Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

204/2017 Sb. znění účinné od 3. 1. 2018

Dnem 13. srpna 2017 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII. Všechna ostatní ustanoovení nabývají účinnosti dnem 3. ledna 2018.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 204/2017 Sb.

3.1.2018

204

 

ZÁKON

ze dne 7. června 2017,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).“ a věta sedmá „Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.“ zrušují.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 2 se věta první „Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.“ zrušuje, za větu šestou se na samostatný řádek vkládá věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.“ a za větu poslední se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

 

3.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 2010/78/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1034.

2)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a č. 759/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a č. 600/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“.

 

 

4.

V § 1 odst. 3 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

5.

V § 1 na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámek pod čarou č. 52 a 61 znějí:

f)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52) a

g)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61).

__________

52)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

61)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.“.

 

6.

V § 1 odst. 3 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

7.

V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která včetně poznámek pod čarou č. 53, 60 a 62 znějí:

h)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující trhy finančních nástrojů53),

i)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60) a

j)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62).

__________

53)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

60)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

62)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011.“.

 

8.

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Vymezení některých pojmů

 

(1)

V tomto zákoně se rozumí

a)

zákazníkem osoba, které je poskytována investiční služba,

b)

derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. e),

c)

depozitní poukázkou cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, který

1.

představuje vlastnické právo k cenným papírům emitenta, který nemá sídlo v členském státě Evropské unie, a

2.

může být přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a obchodován nezávisle na cenných papírech emitenta podle bodu 1,

d)

prováděním pokynů jednání vedoucí k uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji investičního nástroje na účet zákazníka, včetně uzavření smlouvy o koupi investičního nástroje vydaného obchodníkem s cennými papíry, bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem nebo obdobnou zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie na účet zákazníka v okamžiku jeho vydání,

e)

obchodováním na vlastní účet obchodování s využitím vlastního majetku vedoucí k uzavření obchodu,

f)

investičním poradenstvím poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka,

g)

komoditním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. e), jehož hodnota se vztahuje ke komoditě nebo k některému z ukazatelů uvedených v § 3 odst. 1 písm. j) a k),

h)

údaji o osobě

1.

u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.

u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno, datum narození, nebo rodné číslo, bylo-li přiděleno, a bydliště,

i)

počátečním kapitálem počáteční kapitál podle čl. 26 odst. 1 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky,

j)

kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % podle § 10b odst. 1 a 2, § 122 odst. 1, § 122 odst. 2 písm. a) až g), § 122a odst. 1 a 2 a § 122c odst. 1 písm. b) a c) nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,

k)

úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

l)

vedoucím orgánem orgán právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této osoby nebo dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat,

m)

pracovníkem osoba, která je s jinou osobou v základním pracovněprávním vztahu, osoba, která je prokuristou jiné osoby, osoba, která je členem orgánu jiné právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, nebo osoba, která je členem výboru jiné právnické osoby; je-li členem orgánu právnické osoby právnická osoba, která je do funkce volena, jmenována nebo jinak povolána, rozumí se pracovníkem fyzická osoba, která je touto právnickou osobou určena, aby tuto činnost skutečně vykonávala,

n)

osobou ve vrcholném vedení fyzická osoba, která zajišťuje každodenní řízení výkonu činností právnické osoby, a je při výkonu této funkce přímo podřízena vedoucímu orgánu této právnické osoby nebo jeho členovi, a to i v případě, že takovou funkci zastává člen vedoucího orgánu této právnické osoby,

o)

majetkem zákazníka peněžní prostředky a investiční nástroje patřící zákazníkovi, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby tomuto zákazníkovi; majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou,

p)

složeným produktem soubor služeb nebo produktů, které lze alespoň částečně sjednat samostatně, nabízených společně,

q)

trvalým nosičem dat listina nebo jiný nosič informací, který umožňuje zákazníkovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,

r)

strukturovaným vkladem vklad podle zákona upravujícího činnost bank, který je splatný v plné výši až v okamžiku splatnosti (termínovaný vklad) a jehož výnos je určen vzorcem zahrnujícím například index, investiční nástroj, směnný kurz, komoditu nebo jinou věc v právním smyslu (dále jen „věc“) než komoditu, anebo jejich kombinaci; strukturovaným vkladem není vklad s variabilní úrokovou mírou, jehož výnos je navázán přímo na index úrokové míry,

s)

algoritmickým obchodováním obchodování s investičním nástrojem, kdy počítačový algoritmus automaticky, s omezeným lidským zásahem nebo bez něj, určuje jednotlivé parametry pokynů, například zadání, načasování, cenu nebo objem pokynu nebo způsob nakládání s pokynem po jeho podání; algoritmickým obchodováním však není pouhé směrování pokynů do jednoho nebo více obchodních systémů, zpracování pokynů bez stanovení jakýchkoli parametrů obchodování, potvrzení pokynů nebo zpracování provedených obchodů,

t)

algoritmickým obchodováním s vysokou frekvencí algoritmické obchodování, při kterém se

1.

automaticky bez lidského zásahu zahajuje proces vytvoření pokynu, jeho směrování nebo provedení, a to pro jednotlivé obchody nebo pokyny,

2.

během obchodního dne zadává nebo ruší vysoký počet pokynů nebo kotací a

3.

využívá infrastruktura sloužící k minimalizaci síťových a jiných typů prodlev, která zahrnuje alespoň umístění spolu s dalšími obdobnými zařízeními v bezprostřední blízkosti obchodního systému, umístění v blízkosti obchodního systému, nebo vysokorychlostní přímý elektronický přístup,

u)

přímým elektronickým přístupem opatření, kterým účastník obchodního systému umožňuje jiné osobě použití jeho obchodních identifikačních údajů k elektronickému předání pokynů týkajících se investičního nástroje přímo do tohoto obchodního systému, zahrnující

1.

přímý přístup, kterým se rozumí opatření, která využívají infrastruktury nebo systém připojení tohoto účastníka k předání pokynů, a

2.

sponzorovaný přístup, kterým se rozumí opatření, u kterých nedochází k využití infrastruktury nebo systému připojení tohoto účastníka k předání pokynů,

v)

evropským obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry nebo obdobná zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování alespoň jedné hlavní investiční služby,

w)

párováním pokynů na vlastní účet obchodování způsobem, kdy se mezi prodávajícího a kupujícího v daném obchodu včlení další osoba tak, že

1.

tato osoba není v souvislosti s obchodem s prodávajícím i s kupujícím vystavena tržnímu riziku,

2.

obchod s prodávajícím i s kupujícím se provádí současně a

3.

obchod s prodávajícím i s kupujícím je uzavřen za cenu, při níž tato osoba neutrpí ztrátu ani nevytvoří zisk, s výjimkou předem oznámené úplaty, a

x)

strukturovaným finančním produktem strukturovaný finanční produkt podle čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(2)

Obchodním systémem je

a)

evropský regulovaný trh,

b)

mnohostranný obchodní systém a

c)

organizovaný obchodní systém.

(3)

Převodním místem je

a)

obchodní systém,

b)

systematický internalizátor,

c)

tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo

d)

osoba nebo trh s investičními nástroji se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, s obdobnou činností jako některá z osob nebo trhů uvedených v písmenech a) až c).

(4)

Tvůrcem trhu je osoba, která trvale působí na finančních trzích jako osoba ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje investičních nástrojů s využitím vlastního majetku a za jí stanovené ceny.“.

Poznámky pod čarou č. 2b a 2c se zrušují.

 

9.

V § 2a odst. 1 písmena h) a i) znějí:

h)

penzijní společnost,

i)

jiná osoba, která vykonává svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, zejména platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, hlavní administrátor, investiční zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, samostatný likvidátor pojistných událostí, provozovatel platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a centrální depozitář, avšak s výjimkou vázaného zástupce investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru, vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, vázaného zástupce penzijní společnosti, vázaného pojišťovacího zprostředkovatele, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele a výhradního pojišťovacího agenta,“.

 

10.

V § 2a odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „celková výše aktiv“ nahrazují slovy „aktiva celkem“.

 

11.

V § 2a odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „čistý roční obrat“ nahrazují slovy „roční úhrn čistého obratu“.

 

12.

V § 2a odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

13.

V § 2a se odstavec 4 zrušuje.

 

14.

V § 2b odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „na příslušném evropském regulovaném trhu nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „v příslušné oblasti finančního trhu“.

 

15.

V § 2b se odstavec 6 zrušuje.

 

16.

Pod označení § 2c se vkládá nadpis „Odborné znalosti, zkušenosti a finanční zázemí profesionálního zákazníka“.

 

17.

V § 2c odst. 1 se za slovo „zákazník“ vkládají slova „uvedený v § 2a“.

 

18.

Pod označení § 2d se vkládá nadpis „Způsobilá protistrana“.

 

19.

V § 2d odstavec 4 zní:

(4)

Obchodník s cennými papíry je při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) povinen jednat ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi, vůči kterému neplní povinnosti stanovené v § 15 až 15r ve smyslu odstavce 1 nebo 2, kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a nesmí používat při komunikaci s ním nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.“.

 

20.

V § 2d se odstavec 5 zrušuje.

 

21.

V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo „výnosu,“ vkládají slova „povolenkám na emise skleníkových plynů,“ a slova „majetkové hodnoty“ se nahrazují slovem „věci“.

 

22.

V § 3 odst. 1 písm. g) se slova „není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,“ nahrazují slovy „nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,“.

 

23.

V § 3 odst. 1 písm. h) se za slovo „swapy“ vkládá slovo „ , forwardy“ a slova „provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie“ se nahrazují slovy „popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,“.

 

24.

V § 3 odst. 1 písm. i) se slova „; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění“ zrušují.

 

25.

V § 3 odst. 1 písm. j) se slova „ , emisním povolenkám“ zrušují a slova „není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění“ nahrazují slovy „nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu“.

 

26.

V § 3 odst. 1 písm. k) se slova „majetkovým hodnotám, právům, závazkům“ nahrazují slovy „věcem, právům, dluhům“, slovo „písmenu“ se nahrazuje slovy „písmenech a) až“ a slova „provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění“ se nahrazují slovy „ , nebo v organizovaném obchodním systému“.

 

27.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

povolenky na emise skleníkových plynů.“.

 

28.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „společnosti nebo jiné“ zrušují.

 

29.

V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „představující“ nahrazuje slovy „ , s nimiž je spojeno“ a za slovo „splacení“ se vkládá slovo „určité“.

 

30.

V § 3 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

depozitní poukázky představující vlastnické právo k cenným papírům uvedeným v písmenech a) a b),“.

 

31.

V § 3 odst. 3 se slova „zejména akcie investičního fondu a podílové listy“ nahrazují slovy „cenné papíry představující podíl na investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech“.

 

32.

V § 3 odst. 4 se slova „a které mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit“ nahrazují slovy „ , zejména pokladniční poukázky, vkladní listy a komerční papíry“.

 

33.

V § 3 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2e zrušuje.

 

34.

V § 4 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

provozování organizovaného obchodního systému,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

 

35.

V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem“.

 

36.

V § 4 odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo nabytí účasti v obchodní korporaci“.

 

37.

V § 4 odst. 3 písm. d) se slova „poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných“ nahrazují slovy „investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy“.

 

38.

V § 4 odst. 3 písm. e) se slova „provádění devizových operací souvisejících“ nahrazují slovy „devizové služby související“.

 

39.

V § 4 odst. 3 písm. f) se slova „nebo umisťováním“ zrušují.

 

40.

V § 4 odst. 3 písm. g) se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“.

 

41.

V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

42.

V § 4 odst. 5 se slova „včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pro zákazníka“.

 

43.

V § 4 se odstavce 6 až 8 zrušují.

 

44.

§ 4b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 54 a 55 zní:

§ 4b

 

Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služeb

 

(1)

K poskytování hlavní investiční služby se nevyžaduje povolení podle tohoto zákona, pokud hlavní investiční službu poskytuje

a)

pojišťovna nebo zajišťovna při výkonu činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) nebo l) zákona o pojišťovnictví,

b)

osoba poskytující hlavní investiční služby výhradně

1.

osobám ovládajícím osobu poskytující hlavní investiční službu,

2.

osobám ovládaným osobou poskytující hlavní investiční službu, nebo

3.

osobám ovládaným stejnou osobou jako osoba poskytující hlavní investiční službu,

c)

osoba poskytující hlavní investiční službu pouze příležitostně, a to v souvislosti s výkonem jiné profesní nebo podnikatelské činnosti, pokud existuje jiný právní předpis nebo etický kodex upravující tyto činnosti a tento předpis poskytování takové hlavní investiční služby nezakazuje,

d)

osoba obchodující na vlastní účet s investičními nástroji jinými než komoditními deriváty a povolenkami na emise skleníkových plynů a jejich deriváty, která neposkytuje jinou hlavní investiční službu ve vztahu k investičním nástrojům jiným než komoditním derivátům a povolenkám na emise skleníkových plynů a jejich derivátům, nejde-li o

1.

tvůrce trhu,

2.

účastníka regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, s výjimkou nefinančního subjektu, který v obchodním systému provádí obchody, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním tohoto nefinančního subjektu nebo osob, které s ním tvoří konsolidační celek,

3.

osobu mající přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, s výjimkou nefinančního subjektu, který v obchodním systému provádí obchody, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním tohoto nefinančního subjektu nebo osob, které s ním tvoří konsolidační celek,

4.

osobu provádějící algoritmické obchodování s vysokou frekvencí, nebo

5.

osobu obchodující na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka,

e)

provozovatel zařízení nebo letadla povinný dodržovat požadavky zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů neplní pokyny zákazníka a neposkytuje jinou hlavní investiční službu než obchodování na vlastní účet, neprovádí-li algoritmické obchodování s vysokou frekvencí,

f)

osoba poskytující hlavní investiční služby pouze v rámci správy systémů zaměstnanecké spoluúčasti,

g)

osoba poskytující hlavní investiční služby jak v rámci správy systémů zaměstnanecké spoluúčasti, tak také výhradně osobám uvedeným v písmenu b) bodech 1 až 3,

h)

člen Evropského systému centrálních bank a další vnitrostátní subjekty plnící podobné funkce v Evropské unii, jiné veřejné orgány pověřené správou veřejného dluhu v Evropské unii nebo zasahující do správy veřejného dluhu v Evropské unii a mezinárodní finanční instituce vytvořené dvěma nebo více členskými státy za účelem získávání finančních prostředků a poskytování finanční pomoci ve prospěch svých členů, kteří mají vážné problémy s financováním nebo kterým takové problémy hrozí,

i)

obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, penzijní společnost nebo depozitář investičního fondu, zahraničního investičního fondu, transformovaného fondu nebo účastnického fondu,

j)

osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, včetně tvůrce trhu, avšak s výjimkou osoby, která obchoduje na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, anebo osoba, která poskytuje jiné hlavní investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztahu ke komoditním derivátům nebo povolenkám na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátům, zákazníkům nebo dodavatelům své hlavní podnikatelské činnosti, pokud

1.

se v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost doplňkovou a hlavní podnikatelskou činností není poskytování investičních nebo bankovních služeb ani působení jako tvůrce trhu ve vztahu ke komoditním derivátům,

2.

tato osoba neprovádí algoritmické obchodování s vysokou frekvencí a

3.

tato osoba každoročně oznamuje České národní bance, že tuto výjimku využívá, a na požádání ji informuje o důvodech, proč považuje svou činnost podle úvodní části tohoto písmene za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti,

k)

osoba, která poskytuje investiční poradenství v rámci výkonu jiné odborné činnosti, na niž se nevztahuje tento zákon, není-li poskytování tohoto investičního poradenství odměňováno zvlášť,

l)

provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel distribuční soustavy ve smyslu § 24, 25, 58, 5960 energetického zákona při plnění jejich úkolů podle energetického zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou54) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám55) nebo podle kodexů sítě nebo rámcových pokynů přijatých podle uvedených přímo použitelných předpisů, osoba jednající jako poskytovatel služeb za tyto poskytovatele při plnění jejich úkolů podle uvedených předpisů, kodexů sítě nebo rámcových pokynů přijatých podle uvedených nařízení a provozovatel nebo správce systému na vyrovnávání elektrizační nebo plynárenské soustavy, sítě produktovodů nebo systému, jehož cílem je udržovat rovnováhu mezi dodávkou a spotřebou energie, při plnění uvedených úkolů; tato výjimka se vztahuje na osobu zabývající se činnostmi uvedenými v tomto písmeni pouze v případě, že za účelem výkonu těchto činností poskytuje hlavní investiční služby ve vztahu ke komoditním derivátům, a tato výjimka se nevztahuje na provozování sekundárního trhu, včetně systémů sekundárního obchodování s finančními přenosovými právy, a

m)

centrální depozitář kromě případů stanovených v článku 73 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

(2)

Výjimka z povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle odstavce 1 písm. a), i) nebo j) se uplatní bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 1 písm. d).

(3)

Práva podle § 21 odst. 4, § 22 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 25 odst. 2 nemá protistrana obchodů uzavíraných veřejnými orgány vykonávající správu veřejného dluhu nebo členy Evropského systému centrálních bank v rámci plnění úkolů stanovených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a v protokolu č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky nebo v rámci plnění rovnocenných úloh podle vnitrostátního práva.

__________

54)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003, v platném znění.

55)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005, v platném znění.“.

 

45.

V § 5 odst. 1 se slova „poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby“.

 

46.

V § 5 odst. 2 se slova „až 9au, § 12g až 12j, § 14 odst. 6 až 10, § 16a, 16d, 16e, 27, § 135a odst. 4, 5 a 9, § 135b“ nahrazují slovy „ , 9aj až 9au, 10, 10a, 12g až 12j, 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 27, 135a, 135b“ a text „§ 136a,“ se nahrazuje slovem „a“.

 

47.

V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Obchodníkem s cennými papíry se v tomto zákoně, s výjimkou ustanovení uvedených v odstavci 2, rozumí i banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavních investičních služeb.“.

 

48.

Pod označení § 6 se vkládá nadpis „Požadavky na obchodníka s cennými papíry“.

 

49.

V § 6 odstavec 1 zní:

(1)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

tato společnost má nebo bude mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

b)

sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,

c)

tato společnost je důvěryhodná (§ 197); to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,

d)

počáteční kapitál této společnosti v minimální výši podle § 8a má průhledný a nezávadný původ a tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry,

e)

kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby splňující požadavky podle § 10d odst. 6,

f)

úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,

g)

plán obchodní činnosti této společnosti

1.

vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti obchodníka s cennými papíry,

2.

je podložený reálnými ekonomickými propočty a

3.

vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda hodlá využívat pracovníky, investiční zprostředkovatele a vázané zástupce,

h)

tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost obchodníka s cennými papíry, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností obchodníka s cennými papíry, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel řádného a obezřetného poskytování investičních služeb, včetně

1.

organizačního uspořádání,

2.

kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, a

3.

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,

i)

vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10,

j)

jde-li o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu,

k)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f),

1.

pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a),

2.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c) a

3.

pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. d), a

l)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g),

1.

pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a),

2.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c),

3.

pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d),

4.

je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,

5.

je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména, kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a

6.

je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.“.

 

50.

V § 6 odst. 2 větě první se slovo „V“ nahrazuje slovy „Ve výrokové části rozhodnutí o udělení“ a na konci textu věty se doplňují slova „ , popřípadě též, že je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat služby hlášení údajů a které ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat“.

 

51.

V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Obchodník s cennými papíry trvale dodržuje požadavky podle odstavce 1.

(4)

Obchodník s cennými papíry oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, nejde-li o změnu, která podléhá samostatnému souhlasu podle tohoto zákona.“.

 

52.

V nadpisu § 6a se za slovo „činnost“ vkládá slovo „nebankovního“.

 

53.

V § 6a odst. 2 písm. a) se za slova „penzijnímu připojištění“ vkládají slova „ , doplňkovému penzijnímu spoření“.

 

54.

V § 6a odst. 5 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

55.

V § 6a se odstavec 7 zrušuje.

 

56.

§ 6b se zrušuje.

 

57.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

 

Řízení o žádosti

 

(1)

Žádost o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze podat pouze elektronicky.

(2)

O žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne, kdy jí došla žádost, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.

(3)

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat pouze elektronicky.

(4)

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle § 6a.

(5)

Podrobnosti náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti prokazující splnění podmínek podle § 6a, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

58.

§ 7a se zrušuje.

 

59.

V § 7b odst. 1 se slova „nesplňuje-li tato instituce podmínky“ nahrazují slovy „přestože tato instituce nesplňuje některou z podmínek“.

 

60.

§ 8 se zrušuje.

 

61.

V § 8a odst. 2 a 3 se text „g)“ nahrazuje textem „h)“.

 

62.

V § 9aj odst. 1 se text „§ 4 odst. 2 písm. g)“ nahrazuje textem „h)“, slovo „celkový“ se nahrazuje slovem „průměrný“, slova „v pracovním poměru“ se zrušují, slova „roční obrat“ se nahrazují slovy „roční úhrn čistého obratu odpovídající částce“ a slova „celková výše jeho aktiv odpovídá“ se nahrazují slovy „jehož aktiva celkem odpovídají“.

 

63.

V § 9ap odst. 1 se slova „Evropskému orgánu pro bankovnictví“ nahrazují slovy „Evropskému orgánu dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)46) (dále jen „Evropský orgán pro bankovnictví“)“.

 

64.

V § 9au odst. 1 se věty první až třetí zrušují.

 

65.

V § 9au se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

66.

V § 9au odst. 2 se věta první zrušuje a v dosavadní větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „podle § 9ao odst. 3“.

 

67.

V části druhé hlavě II dílu 2 oddíl 3 včetně nadpisu zní:

Oddíl 3

Vedoucí orgán

 

§ 10

 

(1)

Obchodník s cennými papíry musí mít v závislosti na právní formě a vnitřní struktuře alespoň 2 členy představenstva, 2 členy správní rady nebo 2 jednatele, kteří skutečně řídí jeho činnost; jednatelé jednají jako kolektivní orgán.

(2)

Členem správní rady obchodníka s cennými papíry je vždy jeho statutární ředitel. Statutární ředitel obchodníka s cennými papíry však nesmí být současně předsedou správní rady tohoto obchodníka s cennými papíry, ledaže to na odůvodněný návrh tohoto obchodníka s cennými papíry povolí Česká národní banka. O žádosti podle předchozí věty Česká národní banka rozhodne s přihlédnutím k vlivu souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost výkonu činností tohoto obchodníka s cennými papíry vzhledem k jejich povaze, rozsahu a složitosti a s přihlédnutím k individuálním okolnostem, zejména k tomu, zda má tato osoba časovou kapacitu pro plnění stanovených povinností a k možnému střetu zájmů.

(3)

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby

a)

každý člen jeho vedoucího orgánu byl důvěryhodný a měl dostatek odborných znalostí, dovedností a zkušeností, aby rozuměl činnostem obchodníka s cennými papíry, včetně souvisejících hlavních rizik,

b)

byly vyčleněny dostatečné personální a finanční zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů jeho vedoucího orgánu,

c)

byla prováděna politika podporující rozmanitost při výběru členů jeho vedoucího orgánu,

d)

členové jeho vedoucího orgánu plnili požadavky podle odstavce 4,

e)

člen jeho vedoucího orgánu měl přístup ke všem potřebným informacím a dokumentům, aby mohl, je-li to potřeba, účinně zpochybnit rozhodnutí osob ve vrcholném vedení a dohlížet na rozhodování osob ve vrcholném vedení, a

f)

členové jeho vedoucího orgánu měli dostatečné společné odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměli činnosti tohoto obchodníka s cennými papíry.

(4)

Člen vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry po celou dobu výkonu své funkce

a)

plní své povinnosti řádně, čestně a nezávisle a věnuje výkonu této své funkce dostatečný čas,

b)

může současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob jen tehdy, pokud má nadále dostatečné časové kapacity pro plnění povinností v orgánu obchodníka s cennými papíry vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jeho činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem,

c)

v obchodníkovi s cennými papíry, který je významný vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob ve větším rozsahu než výkon

1.

jedné funkce člena orgánu právnické osoby, který v této osobě zastává výkonnou řídicí funkci se 2 funkcemi člena orgánu právnické osoby, který v této osobě nezastává výkonnou řídicí funkci (dále jen „nevýkonný člen“), nebo

2.

4 funkcí nevýkonného člena.

(5)

Česká národní banka může na základě odůvodněného návrhu obchodníka s cennými papíry povolit členovi vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry, který je významný vzhledem ke své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti svých činností, zastávat jednu další funkci nevýkonného člena nad rámec odstavce 4 písm. c) v orgánu jiné právnické osoby, pokud to neovlivní řádné plnění povinností v orgánu tohoto obchodníka s cennými papíry.

(6)

Pro účely odstavce 4 písm. c) se nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se považuje za výkon jedné funkce výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci

a)

téže skupiny ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. a)],

b)

stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a

c)

obchodní korporace, ve které má obchodník s cennými papíry kvalifikovanou účast.

(7)

Členem vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry může být pouze fyzická osoba.

 

§ 10a

Oznamování změn vedoucího orgánu

 

(1)

Obchodník s cennými papíry oznámí České národní bance jakoukoli změnu týkající se jeho vedoucího orgánu nebo jeho členů, a současně jí poskytne informace nezbytné k posouzení splnění požadavků podle § 10, a to nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení. Nastala-li změna nezávisle na vůli obchodníka s cennými papíry, oznámí obchodník s cennými papíry změnu bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozvěděl.

(2)

Domnívá-li se Česká národní banka na základě oznámení podle odstavce 1, že nejsou nebo nebudou splněny požadavky podle § 10, vyrozumí o tom oznamovatele do 1 měsíce ode dne, kdy oznámení podle odstavce 1 obdržela.“.

 

68.

V § 10b odst. 1 se za slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj záměr a“.

 

69.

V § 10b odst. 3 se za slovo „nezapočítají“ vkládají slova „podíly na základním kapitálu nebo“ a slova „obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,“ se nahrazují slovy „úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nebo investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013“.

 

70.

V § 10d odst. 1 větě první se za slova „dne přijetí“ vkládá slovo „úplné“ a slovo „a“ se nahrazuje slovy „; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká národní banka zároveň s potvrzením o přijetí úplné žádosti podle věty první“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „žadatele“.

 

71.

V § 10d odst. 2 větě první se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“.

 

72.

V § 10d odst. 3 větě první se slova „podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí-li jinými vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“ se zrušují a slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují.

 

73.

V § 10d odst. 3 větách druhé a třetí se slovo „přerušuje“ nahrazuje slovem „staví“.

 

74.

V § 10d odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Stavit běh této lhůty je možné pouze jednou.“.

 

75.

V § 10d odstavec 4 zní:

(4)

Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

76.

V § 10d odst. 5 se doplňuje věta druhá, která zní: „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 6 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení žádosti.“.

 

77.

V § 10d odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „z hlediska“ nahrazují slovy „s ohledem na zajištění řádného a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry nejsou důvodné obavy z“ a slova „činnosti obchodníka s cennými papíry“ se nahrazují slovy „jeho činnosti a pokud“.

 

78.

V § 10d odst. 6 písm. b) se za slovo „jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti“, slova „vedoucí osoby“ se nahrazují slovy „členy vedoucího orgánu nebo osoby ve vrcholném vedení“ a slova „odst. 2“ se zrušují.

 

79.

V § 10d odst. 6 písm. c) se na začátku textu vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“ a za slovo „nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „žadatele“ se zrušuje.

 

80.

V § 10d odst. 7 písm. b) se text „§ 8“ nahrazuje textem „§ 149k odst. 1 písm. a)“.

 

81.

V části druhé hlavě II dílu 3 se oddíl 1 včetně nadpisu zrušuje.

 

82.

§ 12 až 12b včetně nadpisů znějí:

§ 12

Řádný a obezřetný výkon činnosti

 

(1)

Obchodník s cennými papíry vykonává činnost řádně a obezřetně.

(2)

K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti obchodník s cennými papíry, pokud mu nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém, a to způsobem, který je ku prospěchu stabilitě a fungování trhu a zájmům jeho zákazníků.

