Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

183/2017 Sb. znění účinné od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 30/2024 Sb.

1.4.2024

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 458/2022 Sb.

1.1.2023

Více...

183

 

ZÁKON

ze dne 9. června 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky

a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna trestního řádu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 písm. j) se slova „ , jiným správním deliktem“ zrušují.

 

2.

V § 11 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,“.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).

 

3.

V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova „k) nebo l)“ nahrazují slovy „l) nebo m)“.

 

4.

V § 11 odst. 4 se text „k)“ nahrazuje textem „l)“.

 

5.

V § 159a odst. 1 písm. a) se slova „nebo jiného správního deliktu“ zrušují.

 

6.

V § 159b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání též v případě, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno. Po právní moci rozhodnutí o dočasném odložení trestního stíhání podle věty první dá policejní orgán podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

7.

V § 160 odst. 1 se slova „§ 159b odst. 1 a 3“ nahrazují slovy „§ 159b odst. 1, 3 a 4“.

 

8.

V § 171 odst. 1 se slova „ , jiný správní delikt“ zrušují.

 

9.

V § 173 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

10.

V § 173 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Po právní moci rozhodnutí o přerušení trestního stíhání podle odstavce 1 písm. e) podá státní zástupce podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

11.

V § 224 odst. 1, § 255 odst. 1 a v § 314r odst. 5 se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.

 

12.

V § 257 odst. 2 se text „k)“ nahrazuje textem „l)“.

Část druhá

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

Část třetí

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

2.

V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.

 

3.

V § 9 odstavec 2 zní:

(2)

Přejímající organizace se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 7b odst. 11 a 13.“.

 

4.

V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně v období jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

5.

V § 9 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

 

6.

V § 12 odstavec 1 zní:

(1)

O přestupcích podle § 9 rozhoduje inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí o přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektor České obchodní inspekce může vydat příkaz na místě.“.

 

7.

V § 12 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

Část čtvrtá

Změna zákona o státní památkové péči (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 127/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části páté zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

Nadpis nad označením § 35 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

3.

V § 35 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

4.

V § 35 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že“.

 

5.

V § 35 odstavce 3 až 5 znějí:

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

(4)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.

(5)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.“.

 

6.

V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.“.

 

7.

§ 36 zní:

§ 36

(1)

Přestupek projednává

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1,

b)

krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 2,

c)

ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3 nebo 4.

(2)

Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.“.

 

8.

§ 37 a 38 se zrušují.

 

9.

V nadpisu nad označením § 39 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

10.

V § 39 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

11.

V § 39 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

 

12.

V § 39 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že“.

 

13.

V § 39 odstavce 3 až 5 znějí:

(3)

Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

(4)

Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.

(5)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.“.

 

14.

V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.“.

 

15.

§ 40 zní:

§ 40

(1)

Přestupek projednává

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 1,

b)

krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 2,

c)

ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 3 nebo 4.

(2)

Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

 

16.

§ 41 se zrušuje.

Část pátá

Změna horního zákona (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 40a zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 40a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem nebo do poddolovaného území, kam je vstup zakázán,

b)

úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně důlně měřických signálů, značek a ochrany znaků a jiných měřických zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz vstupu, nebo

c)

neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod nebo důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

3.

V § 40a odst. 2 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 40a odstavec 3 zní:

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.“.

 

5.

§ 40b zní:

§ 40b

 

(1)

Přestupky podle § 40a odst. 1 projednává obvodní báňský úřad. Přestupky podle § 40a odst. 2 projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2)

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.“.

Část šestá

Změna zákona o hornické činnosti (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části šesté zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

V § 44 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

3.

V nadpisu § 44a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 44a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 44a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

 

6.

V § 44a odst. 4 písm. a) až c) a v § 44d odst. 4 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

7.

V § 44a se odstavec 5 zrušuje.

 

8.

§ 44b a 44c se včetně nadpisů zrušují.

 

9.

V nadpisu § 44d se slova „správních deliktech“ nahrazují slovem „přestupcích“.

 

10.

V § 44d se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

11.

V § 44d odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

12.

V § 44d odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Část sedmá

Změna zákona o geologických pracích (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis § 20 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Organizace se dopustí přestupku tím, že“.

 

3.

V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

a)

ohrozí nebo neoprávněně ztíží provádění geologických prací, nebo

b)

zničí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo průzkumní dílo, vzorek nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),

c)

30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

4.

V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

 

5.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

§ 20a

 

(1)

Přestupky podle § 20 odst. 1 projednává ministerstvo, přestupky podle § 20 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2)

Přestupek podle § 20 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky, orgán státní báňské správy a ministerstvo.

(3)

Pokuty uložené za přestupek podle § 20 odst. 2 jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí.“.

Část osmá

Změna zákona o právu shromažďovacím (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 294/2009 Sb. a zákona č. 252/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis § 14 zní:

Přestupky fyzických osob“.

 

2.

Nadpis § 14a zní:

Přestupky právnických osob“.

 

3.

V § 14a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 14a odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

5.

Nadpis § 14b zní:

Společná ustanovení k přestupkům“.

 

6.

V § 14b se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

7.

V § 14b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

8.

V § 14b odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Část devátá

Změna zákona o metrologii (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části VI zní:

Úhrada a přestupky“.

 

2.

Nadpis § 23 zní:

Přestupky“.

 

3.

V § 23 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Subjekt se dopustí přestupku tím, že“.

 

4.

V § 23 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(3)

Přestupky podle odstavce 1 projednává Úřad.“.

 

5.

V § 23 se odstavec 4 zrušuje.

Část desátá

Změna zákona o cenách (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb. a zákona č. 452/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části V zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

§ 15 se včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

§ 16 včetně nadpisu zní:

§ 16

Přestupky fyzických, právnických

a podnikajících fyzických osob

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že

a)

nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,

b)

nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,

c)

nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 5,

d)

sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,

e)

nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,

f)

nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,

g)

nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,

h)

poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami, nebo

i)

neposkytne informaci o ceně podle § 13a.

(2)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající nebo kupující dopustí přestupku tím, že

a)

při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,

b)

v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo

c)

neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou informaci.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku tím, že

a)

koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1, nebo

b)

koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je cena regulovaná podle § 5 nebo 6.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),

b)

ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),

c)

do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b).“.

 

4.

V nadpisu § 17 se slova „o správních deliktech“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

5.

V § 17 se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

6.

V § 17 odst. 1 se slova „Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni“ nahrazují slovy „Přestupky podle tohoto zákona“.

 

7.

V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

8.

V § 18 větě první se slova „podle zvláštních předpisů12)“ včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují a ve větě druhé se slova „příslušného rozpočtu určeného zvláštním předpisem“ nahrazují slovy „téhož rozpočtu jako pokuta“.

Část jedenáctá

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (čl. 11)

Čl. XI

V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za část čtvrtou vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

 

§ 74a

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá vynález chráněný patentem.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

(4)

Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(5)

Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.“.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.

Část dvanáctá

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

Povinný se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle odstavce 1.

(3)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

(4)

Přestupek podle odstavce 2 projednává krajský úřad.“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

 

2.

V § 14 se odstavec 5 zrušuje.

Část třináctá

Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

2.

V § 4 písm. c) se slova „vlastním zaviněním“ zrušují.

 

3.

V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: „a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.“.

 

4.

V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(3)

Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.“.

 

5.

§ 5 zní:

§ 5

 

Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.“.

 

6.

V § 6 odst. 1 a 2 se slova „uložení pokuty“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

 

8.

§ 8 zní:

§ 8

 

Inspektor může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle tohoto zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

Čl. XIV

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 19f písm. f) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“ a slovo „sankce“ se nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

2.

V § 19j odst. 1, § 19j odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 19k odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 19j odst. 3 a v § 19k odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“, slova „se uloží“ se nahrazují slovy „lze uložit“ a slovo „pokuta“ se nahrazuje slovem „pokutu“.

 

4.

§ 19l zní:

§ 19l

(1)

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne též k dopadu uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu.

(2)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Podání žaloby proti rozhodnutí Úřadu má odkladný účinek.“.

Část patnáctá

Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (čl. 15)

Čl. XV

V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., § 13 včetně nadpisu zní:

§ 13

Přestupky

 

(1)

Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo

b)

neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“.

Část šestnáctá

Změna živnostenského zákona (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016, zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 60 odst. 2 písm. m) se slova „blokových pokut“ nahrazují slovy „pokut uložených příkazem na místě“.

 

2.

V nadpisu části páté se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují slovem „PŘESTUPKY“.

 

3.

V části páté nadpis hlavy II zní:

PŘESTUPKY“.

 

4.

V nadpisu § 61 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

5.

V § 61 odstavec 5 zní:

(5)

Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.“.

 

6.

V nadpisu nad označením § 62 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

7.

V § 62 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení a v § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

8.

V § 62 odst. 4 a v § 63 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

9. V § 62 odst. 4 písm. a) až e) a v § 63 odst. 2 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

10.

V § 62 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 40 zrušuje.

 

11.

V § 63 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.“.

 

12.

§ 63a se zrušuje.

 

13.

V § 64 se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 41 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

14.

V § 64 odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

15.

V § 64 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

16.

V § 71 odst. 2 větě první se slova „řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona a v“ zrušují a věta druhá se zrušuje.

