Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

202/2017 Sb. znění účinné od 1. 7. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 167/2023 Sb.

1.7.2023

202

 

ZÁKON

ze dne 8. června 2017,

kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.“.

 

2.

V § 4 se na konci textu doplňují slova „nebo v případě umělého oplodnění podle § 3 odst. 3 písm. a) v oboru gynekologie a porodnictví“.

 

3.

V § 7 odst. 2 se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům“ nahrazují slovy „ , jejíž svéprávnost je omezena“.

 

4.

V § 7 odstavec 3 zní:

(3)

Anonymním dárcem nesmí být osoba,

a)

jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,

b)

jež je umístěna v policejní cele, ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence anebo v zařízení pro zajištění cizinců nebo v azylovém zařízení,

c)

jíž byla nařízena izolace, karanténní opatření nebo je ve výkonu lůžkového ochranného léčení, nebo

d)

jež je hospitalizovaná bez souhlasu.“.

 

5.

V § 8 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Součástí poučení neplodného páru jsou rovněž informace o určování rodičovství k dítěti podle občanského zákoníku, bylo-li dítě počato umělým oplodněním.“.

 

6.

V § 13 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zbavenému způsobilosti k právním úkonům, pacientovi s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“)“ nahrazují slovy „ , jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“)“.

 

7.

V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „jeho zákonného zástupce (dále jen „zákonný zástupce pacienta“)“ nahrazují slovy „opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností (dále jen „opatrovník pacienta“) nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta (dále jen „zákonný zástupce pacienta“)“.

 

8.

V § 13 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 22a zní:

c)

souhlasu soudu22a).

__________

22a) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

 

9.

V § 13 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie, jde-li o sterilizaci u muže,“.

 

10.

V § 13 odst. 3 písm. b) se za slova „lékaři se“ vkládá slovo „specializovanou“.

 

11.

V § 13 odst. 5 se slova „může být“ nahrazují slovy „je vždy“.

 

12.

V § 13 odst. 6 větě první, druhé a čtvrté se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“ a ve větě druhé se za slovo „zástupci“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi pacienta“.

 

13.

V § 13 odst. 7 se slova „po projednání žádosti“ zrušují a na konci textu odstavce 7 se doplňují slova „nebo opatrovníkovi pacienta“.

 

14.

V § 13 odstavec 8 zní:

(8)

Návrh na udělení souhlasu s provedením sterilizace podává soudu poskytovatel. Poskytovatel k návrhu připojí písemný souhlas zákonného zástupce pacienta nebo opatrovníka pacienta, kopii záznamu o podání informace podle odstavce 6 a stanovisko odborné komise. Není-li pacient s ohledem na svou rozumovou vyspělost schopen vyjádřit názor podle odstavce 6, poskytovatel uvede tuto skutečnost s jejím odůvodněním v návrhu.“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

 

15.

V § 15 odst. 2 se za slovo „pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“.

 

16.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2)

Kastraci lze provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, u kterého

a)

odborné lékařské vyšetření prokázalo specifickou parafilní poruchu,

b)

se prokázaná specifická parafilní porucha projevila spácháním sexuálně motivovaného trestného činu; sexuálně motivovaným trestným činem se pro účely tohoto zákona rozumí násilný sexuálně motivovaný trestný čin a trestný čin pohlavního zneužití,

c)

odborné lékařské vyšetření prokázalo vysokou míru pravděpodobnosti, že v budoucnosti spáchá sexuálně motivovaný trestný čin, a

d)

jiné léčebné metody nebyly úspěšné nebo ze zdravotních důvodů nelze jiné léčebné metody použít; skutečnost, že u pacienta nelze ze zdravotních důvodů účinně použít jiné léčebné metody, musí být prokázána výsledky odborných vyšetření.“.

 

17.

V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Kastraci lze též provést ve zvlášť odůvodněných případech, pokud jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a), c) a d), dovršení věku 21 let pacienta a prokázaná parafilní porucha má závažný negativní dopad na kvalitu života pacienta.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

18.

V § 17 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „provede pouze ve zvlášť odůvodněných případech“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 provede pouze ve zvlášť odůvodněných případech, kdy má u něho prokázaná parafilní porucha závažný negativní dopad na kvalitu jeho života“.

19.

V § 17 odst. 5, § 21 odst. 4 a v § 24 odst. 3 a 4 písmeno c) zní:

c)

souhlasu soudu.“.

 

20.

V § 18 odst. 1 písm. b), § 18 odst. 8, § 22 odst. 1 písm. b) a v § 22 odst. 3 a § 22 odst. 8 písm. b) se za slova „lékař se“ vkládá slovo „specializovanou“ a za slovo „sexuologie“ se vkládají slova „nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie“.

 

21.

V § 18 odst. 1 písm. c) a e) a v § 22 odst. 1 písm. c) a f) se za slova „lékař se“ vkládá slovo „specializovanou“.

 

22.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3)

Žádost pacienta předá poskytovatel neprodleně ministerstvu; k žádosti připojí

a)

souhlasné stanovisko s kastrací zpracované ošetřujícím lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie; součástí souhlasného stanoviska je diagnóza a popis dosavadní léčby, včetně lékařské zprávy, z níž je jednoznačně zřejmé, že k léčbě pacienta nelze ze zdravotních důvodů účinně použít jiné léčebné metody, a jde-li o provedení kastrace podle § 17 odst. 3 nebo 5, vyhodnocení závažnosti dopadu parafilní poruchy na kvalitu života pacienta,

b)

lékařskou zprávu prokazující vysokou míru pravděpodobnosti, že pacient v budoucnosti spáchá sexuálně motivovaný trestný čin, zpracovanou lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie, který není ošetřujícím lékařem uvedeným v písmenu a) a ani zaměstnancem poskytovatele, který žádost pacienta předává.

Ministerstvo může požádat za účelem ověření splnění podmínky spáchání trestného činu podle § 17 odst. 2 písm. b) o opis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

23.

V § 18 odst. 7 se slova „může být“ nahrazují slovy „je vždy“.

 

24.

V § 18 odst. 8 písm. c) se slova „nezávislý lékařský posudek“ nahrazují slovy „lékařská zpráva“.

 

25.

V § 20 a v § 21 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova „zbavenému způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

26.

V § 21 odst. 4 písm. a) a v § 22 odst. 3 a § 22 odst. 8 písm. a) se slova „zákonného zástupce“ nahrazují slovem „opatrovníka“.

 

27.

V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

 

28.

V § 22 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie,“.

 

29.

V § 22 odst. 4 větě první a druhé se slova „zákonný zástupce“ nahrazují slovem „opatrovník“, ve větě první se slova „zákonného zástupce“ nahrazují slovem „opatrovníka“ a ve větě druhé se slova „zákonnému zástupci“ nahrazují slovem „opatrovníkovi“.

 

30.

V § 22 odst. 5 větě první se slova „zákonný zástupce“ nahrazují slovem „opatrovník“ a ve větě druhé se slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

31.

V § 22 odst. 7 se slova „může být“ nahrazují slovy „je vždy“.

 

32.

V § 22 odst. 9 písm. a) se slova „zákonnému zástupci“ nahrazují slovy „opatrovníkovi pacienta“.

 

33.

V § 22 odst. 10 se slova „zákonného zástupce“ nahrazují slovem „opatrovníka“ a slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

34.

V § 23 odst. 1 se za slovo „pacient“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“.

 

35.

V § 23 odst. 2 se za slovo „pacientovi“ vkládají slova „a opatrovníkovi pacienta“.

 

36.

V § 24 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „zbavenému způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

37.

V § 24 odst. 4 písm. a) se za slovo „pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“.

 

38.