 

§ 12a

Řídicí a kontrolní systém

 

(1)

Řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry zahrnuje

a)

strategické a operativní řízení,

b)

organizační uspořádání, včetně vnitřních předpisů, které jej upravují, s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností, včetně činností orgánů obchodníka s cennými papíry a výborů, které zřídil, a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí; v rámci organizačního uspořádání se současně vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný,

c)

systém řízení rizik, který vždy zahrnuje

1.

přistupování obchodníka s cennými papíry k rizikům, kterým je nebo může být vystaven, včetně rizik vyplývajících z vnitřního anebo vnějšího prostředí a rizika likvidity a

2.

rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezování rizik včetně přijímání opatření vedoucích k omezení výskytu anebo dopadů výskytu rizik,

d)

systém vnitřní kontroly, který vždy zahrnuje

1.

kontrolu podřízených zaměstnanců a osob, které svou činnost uskutečňují podle příkazů jiného, jejich nadřízenými,

2.

průběžnou kontrolu dodržování právních povinností obchodníka s cennými papíry a

3.

vnitřní audit zajišťující nezávislou a objektivní vnitřní kontrolu výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry a předkládání jasných doporučení k zajištění nápravy takto zjištěných nedostatků příslušné úrovni řízení,

e)

řádné administrativní a účetní postupy,

f)

systém vnitřní a vnější komunikace,

g)

sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů,

h)

řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování zákazníkům, zejména mezi

1.

obchodníkem s cennými papíry, jeho vázanými zástupci a jeho pracovníky a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,

2.

osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry a členové jejich vedoucího orgánu a vázanými zástupci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,

3.

zákazníky nebo potenciálními zákazníky obchodníka s cennými papíry navzájem,

4.

investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a jeho zákazníky,

i)

kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění jejich charakteru, zahrnující kontrolní a bezpečnostní opatření pro zabezpečení a prověření prostředků pro přenos informací, minimalizaci rizika poškození dat a neautorizovaného přístupu a zabránění úniku informací za účelem zachování důvěrnosti dat v každém okamžiku,

j)

vyřizování stížností a reklamací zákazníků, kteří nejsou profesionálním zákazníkem,

k)

kontrola činnosti osob, které nejsou jeho pracovníky a pomocí kterých vykonává činnost, zejména vázaných zástupců,

l)

zajišťování plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování obchodníka s cennými papíry na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zahrnující opatření a postupy zajišťující řádné a plynulé poskytování investičních služeb,

m)

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,

n)

systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na jím podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu,

o)

pravidla pro uzavírání osobních obchodů,

p)

pravidla pro účtování o majetku zákazníků a pro vedení evidence majetku zákazníků a

q)

zajišťování dodržování pravidel jednání se zákazníky.

(2)

Řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry musí být účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností obchodníka s cennými papíry v jeho celku i částech.

(3)

Obchodník s cennými papíry je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i částech a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.

(4)

Pro řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se použije zákon upravující činnost bank a zvláštní požadavky podle tohoto zákona, včetně odstavce 1 písm. o) až q).

 

§ 12b

Řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, nejde-li o obchodníka s cennými papíry uvedeného v § 8a odst. 4 a 7, má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém také na konsolidovaném základě, jestliže je osobou uvedenou v § 9a odst. 4.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 1, zajistí, aby jím ovládaná osoba, která nepodléhá dohledu České národní banky, zavedla zásady a postupy řízení, organizační uspořádání a další postupy a mechanismy podle § 12a odst. 1. Z této povinnosti může Česká národní banka udělit výjimku, pokud obchodník s cennými papíry prokáže, že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v souladu s právním řádem země sídla ovládané osoby.

(3)

Obchodník s cennými papíry, který má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a postupy řízení, organizační uspořádání, postupy a mechanismy podle § 12a odst. 1 používané členy konsolidačního celku byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely výkonu dohledu.“.

 

83.

Za § 12b se vkládají nové § 12ba a 12bb, které včetně nadpisů znějí:

§ 12ba

 

Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který vytváří investiční nástroj nabízený zákazníkům, zavede, udržuje a uplatňuje postupy pro schvalování každého takového investičního nástroje a jeho významných změn před jeho nabízením nebo distribucí zákazníkům.

(2)

Obchodník s cennými papíry průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí postupy podle odstavce 1 a zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.

(3)

Postupy podle odstavce 1 musí

a)

určit cílový trh pro každý investiční nástroj,

b)

zajistit posouzení veškerých rizik pro cílový trh a

c)

zajistit, aby zamýšlená prodejní strategie odpovídala cílovému trhu.

(4)

Součástí postupů podle odstavce 1 je

a)

náležité organizační uspořádání pro vytváření investičních nástrojů nabízených zákazníkům,

b)

řízení střetu zájmů a dodržování pravidel odměňování při vytváření investičního nástroje,

c)

vyhodnocování struktury nákladů a poplatků spojených s příslušným investičním nástrojem a

d)

zajištění, že investiční nástroj nebude poškozovat zákazníky a ohrožovat integritu trhu.

(5)

Obchodník s cennými papíry, který vytváří investiční nástroj nabízený nebo distribuovaný zákazníkům, průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí investiční nástroje, které nabízí, a zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu zjištěných nedostatků, přičemž

a)

zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální rizika pro cílový trh,

b)

posuzuje, zda investiční nástroj i nadále odpovídá potřebám cílového trhu, a

c)

posuzuje, zda je prodejní strategie i nadále vhodná.

(6)

Obchodník s cennými papíry, který vytváří investiční nástroj nabízený zákazníkům, poskytne obchodníkovi s cennými papíry uvedenému v § 12bb veškeré potřebné informace o

a)

tomto investičním nástroji,

b)

postupech pro schvalování tohoto investičního nástroje a

c)

cílovém trhu tohoto investičního nástroje.

 

§ 12bb

Obchodník s cennými papíry nabízející jím nevytvářený investiční nástroj

 

Nabízí-li nebo doporučuje-li obchodník s cennými papíry investiční nástroj, který nevytváří, zavede, udržuje a uplatňuje vhodné postupy k

a)

získávání informací podle § 12ba odst. 6, a to i od osob, které nejsou obchodníkem s cennými papíry, který vytváří investiční nástroj nabízený zákazníkům,

b)

porozumění vlastnostem tohoto investičního nástroje a

c)

porozumění určenému cílovému trhu tohoto investičního nástroje při zohlednění dostupných informací o svých zákaznících.“.

 

84.

Pod označení § 12c se vkládá nadpis „Vedení evidencí“.

 

85.

V § 12c odst. 1 písm. a) se slova „zaknihovaných cenných papírů, s“ nahrazují slovy „zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů, s“, za slovo „vlastníka“ se vkládá čárka a za slovo „zaknihované“ se vkládají slova „nebo imobilizované“.

 

86.

V § 12c odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

87.

V § 12c písm. b) se za slovo „úschovy“ vkládají slova „ , nebo imobilizovaných cenných papírů“.

 

88.

V § 12c odst. 1 písm. d) se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.

 

89.

V § 12d odst. 1 se za slovo „zavést“ vkládají slova „ , udržovat a uplatňovat odpovídající“ a za slovo „opatření“ se vkládají slova „k řízení s tím souvisejících rizik a“.

 

90.

V § 12d se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pověřením jiného výkonem významné provozní činnosti zůstává ve vztahu ke třetím osobám nedotčena povinnost obchodníka s cennými papíry nahradit újmu vzniklou porušením jeho povinnosti stanovené tímto zákonem, na základě tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činnosti na finančních trzích2).“.

 

91.

V § 12e odst. 3 se slova „externí auditor nebo auditorská společnost“ nahrazují slovy „auditor podle zákona upravujícího činnost auditorů“ a slovo „podali“ se nahrazuje slovem „podal“.

 

92.

Pod označení § 12f se vkládá nadpis „Prováděcí právní předpis“.

 

93.

V § 12f písmena a) až c) znějí:

a)

podrobnější požadavky na řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry na individuálním i konsolidovaném základě v mezích stanovených v § 12 až 12b,

b)

podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů v mezích stanovených v § 12ba a 12bb,

c)

náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv auditora podle § 12e odst. 3,“.

 

94.

V § 12f se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

požadavky na organizační uspořádání ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

 

95.

Pod označení § 12g se vkládá nadpis „Výbory“.

 

96.

Pod označení § 12h se vkládá nadpis „Postup České národní banky“.

 

97.

§ 12i a 12j včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 56 a 57 znějí:

§ 12i

Mechanismus k hlášení

 

(1)

Obchodník s cennými papíry zavede, udržuje a uplatňuje pro své pracovníky účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

(2)

Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 zahrnuje alespoň

a)

postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování,

b)

ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

c)

ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

(3)

Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na mechanismus k hlášení podle odstavce 1.

 

§ 12j

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem

 

(1)

Výše pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které obchodník s cennými papíry určí postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/201456) jako osobu nebo osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil obchodníka s cennými papíry (dále jen „osoba s rizikovým vlivem“), výši pevné složky odměny, ledaže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne podle odstavce 2.

(2)

Do působnosti valné hromady obchodníka s cennými papíry náleží rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osoby s rizikovým vlivem může být vyšší, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky odměny; valná hromada může rozhodnout pouze na základě odůvodněného návrhu předloženého valné hromadě v závislosti na právní formě a vnitřní struktuře představenstvem, správní radou nebo jednatelem, který obsahuje alespoň

a)

navrhovanou výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny v procentním vyjádření,

b)

důvody pro schválení navrhovaného rozhodnutí a uvedení počtu osob s rizikovým vlivem, na které se rozhodnutí použije, a uvedení funkce těchto osob,

c)

předpokládaný dopad rozhodnutí na dodržování požadavků na kapitál v objemu a struktuře podle tohoto zákona, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201357), rozhodnutí České národní banky nebo jiného příslušného orgánu.

(3)

K rozhodnutí valné hromady podle odstavce 2 se vyžaduje souhlas

a)

alespoň 66 % většiny hlasů přítomných společníků za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v obchodníkovi s cennými papíry, nebo

b)

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků, pokud nejsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v obchodníkovi s cennými papíry.

(4)

Osoby s rizikovým vlivem, jichž se vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle odstavce 1 přímo týká, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle odstavce 2 hlasovací práva.

(5)

Zruší-li valná hromada rozhodnutí přijaté podle odstavce 2 nebo jej změní tak, že určí nižší výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny, uvede obchodník s cennými papíry odměňování osob s rizikovým vlivem do souladu s novým rozhodnutím valné hromady do prvního dne roku následujícího po roce, v němž bylo přijato toto rozhodnutí.

(6)

Vzniklo-li právo na pohyblivou složku odměny podle předchozího rozhodnutí valné hromady, zaniká právo na její výplatu v rozsahu, v jakém pohyblivá složka odměny přesahuje výši pohyblivé složky vyplývající z nového rozhodnutí valné hromady, a to dnem nabytí účinnosti nového rozhodnutí valné hromady.

(7)

Obchodník s cennými papíry neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s jeho povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.

(8)

Obchodník s cennými papíry může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.

__________

56)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.

57)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

 

98.

V § 13 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a evidence dokumentů podle § 17 odst. 6“.

 

99.

V § 13 odst. 3 se slova „v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3a),“ včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušují.

 

100.

V části druhé hlavě II dílu 3 se v nadpisu oddílu 4 slova „osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry provádí své činnosti“ zrušují.

 

101.

§ 14 a 14a včetně nadpisů znějí:

§ 14

Personální zdroje

 

Personální zdroje obchodníka s cennými papíry musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jeho činností.

 

§ 14a

Některé podmínky činnosti obchodníka s cennými papíry

 

(1)

Obchodník s cennými papíry může být při jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb zastoupen pouze svým pracovníkem, investičním zprostředkovatelem nebo svým vázaným zástupcem.

(2)

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.“.

 

102.

V části druhé hlavě II dílu 3 oddílu 4 se za § 14a vkládají nové § 14b až 14h, které včetně nadpisů znějí:

§ 14b

Odborná způsobilost

 

(1)

Odbornou způsobilostí se v tomto zákoně rozumí získání

a)

všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb a

b)

odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb.

(2)

Všeobecné znalosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.

(3)

Odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky (§ 14f).

(4)

Odbornými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb se v tomto zákoně s ohledem na poskytované investiční služby a investiční nástroje rozumí

a)

znalosti

1.

v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2.

struktury, subjektů a fungování kapitálového trhu,

3.

regulace poskytování investičních služeb, včetně etických kodexů v oblasti kapitálového trhu, existují-li,

4.

investičních nástrojů a jejich emisí, investičních služeb a investičních fondů,

5.

investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik a

6.

finanční analýzy a

b)

dovednost

1.

vysvětlit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi investiční nástroj, investiční službu a investiční fondy,

2.

provést analýzu dostupných investičních nástrojů a

3.

nabídnout zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi investiční nástroj, který odpovídá jeho potřebám.

 

§ 14c

Požadavky na akreditovanou osobu

 

(1)

Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb může pouze akreditovaná osoba.

(2)

Akreditovanou osobou se v tomto zákoně rozumí osoba, které byla Českou národní bankou udělena akreditace.

(3)

Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, pokud

a)

je plně svéprávný, je-li fyzickou osobou, a důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, je-li právnickou osobou,

b)

má věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek,

c)

předloží zkouškový řád podle § 14f odst. 2 a

d)

údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(4)

Žádost o akreditaci nebo změnu akreditace lze podat pouze elektronicky.

(5)

Žádost podle odstavce 4 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 3.

(6)

Česká národní banka žádosti podle odstavce 4 vyhoví, jestliže jsou splněny podmínky podle odstavce 3, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance.

(7)

Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu podmínek podle odstavce 3. Oznámení se podává elektronicky.

 

§ 14d

Trvání, prodloužení a zánik akreditace

 

(1)

Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

(2)

Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti.

(3)

Žádost podle odstavce 2 lze podat pouze elektronicky.

(4)

Česká národní banka žádosti podle odstavce 2 vyhoví, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Nevydá-li Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí, platí, že akreditace byla prodloužena.

(5)

Akreditace zaniká

a)

smrtí fyzické osoby,

b)

zánikem právnické osoby,

c)

uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nebyla-li akreditace prodloužena podle odstavce 4, nebo

d)

odnětím (§ 14e).

 

§ 14e

Odnětí akreditace

 

(1)

Česká národní banka akreditaci odejme, jestliže o to akreditovaná osoba požádá.

(2)

Česká národní banka akreditaci může odejmout, jestliže

a)

údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,

b)

akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky pro udělení akreditace,

c)

akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3)

Žádost podle odstavce 1 se podává elektronicky.

 

§ 14f

Odborná zkouška a osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky

 

(1)

Akreditovaná osoba provádí odborné zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.

(2)

Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu, jehož obsah zajišťuje řádný průběh odborné zkoušky.

(3)

Odborná zkouška může být také jen písemná. Řádný průběh odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise, která má lichý počet členů. Členové komise musí být důvěryhodní.

(4)

Akreditovaná osoba uveřejní s dostatečným předstihem na svých internetových stránkách

a)

termín konání odborné zkoušky,

b)

kolik osob může v daném termínu odbornou zkoušku skládat,

c)

výši úplaty za vykonání odborné zkoušky a

d)

zkouškový řád.

(5)

Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.

(6)

Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy

a)

identifikační údaje osoby, která odbornou zkoušku vykonala,

b)

identifikační údaje akreditované osoby,

c)

údaj o rozsahu odborné zkoušky,

d)

datum konání odborné zkoušky,

e)

seznam členů komise a

f)

podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.

 

§ 14g

Uchovávání dokumentů

 

(1)

Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména

a)

záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a

b)

záznamy o vydaných osvědčeních o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

(2)

Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavce 1 nejméně po dobu 10 let ode dne konání odborné zkoušky, jíž se dokumenty týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace byla odejmuta nebo zanikla, jakož i pro jejího právního nástupce, včetně insolvenčního správce a likvidátora.

 

§ 14h

Prováděcí právní předpis

 

Prováděcí právní předpis stanoví

a)

rozsah odborných znalostí a dovedností podle § 14b odst. 4,

b)

minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady podle § 14c odst. 3 písm. b),

c)

podrobnosti náležitostí žádostí podle § 14c odst. 4 a § 14d odst. 2, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle § 14c odst. 3, jejich formáty a další technické náležitosti,

d)

náležitosti oznámení podle § 14c odst. 7, jeho formáty a další technické náležitosti,

e)

formáty žádosti podle § 14e odst. 1 a další její technické náležitosti,

f)

požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení a minimální standard odborné zkoušky podle § 14f,

g)

pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek podle § 14f odst. 1 akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci a

h)

požadavky na zkouškový řád podle § 14f odst. 2 a způsob jednání a složení komise podle § 14f odst. 3.“.

 

103.

V § 15 se na začátek odstavce 1 vkládá věta první „Obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby s odbornou péčí.“ a ve větě druhé se slovo „Obchodník“ nahrazuje slovy „Poskytování investičních služeb s odbornou péčí zejména znamená, že obchodník“.

 

104.

V § 15 odst. 2 větě první se slova „provozovaného osobou se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „ani na uzavírání obchodů mezi provozovatelem mnohostranného obchodního systému a účastníky tohoto systému“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , jedná-li na jejich účet a provádí-li jejich pokyny na tomto trhu“.

 

105.

V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na uzavírání obchodů v organizovaném obchodním systému se povinnosti podle § 15 až 15r vztahují.“.

 

106.

V § 15 odst. 3 se slovo „ , nabídnout“ zrušuje, slova „poplatek, odměnu“ se nahrazují slovy „úplatu nebo jinou peněžitou“, za slova „(dále jen pobídka“),“ se vkládají slova „včetně výzkumu,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo povinnosti podle § 12a odst. 1 písm. h)“.

 

107.

V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.“.

 

108.

V § 15 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Pobídka je přípustná, jestliže

a)

má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností stanovenou v odstavci 1, nebo

b)

umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s povinností stanovenou v odstavci 1, zejména jde-li o úplatu za úschovu, úplatu za vypořádání, úplatu převodním místům, správní poplatek nebo o úplatu za právní služby.

(5)

Informuje-li obchodník s cennými papíry zákazníka o tom, že hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) poskytuje nezávisle, nebo poskytuje-li zákazníkovi hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), nesmí si obchodník s cennými papíry v souvislosti s poskytováním těchto služeb ponechat pobídku ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody ani nesmí přijmout pobídku ve formě nepeněžité výhody; to neplatí pro menší nepeněžitou výhodu, která může přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a kterou s ohledem na její rozsah a povahu nelze považovat za výhodu vedoucí k porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry jednat v nejlepším zájmu zákazníka, je-li o ní zákazník srozumitelně informován.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

109.

V § 15 odst. 6 se slova „ , s výjimkou povinností stanovených v § 15d odst. 1 písm. h) a § 15g“ zrušují.

 

110.

V § 15 odstavec 7 zní:

(7)

Prováděcí právní předpis stanoví

a)

podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku podle odstavce 3 věty první,

b)

podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby podle odstavce 4 písm. a),

c)

způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby podle odstavce 4 písm. a),

d)

podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka podle odstavce 5 a podle § 15e odst. 2,

e)

podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách podle § 15e odst. 1 a 2,

f)

podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu podle odstavce 5 věty za středníkem.“.

 

111.

Nadpis nad označením § 15a se zrušuje.

 

112.

Pod označení § 15a se vkládá nadpis „Komunikace se zákazníky“.

 

113.

V § 15a odst. 1 větě druhé se slova „jeho obsah byl v souladu se všemi informacemi, které zákazníkovi při poskytování investičních služeb poskytl, a“ zrušují.

 

114.

V § 15a odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Informace uvedené v § 15d a v § 15e odst. 1 a 2 poskytuje obchodník s cennými papíry srozumitelně tak, aby byl zákazník schopen dostatečně pochopit podstatu a rizika nabízené investiční služby a nabízeného druhu investičního nástroje a aby byl schopen poté učinit informované investiční rozhodnutí.

(3)

Obchodník s cennými papíry je povinen zákazníka alespoň jednou před telefonickým poskytnutím investiční služby, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka, upozornit na skutečnost, že jejich telefonické hovory, které vedou nebo mohou vést k uzavření obchodu s investičním nástrojem, budou zaznamenávány.“.

 

115.

V § 15a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Obchodník s cennými papíry nesmí zákazníkovi, kterého předem neupozornil podle odstavce 3, telefonicky poskytnout investiční službu, která zahrnuje přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka.

(5)

Obchodník s cennými papíry poskytne zákazníkovi na jeho žádost záznamy podle § 17 odst. 2 až 5, které se týkají jeho osoby.“.

 

116.

§ 15b a 15c včetně nadpisů znějí:

§ 15b

Povinnosti při vytváření investičního nástroje

 

(1)

Vytváří-li obchodník s cennými papíry investiční nástroj nabízený zákazníkům, je povinen zajistit, aby byl tento investiční nástroj vytvořen způsobem, který odpovídá potřebám cílového trhu určeného podle § 12ba odst. 3 písm. a) a § 2a až 2d.

(2)

Obchodník s cennými papíry uvedený v odstavci 1 je povinen zajistit, aby strategie pro nabízení jím vytvořeného investičního nástroje odpovídala povaze cílového trhu určeného podle § 12ba odst. 3 písm. a).

(3)

Obchodník s cennými papíry uvedený v odstavci 1 je povinen učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby byl jím vytvořený investiční nástroj nabízen cílovému trhu určenému podle § 12ba odst. 3 písm. a).

 

§ 15c

 

Povinnosti při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi

 

(1)

Obchodník s cennými papíry musí rozumět investičnímu nástroji, který nabízí nebo doporučuje zákazníkovi.

(2)

Obchodník s cennými papíry musí posoudit, zda investiční nástroj, který nabízí nebo doporučuje zákazníkovi, odpovídá potřebám cílového trhu, do něhož zákazník patří, určenému podle § 12ba odst. 3 písm. a).

(3)

Obchodník s cennými papíry zajistí, aby při poskytování investičních služeb neodměňoval nebo nehodnotil výkonnost svých pracovníků a vázaných zástupců způsobem, který vede k porušení povinnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníků. Nepřípustné je zejména jakékoli ujednání o odměně, prodejních cílech nebo jiné ujednání, které by mohlo jeho pracovníka nebo vázaného zástupce pobízet k tomu, aby zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, nabídl nebo doporučil určitý investiční nástroj, přestože by mu mohl nabídnout nebo doporučit jiný investiční nástroj, který by lépe vyhovoval potřebám cílového trhu určeného podle § 12ba odst. 3 písm. a), do něhož zákazník patří.

(4)

Informuje-li obchodník s cennými papíry zákazníka o tom, že hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) poskytuje nezávisle, je povinen posoudit dostatečné množství investičních nástrojů dostupných na trhu, které jsou dostatečně různorodé z hlediska jejich druhu a emitentů nebo osob, které vytvářejí investiční nástroje, tak, aby mohly být odpovídajícím způsobem naplněny investiční cíle zákazníka.

(5)

Při posuzování investičních nástrojů podle odstavce 5 se obchodník s cennými papíry nesmí omezit na investiční nástroje vydané nebo vytvořené

a)

tímto obchodníkem s cennými papíry,

b)

osobami, které s ním mají úzké propojení, nebo

c)

jinými osobami, které s ním mají finanční, obchodní nebo jiný smluvní vztah, který představuje riziko narušení toho, že hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) poskytuje nezávisle.“.

 

117.

V § 15d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ve stanovené lhůtě zákazníka“ nahrazují slovy „zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby“.

 

118.

V § 15d odst. 1 písm. a) se slova „a základních informacích souvisejících s jím poskytovanými investičními službami“ zrušují.

 

119.

V § 15d odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a o navrhovaných strategiích pro investování“.

 

120.

V § 15d odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d)

převodních místech a

e)

veškerých nákladech a souvisejících úplatách.“.

 

121.

V § 15d odst. 1 se písmena f) až j) zrušují.

 

122.

V § 15d odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

Informace podle odstavce 1 písm. c) musí obsahovat

a)

přiměřená poučení a upozornění ohledně rizik spojených s investicemi do těchto investičních nástrojů nebo s určitými strategiemi pro investování a

b)

informaci o tom, zda je daný investiční nástroj určen zákazníkům, kteří nejsou profesionálním zákazníkem, nebo profesionálním zákazníkům, a to i s ohledem na cílový trh určený podle § 12ba odst. 3 písm. a).

(3)

Informace podle odstavce 1 písm. e) musí obsahovat informace

a)

týkající se hlavních i doplňkových investičních služeb,

b)

o případných nákladech na poradenství,

c)

o nákladech na investiční nástroj nabízený nebo doporučovaný zákazníkovi,

d)

o nákladech a úplatách spojených s investiční službou nebo s investičním nástrojem, které nevznikají v důsledku tržního rizika, a

e)

o platebních podmínkách, včetně možnosti provádět platby prostřednictvím jiných osob.

(4)

Informace podle odstavce 1 písm. e) se vyjadřují souhrnně, aby zákazník mohl porozumět celkovým nákladům a mohl posoudit jejich celkový dopad na návratnost investice. Na žádost zákazníka poskytne obchodník s cennými papíry tyto informace rozepsané na jednotlivé položky.“.

 

123.

V § 15d se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) o tom, zda

a)

tuto investiční službu poskytuje nezávisle nebo nikoli,

b)

je poskytování této investiční služby založeno na rozsáhlé nebo na omezené analýze různých druhů investičních nástrojů,

c)

se analýza podle písmene b) omezuje pouze na investiční nástroje vydané nebo vytvořené tímto obchodníkem s cennými papíry, osobami, které s ním mají úzké propojení, nebo jinými osobami, které s ním mají natolik úzké právní nebo ekonomické vztahy, že představují riziko narušení nezávislosti poskytovaného investičního poradenství, a

d)

bude pravidelně provádět vyhodnocení podle § 15h odst. 2 ve vztahu k investičním nástrojům, které tomuto zákazníkovi doporučí nebo nabídne.

(6)

Povinnost poskytovat informace podle odstavce 1 nebo 5 se nevztahuje na případy, kdy je investiční služba nabízena jako součást složeného produktu, na který se vztahuje srovnatelná povinnost informovat zákazníka podle zákona upravujícího činnost bank, zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo zákona o spotřebitelském úvěru.“.

 

124.

§ 15e až 15g znějí:

§ 15e

 

(1)

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby jasně, podrobně, přesně a srozumitelně o existenci, povaze a výši pobídky podle § 15 odst. 4, případně o způsobu jejího výpočtu, nelze-li její výši určit.

(2)

Tam, kde to připadá v úvahu, je obchodník s cennými papíry povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby o způsobu přenosu pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody získané v souvislosti s poskytováním investiční služby na zákazníka.

(3)

Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) poskytne obchodník s cennými papíry před provedením obchodu zákazníkovi na trvalém nosiči dat prohlášení o vhodnosti obsahující informace o

a)

poskytnutém investičním poradenství a

b)

tom, jak poskytnuté investiční poradenství vyhovuje preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka, který není profesionálním zákazníkem.

(4)

Je-li v důsledku poskytnutí hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) uzavírána smlouva o koupi nebo prodeji investičního nástroje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a není možné poskytnout prohlášení o vhodnosti podle odstavce 3 před uzavřením této smlouvy, může obchodník s cennými papíry poskytnout toto prohlášení na trvalém nosiči dat bezodkladně poté, co je zákazník touto smlouvou zavázán, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zákazník souhlasil s tím, že obdrží prohlášení o vhodnosti bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a

b)

obchodník s cennými papíry poskytl zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby tento zákazník obdržel prohlášení o vhodnosti předem.

(5)

Nabízí-li obchodník s cennými papíry zákazníkovi hlavní investiční službu jako součást složeného produktu, nebo jako podmínku sjednání složeného produktu, je povinen zákazníka informovat v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby o tom, které součásti složeného produktu lze sjednat samostatně a jaká je úplata za tyto součásti, jsou-li sjednány samostatně.

(6)

Nabízí-li obchodník s cennými papíry zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem, hlavní investiční službu jako součást složeného produktu, nebo jako podmínku sjednání složeného produktu, popíše mu, jak se liší rizika vyplývající ze složeného produktu od rizik vyplývajících ze součástí složeného produktu, jsou-li sjednány samostatně; to neplatí, nejsou-li rizika vyplývající ze složeného produktu zjevně odlišná od rizik vyplývajících ze součástí složeného produktu, jsou-li sjednány samostatně.

 

§ 15f

 

Obchodník s cennými papíry dodržuje § 1843 občanského zákoníku stanovující informační povinnosti v souvislosti s uzavíráním smlouvy o finančních službách; § 1845 občanského zákoníku není tímto zákonem dotčen.

