Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

69/2016 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016

69

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. února 2016

o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury

a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1

a)

způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,

b)

druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,

c)

pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,

d)

pro jednotlivé druhy potravin

1.

teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,

2.

způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,

3.

zvláštní požadavky na přepravu,

4.

minimální technologické požadavky.

ČÁST PRVNÍ

MASO (§ 2-7)

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

výsekovým masem rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, určené k uvádění na trh,

b)

kostmi kosti získané bouráním jatečně upravených těl,

c)

krví krev získaná při porážce jatečných zvířat technologickým postupem, který vylučuje kontaminaci takto získané krve, určené pro výrobu potravin,

d)

syrovým sádlem nebo syrovým lojem tuková tkáň určená pro lidskou spotřebu získaná z jatečně upravených těl zvířat nebo při bourání masa,

e)

zvěřinou maso volně žijící zvěře,

f)

masem z farmové zvěře maso z farmově chované zvěře,

g)

průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie2.

§ 3

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou nedělené drůbeže a děleného drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Označování

§ 4

Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie3, v zákoně a vyhlášce o některých způsobech označování potravin se označí

a)

maso, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže, názvem skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 1 a dále označením podle živočišného druhu zvířete nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulce 2 bez ohledu na pohlaví, maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,

b)

zvěřina a maso z farmové zvěře názvem příslušného živočišného druhu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 3, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o zvěřinu nebo maso z farmové zvěře,

c)

výsekové maso názvem technologického celku uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce, ke kterému může být připojen upřesňující popis jeho úpravy; výsekové maso, které nelze označit názvem technologického celku, se označí jeho vžitým nebo popisným názvem.

§ 5

(1)

Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění na trh kromě údajů uvedených v § 4 označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“.

(2)

Jako „mladý býk“ je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně.

(3)

Jako „býk“ je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců.

(4)

Jako „volek“ je možné označit pouze maso z kastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců.

(5)

Jako „jalovice“ je možné označit pouze maso z neotelených zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců.

(6)

Jako „kráva“ je možné označit pouze maso ze zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců, která se již otelila.

§ 6

Požadavky na jakost

(1)

U samic v laktaci musí být mléčné žlázy odstraněny, u prasnic včetně bradavek.

(2)

Označení zdravotní nezávadnosti formou otisku razítka umístěné na povrch jatečně upraveného těla se u nebaleného výsekového masa odstraní bezprostředně před prodejem spotřebiteli.

(3)

Nedělené jatečně upravené tělo králíka se uvádí na trh stažené a kuchané.

(4)

Výsekové maso balené, zabalené nebo nebalené musí být zbaveno krevních sraženin, krevních podlitin, krvavých částí v místě vykrvovacího vpichu, kostní tříště, chlupů, štětin, pokožky, přívěsků a třásní masa, chrupavčitých částí a měkkých či tvrdých šlach.

§ 7

Uvádění na trh

(1)

Zmrazené výsekové maso a zmrazené droby se uvádí na trh pouze balené.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na hovězí čtvrtě, vepřové předky, tele stažené vcelku bez hlavy, telecí půlky bez hlavy, stažené skopce a jehňata vcelku a bez hlavy.

(3)

U nebaleného výsekového masa, které bylo zmrazeno a spotřebiteli je nabízeno v rozmrazeném stavu, se tam, kde je maso přímo nabízeno k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu masa údaj „rozmrazeno“.

(4)

Mleté maso musí být připravováno jen před spotřebitelem, pokud se nejedná o mleté maso balené.

ČÁST DRUHÁ

MASNÉ VÝROBKY A MASNÉ POLOTOVARY (§ 8-15)

§ 8

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

b)

tepelně neopracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

c)

tepelně neopracovaným masným výrobkem pro tepelnou úpravu zpracovaný masný výrobek4 určený k tepelné kuchyňské úpravě, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

d)

trvanlivým tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním, zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,

e)

fermentovaným trvanlivým masným výrobkem zpracovaný masný výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,

f)

technologickým obalem obal, ve kterém probíhá technologické opracování výrobku a který obvykle zůstává jeho součástí,

g)

vložkou krájená nebo zrněná část díla,

h)

technologickým opracováním jakákoliv úprava masa mimo použití chladu,

i)

konzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný,

j)

polokonzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný,

k)

čistou svalovou bílkovinou bílkovina pocházející ze svalové tkáně zvířat bez bílkoviny pojivové tkáně a bílkovin rostlinného původu,

l)

obsahem tuku celkový obsah tuku stanovený metodami založenými na principu hydrolýzy,

m)

průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,

n)

paštikou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně roztíratelný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,

o)

terinou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně hrubozrnný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,

p)

masným polotovarem v technologickém obalu masný polotovar5 z homogenizovaného masa, který je uváděn na trh v technologickém obalu.

§ 9

Členění na druhy a skupiny

Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Označování

§ 10

(1)

Na masné výrobky a masné polotovary v technologických obalech se pohlíží jako na potraviny nebalené.

(2)

Označení masa podle živočišného druhu zvířat nebo podle výrazů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 lze v názvu masného výrobku nebo masného polotovaru použít, obsahuje-li masný výrobek nebo masný polotovar nejméně 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa použitého při jeho výrobě. Tento požadavek se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12. Obsahuje-li masný výrobek méně než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa, může být tato skutečnost vyjádřena v názvu masného výrobku pouze slovy „s (název živočišného druhu nebo výraz uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3) masem“.

(3)

Masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Názvy masných výrobků, u kterých jsou v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12 specifikovány požadavky na složení, smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze používat pro jiné masné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají.

§ 11

(1)

Šunky vyrobené z jiného než vepřového masa musí být v názvu označeny živočišným druhem nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 nebo nařízení o společné organizaci trhu6 a částí jatečného těla, ze kterého pochází.

(2)

V případě, že je tepelně opracovaný masný výrobek označen názvem „šunka“, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce a musí být rovněž označen třídou jakosti.

§ 12

Požadavky na jakost

(1)

Při nakrojení masných výrobků nesmí u nich docházet k uvolňování vody nebo tuku. Vložka masného výrobku nesmí vypadávat z nákroje. V nákroji nesmí být cizí části, které netvoří součást složení masného výrobku, a otisky razítek. V nákroji nesmí být nezpracované části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou charakteristickým znakem výrobku.

(2)

Povrch masných výrobků nesmí být oslizlý, lepkavý, netypicky svraštělý nebo porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní charakteristické pro daný výrobek, ani jinak narušený. Chuť masného výrobku musí být typická pro daný výrobek, nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchuť po narušené surovině.

(3)

Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12 a v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Technologické požadavky

§ 13

(1)

U tepelně opracovaných masných výrobků musí být tepelně opracován celý výrobek tak, aby bylo zajištěno dostatečné tepelné opracování všech složek výrobku.

(2)

Nebalené masné výrobky bez technologického obalu, které nejsou určeny k dalšímu tepelnému opracování před použitím, zejména vařená nebo uzená masa, musí být před vložením do přepravních obalů chráněny jednotlivě nebo společně obalem, který není určený pro spotřebitele.

(3)

Pro výrobu masných výrobků uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 7 se použije jedna ze základních surovin nebo libovolná kombinace základních surovin uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 7.

(4)

Šunka z vepřového masa je vyrobena jen z vepřové kýty či z masa vepřové kýty.