Část sedmnáctá

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků (čl. 17)

Čl. XVII

V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 17 vkládá nový § 17a, který zní:

§ 17a

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá chráněnou topografii.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

(4)

Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(5)

Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.“.

Část osmnáctá

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části páté zní:

Přestupky“.

 

2.

V nadpisu § 23a se doplňují slova „fyzických osob“.

 

3.

V nadpisu § 23b se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 23b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 23b odst. 1 písm. c) se text „§ 7 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 5“.

 

6.

V § 23b odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

7.

V § 23b odst. 2 písm. a) až d) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

8.

V nadpisu § 23c se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

9.

V § 23c se odstavce 1 až 3 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

10.

V § 23c odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

Část devatenáctá

Změna zákona o obecní policii (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. h) se slova „a jiné správní delikty“ zrušují.

 

2.

V § 7 odst. 1 se slova „či jiný správní delikt“ zrušují.

 

3.

V § 10 odst. 2 se slova „nebo jiný správní delikt“ zrušují.

 

4.

V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „nebo jiného správního deliktu“ zrušují.

 

5.

V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „či jiného správního deliktu“ zrušují.

 

6.

V § 12 odst. 2 písm. g) se slova „ , přestupku nebo jiného správního deliktu“ nahrazují slovy „nebo přestupku“.

 

7.

V § 17a odst. 3 se slova „v blokovém řízení“ nahrazují slovy „příkazem na místě“.

 

8.

Nadpis nad označením § 27a zní:

Přestupky“.

 

9.

V § 27a odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

10.

V § 27a odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

11.

§ 28a zní:

§ 28a

(1)

Přestupky podle § 27a projednává ministerstvo a přestupky podle § 28 obecní úřad.

(2)

Přestupky podle § 28 odst. 1 a 2 nelze projednat příkazem na místě.“.

 

12.

Poznámky pod čarou č. 14, 15 a 22 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Část dvacátá

Změna zákona o účetnictví (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 37 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 37a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 37 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do výše“.

 

4.

V § 37a odst. 4 písm. a) až f) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V § 37aa odst. 2 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

§ 37ab zní:

§ 37ab

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

Čl. XXI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. a) bodě 4 se slova „ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení“.

 

2.

V § 6 odst. 4 písm. a) se bod 10 zrušuje.

 

3.

V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: „potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.“.

 

4.

Část pátá včetně nadpisu zní:

ČÁST PÁTÁ

Přestupky

 

§ 54

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. e),

b)

nesdělí svému zaměstnavateli na jeho výzvu skutečnosti uvedené v § 51 odst. 2,

c)

jako osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nesdělí ve stanovené lhůtě skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3,

d)

poruší jako přizvaná osoba povinnost mlčenlivosti podle § 121, nebo

e)

poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 1 věty druhé, § 122 nebo § 122a.

(2)

Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že

a)

se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. d),

b)

nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 odst. 1, nebo

c)

neoznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem skutečnosti uvedené v § 48.

(3)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že

a)

neposkytne orgánu sociálního zabezpečení na jeho výzvu pomoc ve stanovené lhůtě nebo nepodá bezplatné sdělení pro potřeby uvedené v § 11 odst. 1,

b)

se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. d),

c)

nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 odst. 1,

d)

v rozporu s § 35a odst. 3 nepodá na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem hlášení nebo nepředloží záznam o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání nebo pro výši a výplatu dávky,

e)

neprovádí úschovu dokladů uvedených v § 35a odst. 4 po předepsanou dobu,

f)

nezajistí úschovu dokladů zaměstnavatele podle § 35a odst. 5,

g)

nevede řádně evidenci údajů uvedených v § 36a odst. 2 a v § 37 odst. 1 až 3 nebo nepředloží příslušnému orgánu sociálního zabezpečení stejnopis potvrzení podle § 37 odst. 3,

h)

nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném upozornění orgánu sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37 odst. 2, 3 nebo 7 nebo podle § 40 nebo § 42,

i)

nevede evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 7 nebo tyto údaje nepředkládá ve lhůtě stanovené v § 39a odst. 1 České správě sociálního zabezpečení podle § 39a odst. 6,

j)

nevede evidenční list důchodového pojištění podle § 38, nevyhotovuje jej stanoveným způsobem nebo jej ve lhůtě stanovené v § 39 nepředkládá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení,

k)

nevydá orgánu sociálního zabezpečení na jeho žádost ve stanovené lhůtě potvrzení podle § 40, 42 nebo nesdělí písemně údaje podle § 83 odst. 2, nebo

l)

nepodá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení hlášení podle § 41 stanoveným způsobem nebo ve stanovené lhůtě.

(4)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dokladů dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě povinnost týkající se výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele nebo potvrzení shody podle § 35a odst. 6, nebo

b)

v rozporu s § 35a odst. 7 nesplní oznamovací povinnost nebo na vlastní náklady nezajistí uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů.

(5)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb dopustí přestupku tím, že

a)

neprovede na žádost vyšetření zdravotního stavu podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,

b)

nezpracuje na žádost lékařské podklady podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo je nezpracuje ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,

c)

nesdělí na žádost informace podle § 16 odst. 2 písm. a) nebo je nesdělí ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,

d)

neumožní na žádost nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo nezapůjčí zdravotnickou dokumentaci podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo tak neučiní ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,

e)

neposkytne poživateli důchodu součinnost podle § 116d odst. 2,

f)

nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod nebo jej nepředá poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d odst. 3 písm. a),

g)

neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b),

h)

nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. c), nebo

i)

neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě ukončení pobytu poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jí neprodleně nevrátí částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. d).

(6)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo odstavce 2,

b)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), d), h), k) nebo l), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. e) až i),

c)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavce 5 písm. a) až d),

d)

200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo

e)

300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g), i) a j) nebo odstavce 4 písm. b).

 

§ 54a

 

(1)

Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.

(2)

Přestupky podle tohoto zákona projednávají v oborech své působnosti orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) až f).

(3)

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v řízení o přestupku se řídí

a)

podle § 7 odst. 1 písm. c) a d), jde-li o přestupek spáchaný zaměstnavatelem,

b)

podle § 7 odst. 1 písm. e), jde-li o přestupek spáchaný osobou samostatně výdělečně činnou v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti,

c)

podle § 7 odst. 1 písm. h), jde-li o přestupek spáchaný držitelem dokladů,

d)

podle § 7 odst. 1 písm. b), jde-li o přestupek spáchaný fyzickou osobou,

e)

sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o přestupek spáchaný poskytovatelem zdravotních služeb.

(4)

Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.

(5)

Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.

(6)

Pokutu vybírá a vymáhá orgán sociálního zabezpečení, který ji uložil.“.

 

5.

V § 104a se slova „o pokutách“ nahrazují slovy „o přestupcích“.

 

6.

V § 104b odst. 2 písm. b) se slova „o pokutě pro osobu samostatně výdělečně činnou“ nahrazují slovy „o přestupku osoby samostatně výdělečně činné“.

 

7.

V § 109 se slova „v prvním stupni“ zrušují.

 

8.

§ 121 zní:

§ 121

 

Fyzické osoby přizvané k jednání posudkových komisí ministerstva, jde-li o posuzování podle § 4 odst. 2, nebo k jednání České správy sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 8 odst. 9 věty první a druhé, anebo k jednání okresních správ sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 8 odst. 1, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s tímto jednáním dozvěděly.“.

 

9.

V § 122 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

10.

V § 122a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část dvacátá druhá

Změna zákona o životním prostředí (čl. 22)

Čl. XXII

V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., § 28 včetně nadpisu zní:

§ 28

Přestupky

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu, nebo

b)

neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

(3)

Přestupky projednávají orgány pro životní prostředí.“.

Část dvacátá třetí

Změna zákona o bankách (čl. 23)

Čl. XXIII

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 34 odst. 2 písm. b), § 36c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36c odst. 2, § 36c odst. 3 úvodní části ustanovení, § 36c odst. 4 až 8, § 36d odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36d odst. 2, § 36d odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 36e odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení, § 36f odst. 1 a 2, § 36f odst. 3 úvodní části ustanovení, § 36f odst. 4 a 5, § 36g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 36h odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

2.

Nadpis části dvanácté zní:

PŘESTUPKY“.

 

3.

V nadpisu nad označením § 36a se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V nadpisech nad označením § 36c a 36e a v nadpisech § 36g a 36h se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

5.

V § 36c odst. 9, § 36d odst. 5, § 36e odst. 6, § 36g odst. 2 a v § 36h odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

6.

V § 36c odst. 9 písm. a) až f), § 36d odst. 5 písm. a) a b), § 36e odst. 6 písm. a) až e), § 36g odst. 2 písm. a) až c), § 36h odst. 4 písm. a) až c) a v § 38d odst. 2 písm. t) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

7.

V § 36c odst. 9 písm. d) až f) a v § 36e odst. 6 písm. d) a e) se slova „uloží se pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 36f odstavec 6 zní:

(6)

Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.“.

 

9.

§ 36i se zrušuje.

 

10.

V § 36j odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

11.

V § 36j se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

12.

V § 36j odst. 2 se slova „udělené pokutě“ nahrazují slovy „uloženém správním trestu“.

 

13.

