Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

235/2017 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018 do 23. 6. 2023

Ustanovení čl. I bodu 53 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 235/2017 Sb.

1.1.2018

235

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2002/24/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

__________

12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2003/37/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

__________

13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

 

3.

V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

 

4.

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „čl. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

 

5.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

 

Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a)

silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,

b)

silniční vozidla podkategorie LZ,

c)

zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,

d)

vozidla kategorie Z, nebo

e)

systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až d).“.

 

6.

V § 8 odstavec 1 zní:

(1)

Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

 

7.

V § 8 odst. 2 se za slovo „se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a zároveň se slovo „obdobně“ zrušuje.

 

8.

V § 9 odst. 1 se za slovo „schvalování“ vkládá slovo „silničních“.

 

9.

V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

10.

V § 11 odst. 1 se za slovo „výroby“ vkládá slovo „silničních“.

 

11.

V § 11 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

12.

V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

 

13.

V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

14.

V § 13 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

15.

V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

 

16.

V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

17.

V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

 

18.

V § 15 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „kategorií M, N a O“.

 

19.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

20.

V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

 

21.

V § 17 odst. 1 se za slovo „vozidel“ vkládají slova „kategorií M, N a O a vozidel podle § 7“ a slovo „silničním“ se zrušuje.

 

22.

V § 17 odst. 2 se slovo „silničních“ zrušuje.

 

23.

V § 18 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 

24.

V § 18 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

25.

V § 19 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

(5)

Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.“.

 

26.

V § 20 odst. 1 se text „, O a L“ nahrazuje textem „a O“.

 

27.

V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

28.

V § 20 odst. 2 se slova „, pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES“ zrušují.

 

29.

§ 21 zní:

§ 21

 

(1)

Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.

(2)

Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3)

Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č․ 8 k této vyhlášce.“.

 

30.

V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

31.

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

§ 22a

 

Schvalování neharmonizovaného typu

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1)

Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a)

příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

b)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

c)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

d)

příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

(2)

Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

(3)

Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a)

způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,

b)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

c)

způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a

d)

rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.“.

 

32.

V § 23 odstavec 3 zní:

(3)

Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije

a)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno

1.

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,

2.

při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b)

přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno

1.

při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,

2.

při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,

c)

příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.“.

 

33.

V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

 

34.

Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

§ 27a

 

Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů

[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

 

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.

__________

14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

 

35.

V § 29 odst. 6 se za slova „zkapalněným zemním plynem“ vkládají slova „nebo vodíkem“.

 

36.

V § 33 odstavec 1 zní:

(1)

Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

 

37.

V § 33 odst. 2 se slova „kategorií SS a SN“ nahrazují slovy „podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z“.

 

38.

V § 36 odst. 3 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.

 

39.

V § 38 odst. 5 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

 

40.

V § 38 odst. 6 se text „SS a S“ nahrazuje textem „S a podkategorie SS“.

 

41.

V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „kategorií SS a S“ nahrazují slovy „kategorie S a podkategorie SS“.

 

42.

V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slovo „výšky“ zrušuje.

 

43.

V § 39 odst. 4 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

 

44.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Seznam směrnic Evropské unie

Směrnice Evropské unie - základní

Plný název směrnice Evropské unie

Směrnice Evropské unie - poslední změna

70/157/EHS

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (70/157/EHS)

2013/15/EU

89/459/EHS

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (89/459/EHS)

89/459/EHS

91/671/EHS

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (91/67 l/EHS)

2014/37/EU

92/06/EHS

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

2002/85/ES

92/23/EHS

Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži

2005/11/ES

2000/53/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

(EU) 2016/774

2005/64/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2009/1/ES

2006/40/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)

2006/40/ES

2007/38/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/3 8/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

2007/38/ES

2007/46/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2015/758

2008/68/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)

(EU) 2016/2309“.

 

45.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Kategorie silničních a zvláštních vozidel

1.