V § 25 odst. 1 písm. b), c) a d) se za slova „lékař se“ vkládá slovo „specializovanou“.

 

39.

V § 25 odst. 3 se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“ a za slova „lékaře se“ se vkládá slovo „specializovanou“.

 

40.

V § 25 odst. 4 větě první a druhé se za slova „zákonný zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“, ve větě první se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“ a ve větě druhé se za slova „zástupci pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi pacienta“.

 

41.

V § 25 odst. 5 se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“ a slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

42.

V § 25 odst. 7 se slova „může být“ nahrazují slovy „je vždy“.

 

43.

V § 25 odst. 8 písm. a) se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“.

 

44.

V § 25 odst. 8 písm. b) se za slova „lékaře se“ vkládá slovo „specializovanou“.

 

45.

V § 25 odst. 9 písm. a) se za slovo „zástupci“ vkládají slova „pacienta nebo opatrovníkovi pacienta“.

 

46.

V § 25 odst. 10 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „pacienta nebo opatrovníka pacienta“ a slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům“ se nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

 

47.

V § 26 se za slovo „pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovník pacienta“.

 

48.

§ 28 a 29 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:

§ 28

 

(1)

Genetické vyšetření zahrnuje klinické a genetické laboratorní vyšetření; slouží ke stanovení podílu variant v lidském genomu na rozvoj nemoci u vyšetřované osoby nebo jejích potomků. Lidským genomem se rozumí souhrn dědičných informací, které byly zděděny od předků nebo nově vznikly u vyšetřované osoby a mohou být předávány budoucím generacím. Genetickým laboratorním vyšetřením se rozumí laboratorní analýza struktury a funkce lidského genomu nebo jeho částí, která musí být indikována na základě jeho klinické oprávněnosti a užitečnosti pro vyšetřovanou osobu nebo budoucí generace. Provedení genetického laboratorního vyšetření musí být podrobně odůvodněno ve zdravotnické dokumentaci.

(2)

Za genetické laboratorní vyšetření podle tohoto zákona se nepovažují vyšetření prováděná

a)

za účelem posouzení vhodného dárce pro příjemce krve, krevních složek, buněk, tkání nebo orgánů,

b)

za účelem zjištění patogenních organismů vyskytujících se u člověka,

c)

za účelem analýzy částí lidského genomu prováděné ke snížení falešné pozitivity novorozeneckého laboratorního screeningu,

d)

za účelem posouzení účinku genotoxických faktorů životního a pracovního prostředí, nebo

e)

výhradně za účelem určení totožnosti jedince.

(3)

Genetická laboratorní vyšetření může provádět pouze poskytovatel, který má v oprávnění k poskytování zdravotních služeb obor lékařská genetika nebo klinická genetika anebo laboratoř klinické genetiky (dále jen „poskytovatel v oboru lékařská genetika“), a to v laboratoři, která je jeho pracovištěm a která je podle příslušné harmonizované normy5) k provádění těchto vyšetření akreditována akreditačním orgánem podle zákona upravujícího posuzování shody6).

(4)

Poskytovatel v oboru lékařská genetika, který nesplňuje podmínku akreditované laboratoře podle odstavce 3 a který hodlá provádět genetická laboratorní vyšetření v laboratoři, která je jeho pracovištěm, je povinen

a)

do 60 dnů ode dne zahájení provádění těchto vyšetření podat žádost akreditačnímu orgánu nebo s ním uzavřít veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace pro tuto laboratoř a

b)

oznámit nejpozději do 14 dnů před zahájením provádění genetických laboratorních vyšetření správnímu orgánu, který poskytovateli udělil podle zákona o zdravotních službách oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále jen „příslušný správní orgán“), datum, od něhož hodlá zahájit provádění těchto vyšetření.

(5)

Poskytovatel v oboru lékařská genetika, který nesplňuje podmínku akreditované laboratoře podle odstavce 3 a který zahájil provádění genetických laboratorních vyšetření podle odstavce 4,

a)

může tato genetická laboratorní vyšetření provádět do udělení akreditace nebo do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení akreditace nebo usnesení o zastavení řízení nebo do dne udělení akreditace nebo odmítnutí udělení akreditace na základě veřejnoprávní smlouvy, nejdéle však 12 kalendářních měsíců ode dne zahájení provádění těchto vyšetření,

b)

uveřejní informaci o provádění genetických laboratorních vyšetření v laboratoři, která se nachází v režimu posuzování splnění akreditačních požadavků za účelem udělení akreditace k provádění těchto vyšetření podle příslušné harmonizované normy5), na místě přístupném pacientům a též na svých internetových stránkách, jestliže je má zřízeny.

(6)

Poskytovatel v oboru lékařská genetika, který nesplňuje podmínku akreditované laboratoře podle odstavce 3 a který zahájil provádění genetických laboratorních vyšetření podle odstavce 4, jejich provádění zastaví, jestliže nepodá ve lhůtě podle odstavce 4 písm. a) žádost akreditačnímu orgánu nebo s ním neuzavře veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace, a to dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty.

(7)

Poskytovatel v oboru lékařská genetika, který nesplňuje podmínku akreditované laboratoře podle odstavce 3, může též zajistit provádění laboratorních vyšetření v laboratoři, která je podle příslušné harmonizované normy5) k provádění těchto vyšetření akreditována akreditačním orgánem podle zákona upravujícího posuzování shody6) a která je pracovištěm jiného poskytovatele v oboru lékařská genetika, a to na základě smlouvy s tímto poskytovatelem.

(8)

Jestliže poskytovatel v oboru lékařská genetika, který nesplňuje podmínku akreditované laboratoře podle odstavce 3 a který zahájil provádění genetických laboratorních vyšetření podle odstavce 4,

a)

nepodal žádost nebo neuzavřel veřejnoprávní smlouvu o udělení akreditace ve lhůtě podle odstavce 4 písm. a), může podle odstavce 4 opětovně postupovat nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty podle odstavce 4 písm. a), nebo

b)

nezískal akreditaci k provádění těchto vyšetření, může podle odstavce 4 opětovně postupovat nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne

1.

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost o udělení akreditace zamítnuta,

2.

nabytí právní moci usnesení, kterým bylo řízení o žádosti o udělení akreditace zastaveno, nebo

3.

odmítnutí udělení akreditace na základě veřejnoprávní smlouvy.

(9)

Genetická vyšetření v oblasti zdravotnictví lze nabízet nebo provádět pouze pro účely

a)

zdravotních služeb, a to

1.

k preimplantační diagnostice v rámci asistované reprodukce,

2.

k diagnostice geneticky podmíněných onemocnění, vrozených vad a získaných genetických změn,

3.

ke stanovení míry predispozice ke vzniku onemocnění a vrozených vad,

4.

ke stanovení bezpříznakového přenašečství variant lidského genomu způsobujícího onemocnění nebo vrozené vady,

5.

k optimalizaci léčby a sledování její efektivity a

b)

biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami.

(10)

Genetické laboratorní vyšetření lze nabízet nebo provést vyšetřované osobě pouze

a)

po podání informace o jeho účelu, povaze a dopadu na její zdraví, o rizicích neočekávaných nálezů pro ni a geneticky příbuzné osoby, včetně dopadu tohoto vyšetření na zdraví budoucích generací a závažnosti jeho výsledků pro partnera vyšetřované osoby, a

b)

na základě jejího písemného souhlasu nebo písemného souhlasu zákonného zástupce nebo opatrovníka vyšetřované osoby.

(11)

Za geneticky příbuzné osoby vyšetřované osoby se pro účely genetických vyšetření podle tohoto zákona považují příbuzné osoby s medicínsky závažným genetickým rizikem, a to příbuzní v linii

a)

přímé, kterými jsou prarodiče, rodiče a jejich děti, a

b)

vedlejší, kdy se míra tohoto rizika určuje podle stupně příbuzenství a typu geneticky podmíněného onemocnění.