V § 38d odst. 2 písm. t) se slova „byly tyto sankce“ nahrazují slovy „byla tato opatření nebo správní tresty“.

 

14.

V § 38ha odst. 2 písm. d) se slovo „sankcích“ nahrazuje slovy „správních trestech“.

 

15.

V § 38i odst. 1 písm. b) se slova „závažné sankce“ nahrazují slovy „závažného správního trestu“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 77 odst. 1 písm. p) se slova „ukládají pokuty za“ nahrazují slovem „projednávají“ a slova „za správní delikty podle §“ se zrušují.

 

2.

V § 80 odst. 3 se slova „ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinnosti při ochraně přírody a krajiny“ nahrazují slovy „projednává přestupky“, slova „uložení pokuty“ se nahrazují slovem „přestupku“ a slova „řízení o pokutě“ se nahrazují slovy „řízení o přestupku“.

 

3.

V § 81 odst. 7 písmeno b) zní:

b)

projednat příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,“.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

 

4.

V nadpisu § 87 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

5.

V § 87 odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení znějí: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

6.

V § 87 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

7.

V § 87 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává orgán ochrany přírody.“.

 

8.

Nadpis § 88 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

9.

V § 88 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení znějí: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

10.

V § 88 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

(4)

Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává orgán ochrany přírody.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

11.

V § 88 se odstavce 5 až 8 zrušují.

Část dvacátá pátá

Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1.“.

 

2.

V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

10 000 Kč,

b)

50 000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

3.

V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

V § 2 odst. 4 se slovo „opatření“ nahrazuje slovy „projednání přestupku“.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o komoditních burzách (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 247/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 odst. 4 větě poslední se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního trestu“.

 

2.

V nadpisu části sedmé se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují slovem „PŘESTUPKY“.

 

3.

Nadpis nad označením § 36 zní:

Přestupky“.

 

4.

V § 36a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36a odst. 2 až 8 a v § 36a odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 36a odst. 10 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

6.

§ 36b zní:

§ 36b

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává příslušný orgán státní správy podle § 5 odst. 1.

(2)

Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(3)

U přestupků podle § 36a nelze upustit od uložení správního trestu.“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

Část dvacátá sedmá

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 27)

Čl. XXVII

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 1 písm. m) se slova „a správních deliktů“ zrušují.

 

2.

V § 24a odst. 4 a 5, § 25 odst. 1 a v § 28a odst. 7 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

Nadpis části sedmé zní:

PŘESTUPKY“.

 

4.

V nadpisu § 27 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

5.

V nadpisu § 27a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

6.

V § 27a odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení, § 27a odst. 6 a 7, § 27a odst. 8 úvodní části ustanovení, § 27a odst. 9, § 27a odst. 10 až 13 úvodních částech ustanovení, § 27a odst. 14 a 15, § 27a odst. 16 úvodní části ustanovení, § 27a odst. 17 až 19, § 27b odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 27b odst. 3, § 28a odst. 7 a v § 28c odst. 5 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 27a odst. 20 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 27a odst. 20 písm. a) až c), § 27a odst. 21, § 27b odst. 1 písm. a) a c), § 27b odst. 2 písm. a), § 27b odst. 3, § 27c odst. 1, § 28a odst. 7 a v § 28c odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

V nadpisu § 28 se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

10.

V § 28 se odstavce 1 až 3, 5 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

11.

V § 28 odst. 1 větě první se slova „ , jde-li o činnost, k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a byl-li správní delikt touto činností nebo v souvislosti s ní spáchán“ zrušují.

 

12.

V § 28 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

13.

V § 28 odst. 2 větě první se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“, slova „v prvním stupni“ se zrušují, slova „správních deliktů“ se nahrazují slovem „přestupků“ a ve větě druhé se slova „v prvním stupni“ zrušují a slova „správní delikty“ se nahrazují slovem „přestupky“.

 

14.

V § 28 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

Část dvacátá osmá

Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (čl. 28)

Čl. XXVIII

V zákoně č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se za § 10c vkládá nový § 10d, který včetně nadpisu zní:

§ 10d

Přestupky

 

(1)

Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo

b)

neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“.

Část dvacátá devátá

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části šesté zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

V nadpisu § 22d se doplňují slova „fyzických osob“.

 

3.

V nadpisu § 22e se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 22e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 22e odst. 1 písm. e) se text „§ 19 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 2“.

 

6.

V § 22e odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

7.

V § 22e odst. 2 písm. a) až d) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

8.

V nadpisu § 22f se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

9.

V § 22f se odstavce 1 až 3 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

10.

V § 22f odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

Část třicátá

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (čl. 30)

Čl. XXX

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 písm. l) a v § 16a písm. c) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

2.

Nadpis části IX zní:

PŘESTUPKY“.

 

3.

V nadpisu § 20 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V nadpisu § 20a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

5.

V § 20a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

V § 20a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

 

7.

V § 20a odst. 3 písm. a) až c) a v § 20b odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

8.

Nadpis § 20b zní:

Společné ustanovení k přestupkům“.

 

9.

V § 20b se odstavce 1 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 5.

Část třicátá první

Změna zákona o užitných vzorech (čl. 31)

Čl. XXXI

V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

§ 20a

Přestupky

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá technické řešení chráněné užitným vzorem.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

(4)

Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(5)

Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.“.

Část třicátá druhá

Změna puncovního zákona (čl. 32)

Čl. XXXII

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V části páté nadpis hlavy II zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 43 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení znějí: „Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

3.

V § 43 odstavce 3 a 4 znějí:

(3)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z ostatních povinností uložených tímto zákonem.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c)

1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d)

1 500 000 Kč, byl-li jednáním uvedeným v odstavci 2 písm. a) až f) získán majetkový prospěch velkého rozsahu.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

 

4.

§ 44 zní:

§ 44

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává Puncovní úřad.“.

 

5.

V § 45 odst. 1 až 3 se slova „Pokutu za jednání“ nahrazují slovem „Přestupku“.

 

6.

V § 45 odst. 1 se slova „Puncovní úřad uloží i tomu“ nahrazují slovy „se dopustí i ten“.

 

7.

V § 45 odst. 2 se slova „uloží Puncovní úřad i jiným osobám“ nahrazují slovy „se mohou dopustit i jiné osoby“ a slovo „obchodníkovi“ se nahrazuje slovem „obchodníci“.

 

8.

V § 45 odst. 3 se slova „uloží Puncovní úřad i osobám“ nahrazují slovy „se dopustí i osoby“.

 

9.

V § 45 se odstavec 4 zrušuje.

Část třicátá třetí

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (čl. 33)

Čl. XXXIII

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Fyzická osoba, která není příslušníkem, není oprávněna nosit na místě veřejnosti přístupném služební stejnokroj příslušníka, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným služebním stejnokrojem zaměnitelné.“.

 

2.

V § 10 odst. 3 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

3.

V poznámce pod čarou č. 5 se slova „§ 15 a 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích“ nahrazují slovy „§ 4853 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“.

 

4.

V § 13a odst. 2 písm. a), c) a d) se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

§ 25a

(1)

Fyzická osoba, která není příslušníkem, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí služební stejnokroj příslušníka, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným služebním stejnokrojem zaměnitelné.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se text „(§ 22)“ nahrazuje slovy „(§ 25c a 25d)“.

 

2.

§ 22 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 zrušuje.

 

3.

V § 22b odst. 3 se text „§ 22“ nahrazuje slovy „§ 25c nebo 25d“.

 

4.

V § 25 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se za slova „§ 2 až 24“ vkládají slova „a § 25c až 25f“.

 

5.

Za § 25b se vkládají nové § 25c až 25f, které včetně nadpisu znějí:

Přestupky

§ 25c

 

(1)

Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 15 odst. 1

1.

nepodá na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích,

2.

nedoloží skutečnost, že jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, nebo

3.

nepředloží protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou nebo rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální částkou,

b)

nepředloží opravný přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 2,

c)

nesplní oznamovací povinnost podle § 20a odst. 1,

d)

neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle § 22c, nebo

e)

nepoužívá tiskopisy podle § 24.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 25d

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že

a)

nevede ve svých záznamech kurz, který použila pro přepočet příjmu vyplacenému zaměstnanci v cizí měně na českou měnu podle § 5 odst. 5,

b)

nepředloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě na předepsaném tiskopisu přehled podle § 9 odst. 2,

c)

nezajistí, aby mzdová účtárna plnila povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 10,

d)

neodvede příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence za kalendářní měsíc pojistné podle § 11,

e)

v rozporu s § 15a odst. 3 nepotvrdí zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, nebo mu nevydá nové potvrzení,

f)

neuvede v potvrzení vydávaném na základě § 15a odst. 3, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření,

g)

neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle § 22c, nebo

h)

nepoužívá tiskopisy podle § 24.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 25e

 

(1)

Promlčecí doba činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.

(2)

Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.

(3)

Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.

(4)

Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako u pojistného.

 

§ 25f

 

Pokud tento zákon nestanoví jinak, okresní správy sociálního zabezpečení

a)

rozhodují o přestupcích podle tohoto zákona,

b)

vybírají a vymáhají pokuty uložené v řízení podle písmene a).“.

Část třicátá pátá

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (čl. 35)

Čl. XXXV

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 145/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 21d odst. 3 se slova „a správních deliktech“ zrušují.

 

2.