KATEGORIE L: popis silničních vozidel kategorie L a její další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).

Silniční vozidla podkategorie LZ jsou dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům podle věty první a jsou zkonstruovány a vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu.

2.

KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

2.1.

Kategorie Ml: vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče. Vozidla náležející do kategorie Ml nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen najedno (tj. místo k sezení řidiče).

2.2.

Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M2 mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.

2.3.

Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M3 mohou mít prostor pro stojící cestující.

3.

KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

3.1.

Kategorie NI: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

3.2.

Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

3.3.

Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

4.

KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob.

4.1.

Kategorie Ol: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny.

4.2.

Kategorie 02: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny.

4.3.

Kategorie 03: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun.

4.4.

Kategorie 04: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Podkategorie vozidel

Terénní vozidla

„Terénním vozidlem“ se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „G“. Kritéria pro zařazení vozidla do podkategorie „terénních vozidel“ jsou uvedena

v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

 

Vozidla zvláštního určení

„Vozidlem zvláštního určení“ se rozumí silniční vozidlo kategorie M, N nebo O, které má zvláštní technické vlastnosti k výkonu funkce, jež vyžaduje zvláštní uspořádání a/nebo výstroj. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „S“. Různé typy vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

 

Terénní vozidlo zvláštního určení

„Terénním vozidlem zvláštního určení“ se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti uvedené v bodě 2.1 a 2.2 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „G“. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se navíc k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí jako druhá přípona písmeno „S“.

5.

KATEGORIE T, C, R a S: popis silničních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).

Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost.

Zvláštní vozidla podkategorie SN jsou pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají

i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného.

6.

KATEGORIE Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.“.

 

46.

V příloze č. 3 bod 2 zní:

2.

Tabulka platných směrnic Evropské unie:

Položka

Směrnice

Evropské

unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění

harmonizovaných

technických

požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor

osvědčení o schválení typu

Značka

schválení

typu

Hladina akustického tlaku a výfukový systém

70/157/EHS

Příloha I, II a III

Dodatek 1 1 II

Dodatek 2 přílohy I a II

Příloha II

Bezpečnostní zádržné systémy

91/671/EHS

Článek 2

Montáž a použití omezovačů rychlosti

92/06/EHS

Článek 2 až 5

Pneumatiky

92/23/EHS

Příloha I, II, IV, V a VI

Dodatek 1 a 3 Přílohy I a dodatek 1 přílohy III

Dodatek 2 a 4 Přílohy I a dodatek 2 přílohy III

Příloha i

Vozidla s ukončenou životností

2000/53/EHS

Příloha II

Opětovná použitelnost, recyklovatelnost využitelnost

2005/64/EHS

Článek 6 a příloha I, IV, V

Příloha II

Příloha III

Emise klimatizačních systémů

2006/40/EHS

Článek 6 a příloha

Dovybavení zrcátky

2007/38/EHS

Článek 3

Rámec pro schvalování

2007/46/ES

Příloha II, IV, IX

Příloha III

Příloha VI

Článek

19,

dodatek

přílohy

VII“.

 

47.

V příloze č. 3 bodu 7 se druhá věta zrušuje.

 

48.

V příloze č. 3 se bod 13 zrušuje. 4

 

9.

Příloha č. 4 se zrušuje.

 

50.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy

 

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995, jsou:

1

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1

2

Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly

3

Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

4

Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

5

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

6

Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

7

Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel

8

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (Hl, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo Hll)

9

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

10

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility

11

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří

12

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

13

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a 0 z hlediska brzdění

13-H

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění

14

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX

16

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; - II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX

17

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

18

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

19

Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel

20

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)

21

Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení

22

Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech

23

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

24

Jednotná ustanovení pro: 1. Schvalování typu vznětových motorů z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek - II. Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů schváleného typu - III. Schvalování motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek vypouštěných motorem - IV. Měření výkonu vznětového motoru

25

Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

26

Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků

27

Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků

28

Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály

29

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla

30

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

31

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

32

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu

33

Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu

34

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru

35

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů

36

Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

37

Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

38

Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

39

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

40

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru

41

Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku

42

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).