 

§ 15g

 

(1)

Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat zákazníkovi na trvalém nosiči dat přiměřené informace o službách, které mu poskytl.

(2)

Informace podle odstavce 1 zahrnují informace o pravidelné komunikaci se zákazníkem zohledňující druh a složitost obchodů s investičními nástroji a podstatu poskytnutých služeb, a tam, kde to přichází v úvahu, také náklady spojené s obchody a poskytnutými službami.

(3)

Tam, kde to přichází v úvahu, je obchodník s cennými papíry povinen poskytovat zákazníkovi informace podle § 15d odst. 1 písm. e) pravidelně po celou dobu trvání investice, alespoň však jednou ročně.

(4)

Poskytuje-li obchodník s cennými papíry hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), nebo informoval-li podle § 15d odst. 5 písm. d) zákazníka, že bude pravidelně provádět vyhodnocení podle § 15h odst. 2, musí informace podle odstavce 1 obsahovat aktualizované prohlášení obchodníka s cennými papíry o tom, jak investice vyhovují preferencím, cílům a dalším charakteristikám zákazníka, který není profesionálním zákazníkem.“.

 

125.

V § 15h odst. 1 písm. c) se za slovo „zázemí“ vkládají slova „ , včetně schopnosti nést ztráty,“.

 

126.

V § 15h odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně tolerance k riziku“.

 

127.

V § 15h se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , zejména jeho toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty“.

 

128.

V § 15h odstavec 3 zní:

(3)

Doporučuje-li obchodník s cennými papíry při poskytování investiční služby uvedené v odstavci 1 složený produkt způsobem podle § 15e odst. 5 nebo 6, vyhodnocuje tento složený produkt způsobem podle odstavce 2 jako celek.“.

 

129.

V § 15h se odstavec 4 zrušuje.

 

130.

V § 15i odstavec 5 zní:

(5)

Nabízí-li obchodník s cennými papíry při poskytování investiční služby uvedené v odstavci 1 složený produkt způsobem podle § 15e odst. 5 nebo 6, vyhodnocuje tento složený produkt způsobem podle odstavce 2 jako celek.“.

 

131.

§ 15j zní:

§ 15j

 

(1)

Obchodník s cennými papíry se může spolehnout na informace získané od zákazníka, které mu předal jiný evropský obchodník s cennými papíry.

(2)

Obchodník s cennými papíry se může spolehnout na doporučení poskytnutá zákazníkovi jiným evropským obchodníkem s cennými papíry.“.

 

132.

V § 15k odst. 1 písm. b) se za slovo „papíry“ vkládají slova „dodržuje povinnosti stanovené v § 12a odst. 1 písm. h) a“.

 

133.

V § 15k se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

(2)

Odstavec 1 se nepoužije, je-li současně poskytována doplňková investiční služba uvedená v § 4 odst. 3 písm. b), přičemž se nepřihlíží k již dříve sjednaným úvěrům a zápůjčkám.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

134.

V § 15k odst. 3 písm. a) se za slovo „akcie“ vkládají slova „nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě“ a slova „uveden v příslušném seznamu zveřejněném Evropskou komisí“ se nahrazují slovy „uznán Evropskou komisí jako rovnocenný s evropským regulovaným trhem, nebo v mnohostranném obchodním systému, s výjimkou akcií vydaných speciálním fondem, fondem kvalifikovaných investorů nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem a akcií, které v sobě obsahují derivát“.

 

135.

V § 15k odst. 3 písm. b) se slova „představující právo na splacení dlužné částky, jejichž hodnota není odvozena od investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo investičního nástroje podle § 3 odst. 2 písm. e),“ nahrazují slovy „ , s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky, přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na trhu rovnocenném regulovanému trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže je tento trh uznán Evropskou komisí jako rovnocenný s evropským regulovaným trhem, nebo v mnohostranném obchodním systému, s výjimkou těch, které v sobě obsahují derivát nebo mají strukturu, která zákazníkovi ztěžuje pochopit související riziko“.

 

136.

V § 15k odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , s výjimkou těch, které v sobě obsahují derivát nebo mají strukturu, která zákazníkovi ztěžuje pochopit související riziko“.

 

137.

V § 15k odst. 3 se na začátek písmene e) vkládají slova „akcie nebo“ a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , s výjimkou cenných papírů strukturovaných standardních fondů uvedených v čl. 36 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 583/2010“.

 

138.

V § 15k odst. 3 písmeno f) zní:

f)

strukturované vklady, které nemají strukturu, která zákazníkovi ztěžuje pochopit související riziko návratnosti nebo náklady na ukončení produktu před splatností, a“.

 

139.

V § 15k odst. 3 se doplňuje písmeno g), které zní:

g)

jiné investiční nástroje uvedené v přímo použitelném předpisu Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU.“.

 

140.

V § 15l odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , s přihlédnutím ke kritériím povahy zákazníka, zejména jeho zařazení, povahy pokynu zákazníka, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem tohoto pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze pokyn nasměrovat,“ zrušují.

 

141.

V § 15l odst. 1 písm. b) se slovo „poplatků“ nahrazuje slovem „úplat“ a slova „; objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi zohlední jen, pokud pokyn zákazníka může být proveden na více než jednom převodním místě, která jsou zařazena v pravidlech pro provádění pokynů, a celkový objem poplatků třetím osobám účtovaných zákazníkovi by pro zákazníka byl v těchto případech stejně výhodný“ se zrušují.

 

142.

V § 15l se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Obdrží-li obchodník s cennými papíry od zákazníka konkrétní příkaz týkající se provedení pokynu, provede pokyn v souladu s tímto příkazem.“.

 

143.

V § 15l odst. 2 se věta třetí zrušuje.

 

144.

V § 15l odst. 3 písmeno a) zní:

a)

převodní místa, na kterých může obchodník s cennými papíry provádět pokyny zákazníků trvale za nejlepších podmínek, a“.

 

145.

V § 15l odstavec 4 zní:

(4)

Obchodník s cennými papíry musí mít před provedením pokynu zákazníka souhlas tohoto zákazníka s pravidly pro provádění pokynů zákazníků podle odstavce 3.“.

 

146.

V § 15l odst. 5 se za slova „zejména je povinen“ vkládá slovo „pravidelně“, za slovo „pravidlech“ se vkládají slova „pro provádění pokynů zákazníků“, slova „v souladu s odstavcem 3 písm. a)“ se zrušují a na konci textu odstavce 5 se vkládají slova „; přitom zohledňuje informace uveřejňované podle § 15n odst. 5 a § 73l“.

 

147.

V § 15l odstavec 6 zní:

(6)

Obchodník s cennými papíry musí mít před provedením pokynu zákazníka mimo obchodní systém výslovný souhlas tohoto zákazníka s takovým provedení jeho pokynu, a to buď obecný, nebo ve vztahu ke konkrétnímu obchodu s investičním nástrojem.“.

 

148.

§ 15n zní:

§ 15n

 

(1)

Provádí-li obchodník s cennými papíry pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, určí se nejlepší podmínky s ohledem na celkové náklady, které zahrnují cenu investičního nástroje a náklady spojené s provedením pokynu.

(2)

Náklady spojené s provedením pokynu podle odstavce 1 zahrnují veškeré náklady účtované zákazníkovi, které přímo souvisí s provedením pokynu tohoto zákazníka, včetně

a)

úplaty převodnímu místu,

b)

úplaty za vypořádání obchodu uzavřeného na základě tohoto pokynu a

c)

dalších úplat jiným osobám zúčastněným na provedení tohoto pokynu.

(3)

Existuje-li více převodních míst, na nichž lze provést pokyn týkající se investičního nástroje, obchodník s cennými papíry splní svou povinnost podle odstavce 1 tak, že v rámci posouzení a porovnání výsledků pro zákazníka, kterých by dosáhl provedením pokynu v každém převodním místě, které je uvedeno v pravidlech pro provádění pokynů tohoto obchodníka s cennými papíry a na kterém lze daný pokyn provést, zohlední též vlastní provize a náklady spojené s provedením pokynu na jednotlivých dostupných převodních místech.

(4)

Obchodník s cennými papíry nesmí získat pobídku v souvislosti se směrováním nebo zadáním pokynu na konkrétním převodním místě, která může vést k porušení povinnosti stanovené v odstavci 1 nebo povinnosti podle § 12a odst. 1 písm. h).

(5)

Obchodník s cennými papíry, který provádí pokyny zákazníků, jednou ročně uveřejní pro jednotlivé druhy investičních nástrojů

a)

5 převodních míst, na kterých prováděl pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce a které jsou pro něj nejdůležitějších z hlediska objemů provedených obchodů, a

b)

shrnutí a závěry analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s investičními nástroji na převodních místech, na kterých prováděl pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce.“.

 

149.

V § 15o odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zpracovává“ nahrazuje slovy „ , který má povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b), provádí“ a slova „ . Obchodník s cennými papíry zavede a udržuje“ se nahrazují slovy „; za tímto účelem zavede, udržuje a uplatňuje“.

 

150.

V § 15o odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

151.

V § 15o odst. 1 písm. a) se slovo „zpracování“ nahrazuje slovy „provádění jinak“ a slova „vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem zákazníka,“ se zrušují.

 

152.

V § 15o odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

 

153.

V § 15o odst. 1 písm. b) se za slova „evropském regulovaném trhu“ vkládají slova „nebo který je obchodovaný v obchodním systému“, slova „nebo limitní objem, v němž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán“ se nahrazují slovy „ve stanoveném objemu“ a slova „trhu způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů3b)“ se nahrazují slovy „obchodního systému nebo předá tento pokyn obchodnímu systému, ledaže zákazník určí jinak“.

Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje.

 

154.

V § 15o se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

155.

§ 15p zní:

§ 15p

 

Česká národní banka může opatřením obecné povahy stanovit, že se povinnost podle § 15o písm. b) neuplatní v případě limitního pokynu, který má velký rozsah ve srovnání s obvyklým tržním objemem stanoveným podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.“.

 

156.

Nadpis nad označením § 15q se zrušuje.

 

157.

§ 15q se zrušuje.

 

158.

§ 15r včetně nadpisu zní:

§ 15r

Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který provádí pokyny zákazníka, poskytne zákazníkovi informace o svých pravidlech pro provádění pokynů zákazníků podle § 15l odst. 3.

(2)

Informace podle odstavce 1 musí obsahovat jasné, dostatečně podrobné a srozumitelné vysvětlení způsobu provádění pokynů zákazníka.

(3)

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka o všech podstatných změnách ve svém organizačním uspořádání podle § 15l odst. 3 nebo ve svých pravidlech pro provádění pokynů zákazníků podle § 15l odst. 3.

(4)

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka bez zbytečného odkladu po provedení pokynu tohoto zákazníka o tom, na kterém převodním místě byl jeho pokyn proveden.

(5)

Upravují-li pravidla pro provádění pokynů zákazníků podle § 15l odst. 3 možnost, aby byly pokyny zákazníka provedeny mimo obchodní systém, informuje o tom obchodník s cennými papíry zákazníka.“.

 

159.

§ 15t se včetně poznámek pod čarou č. 3c, 3d a 3e zrušuje.

 

160.

§ 16 zní:

§ 16

 

(1)

Obchodník s cennými papíry nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období předloží České národní bance a uveřejní na svých internetových stránkách svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem a údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu (§ 129 odst. 1). Tím nejsou dotčeny povinnosti akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným při zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy podle jiných právních předpisů.

(2)

Neschválí-li valná hromada obchodníka s cennými papíry ve lhůtě podle odstavce 1 účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, obchodník s cennými papíry ji předloží České národní bance spolu s důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné hromady; tyto informace současně uveřejní na svých internetových stránkách. Obchodník s cennými papíry poté bez zbytečného odkladu po jejím schválení účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku předloží České národní bance a uveřejní na svých internetových stránkách.

(3)

Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o

a)

uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech s investičními nástroji,

b)

všech přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,

c)

investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny a obchody,

d)

zadavatelích pokynů, zákaznících, protistranách, vázaných zástupcích a jiných osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem, a

e)

cenných papírech, jiných investičních nástrojích a peněžních prostředcích v majetku zákazníka.

(4)

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o

a)

své organizační struktuře, včetně informací o pobočkách obchodního závodu (dále jen „pobočka“) v zahraničí, členech vedoucího orgánu, kontaktních osobách, základním kapitálu, hlasovacích právech a pracovnících,

b)

osobách s kvalifikovanou účastí a osobách, na kterých má kvalifikovanou účast,

c)

své finanční a ekonomické situaci, včetně informací o svých aktivech, dluzích, vlastním kapitálu, pohledávkách, cenných papírech po splatnosti, struktuře derivátových nástrojů, repo obchodech, výnosech, nákladech, účetním zisku, účetní ztrátě, finančních aktivech poskytnutých jako zajištění nebo o opravných položkách,

d)

ekonomické situaci konsolidačního celku, jehož je součástí, včetně informací o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu, poskytnutých a přijatých příslibech, zárukách, pohledávkách a závazcích z derivátů,

e)

struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, a o osobách do něj zahrnutých, včetně údajů o členech vedoucích orgánů,

f)

operacích uvnitř smíšené holdingové osoby, včetně poskytnutých a přijatých záruk, je-li odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby,

g)

vnitřně stanoveném kapitálu, přístupech pro výpočet kapitálových požadavků, využívaní malého obchodního portfolia, riziku nesplnění dluhu, měnových pozicích,

h)

transakcích uvnitř skupiny a strukturálních změnách, pověření jiného výkonem činnosti (outsourcing), odměňování, změně osoby ve vedení klíčové funkce, a

i)

změně účetního období, operacích s vybranými rizikovými protistranami nebo zeměpisnými oblastmi a o možném významném ohrožení reputace.

(5)

Součástí informací podle odstavců 3 a 4 může být i údaj o rodném čísle zákazníka nebo osoby s kvalifikovanou účastí nebo osoby s úzkým propojením. Obchodník s cennými papíry je za tímto účelem oprávněn vést rodná čísla těchto osob.

(6)

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o tom, že

a)

pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a,

b)

se dozvěděl o změně, k níž je třeba souhlas podle § 10b odst. 1, a

c)

se dozvěděl o změně, která má být oznámena podle § 10e odst. 1.

(7)

Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informačních povinností podle odstavců 1 až 4. Prováděcí právní předpis rovněž stanoví periodicitu a lhůty plnění informačních povinností podle odstavců 3 a 4.“.

 

161.

V § 16a odst. 2 písm. b) se slova „§ 12 a § 12a odst. 1“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 2 a § 12a“.

 

162.

V § 16a odst. 2 písm. c) se slova „§ 12a odst. 4, 5 a 6“ nahrazují textem „§ 12b“.

 

163.

V § 16a odst. 5 písmena b) a c) znějí:

b)

roční úhrn čistého obratu,

c)

průměrný počet zaměstnanců,“.

 

164.

V § 16a odst. 10 písm. d) se slova „nebo auditorskou společností“ zrušují.

 

165.

§ 16c se zrušuje.

 

166.

§ 17 zní:

§ 17

 

(1)

Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53), zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje své povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda nenarušuje řádné fungování trhu.

(2)

Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.

(3)

Zákazníci mohou své pokyny sdělovat jinými prostředky, tato komunikace však musí být zachycena na trvalém nosiči dat, jako jsou listovní zásilky, fax, elektronická pošta nebo dokumentace pokynů zákazníků pořizovaná na jednáních. Pořízením písemného zápisu nebo zprávy může být zejména zaznamenán obsah příslušných osobních hovorů se zákazníkem. Tyto pokyny se považují za rovnocenné telefonickým příkazům.

(4)

Obchodník s cennými papíry učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby

a)

zaznamenal příslušné telefonické hovory a elektronickou komunikaci učiněné, odeslané nebo přijaté s využitím zařízení, které zaměstnanci nebo dodavateli poskytl, nebo jehož použití zaměstnancem nebo dodavatelem umožnil nebo schválil, a

b)

zabránil tomu, že zaměstnanec nebo dodavatel příslušné telefonické hovory nebo elektronickou komunikaci učiní, odešle nebo přijme s využitím soukromého zařízení, které obchodník s cennými papíry není schopen zaznamenat nebo kopírovat.

(5)

Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy podle odstavce 1 alespoň po dobu 5 let; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo odejmuto nebo zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce, včetně insolvenčního správce a likvidátora. Česká národní banka může v odůvodněných případech rozhodnout, že obchodník s cennými papíry záznamy podle odstavce 1 uchovává až po dobu 7 let.

(6)

Obchodník s cennými papíry uchovává dokumenty, které byly sjednány mezi tímto obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem a ze kterých vyplývají jejich vzájemná práva a povinnosti, a jiné podmínky, za kterých obchodník s cennými papíry poskytuje zákazníkovi služby; vzájemná práva a povinnosti obchodníka s cennými papíry a zákazníka lze uvést odkazem na jiné dokumenty nebo právní texty. Záznamy o závazku, včetně smluvních podmínek, týkající se požadované investiční služby, uchovává obchodník s cennými papíry po celou dobu trvání smlouvy; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo odejmuto nebo zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce, včetně insolvenčního správce a likvidátora.

(7)

Součástí záznamů a dokumentů podle odstavce 1 je rovněž údaj o rodném čísle zákazníka a účastníků obchodu. Obchodník s cennými papíry je za tímto účelem oprávněn vést rodná čísla těchto osob.“.

 

167.

V části druhé hlavě II dílu 3 se nadpis oddílu 9 nahrazuje nadpisem „Systematický internalizátor“.

 

168.

§ 17a a 17b znějí:

§ 17a

 

(1)

Systematickým internalizátorem je evropský obchodník s cennými papíry, který organizovaně, často, systematicky a ve významném objemu obchoduje mimo obchodní systém na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků týkajících se investičních nástrojů, aniž by provozoval trh s investičními nástroji.

(2)

Frekvence a systematičnost se posuzuje podle počtu obchodů s určitým investičním nástrojem uskutečněných podle odstavce 1.

(3)

Významnost objemu se posuzuje podle objemu obchodů s určitým investičním nástrojem uskutečněných podle odstavce 1 v poměru k celkovému objemu obchodů tohoto obchodníka s určitým investičním nástrojem, nebo v poměru k celkovému objemu obchodů s určitým investičním nástrojem v celé Evropské unii.

(4)

Evropský obchodník s cennými papíry je systematickým internalizátorem podle odstavce 1, překročí-li mezní hodnoty pro frekvenci, systematičnost a objem stanovené přímo použitelným předpisem Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, nebo zvolí-li si režim systematického internalizátora.

 

§ 17b

 

Obchodník s cennými papíry, který zahájí nebo ukončí činnost systematického internalizátora, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu České národní bance.“.

Poznámky pod čarou č. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g a 6h se zrušují.

 

169.

§ 17c a 17d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6i a 6j zrušují.

 

170.

V části druhé hlavě II dílu 3 se za oddíl 9 vkládá nový oddíl 10, který včetně nadpisu zní:

Oddíl 10

Algoritmické obchodování, přímý elektronický přístup a služby clearingu

 

§ 17c

Algoritmické obchodování a související organizační požadavky

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, zavede, udržuje a uplatňuje účinné systémy a kontroly rizik, které jsou vhodné vzhledem k jím vykonávané činnosti a které zajišťují, že jeho systémy pro obchodování

a)

jsou odolné a mají dostatečnou kapacitu,

b)

mají zavedeny přiměřené prahové hodnoty a limity pro obchodování,

c)

brání zaslání chybného pokynu nebo fungování těchto systémů způsobem schopným narušit nebo ohrozit řádné fungování trhu,

d)

nemohou být využity pro jakýkoliv účel, který je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52), nebo s pravidly obchodního systému, na který je napojen, a

e)

byly plně přezkoušeny a řádně sledovány tak, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky stanovené v písmenech a) až d) a v odstavci 2.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, zavede, udržuje a uplatňuje účinná opatření a postupy zajišťující řádný a plynulý výkon činnosti pro případ, že dojde k selhání jeho systémů pro obchodování.

 

§ 17d

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k algoritmickému obchodování

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, oznámí České národní bance a orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, v němž tento obchodník s cennými papíry provádí algoritmické obchodování jako účastník tohoto systému, že v tomto obchodním systému provádí algoritmické obchodování, a to bez zbytečného odkladu po zahájení výkonu této činnosti.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, poskytne nebo pravidelně poskytuje na žádost České národní bance

a)

popis povahy svých strategií pro algoritmické obchodování,

b)

podrobnosti o parametrech obchodování nebo limitech, kterým systém podléhá,

c)

klíčové postupy pro kontrolu dodržování právních povinností a pro kontrolu rizik, které má zavedeny ke splnění podmínek stanovených v § 17c,

d)

podrobnosti o zkoušení svých systémů a

e)

jiné informace týkající se algoritmického obchodování a systémů používaných k tomuto obchodování.

(3)

Česká národní banka poskytne bez zbytečného odkladu informace získané podle odstavce 2 na vyžádání orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, v němž dotčený obchodník s cennými papíry provádí algoritmické obchodování jako účastník tohoto systému.

(4)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, zajistí, aby o záležitostech uvedených v § 17c a v odstavcích 1 a 2 byly vedeny záznamy dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona.

 

§ 17e

Algoritmické obchodování s vysokou frekvencí

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování s vysokou frekvencí, uchovává dále ve schválené podobě věrné a časově posloupné záznamy veškerých svých zadaných pokynů, včetně zrušených pokynů, provedených pokynů a kotací v obchodních systémech.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování s vysokou frekvencí, poskytne záznamy podle odstavce 1 na žádost bez zbytečného odkladu České národní bance.

 

§ 17f

Algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu, je povinen, při zohlednění likvidity, rozsahu, povahy konkrétního trhu a vlastností obchodovaného nástroje

a)

s výjimkou mimořádných okolností vykonávat činnost tvorby trhu nepřetržitě během stanovené části doby obchodování obchodního systému a danému obchodnímu systému tak poskytovat likviditu pravidelně a předvídatelným způsobem,

b)

uzavřít písemnou dohodu s obchodním systémem, v níž jsou uvedeny alespoň povinnosti tohoto obchodníka s cennými papíry podle písmene a),

c)

zavést, udržovat a uplatňovat účinné systémy a kontroly, které zajistí, aby v každém okamžiku plnil své povinnosti vyplývající z dohody uvedené v písmeni b).

(2)

Platí, že obchodník s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování, uskutečňuje strategii tvorby trhu tehdy, pokud strategie tohoto obchodníka jako účastníka jednoho nebo více obchodních systémů zahrnuje v případě obchodování na vlastní účet zveřejňování závazných souběžných obousměrných kotací srovnatelné velikosti za tržní ceny, které se týkají jednoho nebo více investičních nástrojů v jednom nebo více obchodních systémech, přičemž výsledkem je pravidelné a časté zajišťování likvidity na celém trhu.

 

§ 17g

Přímý elektronický přístup a související organizační požadavky

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, zavede, udržuje a uplatňuje účinné systémy a kontroly, které zajišťují, aby

a)

byla vhodnost zákazníků využívajících tuto službu řádně posouzena a přezkoumána, zákazníci využívající tuto službu nemohli překročit přiměřené a předem stanovené limity pro obchodování a úvěry,

b)

bylo obchodování zákazníků využívajících tuto službu řádně sledováno a

c)

přiměřené kontroly rizik zabránily obchodování, které by mohlo

1.

ohrozit tohoto obchodníka s cennými papíry,

2.

vést nebo přispět k narušení řádného fungování trhu,

3.

být v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52), nebo

4.

být v rozporu s pravidly obchodního systému.

(2)

Přímý elektronický přístup, který není v souladu s požadavky odstavce 1, se zakazuje.

(3)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, odpovídá za zajištění toho, aby zákazníci využívající tuto službu dodržovali

a)

požadavky tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a

b)

pravidla obchodního systému.

(4)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, sleduje obchody zákazníků využívajících tuto službu a vyhodnocuje, zda nedochází

a)

k porušování pravidel obchodního systému,

b)

ke vzniku mimořádné situace na trhu a

c)

k jednání, které může svědčit o zneužívání trhu a má být jako takové ohlášeno České národní bance nebo jinému orgánu dohledu členského státu Evropské unie.

(5)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, musí mít s každým zákazníkem, kterému poskytuje přímý elektronický přístup, uzavřenu písemnou dohodu, která vymezuje základní práva a povinnosti vyplývající z poskytování této služby a na jejímž základě zůstává obchodník s cennými papíry odpovědný v souladu s požadavky podle tohoto zákona.

 

§ 17h

Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k přímému elektronickému přístupu

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, oznámí České národní bance a orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, k němuž tento obchodník s cennými papíry umožňuje přímý elektronický přístup, že poskytuje přímý elektronický přístup k tomuto obchodnímu systému, a to bez zbytečného odkladu po zahájení výkonu této činnosti.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, poskytne nebo pravidelně poskytuje na žádost České národní bance

a)

popis systémů a kontrol uvedených v § 17g odst. 1 a

b)

důkazy o uplatňování systémů a kontrol uvedených v § 17g odst. 1.

(3)

Česká národní banka poskytne bez zbytečného odkladu informace získané podle odstavce 2 na vyžádání orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, k němuž dotčený obchodník s cennými papíry poskytuje přímý elektronický přístup.

(4)

Obchodník s cennými papíry, který poskytuje přímý elektronický přístup k obchodnímu systému, zajistí, aby o záležitostech uvedených v § 17g a v odstavcích 1 a 2 byly vedeny záznamy dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků plynoucích z tohoto zákona.

 

§ 17i

Služby clearingu a související organizační požadavky

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který jako všeobecný člen clearingového systému nabízí službu clearingu jiným osobám,

a)

zavede, udržuje a uplatňuje účinné systémy a kontroly k zajištění toho, aby se služby clearingu vztahovaly pouze na osoby, které jsou vhodné a splňují jasná kritéria, a

b)

vyžaduje, aby tyto jiné osoby splňovaly vhodné požadavky za účelem snížení svých rizik a rizik pro trh.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který jako všeobecný člen clearingového systému nabízí službu clearingu jiným osobám, musí mít s každým zákazníkem, kterému poskytuje služby clearingu, uzavřenu závaznou písemnou dohodu, která vymezuje základní práva a povinnosti vyplývající z poskytování této služby.

 

§ 17j

 

Pro osobu podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j), která je účastníkem evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, se § 17c až 17i použijí obdobně.“.

 

171.

V § 19 odst. 1 větě první se za slova „K fúzi obchodníka s cennými papíry“ vkládá čárka a slova „akcionáři nebo“ se zrušují.

 

172.

V § 19 odstavec 2 zní:

(2)

Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

173.

V § 19 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady nezbytné pro posouzení důsledků fúze, rozdělení, změny právní formy nebo převodu obchodního jmění.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení podle odstavce 1, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

174.

V § 20 odst. 1 se slova „obchodního závodu nebo části obchodního závodu obchodníka s cennými papíry, smlouvy o zastavení obchodního závodu nebo části obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo části obchodního závodu obchodníka s cennými papíry“ nahrazují slovy „ , zastavení nebo o pachtu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo části takového obchodního závodu, která by znamenala podstatnou změnu v činnosti obchodníka cennými papíry,“.

 

175.

V § 20 odstavec 2 zní:

(2)

Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

176.

V § 20 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo jeho části.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

177.

V § 20 odst. 5 se slova „odstavců 1 až 2 se nepoužijí“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nepoužije“.

 

178.

V § 24 odst. 5 úvodní části ustanovení se čárka za slovem „bank“ zrušuje a za slovo „služby“ se vkládá čárka.

 

179.

V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „§ 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a),“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 3 a § 16 odst. 4 písm. a) až c) a uveřejňuje údaje“, slova „a podle § 16c“ se zrušují a slova „§ 16 odst. 2 písm. b) až d), podle § 16b“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 3 a § 16b“.

 

180.

V § 24 odst. 5 písmeno c) zní:

c)

poskytuje investiční služby s odbornou péčí obdobně podle § 15 odst. 1; pro zákazníky této zahraniční osoby se § 2a až 2d použijí obdobně,“.

 

181.

V § 24 odst. 5 písm. d) se slova „pro hlášení obchodů stanovené v § 15t,“ nahrazují slovy „stanovené v čl. 14 až 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a“.

 

182.

V § 24 odst. 5 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

183.

V § 24a odst. 1 se slova „podle § 4 odst. 2 písm. g)“ nahrazují textem „h)“.

 

184.