Nadpis § 21e zní:

Přestupek“.

 

3.

V § 21e odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 21e odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

5.

V § 21e se odstavce 3 až 5 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

 

6.

V § 21e odst. 3 se slova „Správní delikt“ nahrazují slovem „Přestupek“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

Část třicátá šestá

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 36)

Čl. XXXVI

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 24 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 2 až 6, § 24 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 8, § 24 odst. 9 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 10 a 11, § 24 odst. 12 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 13 a v § 24b odst. 5 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 24 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

 

4.

V § 24 odst. 14 písm. a) až e) a v § 24b odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V § 24 se odstavec 15 zrušuje.

 

6.

V § 24a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

7.

V nadpisu nad označením § 24b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

8.

V § 24b se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

9.

V § 24b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

10.

V § 24b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou České národní banky“.

 

11.

V § 24b odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.

 

12.

V § 24b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

U přestupků podle § 24 odst. 5, 6 a 8 nelze upustit od uložení správního trestu.“.

Část třicátá sedmá

Změna zákona o České národní bance (čl. 37)

Čl. XXXVII

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 44 odst. 2 písm. e) se slovo „sankcí“ nahrazuje slovy „správních trestů“.

 

2.

V § 44 odst. 2 písm. f) se slova „správních deliktech a“ zrušují.

 

3.

V § 45d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich“.

 

4.

V § 45d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Přehled přestupků podle odstavce 1 pro oblast své působnosti vypracovává a Ministerstvu vnitra zasílá Česká národní banka; tento přehled obsahuje souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok o přestupcích, k jejichž projednání je Česká národní banka příslušná podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, uvedené v členění podle těchto právních předpisů, a to pouze o

a)

počtu přijatých podnětů, které vedly k postupu podle písmen b) až d),

b)

počtu zahájených řízení o přestupku,

c)

počtu odložených věcí,

d)

počtu zastavených řízení o přestupku,

e)

počtu pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku,

f)

celkové výši uložených pokut,

g)

počtu pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu, a

h)

počtu podaných rozkladů, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně rozhodnuto.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

Nadpis části jedenácté zní:

PŘESTUPKY“.

 

6.

V nadpisu § 46 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

7.

V nadpisu § 46a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

8.

V § 46a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

9.

V § 46a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

10.

V § 46a odst. 3 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

11.

§ 46b včetně nadpisu zní:

§ 46b

Příslušnost

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.“.

 

12.

§ 46e včetně nadpisu zní:

§ 46e

Společná ustanovení k přestupkům

projednávaným Českou národní bankou

 

(1)

Česká národní banka, aniž řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu zahájí, může věc usnesením odložit též, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci podle věty první se pouze poznamená do spisu; ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije.

(2)

Česká národní banka může v řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložit pachateli rovněž opatření k nápravě nebo odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu.

(3)

U přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba u tohoto přestupku přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.

(4)

Okolností vylučující protiprávnost přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není svolení poškozeného.

(5)

Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není poškozený.

(6)

Příjem z pokut uložených Českou národní bankou je příjmem státního rozpočtu.

(7)

Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Českou národní bankou v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti.“.

 

13.

Za § 46e se vkládá nový § 46f, který zní:

§ 46f

 

Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.“.

Část třicátá osmá

Změna zákona o stavebním spoření (čl. 38)

Čl. XXXVIII

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 písm. k) se slovo „sankcí“ nahrazuje slovy „správních trestů“.

 

2.

Nadpis nad označením § 16a zní:

Přestupky“.

 

3.

V nadpisech § 16a a 16aa se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 16a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení a v § 16aa odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 16a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

6.

V § 16a odst. 4 písm. a) až c) a v § 16aa odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

7.

V § 16aa odst. 2 se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

8.

§ 16b včetně nadpisu zní:

§ 16b

Příslušnost

 

Přestupky podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 projednává Česká národní banka. Přestupky právnické osoby podle § 16a odst. 3 projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty.“.

Část třicátá devátá

Změna zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv (čl. 39)

Čl. XXXIX

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., § 7 zní:

§ 7

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije majetek, k němuž má Správa právo hospodaření.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

1 000 000 Kč, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo

b)

5 000 000 Kč, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba.

(3)

Přestupek podle odstavce 1 projednává Správa.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

Čl. XL

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 23b odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ a slova „správním deliktem“ se nahrazují slovem „přestupkem“.

 

2.

V § 23e se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

Nadpis části páté zní:

PŘESTUPKY“.

 

4.

V nadpisu § 25 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

5.

V § 25 odst. 1 a v § 25 odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

V § 25 odstavec 8 zní:

(8)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) nebo d),

b)

15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b),

c)

5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.“.

 

7.

§ 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují.

 

8.

§ 27a včetně nadpisu zní:

§ 27a

Společná ustanovení

 

(1)

Promlčecí doba činí 4 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.

(2)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 až 4, § 25 odst. 5 písm. a) a c) a § 25 odst. 6 a 7, nebo

b)

orgán celní správy, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 5 písm. b).

(3)

Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(4)

Pokus přestupku podle § 25 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. c) a d) je trestný.“.

Část čtyřicátá první

Změna zákona o penzijním připojištění (čl. 41)

Čl. XLI

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V části první nadpis hlavy jedenácté zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

V nadpisu § 43a se doplňují slova „fyzických osob“.

 

3.

V nadpisu § 43b se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 43b odst. 1, § 43b odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 43b odst. 4 až 6 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 43b odstavec 7 zní:

(7)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 6 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za přestupek podle odstavců 2 až 5 pokutu do 5 000 000 Kč.“.

 

6.

V § 43c se odstavce 1, 4, 5 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 2, 3, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

7.

V § 43c odst. 1 se věta první zrušuje.

 

8.

V § 43c odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

9.

V § 43c odst. 3 písm. a) až c) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

10.

V § 43c odst. 4 se slova „odstavci 5 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavci 3 písm. b)“ a slova „správní delikt“ se nahrazují slovem „přestupek“.

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (čl. 42)

Čl. XLII

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 8 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „ , právnická nebo podnikající fyzická“.

 

3.

V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Odborná organizace se dopustí přestupku tím, že písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůty k vývozu na dobu určitou ve lhůtě podle § 7 odst. 5.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

4.

V § 8 odst. 6 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavců 3 až 5“.

 

5.

V § 8 se odstavce 7 a 8 zrušují.

 

6.

§ 8a zní:

§ 8a

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

(2)

Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.“.

Poznámka pod čarou č. 6b se zrušuje.

Část čtyřicátá třetí

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 43)

Čl. XLIII

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 3 se slova „závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví2),“ nahrazují slovy „opakovaném spáchání přestupku na úseku zeměměřictví,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

 

2.

Nadpis oddílu šestého zní:

Přestupky“.

 

3.

V § 17a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

4.

V § 17a odst. 1 písm. e) se slovo „způsobilý“ nahrazuje slovem „způsobilá“.

 

5.

V § 17a odst. 2 se za slovo „přestupek“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

6.

V § 17a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 250 000 Kč.“.

 

7.

V § 17a odstavec 3 zní:

(3)

Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.“.

 

8.

V § 17a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.

 

9.

§ 17b zní:

§ 17b

 

(1)

Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti se dopustí přestupku tím, že

a)

neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,

b)

nepředloží na vyzvání příslušným orgánům státní správy k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo

c)

neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této skutečnosti.

(2)

Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, se dopustí přestupku tím, že

a)

nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo,

b)

odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím vedením praxi vykonala,

c)

neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo

d)

ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 může Zeměměřický úřad nebo inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu do 250 000 Kč.

(4)

Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 nebo 2 činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

 

10.

V § 17c odst. 1 se slova „porušením pořádku“ nahrazují slovy „spácháním přestupku“ a slova „porušení pořádku“ se nahrazují slovem „přestupek“.

 

11.

V § 17c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o dráhách (čl. 44)

Čl. XLIV

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 6j zní:

__________

6j)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.“.

 

2.

Nadpis části osmé zní:

PŘESTUPKY“.

 

3.

V nadpisu § 50 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V nadpisu nad označením § 51 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

5.

V § 51 odst. 1 až 7 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 4 a 5, § 52 odst. 6 až 8 úvodních částech ustanovení a v § 52 odst. 9 až 11 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

V § 51 odst. 8 a v § 52 odst. 12 úvodní části ustanovení znějí: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

7.

V § 51 odst. 8 písm. a) až e), § 51 odst. 9, § 52 odst. 12 písm. a) a b) a v § 52 odst. 13 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

8.

§ 52a včetně nadpisu zní:

§ 52a

Společná ustanovení

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou

a)

přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a přestupků podle § 51 odst. 1 písm. l), které projednává Drážní inspekce,

b)

přestupků podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 7, které projednává Úřad, a

c)

přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.

(2)

Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat příkazem na místě Policie České republiky.

(3)

Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá orgán, který je uložil.“.

Poznámka pod čarou č. 8e se zrušuje.

Část čtyřicátá pátá

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 45)

Čl. XLV

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 16i odst. 2 písmena a) až c) znějí:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku,

b)

místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

c)

rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, anebo identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,“.

 

2.

V § 16i odst. 2 písmeno e) zní:

e)

právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění,“.

 

3.