(12)

Pokud lze z genetického laboratorního vyšetření předpokládat diagnostický závěr, podle něhož lze očekávat závažný medicínský dopad na zdraví embrya, plodu nebo vyšetřované osoby, včetně budoucích generací, nebo na zdraví jejich geneticky příbuzných osob, poskytovatel vždy doporučí genetické poradenství lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská genetika, a to před a po vyšetření. Genetické poradenství podle věty první poskytovatel doporučí rodičům embrya nebo plodu, zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi vyšetřované osoby, vyšetřované osobě a dotčeným geneticky příbuzným osobám. Pokud je cílem genetického laboratorního vyšetření analýza získaných somatických změn v lidském genomu, není nutné provádět genetické poradenství lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská genetika.

 

§ 29

 

(1)

Biologický materiál odebraný vyšetřované osobě při poskytování zdravotních služeb nebo v souvislosti s pitvou z těla zemřelého lze použít pro genetické laboratorní vyšetření pouze na základě prokazatelného souhlasu vysloveného vyšetřovanou osobou, jejím zákonným zástupcem nebo opatrovníkem nebo zemřelým za jeho života nebo osobou blízkou zemřelému. Bez souhlasu lze genetické laboratorní vyšetření biologického materiálu podle věty první

a)

provést, jestliže je třeba bezodkladně zjistit nebo ověřit závažné informace o změnách v lidském genomu potřebné pro zajištění ochrany zdraví geneticky příbuzných osob a nebylo možné po vynaložení přiměřeného úsilí získat souhlas vyšetřované osoby, nebo jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka; toto vyšetření lze provést pouze v rozsahu nutném pro zajištění ochrany zdraví geneticky příbuzných osob a za předpokladu, že přínosu vyšetření pro tyto osoby nelze docílit jinak,

b)

provést pro potřeby výuky, vědy nebo výzkumu, pokud u biologického materiálu nebo v souvislosti s jeho používáním pro tyto účely nebudou uvedeny takové údaje, z nichž by bylo možné identifikovat vyšetřovanou nebo zemřelou osobu.

(2)

Za podstoupení genetického vyšetření podle § 28 odst. 9 písm. a) nesmí být vyšetřované osobě nabídnuta nebo poskytnuta finanční odměna nebo jiný prospěch. S odmítnutím genetického vyšetření nesmí být spojena žádná újma, ani vyšetřovaná osoba nesmí být vystavena psychickému nátlaku. Výsledky genetických vyšetření nesmějí být bez písemného souhlasu vyšetřované osoby poskytnuty třetím osobám. Prodej nebo darování výsledků genetických vyšetření třetím osobám bez písemného souhlasu vyšetřované osoby, včetně písemného souhlasu dotčené geneticky příbuzné osoby, je zakázán. Výsledky genetického vyšetření nesmějí být použity k jakékoli diskriminaci vyšetřované osoby a geneticky příbuzných osob.

(3)

Genetické laboratorní vyšetření lidského embrya nebo plodu, včetně stanovení jeho pohlaví před dokončeným dvanáctým týdnem těhotenství, nesmí být prováděno z jiných důvodů než pro účely podle § 28 odst. 9 písm. a) bodů 1 až 3 a 5.

__________

5)

ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.

6)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

49.

V § 30 odst. 1 se slovo „zárodečného“ zrušuje, slovo „pacientů“ se nahrazuje slovy „vyšetřované osoby“ a slova „ke změnám“ se nahrazují slovy „k trvalým změnám“.

 

50.

V § 31 odst. 2 písm. d) se slovo „karanténě“ nahrazuje slovy „karanténním opatření“.

 

51.

V § 31 odst. 3 se slova „zbavenou způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“ a za slovo „zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

 

52.

V § 33 odst. 5 se slova „zbaveném způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“ a za slovo „pacienta“ se vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“.

 

53.

V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi pacienta“.

 

54.

V § 34 odst. 2 se za slova „zástupce pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníka pacienta“ a za slova „zástupcem pacienta“ se vkládají slova „nebo opatrovníkem pacienta“.

 

55.

V § 35 písm. i) se slova „s lékařským ozářením, u níž má mít ozáření přímý zdravotní přínos pro osoby ji podstupující nebo která je ověřována v rámci biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami“ nahrazují slovy „lékařského ozáření“.

 

56.

V § 36 odst. 2 se slova „s lékařským ozářením“ nahrazují slovy „lékařského ozáření“.

 

57.

V § 36 odst. 3 se slova „s lékařským ozářením“ nahrazují slovy „lékařského ozáření“.

 

58.

V 36 odst. 5 písm. b) se slova „krajský úřad, který udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále jen příslušný správní orgán“) a“ nahrazují slovy „příslušný správní orgán,“.

 

59.

V § 40 odst. 1 větě první se za slovo „výsledku“ a ve větě druhé za slovo „výsledků“ vkládá slovo „ověřování“.

 

60.

V § 41 písm. c) se za slovo „pacienta“ vkládají slova „nebo opatrovníkem pacienta“.

 

61.

V § 41 písm. d) se slova „nebo k výkonu služby“ zrušují a slova „podle § 53 až 58“ se nahrazují slovy „nebo osob ucházejících se o zaměstnání“.

 

62.

V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „; výpis ze zdravotnické dokumentace si může posuzující lékař vyžádat prostřednictvím posuzované osoby“ zrušují.

 

63.

V § 42 odst. 1 písm. c) se slovo „služby,“ zrušuje.

 

64.

V § 42 odstavec 2 zní:

(2)

Lékařský posudek vydává, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,

a)

registrující poskytovatel posuzované osoby, nebo

b)

poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele; tato skutečnost se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě; záznam podepíše posuzující lékař a posuzovaná osoba.

Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.“.

 

65.

V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Jestliže posuzovaná osoba nemá registrujícího poskytovatele, použije se při posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby odstavec 1 písm. a) a c).“.

 

66.

Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:

„§ 42a

(1)

Výpis ze zdravotnické dokumentace podle § 42 odst. 1 písm. b) lze pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu (dále jen „potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“), pokud

a)

o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a

b)

nedojde od dříve vydaného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

(2)

Registrující poskytovatel výpis, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, vydá nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Výpis nebo potvrzení lze použít pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby v době nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání registrujícím poskytovatelem.

(3)

Výpis ze zdravotnické dokumentace podle § 42 odst. 1 písm. b), popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, není třeba požadovat, pokud to s ohledem na důvody posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo jiné předložené podklady není nezbytné. Důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, stanoví prováděcí právní předpis podle § 60.

(4)

Výpis ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, si může posuzující lékař vyžádat prostřednictvím posuzované osoby.“.

 

67.

V § 43 odstavec 1 zní:

(1)

Lékařský posudek musí být vydán, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, nejdéle

a)

do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1,

b)

do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1, jde-li o lékařský posudek o nemoci z povolání, nebo

c)

do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1, jde-li o lékařský posudek pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Lhůty uvedené v písmenech a) až c) do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu podle § 42 odst. 1 neběží. Písemná žádost uvedená v písmenech a) až c) nebo záznam o jejím ústním podání je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Záznam podepíše posuzující lékař a osoba, která ústní žádost podala.“.

 

68.

V § 43 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o pravidelně se opakující lékařské prohlídky, lhůty k jejich provedení stanovené prováděcím právním předpisem podle § 52 nebo 60 nebo jiným právním předpisem, a platnost lékařského posudku se provedením lékařské prohlídky podle věty první nemění, nezjistí-li posuzující lékař změnu zdravotního stavu vedoucí k vydání lékařského posudku se závěrem podle § 44 odst. 4 písm. a).“.