43

Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech

44

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“)

45

Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlomet a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů

46

Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení

47

Jednotná ustanovení pro homologaci moped vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru

48

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

49

Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel

50

Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla

51

Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí

52

Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce

53

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

54

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla

55

Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel

56

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel

57

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel

58

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) - II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP)

59

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku

60

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

61

Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

62

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

63

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

64

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách

65

Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel

66

Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby

67

Jednotná ustanovení pro 1. schvalování typu zvláštních zařízení motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny II. schvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení

69

Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel

70

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

71

Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče

72

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)

73

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) - II. Bočních ochranných zařízení (BOZ) - III. Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu

74

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie Liz hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

75

Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy

77

Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel

78

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění

79

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení

80

Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení

81

Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka

82

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)

83

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo

85

Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí

86

Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

87

Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel

89

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. Vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti - II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) - III. Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)

90

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

91

Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

93

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ) - II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ)

94

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

95

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu

96

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (CL), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z motoru

97

Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy

98

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla

99

Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

100

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení

101

Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu

102

Jednotná ustanovení pro schvalování 1. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN

103

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel

104

Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy

105

Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel

106

Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla

107

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce

108

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel

109

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

110

Jednotná ustanovení pro schvalování typu 1. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); - II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu

111

Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O, vzhledem ke stabilitě proti překlopení

112

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly

113

Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami

114

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu

115

Jednotná ustanovení pro homologaci: 1. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému

116

Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití

117

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu

118

Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření

119

Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel

120

Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva

121

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

122

Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a 0 z hlediska jejich systémů vytápění

123

Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)

124

Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy

125

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu

126

Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla

127

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)

128

Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných jednotkách svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)

129

Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)

130

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)

131

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy záchranného brzdění AEBS)

132

Jednotná ustanovení o schvalování dodatečně nainstalovaných zařízení pro snižování emisí (REC)pro těžká nákladní vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory

133

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

134

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich částí z hlediska bezpečnostních vlastností vozidel pracujících s vodíkem a palivovými články

135

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při nárazu na sloup

136

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L, z hlediska specifických požadavků na elektrický pohon

137

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska ochrany při čelním nárazu se zaměřením na zádržné systémy

138

Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých vozidel silniční dopravy z hlediska jejich snížené slyšitelnosti (RRTV)“.

 

51.

Příloha č. 6 se zrušuje.

 

52.

V příloze č. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

 

53.

Příloha č. 9 zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Způsob a forma předání údajů do evidence technických údajů typů silničních vozidel

 

1.

Pro vozidla s osvědčením o schválení harmonizovaného typu výrobce nebo akreditovaný zástupce popřípadě osoba, která vozidla uvádí na trh (dále jen „předávající osoba“), zajistí elektronickou formou předání dat do databáze ministerstva v rozsahu podle § 4 odst. 3 zákona doplněném o prohlášení o shodě.

2.

Ministerstvo na základě oznámení předávající osoby přidělí základní číslo pro každý nový typ vozidla dané tovární značky. V případě, že existuje více předávajících osob, přidělí se základní číslo každé z nich jiné.

3.

Předávající osoba zajistí převod dat z prohlášení o shodě pro každou novou, prozatím nepoužitou kombinaci typu, varianty a verze spolu s číslem schválení harmonizovaného typu. Každý takto vzniklý převod označí přiděleným základním číslem a zašle do databáze ministerstva. Převod dat zajistí předávající osoba také pro tutéž variantu a verzi vozidla v případě, že se u dané varianty a verze změnil alespoň jeden údaj například tím, že došlo k rozšíření schválení harmonizovaného typu.

4.