V § 16i odst. 2 písmeno j) zní:

j)

označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která vydala příkazový blok, datum vydání a evidenční číslo příkazového bloku,“.

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o neperiodických publikacích (čl. 46)

Čl. XLVI

V zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., § 5 zní:

§ 5

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že veřejně šíří neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.

(2)

Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,

b)

neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo

c)

nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b)

25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4)

Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem trvalého pobytu vydavatele neperiodické publikace.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Část čtyřicátá sedmá

Změna zákona o regulaci reklamy (čl. 47)

Čl. XLVII

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 8 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

 

3.

V § 8a odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 8a odst. 5 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 5 písm. a) až c), § 8a odst. 6 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 6 písm. a) až c), § 8a odst. 7 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 7 písm. a) až c), § 8a odst. 8 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 8 písm. a) až c) a v § 8c odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V § 8a odst. 5 až 8 úvodních částech ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

6.

V § 8a se odstavec 9 zrušuje.

 

7.

V § 8b se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

8.

V § 8b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

9.

V § 8b se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

10.

V § 8b odst. 2 se věty první a druhá zrušují a slova „blokových pokut“ se nahrazují slovy „pokut uložených příkazem na místě“.

Část čtyřicátá osmá

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 48)

Čl. XLVIII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 301/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 2 písm. t), § 27b odst. 4 písm. a) až e) a v § 27c odst. 5 písm. a) až f) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

2.

Nadpis nad označením § 27a zní:

Přestupky“.

 

3.

V nadpisu § 27a se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V nadpisech § 27b a 27c se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

5.

V § 27b odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 27c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27c odst. 2 až 4, § 27d odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 28g odst. 2 písm. b) se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

V § 27b odst. 4 a v § 27c odst. 5 úvodní části ustanovení znějí: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

7.

V § 27b odst. 4 písm. d) a e) a v § 27c odst. 5 písm. d) až f) se slova „uloží se pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 27d odstavec 2 zní:

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

 

9.

§ 27e se zrušuje.

 

10.

V § 27ea odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

11.

V § 27ea se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

12.

V § 27ea odst. 2 se slova „udělené pokutě“ nahrazují slovy „uloženém správním trestu“.

 

13.

V § 27ea odst. 4 se slova „odstavce 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2 nebo 3“.

Část čtyřicátá deváta

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 49)

Čl. XLIX

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. k) se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

2.

Nadpis nad označením § 25 zní:

Přestupky“.

 

3.

V § 26 odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 26 odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

5.

V § 26a se odstavce 1 až 3, 5 a 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

 

6.

V § 26a úvodní části ustanovení se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

7.

V § 26a písm. a) a b) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

Část padesátá

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 50)

Čl. L

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis části IX zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

V nadpisu § 43 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

3.

V § 43 odst. 15 písm. f) a v § 43 odst. 17 se slova „v blokovém řízení“ nahrazují slovy „příkazem na místě“.

 

4.

V § 43 odst. 17 se slova „V blokovém řízení“ nahrazují slovy „Příkazem na místě“.

 

5.

V nadpisu § 44 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

6.

V § 44 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 44 odst. 3, § 44 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 44 odst. 5, § 44 odst. 6 až 8 úvodních částech ustanovení, § 44 odst. 9, § 44 odst. 10 úvodní části ustanovení a v § 44 odst. 11 až 15 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 44 odst. 16 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 44 odst. 16 písm. a) až e) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

§ 45 zní:

§ 45

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

Státní plavební správa, nebo

b)

obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 44 odst. 12 nebo 13, je-li jejich pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

(2)

Pokuty uložené Státní plavební správou vybírá a vymáhá celní úřad.“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

Část padesátá první

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 51)

Čl. LI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 98/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 54a odst. 1 se slova „byla alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložena sankce“ nahrazují slovy „byl alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest“ a slova „o uložení sankce“ se nahrazují slovy „o uložení správního trestu“.

 

2.

V § 54a odst. 2 se slova „byla uložena sankce“ nahrazují slovy „byl uložen správní trest“ a slova „o uložení sankce“ se nahrazují slovy „o uložení správního trestu“.

 

3.

V § 54a odst. 3 se slova „byla pravomocně uložena sankce“ nahrazují slovy „byl pravomocně uložen správní trest“ a slova „o uložení sankce“ se nahrazují slovy „o uložení správního trestu“.

 

4.

V § 54a odst. 4 se slova „byla pravomocným rozhodnutím uložena sankce“ nahrazují slovy „byl pravomocným rozhodnutím uložen správní trest“.

 

5.

V § 54a odst. 5 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního trestu“ a slova „tuto sankci“ se nahrazují slovy „tento správní trest“.

 

6.

Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

7.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu čtvrtého zní:

Přestupky“.

 

8.

V části čtvrté hlavě druhé dílu čtvrtém se v nadpisu oddílu 1 doplňují slova „fyzických osob“.

 

9.

V § 65a odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b) a slova „nepodrobí se“ se nahrazují slovy „se nepodrobí“.

 

10.

V části čtvrté hlavě druhé v dílu čtvrtém se v nadpisu oddílu 2 slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

11.

V § 65b odst. 1 a 2 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

12.

V § 65b odst. 3 a v § 65c odst. 5 písm. a) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

13.

V § 65c se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

14.

V § 65c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správních deliktech“ nahrazují slovem „přestupcích“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

15.

V § 65c odst. 1 písm. b) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

16.

V § 65c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Část padesátá druhá

Změna lesního zákona (čl. 52)

Čl. LII

V bodu 8 je chybně uvedeno "...hlavě páté...", přičemž má být "...hlavě deváté...".

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 39 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

projednat příkazem na místě přestupky podle § 53 tohoto zákona,“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V části první nadpis hlavy deváté zní:

PŘESTUPKY“.

 

3.

V části první hlavě deváté se v nadpisu oddílu prvního doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V § 53 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese“.

 

5.

V § 53 odst. 1 písm. g) se slova „bez povolení“ nahrazují slovy „bez souhlasu vlastníka“.

 

6.

V § 53 odstavec 2 zní:

(2)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k),

b)

15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s).“.

 

7.

V § 53 se odstavec 3 zrušuje.

 

8.

V části první hlavě páté nadpis oddílu druhého zní:

Přestupky fyzických, právnických

a podnikajících fyzických osob“.

 

9.

§ 54 zní:

§ 54

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,

b)

provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

c)

nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování,

d)

zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů, nebo

e)

nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.

(2)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a)

bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

b)

provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let, nebo

c)

neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé.

(3)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1,

b)

1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.“.

 

10.

§ 55 se zrušuje.

 

11.

V nadpisu § 56 se slova „o pokutách“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

12.

V § 56 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

13.

V § 56 odst. 1 se slova „nebo v § 55“ zrušují.

 

14.

V § 56 odstavec 3 zní:

(3)

Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá orgán státní správy lesů.“.

 

15.

V § 57 se slova „sankce podle § 55“ nahrazují slovy „pokuty podle § 54“.

Část padesátá třetí

Změna zákona o krmivech (čl. 53)

Čl. LIII

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 19a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

2.

V § 19a odst. 1, § 19a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 19a odst. 3 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 19a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

4.

V § 19a odst. 4 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V nadpisu § 19c se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

6.

V § 19c se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

7.

V § 19c odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

8.

V § 19c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Část padesátá čtvrtá

Změna zákona o ochraně chmele (čl. 54)

Čl. LIV

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis § 8 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „protiprávního jednání“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 8 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

4.

V § 8 odst. 2 písm. a) až d) se slovo „do“ zrušuje a slova „protiprávní jednání“ se nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „výše“ zrušuje.

 

6.

V § 8 se odstavce 3, 4, 6 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

7.

V § 8 odst. 3 se slova „Protiprávní jednání“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

Část padesátá pátá

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 55)

Čl. LV

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 309/2016 Sb. a zákona č. 370/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 38d odst. 3 se slova „spolu s oznámením o zahájení řízení o správním deliktu“ zrušují.

 

2.

V § 40 odst. 2 písm. i), § 40 odst. 4 písm. c), § 40 odst. 9 a v § 43 odst. 6 se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

3.

V § 40 odst. 4 písm. c) se slova „správních deliktů“ nahrazují slovem „přestupků“.

 

4.

Nadpis nad označením § 42a zní:

Přestupky“.

 

5.

V nadpisu § 42a se doplňují slova „fyzických osob“.

 

6.

V § 42a odst. 7 písm. e) až g), § 43 odst. 4, § 43b odst. 3 a v § 43c odst. 6 písm. c) se slova „v blokovém řízení“ nahrazují slovy „příkazem na místě“.

 

7.

V nadpisu § 42b se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

8.

V § 42b odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 42b odst. 4 a 5, § 43 odst. 11, § 43a odst. 1 písm. b) a v § 43a odst. 2 písm. b) se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

9.

V § 42b odst. 6 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

10.

V § 42b odst. 6 písm. a) až d) a v § 43 odst. 2, 8 a 11 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

11.

V § 43 se odstavce 1, 3, 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušují.

Dosavadní odstavce 2, 4, 6, 8 až 11 se označují jako odstavce 1 až 7.

 

12.

V § 43 odst. 1 se věta první zrušuje.

 

13.

V § 43 odst. 2 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

14.

V § 43 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

15.