(5)

Šunky třídy nejvyšší jakosti a třídy výběrové jsou celosvalové, u šunek třídy standardní lze při výrobě použít zrněnou surovinu.

(6)

Masný výrobek dodaný do maloobchodu, včetně provozu společného stravování, a určený k prodeji v chlazeném stavu je zakázáno zmrazit a opakovaně tepelně opracovávat, pokud není dále zpracován jako surovina pro výrobu jiného typu výrobku nebo pokud není zmrazení a tepelné opracování součástí výrobního postupu.

§ 14

(1)

Konzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C působící po dobu nejméně 10 minut.

(2)

Polokonzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 100 °C působící po dobu nejméně 10 minut.

§ 15

Uvádění na trh

(1)

Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich nakrájení v místě prodeje. Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem jejich prodeje jako nebalené potraviny, musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich rozbalení v místě prodeje.

(2)

Zabalené nakrájené masné výrobky musí být zabaleny bez zbytečného prodlení po nakrájení v místě prodeje.

(3)

Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem prodeje jako zabalené potraviny, musí být v místě prodeje zabaleny bez zbytečného prodlení po rozbalení.

(4)

Zabalené nakrájené masné výrobky musí být bezprostředně po zabalení označeny datem zabalení a datem použitelnosti.

(5)

U masných výrobků podle odstavců 1 až 3 provozovatel potravinářského podniku zaznamená a eviduje datum jejich nakrájení v místě prodeje nebo datum rozbalení, pokud byly nakrájeny před dodáním do místa prodeje.

(6)

Masné výrobky s pokryvem koření nebo s jinou nestabilní povrchovou úpravou se uvádějí na trh balené nebo zabalené s výjimkou prodeje a nabízení k prodeji spotřebiteli.

ČÁST TŘETÍ

PRODUKTY RYBOLOVU A AKVAKULTURY (§ 16-19)

§ 16

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

ostatními vodními živočichy živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci, živí mořští plži, plazi a žáby,

b)

čerstvými ostatními vodními živočichy ostatní vodní živočichové, kteří nebyli žádným způsobem konzervováni, soleni, zmrazeni nebo neprošli jiným způsobem zpracování, kromě chlazení,

c)

průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 17

Označování

Obchodní označení a vědecké názvy se uvádějí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu a akvakultury7 názvy stanovenými v seznamu obchodních označení a vědeckých názvů, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 18

Požadavky na jakost

(1)

V případech, kdy požadavky na jakost nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu a akvakultury, platí požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6.

(2)

Čerstvé produkty rybolovu a akvakultury a ostatní vodní živočichové musí vykazovat konzistenci s vlastnostmi charakteristickými pro strukturu svaloviny.

(3)

Zpracované produkty rybolovu a akvakultury, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu a akvakultury uzených studeným kouřem, se tepelně opracovávají tak, aby bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut, a organoleptickými vlastnostmi odpovídají v obchodním názvu deklarovanému živočišnému rodu a druhu, bez cizích chutí a pachů.

(4)

Solené produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich se vyrábějí pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu a akvakultury, jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech rybolovu a akvakultury a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně nasolených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %.

(5)

Sardelová pasta může obsahovat maximálně 25 % soli.

(6)

Sušené produkty rybolovu a akvakultury mohou být solené a nesolené, obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.

§ 19

Uvádění na trh

(1)

Nebalené produkty rybolovu a akvakultury, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich se nesmí uvádět na trh společně s ostatními potravinami způsobem, kterým by mohlo dojít k vzájemnému nepříznivému ovlivnění pachy.

(2)

Polotovary z produktů rybolovu a akvakultury a ostatních vodních živočichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.

ČÁST ČTVRTÁ

VEJCE A MAJONÉZY (§ 20-25)

§ 20

Vejce

(1)

Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvádí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8, se skládá z

a)

metody chovu, která se uvede příslušným kódem

1.

„1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu,

2.

„2“ pro vejce nosnic v halách,

3.

„3“ pro vejce nosnic v klecích, nebo

4.

„0“ pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství9,

b)

registračního kódu státu,

c)

čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

(2)

Vejce třídy jakosti A se uchovávají a přepravují při nekolísavé teplotě, a to nejvýše plus 18 °C.

(3)

Vejce ve skořápce jiných druhů než Gallus gallus vhodná k lidské spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, skladují a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, při nekolísavé teplotě v rozmezí od plus 5 °C do plus 18 °C.

§ 21

Majonézy

(1)

Pro účely této vyhlášky se majonézou rozumí studené ochucené omáčky obsahující slepičí vaječné žloutky a získané emulgací jedlých rostlinných olejů ve vodné fázi obsahující ocet a případně jiné okyselující přísady.

(2)

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost majonézy jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3)

Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých studených ochucených omáček uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových.

(4)

Průměrným množstvím potraviny se rozumí hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(5)

Majonéza se smí uvádět na trh pouze uzavřená v neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí od 0 °C do 15 °C.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1)

Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2)

Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Závěrečná ustanovení

§ 23

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 24

Zrušuje se:

1.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

2.

Vyhláška č. 264/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

3.

Vyhláška č. 169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

4.

Vyhláška č. 159/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Příloha č. 1

Přípustná záporná hmotnostní odchylka pro balené čerstvé maso a balené čerstvé drůbeží maso

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

Balené čerstvé maso,

Balené čerstvé drůbeží maso

do 300 g

- 10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 1000 g

- 6,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

do 2000 g

- 4,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

nad 2000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 2

Členění masa na druhy a skupiny

Tabulka 1

Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže

Druh

Skupina

maso

výsekové maso

kosti

krev

droby

syrové sádlo, syrový lůj

mleté maso

maso zvěře ve farmovém chovu

zvěřina

 

Tabulka 2

Označení masa živočišným druhem nebo podle živočišného druhu, ze kterého pochází

Označení masa podle živočišného druhu, ze kterého pochází

Kategorie zvířat, ze které maso musí pocházet

hovězí maso

maso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy

telecí maso

maso kategorie V podle přílohy VII části 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

hovězí maso z mladého skotu

maso kategorie Z podle přílohy VII části 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

vepřové maso

maso zahrnující maso prasat určených k výkrmu, maso prasnic a maso selat

skopové maso

maso ovcí

jehněčí maso

maso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců

kozí maso

maso koz

kůzlečí maso

maso kůzlat ve stáří nejvýše 12 měsíců

koňské maso

maso koní

hříběcí maso

maso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců

králičí maso

maso králíků

krokodýlí maso

maso krokodýlů, které bylo získáno a o jehož zdravotní nezávadnosti bylo rozhodnuto podle vyhlášky č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

 

Tabulka 3

Označení živočišného druhu u zvěřiny a zvěře z farmového chovu

Živočišný druh

jelen

daněk

srnec

muflon

bizon

zubr

prase divoké

zajíc

bažant

koroptev

kachna divoká

husa divoká

orebice

křepelka

Příloha č. 3

Základní dělení hovězího, telecího a vepřového masa na technologické celky

Tabulka 1

Základní technologické celky hovězího masa

Základní dělení

Technologický celek

Hovězí čtvrtě

přední čtvrť

zadní čtvrt’

Hovězí maso přední (s kostí / bez kosti)

špička krku*)

krk*)

podplečí*)

vysoký roštěnec*)

hrudí

žebro

bok, nízké žebro, pupek

kližka

koleno

oháňka

Hovězí maso zadní (s kostí / bez kosti)

kýta

plec

svíčková

nízký roštěnec, roštěná

*) Název technologického celku v označení výsekového masa lze nahradit souhrnným označením - hovězí maso přední (s kostí / bez kosti).