Nadpis § 26 se nahrazuje nadpisem „Informační povinnost ve vztahu k Evropskému orgánu pro bankovnictví“.

 

185.

V § 26 se odstavce 1 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 5.

 

186.

V části druhé se nadpis hlavy IV nahrazuje nadpisem „Poskytování hlavních investičních služeb v České republice zahraniční osobou se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie“.

 

187.

§ 28 zní:

§ 28

 

(1)

Nejde-li o zahraniční osobu registrovanou Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)32) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) v registru vedeném podle čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, může zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, poskytovat hlavní a doplňkové investiční služby v České republice pouze prostřednictvím pobočky na základě povolení uděleného Českou národní bankou.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije na poskytování investiční služby zákazníkovi, který o toto poskytování požádal z vlastního podnětu. To neopravňuje zahraniční osobu podle odstavce 1 k nabízení dalších produktů nebo služeb tomuto zákazníkovi.“.

 

188.

V části druhé hlavě IV se za § 28 vkládají nové § 28a a 28b, které znějí:

§ 28a

 

(1)

Česká národní banka udělí povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky na žádost zahraniční osoby podle § 28 odst. 1, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

sídlo a skutečné sídlo této osoby je ve stejném státě,

b)

tato osoba je důvěryhodná,

c)

finanční prostředky, které má nebo bude mít tato pobočka k dispozici, mají průhledný a nezávadný původ a tato pobočka má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti k dispozici finanční prostředky ve výši, která umožňuje řádné poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím této pobočky,

d)

kvalifikovanou účast na této osobě mají pouze osoby, které jsou důvěryhodné a nevznikají v této souvislosti důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo,

e)

úzké propojení této osoby s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu podle tohoto zákona; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu podle tohoto zákona,

f)

plán obchodní činnosti této pobočky

1.

vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti této pobočky,

2.

je podložený reálnými ekonomickými propočty a

3.

vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat pracovníky, investiční zprostředkovatele a vázané zástupce,

g)

tato pobočka má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá poskytovat investiční služby v České republice, věcné, personální a organizační předpoklady pro toto poskytování investičních služeb umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel řádného a obezřetného poskytování investičních služeb, včetně

1.

organizačního uspořádání,

2.

kontroly osob, pomocí kterých bude vykonávat svou činnost, a

3.

zajišťování důvěryhodnosti a nezbytných odborných znalostí, dovedností a zkušeností osob, pomocí kterých bude vykonávat svou činnost,

h)

osoba ve vedení této pobočky splňuje obdobně požadavky podle § 10, s výjimkou § 10 odst. 1,

i)

tato osoba splňuje požadavky § 133,

j)

tato osoba má povolení k poskytování investičních služeb, které hodlá poskytovat v České republice prostřednictvím této pobočky, udělené orgánem dohledu státu, ve kterém má tato osoba sídlo a skutečné sídlo,

k)

poskytování investičních služeb touto osobou podléhá dohledu orgánu dohledu podle písmene j), přičemž se zohlední doporučení Finančního akčního výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

l)

Česká národní banka a orgán dohledu podle písmene j) se dohodly na výměně informací nezbytných k výkonu dohledu podle tohoto zákona,

m)

stát podle písmene a) má s Českou republikou uzavřenou dohodu, která odpovídá zásadám uvedeným v článku 26 Modelové daňové smlouvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o příjmech a majetku a která zajišťuje výměnu informací v daňových záležitostech,

n)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f),

1.

pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a),

2.

pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. b) a

3.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c), a

o)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g),

1.

pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a),

2.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c),

3.

pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d),

4.

je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,

5.

je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a

6.

je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.

(2)

Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3)

Žádost podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 1.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(5)

Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 6 měsíců ode dne, kdy jí došla žádost, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.

(6)

Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení podle odstavce 1 Česká národní banka uvede, které investiční služby je zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněna přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.

 

§ 28b

 

(1)

Zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 trvale dodržuje požadavky podle § 28a odst. 1.

(2)

Zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získala povolení podle § 28a odst. 1.

(3)

Zahraniční osoba podle odstavce 1 dodržuje v rozsahu, v jakém poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, obdobně povinnosti uložené tímto zákonem obchodníkovi s cennými papíry, zejména povinnosti podle § 10 odst. 2 až 7, § 10a, 12 až 14b, 15 až 17i, 69 až 73a a 73d až 73k.

(4)

Pro zahraniční osobu podle odstavce 1 se čl. 3 až 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 použijí obdobně.“.

 

189.

V části druhé hlavy V a VI včetně nadpisů znějí:

Hlava V

Investiční zprostředkovatel

 

§ 29

Základní ustanovení

 

(1)

Investiční zprostředkovatel je osoba, která je na základě povolení k činnosti investičního zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e).

(2)

Investiční zprostředkovatel nesmí v souvislosti s poskytováním investičních služeb přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.

(3)

Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) pouze ve vztahu k

a)

cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,

b)

cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,

c)

dluhopisům vydaným Českou republikou,

d)

hypotečním zástavním listům nebo

e)

dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

(4)

Investiční zprostředkovatel může při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) předávat pokyny pouze obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo samosprávnému fondu kolektivního investování.

 

§ 30

Požadavky na investičního zprostředkovatele

 

(1)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,

b)

tato společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,

c)

počáteční kapitál této společnosti má průhledný a nezávadný původ a nevznikají důvodné obavy, že tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele,

d)

kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby, které jsou důvěryhodné a nevznikají v této souvislosti důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo,

e)

úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem,

f)

plán obchodní činnosti této společnosti

1.

vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,

2.

je podložený reálnými ekonomickými propočty a

3.

vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,

g)

tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně

1.

organizačního uspořádání,

2.

kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a

3.

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé,

h)

vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10 a

i)

tato společnost je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna podle § 31.

(2)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na žádost fyzické osoby, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

bydliště, sídlo a skutečné sídlo této osoby je nebo má být v České republice,

b)

tato osoba je plně svéprávná, důvěryhodná a odborně způsobilá,

c)

plán obchodní činnosti této osoby

1.

vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,

2.

je podložený reálnými ekonomickými propočty a

3.

vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,

d)

tato osoba má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně

1.

organizačního uspořádání, zahrnujícího opatření, kterými zajistí řádné a obezřetné vedení a patřičné zohlednění zájmu zákazníků a integrity trhu, s ohledem na to, že nebude splňovat požadavek podle § 10 odst. 1,

2.

kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a

3.

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé,

e)

tato osoba je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna podle § 31,

f)

tato osoba má zřízenu datovou schránku a

g)

tato osoba není členem vedoucího orgánu osoby podle § 29 odst. 4.

(3)

Investiční zprostředkovatel trvale dodržuje podmínky podle odstavce 1 nebo 2.

(4)

Investiční zprostředkovatel oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.

(5)

Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o

a)

druzích a rozsahu poskytnutých služeb,

b)

všech přijatých a předaných pokynech,

c)

finanční situaci a výsledcích hospodaření.

(6)

Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění informační povinnosti podle odstavce 5.

 

§ 30a

Řízení o žádosti

 

(1)

Žádost podle § 30 odst. 1 a 2 lze podat pouze elektronicky.

(2)

Žádost podle § 30 odst. 1 a 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle § 30 odst. 1 nebo 2.

(3)

Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle § 30 odst. 1 nebo 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Česká národní banka rozhodne o žádosti podle § 30 odst. 1 a 2 do 3 měsíců ode dne podání žádosti, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami. Je-li to z hlediska náležitého posouzení žádosti nezbytné, může Česká národní banka usnesením tuto lhůtu prodloužit až o 3 měsíce.

(5)

Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele Česká národní banka uvede, které hlavní investiční služby je investiční zprostředkovatel oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

 

§ 30b

Trvání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

 

(1)

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení tohoto povolení.

(2)

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí investičnímu zprostředkovateli zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3)

Způsob zaplacení správního poplatku uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4)

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká uplynutím doby trvání povolení podle odstavce 1, nedojde-li k prodloužení podle odstavce 2.

 

§ 30c

Přičitatelnost protiprávního činu investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele

 

(1)

Protiprávní čin, kterého se investiční zprostředkovatel dopustil vůči zákazníkovi při své činnosti, zavazuje investičního zprostředkovatele, i když jednal jménem osoby uvedené v § 29 odst. 4; pokud však osoba uvedená v § 29 odst. 4 investičního zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

(2)

Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce investičního zprostředkovatele dopustil vůči zákazníkovi při své činnosti, zavazuje investičního zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem osoby uvedené v § 29 odst. 4; pokud však osoba uvedená v § 29 odst. 4 investičního zprostředkovatele nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

§ 31

Povinné pojištění investičního zprostředkovatele

 

Investiční zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností investičního zprostředkovatele stanovených tímto zákonem

a)

s limitem pojistného plnění nejméně 13 500 000 Kč na každou pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč v případě souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce a

b)

se spoluúčastí pojištěného na náhradě vzniklé škody, byla-li v pojistné smlouvě ujednána, ne vyšší než 10 % z částky, kterou je pojištěný povinen nahradit.

 

§ 32

 

Obdobné plnění povinností obchodníka s cennými papíry

 

(1)

Pro investičního zprostředkovatele se § 10 a 10a použijí obdobně, s výjimkou § 10 odst. 4 písm. c) a § 10 odst. 5 a 6, které se nepoužijí.

(2)

Investiční zprostředkovatel vykonává činnost řádně a obezřetně. K zajištění obezřetného výkonu činnosti investiční zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. Pro řídicí a kontrolní systém investičního zprostředkovatele se § 12a použije obdobně, s výjimkou § 12a odst. 1 písm. d) bodu 3, písm. l), n) a p), které se nepoužijí. Ve vztahu k § 12a odst. 1 písm. c) zohledňuje investiční zprostředkovatel operační riziko; ostatní rizika zohledňuje jen tehdy, mají-li významný dopad na jeho činnost.

(3)

Pro investičního zprostředkovatele se § 12bb použije obdobně.

(4)

Investiční zprostředkovatel vede v elektronické podobě evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb. Investiční zprostředkovatel rovněž uchovává záznamy a dokumenty obdobně podle § 17, a to včetně záznamů vedených v evidenci podle věty první. Investiční zprostředkovatel je pro tyto účely oprávněn vést rodná čísla zákazníků.

(5)

Investiční zprostředkovatel může být při jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb zastoupen pouze svým pracovníkem nebo svým vázaným zástupcem. Pro investičního zprostředkovatele se § 14, § 14a odst. 2 a § 14b použijí obdobně.

(6)

Investiční zprostředkovatel poskytuje investiční služby s odbornou péčí. Poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem s odbornou péčí zejména znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Pro investičního zprostředkovatele se použijí obdobně ustanovení hlavy II dílu 3 oddílu 5 upravující jednání se zákazníky, s výjimkou § 15 odst. 1 a 2, § 15b a § 15l až 15r. Pro účely § 2a odst. 3, § 2b, 2c a 2d se na investičního zprostředkovatele hledí, jako by byl obchodníkem s cennými papíry.

(7)

Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a způsob vedení evidence podle odstavce 4.

 

Hlava VI

Vázaný zástupce

 

§ 32a

Základní ustanovení

 

(1)

Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn na základě zápisu do seznamu podle § 32c odst. 4 pro zastoupeného

a)

zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,

b)

poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e), nebo

c)

propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat.

(2)

Vázaný zástupce vykonává činnosti podle odstavce 1 výhradně pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

(3)

Zastoupeným může být pouze

a)

obchodník s cennými papíry,

b)

investiční zprostředkovatel,

c)

investiční společnost, která má povolení k výkonu některé z činností uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, pro jiného, nebo

d)

zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky.

 

§ 32b

Ukončení zastoupení

 

(1)

Zastoupený je povinen okamžitě vypovědět závazek ze smlouvy podle § 32a odst. 2, zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce a nelze-li zjednat bez zbytečného odkladu nápravu; doručením výpovědi vázanému zástupci tento závazek zaniká.

(2)

Vázaný zástupce je povinen okamžitě vypovědět závazek ze smlouvy podle § 32a odst. 2, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce a nelze-li zjednat bez zbytečného odkladu nápravu; doručením výpovědi zastoupenému tento závazek zaniká. Do zjednání nápravy nesmí vázaný zástupce vykonávat činnosti podle § 32a odst. 1.

(3)

Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 32a odst. 2 zanikl.

 

§ 32c

Zápis do seznamu

 

(1)

Česká národní banka na základě oznámení podle § 32d podaného zastoupeným zapíše do seznamu podle odstavce 4 vázaného zástupce, jestliže

a)

ten, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce, není některou z osob uvedených v § 32a odst. 3, pracovníkem ani vázaným zástupcem některé z osob uvedených v § 32a odst. 3, ani osobou s kvalifikovanou účastí na některé z osob uvedených v § 32a odst. 3 a

b)

údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2)

Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do seznamu podle odstavce 4 neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3)

O zápisu vázaného zástupce do seznamu podle odstavce 4 nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

(4)

Do seznamu vázaných zástupců osob uvedených v § 32a odst. 3 se u vázaného zástupce zapisují tyto údaje včetně jejich změn:

a)

údaje o osobě vázaného zástupce s výjimkou rodného čísla,

b)

údaje o osobě zastoupeného s výjimkou rodného čísla,

c)

činnosti uvedené v § 32a odst. 1, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,

d)

datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění k činnosti,

e)

datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,

f)

přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,

g)

datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a

h)

datum vstupu právnické osoby do likvidace.

(5)

Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do seznamu podle odstavce 4, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 4 písm. g) a h).

 

§ 32d

Oznámení vázaného zástupce

 

(1)

Zastoupený může oznámit jako vázaného zástupce pouze osobu, která má bydliště nebo sídlo i skutečné sídlo na území České republiky.

(2)

Oznámení podle odstavce 1 může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3)

Oznámení podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též

a)

údaje o osobě toho, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce,

b)

údaje o splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce a

c)

činnosti uvedené v § 32a odst. 1, které má být vázaný zástupce oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

 

§ 32e

Uchovávání dokumentů

 

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v seznamu podle § 32c odst. 4 a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

 

§ 32f

Změna údajů zapsaných v seznamu

 

(1)

Zastoupený ohledně údajů týkajících se jeho vázaného zástupce oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v seznamu podle § 32c odst. 4, a dále změnu údajů o

a)

splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce,

b)

rozhodnutí o úpadku, nebo

c)

vstupu do likvidace.

(2)

Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

(3)

Oznámení podle odstavce 1 se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.

(4)

Změny údajů vedených v seznamu podle § 32c odst. 4 je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce.

 

§ 32g

Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce

 

(1)

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do seznamu podle § 32c odst. 4.

(2)

V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do seznamu pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.

(3)

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis do seznamu.

(4)

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zastoupenému zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(5)

Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(6)

Způsob zaplacení správního poplatku uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 32h

Zánik oprávnění k činnosti

 

(1)

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká

a)

smrtí fyzické osoby,

b)

zánikem právnické osoby,

c)

oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce,

d)

zánikem závazku podle § 32a odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,

e)

zánikem všech oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona, kterých se zastoupení týká,

f)

uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 32g odst. 4, nebo

g)

odnětím.

(2)

Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.

(3)

Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

 

§ 32i

Odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce

 

(1)

Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti vázaného zástupce, jestliže

a)

vázaný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce,

b)

uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,

c)

vázaný zástupce opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2),

d)

vázaný zástupce poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

e)

vázaný zástupce byl zapsán do seznamu podle § 32c odst. 4 na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

(2)

Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený.

(3)

O odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce může Česká národní banka vhodným způsobem informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.

 

§ 32j

Zastoupení vázaného zástupce

 

Vázaný zástupce může být při jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb zastoupen pouze svým pracovníkem.

 

§ 32k

Povinnosti zastoupeného

 

Zastoupený zajistí, že vázaný zástupce

a)

splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce, včetně podmínky stanovené v § 14a odst. 2,

b)

nepřijímá peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků,

c)

při výkonu činností uvedených v § 32a odst. 1 sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům údaje o osobě zastoupeného,

d)

při výkonu činností uvedených v § 32a odst. 1 sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům informaci o činnostech uvedených v § 32a odst. 1, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,

e)

nevykonává činnosti uvedené v § 32a odst. 1 způsobem, který ohrožuje dodržování právních povinností zastoupeného, zejména povinnosti podle § 15 odst. 1,

f)

nevykonává jiné činnosti než činnosti uvedené v § 32a odst. 1 způsobem, který ohrožuje řádný výkon činností uvedených v § 32a odst. 1.“.

 

190.

Nadpis části páté se nahrazuje nadpisem „OBCHODNÍ SYSTÉMY“.

 

191.

V § 37 odst. 1 se slova „organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky“ nahrazují slovy „je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna organizovat regulovaný trh“.

 

192.

§ 38 včetně nadpisu zní:

§ 38

 

Požadavky na organizátora regulovaného trhu

 

(1)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

tato společnost má nebo bude mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

b)

sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,

c)

tato společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,

d)

počáteční kapitál této společnosti v minimální výši odpovídající alespoň částce 730 000 EUR má průhledný a nezávadný původ, a tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu,

e)

kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení organizátora regulovaného trhu,

f)

úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu,

g)

plán obchodní činnosti této společnosti

1.

vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti organizátora regulovaného trhu,

2.

je podložený reálnými ekonomickými propočty a

3.

vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda hodlá využívat pracovníky,

h)

pravidla obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky podle § 62, pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky podle § 56 a pravidla přístupu na regulovaný trh splňují požadavky podle § 63,

i)

tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a předložených pravidel obchodování v obchodním systému, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v obchodním systému a pravidel přístupu do obchodního systému a plnění povinností organizátora regulovaného trhu, včetně

1.

organizačního uspořádání,

2.

kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, a

3.

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,

j)

jde-li se o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takovou působnost a oprávnění jako dozorčí rada akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,

k)

vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10,

l)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f),

1.

pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a),

2.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c) a

3.

pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. d), a

m)

jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g),

1.

pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a),

2.

pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c),

3.

pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d),

4.

je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,

5.

je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a

6.

je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.

(2)

Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.

(3)

Žádost podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 1.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(5)

Ve výrokové části povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu Česká národní banka uvede, zda je organizátor regulovaného trhu oprávněn provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém a případně, že je organizátor regulovaného trhu oprávněn poskytovat službu hlášení údajů a kterou ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat.

(6)

Organizátor regulovaného trhu trvale dodržuje požadavky podle odstavce 1.

(7)

Organizátor regulovaného trhu oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.

(8)

Pro organizátora regulovaného trhu se § 10 a 10a použijí obdobně.“.

 

193.

V § 39 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „podle jiného právního předpisu“.

 

194.

V § 39 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo organizovaného obchodního systému“.

 

195.

V § 39 odstavec 5 zní:

(5)

Žádost o registraci další podnikatelské činnosti organizátora regulovaného trhu lze podat pouze elektronicky.“.

 

196.

V § 39 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6)

Žádost podle odstavce 5 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

(7)

Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 5, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

197.

V § 39 se odstavec 10 zrušuje.

 

198.

V § 40 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

199.

V § 41 odst. 1 se slova „je povinen poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu“ nahrazují slovy „organizuje regulovaný trh s odbornou péčí“.

 

200.

V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro organizátora regulovaného trhu, který provozuje mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, se § 15 odst. 1 použije obdobně.“.

 

201.

V § 41 odst. 2 se slova „Vynaložení odborné péče především“ nahrazují slovy „Organizování regulovaného trhu s odbornou péčí zejména“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a postupuje v souladu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu“.

 

202.

V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Organizátor regulovaného trhu nesmí na evropském regulovaném trhu, který organizuje,

a)

provést pokyn účastníka tohoto trhu s využitím vlastního majetku ani

b)

obchodovat párováním pokynů na vlastní účet.“.

 

203.

§ 43 včetně nadpisu zní:

§ 43

Výbor pro jmenování

 

Organizátor regulovaného trhu, který je významný z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti svých činností, zřídí výbor pro jmenování obdobně podle § 12g.“.

 

204.

V § 44 odst. 2 větě první se za slovo „systém“ vkládají slova „nebo organizovaný obchodní systém“.

 

205.

V § 45 odst. 1 se slova „k rozdělení organizátora regulovaného trhu,“ a slova „akcionáře nebo“ zrušují.

 

206.

V § 45 odstavec 2 zní:

(2)

Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

207.

V § 45 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady nezbytné pro posouzení důsledků fúze, změny právní formy nebo převodu obchodního jmění.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

208.

V § 46 odst. 1 se slova „obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části anebo smlouvy o pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části“ nahrazují slovy „ , zastavení nebo o pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo části takového obchodního závodu, která by znamenala podstatnou změnu v činnosti organizátora regulovaného trhu,“.

 

209.

V § 46 odstavec 2 zní:

(2)

Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

210.

V § 46 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost o povolení podle odstavce 1 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu organizátora regulovaného trhu nebo jeho části.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

211.

V § 47 odstavec 1 zní:

(1)

K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k ovládnutí organizátora regulovaného trhu je nutný souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu a pro žádost o tento souhlas se § 10b až 10d použijí obdobně.“.

 

212.

V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Podrobnosti náležitostí žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

213.

V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 3 se text „120c, 123 a § 125 odst. 1 a 3“ nahrazuje textem „120c a 123“.

 

214.

V § 48 odst. 1 písm. i) bodě 4 se slovo „finančního“ nahrazuje slovem „investičního“ a text „56 odst. 8“ se nahrazuje textem „121b“.

 

215.

V § 48 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 5, který zní:

5.

nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),“.

 

216.

V § 48 odst. 1 písm. j) se za slova „regulovaném trhu“ vkládají slova „včetně zrušení pokynů“ a slova „využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem“ se nahrazují slovy „jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52)“.

 

217.

V § 48 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

l)

kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv podle § 50g odst. 1 obchodníky s cennými papíry,“.

Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena m) a n).

 

218.

V § 48 odstavec 2 zní:

(2)

Organizátor regulovaného trhu vykonává činnost řádně a obezřetně. K zajištění obezřetného výkonu činnosti organizátor regulovaného trhu zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. Pro řídicí a kontrolní systém organizátora regulovaného trhu se § 12a použije obdobně.“.

 

219.

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

§ 48a

Mechanismus k hlášení

 

Organizátor regulovaného trhu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 12i odst. 1.“.

 

220.

V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „využití vnitřní informace nebo na manipulaci s jím organizovaným regulovaným trhem“ nahrazují slovy „jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52)“.

 

221.

V § 49 odst. 1 písm. d) se za text „§ 48“ vkládá text „odst. 1“.

 

222.

V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým investičním nástrojem.“.

 

223.

V § 49 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

224.

V § 50 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Organizátor regulovaného trhu informuje Českou národní banku o obsahu smluv podle § 50g odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

225.

Za § 50 se vkládají nové § 50a až 50g, které včetně nadpisů znějí:

§ 50a

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby na jím organizovaném trhu byly zavedeny účinné systémy, postupy a opatření, jimiž se zajistí, že jeho systémy pro obchodování

a)

jsou odolné,

b)

mají dostatečnou kapacitu na to, aby mohly zpracovat velké objemy pokynů a zpráv,

c)

mohou zajistit řádné obchodování za velmi nepříznivých tržních podmínek,

d)

jsou plně testovány, aby se zajistilo, že podmínky podle písmen a) až c) jsou splněny, a

e)

podléhají účinným opatřením k zajištění řádného a plynulého obchodování pro případ, že dojde k jejich selhání.

(2)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby na jím organizovaném trhu byly zavedeny účinné systémy, postupy a opatření pro zamítnutí pokynů, které přesahují předem určené prahové hodnoty pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybné.

(3)

Organizátor regulovaného trhu na žádost zpřístupní České národní bance údaje týkající se evidence pokynů nebo jí k této evidenci umožní přístup, aby mohla obchodování sledovat.

 

§ 50b

Pozastavení a omezení obchodování na regulovaném trhu

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby byl schopen na jím organizovaném trhu dočasně pozastavit nebo omezit obchodování, dojde-li na tomto nebo souvisejícím trhu během krátké doby k výraznému pohybu cen investičního nástroje, a aby byl schopen v případech zvláštního zřetele hodných provést nebo vynutit si i zrušení, změnu nebo opravu konkrétního obchodu.

(2)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby parametry pozastavení nebo omezení obchodování podle odstavce 1 byly nastaveny způsobem, který

a)

zohlední

1.

likviditu různých kategorií a podkategorií aktiv,

2.

povahu tržního modelu tohoto trhu a

3.

typy účastníků tohoto trhu a

b)

je dostatečný k tomu, aby nedošlo k výraznému narušení řádného obchodování.

(3)

Organizátor regulovaného trhu oznámí vhodným způsobem České národní bance parametry pozastavení nebo omezení obchodování podle odstavce 1 a jejich podstatnou změnu.

(4)

Organizátor regulovaného trhu, který je pro konkrétní investiční nástroj významný z hlediska likvidity, zavede, udržuje a uplatňuje pro účely pozastavení nebo omezení obchodování podle odstavce 1 vhodné systémy a postupy k zajištění toho, aby včas vyrozuměl Českou národní banku tak, aby mohla Česká národní banka

a)

koordinovat další postup na celém trhu a

b)

určit, zda je vhodné zastavit obchodování v jiných obchodních systémech, na nichž je daný investiční nástroj obchodován, dokud se na původním trhu obchodování neobnoví.

 

§ 50c

Algoritmické systémy obchodování

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby na jím organizovaném trhu byly zavedeny účinné systémy, postupy a opatření s cílem zajistit, aby algoritmické systémy obchodování nemohly vytvořit podmínky obchodování narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek, a vypořádat se s jakýmikoli podmínkami obchodování narušujícími řádné fungování trhu, které vycházejí z takovýchto algoritmických obchodních systémů, včetně systémů omezujících poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody, které do systému může zanést účastník, aby se zpomalil tok pokynů v případě, že existuje riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, a aby se omezil a prosadil minimální krok kotace, který lze na trhu provést.

(2)

Organizátor regulovaného trhu zajistí vytvoření podmínek pro účastníky regulovaného trhu pro náležité testování algoritmů podle § 63a.

(3)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby jeho pravidla pro služby společného umístění infrastruktury byla transparentní, spravedlivá a nediskriminační.

(4)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby byl schopen na základě označování účastníky rozlišit pokyny vytvářené algoritmickým obchodováním, různé algoritmy používané pro vytváření pokynů a osoby, které tyto pokyny vydávají. Tyto informace musí na požádání poskytnout České národní bance.

 

§ 50d

Přímý elektronický přístup

 

Organizátor regulovaného trhu, který účastníkům umožňuje přímý elektronický přístup,

a)

zavede na jím organizovaném trhu účinné systémy, postupy a opatření s cílem zajistit, aby tuto službu mohli poskytovat pouze účastníci, kteří jsou evropským obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

b)

zajistí, aby byla stanovena a uplatňována přiměřená kritéria vhodnosti účastníků, kterým lze takový přístup poskytnout, a že si účastník zachová odpovědnost za pokyny a obchody provedené s využitím této služby,

c)

zavede vhodné standardy kontrol rizik a prahových hodnot pro obchodování prostřednictvím takového přístupu,

d)

je schopen rozlišit pokyny nebo obchody prováděné osobou pomocí přímého elektronického přístupu od jiných pokynů nebo obchodů prováděných účastníkem a v případě potřeby je schopen tyto pokyny nebo obchody zastavit a

e)

zavede opatření k pozastavení nebo ukončení poskytování přímého elektronického přístupu účastníkem zákazníkovi, pokud nejsou dodržena kritéria podle písmen a) až d).

 

§ 50e

Úplaty

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu zajistí, aby struktura jeho úplat, včetně úplat za provedení, vedlejších úplat a případných slev byla transparentní, spravedlivá a nediskriminační a nepodněcovala k zadávání, změně nebo rušení pokynů nebo provádění obchodů způsobem, který přispívá ke vzniku obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu nebo ke zneužívání trhu. Slevy by měly být spojeny s povinností tvorby trhu k jednotlivým akciím nebo košům akcií.

(2)

Organizátor regulovaného trhu může upravit úplaty za zrušené pokyny v závislosti na době, po kterou byl pokyn zachován, a upravit je odlišně pro různé investiční nástroje.

 

§ 50f

Kroky kotace

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu přijme režimy kroků kotace pro obchodované akcie, depozitní poukázky, cenné papíry vydávané fondy ETF, certifikáty, jiné podobné investiční nástroje a jiné investiční nástroje uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se provádí čl. 49 směrnice 2014/65/EU.