 

69.

V § 43 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Lékařský posudek musí mít náležitosti stanovené právním předpisem upravujícím zdravotnickou dokumentaci23) a podle účelu jeho vydání též náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem podle § 52, 60 nebo 65, popřípadě jinými právními předpisy.“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

__________

23) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

70.

V § 43 odst. 3 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ , a poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1“.

 

71.

V § 43 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky; v ostatních případech se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci. Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci se rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě.

(5)

Je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, ale pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tento posudkový závěr může být uveden již v lékařském posudku podle odstavce 4, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz nebo nemoc z povolání.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

72.

V § 43 odst. 6 se číslo „2“ nahrazuje slovy „3, 4 nebo 5“.

 

73.

V § 43 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

 

74.

V § 43 odstavec 8 zní:

(8)

Jestliže nebyl lékařský posudek vydán z důvodu uvedeného v odstavci 7 nebo jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu, hledí se na ni pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou, nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. V případě, kdy jde o pravidelně se opakující lékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou podle věty první ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku.“.

 

75.

V § 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Jestliže o lékařský posudek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu požádala k tomu oprávněná osoba a na posuzovanou osobu se podle odstavce 7 hledí jako na zdravotně nezpůsobilou, nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, poskytovatel tuto skutečnost písemně sdělí oprávněné osobě.“.

 

76.

V § 44 odst. 3 se za slovo „předává“ vkládá slovo „lékařský“.

 

77.

V § 44 odst. 4 písm. a) se za slova „s podmínkou“ vkládají slova „ , která je stanovena poprvé,“.

 

78.

V § 44 odst. 4 písm. b) se za slova „posuzované osoby“ vkládají slova „nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku,“.

 

79.

V § 44 se na konci odstavce 4 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

V případě, kdy se oprávněná osoba vzdá podle § 46 odst. 1 práva na přezkoumání lékařského posudku se závěrem podle písmene b) nebo c), nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich.“.

 

80.

V § 44 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Věty první a druhá se nepoužijí, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro účast na škole v přírodě nebo na zotavovací akci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“.

 

81.

V § 44 odst. 6 písmeno b) zní:

b)

je-li vydán v rámci pravidelně se opakujících lékařských prohlídek prováděných za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem podle § 52 nebo 60, popřípadě jiným právním předpisem, dnem, kdy měla být podle těchto právních předpisů tato prohlídka provedena; to neplatí, jde-li o lékařský posudek vydaný podle § 43 odst. 2,“.

 

82.

V § 44 odst. 6 písm. c) se slova „a za stejných podmínek jako předcházející posudek“ zrušují.

 

83.

V § 44 odst. 6 písmeno d) zní:

d)

ukončením pracovněprávního vztahu, jde-li o posudek podle § 41 písm. d), pokud dále není stanoveno jinak.“.

 

84.

V § 44 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Lékařský posudek ukončením pracovněprávního vztahu nepozbývá podle odstavce 6 písm. d) platnosti, je-li

a)

posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, nebo

b)

dosavadním zaměstnancem agentury práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve přidělen jako k uživateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, ke kterým byl posouzen poskytovatelem pracovnělékařských služeb uživatele nebo poskytovatelem podle § 54 odst. 2 písm. b), pokud nedošlo ke změně jeho zdravotního stavu; zaměstnavatel může požadovat před uzavřením pracovněprávního vztahu provedení vstupní lékařské prohlídky.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

85.

V § 45 odst. 2 se slovo „Lékař“ nahrazuje slovy „Ošetřující lékař“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nezná-li ošetřující lékař poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku, je povinen oznámit své důvodné podezření též osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, je-li mu tato osoba známa nebo jestliže mu její adresu pacient sdělil.“.

 

86.

V § 46 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.“.

 

87.

V § 46 odst. 2 větě třetí se za slova „Při prokázání“ vkládá slovo „závažných“ a věta poslední se nahrazuje větami „Požádat o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lze do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil osobě uvedené ve větě druhé toto právní jednání učinit. K žádosti o prominutí lhůty se připojí návrh na přezkoumání, jinak se jí poskytovatel nezabývá. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání, uplynulo 60 dnů. Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku. Poskytovatel odložení návrhu na přezkoumání lékařského posudku anebo prominutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání nebo neprominutí této lhůty včetně důvodů bezodkladně písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a dále osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly.“.

 

88.

V § 46 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku“.

 

89.

V § 46 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to ve lhůtách podle § 43 odst. 1 s tím, že lhůta počíná běžet dnem, kdy byl návrh na přezkoumání podán“.

 

90.

V § 46 odstavec 5 zní:

(5)

Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s tímto návrhem, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace nebo její kopie, a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu

a)

do 10 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

b)

do 45 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek o

1.

nemoci z povolání, nebo

2.

podle § 43 odst. 1 písm. c),

c)

do 30 pracovních dnů, jde-li o lékařský posudek v ostatních případech,

ode dne doručení návrhu na přezkoumání. Jestliže je třeba provést došetření zdravotního stavu posuzované osoby nebo ověřit podmínky vzniku nemoci z povolání, lze lhůty podle písmene b) nebo c) prodloužit o dalších 30 pracovních dnů.“.

 

91.

V § 46 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Návrh na přezkoumání nového lékařského posudku vydaného podle odstavce 4, který podala k tomu oprávněná osoba, postoupí poskytovatel společně se spisem příslušnému správnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených v odstavci 5.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

92.

V § 47 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

(1)

Příslušný správní orgán při přezkoumání lékařského posudku vychází z podkladů předaných poskytovatelem a zjišťuje, zda

a)

bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby provedeno a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem a vypracován posuzujícím lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí,

b)

byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní předpisy nebo které indikoval posuzující lékař,

c)

byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely zdravotního posouzení zjištěn úplně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 52, 60 nebo 65 nebo jinými právními předpisy24),

d)

při ověření podmínek vzniku nemoci z povolání bylo postupováno v souladu s jinými právními předpisy25) a

e)

závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu odpovídá zdravotnímu stavu posuzované osoby aktuálně zjištěnému v době vydání lékařského posudku.

________

24)

Například vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

25)

Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.“.

 

93.

V § 47 odst. 3 písm. a) se za slovo „podkladů“ vkládají slova „ , včetně smlouvy uzavřené podle § 54 odst. 2 písm. a) a § 57a,“.

 

94.

V § 47 odstavec 4 zní:

(4)

Proti rozhodnutí správního orgánu vydanému podle odstavce 2 se nelze odvolat. Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na postupy podle odstavce 2 ustanovení správního řádu.“.

 

95.

V § 47 odst. 5 se věta první zrušuje.

 

96.

V § 51 odst. 1 větě druhé a poslední se za slova „lékař se“ vkládá slovo „specializovanou“.

 

97.

V § 51 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

na pracovištích osob uvedených v písmenu a) nebo b) a ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu, zahajuje-li se praktické vyučování nebo praktická příprava

1.

ve škole, poskytovatel uvedený v písmenu c),

2.

na pracovištích fyzických nebo právnických osob, poskytovatel uvedený v písmenu a) nebo b).“.

 

98.

V § 51 odst. 2 se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:

Posuzujícím lékařem podle písmene a) je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, posuzujícím lékařem podle písmen b) až d) je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.“.

 

99.