 

Tabulka 2

Základní technologické celky telecího masa

Základní dělení

Technologický celek

Telecí půlka

půlka

Telecí maso (s kostí / bez kosti)

kýta

plec

koleno

pečeně, ledvina

svíčková

krk, karbanátek

hrudí

bok, pupek

kližka

 

Tabulka 3

Základní technologické celky vepřového masa

Základní dělení

Technologický celek

Vepřová půlka

půlka

předek

Vepřové maso (s kostí / bez kosti)

kýta

plec

pečeně, kotleta

panenská svíčková, panenka

krkovice

bok

lalok

paždík

hlava

koleno přední

koleno zadní

nožička

žebírko

Příloha č. 4

Záporné hmotnostní odchylky pro masné výrobky a masné polotovary

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

Masný výrobek, masný polotovar

do 300 g

- 10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

do 1000 g

- 6,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

do 2000 g

- 4,0 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

nad 2000 g

- 2,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 5

Záporné hmotnostní odchylky pro konzervy

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

Konzerva

do 350 g

- 10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

nad 350 g

- 5,0 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 6

Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny

Druh

Skupina

masný výrobek

tepelně opracovaný

tepelně neopracovaný

tepelně neopracovaný pro tepelnou úpravu

trvanlivý tepelně opracovaný

trvanlivý fermentovaný

konzerva

polokonzerva

masný polotovar

 

Příloha č. 7

Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků

Tabulka 1

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

špekáček

hovězí maso

vepřové maso

telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, křehká, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, připouští se drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk

c) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

kabanos

hovězí maso

vepřové maso

telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je výrobek masově růžový, nepravidelně rozptýlená zrna suroviny převážně o velikosti 6 až 10 mm, připouští se drobné dutinky a ojedinělá drobná kolagenní zrna,

c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a kořeněná; na skusu vychladlý výrobek křehký, po ohřátí šťavnatý

vídeňský párek

hovězí maso

vepřové maso

telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - výrobek na řezu masově růžový, obsah jemně vypracován, připouští se drobná pórovitost a drobná zrna kolagenních částic,

c) vůně a chuť - čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná; po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

debrecínský párek

hovězí maso

vepřové maso

telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pevná, pružná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce přípustné; částice použitého koření patrny; nepravidelná mozaika tučných zrn převážně o velikosti do 6 mm

c) vůně a chuť - přiměřeně slaná výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

jemný párek

hovězí maso

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pevná, pružná po ohřátí křehká

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná

c) vůně a chuť - jemná, po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

lahůdkový párek

hovězí maso

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká

b) vzhled v nákroji a vypracování - barva na řezu růžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná

c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý

ostravská klobása

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - tuhá, pevná, soudržná, na omak zrnitá, nesmí být nesoudržná nebo netypická měkká,

b) vzhled v nákroji - na řezu barva světle růžových kostek libové suroviny s podílem asi 60%, převážně o velikosti asi 2 cm, s výrazně bílými kostkami tučné suroviny, stejnoměrně rozmístěné ve výrobku, bez vzduchových dutin a kolagenních částí; výrobek nesmí vykazovat vytavený tuk, výskyt nezpracovatelných částí, nedodržení podílu libové kostky, změny barvy, neodpovídající typu výrobku,

c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, výrazněji po uzení, lahodná

šunkový salám

hovězí maso

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, mozaika růžové barvy libových kostek; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké, drobné kolagenní částice ve spojce přípustné,

c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, chuť přiměřeně slaná a kořeněná, výrobek na skusu šťavnatý

gothajský salám

hovězí maso

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji masově růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné; velikost jednotlivých zrn špeku převážně o průměru do 8 mm, smí být patrny částice použitého koření

c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký

junior salám

hovězí maso

vepřové maso

telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy, jemně vypracovaný; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky jsou přípustné; patrny částice použitého koření

c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký

český salám

hovězí maso

vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa

a) konzistence - pružná, soudržná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části ve spojce patrné; vložka tukových zrn převážně o velikosti do 8 mm nepravidelně rozložená,

c) vůně a chuť - jemná vůně po koření a uzení, přiměřeně slaná a kořeněná; výrobek na skusu křehký

 

Tabulka 2

Požadavky na některé trvanlivé tepelně opracované masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

vysočina

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná,

b) vzhled na řezu a vypracování - velmi jemná mozaika, tmavěji růžové barvy, řez lesklý, směrem k okraji tmavší; zrna surovin převážně o velikosti do 2 mm; připouští se ojedinělé drobné, měkké kolagenní částice a drobné dutinky,

c) vůně a chuť - aromatická po uzení, přiměřeně slané a kořeněné chuti; výrobek na skusu hutný, bez patrných tuhých částí

selský salám

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná,

b) vzhled na řezu a vypracování - na řezu nepravidelná mozaika libovolných a tučných zrn, ojediněle vytavený tuk v okolí tučných zrn; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části jsou přípustné; zrna surovin převážně o velikosti do 3 mm, zaschlý kroužek pod obalem do 3 mm

c) vůně a chuť - specifická pro trvanlivý výrobek, přiměřená po koření a uzení; výrobek na skusu vláčný

turistický salám

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pevná, pružná až tuhá

b) vzhled na řezu a vypracování - řez lesklý, hladký, směrem k okraji tmavší; mozaika masově růžová; zrna surovin převážně o velikosti do 6 mm, ojedinělé výkyvy ve velikosti zrn v mozaice nejsou na závadu; drobné, měkké a kolagenní částice, vzduchové dutinky a vytavený tuk nejsou na závadu

c) vůně a chuť - aromatická až intenzivní po uzení; chuť přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek hutný, bez patrných tuhých částí

 

Tabulka 3

Požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

poličan

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pružná až tuhá

b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově - červená, jemné změní, zrna převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek

c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; mírně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný, až křehký; příjemně nakyslá chuť

herkules

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - pružná až tuhá

b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, zma převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek

c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; průměrně až výrazně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký; příjemně nakyslá chuť

klobása

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, soudržná,

b) vzhled na nákroji - barva růžově - červená, zma převážně o velikosti do 6 mm, bez kroužku pod obalem,

c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná po paprice, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná

lovecký salám

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tužší, pružná,

b) vzhled v nákroji a vypracování - mozaika zrn převážně o velikosti do 5 mm, bez shluku tukových a libových částic, přípustné drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, k okrajům tmavší; tuková zrna světlá,

c) vůně a chuť - příjemná, výrazná po uzení, typická pro tento výrobek, ostřeji kořeněná a slaná; příjemně nakyslá chuť

paprikáš

hovězí maso,

vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští

a) konzistence - tuhá, pevná,

b) zrna surovin jsou převážně o velikosti do 5 mm, mozaika bez shluku tukových nebo libových částic, připouští se drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn na řezu výrobku je sytěji růžová až červená po použité paprice a k okrajům výrobku může být tmavší, tuková zrna světlá,

c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná, výrazná po paprice; příjemně nakyslá chuť

 

