst. 1 se slova „zajišťuje obranu“ nahrazují slovy „a územní samosprávné celky plní úkoly k zajišťování obrany“.

 

28.

V § 13 odst. 2 větě první se za slova „prostředky státu“ vkládají slova „a územních samosprávných celků“ a slova „obranného plánování“ se nahrazují slovem „obrany“.

 

29.

V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „má vlastník movité věci místo trvalého pobytu nebo právnická osoba sídlo“ nahrazují slovy „se movitá věc nachází“.

 

30.

V § 14 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Okolnost, že vlastník věcného prostředku není znám, nevylučuje právo uložit, aby i takový věcný prostředek byl k účelům obrany státu poskytnut. Věcný prostředek v takovém případě obecní úřad obce s rozšířenou působností zajistí a dodávací příkaz vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce. Pokud se o dodávací příkaz vlastník v této lhůtě nepřihlásí, bude tento uložen a s věcí bude nakládáno tak, jako kdyby byl splněn postup podle odstavců 1 až 4.

(6) Překážkou uložení povinnosti k poskytnutí věcného prostředku k účelům obrany státu není skutečnost, že na věcném prostředku váznou práva třetích osob.“.

 

31.

V § 16 se slova „příslušné územní vojenské správy“ nahrazují slovy „příslušného krajského vojenského velitelství“.

 

32.

V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „ , kterou vlastník určí“ zrušují.

 

33.

V § 17 odst. 2 se slova „v dohodě s Ministerstvem vnitra“ zrušují.

 

34.

V § 18 odst. 1 se slova „příslušné územní vojenské správy“ nahrazují slovy „příslušného krajského vojenského velitelství“ a slova „převezmou příslušné územní vojenské správy“ se nahrazují slovy „převezme příslušné krajské vojenské velitelství“.

 

35.

V § 18 odst. 3 se slova „v dohodě s Ministerstvem vnitra“ zrušují.

 

36.

V § 19 odst. 1 se slovo „obce“ nahrazuje slovy „územní samosprávné celky, Hasičský záchranný sbor České republiky“.

 

37.

V § 20 odst. 1 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“, slova „příslušná územní vojenská správa“ se nahrazují slovy „příslušné krajské vojenské velitelství“ a slova „okresnímu úřadu“ se nahrazují slovy „příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“.

 

38.

V § 20 odst. 2 se slova „v dohodě s Ministerstvem vnitra“ zrušují.

 

39.

V § 22 se za slova „pracovního poměru“ vkládají slova „nebo služebního poměru“, slova „k obcím“ se nahrazují slovy „k územním samosprávným celkům, k ozbrojeným silám České republiky, k Hasičskému záchrannému sboru České republiky“, za slovem „soudci“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky“ se zrušují.

 

40.

V § 23 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

41.

V § 23 odst. 7 se slova „příslušná obec“ nahrazují slovy „příslušný krajský úřad“.

 

42.

V § 25 odst. 2 se slova „okresní úřad“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a slova „územní vojenské správy“ se nahrazují slovy „krajského vojenského velitelství“.

 

43.

V § 26 odst. 1 se za slovo „plány“ vkládají slova „ , plány obrany a dílčími plány obrany“.

 

44.

V § 26 odst. 3 se za slovem „Parlamentu“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , hejtmanů krajů a primátora hlavního města Prahy“.

 

45.

V § 26 odst. 5 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „2 až 4“.

 

46.

V § 28 se slova „v dohodě s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí“ zrušují.

 

47.

V § 41 odst. 2 se slovo „Parlamentu“ nahrazuje slovy „komorám Parlamentu“.

 

48.

V § 44 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Ochranné pásmo zřídí ministerstvo opatřením obecné povahy.“ a věta třetí se zrušuje.

 

49.

V § 52 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je příprava občanů k obraně státu povinná.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

50.

V § 52 odst. 3 se slovo „ochraně“ nahrazuje slovem „obraně“.

 

51.