V § 51 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

(4)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

a)

k tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova na dobu nejméně celého jednoho pololetí školního roku vydává registrující poskytovatel,

b)

k organizovanému a neorganizovanému sportu a pohybové rekreaci určené širokým vrstvám obyvatelstva9), přípravě na výkonnostní sport a výkonnostnímu sportu vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství; výkonnostním sportem se pro účely tohoto zákona rozumí sportovní činnost, jejímž hlavním cílem je pravidelná a systematická účast sportovce v organizovaných sportovních soutěžích,

c)

k vrcholovému sportu vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci včetně přípravy talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu těchto sportovců,

d)

ke vzdělávání ve třídách základních škol zaměřených na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství, ve třídách středních škol zaměřených na sport a tělesnou výchovu a v průběhu výuky vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství,

e)

ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo její fakultou zaměřeném na sport a tělesnou výchovu a v průběhu studia vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

__________

9)

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

100.

V § 51 odst. 5 větě první se za slova „lékař se“ vkládá slovo „specializovanou“ a větě poslední se za slova „lékař se“ vkládají slova „zvláštní odbornou způsobilostí“.

 

101.

V § 52 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.“.

 

102.

V § 53 odst. 1 se slova „preventivních prohlídek“ nahrazují slovy „pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami,“ a slova „nebo služby (dále jen práce“)“ se zrušují.

 

103.

V § 54 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak20); ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu,“.

 

104.

V § 54 odst. 2 písm. c) se za slovo „stanoveny“ vkládají slova „prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo“.

 

105.

V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

(3)

Registrující poskytovatel zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak20), je povinen na základě žádosti zaměstnavatele podle odstavce 2 písm. b) provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci; pro tuto činnost se považuje za poskytovatele pracovnělékařských služeb26). Povinnosti stanovené v § 57 se na tohoto poskytovatele pracovnělékařských služeb nevztahují, s výjimkou povinnosti podle § 57 odst. 1 písm. j).

__________

26)

§ 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

106.

V § 54 odst. 4 se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „ , se kterým uzavřel písemnou smlouvu, nebo podle odstavce 2 písm. b)“.

 

107.

V § 54 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Agentura práce zajišťuje pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, prostřednictvím

a)

poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela písemnou smlouvu podle odstavce 2 písm. a),

b)

registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti podle odstavce 2 písm. b), nebo

c)

poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce.“.

 

108.

V § 55 odst. 1 písm. a) se slova „pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb“ nahrazují slovy „osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb, včetně pověřených osob poskytovatele pracovnělékařských služeb agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato pracoviště,“ a za slova „při práci“ se vkládají slova „ , včetně údajů zjištěných při ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, popřípadě pracovních úrazů“.

 

109.

V § 55 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

vést dokumentaci o pracovnělékařských službách, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis podle § 60,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

 

110.

V § 55 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, vybavit jej žádostí o provedení této prohlídky; žádost obsahuje údaje stanovené prováděcím právním předpisem podle § 60 a další údaje, pokud je stanoví jiné právní přepisy upravující požadavky na zdravotní způsobilost nebo zjištění zdravotního stavu,“.

 

111.

V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „anebo pokud obdržel podnět podle § 45 odst. 2 nebo § 57 odst. 1 písm. j)“.

 

112.

V § 55 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, že u zaměstnance nastaly skutečnosti stanovené prováděcím právním předpisem podle § 60 pro provádění lékařských prohlídek po skončení rizikové práce.“.

 

113.

V § 56 písmeno a) zní:

a)

podrobit se

1.

pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu podle § 54 odst. 2 písm. a), popřípadě u poskytovatele pracovnělékařských služeb poskytujícího pracovnělékařské služby na základě smlouvy podle § 57a, nebo

2.

pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 54 odst. 2 písm. b) nebo § 58a odst. 1 písm. a), a

3.

dalším zdravotním službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb uvedeným v bodě 1 nebo 2 pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb; další zdravotní služby jsou součástí pracovnělékařských služeb,“.

 

114.

V § 57 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

provádět

1.

pracovnělékařské prohlídky,

2.

pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 60 a jinými právními předpisy; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí na pracovištích uživatele,“.

 

115.

V § 57 odst. 1 písm. f) se slova „k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci13)“ nahrazují slovy „ , je-li ohroženo zdraví zaměstnanců, k vykonání dozoru na pracovišti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci13),“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

 

13) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

116.

V § 57 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétním zaměstnancům, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis podle § 60, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích,“.

 

117.

V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„i)

zajistit nebo provádět odběry biologického materiálu pro stanovení hodnot biologických expozičních testů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiným právním předpisem27), včetně vyhodnocení výsledků biologických expozičních testů a při překračování jejich hodnot informovat orgán ochrany veřejného zdraví,

j)

dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží informaci od ošetřujícího lékaře podle § 45 odst. 2,

k)

informovat zaměstnance při lékařské prohlídce prováděné v souvislosti s ukončením výkonu rizikové práce (dále jen „výstupní lékařská prohlídka“) o jeho nároku na následné prohlídky podle zákona o ochraně veřejného zdraví10) zajišťované nebo prováděné

1.

registrujícím poskytovatelem,

2.

poskytovatelem, kterému je uděleno povolení k uznávání nemocí z povolání, nebo

3.

poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele v případě trvání pracovněprávního vztahu k tomuto zaměstnavateli, a to na základě informace od zaměstnavatele podle § 55 odst. 1 písm. f); poskytovatel pracovnělékařských služeb současně předá informaci o zdravotním stavu zaměstnance v rozsahu nezbytném pro zajištění návaznosti potřebných zdravotních služeb registrujícímu poskytovateli, je-li mu znám, a zaměstnanci; tuto skutečnost poskytovatel pracovnělékařských služeb zaznamená do zdravotnické dokumentace,

l)

vydávat lékařské posudky na základě posouzení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.

__________

27)

§ 1314 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.“.

 

118.

Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:

§ 57a

 

(1)

Poskytovatel pracovnělékařských služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem podle § 54 odst. 2 písm. a), může některou součást pracovnělékařských služeb uvedených v § 53 odst. 1 zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále jen „pověřený poskytovatel“) na základě písemné smlouvy s ním uzavřené, pokud je takový postup dohodnut v písemné smlouvě se zaměstnavatelem; tím nesmí být dotčen postup podle § 42 odst. 1.

(2)

Ve smlouvě uzavřené mezi poskytovateli pracovnělékařských služeb podle odstavce 1 se stanoví zejména

a)

součást pracovnělékařských služeb, kterou bude jiný poskytovatel provádět,

b)

místo poskytování pracovnělékařských služeb,

c)

způsob vzájemného předávání informací o poskytovaných pracovnělékařských službách,

d)

způsob, jakým bude poskytovatel pracovnělékařských služeb, jehož prostřednictvím se součást pracovnělékařské služby zajišťuje, seznámen s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti před zahájením poskytování pracovnělékařských služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti.

(3)

Pověřený poskytovatel provádějící na základě smlouvy podle odstavce 1 posuzování zdravotní způsobilosti, vydává v rámci této činnosti lékařský posudek svým jménem.“.

 

119.

§ 58 zní:

§ 58

 

Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona, s výjimkou

a)

posuzování nemocí z povolání,

b)

sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a

c)

vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce.“.

 

120.

V § 58a odst. 1 písm. a) se slova „se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo“ nahrazují slovy „se specializovanou způsobilostí anebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství anebo“.

 

121.

V § 58a odst. 2 písm. a) se slova „pověřeným zaměstnancem“ nahrazují slovy „osobou pověřenou poskytovatelem“.

 

122.

V § 59 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

vstupní lékařskou prohlídku provádí

1.

poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, který pracovnělékařské prohlídky provádí na základě smlouvy podle § 57a,

2.

registrující poskytovatel, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b), nebo

3.

lékař zaměstnavatele uvedený v § 58a odst. 1 písm. a),“.

 

123.

V § 59 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „uzavřením“ nahrazuje slovem „vznikem“.