Tabulka 4

Požadavky na vybrané drůbeží tepelně opracované výrobky

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

drůbeží špekáček

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso,

syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) povrchový vzhled - výrobek v přírodním střevě

b) konzistence - pružná, křehká, soudržná

c) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, přípustná drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk

d) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

drůbeží debrecínský párek

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso,

vepřové maso,

syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavé růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce, nepravidelná mozaika tučných zrn a masa převážně o velikosti do 6 mm

c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

drůbeží párek vídeňský

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso,

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná,

b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná,

c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký

drůbeží párek jemný

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, pružná,

b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,

c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině a po drůbežím mase, přiměřeně slaná a kořeněná

drůbeží*) šunkový salám

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, soudržná,

b) vzhled na nákroji - nepravidelná mozaika světlého, případně i tmavšího masa, změní 10 až 50 mm ve spojce růžové až růžově-červené barvy; ojedinělé drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky, případně vyplněné aspikem nebo tukem se připouští,

c) vůně a chuť - příjemná po drůbežím mase, přiměřeně slaná, maso na skusu křehké, mírně šťavnaté

drůbeží gothajský salám

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso,

syrové vepřové maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pevná, soudržná,

b) vzhled na nákroji - na řezu je vychlazený výrobek tmavší masové růžové barvy spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena, ojedinělé jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné, velikost jednotlivých zrn špeku průměru převážně do 8 mm, smí být patrny částice použitého koření,

c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná

drůbeží salám junior

drůbeží maso,

drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže

a) konzistence - pružná, soudržná,

b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,

c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná, typická pro drůbeží maso; salám na skusu křehký

*) Uvede se druh drůbeže podle použitého drůbežího masa.

 

Tabulka 5

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

Hovězí maso ve vlastní šťávě

hovězí maso

a) vzhled - kompaktní celek, z jedné strany krytý běložlutým tukem; kusy zrněného hovězího masa spojeny aspikem; barva masa hnědošedá, typická pro vařené hovězí maso, aspik barvy nahnědlé,

b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý,

c) vůně a chuť - příjemná, po dušeném hovězím mase, mírně kořeněná a slaná; chuť aspiku mírně slaná, chuť tuku typická

Vepřové maso ve vlastní šťávě

vepřové maso

a) vzhled - kompaktní celek, na povrchu vývar tuku barvy bílé až nažloutlé; aspik čirý, barvy zlatožluté; vepřové maso v hrubších kouscích barvy světle hnědošedé, tučné světlé, bez tvrdých částí,

b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý

c) vůně a chuť - příjemná po dušeném vepřovém mase, lahodná, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; chuť aspiku přiměřeně slaná

Luncheon meat

vepřové maso,

hovězí maso

a) vzhled - výrobek ve vychlazeném stavu barvy světlé nebo tmavě růžové, mozaika nepravidelná se zrny vepřového libového a tučného masa velikosti do 10 mm; drobné póry, dutinky a měkké kolagenní části v malém množství se připouští

b) konzistence - kompaktní, plátky o tloušťce 1 cm při nařezání soudržné

c) vůně a chuť - příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek křehký

 

Tabulka 6

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky - paštiky

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

Játrová paštika

vepřové maso

a) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrny,

b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,

c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Játrový sýr

vepřové maso

a) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrny, v nákroji pravidelného lichoběžníkovitého tvaru

b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,

c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Pasta z uzeného masa

vepřové maso uzené

a) vzhled a barva - oranžová až oranžovošedá kompaktní hmota,

b) konzistence - roztíratelná, na řezu mírně drsná,

c) chuť a vůně - po uzeném mase, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Bůčková pomazánka

vepřové maso,

uzený vepřový bůček

a) vzhled a barva - kompaktní, okrová nebo okrově hnědá hmota,

b) konzistence - tužší kašovitá, na řezu mírně drsná, roztíratelná,

c) chuť a vůně - po uzeném bůčku, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

 

Tabulka 7

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

Výrobek

Základní suroviny pro výrobu

Smyslové požadavky

Lečo s klobásou

masný výrobek tepelně opracovaný

a) vzhled a barva - masný výrobek (klobása) v hnědočervené směsi zeleniny, znatelné řezy zeleninové papriky a cibule, ojedinělý výskyt semen z paprik se připouští, omáčka červenohnědé barvy

b) konzistence - klobása měkká, mírné popraskání se připouští, zeleninová směs poloměkká až měkká, omáčka mírně zahuštěná

c) vůně a chuť - po použitém masném výrobku, paprice a rajčatech mírně slaná, příjemně kořeněná, sladkokyselá, mírná pálivost v důsledku použité papriky se připouští, bez cizích pachů a příchutí

Hovězí na divoko

hovězí maso

a) vzhled a barva - maso nařezané na plátky, dobře očištěné, povrchově odblaněné, zbavené části loje v hnědé omáčce

b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná

c) vůně a chuť - po pečeném hovězím mase a použité zelenině, mírně slaná, příjemně kořeněná

Maďarský guláš

hovězí maso,

vepřové maso

a) vzhled - nepravidelné kousky masa o velikosti asi 15 až 30 mm a řezy červené a zelené zeleninové papriky v červenohnědé až hnědé omáčce

b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná

c) vůně a chuť - po použitých surovinách, typická pro guláš, příjemně slaná a kořeněná, mírně pálivá, bez cizích pachů a příchutí

Chalupářský guláš

hovězí maso,

masný výrobek tepelně opracovaný

a) vzhled - nepravidelné kousky masa a masného tepelně opracovaného výrobku (celá klobása) v červenohnědé až hnědé omáčce

b) konzistence - maso a klobása měkké, omáčka mírně zahuštěná,

c) vůně a chuť - po mase a klobáse, přiměřeně slaná a příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

 

Tabulka 8

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné výrobky

Výrobek

obsah masa

(% hmot. nejméně)

čistá svalová bílkovina

(% hmot. nejméně)

obsah tuku

(% hmot. nejvýše)

Špekáček

40,0

-

45,0

Kabanos

50,0

-

40,0

Párek vídeňský

55,0

-

40,0

Párek lahůdkový

50,0

-

35,0

Debrecínský párek

60,0

-

40,0

Párek jemný

50,0

-

35,0

Šunkový salám

55,0

-

20,0

Gothajský salám

40,0

-

40,0

Junior salám

40,0

-

35,0

Český salám

40,0

-

40,0

Ostravská klobása

60,0

-

35,0

Vysočina

-

13,0

50,0

Turistický salám

-

14,0

40,0

Selský salám

-

13,0

50,0

Poličan

-

16,0

50,0

Lovecký salám

-

15,0

50,0

Dunajská klobása

-

14,0

55,0

Paprikáš

-

14,0

50,0

Herkules

-

14,0

50,0

 

Tabulka 9

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované výrobky z drůbežího masa

Výrobek

obsah drůbežího masa nebo obsah

drůbežího strojně odděleného masa

(% hmot. nejméně)

maximální obsah drůbežího

strojně odděleného masa

(% hmot. nejvíce

obsah tuku

(% hmot. nejvýše)

Drůbeží špekáček

45,0

 

45,0

Kuřecí párek jemný

50,0

 

30,0

Drůbeží debrecínský párek

37,0

30,0

35,0

Drůbeží vídeňský párek

50,0

35,0

25,0

Drůbeží šunkový salám

40,0

12,0

20,0

Drůbeží Gothajský salám

40,0

 

40,0

Drůbeží Junior salám

50,0

 

25,0

 

Tabulka 10

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobek

obsah masa

(% hmot. nejméně)

obsah vody

(% hmot. nejvýše)

obsah tuku

(% hmot. nejvýše)

další požadavky

Hovězí maso ve vlastní šťávě

70,0

80,0

20,0

-

Vepřové maso ve vlastní šťávě

70,0

70,0

40,0

-

Luncheon meat

70,0

70,0

40,0

vytavený tuk a aspik

nejvýše 15,0 %hmot.

