Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

306/2017 Sb. znění účinné od 19. 9. 2017

306

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2017

o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 305/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1 a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.

§ 2

Vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění

(1)

Vzor zprávy podle zemí je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Pokyny k vyplnění zprávy podle zemí jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Příloha č. 2

Pokyny k vyplnění zprávy podle zemí

I. Obecné pokyny

 

1.

Účel

Zpráva podle zemí je používána k podávání některých souhrnných informací o nadnárodní skupině podniků a informací o jednotlivých členských entitách této skupiny.

 

2.

Pobočka členské entity nadnárodní skupiny podniků

2.1

Pobočkou členské entity nadnárodní skupiny podniků se pro účely této vyhlášky rozumí část členské entity této skupiny, prostřednictvím které tato členská entita vykonává činnost ve stálé provozovně na území státu nebo jurisdikce, ze kterých tato členská entita není, považující se podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní pro účely sestavování zprávy podle zemí za členskou entitu nadnárodní skupiny podniků․

2.2

Pro účely zprávy podle zemí se státem nebo jurisdikcí, ze kterých je pobočka členské entity nadnárodní skupiny podniků, rozumí stát nebo jurisdikce, ve kterých se nachází stálá provozovna, ve které je prostřednictvím této pobočky vykonávaná činnost.

2.3

Údaje o pobočce členské entity nadnárodní skupiny podniků se vykazují pouze ve vztahu ke státům nebo jurisdikcím, ze kterých je tato pobočka, a nikoliv ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, ze kterých je členská entita nadnárodní skupiny podniků, ke které pobočka této entity patří.

2.4

Vykazované informace za členskou entitu nadnárodní skupiny podniků, ke které pobočka členské entity patří, ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, ze kterých je tato členská entita, nezahrnují finanční údaje týkající se této pobočky členské entity.

 

3.

Období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje

Ve zprávě podle zemí za vykazované účetní období se u členských entit nadnárodní skupiny podniků uvedou důsledně

a)

informace za účetní období členských entit končící k témuž datu jako vykazované účetní období, nebo během dvanácti měsíců před tímto datem, nebo

b)

informace o všech členských entitách vykazované za vykazované účetní období.

 

4.

Zdroj údajů

4.1

Zdrojem údajů mohou být údaje z konsolidovaných výkazů, z povinných účetních závěrek samostatných členských entit nadnárodní skupiny podniků, z regulačních účetních závěrek nebo z účetnictví pro vnitřní řízení. Není však nutné sesouhlasit výnosy, zisk a daně vykazované ve zprávě podle zemí s konsolidovanou účetní závěrkou této skupiny. Pokud se jako základ pro vykazování použije povinná účetní závěrka, veškeré částky se převedou do deklarované funkční měny členské entity této skupiny, která je povinna podat zprávu podle zemí za tuto skupinu, podle průměrného směnného kurzu za období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje. Není však nutno provádět úpravy u rozdílů mezi účetními zásadami používanými v jednotlivých státech nebo jurisdikcích.

4.2

V oddíle doplňujících informací zprávy podle zemí se uvede stručný popis zdrojů údajů použitých při vyplňování zprávy podle zemí. Pokud se z roku na rok použitý zdroj údajůzmění, vysvětlí se důvody změny a její důsledky v oddíle doplňujících informací zprávy podle zemí.

 

II. Zvláštní pokyny

 

1. Souhrnné informace o nadnárodní skupině podniků ve vztahu k jednotlivým státům nebo jurisdikcím (tabulka ě. 1 přílohy ě. 1 k této vyhlášce)

 

1.1.