 

124.

V § 59 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti“ nahrazují slovy „právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr“ a za slovo „stanoveny“ se vkládají slova „prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo“.

 

125.

V § 59 odstavec 2 zní:

(2)

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.“.

 

126.

V § 60 písm. a) se za slovo „zajišťování“ vkládají slova „a provádění“.

 

127.

V § 60 písm. b) se slova „prováděných pro zaměstnavatele“ nahrazují slovy „ , která se nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, vedené poskytovatelem pracovnělékařských služeb a zaměstnavatelem“.

 

128.

V § 60 písmeno c) zní:

c)

podmínky zdravotní způsobilosti k práci nebo službě a činnosti, včetně rizikových faktorů pracovního prostředí a nemocí, stavů a vad, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci nebo službě,“.

 

129.

V § 60 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a náležitosti potvrzení o provedené výstupní prohlídce“.

 

130.

V § 60 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

důvody, kdy není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.“.

 

131.

V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.“.

 

132.

V § 62 odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „a registrující poskytovatel“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „podle § 65“.

 

133.

V § 62 odst. 3 písm. c) se středník a část věty za středníkem zrušují.

 

134.

V § 62 odst. 3 se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „Výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele posuzujícího nemoc z povolání závazné.“.

 

135.

V § 62 odst. 5 větě první a druhé se za slovo „předpisem“ vkládají slova „podle § 65“.

 

136.

V § 63 odstavec 2 zní:

(2)

V případě, že poskytovatel uvedený v § 61 odst. 2 zjistí, že vycházel při posuzování nemoci z povolání z nesprávných údajů, vyrozumí o této skutečnosti posuzovanou osobu a osoby, kterým v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu tyto osoby známy, a provede z vlastního podnětu nové posouzení zdravotního stavu posuzované osoby; na základě nového posouzení vydá nový lékařský posudek a zajistí neprodleně jeho předání osobám podle § 44 odst. 1 a dalším osobám, jejichž okruh je vymezen prováděcím právním předpisem podle § 65.“.

 

137.

V § 63 odst. 4 se slova „škody na zdraví“ nahrazují slovy „újmy na zdraví a jiné nemajetkové újmy“.

 

138.

Na konci § 64 se doplňuje věta „Zaměstnavatel je rovněž povinen umožnit pro účely ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání vstup na pracoviště pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 62 odst. 3 písm. a) a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 62 odst. 3 písm. b).“.

 

139.

V § 66 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

140.

V § 66 odstavec 4 zní:

(4)

Ministerstvo může udělit povolení k uznávání nemocí z povolání na základě určeného pořadí pouze poskytovateli,

a)

který poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let a

b)

u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.“.

 

141.

V § 66 se odstavec 7 zrušuje.

 

142.

Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

§ 66a

 

(1)

Ministerstvo z moci úřední rozhodne, který z poskytovatelů v oboru pracovní lékařství, jenž je držitelem povolení k uznávání nemocí z povolání, zajistí pro dané území, se zohledněním jeho dostupnosti pro pacienty, posuzování a uznávání nemocí z povolání, jestliže

a)

žádný poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě výzvy ministerstva podle § 66 odst. 2 nepředloží žádost o povolení k uznávání nemocí z povolání podle § 66 odst. 1,

b)

není žadatelem o povolení k uznávání nemocí z povolání splněna podmínka posuzování nemocí z povolání alespoň 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každým z nich v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, nebo

c)

povolení k uznávání nemocí z povolání zanikne podle § 68 odst. 1.

(2)

Ministerstvo

a)

může rozhodnutím podle odstavce 1 určit pouze poskytovatele pracovnělékařských služeb, který poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně 5 let a u něhož posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně 2 lékaři se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,

b)

v rozhodnutí podle odstavce 1 vymezí území, pro které mají být zdravotní služby poskytovány, rozsah a objem zajišťovaných zdravotních služeb a dobu, po kterou má být posuzování a uznávání nemoci z povolání zajišťováno.“.

 

143.

V § 68 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

může odejmout, jestliže poskytovatel

1.

přestal splňovat některou z podmínek podle § 66 odst. 1 písm. e) nebo § 66 odst. 5 písm. c),

2.

závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost stanovenou pro uznávání nemocí z povolání tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.“.

 

144.

Nadpis dílu 4 zní:

Společná ustanovení pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, výkonu státní služby,

pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání u příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a u vězněných osob“.

 

145.

V § 69 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

služební orgán podle zákona o státní službě.“.

 

146.

V § 69 odst. 3 se za slovo „poměru“ vkládají slova „nebo státní zaměstnanec“.

 

147.

V § 69 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

148.

Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

§ 69a

 

Při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníka k výkonu služby v bezpečnostním sboru nebo v ozbrojených silách České republiky anebo občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru, nebo uchazeče o povolání do služebního poměru v ozbrojených silách, anebo státního zaměstnance k výkonu státní služby nebo žadatele o přijetí do služebního poměru ve státní službě, se postupuje podle tohoto zákona, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.“.

 

149.

V § 70 odstavec 2 zní:

(2)

Klinickou odpovědností za lékařské ozáření se rozumí odpovědnost za jednotlivé části lékařského ozáření, kterými jsou

a)

odůvodnění lékařského ozáření,

b)

praktická část lékařského ozáření,

c)

hodnocení kvality lékařského ozáření,

d)

klinické hodnocení lékařského ozáření a

e)

fyzikálně-technická část lékařského ozáření.

Nositelem klinické odpovědnosti za jednotlivé části lékařského ozáření je aplikující odborník v rozsahu své způsobilosti k výkonu povolání.“.

 

150.

V § 70 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „; doporučení s písemným odůvodněním se nevyžaduje, jestliže indikující lékař a aplikující odborník je tatáž osoba“.

 

151.

V § 70 odstavec 4 zní:

(4)

Aplikujícím odborníkem se rozumí lékař, zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník oprávněný provádět činnosti v rámci lékařského ozáření podle jiného právního předpisu, a který je oprávněn převzít za jednotlivé části lékařského ozáření klinickou odpovědnost.“.

 

152.

V § 70 odst. 5 se za slovo „aktualizace“ vkládají slova „ , nejméně jednou za 5 let“.

 

153.

V § 70 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Vyhledávacím vyšetřením s využitím ionizujícího záření se rozumí postup, při němž se využívají lékařská radiologická zařízení pro stanovení včasné diagnózy u rizikových skupin obyvatelstva.“.

 

154.

V § 71 odst. 1 písmena a) až d) znějí:

a)

provést lékařské ozáření jen v případě, že prokáže jeho čistý přínos při zvážení celkového možného diagnostického nebo léčebného přínosu, včetně přímého přínosu pro zdraví osoby nebo přínosu pro společnost, ve srovnání s újmou, kterou může ozáření způsobit; do procesu odůvodnění lékařského ozáření musí být zapojen indikující lékař i aplikující odborník s klinickou odpovědností za odůvodnění lékařského ozáření; indikační kritéria pro odůvodnění lékařského ozáření v případě radiodiagnostiky a nukleární medicíny zveřejňuje a aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)

vypracovat místní radiologické standardy pro všechny výkony, které standardně provádí, a zajistit jejich dodržování; při vypracování místních radiologických standardů vychází z národních radiologických standardů, jsou-li k dispozici, konkrétních podmínek na pracovišti zdravotnického zařízení a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb; v případě, že zavede novou metodu lékařského ozáření a národní radiologické standardy nejsou dosud vypracovány, poskytne svůj místní radiologický standard a případně další potřebné informace ministerstvu jako podklad pro vypracování národního radiologického standardu, který bude zpracovaný a uveřejněný do 1 roku od zavedení této metody,

c)

provádět interní klinický audit, vyhodnotit zjištění učiněná na jeho základě, navrhnout řešení zjištěných nedostatků, určit termín k jejich odstranění a odstranit je,

d)

zajistit provedení externího klinického auditu k tomu oprávněnými osobami, vyhodnotit zjištění učiněná na jeho základě, navrhnout řešení zjištěných nedostatků a nesouladů s národními radiologickými standardy, určit termín k jejich odstranění a odstranit je; externí klinický audit se neprovádí na radiologických pracovištích zdravotnických zařízení vybavených pouze zubními rentgeny nebo kostními denzitometry,“.