 

Tabulka 11

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované masné výrobky - paštiky

Výrobek

obsah masa

(% hmot. nejméně)

obsah vody

(% hmot. nejvýše)

obsah tuku

(% hmot. nejvýše)

další požadavky

Játrová paštika

25,0

70,0

40,0

obsah vepřových jater

nejméně 26,0 % hmot.

Játrový sýr

25,0

70,0

45,0

obsah vepřových jater

nejméně 26,0 % hmot.

Pasta z uzeného masa

57,0

70,0

40,0

-

Bůčková pomazánka

35,0

70,0

40,0

obsah uzeného bůčku

nejméně 20,0 % hmot.

 

Tabulka 12

Fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

Výrobek

obsah masa nebo masného tepelně

opracovaného výrobku

(% hmotnostních nejméně)

další požadavky

Lečo s klobásou

24,0 % hmot. klobásy po tepelné úpravě výrobku

 

Hovězí na divoko

30,0 % hmot. hovězího masa

 

Maďarský guláš

30,0

z toho:

hovězí maso nejméně 16,0 % hmotnostních,

vepřové maso nejméně 14,0 % hmotnostních.

obsah zeleninové papriky:

nejméně 4,5 % hmotnostních

Chalupářský guláš

10,0

obsah klobásy nejméně 12 % hmot.

Příloha č. 8

Požadavky na složení a smyslové požadavky na tepelně opracované šunky

Skupina

Výrobek

Třída

Charakteristika jakosti

Smyslové požadavky

tepelně

opracovaný

výrobek

Šunka

nejvyšší

jakosti

obsah čistých svalových bílkovin - nejméně 16,0 % hmotnostních

celosvalový výrobek

použití barviv, vlákniny, škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných a jiných živočišných bílkovin a dalších látek, které zvyšují obsah bílkovin ve výrobku, se nepřipouští

a) konzistence - v uceleném kusu pevná, soudržná; plátky se nesmějí oddělovat na jednotlivé svaly;

u sterilovaného výrobku v konzervě je povoleno proměnlivé množství volného aspiku

 

b) vzhled v nákroji- výrobek na řezu barvy odpovídající druhu použitého masa, jednotlivé svaly patrny a spojeny drobně rozpracovanou svalovinou; ojedinělá menší ložiska tuku na řezu přípustná, rovněž přípustné menší dutinky, vyplněné např. aspikem

 

c) vůně a chuť - typická pro šunku, přiměřeně slaná, lahodná, výrobek na skusu v tenkých plátcích křehký

 

 

výběrová

obsah čistých svalových bílkovin - nejméně 13,0 % hmotnostních

celosvalový výrobek

použití barviv, vlákniny (s výjimkou přírodních zahušťovadel karagenanu a gumy euchemy), škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných a jiných živočišných bílkovin a dalších látek, které zvyšují obsah bílkovin ve výrobku, se nepřipouští

 

 

standardní

obsah čistých svalových bílkovin - nejméně 10,0 % hmotnostních

Příloha č. 9

Záporné hmotnostní odchylky pro rybí výrobky

Výrobek

Hmotnost balení

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

Čerstvé produkty rybolovu

a akvakultury, hluboce zmrazené

produkty rybolovu a akvakultury a

polotovary z nich, upravené

produkty rybolovu, zpracované

produkty rybolovu, Surimi, vyjma

sardelové pasty a konzerv

do 300 g

- 10,0 % u jednotlivého balení

- 2,0% u 20 ks balení

do 1000 g

- 6,0 % u jednotlivého balení

- 1,0% u 20 ks balení

do 2000 g

- 4 % u jednotlivého balení

- 1,0% u 20 ks balení

nad 2000 g

- 2 % u jednotlivého balení

- 0,5% u 20 ks balení

sardelová pasta

v tubě

- 10 % u jednotlivého balení

- 2,0% u 20 ks balení

do 350 g

- 10 % u jednotlivého balení

- 2,0% u 20 ks balení

nad 350 g

- 5 % u jednotlivého balení

- 1,0% u 20 ks balení

konzervy

do 350 g

- 10 % u jednotlivého balení

- 2,0% u 20 ks balení

nad 350 g

- 5 % u jednotlivého balení

- 1,0% u 20 ks balení

Příloha č. 10

Seznam obchodních označení a vědeckých názvů produktů rybolovu a akvakultury

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení

2. Vědecký název

3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů

Rodové jméno

a) druhové

jméno

b) druhové

jméno

Rodové jméno

a) druhové jméno

b) druhové

jméno

 

RYBY

Cejn

velký

 

Abramis

brama

 

 

Makrela

solandrova

 

Acanthocybium

solandri

 

 

Jeseter

malý

 

Acipenser

ruthenus

 

 

Jeseter

ruský

Gűldenstädtův

Acipenser

gueldenstaedtii

 

 

Jeseter

velký

 

Acipenser

sturio

 

 

Zubaťka

pruhovaná

 

Anarhichas

lupus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní

Úhoř

evropský

říční

Anguilla

anguilla

 

 

Chmurnatka

tmavá

 

Anoplopoma

fimbria

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code

Uhlířka

černá

 

Aphanopus

carbo

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá

Chňapal

velký

 

Aprion

virescens

 

 

Stříbrníce

atlantská

 

Argentina

silus

 

 

Smuha

královská

šedá

Argyrosomus

regius

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina.

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Sciaena aquila.

Kahavaj

skvrnitý

 

Arripis

trutta

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský

Štítník

kukaččí

rudý

Aspitrigla

cuculus

 

Alternativně je možné jako latinský název použít tento název: Trigla cuculus

Platýs

šípozubý

 

Atheresthes

stomias

 

 

Gavún

štíhlý

 

Atherina

boyeri

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle

Smuha

bílá

 

Atractoscion

nobilis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: white seabass

Smuha

chutná

 

Atractoscion

aequidens

 

 

Smuha

nibe

 

Atrobucca

nibe

 

 

Tuňák

nepravý

 

Auxis

thazard

 

 

Tuňák

makrelovitý

 

Auxis

rochei

 

 

Parma

obecná

 

Barbus

barbus

 

 

Jehlice

rohozobá

mořská

Belone

belone

 

 

Očnatec

štíhlý

 

Boops

boops

 

 

Zubatíce

jadranská

 

Boops

boops

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento

název: Očnatec štíhlý

Treska

polární

severní

Boreogadus

saida

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida

Brama

 

 

Brama

brama

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná

Chimérovka

kapská

 

Callorhinchus

capensis

 

 

Chimérovka

tasmánská

 

Callorhinchus

mílii

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Elephant fish

Karas

stříbřitý

 

Carassius

gibelio

 

 

Kranas

obrovský

 

Caranx

ignobilis

 

 

Kranas

velkooký

 

Caranx

latus

 

 

Kranas

šestipruhý

 

Caranx

sexfasciatus

 

 

Kanic

modroskvmý

 

Cephalopholis

miniata

 

 

Kanic

sonneratův

 

Cephalopholis

sonnerati

 

 

Kanic

tmavý

 

Cephalopholis

argus

 

 

Keříčkovec

jihoafrický

červenolemý

Clarias

gariepinus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sumeček africký, Klarias

Sleď

obecný

atlantický

Clupea

harengus

 

 

Sleď

obecný

baltický

Clupea

harengus

membras

 

Uhoř

mořský

 

Conger

conger

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Uhořovec mořský

Síh

peleď

 

Coregonus

peled

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Maréna

Maréna

severní

 

Coregonus

lavaretus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh

Koryféna

velká

 

Coryphaena

hippurus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mahi-mahi, Zlak nachový, Dorado

Hlavoun

tuponosý

 

Coryphaenoides

rupestris

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér

Amur

bílý

 

Ctenopharyngodon

idella

 

 

Kapr

obecný

 

Cyprinus

carpio

 

 

Zubatec

angolský

 

Dentex

angolensis

 

 

Zubatec

hrbohlavý

 

Dentex

gibbosus

 

 

Zubatec

obecný

 

Dentex

dentex

 

 

Mořčák

evropský

 

Dicentrarchus

labrax

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Vlk mořský, Mořský vlk, Okoun mořský.