Stát nebo jurisdikce

V prvním sloupci zprávy podle zemí se uvedou všechny státy a jurisdikce, z nichž jsou členské entity nadnárodní skupiny podniků. Jurisdikcí se rozumí jurisdikce s fiskální autonomií, ať už státní, nebo jinou. Samostatný řádek se připojí pro všechny členské entity nadnárodní skupiny podniků, u nichž má členská entita nadnárodní skupiny podniků, která je povinna podat zprávu podle zemí za tuto skupinu, za to, že nejsou z žádného státu nebo jurisdikce. Pokud je členská entita z více států nebo jurisdikcí, použije se pro určení státu nebo jurisdikce, ze kterého je tato entita, hraniční ukazatel z příslušné mezinárodní smlouvy v oblasti daní. Pokud žádná taková použitelná mezinárodní smlouva není, je tato členská entita ze státu nebo jurisdikce jejího skutečného vedení. Místo skutečného vedení členské entity se určí na základě mezinárodně dohodnutých standardů.

1.2.

Výnosy

1.2.1

Ve třech sloupcích zprávy podle zemí v položce „Výnosy“ se uvede

a)

součet výnosů všech členských entit nadnárodní skupiny podniků z příslušného státu nebo jurisdikce vzniklých z transakcí s nespřízněnými podniky,

b)

součet výnosů všech členských entit nadnárodní skupiny podniků z příslušného státu nebo jurisdikce vzniklých z transakcí se spřízněnými podniky,

c)

celkový součet částek uvedených v písmenech a) a b).

1.2.2

Výnosy zahrnují výnosy z prodeje zásob a nemovitých věcí, služeb, honorářů, úroků, pojistného a veškeré další příslušné částky.

1.2.3

Výnosy nezahrnují plnění od jiných členských entit nadnárodní skupiny podniků, která jsou považována za dividendy ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je členská entita této skupiny poskytující platbu.

1.3.

Výsledek hospodaření před zdaněním příjmů

V pátém sloupci zprávy se uvede výsledek hospodaření před zdaněním příjmů u všech členských entit této skupiny z příslušného státu nebo jurisdikce. Výsledek hospodaření před zdaněním příjmů zahrnuje veškeré mimořádné položky výnosů a nákladů.

1.4.

Zaplacená daň z příjmů

1.4.1

V šestém sloupci zprávy podle zemí se uvede celková částka daní z příjmů skutečně zaplacených během období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje, všemi členskými entitami nadnárodní skupiny podniků z příslušného státu nebo jurisdikce.

1.4.2

Zaplacená daň z příjmů zahrnuje daně z příjmů, které zaplatila členská entita této skupiny jak státu nebo jurisdikci ze kterých je, tak i případnému dalšímu státu nebo jurisdikci. Zaplacená daň z příjmů zahrnuje srážkové daně sražené jinými právnickými osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti (spřízněnými podniky a nespřízněnými podniky) ve vztahuk platbám členské entitě této skupiny. Pokud je tedy členská entita ze státu nebo jurisdikce A a získává úroky ve státě nebo jurisdikci B, vykáže se daň sražená ve státě nebo jurisdikci B ve vztahu ke státu nebo jurisdikci A.

1.5.

Splatná daň z příjmů

V sedmém sloupci zprávy podle zemí se uvede částka splatných stávajících daňových nákladů zaznamenaných u zdanitelných zisků nebo ztrát v období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje, u všech členských entit této skupiny z příslušného státu nebo jurisdikce. Stávající daňové náklady odrážejí pouze operace v běžném roce a nesmějí zahrnovat odložené daňové povinnosti nebo rezervy na nejisté daňové závazky.

1.6.

Základní kapitál

V osmém sloupci zprávy podle zemí se uvede částka základního kapitálu u všech členských entit nadnárodní skupiny podniků, které jsou z příslušného státu nebo jurisdikce. Co se týče poboček členských entit této skupiny, základní kapitál se uvede ve vztahu k členské entitě této skupiny, ke které pobočka patří, ledaže má tato pobočka definovaný kapitálový požadavek pro regulační účely ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je.

1.7.

Kumulovaný výsledek hospodaření

V devátém sloupci zprávy podle zemí se uvede částka celkového kumulovaného výsledku hospodaření všech členských entit nadnárodní skupiny podniků, které jsou z příslušného státu nebo jurisdikce, ke konci období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje. Co se týče poboček členských entit této skupiny, kumulované výsledky hospodaření se uvedou ve vztahu k členské entitě této skupiny, ke které pobočka patří.