V § 52 odst. 5 se slova „příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady a obcemi“ nahrazují slovy „územními samosprávnými celky“.

 

52.

V § 52 odst. 6 se za slovy „odpovídají ministerstva,“ slovo „jiné“ zrušuje a slovo „obce“ se nahrazuje slovy „územní samosprávné celky“.

 

53.

V § 53 odst. 5 se za slova „hromadných sdělovacích prostředcích“ vkládají slova „a na úředních deskách územních samosprávných celků“.

 

54.

Nadpis části desáté zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY A VÝKON ROZHODNUTÍ“.

 

55.

V části desáté hlava I včetně nadpisu zní:

Hlava I

 

Správní delikty

 

Přestupky

 

§ 64

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neposkytne na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu, nebo

b)

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neuposlechne zákazu svolávat shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací.

(2) Fyzická osoba se jako pověřený pracovník dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování obrany státu, pokud se porušením povinnosti mlčenlivosti nedopustila trestného činu. Porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o utajované informaci podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací není tímto zákonem dotčeno.

(3) Fyzická osoba, které byla uložena pracovní povinnost, se dopustí přestupku tím, že

a)

se nepodrobí lékařské prohlídce,

b)

nenastoupí k výkonu práce u zaměstnávajícího ve stanoveném čase a do určeného místa, nebo

c)

nevykonává u zaměstnávajícího podle potřeb zajišťování obrany státu určené práce, a to i nad časový limit stanovený ve zvláštních právních předpisech, včetně prací v noci, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státních svátků.

(4) Povolávaná fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností svoji zdravotní nezpůsobilost k výkonu jí určeného druhu práce.

(5) Fyzická osoba, která nebyla osvobozena od povinnosti poskytovat pracovní výpomoc a které nebyla uložena pracovní povinnost nebo která nebyla povolána k mimořádné službě, se dopustí přestupku tím, že za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neposkytuje pracovní výpomoc.

(6) Fyzická osoba určená k pracovní výpomoci se dopustí přestupku tím, že odmítne vykonávat práce nad časový limit stanovený zvláštním právním předpisem, včetně prací v noci, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státních svátků.

(7) Občan se dopustí přestupku tím, že se za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu odmítne připravovat k obraně státu.

(8) Fyzická osoba, která neprovádí záchranné práce nebo nezabezpečuje poskytování pomoci v případě bezprostředního ohrožení zdraví nebo života, se za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu dopustí přestupku tím, že neuposlechne

a)

zákazu vstupu do vyznačených prostor,

b)

příkazu zdržovat se v místě pobytu nebo pobývat v přikázaném místě, nebo

c)

zákazu vycházení z budov nebo staveb určených k ochraně obyvatel.

 

§ 65

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neumožní provedení činností spojených s výběrem, evidencí a určením věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s jejich kontrolou,

b)

neumožní v souvislosti s provedením činností podle písmene a) vstup pověřených pracovníků obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, ministerstva a jiných správních úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do objektů, nebo

c)

neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podstatné změny určených věcných prostředků, které mají význam pro jejich využitelnost, bezprostředně poté, kdy tyto změny nastaly.

(2) Fyzická osoba se jako vlastník věcných prostředků dopustí přestupku tím, že neumožní, aby s jí poskytnutými věcnými prostředky bylo naloženo způsobem určeným v rozhodnutí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo provozovatel objektu důležitého pro obranu státu dopustí přestupku tím, že nezabezpečí provozuschopnost takového objektu pro účely zajištění obrany státu a neumožní jeho užití k tomuto účelu.

 

§ 66

 

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 8,

b)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 5, § 65 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 2 a 3,

c)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 3 a 7,

d)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 2, 4 a 6 a § 65 odst. 1 písm. b) a c).