Tisk technického průkazu probíhá na základě původních dat. Podrobnosti předávání dat do databáze ministerstva jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy.„.

 

54.

V příloze č. 10 bodu 6 se věty druhá a poslední zrušují.

 

55.

V příloze č. 11 se na konec nadpisu přílohy doplňují slova „nebo vodíkem“.

 

56.

V příloze č. 11 bodu 2 písmeno a) zní:

a)

bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,“.

 

57.

V příloze č. 11 se na konci bodu 4 doplňují věty „Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.“.

 

58.

V příloze č. 12 části A bodu 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

59.

V příloze č. 12 části B bodě 3 se slova „kategorií T a SS“ nahrazují slovy „kategorie T a podkategorie SS“.

 

60.

V příloze č. 12 části C bodu 10 se slova „směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

 

61.

V příloze č. 12 části D bod 1 zní:

1.

Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

 

62.

V příloze č. 12 části D bodu 2 se slovo „na“ zrušuje.

 

63.

V příloze č. 12 části E se na konci bodu 3 doplňují věty „Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.“.

 

64.

V příloze č. 12 části F bodu 2 se slovo „kapacitu“ nahrazuje slovem „kategorii“.

 

65.

V příloze č. 12 části F bodu 4 se věta druhá nahrazuje větou „U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.“.

 

66.

V příloze č. 12 části G se doplňují body 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

8.

Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).

9.

Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).

10.

Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).

__________

15)

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.

16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.

17)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.“.

 

67.

V příloze č. 12 části I bodu 3 se slova „směrnicí 2009/61/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

68.

V příloze č. 13 nadpis zní:

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

 

69.

V příloze č. 13 ve skupinovém nadpisu se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

 

70.

V příloze č. 13 bodu 1 se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

 

71.

V příloze č. 13 bodu 3 se text „4,00 t“ nahrazuje textem „8,00 t“.

 

72.

V příloze č. 13 bodu 4 se slova „směrnici 76/432/EHS“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

 

73.

V příloze č. 13 bodu 5 se text „nouzové brzdění s <=0,15v + v2/115“ nahrazuje textem „nouzové brzdění s <=0,15v + 2v2/115“.

 

74.

V příloze č. 13 bodu 7 se slova „2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

75.

V příloze č. 13 bodu 11 se slova „směrnice 2009/63/ES, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13),“.

 

76.

V příloze č. 13 bodu 13 se slovo „směrnicí“ nahrazuje slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“ a text „2009/64/ES“ se zrušuje.

 

77.

V příloze č. 13 bodu 24 se text „2009/59/ES, 2009/144/ES“ zrušuje a text „směrnicí 2008/2/ES“ se nahrazuje slovy „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

78.

V příloze č. 13 bodu 48 se slova „směrnice 2009/64/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

79.

V příloze č. 13 bodu 57 se slova „směrnice 2009/63/EHS, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

80.

V příloze č. 13 bodu 58 se slova „technického předpisu 76/432/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

 

81.

V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

 

82.

V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“.

 

83.

V příloze č. 13 bodu 59 se slova „technickém předpisu 2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

84.

V příloze č. 13 bodu 62 se text „2009/61/ES, 2009/68/ES“ nahrazuje slovy „a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

85.

V příloze č. 13 bodu 63 se slova „směrnicí 2009/64/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

86.

V příloze č. 13 bodu 64 se slova „2009/63/ES, příloha V“ nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

87.

V příloze č. 13 bodu 76 se slova „směrnicí 2009/144/ES příloha II“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

88.

V příloze č. 13 bodu 76 se slova „technického předpisu 80/720/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

 

89.

V příloze č. 13 bodu 77 se slova „technického předpisu 97/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

 

90.

V příloze č. 13 bodu 79 se za slova „trakčního vedení“ vkládají slova „, elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje“.

 

91.

V příloze č. 13 bodu 82 se slova „kategorií SS, SN a Z“ nahrazují slovy „kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 53, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.