 

155.

V § 71 odst. 1 písm. e) se za slovo „ochrany“ vkládají slova „ , včetně pravidel radiační ochrany,“ a slova „ověřování nezavedené metody s lékařským ozářením, pro které není vydáváno závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36,“ se nahrazují slovy „užití lékařského ozáření v rámci ověřování nezavedené metody“.

 

156.

V § 71 odst. 2 písm. b) se za slova „kterým je“ vkládá slovo „lékař“, za slovy „asistent se specializovanou způsobilostí“ se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „radiologický asistent“ se vkládají slova „nebo sestra pro nukleární medicínu“.

 

157.

V § 71 odst. 2 písm. e) se slova „nehody nebo aplikace neplánované dávky pacientovi“ nahrazují slovy „radiační mimořádné události a radiologické události“.

 

158.

V § 72 odst. 1 se slova „pacientů v rámci ověřování nezavedené metody s lékařským ozářením, pro které není vydáváno závazné stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 36,“ nahrazují slovy „užité v rámci ověřování nezavedené metody“.

 

159.

V § 72 odst. 2 se slovo „biolékařském“ nahrazuje slovem „biomedicínském“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , nebylo-li lékařské ozáření již posouzeno etickou komisí podle jiného právního předpisu“.

 

160.

V § 73 písm. e) se za slovo „vyšetření“ vkládají slova „a léčbě“.

 

161.

V § 75 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to za účelem zlepšení kvality a výsledků poskytované zdravotní péče pacientovi“ a ve větě druhé se slovo „Výsledky“ nahrazuje slovy „Lékařské radiologické činnosti, postupy a výsledky“.

 

162.

V § 75 odst. 3 písm. c) bod 2 zní:

 

2. radiační onkologie,“.

 

163.

V § 76 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „; v seznamu se dále uvede, které osoby budou odpovídat žadateli za externí klinický audit jednotlivých oblastí lékařského ozáření“.

 

164.

V § 81 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

165.

V § 83 odst. 1 se slova „ochranné léčení vykonávané formou ambulantní péče“ nahrazují slovy „ochranné léčení ambulantní vykonávané formou specializované ambulantní péče“.

 

166.

V § 83 odst. 2 se slova „jednodenní péče a ochranné léčení vykonávané formou“ nahrazují slovy „stacionární péče a ochranné léčení ambulantní vykonávané formou specializované“.

 

167.

V § 87 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „svémocně“ nahrazuje slovy „v rozporu s podmínkami nařízeného ochranného léčení“.

 

168.

V § 87 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Poskytovatel zajišťující ochranné léčení mimo výkon trestu odnětí svobody je rovněž povinen oznámit skutečnosti podle odstavce 2 písm. b) Policii České republiky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

169.

V § 87 odst. 4 se za číslo „2“ vkládají slova „a 3“.

 

170.

Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:

§ 87a

 

Poskytovatel zajišťující ochranné léčení ústavní nezletilého pacienta formou lůžkové péče oznamuje příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti uvedené v § 87 odst. 2 a nadcházející propuštění nezletilého pacienta z ochranného léčení ústavního. Poskytovatel tomuto orgánu umožňuje sledování dodržování práv nezletilého pacienta při výkonu ochranného léčení ústavního podle § 85 a 86.“.

 

171.

V § 90 odst. 1 písm. c) bodu 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

 

172.

V § 90 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 2 vkládají slova „nebo odst. 3“.

 

173.

V § 90 odst. 1 písm. d) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „pacienta nebo opatrovníka pacienta“.

 

174.

V § 90 odst. 1 písm. e) se slova „§ 17 odst. 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2, 3 nebo 5“ a slova „ , 4 nebo 5“ se nahrazují slovy „nebo 4“.

 

175.

V § 90 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

vydá lékařský posudek, k jehož vydání není oprávněn podle § 42 odst. 2, nebo přezkoumá lékařský posudek, k jehož přezkoumání není oprávněn podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1,“.

 

176.

V § 90 odst. 4 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

177.

V § 90 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

c)

v rozporu s § 57 odst. 1 písm. i)

1.

nezajistí nebo neprovádí odběry biologického materiálu,

2.

neprovádí vyhodnocení výsledků biologických expozičních testů nebo

3.

nesplní informační povinnost,

d)

nedá zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky podle § 57 odst. 1 písm. j), nebo

e)

v rozporu s § 54 odst. 3 neprovede pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo nevydá lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.“.

 

178.

V § 90 odst. 5 písmena a) až c) znějí:

a)

v rozporu s § 71 odst. 1 písm. b) nevypracuje místní radiologické standardy nebo nezajistí jejich dodržování anebo neposkytne ministerstvu podklad pro vypracování národního radiologického standardu,

b)

v rozporu s § 71 odst. 1 písm. c) neprovede interní klinický audit nebo nevyhodnotí zjištění učiněná na jeho základě anebo nenavrhne řešení zjištěných nedostatků nebo neurčí termín k jejich odstranění nebo je neodstraní,

c)

v rozporu s § 71 odst. 1 písm. d) nezajistí provedení externího klinického auditu nebo nevyhodnotí zjištění učiněná na jeho základě anebo nenavrhne řešení zjištěných nedostatků a nesouladů s národními radiologickými standardy nebo neurčí termín k jejich odstranění nebo je neodstraní,“.

 

179.

V § 90 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

180.

V § 90 odst. 7 písm. d) se slova „písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „písm. a), b), c) nebo d)“ a slova „odstavce 5 písm. d)“ se zrušují.

 

181.

V § 90 odst. 7 písm. e) se slova „odstavce 5 písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. e), odstavce 5 písm. d) nebo e)“.

 

182.

V § 92 se slovo „“ nahrazuje slovem „a“.

 

183.

V § 95 odst. 1 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , c) a d)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud bylo zahájeno přezkoumání lékařského posudku příslušným správním orgánem podle § 47 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se přezkoumání lékařského posudku podle zákona č. 373/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.“.

 

2.

V § 3a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9)

Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), povinny zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o

a)

jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě této vody,

b)

tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) a v jakém roce, a

c)

tom, zda byla v rámci posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zjištěna nepřijatelná rizika a přijata příslušná nápravná opatření.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

3.

Za § 3b se vkládá nový § 3c, který zní:

§ 3c

 

(1)

Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provozní řád, který obsahuje

a)

údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,

b)

základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a chemických směsích,

c)

údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému zásobování,

d)

předpokládaný počet zásobovaných osob,

e)

monitorovací program,

f)

posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem, a

g)

způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.

(2)

Monitorovací program obsahuje plán

a)

sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody,

b)

kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení,

c)

kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a

d)

kontroly ochranného pásma.

(3)

Monitorovací program zpracovaný podle odstavce 2 musí umožňovat

a)

ověřit, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné zdraví fungují účinně v celém řetězci zásobování vodou, a to od povodí přes místo odběru, úpravu, akumulaci a distribuci ke konečnému odběrateli,

b)

poskytnutí informací o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody,

c)

ověřit, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda zdravotně nezávadná a odpovídá všem požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím vydaným podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 nebo § 21 odst. 2 příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, a

d)

určit nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví.