(2)

Režimy kroků kotace podle odstavce 1 musí vhodným způsobem upravovat kroky kotace pro jednotlivé investiční nástroje. Musí být nastaveny tak, aby odrážely profil likvidity daného investičního nástroje na různých trzích a průměrné rozpětí mezi nabídkou a poptávkou s ohledem na to, že je žádoucí umožnit přiměřeně stabilní ceny bez zbytečného omezení dalšího zužování rozpětí.

(3)

V tomto zákoně se rozumí

a)

certifikátem certifikát podle čl. 2 odst. 1 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014,

b)

fondem ETF investiční fond nebo zahraniční investiční fond, je-li alespoň jeden druh jím vydávaných cenných papírů kolektivního investování obchodován průběžně během obchodního dne v alespoň jednom obchodním systému a s alespoň jedním tvůrcem trhu, který zajišťuje, aby se cena těchto cenných papírů v tomto obchodním systému významně nelišila od jejich aktuální hodnoty.

 

§ 50g

 

(1)

Obchodník s cennými papíry, který na regulovaném trhu provozuje strategii tvorby trhu, musí mít písemnou smlouvu s organizátorem regulovaného trhu.

(2)

Organizátor regulovaného trhu zavede, udržuje a uplatňuje postupy zajišťující, že uzavře s dostatečným počtem evropských obchodníků s cennými papíry smlouvy, které budou obsahovat povinnost, aby evropský obchodník s cennými papíry poskytoval závazné kotace odpovídající tržním podmínkám, a tak pravidelně a předvídatelně zajišťoval likviditu trhu. Organizátor regulovaného trhu plní tento požadavek přiměřeně povaze a rozsahu obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu.

(3)

Smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat alespoň

a)

povinnosti evropského obchodníka s cennými papíry vztahující se k poskytování likvidity a případné další povinnosti vyplývající ze smlouvy podle odstavce 2 a

b)

odměnu ve formě slevy nebo v jiné podobě, kterou organizátor regulovaného trhu poskytuje evropskému obchodníkovi s cennými papíry za poskytování likvidity a případná další práva vyplývající ze smlouvy podle odstavce 2.“.

 

226.

V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tím nejsou dotčena ustanovení hlav III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.“.

 

227.

Na konci § 52 se doplňuje věta „Tím nejsou dotčena ustanovení hlav III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.“.

 

228.

V § 55 odst. 2 se slova „regulovaný trh“ nahrazují slovy „trh s investičními nástroji obdobný regulovanému trhu, který je“.

 

229.

V § 55 odst. 3 se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

 

230.

V § 56 odst. 2 se slova „za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10)“ včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

 

231.

V § 56 odst. 3 se slova „za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10a)“ včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušují.

 

232.

V § 56 odst. 4 se text „k)“ nahrazuje textem „l)“ a slova „za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů10b)“ včetně poznámky pod čarou č. 10b se zrušují.

 

233.

Poznámky pod čarou č. 10c a 10d se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

234.

V nadpisu § 59 se slova „vydaných fondem“ zrušují.

 

235.

V § 59 odst. 1 se slova „vydaný fondem“ zrušují.

 

236.

V § 59 odst. 2 se slova „vydaného fondem“ zrušují.

 

237.

Nadpis § 61 se nahrazuje nadpisem „Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování“.

 

238.

V § 61 odst. 1 se slova „Organizátor regulovaného trhu pozastaví“ nahrazují slovy „Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, pozastaví organizátor regulovaného trhu“ a slova „a pokud to závažně neohrozí zájmy investorů nebo řádné fungování trhu“ se zrušují.

 

239.

V § 61 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Organizátor regulovaného trhu, který rozhodl podle odstavce 1, postupuje podle odstavce 1 také ve vztahu k derivátům podle § 3 odst. 1 písm. d) až k), jejichž hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji, kterého se týká rozhodnutí podle odstavce 1, je-li to nezbytné k dosažení účelu rozhodnutí podle odstavce 1. Organizátor regulovaného trhu postupuje ve vztahu k derivátům obdobně také tehdy, je-li obnoveno obchodování s investičním nástrojem, s nímž bylo obchodování na regulovaném trhu pozastaveno.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

240.

V § 61 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“ a věta druhá se nahrazuje větou „Stejně organizátor regulovaného trhu postupuje, pokud obnoví obchodování s investičním nástrojem, jehož obchodování bylo pozastaveno podle odstavce 1 nebo 2.“.

 

241.

V části páté hlavě II dílu 1 se za § 63 vkládá nový § 63a, který zní:

§ 63a

 

Účastníci regulovaného trhu mají povinnost provádět náležité testování algoritmů s cílem zajistit, aby algoritmické systémy obchodování nemohly vytvořit obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek.“.

 

242.

V části páté hlavě II se díl 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10e, 10f, 10g a 10h zrušuje.

 

243.

V § 69 odst. 1 se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo obdobnou zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb nebo organizování evropských regulovaných trhů“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo s obdobným ustanovením práva jiného členského státu Evropské unie“.

 

244.

V § 69 odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému zavede, udržuje a uplatňuje

a)

transparentní pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů,

b)

technická a organizační opatření zajišťující provozování organizovaného obchodního systému, včetně opatření pro případ narušení tohoto systému,

c)

transparentní pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, která

1.

stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému,

2.

mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,

d)

transparentní pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému, která stanoví objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup, a tato pravidla uveřejňuje na svých internetových stránkách; pro přístup do organizovaného obchodního systému se § 63 odst. 4 a 6 použijí obdobně,

e)

technická a organizační opatření k odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost mnohostranného obchodního systému nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy mnohostranného obchodního systému, provozovatele mnohostranného obchodního systému nebo jeho společníků a řádným fungováním mnohostranného obchodního systému,

f)

opatření a postupy k řízení rizik a odhalování a zmírnění rizik, kterým je mnohostranný obchodní systém vystaven, a

g)

technická a organizační opatření k zajištění včasného dokončení obchodů v mnohostranném obchodním systému.

(3)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen mít k dispozici dostatečné finanční zdroje, které umožní řádné fungování mnohostranného obchodního systému, s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných v tomto mnohostranném obchodním systému a s ohledem na rozsah a stupeň rizik, kterým je tento systém vystaven.

(4)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému zajistí, aby tento systém měl alespoň 3 aktivní účastníky, kteří vstupují do smluvních vztahů s ostatními účastníky a podílejí se na tvorbě cen v tomto systému.“.

 

245.

V § 69 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Investiční cenný papír může být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta pouze tehdy, pokud je již přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu.“.

 

246.

V § 69 odst. 9 se věta druhá zrušuje.

 

247.

V § 69 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému poskytne České národní bance na žádost

a)

popis fungování tohoto mnohostranného obchodního systému,

b)

popis veškerých vazeb na obchodní systém nebo systematického internalizátora ve vlastnictví tohoto provozovatele, včetně popisu přímého nebo nepřímého podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, a

c)

seznam účastníků tohoto mnohostranného obchodního systému.“.

 

248.

V § 70 odst. 1 se slova „zajistit řádné“ nahrazují slovy „přijmout nezbytná opatření umožňující efektivní“.

 

249.

V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „písm. a) a zda nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52)“.

 

250.

V § 71 odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje textem „2 písm. c)“.

 

251.

V § 71 odst. 2 se slova „využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem“ nahrazují slovy „jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52)“.

 

252.

V § 71 odst. 3 písm. b) se slova „využití vnitřní informace nebo na manipulaci s trhem“ nahrazují slovy „jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52)“.

 

253.

V § 71 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým investičním nástrojem.“.

 

254.

V § 71 odst. 5 se slova „Formu a způsob informování České národní banky podle odstavce 3 a lhůty, obsah“ nahrazují slovy „Podrobnosti, lhůty“.

 

255.

§ 72 zní:

§ 72

 

Provozovatel mnohostranného obchodního systému nesmí v mnohostranném obchodním systému, který provozuje,

a)

provést pokyn účastníka tohoto systému s využitím vlastního majetku a

b)

obchodovat párováním pokynů na vlastní účet.“.

 

256.

V části páté hlavě III se za § 73 vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní:

§ 73a

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování

 

Pro pozastavení obchodování s investičním nástrojem, obnovení obchodování s investičním nástrojem a vyloučení investičního nástroje z obchodování v mnohostranném obchodním systému se § 61 použije obdobně.“.

 

257.

V části páté se za hlavu III vkládají nové hlavy IV až VI, které včetně nadpisů znějí:

Hlava IV

Trh malých a středních podniků

 

§ 73b

 

(1)

Trhem malých a středních podniků je mnohostranný obchodní systém zapsaný v seznamu trhů malých a středních podniků vedeném Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie. Trhy malých a středních podniků jsou zapsány rovněž v seznamu trhů malých a středních podniků vedeném Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Označení „trh malých a středních podniků“ anebo srovnatelné nebo zaměnitelné označení smí být použito jen ve vztahu k trhu malých a středních podniků.

(2)

Česká národní banka zapíše mnohostranný obchodní systém do seznamu trhů malých a středních podniků na žádost provozovatele tohoto systému, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

tento provozovatel systému má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice,

b)

alespoň polovina emitentů, jimiž vydávané investiční nástroje jsou přijaty k obchodování v tomto systému, jsou malé a střední podniky,

c)

jsou stanovena vhodná kritéria pro počáteční a průběžné přijetí investičních nástrojů vydávaných emitenty podle písmene b) k obchodování v tomto systému,

d)

při počátečním přijetí investičních nástrojů k obchodování v tomto systému je k dispozici dostatek uveřejněných informací, které investorům umožní učinit si informovaný úsudek o tom, zda do těchto investičních nástrojů investovat, a to v podobě buď

1.

prospektu, je-li nutno jej vyhotovit pro veřejnou nabídku činěnou v souvislosti s počátečním přijetím investičního nástroje k obchodování v tomto systému, nebo

2.

řádného přijímacího dokumentu,

e)

emitenti podle písmene b), nebo osoby jednající jejich jménem, pravidelně hlásí přiměřené finanční údaje, zejména auditorem ověřené výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy,

f)

emitenti podle čl. 3 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 uvedení v písmeni b), osoby s řídící pravomocí těchto emitentů podle čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 a osoby úzce propojené s těmito emitenty podle čl. 3 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 dodržují požadavky podle tohoto nařízení,

g)

informace týkající se emitentů podle písmene b), které mají být povinně uveřejňovány, jsou ukládány a veřejně šířeny, a

h)

provozovatel tohoto systému má zavedeny, udržovány a uplatňovány účinné systémy a kontroly za účelem zabránění a odhalení zneužívání trhu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014.

(3)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému, který je zapsaný v seznamu trhů malých a středních podniků vedeném Českou národní bankou, trvale dodržuje podmínky podle odstavce 2.

(4)

Malým a středním podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí takový emitent, který má na základě kotací na konci roku za předchozí 3 kalendářní roky průměrnou tržní kapitalizaci nižší než 200 000 000 EUR.

 

§ 73c

 

(1)

Součástí řídicího a kontrolního systému provozovatele mnohostranného obchodního systému, který je zapsaný v seznamu trhů malých a středních podniků, jsou i účinné předpisy, systémy a postupy, které zajišťují splnění předpokladů podle § 73b odst. 2 s tím, že podmínka podle § 73b odst. 2 písm. b) musí být splněna v každém kalendářním roce.

(2)

Je-li investiční nástroj emitenta přijat k obchodování na jednom trhu malých a středních podniků, může být obchodován na jiném trhu malých a středních podniků pouze tehdy, byl-li o tom emitent informován a nevyslovil-li s tím nesouhlas. V takovém případě se na emitenta nevztahují požadavky tohoto jiného trhu malých a středních podniků, které se na něj nevztahují na původním trhu malých a středních podniků.

(3)

Česká národní banka vymaže mnohostranný obchodní systém ze seznamu trhů malých a středních podniků, který vede, jestliže

a)

o to provozovatel tohoto systému požádá, nebo

b)

nejsou splněny požadavky podle § 73b odst. 2 nebo 3 nebo odstavce 1.

 

Hlava V

Organizovaný obchodní systém

 

Díl 1

Základní ustanovení

 

§ 73d

 

(1)

Organizovaným obchodním systémem je trh s investičními nástroji,

a)

který není evropským regulovaným trhem ani mnohostranným obchodním systémem,

b)

na kterém se obchoduje pouze s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise skleníkových plynů a deriváty, a

c)

který je provozován v souladu s tímto zákonem nebo s obdobnými ustanoveními práva jiného členského státu Evropské unie.

(2)

Provozovat organizovaný obchodní systém může jen osoba, která má povolení České národní banky nebo orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k provozování organizovaného obchodního systému.

(3)

Provozovatel organizovaného obchodního systému nesmí provádět pokyny zákazníků v organizovaném obchodním systému na vlastní účet nebo na účet osob, které jsou součástí téže skupiny nebo právnické osoby jako tento provozovatel.

(4)

Pokud k tomu dal zákazník souhlas, provozovatel organizovaného obchodního systému může být zapojen do obchodování párováním pokynů na vlastní účet s

a)

dluhopisy,

b)

strukturovanými finančními produkty,

c)

povolenkami na emise skleníkových plynů nebo

d)

deriváty, s výjimkou derivátů, u nichž byla stanovena povinnost clearingu podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.

(5)

Provozovatel organizovaného obchodního systému přijme opatření, která zajistí, aby při obchodování párováním pokynů na vlastní účet podle odstavce 4 dodržoval požadavky stanovené v § 2 odst. 1 písm. w).

(6)

Provozovatel organizovaného obchodního systému může obchodovat na vlastní účet jinak než obchodováním párováním pokynů na vlastní účet podle odstavce 4 pouze při obchodování s veřejnoprávními dluhovými nástroji, u nichž neexistuje likvidní trh.

(7)

V tomto zákoně se rozumí

a)

likvidním trhem trh pro investiční nástroj nebo pro druh investičního nástroje, na kterém jsou průběžně připravení a ochotní kupující a prodávající s přihlédnutím ke specifické struktuře trhu konkrétního investičního nástroje nebo konkrétního druhu investičního nástroje podle těchto kritérií:

1.

průměrná frekvence a objem obchodů v rozmezí tržních podmínek, s ohledem na povahu a životní cyklus produktů v rámci daného druhu investičního nástroje,

2.

počet a typ účastníků trhu, včetně poměru účastníků trhu k obchodovaným nástrojům v rámci daného produktu,

3.

průměrná velikost rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou, je-li k dispozici,

b)

veřejnoprávním dluhovým nástrojem dluhový nástroj, jehož emitentem je

1.

Evropská unie,

2.

členský stát Evropské unie, včetně ministerstva, vládní organizace nebo účelově založené společnosti tohoto členského státu,

3.

v případě federativního nebo spolkového členského státu Evropské unie člen federace nebo spolkového státu,

4.

účelově založená společnost pro několik členských států Evropské unie,

5.

mezinárodní finanční instituce zřízená 2 nebo více členskými státy Evropské unie, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy, například Evropský stabilizační mechanismus, nebo

6.

Evropská investiční banka.

 

§ 73e

 

(1)

Tvůrcem trhu v organizovaném obchodním systému může být evropský obchodník s cennými papíry, který

a)

je odlišný od tohoto provozovatele organizovaného obchodního systému a

b)

nemá úzké propojení s tímto provozovatelem organizovaného obchodního systému.

(2)

Provozovatel organizovaného obchodního systému nesmí provádět systematickou internalizaci investičního nástroje, který je v tomto systému obchodován.

(3)

Provozovatel organizovaného obchodního systému zajistí, aby organizovaný obchodní systém nebyl propojen

a)

se systematickým internalizátorem takovým způsobem, který by umožňoval vzájemné působení pokynů v tomto systému a pokynů nebo kotací v takovém internalizátorovi, a

b)

s jiným organizovaným obchodním systémem takovým způsobem, který by umožňoval vzájemné působení pokynů v těchto systémech.

(4)

Provozovatel organizovaného obchodního systému poskytne České národní bance na žádost

a)

popis fungování tohoto organizovaného obchodního systému,

b)

popis veškerých vazeb na obchodní systémy nebo systematické internalizátory ve vlastnictví tohoto provozovatele, včetně popisu přímého nebo nepřímého podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, a

c)

seznam účastníků tohoto organizovaného obchodního systému.

(5)

Provozovatel organizovaného obchodního systému se sídlem v České republice oznámí České národní bance, ve kterém členském státě Evropské unie má v úmyslu zavést technická a organizační opatření, která umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie přístup do tohoto organizovaného obchodního systému. Česká národní banka oznámí na žádost orgánu dohledu tohoto členského státu Evropské unie údaje o účastnících tohoto organizovaného obchodního systému se sídlem nebo bydlištěm v tomto členském státě Evropské unie.

(6)

Provozovatel organizovaného obchodního systému se sídlem v jiném členském státě Evropské unie může v České republice zavést technická a organizační opatření, která umožní osobám se sídlem nebo bydlištěm v České republice přístup do tohoto organizovaného obchodního systému. Česká národní banka může požádat orgán dohledu nad provozovatelem organizovaného obchodního systému o údaje o účastnících tohoto organizovaného obchodního systému se sídlem nebo bydlištěm v České republice.

 

§ 73f

Organizační požadavky

 

(1)

Provozovatel organizovaného obchodního systému zavede, udržuje a uplatňuje

a)

transparentní pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů,

b)

technická a organizační opatření zajišťující provozování organizovaného obchodního systému, včetně opatření pro případ narušení tohoto systému,

c)

transparentní pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému, která

1.

stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému, a

2.

mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v tomto systému bez souhlasu emitenta, a

d)

transparentní pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému, která stanoví objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup, a tato pravidla uveřejňuje na svých internetových stránkách; pro přístup do organizovaného obchodního systému se § 63 odst. 4 a 6 použijí obdobně.

(2)

Provozovatel organizovaného obchodního systému zajistí, aby jím provozovaný organizovaný obchodní systém měl alespoň 3 aktivní účastníky, kteří vstupují do smluvních vztahů s ostatními účastníky a podílejí se tak na tvorbě cen v tomto systému.

(3)

Provozovatel organizovaného obchodního systému je povinen zajistit účastníkům jím provozovaného organizovaného obchodního systému přístup k veřejně dostupným údajům o investičních nástrojích přijatých k obchodování v tomto systému.

(4)

Provozovatel organizovaného obchodního systému zavede, udržuje a uplatňuje

a)

opatření pro soustavné sledování, zda

1.

účastníci jím provozovaného organizovaného obchodního systému dodržují pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému upravená v odstavci 1 písm. a) a

2.

nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),

b)

opatření pro soustavné sledování, zda investiční nástroje přijaté k obchodování v jím provozovaném organizovaném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému upravená v odstavci 1 písm. c), a

c)

technická a organizační opatření k odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost jím provozovaného organizovaného obchodního systému nebo na účastníky tohoto systému, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizovaného obchodního systému, provozovatele organizovaného obchodního systému nebo jeho společníků a řádným fungováním organizovaného obchodního systému.

(5)

Provozovatel organizovaného obchodního systému neprodleně oznámí České národní bance

a)

významné porušení pravidel obchodování v jím provozovaném organizovaném obchodním systému nebo mimořádnou situaci na trhu,

b)

důvodné podezření na jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zneužívání trhu52),

c)

důvodné podezření na porušení tohoto zákona nebo právních předpisů jej provádějících osobou oprávněnou uzavírat obchody v jím provozovaném organizovaném obchodním systému,

d)

narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým investičním nástrojem.

(6)

Provozovatel organizovaného obchodního systému zasílá České národní bance rovněž další informace o účastnících, podmínkách, průběhu a výsledcích obchodování na jím organizovaném trhu, investičních nástrojích přijatých k obchodování na jím organizovaném trhu a jejich emitentech a o poskytnutých službách, které jsou potřebné pro výkon dohledu.

(7)

Lhůty, podrobnosti, formu a způsob zasílání informací podle odstavce 6 stanoví prováděcí právní předpis.

 

Díl 2

Obchodování v organizovaném obchodním systému

 

§ 73g

 

(1)

Pokyny se v organizovaném obchodním systému provádí podle vlastní úvahy jeho provozovatele.

(2)

Vlastní úvahou se provozovatel organizovaného obchodního systému řídí pouze při rozhodování o

a)

umístění nebo zpětvzetí pokynu v tomto systému, nebo

b)

tom, že nespáruje konkrétní pokyn zákazníka s jiným pokynem dostupným v jeho systémech pro obchodování v určitém okamžiku, je-li to v souladu s konkrétními příkazy obdrženými od zákazníka a s povinnostmi provozovatele podle § 15l až 15n a 15r.

(3)

V systému pro obchodování, v němž se vzájemně setkávají pokyny zákazníků, může provozovatel organizovaného obchodního systému rozhodnout, zda a kdy spáruje 2 nebo více pokynů v daném systému a v jakém objemu je chce spárovat.

(4)

Provozovatel organizovaného obchodního systému v souladu s § 73d odst. 2 až 5 a s § 73e odst. 1 až 3 může usnadnit jednání mezi účastníky jím provozovaného obchodního systému s cílem sloučit 2 nebo více potenciálně slučitelné obchodní zájmy do jednoho obchodu; tím není dotčeno ustanovení § 73d odst. 6.

(5)

Odstavci 1 až 4 nejsou dotčeny § 15l až 15n, § 15r, 17b, 69, 70, 73f, § 73g odst. 6 a § 73i.

(6)

Investiční nástroj přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu může být přijat k obchodování v organizovaném obchodním systému bez souhlasu emitenta. Investiční cenný papír může být přijat k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta, pouze pokud je již přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu. Emitent takového investičního nástroje není povinen plnit vůči tomuto organizovanému obchodnímu systému informační povinnosti.

 

§ 73h

Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování

 

Pro pozastavení obchodování s investičním nástrojem, obnovení obchodování s investičním nástrojem a vyloučení investičního nástroje z obchodování v organizovaném obchodním systému se § 61 použije obdobně.

 

§ 73i

Přístup k vypořádacím systémům

 

Provozovatel organizovaného obchodního systému

a)

přijme nezbytná opatření umožňující efektivní vypořádání obchodů uzavřených v jím provozovaném organizovaném obchodním systému a

b)

informuje účastníky jím provozovaného organizovaného obchodního systému o svých a o jejich právech a povinnostech při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v tomto systému.

 

Hlava VI

Společná ustanovení

 

§ 73j

Obchodní hodiny

 

Obchodní systémy a jejich účastníci synchronizují obchodní hodiny, které používají k zaznamenávání data a času každé události, která musí být nahlášena.

 

§ 73k

Limity pozic u komoditních derivátů

 

Účastník obchodního systému alespoň jednou denně podává zprávu provozovateli tohoto obchodního systému s podrobnými údaji o svých pozicích podle § 134a odst. 1 držených prostřednictvím smluv obchodovaných v tomto obchodním systému, jakož i o pozicích svých zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka.

 

§ 73l

Uveřejňování informací o kvalitě provádění obchodů

 

(1)

Provozovatel převodního místa, který má sídlo v České republice, bezplatně uveřejní alespoň jednou ročně informace o kvalitě provádění obchodů s investičními nástroji na tomto převodním místě.

(2)

Provozovatel obchodního systému a systematický internalizátor dodržuje povinnost podle odstavce 1 zejména ve vztahu k investičním nástrojům, na které se vztahuje povinnost jejich obchodování podle čl. 23 a čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(3)

Informace podle odstavce 1 obsahují ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům podrobnosti alespoň o

a)

ceně,

b)

nákladech,

c)

rychlosti a

d)

pravděpodobnosti provedení obchodu.“.

 

258.

Za část pátou se vkládá část šestá, která včetně nadpisu zní:

ČÁST ŠESTÁ

POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

 

§ 74

Služby hlášení údajů

 

(1)

Službami hlášení údajů jsou

a)

provozování schváleného systému pro uveřejňování informací,

b)

provozování poskytovatele konsolidovaných obchodních informací a

c)

provozování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů.

(2)

Poskytovatelem služeb hlášení údajů je

a)

schválený systém pro uveřejňování informací,

b)

poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nebo

c)

schválený mechanismus pro hlášení obchodů.

(3)

Schváleným systémem pro uveřejňování informací je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby zveřejňování zpráv o obchodech za evropského obchodníka s cennými papíry podle čl. 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(4)

Poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby spočívající ve shromažďování zpráv o obchodech s investičními nástroji uvedenými v čl. 6, 7, 10, 12, 13, 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 od regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů, organizovaných obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací, a v jejich konsolidaci do nepřetržitého elektronického datového toku, který poskytuje údaje o cenách a objemech ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům.

(5)

Schváleným mechanismem pro hlášení obchodů je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby hlášení podrobností o obchodech za evropské obchodníky s cennými papíry orgánům dohledu nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

 

§ 75

Požadavky na poskytovatele služeb hlášení údajů

 

(1)

Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů na žádost obchodní společnosti nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a)

sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,

b)

tato společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,

c)

plán obchodní činnosti této společnosti vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti,

d)

tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost poskytovatele služeb hlášení údajů, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon své činnosti umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností poskytovatele služeb hlášení údajů, zejména v oblasti odborné péče a pravidel řádného a obezřetného poskytování služeb hlášení údajů, včetně

1.

organizačního uspořádání a

2.

zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost poskytovatele služeb hlášení údajů, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a

e)

vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10.

(2)

Obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu provozující obchodní systém může být poskytovatelem služeb hlášení údajů, požádá-li Českou národní banku o změnu rozsahu svého povolení a prokáže-li splnění podmínek uvedených odstavci 1.

(3)

Žádost o udělení povolení k činnosti podle odstavce 1 a žádost o změnu rozsahu povolení podle odstavce 2 lze podat pouze elektronicky.

(4)

Česká národní banka vydá rozhodnutí o povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů do 6 měsíců ode dne doručení žádosti, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.

(5)

V rozhodnutí o udělení povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů Česká národní banka uvede, které ze služeb hlášení údajů je poskytovatel služeb hlášení údajů oprávněn poskytovat.

(6)

Povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů udělené Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie opravňuje poskytovatele služeb hlášení údajů k poskytování těchto služeb ve všech členských státech Evropské unie.

 

§ 76

Poskytování služeb hlášení údajů

 

(1)

Poskytovatel služeb hlášení údajů trvale dodržuje požadavky podle § 75 odst. 1. Poskytovatel služeb hlášení údajů oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.

(2)

Poskytovatel služeb hlášení údajů poskytuje služby hlášení údajů s odbornou péčí. Poskytování služeb hlášení údajů s odbornou péčí zejména znamená, že poskytovatel služeb hlášení údajů jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu osob, kterým poskytuje své služby, zejména plní povinnosti stanovené pro poskytování služeb hlášení údajů tímto zákonem.

(3)

Poskytovatel služeb hlášení údajů vykonává činnost řádně a obezřetně. K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti poskytovatel služeb hlášení údajů zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. Řídicí a kontrolní systém musí být účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností poskytovatele služeb hlášení údajů v jeho celku i částech.

(4)

Poskytovatel služeb hlášení údajů je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i částech a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.

(5)

Pro poskytovatele služeb hlášení údajů se § 10 a 10a použijí obdobně.

 

§ 77

Informační povinnosti poskytovatele služeb hlášení údajů

 

(1)

Poskytovatel služeb hlášení údajů nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období předloží České národní bance a uveřejní na svých internetových stránkách svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem.

(2)

Poskytovatel služeb hlášení údajů zasílá České národní bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu, zejména o své finanční situaci, o výsledcích svého hospodaření a o druzích a rozsahu poskytnutých služeb.

(3)

Prováděcí právní předpis stanoví lhůty pro zasílání informací a podkladů a podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání.

 

§ 78

Mechanismus k hlášení

 

Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 12i odst. 1.

 

§ 79

Schválený systém pro uveřejňování informací

 

(1)

Součástí řídicího a kontrolního systému schváleného systému pro uveřejňování informací jsou

a)

systém vnitřní a vnější komunikace zajišťující zejména

1.