1.8.

Počet zaměstnanců

1.8.1

V desátém sloupci zprávy podle zemí se uvede celkový počet zaměstnanců v ekvivalentu plného pracovního úvazku u všech členských entit nadnárodní skupiny podniků, které jsou z příslušného státu nebo jurisdikce.

1.8.2

Počet zaměstnanců může být vykazován ke konci období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje, na základě průměrné úrovně za toto období nebo na jakémkoliv jiném základě soustavně používaném ve všech státech a jurisdikcích každé období. Za tímto účelem lze nezávislé dodavatele, kteří se podílejí na běžných provozních činnostech členské entity této skupiny, vykázat jako zaměstnance.

1.8.3

Přiměřené zaokrouhlení či přibližné uvedení počtu zaměstnanců je přípustné, pokud takové zaokrouhlení či přibližné uvedení podstatně nenaruší relativní rozdělení zaměstnanců mezi jednotlivými státy a jurisdikcemi.

1.8.4

Pokud se týká počtu zaměstnanců, musí se uplatňovat konzistentní metody, a to každoročně a u všech členských entit této skupiny.

1.9.

Hmotná aktiva jiná než peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

V jedenáctém sloupci zprávy podle zemí se uvede součet čistých účetních hodnot hmotných aktiv všech členských entit nadnárodní skupiny podniků, které jsou z příslušného státu nebo jurisdikce. Co se týče poboček členských entit, aktiva se vykazují ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je tato pobočka. Hmotná aktiva za tímto účelem nezahrnují peněžní prostředky ani peněžní ekvivalenty, nehmotná aktiva ani finanční aktiva.

 

2.

Informace o jednotlivých členských entitách nadnárodní skupiny podniků (tabulka č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce)

 

2.1.

Členská entita ze státu nebo jurisdikce

2.1.1

V rozčlenění podle jednotlivých států a jurisdikcí a jmen členských entit nadnárodní skupiny podniků se uvedou všechny členské entity této skupiny, které jsou z příslušného státu nebo jurisdikce. Pobočka členské entity musí být v souladu s bodem 2 obecných pokynů uvedena ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je. Přitom je třeba uvést členskou entitu této skupiny, ke které tato pobočka patří.

2.1.2

Členské entity nadnárodní skupiny podniků, které nejsou ze žádného státu nebo jurisdikce, se uvedou v samostatné skupině členských entit.

2.1.3

Název členské entity nadnárodní skupiny podniků se uvede včetně zkratky její právní formy. Pokud jde o pobočku členské entity této skupiny, uvede se ve druhém sloupci název členské entity, ke které pobočka členské entity patří, a text „(P.E.)“.

2.2.

Stát nebo jurisdikce založení nebo zapsání do rejstříku, pokud se liší od státu nebo jurisdikce, ze kterých je členská entita Uvede se název státu nebo jurisdikce, podle jejichž práva je členská entita nadnárodní skupiny podniků založena nebo zapsána do rejstříku, pokud jsou odlišné od státu nebo jurisdikce, ze kterých tato entita je.

2.3.

Povaha hlavního podnikání nebo jiné hlavní činnosti entity

2.3.1

Uvede se povaha hlavního podnikání nebo jiné hlavní činnosti vykonávaných členskou entitou nadnárodní skupiny podniků ve státě nebo jurisdikci, ze kterých tato entita je, a to zaškrtnutím jednoho nebo více vhodných polí.

2.3.2

V případě zaškrtnutí pole „Jiné“ se uvede povaha činnosti členské entity v rubrice „Doplňující informace“.

 

3.

Doplňující informace (tabulka č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce)

 

Uvedou se jakékoliv další stručné informace nebo vysvětlení, které členská entita nadnárodní skupiny podniků považuje za nezbytné nebo které usnadní pochopení povinných informací uvedených ve zprávě podle zemí.Poznámky pod čarou:

Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.