V § 43 odst. 6 a v § 43b odst. 2 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního trestu“.

 

16.

V § 43 odst. 6 se slova „jiný správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

17.

V § 43a odst. 1 písm. b), § 43a odst. 2 písm. b) a v § 43b odst. 1 písm. b) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

18.

V § 43a odst. 4, § 43b odst. 4, § 43c odst. 3, § 43c odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 43c odst. 6 písm. c) se slova „nebo správním deliktu“ zrušují.

 

19.

V § 43a odst. 6, § 43b odst. 2 a 3, § 43c odst. 5 a v § 43c odst. 6 písm. b) se slova „nebo o správním deliktu“ zrušují.

 

20.

V § 43b odst. 2 se slova „nebo správní delikt“ zrušují.

Čl. LVI

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 32 zní:

Přestupky“.

 

2.

V nadpisu § 32 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

3.

Nadpis § 33 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

4.

V § 33 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 33 odst. 3 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 33 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

6.

V § 33 odst. 4 písm. a) až e) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

7.

§ 34 včetně nadpisu zní:

§ 34

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1)

Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(2)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.

(3)

Pokuty vybírá Úřad.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

Část padesátá sedmá

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky (čl. 57)

Čl. LVII

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 19 zní:

Přestupky“.

 

2.

Nadpis § 19 zní:

Přestupky fyzických osob“.

 

3.

V § 19 odst. 1 písm. b) a v § 19a odst. 1 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

4.

Nadpis § 19a zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

5.

V § 19a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19a odst. 2 a v § 19a odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

6.

V § 19a odst. 2 se slova „§ 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2“ nahrazují slovy „§ 11a odst. 2 nebo § 11b odst. 1 nebo 4“.

 

7.

V § 19a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 19a odst. 6 písm. a) až d) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

§ 19b včetně nadpisu zní:

§ 19b

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1)

Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a odst. 2 projednává Úřad. Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3 až 5 projednává orgán dozoru.

(2)

Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3)

U přestupků podle § 19a odst. 1 písm. f) a g) a § 19a odst. 3 nelze upustit od uložení správního trestu.“.

Část padesátá osmá

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. 58)

Čl. LVIII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 32 odst. 5, § 39c odst. 2 písm. c) a d), § 39e odst. 6 úvodní části ustanovení, § 39j odst. 3, § 39q odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 45a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

2.

V § 32 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

 

3.

V § 32 odst. 5 větě třetí se slova „Správní delikt“ nahrazují slovem „Přestupek“.

 

4.

V § 32 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

 

5.

Nadpis § 39q zní:

Přestupky“.

 

6.

V § 39q odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

7.

V § 39q odst. 2 písm. a) a b) a v § 45a odst. 2 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

8.

V § 39q se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

 

9.

V § 39q odst. 3 a v § 45a odst. 6 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

10.

V § 45a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

11.

V § 45a se odstavce 3 až 5 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.

Část padesátá devátá

Změna zákona o civilním letectví (čl. 59)

Čl. LIX

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011, zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu části deváté se slova „SPRÁVNÍ DELIKTY“ nahrazují slovem „PŘESTUPKY“.

 

2.

V § 88 odst. 1 písm. j) a v § 89 odst. 1 písm. t) a w) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

3.

V části deváté nadpis hlavy III zní:

PŘESTUPKY“.

 

4.

V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 1 doplňují slova „fyzických osob“.

 

5.

V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 2 slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

6.

V § 93 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 93a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 93b odst. 1, § 93b odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 93c odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 93 odst. 5, § 93a odst. 3, § 93b odst. 4 a v § 93c odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

8.

V § 93 odst. 5 písm. a) až f), § 93 odst. 6 písm. a) až c), § 93a odst. 3 písm. a) až d), § 93b odst. 4 písm. a) až d) a v § 93c odst. 4 písm. a) až c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

V § 93 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit zákaz činnosti“.

 

10.

V nadpisech § 93a, § 93b a v § 93c se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

11.

V § 93a odstavec 4 zní:

(4)

Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo 2.“.

 

12.

V § 93b odstavec 5 zní:

(5)

Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3.“.

 

13.

V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 3 slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

14.

§ 94 zní:

§ 94

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o

1.

přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo

2.

přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 1, § 93 odst. 3 písm. f), § 93 odst. 4 písm. a) a přestupků podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,

b)

útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupky podle § 93 odst. 4 písm. a),

c)

obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,

d)

Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f),

e)

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 1.

(2)

O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.

(3)

Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Část šedesátá

Změna zákona o lihu (čl. 60)

Čl. LX

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství.“.

 

2.

V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.“.

 

3.

V nadpisu § 17 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V § 17 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).

 

5.

V § 17 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ za textem „§ 13 odst. 4,“ zrušuje.

 

6.

V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.“.

 

7.

V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 1 písm. a), b), j)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), b), k)“.

 

8.

V § 17 odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. j)“.

 

9.

V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „odstavce 1 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. d), e), h) a l)“.

 

10.

V § 17 odst. 3 písm. d) se slova „odstavce 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. i)“.

 

11.

V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

 

12.

V nadpisu § 17a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

13.

V § 17a odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení a v § 17a odst. 5 až 7 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

14.

V § 17a odst. 1 písm. g) se za slovem „původu,“ slovo „nebo“ zrušuje.

 

15.

V § 17a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

 

16.

V § 17a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.“.

 

17.

V § 17a odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu“.

 

18.

V § 17a odst. 8 písm. a) až f) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

19.

V § 17a odst. 8 písm. d) se slova „odstavce 1 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. d), e), h) a j)“.

 

20.

V § 17a odst. 8 písm. e) se slova „odstavce 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. i)“.

 

21.

V nadpisu § 17b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

22.

V § 17b se odstavce 1 až 4 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

23.

V § 17b odst. 1 větě první se slova „správní delikty právnických osob podle“ a slova „v prvním stupni“ zrušují, ve větě druhé se slova „a správní delikty právnických osob v prvním stupni“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. h) a l) a § 17a odst. 1 písm. h) a j) může projednat na místě též orgán Policie České republiky.“.

 

24.

V § 20 odst. 2 se slova „správních deliktech“ nahrazují slovem „přestupcích“.

Část šedesátá první

Změna zákona o potravinách (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., se mění takto:

1.

Nadpis nad označením § 17 zní:

Přestupky“.

 

2.

V § 17 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 3 až 6, § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17b odst. 2 až 5, § 17b odst. 6 úvodní části ustanovení, § 17c odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení, § 17d odst. 1, § 17d odst. 2 až 5 úvodních částech ustanovení, § 17d odst. 6 a v § 17e se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 17f úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

4.

V § 17f písm. a) až d) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V § 17i se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

6.

V § 17i odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Přestupky podle tohoto zákona projednávají“.

 

7.

V § 17i odst. 1 písm. a) až e) se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“.

 

8.

V § 17i odst. 2 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovy „správního trestu“ a za slovo „upustit“ se vkládá slovo „také“.

Část šedesátá druhá

Změna zákona o zemědělství (čl. 62)

Čl. LXII

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 5 se doplňují slova „fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob“.

 

2.

V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „ , právnická nebo podnikající fyzická“.

 

3.

V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo „nepravdivé“ vkládají slova „nebo nesprávné“ a text „§ 2f odst. 3“ se nahrazuje slovy „§ 2f odst. 3 nebo 4“.

 

4.

V § 5 odst. 1 písm. e) se slova „půdního bloku, popřípadě“ zrušují.

 

5.

§ 5a včetně nadpisu zní:

§ 5a

Přestupek právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“.

 

6.

V nadpisu § 5b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

7.

V § 5b se odstavce 1 až 4 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 68 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

8.

V § 5b odstavec 1 zní:

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1,

b)

Fond, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. c) až f),

c)

Ústav, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. g).“.

Část šedesátá třetí

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 63)

Čl. LXIII

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

2.

V § 7a odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

3.

V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

Nadpis § 9b zní:

Přestupky“.

 

5.

V § 9b odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že“.

 

6.

V § 9b odstavec 2 zní:

(2)

Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 25 000 000 Kč.“.

 

7.

V § 9b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Právnické a podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 000 Kč.“.

 

8.

§ 9c se včetně nadpisu zrušuje.

 

9.

V nadpisu § 9d se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

10.

V § 9d se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

11.

V § 9d odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

12.

V § 9d se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

13.

V § 9d odst. 2 se slova „ , příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu“ nahrazují slovy „; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu“.

 

14.

V § 9d se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.“.

 

15.

V § 10 odst. 3 větě první se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního trestu“.

 

16.

V § 10 odst. 4 větě druhé se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní trest“.

 

17.

V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „přijímají opatření k nápravě nebo sankce“ nahrazují slovy „přijímá opatření k nápravě nebo správní trest“.

 

18.

V § 14 odst. 4 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správního trestu“ a slova „správní delikt“ se nahrazují slovem „přestupek“.

Část šedesátá čtvrtá

Změna zákona o vysokých školách (čl. 64)

Čl. LXIV

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 80 odst. 8 se slova „Byla-li vysoké škole uložena sankce za některý správní delikt podle § 93m odst. 1“ nahrazují slovy „Byl-li vysoké škole uložen správní trest za některý přestupek podle § 93n odst. 1“.

 

2.