účinnou kontrolu obchodních zpráv z hlediska jejich úplnosti,

2.

identifikaci zřejmých chyb a chybějících údajů a

3.

vyžádání si zaslání opravených zpráv,

b)

postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto systémem organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry,

1.

postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento systém shromáždil, a

2.

postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

c)

postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto systému na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité uveřejňování informací,

d)

kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1.

postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací,

2.

postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

3.

postupy pro zamezení úniku informací před jejich uveřejněním a

e)

postupy zajišťující uveřejňování informací o obchodech podle čl. 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014

1.

co nejdříve za přiměřených obchodních podmínek,

2.

bezplatně za 15 minut od doby, kdy byly tímto systémem uveřejněny podle bodu 1,

3.

způsobem, který k nim zajistí rychlý a nediskriminační přístup, a

4.

ve formátu, který je umožní konsolidovat s dalšími daty z jiných zdrojů.

(2)

Informace o obchodech podle odstavce 1 písm. e) obsahují alespoň

a)

označení dotčeného investičního nástroje,

b)

cenu, za niž byl obchod uzavřen,

c)

objem obchodu,

d)

čas uzavření obchodu,

e)

čas hlášení obchodu,

f)

cenovou notaci obchodu,

g)

kód

1.

obchodního systému, kde byl obchod uzavřen,

2.

„SI“, byl-li obchod uzavřen prostřednictvím systematického internalizátora, nebo

3.

„OTC“ v ostatních případech a

h)

případně údaj o tom, že obchod podléhal zvláštním podmínkám.

 

§ 80

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

 

(1)

Součástí řídicího a kontrolního systému poskytovatele konsolidovaných obchodních informací jsou

a)

postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto systémem organizátor regulovaného trhu nebo schválený systém pro uveřejňování informací,

1.

postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento poskytovatel shromáždil, a

2.

postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

b)

postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto poskytovatele na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité poskytování konsolidovaných obchodních informací,

c)

kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1.

postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací a

2.

postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

d)

postupy zajišťující shromažďování a konsolidování informací o obchodech uveřejněných podle čl. 6, 10, 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 v souvislý tok elektronických dat a jejich uveřejňování

1.

co nejdříve za přiměřených obchodních podmínek,

2.

bezplatně za 15 minut od doby, kdy byly tímto poskytovatelem uveřejněny podle bodu 1,

3.

způsobem, který k nim zajistí rychlý a nediskriminační přístup, a

4.

ve formátu, který je pro uživatele snadno přístupný a použitelný.

(2)

Informace o obchodech podle odstavce 1 písm. d) obsahují alespoň

a)

označení nebo jinou identifikaci dotčeného investičního nástroje,

b)

cenu, za niž byl obchod uzavřen,

c)

objem obchodu,

d)

čas uzavření obchodu,

e)

čas hlášení obchodu,

f)

cenovou notaci obchodu,

g)

kód

1.

obchodního systému, kde byl obchod uzavřen,

2.

„SI“, byl-li obchod uzavřen prostřednictvím systematického internalizátora, nebo

3.

„OTC“ v ostatních případech,

h)

případně údaj o tom, že obchod podléhal zvláštním podmínkám,

i)

jde-li o informace podle čl. 6 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a, připadá-li to v úvahu,

1.

informaci o tom, že pokyn k uzavření obchodu byl zadán na základě počítačového algoritmu, a

2.

informaci o tom, že povinnost uveřejnit informace před uzavřením obchodu podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení podléhala některé z výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto nařízení.

(3)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací konsoliduje informace o obchodech podle odstavce 1 písm. d) od všech obchodních systémů a od všech schválených systémů pro uveřejňování informací provozovaných v členských státech Evropské unie.

 

§ 81

Schválený mechanismus pro hlášení obchodů

 

Součástí řídicího a kontrolního systému schváleného mechanismu pro hlášení obchodů jsou

a)

systém vnitřní a vnější komunikace zajišťující zejména

1.

účinnou kontrolu hlášení o obchodech z hlediska jejich úplnosti,

2.

identifikaci zřejmých chyb a chybějících údajů způsobených evropským obchodníkem s cennými papíry,

3.

upozornění evropského obchodníka s cennými papíry na zřejmé chyby a chybějící údaje,

4.

vyžádání si zaslání opravených hlášení a

5.

identifikaci chyb a chybějících údajů způsobených tímto schváleným mechanismem pro hlášení obchodů a opravu a předání správných a úplných zpráv o obchodech,

b)

postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto mechanismem organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry,

1.

postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento mechanismus shromáždil, a

2.

postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

c)

postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto systému na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité předávání hlášení o obchodech,

d)

kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1.

postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací,

2.

postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

3.

postupy pro zamezení úniku informací, a

e)

postupy zajišťující, že hlášení o obchodech podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 jsou předkládána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce pracovní doby pracovního dne následujícího po dni, kdy byl obchod uzavřen.“.

 

259.

V § 82 odst. 1 písm. c) se slovo „ústředí“ nahrazuje slovy „skutečné sídlo“.

 

260.

V § 90 odst. 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí zejména znamená, že provozovatel tohoto systému jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků jím provozovaného vypořádacího systému, zejména plní povinnosti stanovené pro provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání tímto zákonem a postupuje v souladu s pravidly systému.“.

 

261.

V § 90a odst. 1 písmeno k) zní:

k)

pokud jsou členové jeho vedoucího orgánu důvěryhodní,“.

 

262.

V § 90a odst. 1 písm. l) se slova „jehož vedoucí osoby, které“ nahrazují slovy „pokud jsou členové jeho vedoucího orgánu, kteří“ a slova „jsou odborně způsobilé“ se nahrazují slovy „odborně způsobilí“.

 

263.

V § 90a odst. 2 písm. c) se slovo „který“ zrušuje.

 

264.

V § 90a odstavec 3 zní:

(3)

Žádost o udělení povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání lze podat pouze elektronicky.“.

 

265.

V § 90a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Žádost podle odstavce 3 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2.

(5)

Podrobnosti náležitostí žádosti prokazující splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

266.

V § 93 se odstavec 5 zrušuje.

 

267.

V § 116 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v odstavci 1.“.

 

268.

V § 117 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

269.

V § 118 odst. 4 písm. l) se slova „je velkou“ nahrazují slovy „není malou ani střední“.

 

270.

V § 118 odst. 6 se slova „akcionáře nebo“ zrušují.

 

271.

V § 120 odst. 3 větě první se za slova „informace elektronickým prostředkem“ vkládají slova „ , který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickým nebo jiným elektromagnetickým prostředkem, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat (dále jen „elektronický prostředek“),“.

 

272.

V § 120 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „ , který umožňuje přenos dat po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, zpracování dat zahrnující digitální kompresi a uchovávání dat“ zrušují.

 

273.

V § 121b větě první se číslo „IV“ nahrazuje číslem „III“ a za slova „části zákona“ se vkládají slova „a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

 

274.

V § 122c odst. 1 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

275.

§ 124 zní:

§ 124

 

Osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52), nejedná-li se o obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů, zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto přímo použitelného předpisu obdobně podle § 12i odst. 1.“.

 

276.

§ 125 a 126 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14b, 14c, 15, 16, 17 a 17a zrušují.

 

277.

V § 127 odst. 1 větě první se slova „až IV“ nahrazují slovy „a III“ a na konci textu věty se doplňují slova „a podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

 

278.

V § 127 odst. 3 se slovo „jejich“ zrušuje a za slovo „zasílání“ se vkládají slova „povinně uveřejňovaných informací a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

 

279.

V § 127a odst. 2 se slova „§ 125 odst. 5 a § 126 odst. 11,“ zrušují.

 

280.

V § 127a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Česká národní banka zpřístupní veřejnosti také oznámení učiněná podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, a to způsobem uvedeným v odstavci 1.“.

 

281.

V § 130 odst. 4 písm. c) bodech 2 a 7 se slova „vedoucí osobou“ nahrazují slovy „členem vedoucího orgánu“.

 

282.

V § 130 na konci odstavce 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

účastník sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nebo společník společnosti podle § 2719 občanského zákoníku, o němž nebylo před vydáním rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry nebo oznámením podle odstavce 1 písm. a) obchodníkovi s cennými papíry prokazatelným způsobem sděleno, že je účastníkem sdružení nebo společníkem společnosti.“.

 

283.

V § 132 odst. 1 se slovo „zákazníkům“ nahrazuje slovy „zákazníkovi, a to včetně výnosů z majetku zákazníka“.

 

284.

V § 132 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dokud není majetek zákazníka zákazníkovi vydán, jedná insolvenční správce ve vztahu k majetku zákazníka s péčí řádného hospodáře.“.

 

285.

V § 132 odstavec 2 zní:

(2)

Jestliže investiční nástroje, které jsou vzájemně zastupitelné, nepostačují k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydá se každému zákazníkovi takový počet investičních nástrojů, který lze vydat, aniž by musel být investiční nástroj dělen. Investiční nástroje, které nelze vydat zákazníkům podle předchozí věty, insolvenční správce zpeněží a každému zákazníkovi vydá takový podíl na získaných peněžních prostředcích, který odpovídá rozsahu, v jakém nebyl zákazník uspokojen podle věty první.“.

 

286.

V § 132 odst. 3 se věta první zrušuje.

 

287.

V § 133 odst. 1 se za slovo „která“ vkládají slova „má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a“ a slova „a je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo“ se zrušují.

 

288.

V § 133 odst. 2 větě první se za slovo „osoba“ vkládají slova „se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie“ a slova „a není účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby ve státě, ve kterém má své sídlo a skutečné sídlo“ se zrušují.

 

289.

V § 133 se odstavec 3 zrušuje.

 

290.

V části deváté se za hlavu VI vkládají nové hlavy VII a VIII, které včetně nadpisů znějí:

Hlava VII

Limity pozic a kontroly pro řízení pozic u komoditních derivátů

 

§ 134a

 

(1)

Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech.

(2)

Limity podle odstavce 1 jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem

a)

zabránit zneužívání trhu a

b)

podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení budování pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, k níž se hodnota derivátů vztahuje, aniž je dotčeno určování cen této komodity na trhu.

(3)

Limity podle odstavce 1 se nepoužijí na pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu, pokud o to subjekt požádá Českou národní banku.

(4)

Limity podle odstavce 1 jasně určí množstevní prahové hodnoty maximální velikosti pozice v komoditním derivátu, jež mohou osoby držet.

(5)

Limity podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví s ohledem na ustanovení § 136 odst. 1 písm. q).

(6)

Dojde-li k významné změně v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích nebo k jakékoli jiné významné změně na trhu, Česká národní banka na základě vlastního zjištění reálné nabídky a otevřených pozic přezkoumá limity podle odstavce 1 a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu vypracovanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(7)

Jestliže jsou limity podle odstavce 1 posouzeny Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy jako neslučitelné s cíli podle odstavce 2 a se stanovenou metodikou výpočtu, Česká národní banka

a)

upraví limity pozic v souladu se stanoviskem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, nebo

b)

bez zbytečného odkladu zveřejní na svých internetových stránkách důvody, proč tuto úpravu nepovažuje za nezbytnou.

 

§ 134b

 

(1)

Je-li týž komoditní derivát obchodován ve významném množství v obchodních systémech ve více státech a v obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v České republice je obchodováno největší množství tohoto derivátu, Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování daného derivátu.

(2)

Česká národní banka jednotný limit pozice podle odstavce 1 a jakékoli jeho změny konzultuje s příslušnými provozovateli dalších obchodních systémů, na nichž je tento derivát obchodován ve významném množství.

 

§ 134c

 

(1)

Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňuje limity podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1; při tomto uplatňování může

a)

sledovat čisté otevřené pozice osob,

b)

mít přístup k informacím, včetně veškeré příslušné dokumentace, poskytnutým osobami a týkajícím se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, k informacím o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu,

c)

požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, jak si to bude konkrétní případ vyžadovat, a jednostranně přijímat vhodná opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví, a

d)

je-li to nezbytné, požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

(2)

Limity podle § 134a odst. 1 a jejich uplatňování podle odstavce 1 musí být transparentní a nediskriminační, musí uvádět, jak se u osob uplatňují, a zohledňovat povahu a složení účastníků trhu a způsob, jakým využívají obchodované deriváty.

(3)

Provozovatel obchodního systému oznámí České národní bance podrobnosti uplatňování limitů podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1.

 

§ 134d

 

(1)

Česká národní banka může ve výjimečných případech opatřením obecné povahy stanovit limity pozic, které jsou restriktivnější než limity pozic podle § 134a odst. 1, a to v případech, kdy takové limity jsou opodstatněné a přiměřené s ohledem na likviditu konkrétního trhu a řádné fungování tohoto trhu.

(2)

Stanoví-li Česká národní banka limity podle odstavce 1, zveřejní podrobnosti o nich na svých internetových stránkách.

(3)

Limity podle odstavce 1 platí nejdéle 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Jejich platnost lze prodlužovat o další doby, z nichž každá činí vždy nejdéle 6 měsíců, jestliže důvody daného omezení nadále platí. Nejsou-li tyto limity po uvedeném šestiměsíčním období prodlouženy, pozbývají uplynutím této doby automaticky platnosti.

(4)

Nejsou-li limity podle odstavce 1 považovány Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy za nutné k řešení výjimečného případu, zveřejní Česká národní banka bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách oznámení, ve kterém plně zdůvodní, proč tyto limity takto stanovila.

 

Hlava VIII

Podávání zpráv o pozicích podle kategorií držitelů pozic

 

§ 134e

 

(1)

Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty,

a)

překročí-li počet osob i jejich otevřených pozic minimální prahové hodnoty, zveřejňuje týdenní zprávu se souhrnnými pozicemi, jež v jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v jeho obchodním systému drží jednotlivé kategorie osob, s uvedením počtu dlouhých a krátkých pozic podle těchto kategorií, jejich změn od předchozí zprávy, procentního podílu celkových čistých otevřených pozic podle kategorií a počtu osob držících pozice v jednotlivých kategoriích v souladu s odstavcem 3, a předává tuto zprávu České národní bance a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, a

b)

alespoň jednou denně poskytne České národní bance úplný rozpis pozic držených všemi osobami v daném obchodním systému, včetně účastníků a jejich zákazníků.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který obchoduje s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise skleníkových plynů a jejich deriváty, poskytne alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech, jakož i pozic zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka, v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, a pokud se použije, s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011,

a)

orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde jsou tyto komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů a jejich deriváty obvykle obchodovány, nebo

b)

jsou-li komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více státech, orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde je obchodováno největší množství tohoto derivátu.

(3)

Provozovatel obchodního systému zařadí osoby podle odstavce 1 písm. a) podle povahy jejich hlavní podnikatelské činnosti, s přihlédnutím k jakémukoliv platnému povolení, jako

a)

obchodníka s cennými papíry, banku, spořitelní a úvěrní družstvo, nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie,

b)

investiční fond nebo zahraniční investiční fond, s rozlišením, zda jde o standardní fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, nebo o jiný investiční fond nebo zahraniční investiční fond,

c)

jinou povolenou nebo regulovanou finanční instituci, včetně pojišťovny, zajišťovny, instituce penzijního pojištění se státním příspěvkem nebo obdobnou zahraniční osobu se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném členském státě Evropské unie, včetně institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,

d)

jiného podnikatele, nebo

e)

provozovatele zařízení nebo letadla povinného dodržovat požadavky zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo obdobných ustanovení práva jiného členského státu Evropské unie, jde-li o povolenky na emise skleníkových plynů a jejich deriváty.

(4)

Ve zprávách podle odstavce 1 písm. a) se uvede počet dlouhých a krátkých pozic podle kategorie osob, jakékoli jejich změny od předložení předchozí zprávy, procentní podíl celkových otevřených úrokových pozic podle kategorií a počet osob v jednotlivých kategoriích.

(5)

Zprávy podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 rozlišují mezi

a)

pozicemi určenými jako pozice, které objektivně měřitelným způsobem snižují rizika přímo spojená s obchodními činnostmi, a

b)

jinými pozicemi.“.

 

291.

V § 135 odst. 1 písm. q) se slova „nebo emitent finančního nástroje“ zrušují.

 

292.

V § 135 odst. 1 písmeno r) zní:

r)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52),“.

 

293.

V § 135 odst. 1 se písmena s) až w) zrušují.

Dosavadní písmena x) až zb) se označují jako písmena s) až w).

 

294.

V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61).“.

 

295.

V § 135 odstavec 1 zní:

(1)

Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

a)

obchodník s cennými papíry,

b)

člen vedoucího orgánu osoby podléhající dohledu podle tohoto odstavce,

c)

osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření,

d)

akreditovaná osoba (§ 14c odst. 2),

e)

zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím pobočky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této pobočky na území České republiky,

f)

investiční zprostředkovatel,

g)

vázaný zástupce (§ 32a odst. 1),

h)

osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry,

i)

osoba, která vyhotovila prospekt,

j)

organizátor regulovaného trhu,

k)

poskytovatel služeb hlášení údajů se sídlem v České republice,

l)

účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

m)

provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

n)

účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo na území České republiky,

o)

osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,

p)

osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,

q)

osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,

r)

emitent uvedený v § 118 odst. 1 při plnění povinností podle tohoto zákona,

s)

nucený správce osob podle § 138 odst. 1 při plnění povinností podle § 139 odst. 7,

t)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009,

u)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),

v)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) s výjimkou registru obchodních údajů,

w)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),

x)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52),

y)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60),

z)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61),

za)

osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62).“.

 

296.

Nadpis § 135a se zrušuje.

 

297.

V § 135a se odstavce 1 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 18 se označují jako odstavce 1 až 14.

 

298.

Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

299.

V § 135a odst. 6 úvodní části ustanovení se číslo „9“ nahrazuje číslem „5“.

 

300.

V § 135a odst. 6 písm. c) a d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

 

301.

V § 135a odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

 

302.

V § 135a se odstavce 8 až 14 včetně poznámek pod čarou č. 22a, 22b, 37 a 38 zrušují.

 

303.

V § 135b odst. 1 se text „až 9au, § 12g až 12j, § 14 odst. 6 až 10, § 16a, 16d, 16e, 27, § 135a odst. 4, 5 a 9, § 135b“ nahrazuje textem „ , 9aj až 9au, § 10, 10a, 12g až 12j, § 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 27, 135a, 135b“ a text „ , § 136a,“ se nahrazuje slovem „a“.

 

304.

 

V části desáté hlavě I dílu 1 se za § 135d vkládá nový § 135e, který zní:

§ 135e

 

Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje obchodování provozovatele organizovaného obchodního systému párováním pokynů na vlastní účet, aby se ujistila, že tento způsob obchodování splňuje definiční znaky tohoto způsobu obchodování a nepředstavuje střet zájmů mezi provozovatelem organizovaného obchodního systému a účastníky tohoto systému.“.

 

305.

V § 136 odst. 1 písm. h) se slova „nebo souhlas,“ nahrazují slovy „ , souhlas nebo“, za slovo „registraci“ se vkládají slova „podle § 145“ a slova „provést výmaz vázaných zástupců ze seznamu podle § 145“ se nahrazují slovy „odejmout oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle § 32i odst. 1“.

 

306.

V § 136 odst. 1 písm. k) se slova „vedoucí osoby“ nahrazují slovy „člena vedoucího orgánu“ a slova „písm. y)“ se zrušují.

 

307.

V § 136 odst. 1 se na konci písmene m) doplňují slova „nebo podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,“.

 

308.

V § 136 odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „podle čl. 24 odst. 2 písm. a), b) nebo d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, nebo podle čl. 42 odst. 2 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011,“.

 

309.

V § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až s), která znějí:

o)

nařídit stažení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,

p)

nařídit omezení pozice nebo expozice,

q)

omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou může kterákoli osoba v kterémkoli okamžiku držet,

r)

pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů nebo strukturovaných vkladů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, nebo

s)

pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů, pokud obchodník s cennými papíry nedodržel postup stanovený v § 12a odst. 1 písm. i), § 12ba nebo 12bb.“.

 

310.

V § 136 odst. 2 písm. f) se text „a) bodě 4“ nahrazuje textem „o)“ a text „9 a“ se zrušuje.

 

311.

V § 136 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

zákaz být aktivním účastníkem obchodních systémů, a to po stanovenou dobu nepřesahující 6 měsíců,“.

 

312.

V § 136 odst. 2 písm. n) se text „b)“ nahrazuje textem „c)“.

 

313.

V § 136a odst. 1 se slova „odst. 2 a odst. 5 až 7“ nahrazují slovy „nebo 156“.

 

314.

V § 136a se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

315.

Za § 136a se vkládá nový § 136b, který včetně nadpisu zní:

§ 136b

Donucovací pokuta

 

(1)

Splnění opatření k nápravě nebo jiného opatření podle tohoto zákona vymáhá Česká národní banka donucovací pokutou, kterou lze uložit ve výši do 5 000 000 Kč.

(2)

Úhrn uložených donucovacích pokut nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.

(3)

Příjem z donucovacích pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

 

316.

V § 137 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

a)

se všemi investičními nástroji v obchodním systému,

b)

se všemi investičními nástroji v části obchodního systému, nebo

c)

s určitým investičním nástrojem v obchodním systému.

(2)

Neohrozí-li to závažně zájmy investorů nebo řádné fungování trhu, Česká národní banka opatřením obecné povahy vyloučí z obchodování na trhu

a)

všechny investiční nástroje v obchodním systému,

b)

všechny investiční nástroje v části obchodního systému, nebo

c)

určité investiční nástroje v obchodním systému.“.

 

317.

V § 137 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 1 nebo 2, jestliže

a)

hrozí velké hospodářské ztráty nebo závažné ohrožení zájmů investorů,

b)

nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů,

c)

o to požádal orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie nebo orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

d)

byla informována o přijetí srovnatelného rozhodnutí provozovatelem obchodního systému, zejména bylo-li důvodem pro přijetí tohoto rozhodnutí podezření na zneužití trhu, nabídka převzetí nebo porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

e)

byla informována o přijetí srovnatelného opatření orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, které se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo investičních nástrojů podle odstavce 1 nebo 2, zejména bylo-li důvodem pro přijetí tohoto opatření podezření na zneužití trhu, nabídka převzetí nebo porušení povinnosti zveřejnit vnitřní informaci podle čl. 7 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.“.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

318.

V § 137 se na konci odstavce 4 doplňují slova „nebo v čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014“.

 

319.

V § 137 se odstavce 5 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 5.

 

320.

V § 137 odst. 5 se text „2 písm. c)“ nahrazuje slovy „1 nebo 2“, slova „organizátorovi regulovaného trhu nebo mnohostranného“ se nahrazují slovem „provozovateli“ a slova „na regulovaném trhu nebo mnohostranném“ se nahrazují slovem „v“.

 

321.

V nadpisu § 145 se slova „nebo provedení výmazu vázaných zástupců ze seznamu“ zrušují.

 

322.

V § 145 odst. 1 písm. a) se slova „řízení, nebo“ nahrazují slovem „řízení,“.

 

323.

V § 145 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

která o to požádá.“.

 

324.

V § 145 odst. 2 písm. c) se za slovo „nepravdivých“ vkládá slovo „ , zavádějících“.

 

325.

V § 145 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

326.

V § 145 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

která o to požádá.“.

 

327.

V § 145 odst. 8 písm. d) se slovo „zákonem,“ nahrazuje slovy „zákonem, nebo“.

 

328.

V § 145 se odstavec 9 zrušuje.

 

329.

V části desáté hlavě I se nadpis dílu 3 nahrazuje nadpisem „Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva“.

 

330.

V části desáté hlavě I se označení dílů 4 až 10 včetně nadpisů zrušují.

 

331.

Pod označení § 146 se vkládá nadpis „Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice“.

 

332.

Pod označení § 147 se vkládá nadpis „Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném členském státě Evropské unie“.

 

333.

Nadpis § 148 se nahrazuje nadpisem „Dohled nad zahraničním provozovatelem obchodního systému“.

 

334.

V § 148 odst. 1 se slova „organizátor regulovaného trhu“ nahrazují slovy „provozovatel obchodního systému“ a slova „organizátora regulovaného trhu“ se nahrazují slovy „provozovatele obchodního systému“.

 

335.

Pod označení § 149a se vkládá nadpis „Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie“.

 

336.

V § 149a větě první se slova „Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh“ nahrazují slovy „Provozovateli obchodního systému se sídlem v České republice, který provozuje obchodní systém“ a slova „organizátora regulovaného trhu“ se nahrazují slovy „provozovatele obchodního systému“.

 

337.

§ 149b až 149d se včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují.

 

338.

Pod označení § 149e se vkládá nadpis „Porušení povinnosti týkající se veřejné nabídky nebo prospektu osobou nepodléhající dohledu České národní banky“.

 

339.

V § 149e odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

340.

V § 149e se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

341.

Pod označení § 149f se vkládá nadpis „Porušení informační nebo oznamovací povinnosti osobou nepodléhající dohledu České národní banky“.

 

342.

V § 149f odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

343.

V § 149f se odstavec 3 zrušuje.

 

344.

V části desáté hlavě I se za díl 3 vkládají nové díly 4 a 5, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58, 59 a 60 znějí:

Díl 4

Spolupráce orgánů dohledu

 

§ 149g

 

(1)

V rámci výkonu dohledu podle tohoto zákona Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie.

(2)

Česká národní banka poskytuje asistenci orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie nebo jím pověřeným osobám, zejména v oblasti výkonu dohledu nebo poskytování informací. Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje vhodná administrativní a organizační opatření za účelem usnadnění asistence podle věty první.

(3)

V případě, že zahraniční regulovaný trh působí v České republice a jeho činnost nabyla podstatného významu pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice, dohodne Česká národní banka bez zbytečného odkladu přiměřený způsob spolupráce s orgánem dohledu domovského státu organizátora regulovaného trhu.

(4)

Česká národní banka může využít svých pravomocí pro účely spolupráce i v případech podle odstavce 5, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení českého práva.

(5)

Obdrží-li Česká národní banka oznámení od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o důvodném podezření na porušení povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích1), 2) na území České republiky, nebo spáchané osobou, která podléhá dohledu České národní banky, přijme vhodná opatření.

(6)

Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie, které dohlížejí na obchodní systémy, ve kterých je ve významném množství obchodován komoditní derivát podle § 134b odst. 1, mimo jiné prostřednictvím výměny příslušných údajů, aby bylo umožněno sledování a vymáhání dodržování limitu podle § 134b odst. 1.

 

§ 149h

 

(1)

Při výkonu dohledu nad spotovými a dražebními trhy v souvislosti s povolenkami na emise skleníkových plynů Česká národní banka spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí, s Českou inspekcí životního prostředí a s operátorem trhu podle energetického zákona, za účelem zajištění získání konsolidovaného přehledu o trzích s povolenkami na emise.

(2)

Česká národní banka v souvislosti s deriváty týkajícími se zemědělských komodit spolupracuje s veřejnými orgány, které jsou příslušné k dohledu nad fyzickými zemědělskými trhy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201358) a k jejich správě a regulaci, a poskytuje těmto orgánům zprávy.

(3)

Derivátem týkajícím se zemědělských komodit se v tomto zákoně rozumí derivát, který se týká některého z produktů uvedeného v čl. 1 a v částech I až XX a XXIV/1 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

 

§ 149i

 

(1)

Česká národní banka může požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

(2)

Česká národní banka může vyžadovat informace a podklady od zahraničních účastníků regulovaného trhu; o tomto postupu informuje orgán dohledu jejich domovského členského státu.

(3)

Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace o činnostech, které zahraniční obchodník s cennými papíry vykonává na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud to považuje za důležité z hlediska finanční stability v České republice.

(4)

Česká národní banka před zahájením kontroly na místě podle odstavce 3 informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu kontroly a po jejím ukončení poskytne orgánu dohledu veškeré informace, které jsou významné pro hodnocení rizikovosti obchodníka s cennými papíry nebo pro finanční stabilitu v České republice.

 

§ 149j

 

(1)

Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům.

(2)

Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být dále poskytnuty bez jejího předchozího souhlasu.

(3)

Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 1 nebo o poskytnutí informací podle odstavce 2, pokud

a)

bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

b)

nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

 

§ 149k

 

(1)

Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie

a)

před udělením souhlasu podle § 10b odst. 1, jestliže je žadatel o souhlas zahraniční bankou, zahraniční pojišťovnou, zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraniční investiční společností nebo osobou ovládající takovéto osoby,

b)

před stanovením jednotných limitů podle § 134b a

c)

před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, jestliže je žadatel o povolení ovládán zahraničním obchodníkem s cennými papíry, zahraničním organizátorem regulovaného trhu nebo zahraniční bankou nebo osobou, která ovládá zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční banku.