(4)

Způsob provádění monitorovacího programu podle odstavců 2 a 3 stanoví prováděcí právní předpis.

(5)

Posouzení rizik obsahuje

a)

popis systému zásobování vodou,

b)

popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a

c)

stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování.

Postup

vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví prováděcí právní předpis.

(6)

Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny předložit návrh provozního řádu podle odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

(7)

Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny provozní řád podle odstavce 1 průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke změně provozního řádu, jsou povinny předkládat provozní řád podle odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 5 let.

(8)

Ve vztahu k informacím, které získá orgán ochrany veřejného zdraví v rámci schvalování provozního řádu, se nepostupuje podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“.

 

4.

V § 4 odstavec 3 zní:

(3)

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím rozsah a četnost kontrol pitné vody stanovené prováděcím právním předpisem

a)

z moci úřední nebo na základě výsledků posouzení rizik rozšíří o ukazatele, jejichž hodnota se blíží nejvyšší mezní hodnotě nebo mezní hodnotě, nebo o další ukazatele, jejichž výskyt lze předpokládat z důvodů geologického složení, havárie nebo jiných mimořádných událostí, a zvýší četnost kontrol pitné vody,

b)

na žádost osoby uvedené v § 3 odst. 2 může snížit, nejde-li o mikrobiologické ukazatele, pokud výsledky posouzení rizik potvrdí, že nemůže být ohroženo veřejné zdraví a žadatel v žádosti prokáže, že jsou splněny následující podmínky:

1.

u ukazatelů, u kterých se navrhuje snížení četnosti kontroly, jsou veškeré výsledky vzorků pitné vody odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 60 % limitní hodnoty ukazatele; u ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat podmínku 60 %, rozhodne o možnosti snížení četnosti ze sledování orgán ochrany veřejného zdraví s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není pravděpodobné zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli,

2.

u ukazatelů, které jsou navrženy ze sledování vyřadit, jsou veškeré výsledky vzorků odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 30 % limitní hodnoty ukazatele; u ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat podmínku 30 %, rozhodne o možnosti vyřazení ze sledování orgán ochrany veřejného zdraví s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není pravděpodobné zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli.

Orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední zrušit tato rozhodnutí, pokud pominul důvod jejich vydání.“.

 

5.

V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

6.

V § 4 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, slova „a výsledky kontrol za období posledních 2 let“ se nahrazují slovy „a aktualizované posouzení rizik“, středník a část věty za středníkem se zrušují.

 

7.

V § 9 odst. 3 ve větě čtvrté se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „dvou let“.

 

8.

V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „posuzuje a“ vkládá slovo „lékařský“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.

 

9.

V § 80 odst. 1 písm. f) se text „§ 4 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“.

 

10.

V § 82 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

11.

V § 84 odst. 1 písm. e) se za slova „četnost kontroly“ vkládají slova „pitné vody nebo“.

 

12.

V § 84 odst. 1 písm. j) se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1“, za text „§ 21a“ se vkládají slova „nebo posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f)“ a slova „v něm“ se nahrazují slovy „v nich“.

 

13.

V § 84 odst. 1 písm. l) se text „§ 4 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“.

 

14.

V § 92 odst. 6 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

neumožní vstup na pracoviště

1.

bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání, nebo

2.

pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření podmínek vzniku nemoci z povolání.“.

 

15.

V § 92 odst. 7 písm. c) se slova „ , odstavce 6“ nahrazují slovy „nebo odstavce 6 písm. a), b), c), d) nebo e)“.

 

16.

V § 92 odst. 7 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo odstavce 6 písm. f)“.

 

17.

V § 92b odst. 1 písm. b) se text „§ 4 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 3“.

 

18.

V § 92b odst. 1 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

19.

V § 92b odst. 1 písm. g) se slova „podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6“ nahrazují slovy „podle § 3a odst. 8 nebo 9 nebo § 4 odst. 4, 5 nebo 6“.

 

20.

V § 92b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

nesplní povinnost předložit návrh provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 6 nebo 7, nebo

i)

nesplní povinnost přezkoumávat a aktualizovat provozní řád nebo předložit návrh změn provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 7.“.

 

21.

V § 92b odst. 8 písm. e) se slova „podle odstavce 1 písm. e) nebo g)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e), g), h) nebo i)“.

 

22.

V § 92h odst. 7 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

23.

V § 92h se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

neumožní vstup na pracoviště

1.

bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku nemoci z povolání, nebo

2.

pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření podmínek vzniku nemoci z povolání.“.

 

24.

V § 92h odst. 9 písm. c) se za slova „odstavce 7“ vkládají slova „písm. a), b), c,) d) nebo e)“.

 

25.

V § 92h odst. 9 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo odstavce 7 písm. f)“.

 

26.

V § 94 odst. 2 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1“.

 

27.

V § 99 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 6 a 7“ a text „§ 4 odst. 4 písm. b)“ se nahrazuje textem „§ 4 odst. 3 písm. b)“.

 

28.

V § 108 odst. 1 se za text „§ 3 odst. 1 a 3,“ vkládá text „§ 3c odst. 4 a 5,“ a text „§ 4 odst. 1, 2, 4, 8 a 9“ se nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 až 5 a 8“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobami uvedenými v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží návrh provozního řádu podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 8 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá osobám, které předložily návrh provozního řádu podle bodu 1, rozhodnutí o tomto návrhu ve lhůtě do 9 měsíců ode dne jeho předložení.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 32 se slova „uzavřením pracovní smlouvy“ nahrazují slovy „vznikem pracovního poměru“.

 

2.

V § 94 odstavec 2 zní:

(2)

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

Položka 25 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 75a zní:

 

Položka 25

1.

a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a)

Kč 1 000

 

b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a) nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna

– rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

– místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo

– doby platnosti oprávnění

Kč 500

 

c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení

Kč 150

 

d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75a)

 

Kč 100

 

2.

 

a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

 

Kč 1 000

b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

 

Kč 500

c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí

 

Kč 100

d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí

 

Kč 100

e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách

 

Kč 150

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2.

Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

 

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.

__________

75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. VII

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 29 odst. 2 písm. a) se slova „nebo uložena ochranná výchova“ nahrazují slovy „ , uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní“.

 

2.

V § 29 odst. 4 se slova „nebo uložil ochrannou výchovu“ nahrazují slovy „ , uložil ochrannou výchovu nebo ochranné léčení ústavní“.

 

3.

V § 29 odst. 6 písm. b) se slova „nebo uložena ochranná výchova“ nahrazují slovy „ , uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna transplantačního zákona (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a zákona č. 100/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

jde o

1.

část orgánu se schopností regenerace nebo adaptace (dále jen „obnovitelné tkáně“),

2.

jeden z funkčních párových orgánů, nebo

3.

dělohu, pokud jde o léčbu neplodnosti způsobenou nefunkční nebo chybějící dělohou.“.

 

2.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

§ 5a

 

Jde-li o odběr dělohy ve prospěch příjemce, který je osobou blízkou žijícího dárce, § 5 se použije obdobně.“.

 

3.

V § 18 odst. 3 se ve větě druhé slova „Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy.12)“ nahrazují slovy „Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen statistický ústav“).“ a ve větě třetí se slova „Středisko uvedené ve větě druhé“ nahrazují slovy „Statistický ústav“.

 

4.

V § 19 odst. 1 až 4 se slova „Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy“ nahrazují slovy „statistický ústav“.

 

5.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

§ 31a

 

Transplantaci dělohy a postupy s tím související lze podle tohoto zákona provést, pokud ministerstvo uzná transplantaci dělohy za standardní metodu v klinické praxi podle zákona o specifických zdravotních službách.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.