Jazyk

klínotvarý

 

Dicologlosa

cuneata

 

 

Mořan

obecný

 

Diplodus

vulgaris

 

 

Ledovka

patagonská

 

Dissostichus

eleginoides

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název:

Chilský sea bass

Kranas

duhový

 

Elagatis

bipinnulata

 

 

Břitká

atlantská

 

Ensis

directus

 

 

Sardel

obecná

evropská

Engraulis

encrasicholus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička

Sardel

peruánská

 

Engraulis

ringens

 

 

Kanic

západoafrický

 

Epinephelus

aeneus

 

 

Kanic

zlatavý

 

Epinephelus

costae

 

 

Kanic

malabarský

 

Epinephelus

malabaricus

 

 

Kanic

temný

gauza

Epinephelus

marginatus

 

Alternativně je možné jako druhové jméno použít toto jméno: vroubený

Kanic

červenohnědý

červený

Epinephelus

morio

 

 

Kanic

hnědotečkovaný

 

Epinephelus

chlorostigma

 

 

Kanic

žlutomodrý

 

Epinephelus

flavocaeruleus

 

 

Štika

obecná

 

Esox

lucius

 

 

Tuňák

černý

 

Euthynnus

lineatus

 

 

Tuňák

malý

atlantický

Euthynnus

alletteratus

 

 

Tuňák

východní

 

Euthynnus

affinis

 

 

Štítník

šedý

 

Eutrigla

gurnardus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly

Treska

obecná

skvrnitá

Gadus

morhua

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod

Treska

pacifická

bílá

Gadus

macrocephalus

 

 

Žralok

psohlavý

tope

Galeorhinus

galeus

 

 

Hruj

kapská

 

Genypterus

capensis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kingclip

Treska

královská

 

Genypterus

blacodes

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hruj

Platýs

protažený

šedohnědý

Glyptocephalus

cynoglossus

 

 

Kranas

zlatavý

 

Gnathanodon

speciosus

 

 

Ledovka

 

 

Gobionotothen

gibberifrons

 

 

Claresse

 

 

Heterobranchus longifilis x Ciarías garienpinus

 

 

 

Žralok

šedý

 

Hexanchus

griseus

 

 

Halibut

bílý

atlantický

Hippoglossus

hippoglossus

 

 

Hlavatka

podunajská

 

Hucho

hucho

 

 

Vyza

velká

 

Huso

huso

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga

Tolstolobik

bílý

 

Hypoph thalmich thys

molitrix

 

 

Tolstolobec

pestrý

 

Hypoph thalmich thys

nobilis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tolstolobik.

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Aristichtys nobilis

Mořan

indooceánský

 

Cheimerius

nufar

 

 

Cípal

pyskatý

 

Chelon

labrosus

 

 

Plachetník

širokoploutvý

 

Instiophorus

platypterus

 

 

Tuňák

pruhovaný

bonito

Katsuwonus

pelamis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito

Pyskoun

skvrnitý

velký

Labrus

bergylta

 

 

Žralok

sleďový

 

Lamna

nasus

 

 

Perletník

nádherný

 

Lampris

guttatus

 

Alternativně je možné použít obchodní označení: Leskyně skvrnitá nebo Opah

Lates

stříbřitý

 

Lates

calcalifer

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Lates stříbrný, Robalo stříbřitý, Okoun barramundi

Okoun

nilský

 

Lates

niloticus

 

 

Pamakrela

temná

 

Lepidocybium

flavobrunneum

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Makrela máslová

Makrely

 

 

Lepidocybium spp.

všechny druhy

 

 

Vlasochvost

stužkový

 

Lepidopus

caudatus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná

Kambala

 

 

Lepidorhombus spp.

všechny druhy

 

 

Cejnovka

drobnozubá

 

Lethrinus

microdon

 

 

Cejnovka

modrá

 

Lethrinus

nebulosus

 

 

Bolen

dravý

 

Leuciscus

aspius

 

Alternativně je možné jako latinský název použít tento název: Aspius aspius

Limanda

drsná

 

Limanda

aspera

 

 

Limanda

žlutoocasá

zlatá

Limanda

ferruginea

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: platýs zlatý

Platýs

limanda

drsnotělý

Limanda

limanda

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento

název: Limanda obecná

Cípal

evropský

 

Liza

ramada

 

 

Cípal

zlatý

 

Liza

aurata

 

 

Ďas

americký

 

Lophius

americanus

 

 

Ďas

mořský

 

Lophius

piscatorius

 

 

Chňapal

 

 

Lutjanus

agennes

 

 

Chňapal

stříbmoskvmný

 

Lutjanus

argentimaculatus

 

 

Chňapal

dvouskvmný

bohar

Lutjanus

bohar

 

 

Chňapal

rudý

 

Lutjanus

campechanus

 

 

Chňapal

klenutý

 

Lutjanus

gibbus

 

 

Chňápal

 

 

Lutjanus

goreensis

 

 

Chňapal

hrbohlavý

 

Lutjanus

sanguineus

 

 

Chňapal

císařský

červený

Lutjanus

sebae

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: red snapper

Hoki

novozélandský

 

Macruronus

novaezelandiae

 

 

Hoki

patagonský

 

Macruronus

magellanicus

 

 

Mariin

indopacifický

 

Makaira

mazara

 

 

Kapelin

severní

 

Mallotus

villosus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: huňáček severní

Treska

jednoskvmná

skvrnitá

Melanogrammus

aeglefinus

 

 

Měsícovec

skvrnitý

 

Mene

maculata

 

Alternativně je možné jako obchodní oznaěení použít tento název: Moonfish

Treska

merlan

bezvousá

Merlangius

merlangus

 

 

Štikozubec

argentinský

 

Merluccius

hubbsi

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Štikozubec

evropský

 

Merluccius

merluccius

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Štikozubec

kanadský

 

Merluccius

productus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Štikozubec

kapský

hlubokomořský

Merluccius

capensis

paradoxus

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Štikozubec

peruánský

 

Merluccius

gayi

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Štikozubec

stříbrný

americká

Merluccius

bilinearis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk

Jižní modrý witling

 

 

Micromesistius

australis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska jižní

Modrý witling

 

 

Micromesistius

poutassou

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska modravá

Platýs

malohlavý

červený

Microstomus

kitt

 

 

Manta

 

 

Mobula spp.,

Myliobastis spp.

všechny druhy

 

 

Mník

mořský

molva

Molva spp.

všechny druhy

 

 

Mořčák

stříbřitý

 

Morone

chrysops

 

 

Cípal

 

 

Mugil spp.