(2)

Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad zahraničními bankami nebo zahraničními pojišťovnami, před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu, jestliže je žadatel o povolení ovládán

a)

zahraniční bankou nebo zahraniční pojišťovnou, nebo

b)

osobou, která ovládá zahraniční banku nebo zahraniční pojišťovnu.

(3)

Při žádosti o stanovisko podle odstavce 1 písm. c) a podle odstavce 2 Česká národní banka požádá zejména o stanovisko k

a)

vhodnosti společníků a účastníků a

b)

důvěryhodnosti a zkušenosti osob, které skutečně řídí danou činnost a které se podílejí na vedení jiného subjektu ve stejné skupině.

 

§ 149l

 

Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy se žádostí o řešení sporu mezi ní a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie v souladu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010, jestliže

a)

se s tímto orgánem dohledu neshodne na stanovení jednotných limitů podle § 134b nebo podle srovnatelného ustanovení zahraničního práva,

b)

tento orgán dohledu v přiměřené době nevyhověl její žádosti o spolupráci nebo o výměnu informací, nebo tuto žádost zamítl, nebo

c)

tento orgán dohledu v přiměřené době nereagoval na její oznámení důvodného podezření porušení povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích1), 2).

 

Díl 5

Informační povinnosti České národní banky

 

§ 149m

 

(1)

Česká národní banka plní prostřednictvím ministerstva ve vztahu k Evropské komisi informační povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů.

(2)

Česká národní banka dále plní informační povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů, ve vztahu k Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů59) a k orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie.

__________

58)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

59)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. července 2009 (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů.“.

 

345.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

346.

V § 152a odst. 1 písm. b) se text „b)“ nahrazuje textem „c)“.

 

347.

§ 155a zní:

§ 155a

 

Pro finanční holdingovou osobu, smíšenou finanční holdingovou osobu a pro fyzickou osobu, která ovládá výhradně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, zahraniční obchodníky s cennými papíry, banky, družstevní záložny nebo finanční instituce, nebo ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a není smíšenou holdingovou osobou, se § 10 a 10a použijí obdobně.“.

 

348.

V § 155c odst. 1 písm. d) se za text „§ 136“ vkládá text „odst. 2, 5 a 7“.

 

349.

V § 155c odst. 1 písm. j) se slova „§ 14 odst. 8 poslední věta“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 5“.

 

350.

V § 155c odst. 1 písm. m) se slova „§ 157 odst. 8 písm. d), g), j) až q), s) a t), § 164 odst. 1 písm. a) až d), § 166 odst. 1 písm. a), c) až e)“ nahrazují slovy „§ 165 odst. 2 a § 176“.

 

351.

V § 155c odst. 5 se slova „Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“ nahrazují slovy „Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)48) (dále jen „Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“)“.

 

352.

V § 156 odst. 3 se číslo „155“ nahrazuje textem „155c“.

 

353.

V § 164 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až z) se označují jako písmena j) až y).

 

354.

V § 164 odst. 3 písm. a) se za text „i)“ vkládá text „ , j)“, text „l)“ se nahrazuje textem „q)“ a slova „ , x) nebo y)“ se nahrazují slovy „nebo x)“.

 

355.

V § 164 odst. 3 písm. b) se slova „nebo j)“ zrušují.

 

356.

V § 164 odst. 3 písm. c) a v § 164 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „m), n), o), p) nebo q)“ nahrazují slovy „l), m), n), o) nebo p)“.

 

357.

V § 164 odst. 5 úvodní části ustanovení a v § 164 odst. 6 úvodní části ustanovení se text „z)“ nahrazuje textem „y)“.

 

358.

V § 165 se odstavce 2 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

359.

V § 165 odstavec 3 zní:

(3)

Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.“.

 

360.

Za § 165 se vkládají nové § 165a a 165b, které včetně nadpisů znějí:

§ 165a

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

uvedených v čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)

uvedených v čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)

uvedených v čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2)

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do

a)

450 000 000 Kč,

b)

výše 15 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)

75 000 000 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)

30 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6)

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do

a)

30 000 000 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7)

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do

a)

15 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 165b

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

 

(1)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

uvedených v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

b)

uvedených v čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo

c)

uvedených v čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

(2)

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do

a)

135 100 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do

a)

405 300 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se uloží pokuta do

a)

135 100 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.

 

361.

V § 166 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena j) až o).

 

362.

V § 166 odst. 3 písm. a) se za text „h),“ vkládá text „j),“ a slova „ , o) nebo p)“ se nahrazují slovy „nebo o)“.

 

363.

V § 166 odst. 3 písm. b) se slova „nebo i)“ zrušují.

 

364.

V § 167 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 4 až 12.

 

365.

V § 167 se odstavce 5 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

366.

V § 167 odst. 7 písm. b) se slova „ , odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 10“ nahrazují slovy „nebo odstavce 7“.

 

367.

V § 167 odst. 7 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

368.

V § 167 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „6 nebo 9“ nahrazují číslem „5“.

 

369.

Za § 167 se vkládá nový § 167a, který včetně nadpisu zní:

§ 167a

 

Přestupky spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)

podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)

podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

30 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)

15 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

 

370.

V části desáté hlava III včetně nadpisu zní:

Hlava III

Přestupky

 

Díl 1

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

§ 157

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

b)

uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c)

jako člen vedoucího orgánu jedná v rozporu s § 10 odst. 4,

d)

nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e)

nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

f)

jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nesplní povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

g)

jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

h)

jako účastník regulovaného trhu neprovede testování algoritmů podle § 63a, nebo

i)

jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

(2)

Fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

(3)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

veřejně nabízí investiční cenný papír bez uveřejnění prospektu podle § 35,

b)

uveřejní prospekt v rozporu s § 36, 36a, 36b, 36g nebo § 36h,

c)

nesplní některou z povinností týkající se dodatku prospektu podle § 36j,

d)

nesplní některou z povinností stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo

e)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

(4)

Fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

(5)

Fyzická osoba se jako emitent podle § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 120 nebo § 120c odst. 1,

b)

poruší zákaz podle § 121, nebo

c)

nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

(6)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7)

Za přestupek podle odstavce 2, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

(8)

Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

(9)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

 

§ 158

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako emitent podle § 118 odst. 1 neuveřejní výroční zprávu podle § 118,

b)

jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

c)

jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

(2)

Fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(3)

Fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

60 000 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 60 000 000 Kč.

(5)

Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

 

Díl 2

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

 

§ 159

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, ve znění Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013.

(2)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

(3)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

(4)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

(5)

Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 160

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)

podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)

podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

30 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)

15 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 161

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53).

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

Díl 3

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

§ 162

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

b)

uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c)

nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

d)

nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

e)

jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, neuchová dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

f)

jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

g)

jako účastník regulovaného trhu nesplní povinnost provést testování algoritmů podle § 63a, nebo

h)

jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

b)

uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b, 36g nebo § 36h,

c)

nesplní některou z povinností týkající se dodatku prospektu podle § 36j,

d)

nesplní některou z povinností stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo

e)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

(4)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53, § 73b odst. 1 nebo § 100 odst. 2 neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „trh malých a středních podniků“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“.

(5)

Podnikající fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

(6)

Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku.

(7)

Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

(8)

Za přestupek podle odstavce 2 nebo 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

(9)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit též zákaz činnosti až na 5 let.

 

§ 163

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

b)

jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

(4)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

300 000 000 Kč,

b)

výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

(5)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

60 000 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.

(6)

Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 164

Přestupky obchodníka s cennými papíry

 

(1)

Obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

b)

nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

c)

v rozporu s § 12 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

d)

v rozporu s § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e)

nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky stanovené v § 12a odst. 1 nebo 2,

f)

v rozporu s § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

g)

v rozporu s § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

h)

v rozporu s § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

i)

v rozporu s § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

j)

nesplní informační povinnost podle § 12ba odst. 6,

k)

nezavede postupy podle § 12bb,

l)

nezajistí vedení některé z evidencí podle § 12c,

m)

pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedl, udržoval nebo uplatňoval odpovídající opatření podle § 12d,

n)

nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 12e odst. 1 nebo 2,

o)

nezajistí, aby jeho auditor podal České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany práv zákazníka podle § 12e odst. 3,

p)

nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

q)

nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 14,

r)

v rozporu s § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

s)

v rozporu s § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

t)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 15 odst. 1,

u)

v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

v)

nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 6,

w)

neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 17,

x)

nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

y)

neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 17e záznamy v obchodních systémech,

z)

nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

za)

nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

zb)

nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i,

zc)

nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 nebo 6 nebo podle § 22 odst. 1 nebo 5,

zd)

umístí pobočku v rozporu s rozhodnutím České národní banky podle § 21 odst. 5,

ze)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g),

zf)

jako osoba, která provozuje strategii tvorby trhu, nemá smlouvu podle § 50g odst. 1, nebo

zg)

nesplní informační povinnost podle § 134e odst. 2.

(2)

Obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 9a nepřijme nebo neuplatňuje požadované strategie nebo postupy,

b)

rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s § 9aj odst. 4,

c)

nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě podle § 12b odst. 1,

d)

v rozporu s § 12b odst. 2 nezajistí, aby jím ovládaná osoba zavedla požadované zásady a postupy,

e)

v rozporu s § 12b odst. 3 nezajistí, aby zásady a postupy členů konsolidačního celku splňovaly stanovené požadavky,

f)

nezřídí některý z výborů podle § 12g odst. 1,

g)

odmění osobu s rizikovým vlivem v rozporu s § 12j,

h)

nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 4, nebo

i)

v rozporu s § 155 odst. 3 nesleduje operace se členy stejného konsolidačního celku, neřídí rizika s nimi spojená nebo je nepodrobuje odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.

(3)

Obchodník s cennými papíry se dále dopustí přestupku tím, že

a)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 12i odst. 1,

b)

nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 3,

c)

jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

d)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

e)

jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33,

f)

nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129, nebo

g)

neposkytne Garančnímu fondu podklady podle věty první § 130 odst. 11.

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do

a)

20 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6)

Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 165

Přestupky zahraniční osoby

 

(1)

Zahraniční osoba se jako osoba podle § 24 dopustí přestupku tím, že

a)

nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 24 odst. 5 písm. a) a § 13,

b)

neuveřejní údaje podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16b,

c)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 24 odst. 5 písm. c) a § 15 odst. 1, nebo

d)

neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 24 odst. 5 písm. e) a § 17.

(2)

Zahraniční osoba se jako osoba podle § 28 dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 28b odst. 3 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

b)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

c)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

d)

v rozporu s § 28b odst. 3 nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky stanovené v § 12a odst. 1 nebo 2,

e)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

f)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

g)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

h)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

i)

nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 6,

j)

nezavede postupy podle § 28b odst. 3 a § 12bb,

k)

nezajistí vedení některé z evidencí podle § 28b odst. 3 a § 12c,

l)

pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedla, udržovala nebo uplatňovala odpovídající opatření podle § 28b odst. 3 a § 12d,

m)

nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 1 nebo 2,

n)

nezajistí, aby její auditor podal České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany práv zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 3,

o)

nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 28b odst. 3 a § 13,

p)

nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 28b odst. 3 a § 14,

q)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 28b odst. 3 a § 15 odst. 1,

r)

v rozporu s § 28b odst. 3 a § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

s)

nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 6,

t)

neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 28b odst. 3 a § 17,

u)

v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

v)

neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 28b odst. 3 a § 17e záznamy v obchodních systémech,

w)

v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

x)

v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

y)

v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i, nebo

z)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

(3)

Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako osoba podle § 24 nesplní některou z informačních povinností podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo

b)

jako osoba podle § 28 nesplní některou z informačních povinností podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c).

(4)

Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako osoba podle § 24 nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 3,

b)

jako osoba podle § 28 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 28b odst. 3 a § 12i odst. 1,

c)

jako osoba podle § 28 nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 3,

d)

jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

e)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

f)

jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

g)

jako osoba podle § 133 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 133.

(5)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6)

Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do

a)

20 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7)

Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 166

Přestupky investičního zprostředkovatele

 

(1)

Investiční zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 32 odst. 1 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

b)

v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

c)

v rozporu s § 32 odst. 2 nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky podle § 12a odst. 1 nebo 2,

d)

v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

e)

nezavede postupy podle § 32 odst. 3 a § 12bb,

f)

nevede deník podle § 32 odst. 4 a § 13,

g)

v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

h)

v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

i)

neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 32 odst. 6 a § 15 odst. 1,

j)

neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 32 odst. 7 a § 17 odst. 1 nebo 6, nebo

k)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

(2)

Investiční zprostředkovatel se dále dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost podle § 30 odst. 5,

b)

při poskytování hlavních investičních služeb je zastoupen v rozporu s § 30c,

c)

jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1, nebo

d)

jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e).

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu investičního zprostředkovatele podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 167

Přestupky akreditované osoby

 

(1)

Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

b)

nesplní oznamovací povinnost podle § 14c odst. 7,

c)

postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 14f odst. 1 nebo 2,

d)

neuveřejní informace nebo zkouškový řád podle § 14f odst. 4,

e)

neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 14f odst. 4,

f)

nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 14f odst. 6, nebo

g)

neuchová dokumenty nebo záznamy týkající se provádění odborných zkoušek podle § 14g.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e) nebo f),

b)

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g),

c)

20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

 

§ 168

Přestupky provozovatele obchodního systému

 

(1)

Organizátor regulovaného trhu se dopustí přestupku tím, že

a)

umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu,

b)

nesplní povinnost podle § 38 odst. 6,

c)

nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 38 odst. 8 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

d)

podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40,

e)

neorganizuje regulovaný trh s odbornou péčí podle § 41 odst. 1,

f)

provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 41 odst. 2,

g)

nezřídí výbor pro jmenování podle § 43,

h)

nesplní některou z povinností při nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu podle § 47,

i)

nesplní některý z organizačních požadavků podle § 48,

j)

nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 49,

k)

nesplní některou z informačních povinností podle § 50,

l)

nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 50a,

m)

nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 50b,

n)

nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 50c,

o)

nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 50d,

p)

nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 50e,

q)

nesplní některou z povinností při kotaci podle § 50f,

r)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 50g odst. 2,

s)

neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

t)

poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52,

u)

přijme k obchodování na regulovaný trh investiční nástroj v rozporu s § 56 nebo 57,

v)

nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu podle § 61,

w)

nestanoví nebo nedodržuje pravidla obchodování na regulovaném trhu nebo pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu podle § 62,

x)

nestanoví nebo nedodržuje pravidla přístupu na regulovaný trh podle § 63,

y)

nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 63,

z)

nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

za)

jako osoba podle § 127 odst. 1 nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2,

zb)

v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

zc)

nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(2)

Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

a)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla opatření nebo postupy podle § 69 odst. 2,

b)

nemá k dispozici dostatečné finanční zdroje podle § 69 odst. 3,

c)

jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 69 odst. 4,

d)

nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 69 odst. 5,

e)

nesplní informační povinnost podle § 69 odst. 10,

f)

nepřijme nezbytná opatření k vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky podle § 70 odst. 1,

g)

poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

h)

nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 71 odst. 2,

i)

nesplní oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3,

j)

nesplní informační povinnost podle § 71 odst. 4,

k)

provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 72,

l)

nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73a a 61,

m)

nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

n)

v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

o)

nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(3)

Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

a)

provádí pokyny zákazníků v rozporu s § 73d odst. 3,

b)

obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 4,

c)

v rozporu s § 73d odst. 5 při obchodování párováním pokynů na vlastní účet nedodržuje požadavky podle § 2 odst. 1 písm. q),

d)

obchoduje na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 6,

e)

provede systematickou internalizaci v rozporu s § 73e odst. 2,

f)

nezajistí, aby organizovaný obchodní systém nebyl propojen podle § 73e odst. 3,

g)

nesplní informační povinnost podle § 73e odst. 4,

h)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla nebo opatření podle § 73f odst. 1,

i)

jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 73f odst. 2,

j)

nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 73f odst. 3,

k)

nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 73f odst. 4,

l)

nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 73f odst. 5 nebo 6,

m)

nesplní některou z povinností při obchodování v organizovaném obchodním systému podle § 73g,

n)

nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73h a 61,

o)

nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky organizovaného obchodního systému podle § 73i,

p)

nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

q)

v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

r)

nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(4)

Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 48a a § 12i odst. 1.

(5)

Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu provozovatele obchodního systému podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6)

Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 169

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů

 

(1)

Poskytovatel služeb hlášení údajů se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 76 odst. 1,

b)

neposkytuje služby hlášení údajů s odbornou péčí podle § 76 odst. 2,

c)

v rozporu s § 76 odst. 3 větou první nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

d)

v rozporu s § 76 odst. 3 větou druhou nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e)

v rozporu s § 76 odst. 4 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

f)

v rozporu s § 76 odst. 5 nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

g)

nesplní některou z informačních povinností podle § 77,

h)

jeho řídicí a kontrolní systém nesplňuje požadavky podle § 79, 80 nebo 81, nebo

i)

jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nesplní povinnost konsolidovat informace podle § 80 odst. 3.

(2)

Poskytovatel služeb hlášení údajů se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 78 a § 12i odst. 1.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu poskytovatele služeb hlášení údajů podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 170

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

 

(1)

Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že

a)

uveřejní změnu pravidel v rozporu s § 87 odst. 1,

b)

nesplní oznamovací povinnost podle § 90b odst. 4, nebo

c)

nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

(2)

Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

a)

neprovozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí podle § 90 odst. 3,

b)

nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

c)

nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

(3)

Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

(4)

Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

b)

20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

 

§ 171

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že

a)

neuchová evidenci nebo dokumenty podle § 99a, nebo

b)

neposkytne údaje podle § 115 odst. 1.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že nevede tuto evidenci způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 93 odst. 4.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 172

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a)

neuveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 118,

b)

neuveřejní pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu podle § 119,

c)

neuveřejní zprávu podle § 119a, nebo

d)

neuveřejní informaci podle § 119b nebo podle § 122b odst. 3 nebo 4.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku dále tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 120, 120a, 120b nebo 120c,

b)

poruší některý ze zákazů v rozporu s § 121, nebo

c)

nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 127d odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a)

neuveřejní informaci způsobem podle § 127d odst. 3, nebo

b)

nesplní oznamovací povinnost podle § 127d odst. 3.

(4)

Za přestupek emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

300 000 000 Kč,

b)

výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.

(5)

Za přestupek emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

60 000 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.

(6)

Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 173

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob zahrnutých do konsolidačního celku

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní informační povinnost podle § 154 odst. 2,

b)

nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1, nebo

c)

nesplní oznamovací povinnost nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2.

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

Díl 4

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

 

§ 174

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

(4)

Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

 

§ 175

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

 

(1)

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50).

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

20 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 176

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

(2)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

550 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 140 000 000 Kč.

 

§ 177

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

uvedených v čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b)

uvedených v čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c)

uvedených v čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

450 000 000 Kč,

b)

výše 15 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

75 000 000 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

30 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)

30 000 000 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a)

15 000 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 178

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53).

(2)

Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

150 000 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 179

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v čl. 5 odst. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 14 nebo čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

(2)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

138 650 000 Kč,

b)

výše 3 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)

19 411 000 Kč, nebo

b)

výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

 

§ 180

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

 

(1)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

uvedených v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

b)

uvedených v čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo

c)

uvedených v čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

(2)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

135 100 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

405 300 000 Kč,

b)

výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do

a)

135 100 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 181

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a)

uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d) nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, nebo

b)

uvedených v čl. 4 až 10, čl. 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), čl. 11 odst. 2 nebo 3, čl. 12 až 16, čl. 21, 23 až 29 nebo čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011.

(2)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

6 782 500 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3)

Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

27 130 000 Kč,

b)

výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a)

2 713 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5)

Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a)

13 565 000 Kč, nebo

b)

výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.“.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

 

371.

Před označení § 192 se vkládá označení a nadpis dílu 5 a § 192 nově zní:

Díl 5

Společná ustanovení k přestupkům

 

§ 192

 

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2)

Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.“.

 

372.

V § 192a odstavec 1 zní:

(1)

Česká národní banka je v České republice

a)

odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49),

b)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),

c)

příslušným orgánem v oblasti registru obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43),

d)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50),

e)

určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50),

f)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),

g)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52).“.

 

373.

V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

h)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53),

i)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60),

j)

příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62).“.

 

374.

V § 192b odstavec 2 zní:

(2)

Žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze elektronicky.“.

 

375.

V § 192b se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost podle odstavce 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek pro udělení povolení.

(4)

Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

376.

§ 192c se zrušuje.

 

377.

V části třinácté se za § 194 vkládá nový § 194a, který zní:

§ 194a

 

Ustanovení § 10 odst. 3 písm. e), § 12 až 12bb, 15 až 15k, 15o až 15r, § 17 odst. 1 a § 128 až 192 se použijí i tehdy, pokud obchodník s cennými papíry, banka nebo spořitelní nebo úvěrové družstvo prodává strukturované vklady, nebo ohledně nich poskytuje poradenství.“.

 

378.

Za § 195a se vkládá nový § 195b, který zní:

§ 195b

 

(1)

Česká národní banka udělí nefinanční smluvní straně, která splňuje podmínky podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 nebo se stala obchodníkem s cennými papíry po 2. lednu 2018, výjimku z povinnosti clearingu stanovené v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a z uplatnění technik zmírňování rizika stanovených v čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ve vztahu k derivátům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. h), které se týkají uhlí nebo ropy, se kterými se obchoduje v organizovaném obchodním systému a které se musí vypořádat dodáním podkladového aktiva.

(2)

Platnost výjimky podle odstavce 1 lze stanovit nejdéle do 3. ledna 2021.

(3)

Řízení o udělení výjimky podle odstavce 1 se zahájí na žádost nefinanční smluvní strany nebo obchodníka s cennými papíry. Rozhodnutí o udělení výjimky oznámí Česká národní banka Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

(4)

Nefinanční smluvní strana při výpočtu pozic podle čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 nezapočte deriváty uvedené v § 3 odst. 1 písm. h), na které se vztahuje výjimka udělená podle odstavce 1.“.

 

379.

§ 197 zní:

§ 197

 

Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného výkonu činnosti podle tohoto zákona.“.

 

380.

V nadpise § 198 se doplňují slova „a likvidátorů“.

 

381.

V § 198 odst. 1 se za slovo „správcem“ vkládají slova „nebo likvidátorem“.

 

382.

V § 198 odst. 2 se slova „odborně způsobilá a“ zrušují a za slovo „důvěryhodná“ se vkládají slova „a má nezbytné odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti“.

 

383.

V § 198 odstavec 3 zní:

(3)

Žádost o zápis do seznamu osob uvedených v odstavci 1 lze podat pouze elektronicky.“.

 

384.

V § 198 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

(4)

Žádost podle odstavce 3 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 2.

(5)

Podrobnosti náležitostí žádosti prokazující splnění podmínek podle odstavce 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

(6)

Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

385.

V § 198b odst. 1 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „systém“ se vkládají slova „nebo organizovaný obchodní systém“.

 

386.

V § 198b odst. 3 větě druhé se za slovo „stanovených“ vkládají slova „v § 39 a“.

 

387.

V § 199 odstavec 2 zní:

(2)

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 7 odst. 5, § 9aj odst. 6, § 9ar odst. 5, § 12f, § 12g odst. 3, § 12i odst. 3, § 13 odst. 3, § 14h, § 15 odst. 7, § 16 odst. 7, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2, § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30 odst. 6, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90a odst. 5, § 90c odst. 4, § 93 odst. 4, § 94 odst. 7, § 115 odst. 5, § 122 odst. 8, § 122b odst. 6, § 127 odst. 3, § 127d odst. 1, § 132 odst. 5, § 139 odst. 11, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5.“.

 

388.

V § 199 odst. 5 se za slovo „podniky50)“ vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53)“ a za slova „obchodníků s cennými papíry“ se vkládají slova „nebo jiným druhově určeným osobám uvedeným v tomto přímo použitelném předpisu“.

 

389.

V § 199 odstavce 6 a 7 znějí:

(6)

Návrh opatření obecné povahy podle tohoto zákona a opatření obecné povahy podle tohoto zákona zveřejní Česká národní banka pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7)

Opatření obecné povahy podle § 134a, 134b, 134d a 137 vydává Česká národní banka bez řízení o návrhu opatření obecné povahy a může nabýt účinnosti okamžikem zveřejnění.“.

 

390.

V § 199 se odstavec 8 zrušuje.

 

391.

V § 204c se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7.

Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Investiční zprostředkovatel zaregistrovaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za investičního zprostředkovatele, kterému bylo uděleno povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká národní banka vyhotoví na žádost této osoby výpis s údaji o rozsahu jejího povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Vázaný zástupce zapsaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vázaného zástupce zapsaného do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Člen vedoucího orgánu, který je tímto členem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za člena vedoucího orgánu, ve vztahu ke kterému povinná osoba oznámila České národní bance změnu týkající se členství vedoucího orgánu podle § 10a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona.

11.

Investiční zprostředkovatel zaregistrovaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uhradí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správní poplatek podle § 30b zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do 3. ledna 2018 uzavře pojistnou smlouvu podle § 31 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12.

Za vázaného zástupce zapsaného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se správní poplatek podle § 32g zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.

Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14.

Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15.

Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

16.

Fyzická osoba, která přede dnem nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.

17.

Správní řízení zahájená podle zákona č. 256/2004 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v den nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

18.

Státní podnik, který byl 1. ledna 2015 investičním zprostředkovatelem, se pro účely § 30 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za obchodní společnost.

19.

Do dne 3. září 2019 neplní poskytovatel konsolidovaných obchodních informací povinnost podle § 81 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k obchodům uveřejněným podle čl. 10 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

Část druhá

Změna trestního řádu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 17 odst. 1 písm. b) se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo v mnohostranném obchodním systému“.

 

2.

V § 17 odst. 1 písm. b) se slova „na regulovaném trhu nebo v mnohostranném“ nahrazují slovem „v“.

 

3.

V § 17 odst. 1 písm. c) se slova „a postavení“ zrušují a za slovo „styku,“ se vkládají slova „zneužití postavení v obchodním styku,“.

Část třetí

Změna živnostenského zákona (čl. 4)

Čl. IV

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 304/2016 Sb., se za slovo „agentur13c),“ vkládají slova „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Část čtvrtá

Změna zákona o bankách (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 písmeno h) zní:

h)

poskytování investičních služeb, s tím, že se v licenci uvede, které investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 1 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova „ , s tím, že se v licenci uvede, které činnosti je banka oprávněna vykonávat a ve vztahu ke kterým fondům“.

 

3.

V § 1 odst. 3 se za písmeno o) vkládají nová písmena p) a q), která znějí:

p)

činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

q)

poskytování služby hlášení údajů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, s tím, že se v licenci uvede, které ze služeb hlášení údajů je banka oprávněna poskytovat,“.

Dosavadní písmeno p) se označuje jako písmeno r).

 

4.

V § 1 odst. 3 písm. r) se text „o)“ nahrazuje textem „q)“.

 

5.

V § 7b odst. 1 se slova „nesplňuje-li tato instituce podmínky“ nahrazují slovy „přestože tato instituce nesplňuje některou z podmínek“.

 

6.

V § 9 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

7.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní:

§ 9a

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem

 

(1)

Výše pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které banka určí postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/201434) jako osobu nebo osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil banky (dále jen „osoba s rizikovým vlivem“), výši pevné složky odměny, ledaže valná hromada banky rozhodne podle odstavce 2.

(2)

Do působnosti valné hromady banky náleží rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osoby s rizikovým vlivem může být vyšší, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky odměny; valná hromada může rozhodnout pouze na základě odůvodněného návrhu předloženého valné hromadě v závislosti na vnitřní struktuře představenstvem nebo správní radou, který obsahuje alespoň

a)

navrhovanou výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny v procentním vyjádření,

b)

důvody pro schválení navrhovaného rozhodnutí a uvedení počtu osob s rizikovým vlivem, na které se rozhodnutí použije, a uvedení funkce těchto osob,

c)

předpokládaný dopad rozhodnutí na dodržování požadavků na kapitál v objemu a struktuře podle tohoto zákona, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201327), rozhodnutí České národní banky nebo jiného příslušného orgánu.

(3)

K rozhodnutí valné hromady podle odstavce 2 se vyžaduje souhlas

a)

alespoň 66 % většiny hlasů přítomných společníků za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v bance, nebo

b)

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných společníků, pokud nejsou přítomni společníci, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v bance.

(4)

Osoby s rizikovým vlivem, jichž se uvedená vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle odstavce 1 přímo týká, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle odstavce 2 hlasovací práva.