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

§ 67

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neumožní provedení činností spojených s výběrem, evidencí a určením věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s jejich kontrolou,

b)

neumožní v souvislosti s provedením činností podle písmene a) vstup pověřených pracovníků obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, ministerstva a jiných správních úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do objektů,

c)

jako vlastník věcných prostředků neumožní, aby s jí poskytnutými věcnými prostředky bylo naloženo způsobem určeným v rozhodnutí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d)

neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podstatné změny určených věcných prostředků, které mají význam pro jejich využitelnost, bezprostředně poté, kdy tyto změny nastaly,

e)

neposkytne na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu, nebo

f)

za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neuposlechne zákazu svolávat shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo provozovatel objektu důležitého pro obranu státu dopustí správního deliktu tím, že nezabezpečí provozuschopnost takového objektu pro účely zajištění obrany státu a neumožní jeho užití k tomuto účelu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí správního deliktu tím, že neposkytne pracovní volno zaměstnancům, kteří byli povoláni k pracovním výpomocem nebo k plnění pracovních povinností v zájmu zajišťování obrany státu.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnávající, u kterého se vykonává pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nástup povolané fyzické osoby k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, nebo

b)

neohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v dostatečném časovém předstihu zánik potřeby pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb dopustí správního deliktu tím, že u povolávané osoby nezajistí přednostní provedení lékařské prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti k navrhované práci oproti poskytování dalších zdravotních služeb jiným osobám.

 

§ 68

 

Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. f),

b)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. a) a c) a § 67 odst. 2,

c)

100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 3 až 5,

d)

50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. b), d) a e).

 

§ 68a

 

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednává místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

 

56.

V § 69 odst. 2 se slova „po nesplnění povinnosti uložené dodávacím příkazem“ zrušují.

 

57.

V § 70 se slova „územní vojenská správa“ nahrazují slovy „krajské vojenské velitelství“.

 

58.

Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST JEDENÁCTÁ

 

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

§ 72a

 

(1) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

adresa místa trvalého pobytu,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

omezení svéprávnosti.

(3) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

datum narození,

d)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e)

druh a adresa místa pobytu,

f)

omezení svéprávnosti.

 

§ 72b

 

(1) Z údajů podle § 72a lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

§ 72c

 

Údaje podle § 72a se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.

 

59.

V § 73b se slova „krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu“ nahrazují slovy „orgánům územních samosprávných celků“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. 298/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 47 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“.

 

2.

V § 53 odst. 1 písm. b) se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“ a slova „těchto cvičení“ se nahrazují slovy „těchto druhů vojenské činné služby“.

 

3.

V § 204 odst. 2 se slova „výjimečného vojenského cvičení“ nahrazují slovy „služby v operačním nasazení a na zotavenou, pokud plnění jeho pracovních úkolů zasahuje do doby 24 hodin po ukončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení“.

 

4.

V § 204 odst. 3 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

 

5.

V § 217 odst. 4 se slova „výjimečné vojenské cvičení“ nahrazují slovy „službu v operačním nasazení“.

 

6.

V § 219 odst. 1 se slova „výjimečné vojenské cvičení“ nahrazují slovy „službu v operačním nasazení“ a slova „výjimečného vojenského cvičení“ se nahrazují slovy „služby v operačním nasazení“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. 165/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 370 se slova „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu“ zrušují a slova „na šest měsíců až tři léta“ se nahrazují slovy „až na šest měsíců“.

 

2.

V § 370 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“.

 

3.

V § 371 odst. 1 se slova „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu“ zrušují a slova „na šest měsíců až tři léta“ se nahrazují slovy „až na jeden rok“.

 

4.

V § 371 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu“ zrušují.

 

5.

V § 371 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „tři léta až pět let“ nahrazují slovy „šest měsíců až dvě léta“.

 

6.

V § 371 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“.

 

7.

V § 393 odstavec 4 zní:

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.“.

 

8.

V § 393 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za bojové situace, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. VI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 317/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 35a odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“ vkládají slova „nebo služné u ostatních vojáků vykonávajících vojenskou činnou službu“.

 

2.