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil

Sultánka

pruhovaná

 

Mullus

surmuletus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice

Sultánka

nachová

karmínová

Mullus

barbatus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice

Kanic

ostrorypý

 

Mycteroperca

acutirostris

 

 

Špičatník

zlatopruhý

japonský

Nemipterus

japonicus

 

 

Oblada

obecná

 

Oblada

melanura

 

 

Losos

keta

pacifický

Oncorhynchus

keta

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chui

Losos

kisuč

stříbrný

Oncorhynchus

kisutch

 

 

Losos

gorbuša

divoký

Oncorhynchus

gorbuscha

 

 

Losos

nerka

červený

Oncorhynchus

nerka

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye

Losos

čavyča

 

Oncorhynchus

tshawytcha

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský

Pstruh

duhový

 

Oncorhynchus

mykiss

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pstruh lososovitý nebo Pstruh růžovomasý

Hamoun

nilský

 

Oreochromis

niloticus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie

Zubatíce

 

 

Pagellus spp.

všechny druhy

 

 

Pražman

modroskvmný

 

Pargus

caeruleostictus

 

 

Stříbrovka

lesklá

 

Pampus

argenteus

 

 

Pangasius

dolnooký

 

Pangasius

hypophthalmus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pangas. Alternativně je možné jako vědecky název použít tento název:

Pangasianodon

hypophthalmus.

Pompano

 

 

Parona

signata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas jihoamerický

Parnice

drobnoskvmná

 

Parupeneus

heptacanthus

 

 

Parnice

indická

 

Parupeneus

indicus

 

 

Okoun

říční

 

Perca

fluviatilis

 

 

Platýs

malý

říční

Platichthys

flesus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento

název: Flounder

Makrela

atská

 

Pleurogrammus

monopterygius

 

 

Platýs

obecný

velký

Pleuronectes

platessa

 

 

Smuha

vousatá

 

Pogonias

cromis

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký

Treska

evropská

pollak

Pollachius

pollachius

 

 

Treska

tmavá

šedá

Pollachius

virens

 

 

Žralok

modravý

obecný

Prionace

glauca

 

 

Kranas

zubatý

 

Pseudocaranx

dentex

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: georgijský

Smuha

senegalská

 

P seudotolithus

senegalensis

 

 

Parnice

západoafrická

 

Pseudupeneus

prayensis

 

 

Kambala

velká

 

Psseta

maxima

 

 

Kranasovec

štíhlý

 

Rachycentron

canadum

 

 

Rejnok

skvrnitý

 

Raja

montagui

 

 

Rejnok

 

 

Rajiformes

všechny druhy

 

 

Halibut

tmavý

grónský

Reinhardtius

hippoglossoides

 

 

Losos

atlantický

obecný

Salmo

salar

 

 

Pstruh

obecný

mořský

Salmo

trutta

trutta

 

Pstruh

obecný

potoční

Salmo

trutta

fario

 

Sivěn

arktický

alpský

Salvelinus

alpinus

 

 

Sivěn

americký

 

Salvelinus

fon tínali s

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: potoční

Candát

obecný

 

Sander

lucioperca

 

Alternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Stizostedion lucioperca

Pelamida

atlantická

obecná

Sarda

sarda

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Pelamida

chilská

tichomořská

Sarda

chiliensis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Pelamida

východní

 

Sarda

orientalis

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec

Sardinka

evropská

obecná

Sardina

pilchardus

 

 

Očnatec

obecný

 

Sarpa

salpa

 

 

Zubatíce

zlatopasá

 

Sarpa

salpa

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný

Ploskozubec

modropruhý

 

Scams

ghobban

 

 

Ploskozubec

rudomořský

 

Scams

gibbus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papoušci ryba

Smuha

tmavá

 

Sciaena

umbra

 

 

Makrela

indopacifická

australská

Scomber

australasicus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: modravá

Makrela

japonská

měchýřnatá

Scomber

japonicus

 

 

Makrela

obecná

atlantická

Scomber

scombrus

 

 

Makrela

španělská

 

Scomberomoms

maculatus

 

 

Makrelovec

královský

 

Scomberomoms

cavalla

 

 

Pakambala

kosočtverečná

 

Scophthalmus

rhombus

 

 

Ropušnice

šarlatová

 

Scorpaena

Cardinalis

 

 

Ropušnice

obecná

 

Scorpaena

scrofa

 

 

Žralok

skvrnitý

 

Scyliorhinus

canicula

 

 

Žralok

větší

 

Scyliorhinus

stellaris

 

 

Žralok

 

 

Scyliorhinus spp.,

Ginglymostoma spp.,

Rhincodon spp.,

Galeus spp.,

Mustelus spp.,

Triakis spp.,

Carcharhinus spp.,

Galeocerdo spp.,

Prionace spp.,

Rhizoprionodon spp.,

Carcharias spp.,

Odontaspis spp.,

Alopias spp.,

Cetorhinus spp.,

Carcharodon spp.,

Isums spp.,

Lamna spp.,

Chlamydoselachus spp.,

Heptranchias spp.,

Hexanchus spp.,

Notorynchus spp.,

Echinorhinus spp.,

Somniosus spp.,

Squalus spp.,

Centroscymnus spp.,

Etmopterus spp.,

Isistius spp.

všechny druhy

 

 

Sebastes

červený

 

Sebastes

marinus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento

název: Okouník mořský

Kranas

americký

 

Serióla

lalandi

 

 

Kranas

dumerilův

 

Serióla

dumerili

 

 

Kranas

východní

 

Serióla

quinqueradiata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish

Savorin

 

 

Seriolella

porosa

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento

název: Medúzovec

Sumec

velký

 

Silurus

glanis

 

 

Solea

evropská

obecná

Solea

solea

vulgaris

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský jazyk obecný, Jazyk mořský.

Mořan

zlatý

 

Sparus

aurata

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma královská

Pražman

obecný

 

Sparus

pagrus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná, Alternativně je možné použít vědecký název: Pagrus pargus

Soltýn

obecný

středomořský

Sphyraena

sphyraena

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Barakuda

Kladivoun

 

 

Sphyma spp.

všechny druhy

 

 

Modrák

skvrnitý

 

Spicara

maena

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara

Modrák

vysoký

ostronosý

Spicara

smaris

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara

Mořan

tmavý

 

Spondyliosoma

cantharus

 

 

Pražma

tmavá

 

Spondyliosoma

cantharus

 

 

Šprot

severní

obecný

Sprattus

sprattus

 

 

Žralok

ostnatý

 

Squalus

acanthias

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný

Treska

aljašská

pestrá

Theragra

chalcogramma

 

 

Tuňák

atlantický

čemoploutvý

Thunnus

atlanti cus

 

 

Tuňák

dlouhochvostý

 

Thunnus

tonggol

 

 

Tuňák

dlouhoploutvý

křídlatý

Thunnus

alalunga

 

 

Tuňák

modroploutvý

obecný

Thunnus

thynnus

 

 

Tuňák

zavalitý

tučný

Thunnus

obesus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: velkooký

Tuňák

žlutoploutvý

 

Thunnus

albacares

 

 

Lipan

obecný

podhomí

Thymallus

thymallus

 

 

Lín

obecný

 

Tinca

tinca

 

 

Vidlatka

čemoskvmná

 

Trachinotus

baillonii

 

 

Kranas

obecný

 

Trachurus

trachurus

 

 

Stavrida

 

 

Trachurus

trachurus

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas obecný

Štítník

červený

 

Trigla

lucerna

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly

Trigly

 

 

Trigla spp.