(5)

Zruší-li valná hromada rozhodnutí přijaté podle odstavce 2 nebo jej změní tak, že určí nižší výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny, uvede banka odměňování osob s rizikovým vlivem do souladu s novým rozhodnutím valné hromady do prvního dne roku následujícího po roce, v němž bylo přijato toto rozhodnutí.

(6)

Vzniklo-li právo na pohyblivou složku odměny podle původního rozhodnutí valné hromady, zaniká právo na její výplatu v rozsahu, v jakém pohyblivá složka odměny přesahuje výši pohyblivé složky vyplývající z nového rozhodnutí valné hromady, a to dnem nabytí účinnosti nového rozhodnutí valné hromady.

(7)

Banka neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.

(8)

Banka může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.

__________

34)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.“.

Část pátá

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 301/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

2.

Za § 7ad se vkládá nový § 7ae, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47 zní:

§ 7ae

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem

 

(1)

Výše pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které družstevní záložna určí postupem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/201447) jako osobu nebo osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil družstevní záložny (dále jen „osoba s rizikovým vlivem“), výši pevné složky odměny, ledaže členská schůze družstevní záložny rozhodne podle odstavce 2.

(2)

Do působnosti členské schůze družstevní záložny náleží rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny u osoby s rizikovým vlivem může být vyšší, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky odměny; členská schůze může rozhodnout pouze na základě odůvodněného návrhu předloženého členské schůzi představenstvem, který obsahuje alespoň

a)

navrhovanou výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny v procentním vyjádření,

b)

důvody pro schválení navrhovaného rozhodnutí a uvedení počtu osob s rizikovým vlivem, na které se rozhodnutí použije, a uvedení funkce těchto osob,

c)

předpokládaný dopad rozhodnutí na dodržování požadavků na kapitál v objemu a struktuře podle tohoto zákona, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201338), rozhodnutí České národní banky nebo jiného příslušného orgánu.

(3)

K rozhodnutí členské schůze podle odstavce 2 se vyžaduje souhlas

a)

alespoň 66 % většiny hlasů přítomných členů družstevní záložny za podmínky, že na členské schůzi jsou přítomni členové, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v družstevní záložně, nebo

)

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů, pokud nejsou přítomni členové, kteří nakládají alespoň polovinou hlasovacích práv v družstevní záložně.

(4)

Osoby s rizikovým vlivem, jichž se uvedená vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle odstavce 1 přímo týká, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle odstavce 2 hlasovací práva.

(5)

Zruší-li členská schůze rozhodnutí přijaté podle odstavce 2 nebo jej změní tak, že určí nižší výši poměru pohyblivé složky odměny k pevné složce odměny, uvede družstevní záložna odměňování osob s rizikovým vlivem do souladu s novým rozhodnutím členské schůze do prvního dne roku následujícího po roce, v němž bylo přijato toto rozhodnutí.

(6)

Vzniklo-li právo na pohyblivou složku odměny podle původního rozhodnutí členské schůze, zaniká právo na její výplatu v rozsahu, v jakém pohyblivá složka odměny přesahuje výši pohyblivé složky vyplývající z nového rozhodnutí členské schůze, a to dnem nabytí účinnosti nového rozhodnutí členské schůze.

(7)

Družstevní záložna neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové odměny a jeho odůvodnění a na žádost České národní banky prokáže, že navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na požadavky na kapitál.

(8)

Družstevní záložna může pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny uplatnit diskontní sazbu až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, z nichž lze práva uplatnit nejdříve za 5 let.

__________

47)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce.“.

Část šestá

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 39, 40 a 41 znějí:

(2)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie39).

(3)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie40), a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie41), pokud jde o pravomoci České národní banky a povinnost mlčenlivosti.

__________

39)

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.

40)

Čl. 105 odst. 2 a čl. 107 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.

Čl. 21 odst. 3 a 4 a čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.

Čl. 50 a 54 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.

Čl. 24 odst. 4 a 4a a čl. 25 odst. 1, 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.

Čl. 98 a 102 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 2013/14/EU.

Čl. 46 a 47 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU.

41)

Čl. 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.

Čl. 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

Čl. 22 odst. 2 a čl. 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

Čl. 19 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.

Čl. 20 a 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.

Čl. 23 a 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.

Čl. 16 odst. 2 a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

 

2.

V poznámce pod čarou č. 40 se věta třetí „Čl. 50 a 54 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS.“ zrušuje a na konci textu se doplňuje na samostatný řádek věta „Čl. 69 a 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1034.“.

 

3.

V poznámce pod čarou č. 41 na konci textu se ve větě třetí doplňují slova „a č. 600/2014“ a za větu poslední se na samostatný řádek doplňuje věta „Čl. 41 a 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“.

 

4.

V § 7 písm. d) se slovo „unie9a), 29), 36), 38)“ nahrazuje slovem „unie“.

Poznámky pod čarou č. 9a, 29 a 38 se zrušují.

 

5.

V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „ , auditorskou společnost“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího činnost auditorů“.

 

6.

V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které, včetně poznámky pod čarou č. 42, zní:

g)

vyžádat si od emitenta investičního nástroje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu42), aby předkládal aktualizovaný seznam zasvěcených osob podle čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

__________

42)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.“.

 

7.

V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Česká národní banka stanoví vyhláškou podrobnosti, lhůtu, formu a způsob plnění informační povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. g).“.

 

8.

V § 13 odst. 1 písmena p) až u) znějí:

p)

vázaných zástupců podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

q)

akreditovaných osob,

r)

trhů malých a středních podniků,

s)

systematických internalizátorů,

t)

akcií podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů,

u)

provozovatelů služby hlášení údajů se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice,“.

9.

V § 13 odst. 4 písm. a) se za slovo „přiděleno,“ vkládají slova „předmět činnosti a případně další činnost registrovaná nebo povolená Českou národní bankou“.

 

10.

V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , předmět činnosti a případně další činnost registrovaná nebo povolená Českou národní bankou“.

 

11.

V § 13 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

informace o pravomocném rozhodnutí o odnětí povolení osoby zapsané do seznamu, včetně uvedení důvodu odnětí povolení; tato informace se uveřejní po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.

 

12.

V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a bez zbytečného odkladu je aktualizuje“.

 

13.

§ 15 až 18c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 43 znějí:

§ 15

Mechanismus hlášení

 

(1)

Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje účinný mechanismus hlášení, který umožňuje oznámení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, právního předpisu upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích43) (dále jen „oznámení porušení“) a vyhodnocení tohoto oznámení porušení.

(2)

Mechanismus hlášení podle odstavce 1 umožní učinit oznámení porušení též anonymně.

(3)

Česká národní banka uveřejní na svých internetových stránkách v samostatné, snadno dohledatelné části transparentní, srozumitelné a spolehlivé informace o mechanismu hlášení podle odstavce 1, aby každý mohl učinit informované rozhodnutí, zda, jakým způsobem a kdy učiní oznámení porušení.

(4)

Informace podle odstavce 3 obsahují alespoň

a)

způsoby, jakými lze oznámení porušení učinit, a způsoby, jakými Česká národní banka kontaktuje osobu, která oznámení porušení učinila, spolu s uvedením

1.

telefonních čísel, na které lze oznámení porušení učinit, včetně informace, zda jsou hovory nahrávány,

2.

elektronických a poštovních adres, na které lze oznámení porušení učinit a které jsou bezpečné a zajišťují důvěrnost,

b)

popis postupů týkající se oznámení porušení spolu s uvedením

1.

informace, že oznámení porušení lze učinit anonymně,

2.

způsobu, jakým může Česká národní banka požadovat doplnění oznámení porušení nebo jeho objasnění,

3.

druhu, obsahu a časového rámce pro zpětnou vazbu o výsledcích oznámení porušení, kterou Česká národní banka poskytne osobě, která oznámení porušení učinila (dále jen „oznamovatel“),

c)

režim ochrany informací obsažených v oznámení porušení, včetně podrobného popisu okolností, za nichž mohou být důvěrné údaje o oznamovateli zpřístupněny jiné osobě podle článku 27, 28 nebo 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 a podle § 26,

d)

popis postupů na ochranu oznamovatelů, zejména zaměstnanců osob podléhajících dohledu České národní banky, podle § 18a a

e)

prohlášení, že oznámení porušení nezakládá porušení žádného omezení týkajícího se zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a že oznamovateli v souvislosti s tímto zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu.

(5)

Česká národní banka poskytne potenciálnímu oznamovateli před přijetím oznámení porušení nebo v okamžiku jeho přijetí informace podle odstavců 3 a 4.

 

§ 16

 

Prostředky komunikace pro přijímání oznámení porušení

 

(1)

Česká národní banka zavede, udržuje a používá pro přijímání oznámení porušení a pro sdělování následných opatření uživatelsky vstřícné, nezávislé, samostatné a bezpečné prostředky komunikace, které zajišťují důvěrnost informací.

(2)

Prostředky komunikace podle odstavce 1 se považují za nezávislé a samostatné, pokud

a)

jsou odděleny od ostatních prostředků komunikace, které Česká národní banka používá,

b)

jsou navrženy, vytvořeny a používány způsobem, který zajišťuje úplnost, celistvost a důvěrnost informací a brání v přístupu neoprávněných osob, a

c)

umožňují dlouhodobé uchovávání informací.

(3)

Prostředky komunikace podle odstavce 1 umožní přijímat oznámení porušení alespoň

a)

písemnou formou v elektronické i papírové podobě,

b)

ústní formou prostřednictvím telefonu (dále jen „telefonická forma“) se záznamem hovoru nebo bez takového záznamu a

c)

osobním setkáním s některým ze zaměstnanců určených podle § 17.

 

§ 17

Určení zaměstnanci

 

(1)

Česká národní banka určí zaměstnance, kteří přijímají a vyřizují oznámení porušení (dále jen „určení zaměstnanci“). Určení zaměstnanci musí být dostatečně proškoleni k plnění úkolů podle odstavce 2.

(2)

Určení zaměstnanci

a)

poskytují na žádost informace o postupech pro učinění oznámení porušení,

b)

přijímají a vyřizují oznámení porušení a

c)

udržují kontakt s oznamovatelem, pokud uvedl své kontaktní údaje.

 

§ 18

Postup České národní banky po přijetí oznámení porušení

 

(1)

Obdrží-li Česká národní banka oznámení porušení jiným způsobem než prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16, předá bezodkladně a beze změny toto oznámení porušení určeným zaměstnancům prostřednictvím prostředků komunikace podle § 16.

(2)

Česká národní banka vede záznam o každém přijatém oznámení porušení.

(3)

Česká národní banka potvrdí přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Česká národní banka nepotvrdí přijetí tohoto oznámení, pokud by tím byla ohrožena ochrana osobních údajů oznamovatele.

(4)

Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou se záznamem hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou

a)

zvukového záznamu v trvalé a dohledatelné podobě, nebo

b)

úplného a přesného přepisu takového hovoru; Česká národní banka umožní oznamovateli tento přepis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

(5)

Česká národní banka je po přijetí oznámení porušení telefonickou formou bez záznamu hovoru oprávněna takové oznámení zaznamenat formou přesného zápisu o takovém hovoru. Česká národní banka umožní oznamovateli zápis o hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

(6)

V případě, že má k oznámení porušení dojít při osobním setkání s určeným zaměstnancem, Česká národní banka zajistí úplný a věrný záznam z tohoto setkání v trvalé a vyhledatelné podobě formou

a)

zvukového záznamu, nebo

b)

podrobného zápisu; v tom případě umožní oznamovateli kontrolu a opravy zápisu a potvrzení souhlasu svým podpisem.

(7)

Česká národní banka uchovává záznamy, zápisy a přepisy podle odstavců 4 až 6 v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze zaměstnanci České národní banky, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností.

(8)

Česká národní banka zavede odpovídající postupy pro předávání osobních údajů oznamovatele a osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu (dále jen „nahlášená osoba“) uvnitř České národní banky a jiným orgánům nebo jiným osobám.

(9)

Česká národní banka zajistí, aby předáním údajů týkajících se oznámení porušení uvnitř České národní banky nebo jiným orgánům nebo jiným osobám nedošlo k odhalení totožnosti oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je takové předání osobních údajů v souladu s § 26.

 

§ 18a

Ochrana oznamovatelů a nahlášených osob

 

(1)

Česká národní banka zavede, udržuje a uplatňuje postupy na

a)

ochranu oznamovatele a nahlášené osoby, pokud se jedná o zaměstnance osoby podléhající dohledu České národní banky, alespoň před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním, a

b)

ochranu osobních údajů oznamovatele a nahlášené osoby v souladu s § 18 odst. 9 a § 26.

(2)

Osoba, která vědomě poskytne nepravdivé oznámení, se pro účely odstavce 1 nepovažuje za oznamovatele.

(3)

Není-li totožnost nahlášené osoby veřejně známa, Česká národní banka zajistí ochranu jejích osobních údajů srovnatelnou s ochranou osob, proti kterým Česká národní banka zahájila správní řízení. Pro ochranu osobních údajů nahlášené osoby se použijí postupy podle § 18 odst. 7.

 

§ 18b

Spolupráce se Státním úřadem inspekce práce

 

(1)

Česká národní banka spolupracuje se Státním úřadem inspekce práce při zajišťování ochrany oznamovatele a nahlášené osoby před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním.

(2)

V rámci spolupráce podle odstavce 1 Česká národní banka a Státní úřad inspekce práce zajistí, aby oznamovatel měl přístup k

a)

uceleným informacím a poradenství o

1.

opatřeních a o postupech na ochranu osob proti nespravedlivému zacházení a

2.

postupech pro nárokování peněžitých náhrad za způsobenou škodu nebo újmu v souvislosti s podaným oznámením porušení, a

b)

účinné pomoci České národní banky ve vztahu ke Státnímu úřadu inspekce práce, včetně potvrzení postavení oznamovatele v případě pracovněprávních sporů.

 

§ 18c

Přezkum postupů České národní banky

 

Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 2 roky, přezkoumá své postupy pro přijímání a vyřizování oznámení porušení, přičemž vezme v úvahu zkušenosti své i orgánů dohledu nad kapitálovým trhem v jiném členském státu Evropské unie v této oblasti a tyto postupy upraví v souladu s vývojem trhu a technologií.

__________

43)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.“.

 

14.

V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014“.

Část sedmá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 8-9)

Čl. VIII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014, zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb. zákona, č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 324/2016 Sb., se mění takto:

1.

V položce 65 bodě 2 písm. b) se za slovo „papíry“ vkládají slova „podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“.

 

2.

V položce 65 bodě 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Kč 50 000

d)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Kč 20 000“.

Dosavadní písmena c) až r) se označují jako písmena e) až t).

 

3.

V položce 65 bodě 2 se doplňují písmena u) a v), která včetně poznámky pod čarou č. 84 znějí:

u)

k činnosti investičního zprostředkovatele Kč 10 000

v)

k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů84)Kč 100 000

__________

84)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“.

 

4. V položce 65 bodě 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

 

5.

V položce 65 bodě 3 se doplňuje písmeno f), které zní:

f)

administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů84)Kč 50 000“.

 

6.

V položce 65 bodě 5 písm. f) se za slovo „papíry“ vkládají slova „spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu“.

 

7.

V položce 65 bodě 5 písm. f) se číslo „35 000“ nahrazuje číslem „30 000“.

 

8.

V položce 65 bodě 5 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až i), která znějí:

g)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Kč 70 000

h)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Kč 50 000

i)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně Kč 35 000“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena j) a k).

 

9.

V položce 65 bodě 9 se doplňují písmena r) a s), která znějí:

r)

zápis vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 2 000

s)

akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 50 000“.

 

10.

V položce 65 bod 12 zní:

12.

Prodloužení

a)

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Kč 25 000

b)

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 5 000

c)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 1 000

d)

oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného Kč 1 000

e)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 25 000

f)

povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 5 000

g)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu Kč 1 000“.

 

11.

V položce 65 poznámka zní:

Poznámka

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel. Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. c), d) nebo g) je zastoupený. Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část osmá

Změna trestního zákoníku (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 250 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „na regulovaném trhu“ vkládají slova „nebo v mnohostranném obchodním systému“.

 

2.

V § 250 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „na regulovaném trhu nebo v mnohostranném“ nahrazují slovem „v“.

 

3.

V § 250 odst. 1 písm. a) se slova „nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace“ nahrazují slovy „nebo jinému poskytne nepravdivou nebo hrubě zkreslenou informaci“.

 

4.

§ 255 včetně nadpisu zní:

§ 255

Zneužití informace v obchodním styku

 

(1)

Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2)

Kdo neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo na organizovaném trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(3)

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo

b)

získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4)

Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a)

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b)

získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

 

5.

V § 255 odst. 2 se slova „na regulovaném trhu nebo v mnohostranném“ nahrazují slovem „v“.

 

6.

Za § 255 se vkládá nový § 255a, který včetně nadpisu zní:

§ 255a

Zneužití postavení v obchodním styku

 

(1)

Kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

(2)

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3)

Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.

 

7.

V § 367 odst. 1 se slova „a postavení“ zrušují a za text „§ 255 odst. 4,“ se vkládají slova „zneužití postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 3,“.

 

8.

V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu).“.

Část devátá

Změna zákona o finančním zajištění (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot“ nahrazují slovy „věcí v právním smyslu (dále jen „věc“).

 

2.

V § 5 odst. 3 se slova „majetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“.

 

3.

V § 7 odst. 1 písm. d) bodě 6 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“.

 

4.

V § 7 odst. 4 písm. e) a v § 22 se slova „ , práv nebo jiných majetkových hodnot“ zrušují.

 

5.

V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Je-li příjemcem osoba uvedená v odstavci 4 písm. a), nemůže být poskytovatelem její zákazník, který není profesionálním zákazníkem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jde-li o finanční zajištění, které má povahu převodu finančního kolaterálu ve prospěch příjemce.“.

 

6.

V § 13 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 1 závěrečné části ustanovení a v § 13 odst. 5 se slova „majetkovou hodnotou“ nahrazují slovem „věcí“.

 

7.

V § 13 odst. 5 se slova „majetkové hodnotě“ nahrazují slovem „věci“.

Část desátá

Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech (čl. 12-13)

Čl. XII

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 1 větě první se slova „Ten, kdo není oprávněn“ nahrazují slovy „Právnická osoba, která není oprávněna“ a slovo „zapsán“ se nahrazuje slovem „zapsána“.

 

2.

V § 15 odst. 2 se slova „bydliště nebo sídlo ten, kdo“ nahrazují slovy „sídlo právnická osoba, která“.

 

3.

V § 16 odst. 3 se doplňuje věta druhá „U osoby podle § 15 odst. 1 se pro účely posouzení toho, zda přesahuje rozhodný limit či nikoli, použije pro oceňování jí spravovaného majetku § 196 obdobně.“.

 

4.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

§ 20a

Mechanismus k hlášení

 

(1)

Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje pro své pracovníky účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení tohoto zákona, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

(2)

Mechanismus k hlášení podle odstavce 1 zahrnuje alespoň

a)

postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování,

b)

ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení,

c)

ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

(3)

Česká národní banka může vyhláškou stanovit požadavky na mechanismus k hlášení podle odstavce 1.“.

 

5.

V § 28 se za slova „obdobně a“ vkládá text „§ 20 odst. 2 písm. j), § 20a,“.

 

6.

V § 32 odst. 1 se za slova „která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem,“ vkládají slova „uvedený v § 30 a 31,“, slova „majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „věci v právním smyslu (dále jen „věc“)“ a slova „majetková hodnota“ se nahrazují slovem „věc“.

 

7.

V § 32 odst. 2 se slova „majetková hodnota“ nahrazují slovem „věc“.

 

8.

V § 32 odst. 2, v § 215 odst. 4, v § 252 a v § 279 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovem „věci“.

 

9.

V § 39 odst. 5 se doplňuje věta druhá „Vykonává-li obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu činnost podle § 38 odst. 2 písm. b) bez povolení podle odstavce 4, musí tuto činnost vykonávat s odbornou péčí a dodržovat přitom obdobně pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky týkající se poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.“.

 

10.

Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

§ 47a

Mechanismus k hlášení

 

Administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 20a.“.

 

11.

V § 56 se za slova „§ 47 odst. 5,“ vkládají slova „§ 47a,“.

 

12.

Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

§ 66a

Mechanismus k hlášení

 

Depozitář investičního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 20a.“.

 

13.

V § 73 odst. 1 písm. f) úvodní části ustanovení, v § 93 odst. 3 písm. a), d) a h), § 93 odst. 4, § 215 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 215 odst. 1 písm. d), § 215 odst. 2 písm. a) bodě 3, § 226 písm. d), § 241 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 241 odst. 1 písm. j), § 284 odst. 1 písm. a) a d) a v § 462 písm. a) se slova „majetkových hodnot“ nahrazují slovem „věcí“.

 

14.

V § 93 odst. 3 písm. b), § 215 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 241 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 284 odst. 1 písm. a) se slova „majetkovým hodnotám“ nahrazují slovem „věcem“.

 

15.

V § 134 odst. 1 se doplňuje věta „Obhospodařovatel může rozhodnout o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou; v takovém případě neprovádí po dobu pozastavení výpočet aktuální hodnoty podílových listů a za aktuální hodnotu se po dobu pozastavení považuje poslední známá aktuální hodnota před tímto pozastavením.“.

 

16.

V § 146 odst. 1 větě druhé se za slova „Statut uzavřeného podílového fondu,“ vkládají slova „který je fondem kolektivního investování a“.

 

17.

V § 163 odst. 4 větě první se text „d)“ nahrazuje textem „g)“.

 

18.

V § 170 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo osoba podle § 15 odst. 1“.

 

19.

V § 171 odst. 4 větě první se za slovo „podílů“ vkládá čárka.

 

20.

V § 187 se za slovo „fondu“ vkládají slova „a jeho jednotlivých podfondů“.

 

21.

V § 191 odst. 1 větě první se za slovo „kapitál“ vkládají slova „z investiční činnosti ve smyslu § 164 odst. 1“.

 

22.

V § 191 odst. 2 se za slovo „kapitálu“ vkládají slova „z investiční činnosti ve smyslu § 164 odst. 1“.

 

23.

V § 207 odst. 1 písm. b) se slova „vyvolanou překážkou vzniklou nezávisle na vůli obhospodařovatele“ nahrazují slovy „v důsledku změny statutu fondu kolektivního investování“.

 

24.

V § 207 odstavec 2 zní:

(2)

Byl-li změněn statut fondu kolektivního investování podle odstavce 1 písm. b), uveřejní administrátor tohoto fondu informace o změně investiční strategie a o právu na odkoupení bez srážky. Pro změnu statutu podle věty první se § 211 použije obdobně. Informace podle věty první poskytne administrátor tohoto fondu současně s jejich uveřejněním i podílníkům nebo akcionářům tohoto fondu.“.

 

25.

V § 220 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

údaje o zásadách odměňování, a to alespoň odkazem na internetové stránky,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

 

26.

V § 228 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Administrátor uveřejní aktuální sdělení klíčových informací fondu kolektivního investování bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení na internetových stránkách tohoto fondu.“.

 

27.

V § 230 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Sdělení klíčových informací standardního fondu musí rovněž obsahovat odkaz na internetové stránky, kde lze najít podrobné údaje o zásadách odměňování a sdělení, že tyto údaje budou na požádání poskytnuty bezúplatně v listinné podobě. Tyto údaje musí zahrnovat alespoň popis toho, jak se odměny vypočítávají, a totožnost osob odpovědných za přiznávání odměn, včetně složení výboru pro odměňování, pokud existuje.“.

 

28.

V § 234 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Výroční zpráva standardního fondu dále obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a další podstatné údaje o odměňování.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

29.

V § 234 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

30.

V § 272 odst. 1 písm. d) se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

31.

V § 272 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, je-li podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, a odpovídá-li výše splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, ve svém souhrnu částce alespoň

1.

125 000 EUR, nebo

2.

1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby nebo“.

 

32.

V § 272 odst. 1 písm. i) se za slovo „jestliže“ vkládají slova „obhospodařovatel nebo“.

 

33.

V § 279 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „majetkovou hodnotu“ nahrazují slovem „věc“.

 

34.

V § 279 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 se slova „majetkové hodnotě“ nahrazují slovem „věci“.

 

35.

V § 292 se slova „ , jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit,“ zrušují.

 

36.

V § 297 odst. 1 větě první se za slovo „limit“ vkládají slova „na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo na základě povolení uděleného orgánem dohledu jiného členského státu v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 až 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů5)“.

 

37.

§ 341 se zrušuje.

 

38.

V § 455 odst. 1 se doplňuje věta „Investiční společnost musí vždy vyhotovit výroční zprávu.“.

 

39.

V § 520 odst. 1 se za slovo „musejí“ vkládají slova „oznámit svůj záměr a“.

 

40.

V § 522 odst. 1 se doplňuje věta druhá, která zní: „Česká národní banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 nebo jestliže informace předložené žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení žádosti.“.

 

41.

V § 522 odst. 2 písm. b) se za slovo „jsou“ vkládají slova „v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti“.

 

42.

V § 522 odst. 2 písm. c) se na začátku textu vkládají slova „finanční zdraví žadatele a“ a za slovo „nezávadnost“ se vkládá slovo „jeho“ a slovo „žadatele“ se zrušuje.

 

43.

V § 523 odst. 1 se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“, slovo „a“ se nahrazuje slovy „; pokud je žádost neúplná, bez zbytečného odkladu vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Česká národní banka zároveň s potvrzením o přijetí úplné žádosti podle věty první“ a slovo „jej“ se nahrazuje slovem „žadatele“.

 

44.

V § 523 odst. 2 se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „úplné“.

 

45.

V § 523 odst. 4 větě první se slova „podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami“ nahrazují slovy „to nezbytné pro posouzení žádosti“, slova „k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě“ se zrušují, slova „nezbytných pro posouzení žádosti“ se zrušují a ve větě druhé se slovo „přerušuje“ nahrazuje slovem „staví“.

 

46.

V § 523 odst. 5 se slovo „přerušuje“ nahrazuje slovem „staví“.

 

47.

V § 531 písm. c) se slova „635 000 EUR“ nahrazují slovy „50 000 EUR“.

 

48.

V § 599 odst. 1 písm. a) a v § 604 odst. 1 písm. a) se za slovo „povinností“ vkládají slova „nebo poruší některý ze zákazů“.

 

49.

V § 599 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 20a,“.

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).

 

50.

V § 599 odst. 6 úvodní části ustanovení se text „j),“ nahrazuje textem „g),“ a slova „nebo o),“ se nahrazují slovy „ , o) nebo p)“.

 

51.

V § 599 odst. 7 se slova „g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „h), i) nebo j)“.

 

52.

V § 604 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 47a a 20a,“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).

 

53.

V § 604 odst. 6 se slova „k), l) nebo m),“ nahrazují slovy „g), l), m) nebo n),“.

 

54.

V § 604 odst. 7 se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „ , j) nebo k)“.

 

55.

V § 612 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 66a a 20a,“.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena i) až s).

 

56.

V § 612 odst. 1 písm. r) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů2) ve vztahu k výkonu činnosti depozitáře.“.

 

57.

V § 616 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo podnikající fyzická“ zrušují.

 

58.

V § 620 se odstavce 4 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

59.

V § 620 odst. 4 se slova „ , 3 nebo odstavce 4 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „nebo 3“.

 

60.

V § 620 odst. 5 se slova „ , 3 nebo 4“ nahrazují slovy „nebo 3“.

 

61.

V § 624 odst. 2 se doplňuje věta druhá „Pro účely výpočtu kvalifikované účasti se nepřihlíží k investičním akciím bez hlasovacích práv.“.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1.

Fyzické osoby, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány v seznamu podle § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. XII bodů 1 a 2 tohoto zákona, se nabytím účinnosti čl. XII tohoto zákona z tohoto seznamu vymazávají. Česká národní banka těmto osobám sdělí, že byly ze seznamu vymazány.

2.

Obhospodařovatel investičního fondu uvede své poměry do souladu s § 39 odst. 5 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Statut uzavřeného podílového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů a který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze změnit s ohledem na § 146 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jen se souhlasem všech jeho podílníků.

4.

Ustanovení § 187§ 455 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2018 nebo později.

5.

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v den nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část jedenáctá

Zrušovací ustanovení (čl. 14)

Čl. XIV

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

2.

Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

Část dvanáctá

Účinnost (čl. 15)

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII, které nabývají účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.