V § 81a odst. 7 písm. b) se slova „uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1“ nahrazují slovy „uložen správní trest za přestupek podle § 93n odst. 1“.

 

3.

V § 87 odst. 1 písm. y) se slova „správní delikty a ukládá za ně sankce“ nahrazují slovy „přestupky podle tohoto zákona a ukládá za ně správní tresty“.

 

4.

Část patnáctá včetně nadpisů zní:

ČÁST PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

 

§ 93m

Přestupek fyzické osoby

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 93n

Přestupky právnických osob

 

(1)

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení

1.

„vysoká škola“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou, nebo

2.

„univerzita“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou univerzitní, nebo

b)

v rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná habilitační řízení anebo řízení ke jmenování profesorem nebo používá akademické insignie anebo koná akademické obřady.

(2)

Veřejná vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c).

(3)

Soukromá vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c).

(4)

Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že

a)

poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, nebo

b)

nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c.

(5)

Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že

a)

poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, nebo

b)

nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e.

(6)

Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že

a)

poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, nebo

b)

nesplní některou z povinností podle § 93g.

(7)

Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že

a)

poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, nebo

b)

nesplní některou z povinností podle § 93i.

(8)

Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč; za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 nebo podle odstavce 4 písm. a) a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. b) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

 

§ 93o

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1)

Přestupek podle § 93m projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupky podle § 93n projednává ministerstvo.

(2)

Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokuty podle § 93n odst. 8 vybírá a vymáhá ministerstvo.“.

Část šedesátá pátá

Změna zákona o hnojivech (čl. 65)

Čl. LXV

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

2.

V § 1 odst. 5 se slova „a jiných správních deliktech“ zrušují.

 

3.

V nadpisu nad označením § 14 se slova „a jiné správní delikty“ zrušují.

 

4.

V nadpisu § 14 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

5.

V nadpisu § 14a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

6.

V § 14a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 14a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

8.

V § 14a odst. 3 písm. a) až d) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

V nadpisu § 14b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

10.

V § 14b se odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

11.

V § 14b odst. 1 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

12.

V § 14b odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Část šedesátá šestá

Změna zákona o návykových látkách (čl. 66)

Čl. LXVI

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

V části první nadpis hlavy VIII zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

Nadpis § 36 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

3.

V § 36 odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení a v § 36 odst. 6 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

Nadpis § 37 zní:

Správní tresty“.

 

5.

V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 1 písm. a) až c), § 37 odst. 2, § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 3 písm. a) a b), § 37 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 4 písm. a) a b), § 37 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 5 písm. a) a b) a v § 37 odst. 6 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

6.

V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 2, § 37 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení a v § 37 odst. 6 se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

7.

§ 38 a 38a se včetně nadpisů zrušují.

 

8.

V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu,

b)

neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku, nebo

c)

umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

9.

V § 39 odst. 3 se slova „V blokovém řízení“ nahrazují slovy „Příkazem na místě“.

 

10.

V § 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.“.

 

11.

V § 40 se odstavce 1 až 3, 9 a 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 a 10 se označují jako odstavce 1 až 6.

 

12.

V § 40 odst. 1 až 5 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni“ se zrušují.

 

13.

V § 40 odst. 1 se slova „správních deliktů“ nahrazují slovem „přestupků“.

 

14.

V § 40 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6)

Přestupky podle § 39 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(7)

Přestupky podle § 39 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

 

15.

V § 40 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Přestupky podle § 39 odst. 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

 

16.

V § 43a odst. 1 písm. a) se slova „§ 40 odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „§ 40 odst. 2 a 3“.

Část šedesátá sedmá

Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (čl. 67)

Čl. LXVII

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 341/2015 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 10b se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

2.

V § 10b odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 10b odst. 3 a 4 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

V § 10b odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

4.

V § 10b odst. 5 písm. a) a b) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

5.

V nadpisu § 10c se doplňují slova „fyzických osob“.

 

6.

§ 10d včetně nadpisu zní:

§ 10d

Společné ustanovení k přestupkům

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad, s výjimkou přestupků podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4 a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupku.“.

Část šedesátá osmá

Změna veterinárního zákona (čl. 68)

Čl. LXVIII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 53a odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

2.

V části první nadpis hlavy X zní:

PŘESTUPKY“.

 

3.

V nadpisu § 71 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

4.

V § 71 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

5.

V nadpisu § 72 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

6.

V § 72 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 72 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: „Za přestupek lze uložit pokutu do“.

 

8.

V § 72 odst. 3 písm. a) až e) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

9.

§ 73 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

 

10.

§ 74 včetně nadpisu zní:

§ 74

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků podle § 72 odst. 1 písm. o) až q), které projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad.

(2)

Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.

Část šedesátá devátá

zrušena (čl. 69)

Čl. LXIX

zrušen

Část sedmdesátá

Změna zákona o nouzových zásobách ropy (čl. 70)

Čl. LXX

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 10 se doplňují slova „fyzických osob“.

 

2.

V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

3.

V nadpisu § 10a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“.

 

4.

V § 10a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 10b odst. 7 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 10a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

 

6.

V § 10a odst. 2 písm. a) až c) a v § 10b odst. 5 písm. a) až g) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

7.

V nadpisu § 10b se slova „ke správním deliktům“ nahrazují slovy „k přestupkům“.

 

8.

V § 10b se odstavce 1 až 4 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 a 9 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

9.

V § 10b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Správní delikty v prvním stupni“ nahrazují slovy „Přestupky podle tohoto zákona“.

 

10.

V § 10b odst. 1 písm. a) a v § 10b odst. 2 se slova „v blokovém řízení“ nahrazují slovy „příkazem na místě“.

 

11.

V § 10b odst. 4 se slova „správní delikty“ nahrazují slovem „přestupky“ a věta druhá se zrušuje.

Část sedmdesátá první

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky (čl. 71)

Čl. LXXI

V zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb., se za část jedenáctou vkládá nová část dvanáctá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘESTUPEK

 

§ 44c

 

(1)

Fyzická osoba, která není vojákem v činné službě, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.“.

Dosavadní část dvanáctá se označuje jako část třináctá.

Část sedmdesátá druhá

Změna zákona o vojácích z povolání (čl. 72)

Čl. LXXII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 1 písm. i) se za slova „zahájení trestního řízení“ vkládají slova „nebo řízení o přestupku“ a slova „tohoto trestního“ se nahrazují slovem „těchto“.

 

2.

V § 48 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je vojákem.“.

 

3.

V § 48 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Oznámení podle odstavce 1 písm. j) voják neučiní, pokud by jím vážně narušil důležitý zájem služby; tím není dotčena povinnost vojáka ohlásit nadřízenému zahájení řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. i).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

4.

V § 51 odst. 1 se slova „nejde-li o jiný správní delikt nebo“ zrušují.

 

5.

V § 51 odst. 2 větě druhé se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

6.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

__________

15)

Například zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.“.

Část sedmdesátá třetí

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 73)

Čl. LXXIII

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 7a písm. l) se slovo „sankce“ nahrazuje slovy „správní tresty“.

 

2.

Nadpis části desáté zní:

PŘESTUPKY A VÝKON ROZHODNUTÍ“.

 

3.

V části desáté nadpis hlavy I zní:

PŘESTUPKY“.

 

4.

Nadpis nad označením § 64 zní:

Přestupky fyzických osob“.

 

5.

V § 64 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

 

6.

V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

úmyslně poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu.“.

 

7.

V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Přestupek podle odstavce 1 písm. c) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

 

8.

V § 66 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 64 odst. 1 písm. c) a“.

 

9.

Nadpis nad označením § 67 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

10.

V § 67 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 67 odst. 2 a 3, § 67 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 67 odst. 5 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

11.

V § 67 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

12.

V § 67 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu, nebo“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

13.

V § 68 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

14.

V § 68 úvodní části ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

15.

V § 68 písm. a) se text „písm. f)“ nahrazuje textem „písm. g)“.

 

16.

V § 68 písm. c) se za text „§ 67“ vkládají slova „odst. 1 písm. f) a § 67“.

 

17.

Nadpis § 68a zní:

Společné ustanovení k přestupkům“.

 

18.

V § 68a se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

 

19.

V § 68a se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“ a slova „v prvním stupni řízení“ se zrušují.

Část sedmdesátá čtvrtá

Změna zákona o azylu (čl. 74)

Čl. LXXIV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 71 odst. 1 písm. h) se slova „správních deliktů“ nahrazují slovem „přestupků“.

 

2.

V § 71 odst. 2 písm. d) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

3.

Nadpis nad označením § 93 zní:

Přestupky“.

 

4.

Nadpis § 93 zní:

Přestupky fyzických osob“.

 

5.

Nadpis § 93a zní:

Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby“.

 

6.

V § 93a odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

7.

V § 93a odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

8.

§ 93b včetně nadpisu zní:

§ 93b

Společné ustanovení k přestupkům

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.“.

Část sedmdesátá pátá

Změna zákona o pobytu cizinců (čl. 75)

Čl. LXXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

1.

V části první nadpis hlavy XIV zní:

PŘESTUPKY“.

 

2.

Nadpis § 156 zní:

Přestupky fyzických osob“.

 

3.

Nadpis § 157 zní:

Přestupky právnických a podnikajících

fyzických osob“.

 

4.