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Štítník

Treska

francouzská

 

Trisopterus

luscus

 

 

Treska

malá

 

Trisopterus

minutus

 

 

Kanic

půlměsíčný

 

Variola

louti

 

 

Mečoun

obecný

 

Xiphias

gladius

 

 

Pilobřich

ostnitý

 

Zeus

faber

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svátého Petra, Zeus faber

KORÝŠI

 

 

 

 

 

 

Krab

chutný

 

Callinectes

sapidus

 

 

Krab

německý

 

Cancer

pagurus

 

 

Krabi

 

 

Cancer spp.,

Lithodes spp.,

Chinoectes spp.,

Menippe spp.,

Callinectes spp.,

Carcinus spp.,

Charybdis spp.,

Portunus spp.,

Scylla spp.,

Maja spp.,

Mithrax spp.,

Erimacrus spp.,

Geryon spp.

druhy z čeledí Portunidae, Lithodidae

všechny druhy

 

 

Krab

obecný

 

Carcinus

maenas

 

 

Garnát

 

 

Crangon spp., Sclerocrangon spp

všechny druhy

 

 

Rak

 

 

Euastacus spp., druhy z čeledí Astacidae, Cambaridae

všechny druhy

 

 

Humr

americký

kanadský

Homarus

americanus

 

 

Humr

evropský

bretaňský

Homarus

gammarus

 

 

Humr

 

 

Homarus spp., Metanephrops spp.,

všechny druhy

 

 

 

 

 

Nephrops spp.,

 

 

 

Krab

pavouci

 

Maja

squinado

 

 

Humr

severský

štíhlý

Nephrops

norvegicus

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna

Langusta

obecná

 

Palinurus

vulgaris

 

 

Langusta

 

 

Palinurus spp.,

Jasus spp.,

druhy z čeledi Palinuridae

všechny druhy

 

 

Krevety

 

 

Pandalus spp.,

Crangon spp.,

Panaeus spp.,

Palaemon spp.,

Caridea spp.,

druhy z čeledí Penaeidae, Palaemonidae, Pandalidae, Crangonidae, Aristeidae, Sicyonidae, Sergestidae

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Gamely

Langusta

zelená

 

Panulirus

gracilis

 

 

Krab

kamčatský

 

Paralithodes

camtschaticus

 

 

Listorožec

 

 

Scyllaridae

všechny druhy

 

 

Strašek

kudlankovitý

 

Squila

mantis

 

 

MĚKKÝŠI

 

 

 

 

 

 

Surmovka

čeřitá

vlnitá

Buccinum

undatum

 

Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: obecná

Srdcovka

jedlá

 

Cerastoderma

edule

 

 

Ústřice

velká

 

Crassostrea

gigas

 

 

Kalmar

peruánský

 

Dosidicus

gigas

 

 

Chobotnice

menší

 

Eledone

cirrhosa

 

 

Mandlovka

evropská

 

Glycymeris

glicymeris

 

 

Ušeň

mořská

 

Haliotis

tuberculata

 

 

Ušeň

 

 

Haliotis spp.

všechny druhy

 

 

Chionka

 

 

Chamelea spp.,

Chione spp.,

Mercenaria spp.,

Protothaca spp.

všechny druhy

 

 

Plážovka

vejcorodá

 

Littorina

littorea

 

 

Slávka

středomořská

 

Mytilus

galloprovincialis

 

 

Slávka

jedlá

 

Mytilus

edulis

 

 

Slávka

 

 

Mytilus spp.,

Perná spp.,

druhy z čeledě Mytilidae

 

 

 

Chobotnice

obecná

 

Octopus

vulgaris

 

 

Chobotnice

 

 

Octopus spp.,

Eledone spp.,

Pareledone spp.

všechny druhy

 

 

Ústřice

jedlá

 

Ostrea

edulis

 

 

Ústřice

 

 

Ostrea spp.,

Crassostrea spp.,

druhy z čeledě Ostreidae

všechny druhy

 

 

Ježovka

dlouhoostná

 

Paracentrotus

lividus

 

 

Hřebenatka

kuchyňská

 

Pecten

maximus

 

 

Hřebenatka

svatojakubská

 

Pecten

jacobaeus

 

 

Hřebenatky

 

 

Pecten spp,

Chlamys spp.,

Placopecten spp.,

Agropecten spp.,

Aequipecten spp.,

Patinopecten spp.

všechny druhy

 

 

Slávka

novozélandská

 

Perná

canaliculus

 

 

Hřebenatka

labradorská

 

Placopecten

magellanicus

 

 

Kalamáry

 

 

rody Alloteuthis, Berryteuthis, Dosidicus, Illex, Lolliguncula, Loligo, Loliolus, Nototodarus, Ommastrephes, Onychoteuthis, Rossia, Sepiola, Sepioteuthis, Symplectoteuthis, Martialia a Todarodes

všechny druhy

 

Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice

Tapeska

zdobná

vongole

Ruditapes

decussatus

 

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Tapes decussata

Tapeska

 

 

Ruditapes spp.,

tapes spp.,

Venerupis spp.,

Maretrix spp.

 

 

 

Sépie

obecná

 

Sepia

officinalis

 

 

Sépie

 

 

Sepia officinalis, Rossia macrosoma,

Sepiella spp., Sepiola spp.

všechny druhy

 

 

Břitká

jedlá

 

Siliqua

patula

 

 

Ježovka

obecná

 

Spaerechinus

granularis

 

 

Kalmar

tichomořský

 

Todarodes

pacificus

 

 

Mušle

 

 

Veneridae, Mactridae, Cooperellidae a Arcidae

všechny druhy

 

 

Srdcovka

 

 

všechny druhy z čeledě Cardiidae

všechny druhy

 

 

Příloha č. 11

Požadavky na jakost majonéz

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost majonéz

Znak

 

konzistence a barva

v závislosti na obsahu oleje - pastovitá, krémovitá až polotekutá stejnorodá hmota, olej neoddělen, částice kusovitých přísad rovnoměrně rozptýlené, menší vzduchové dutinky přípustné, výrobky nesmějí obsahovat zbytky vaječných skořápek, nečistot, cizích předmětů a hrudek vaječné hmoty

vůně

typická pro majonézy, mírně nakyslá, případně po použitých přísadách a koření

chuť

nakyslá, po použitých přísadách, bez cizích pachutí

 

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost majonéz

Ukazatel

Hmotnostní %

obsah tuku

podle tržních druhů 50,0 až 85,0

obsah žloutku

nejméně 2,0

hodnota pH

nejvýše 4,5

Příloha č. 12

Záporné hmotnostní odchylky pro majonézy

Výrobek

Hmotnost balení (v g nebo ml)

Přípustná záporná hmotnostní odchylka

majonéza

do 100

- 6,0 % u jednotlivého balení

- 2,0 % u 20 ks balení

nad 100 do 250

- 5,0 % u jednotlivého balení

-1,0 % u 20 ks balení

nad 250 do 500

- 4 % u jednotlivého balení

- 1,0 % u 20 ks balení

nad 500

- 2 % u jednotlivého balení

- 0,5 % u 20 ks baleníPoznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.

Čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Příloha I bod 7.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

Příloha I bod 1.15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

2

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.

4

Čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Příloha I bod 7.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

5

Příloha I bod 1.15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

7

Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, v platném znění.

Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.

8

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.

9

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.