V § 36 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena y) až zj) se označují jako písmena x) až zi).

 

3.

V § 38 odst. 1 se slova „ , u) až w) a y) až zj)“ nahrazují slovy „a u) až zi)“.

 

4.

V § 83a se slova „až zj)“ nahrazují slovy „až zi)“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 7)

Čl. VII

V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů3a),

_________

3a)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 8)

Čl. VIII

V § 25 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se za slova „vojáky z povolání“ vkládají slova „a vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby75)“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní:

75) § 1212a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „vojáci z povolání5a)“ vkládají slova „ , vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby46)“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:

46)

§ 1212a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby46)“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena h) až q).

 

2.

V § 7 odst. 1 písm. m) se slova „až m)“ nahrazují slovy „až l)“.

 

3.

V § 7 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. a) až i) a r)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. a) až h) a q)“.

 

4.

V § 11 odst. 3 se ve větě první za slova „k vojenskému cvičení“ vkládají slova „nebo službě v operačním nasazení“ a ve větě poslední se za slova „k vojenskému cvičení“ vkládají slova „nebo službě v operačním nasazení, za vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze, včetně výkonu vojenské činné služby, kteří jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny,“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o zdravotních službách (čl. 11)

Čl. XI

V § 29 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), písmeno g) zní:

g) vojáky v činné službě a vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze za podmínek stanovených zákonem o vojácích z povolání,“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 4 písm. a) se slova „na vojenská cvičení podle zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze23)“ nahrazují slovy „k výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení podle branného zákona“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se slova „kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání“ nahrazují slovy „kterými jsou vojáci z povolání a vojáci v záloze povolaní k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 317/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. b) se za slovo „plat“ vkládají slova „a vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby služné“ a za slova „vojáci z povolání“ se vkládají slova „nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.

 

2.

V § 5 písm. a) bodě 2 se za slovem „informace3)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „z povolání4)“ se vkládají slova „a vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby80)“.

Poznámka pod čarou č. 80 zní:

80)

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 54 odst. 1 větě druhé se za slova „z povolání“ vkládají slova „a vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.

 

4.

V § 59 odst. 1 písm. b) se za slova „z povolání“ vkládají slova „ , vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby“ a slova „a příslušníka“ se nahrazují slovy „nebo příslušníka“.

 

5.

V § 61 písm. l) se za slova „z povolání“ vkládají slova „nebo vojákem v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.

 

6.

V § 82 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.

 

7.

V § 138a odst. 1 písm. n) se za slova „z povolání“ vkládají slova „nebo vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odst. 3 se za slovo „roce“ vkládají slova „a za službu konanou ve svátek11)“.

 

2.

V § 30 odst. 2 a 3 se slova „ve vojenských objektech“ nahrazují slovy „na stanoveném místě výkonu služby“.

 

3.

V § 31b odst. 2 se slova „8 hodin za každý obvyklý den výkonu služby“ zrušují, slova „ve kterém“ se nahrazují slovy „ve které“ a slova „trvalo alespoň 8 hodin“ se nahrazují slovy „zasahuje do jinak obvyklé doby služby vojáka“.

 

4.

V § 40a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

5.

V § 68h se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

po kterou nekonal službu proto, že svátek11) připadl na jeho obvyklý den služby,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

 

6.

V § 68j se na konci odstavců 4 a 5 doplňují slova „ , je-li to pro něj výhodnější, a lze mu přiznat příplatek za zvýšenou odpovědnost“.

 

7.

V § 144 se za slova „písm. c),“ vkládají slova „§ 79 odst. 5,“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o Vojenské policii (čl. 16)

Čl. XVI

V § 5 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se slova „na vojenské cvičení“ nahrazují slovy „k výkonu vojenské činné služby“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o státní službě (čl. 17)

Čl. XVII

V § 33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, písmeno u) zní:

u) osobu vykonávající vojenské cvičení, službu v operačním nasazení nebo mimořádnou službu.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 18)

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.