V § 157 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 157 odst. 2 a 3, § 157 odst. 4 a 5 úvodních částech ustanovení a v § 157 odst. 6 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

5.

V § 157 odst. 7 úvodní části ustanovení a v písmenech a) a b) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

6.

V § 157 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „se uloží pokuta“ nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

7.

V § 157 odstavec 8 zní:

(8)

Za přestupek podle odstavce 4 lze příkazem na místě uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

 

8.

V § 157 se odstavec 9 zrušuje.

 

9.

§ 157a včetně nadpisu zní:

§ 157a

Společné ustanovení k přestupkům

 

Přestupky podle tohoto zákona projednávají orgány policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li přestupek spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li přestupek spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná jej ministerstvo.“.

Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.

 

10.

V § 158 odst. 1 písm. b) bodě 12 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ a slova „správního deliktu“ se nahrazují slovem „přestupku“.

 

11.

V § 163 odst. 1 písm. s) a v § 164 odst. 1 písm. h) se slova „a správních deliktech“ zrušují.

 

12.

V § 165 písm. l) se slova „nebo správních deliktech“ zrušují.

 

13.

V § 172 odst. 6 větě třetí se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

Část sedmdesátá šestá

zrušena (čl. 76)

Čl. LXXVI

zrušen

Část sedmdesátá sedmá

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 77)

Čl. LXXVII

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 34a odst. 3 a 4 se slova „v prvním stupni“ zrušují.

 

2.

V § 34a odst. 3 se slova „v blokovém řízení“ nahrazují slovy „příkazem na místě“.

 

3.

V § 34b odst. 1 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 34b odst. 2 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit pokutu“.

 

5.

§ 34c zní:

§ 34c

(1)

Přestupky podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2)

Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil.“.

Poznámka pod čarou č. 21b se zrušuje.

Část sedmdesátá osmá

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 78)

Čl. LXXVIII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 písm. c) se slovo „přestupky5)“ nahrazuje slovy „přestupky podle zákona upravujícího přestupky“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

 

2.

V § 33 odst. 2 se slova „příslušným podle zákona o přestupcích31),“ včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.

 

3.

V § 50 odst. 1 písm. b) se slova „byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59 až 59k“ nahrazují slovy „byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 59 až 59g“.

 

4.

Část devátá včetně nadpisu zní:

ČÁST DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

 

§ 59

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24 odst. 3,

b)

vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,

c)

v rozporu s § 19a odst. 2 zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d),

d)

neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé, podle § 10a odst. 2, nejde-li o příbuzného dítěte až do třetího stupně,

e)

ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,

f)

maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než rodiče,

g)

jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,

h)

použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, nebo

i)

zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a rozumového vývoje.

(2)

Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) nebo podle odstavců 2 a 3 lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.

 

§ 59a

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 59b

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel, poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské nebo jiné obdobné zařízení nebo jako zřizovatel školy, školského nebo jiného obdobného zařízení, jako poskytovatel sociálních služeb nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že nesdělí bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 59c

 

(1)

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pověřená osoba, poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské zařízení nebo jiné obdobné zařízení nebo jako osoba odpovědná za školu, školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 59d

 

(1)

Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo se účastnit prvního setkání se zapsaným mediátorem nebo rodinné terapie, o jejímž uložení rozhodl orgán sociálně-právní ochrany podle § 12 nebo 13,

b)

nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom nebrání závažná překážka, nebo

c)

neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče budoucímu osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

 

§ 59e

 

(1)

Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí přestupku tím, že

a)

opakovaně neseznámí dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s jeho právy a povinnostmi,

b)

nepředá dítě do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna podle rozhodnutí příslušného orgánu,

c)

opakovaně nedá soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání podnětu příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,

d)

opakovaně nedá soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud to vyžaduje zájem dítěte a zejména pokud ředitel opakovaně zakázal nebo přerušil návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,

e)

nepodává informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo orgánům sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost,

f)

neprojedná předem s dítětem a se zákonnými zástupci dítěte opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo nedá podnět soudu k ustanovení opatrovníka dítěti, nejsou-li zákonní zástupci dítěte dosažitelní,

g)

nepropustí dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to jakmile může být dítě převzato osobou odpovědnou za jeho výchovu,

h)

neoprávněně zastoupí dítě v jiných než běžných záležitostech,

i)

nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo

j)

nevydá rozhodnutí o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42b, nejde-li o případ, kdy se příspěvek na úhradu pobytu a péče podle § 42d nevyžaduje.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až j) pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

 

§ 59f

 

(1)

Fyzická nebo právnická osoba se jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že

a)

překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření,

b)

poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní ochrany stanoveného v pověření,

c)

poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně,

d)

vykonává sociálně-právní ochranu bez uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu nebo nemá sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování sociálně-právní ochrany,

e)

závažně nebo opakovaně poruší povinnost oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení výkonu činností uvedených v pověření,

f)

nevede záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření,

g)

nevypracuje za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, nebo závažně poruší povinnost zaslat výroční zprávu nebo jiný doklad o své činnosti orgánu, který rozhodl o vydání pověření,

h)

neoznámí termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti orgánu, který rozhodl o vydání pověření,

i)

poskytuje sociálně-právní ochranu i přesto, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 49 odst. 8, nebo poskytuje sociálně-právní ochranu prostřednictvím osoby, která nesplňuje podmínku bezúhonnosti,

j)

poskytuje sociálně-právní ochranu prostřednictvím osoby, která nezískala odbornou způsobilost, a v rozporu s podmínkami dozoru nad činností této odborně nezpůsobilé osoby,

k)

neřídí se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany,

l)

neposkytne v rozsahu svého pověření pomoc dítěti při ochraně jeho života a dalších jeho práv,

m)

opakovaně poruší povinnosti, ke kterým se pověřená osoba zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče uzavřené s osobou pečující nebo osobou v evidenci,

n)

použije státní příspěvek na výkon pěstounské péče na jiné účely než na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí,

o)

nezachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámila při výkonu sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s ním, anebo tuto povinnost poruší její zaměstnanci nebo jiné osoby, které se přímo podílejí na poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou, nebo

p)

neposkytuje sociálně-právní ochranu bezplatně.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až p) pokutu do 50 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), i), j) a p) lze uložit též zákaz činnosti.

 

§ 59g

 

(1)

Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí, aby počet dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42 odst. 3,

b)

nezajistí, aby počet dětí, o které současně osobně pečuje jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42 odst. 4,

c)

odmítne přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo zákonného zástupce dítěte bez vážného důvodu, jedná-li se o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jeho věku, o dítě, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho práva,

d)

přijme dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti jiné osoby než zákonného zástupce nebo dítěte,

e)

uzavře se zákonným zástupcem dítěte dohodu o přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti dohody podle § 42 odst. 8,

f)

nezajistí nepřetržitý provoz a nepřetržité poskytování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

g)

nevede evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo nevede spisovou dokumentaci o dětech v tomto zařízení podle § 42 odst. 11 a § 42a odst. 2,

h)

nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohlásilo přijetí dítěte do tohoto zařízení neprodleně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

i)

opakovaně nezabezpečí plné přímé zaopatření dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

j)

nezajistí poskytnutí zdravotních služeb dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

k)

neřídí se standardy kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

l)

opakovaně nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovalo poradenství dítěti, jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte podle § 42a odst. 1 písm. d) nebo spolupracovalo s rodinou dítěte a poskytovalo dítěti a jeho rodině pomoc v rozsahu uvedeném v § 42a odst. 1 písm. e) a h),

m)

nevydá vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

n)

neurčí zástupce ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

o)

přemístí dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do jiného takového zařízení v rozporu s § 42a odst. 7 a 8, nebo

p)

nevyužije státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je umístěno dítě, za které byl zřizovateli státní příspěvek vyplacen.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo m) lze uložit pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), k), l), n) nebo p) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), f), i), j) nebo o) pokutu do 200 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

 

§ 59h

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a)

krajský úřad, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. a),

b)

krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla k vydání pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi zřídil, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. b),

c)

krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. c),

d)

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. e) až i), § 59 odst. 2 a 3, § 59a odst. 1 nebo § 59d odst. 1 písm. a) a b),

e)

krajský úřad, který vydal pověření, krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení sociálně-právní ochrany provozované pověřenou osobou, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li o přestupek podle § 59e odst. 1, § 59f odst. 1 písm. a) až m) a písm. o) a p) nebo § 59g odst. 1,

f)

Úřad práce České republiky, jde-li o přestupek podle § 59f odst. 1 písm. n), orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li k projednání přestupku příslušné orgány podle písmen a) až f).

(2)

Přestupky, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, může namísto obecního úřadu obce s rozšířenou působností projednávat komise pro projednávání přestupků zřízená starostou obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce.

(3)

Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.“.

Poznámky pod čarou č. 52, 52a a 67 se zrušují.

Část sedmdesátá devátá

Změna zákona o poštovních službách (čl. 79)

Čl. LXXIX

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

2.

Nadpis nad označením § 37a zní:

Přestupky“.

 

3.

V § 37a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

4.

V § 37a odst. 2 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

5.

V 37a odst. 2 se na konci písmene o) doplňuje slovo „nebo“.

 

6.

V § 37a odst. 2 se písmeno q) označuje jako písmeno p).

 

7.

V § 37a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „<