Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

310/2017 Sb. znění účinné od 1. 6. 2018

310

 

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 větě první se slova „a ošetřování“ nahrazují slovem „ , ošetřování“ a slova „a organizaci“ se nahrazují slovy „ , poskytování dlouhodobé péče a organizaci“.

 

2.

V § 3 písm. l) se slova „nástup na peněžitou“ nahrazují slovy „vznik potřeby dlouhodobé péče, nástup na peněžitou“.

 

3.

V § 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

dlouhodobé ošetřovné,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

4.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

__________

17)

Například § 68k odst. 1 a 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 17a zní:

__________

17a)

§ 61a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 18 odst. 7 písm. c) se slova „nebo ošetřovné“ nahrazují slovy „ , ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné“.

 

7.

V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Rozhodné období pro dlouhodobé ošetřovné se zjišťuje ke dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo ke dni prvního převzetí dlouhodobé péče, jde-li o pojištěnce, který převzal dlouhodobou péči.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.

 

8.

V § 19 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

 

9.

V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „a ošetřovného“ nahrazují slovy „ , ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného“.

 

10.

V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Pojištěnci, který je osobou pečující nebo osobou v evidenci, jemuž vznikl nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství jako osobě pečující nebo osobě v evidenci, se tato dávka nevyplácí po dobu, po kterou je poskytována odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) druhému z manželů nebo z poručníků.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

 

11.

V § 38 písm. h) se slova „o dítě76)“ nahrazují slovy „o dítě84)“.

Poznámka pod čarou č. 84 zní:

__________

84)

§ 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

 

12.

V § 39 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.“.

 

13.

V části třetí se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 85 zní:

HLAVA VII

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

 

Díl 1

Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

 

§ 41a

 

(1)

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

(2)

Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které

a)

došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně85); za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a

b)

je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

(3)

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že pojištěnec je

a)

manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

b)

příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

c)

manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo

d)

druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

(4)

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) podle odstavce 3 písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou osobou uvedenou v odstavci 3 písm. b) shodné místo trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle odstavce 3 písm. d), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

(5)

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je zaměstnáním, je účast na pojištění zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

(6)

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Ustanovení věty první se použije přiměřeně též pro zahraničního zaměstnance.

(7)

Je-li uplatňován nárok na dlouhodobé ošetřovné z více pojištění, musí být podmínka účasti na pojištění podle odstavců 5 a 6 splněna v každém z těchto pojištění.

(8)

Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

 

§ 41b

 

(1)

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné podle § 41a odst. 1 je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče.

(2)

Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci.

(3)

U nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje. Stane-li se v průběhu poskytování dlouhodobé péče nezletilá ošetřovaná osoba plně svéprávnou, považuje se souhlas za udělený podle odstavce 1 tomu pojištěnci, který poskytuje ošetřované osobě dlouhodobou péči ke dni nabytí plné svéprávnosti.

(4)

Souhlas s poskytováním dlouhodobé péče lze odvolat pouze písemně. V tomto odvolání musí být uveden den skončení poskytování dlouhodobé péče. Dále musí být uveden podpis tohoto pojištěnce, kterým potvrzuje, že byl o odvolání souhlasu informován, a den, kdy byl informován, nebo podpis dvou svědků, kteří potvrdí, že tento pojištěnec byl o odvolání souhlasu informován. Odvolání souhlasu je účinné nejdříve ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec poskytující dlouhodobou péči o odvolání tohoto souhlasu informován. Na osoby svědků se použije § 39 občanského zákoníku obdobně.

(5)

Odvolání souhlasu pojištěnec bezodkladně předává tomu orgánu nemocenského pojištění, a je-li příslušníkem, služebnímu útvaru, který dlouhodobé ošetřovné vyplácí.

(6)

Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, použije se obdobně pro udělení a odvolání souhlasu § 563 občanského zákoníku.

 

§ 41c

 

(1)

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají

a)

zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

b)

zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

c)

odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,

d)

pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,

e)

vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,

f)

osoby pečující a osoby v evidenci.

(2)

Pojištěnec nemá nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče dítěti, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

(3)

Poskytuje-li pojištěnec dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou.

 

§ 41d

 

(1)

V případě poskytování dlouhodobé péče téže ošetřované osobě náleží dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně více oprávněným, jestliže se při téže potřebě dlouhodobé péče vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné i opakovaně.

(2)

U pojištěnce, který převzal poskytování dlouhodobé péče, se podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné posuzují ke dni prvního převzetí této péče; to platí i v případě opakovaného převzetí poskytování dlouhodobé péče u téže ošetřované osoby při téže potřebě dlouhodobé péče.

(3)

V jednom kalendářním dnu může poskytovat dlouhodobou péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jeden oprávněný.

 

Díl 2

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného

 

§ 41e

 

(1)

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, v němž končí tato potřeba péče; podpůrčí doba však trvá nejdéle 90 kalendářních dnů.

(2)

Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči a v nichž zároveň tato potřeba péče trvala.

(3)

Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace.

(4)

Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mu náleží podle zvláštních právních předpisů17) ze zaměstnání, z něhož tato dávka náleží, nadále započitatelný příjem, s výjimkou služebního příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání17a).

(5)

Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba dlouhodobé péče vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Dlouhodobé ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto kalendářním týdnu nevznikl nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba dlouhodobé péče trvala.

 

Díl 3

Výše dlouhodobého ošetřovného

 

§ 41f

 

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

__________

85)

§ 9 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“.

Dosavadní hlavy VII a VIII se označují jako hlavy VIII a IX.

 

14.

V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „nebo ošetřovala“ nahrazují slovem „ , ošetřovala“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „nebo poskytovala dlouhodobou péči“.

 

15.

V § 47 odst. 1 větě první se slova „a ošetřovného“ nahrazují slovy „ , ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného“.

 

16.

V § 48 odst. 1 písm. b) se slova „a ošetřovného“ nahrazují slovy „ , ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného“.

 

17.

V § 48 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

18.

V § 48 odst. 3 větě první se za slovo „nemocenské“ vkládají slova „a dlouhodobé ošetřovné“.

 

19.

V § 48 odst. 3 větě druhé se za slovo „nemocenské“ vkládají slova „ , dlouhodobé ošetřovné“.

 

20.

V § 53 odst. 1 písm. c) se za slovo „ošetřovného“ vkládají slova „ , dlouhodobého ošetřovného“.

 

21.

V § 54 odst. 1 větě první se za slova „poskytuje pojištěnci“ vkládají slova „ , ošetřované osobě“.

 

22.

V části čtvrté se v nadpisu hlavy IV vkládají za slovo „OŠETŘOVNÉHO“ slova „ , DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO“.

 

23.

V části čtvrté hlavě IV se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu zní:

Díl 3

Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného

 

§ 72a

Dlouhodobá péče

 

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřované osobě spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu ošetřované osoby. Péčí o vlastní osobu se rozumí zejména péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby.

 

§ 72b

Vznik potřeby dlouhodobé péče

 

(1)

Potřeba dlouhodobé péče vzniká dnem propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

(2)

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou rozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace do domácího prostředí.

(3)

Nezjistí-li ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče po vyšetření důvody k vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, avšak ošetřovaná osoba, její opatrovník, zákonný zástupce nebo osoba určená ošetřovanou osobou požaduje vydání tohoto rozhodnutí, vydá tento ošetřující lékař rozhodnutí, že potřeba dlouhodobé péče nevznikla; na toto rozhodnutí a na další postup se použije zvláštní právní předpis76) o poskytování specifických zdravotních služeb.

(4)

Došlo-li v průběhu trvání potřeby dlouhodobé péče k hospitalizaci ošetřované osoby, nezakládá tato hospitalizace novou potřebu dlouhodobé péče.

 

§ 72c

Průběh potřeby dlouhodobé péče

 

(1)

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, který převzal ošetřovanou osobu po propuštění z hospitalizace do péče, na základě rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče podle § 72b odst. 2 posuzuje, zda trvá potřeba poskytování dlouhodobé péče.

(2)

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče stanoví se zřetelem na zdravotní stav ošetřované osoby termín příští lékařské kontroly. Tento termín ošetřující lékař poskytovatele ambulantní péče vyznačuje na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.

 

§ 72d

Ukončení potřeby dlouhodobé péče

 

(1)

Potřeba dlouhodobé péče končí nejdéle uplynutím podpůrčí doby uvedené v § 41e odst. 1.

(2)

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče rozhodne o ukončení potřeby dlouhodobé péče i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1,

a)

jestliže vyšetřením zjistí, že zdravotní stav ošetřované osoby již další poskytování dlouhodobé péče nevyžaduje, a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření, nebo

b)

jestliže se ošetřovaná osoba nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole trvání potřeby dlouhodobé péče stanovené podle § 72c odst. 2, § 72f písm. a) nebo c) nebo § 72g písm. g) nebo se nepodrobí vyšetření zdravotního stavu u určeného poskytovatele zdravotních služeb, aniž by prokázala existenci vážných důvodů, pro které se k této kontrole nebo vyšetření zdravotního stavu nemohla dostavit; potřeba dlouhodobé péče se ukončí tímto dnem.

(3)

Prokázala-li ošetřovaná osoba existenci vážných důvodů, pro které se nemohla dostavit ke kontrole trvání potřeby dlouhodobé péče stanovené podle § 72c odst. 2, § 72f písm. a) nebo c) nebo § 72g písm. g) nebo se podrobit vyšetření zdravotního stavu u určeného poskytovatele zdravotních služeb, ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče vydá nové rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče. Tato potřeba dlouhodobé péče se považuje za pokračování předchozí potřeby dlouhodobé péče.

(4)

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče vyznačí den ukončení potřeby dlouhodobé péče podle odstavce 1 nebo 2 na rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče.

(5)

Na postup při nesouhlasu ošetřované osoby nebo pojištěnce s rozhodnutím o ukončení potřeby dlouhodobé péče podle odstavce 1 nebo 2 se použije zvláštní právní předpis76) o poskytování specifických zdravotních služeb.

 

§ 72e

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

 

Rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, které po dobu trvání potřeby dlouhodobé péče slouží též ošetřované osobě k prokazování trvání potřeby této péče, rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče a potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče vydává ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech. Část těchto tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele, nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy41) nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit.

 

§ 72f

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče

 

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče je povinen

a)

na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou rozhodnout o vzniku potřeby dlouhodobé péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace a na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče vyznačit den přijetí a den propuštění z hospitalizace, statistickou značku diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé péče, místo trvalého pobytu5) ošetřované osoby, a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině a termín, do kterého je ošetřovaná osoba povinna dostavit se ke kontrole zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče u ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, a to nejdéle do 15 dnů ode dne propuštění z hospitalizace,

b)

předat ošetřované osobě, jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo osobě určené ošetřovanou osobou v den propuštění z hospitalizace rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče a příslušné díly rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče,

c)

při propuštění z hospitalizace, k níž došlo v průběhu trvání poskytování dlouhodobé péče, stanovit ošetřované osobě termín, do kterého je povinna dostavit se ke kontrole zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče u ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, a to nejdéle do 15 dnů ode dne tohoto propuštění, a předat ji do péče tohoto poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče,

d)

odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení příslušný díl tiskopisu rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, a to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo rozhodnutí vydáno,

e)

písemně potvrdit na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka, osoby určené ošetřovanou osobou nebo orgánu nemocenského pojištění přijetí ošetřované osoby k hospitalizaci u tohoto poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a dobu trvání této hospitalizace.

 

§ 72g

Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče

 

Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče je povinen

a)

vést evidenci ošetřovaných osob, které převzal do své péče; pro náležitosti této evidence platí § 61 písm. b) přiměřeně,

b)

zaznamenat v rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče den převzetí ošetřované osoby do své péče a den propuštění této osoby ze své péče,

c)

oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopise propuštění ošetřované osoby ze své péče a převzetí této osoby z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy k této skutečnosti došlo,

d)

posuzovat, zda trvá potřeba poskytování dlouhodobé péče,

e)

stanovit a vyznačit na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče termín příští lékařské kontroly,

f)

potvrdit na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně pro účely výplaty dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby dlouhodobé péče podle § 72c odst. 1, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; toto potvrzení se nevydává, pokud ošetřovaná osoba nepředala ošetřujícímu lékaři poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče příslušný díl rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, které obdržela při propuštění z hospitalizace od ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče podle § 72f písm. b),

g)

stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín kontroly zdravotního stavu pro účely provedení kontroly posuzování potřeby dlouhodobé péče a za tímto účelem ošetřovanou osobu předvolat ke kontrole,

h)

rozhodnout o ukončení potřeby dlouhodobé péče v případech uvedených v § 72d odst. 2, vyznačit ukončení potřeby dlouhodobé péče podle § 72d odst. 4 a ošetřované osobě, jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku nebo osobě určené ošetřovanou osobou toto rozhodnutí předat,

i)

odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění příslušný díl tiskopisu o ukončení potřeby dlouhodobé péče, a to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vydáno,

j)

poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování potřeby dlouhodobé péče, zejména umožnit provedení této kontroly na svém pracovišti nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského pojištění, a sdělit zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést kontrolu na požádání skutečnosti potřebné k provedení kontroly, a to v rozsahu, ve kterém je orgán nemocenského pojištění oprávněn tuto kontrolu provést,

k)

vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu zdravotního stavu pro posuzování potřeby dlouhodobé péče na základě vlastních vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři,

l)

plnit povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w).“.

Dosavadní díl 3 se označuje jako díl 4.

 

24.

V § 74 odst. 1 písm. a) a b) se slova „a potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče“.

 

25.

V § 74 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a kontrolu posuzování potřeby dlouhodobé péče“.

 

26.

V § 75 odst. 1 se slova „nebo potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

27.

V § 75 odst. 2 se slova „nebo den ukončení potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , den ukončení potřeby ošetřování nebo den ukončení potřeby dlouhodobé péče“, za slovo „pojištěnci“ se vkládají slova „nebo ošetřované osobě“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „; to platí obdobně i pro ošetřovanou osobu“.

 

28.

V § 77 odst. 1 se na konci textu písmen a) a b) doplňuje text „a potřeby dlouhodobé péče“.

 

29.

V § 83 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

místem výkonu práce ošetřujícího lékaře, jde-li o rozhodování ve věcech potřeby dlouhodobé péče,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

 

30.

V § 84 odst. 2 písm. a) bodě 5 se slova „nebo potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

31.

V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u)

oznamují zaměstnavatelům, že pojištěnci nevznikl nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu, že nespadá do okruhu oprávněných osob podle § 41a odst. 3.“.

 

32.

V § 84 odst. 3 písm. a) se slova „a osob s potřebou ošetřování“ nahrazují slovy „ , osob s potřebou ošetřování a ošetřovaných osob“ a za slovo „neschopnosti“ se vkládají slova „ , potřeby dlouhodobé péče“.

 

33.

V § 84 odst. 3 písm. e) se slova „a potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

34.

V § 84 odst. 3 písm. h) se za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „nebo ošetřované osoby“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

35.

V § 84 odst. 3 písm. k) se slova „nebo potřebu ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřebu ošetřování nebo potřebu dlouhodobé péče“.

 

36.

V § 90 písm. d) se slova „a potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče“.

 

37.

V § 95 odst. 1 písm. d) se slova „dobu mateřské“ nahrazují slovy „dobu poskytování dlouhodobé péče, dobu mateřské“ a slova „a ošetřovného“ se nahrazují slovy „ , ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného“.

 

38.

V § 103 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

oznámit bezodkladně příslušnému orgánu nemocenského pojištění, a je-li příslušníkem, služebnímu útvaru odvolání souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče ošetřovanou osobou podle § 41b odst. 5,

g)

předat pojištěnci, s nímž se střídá v poskytování dlouhodobé péče, příslušný díl rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče.“.

 

39.

V § 109 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

Nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného se uplatňuje na předepsaném tiskopise a doložením souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče, a v případech podle § 41a odst. 3 nebo 4 osvědčením stanovených skutečností. Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného za určité období je třeba osvědčit trvání potřeby dlouhodobé péče, a to potvrzením ošetřujícího lékaře o trvání potřeby dlouhodobé péče na předepsaném tiskopise, nebo rozhodnutím ošetřujícího lékaře anebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení potřeby dlouhodobé péče.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

40.

V § 110 odst. 2 se slova „a ošetřovné“ nahrazují slovy „ , ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné“.

 

41.

V § 128 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

 

42.

V § 128 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c)

neoznámí odvolání souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče podle § 103 odst. 1 písm. f), nebo

d)

nepředá pojištěnci, s nímž se střídá v poskytování dlouhodobé péče, příslušný díl rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče podle § 103 odst. 1 písm. g).“.

 

43.

V § 128 odst. 2 písm. d) se slova „podle § 64 odst. 1 písm. h)“ zrušují a za slovo „místa“ se vkládají slova „podle § 64 odst. 1 písm. h)“.

 

44.

V § 128 odst. 2 písm. e) se slova „podle § 64 odst. 1 písm. g)“ zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „podle § 64 odst. 1 písm. g)“.

 

45.

V § 131 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 94 odst. 1“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „podle § 94 odst. 1“.

 

46.

V § 131 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 97 odst. 1 věty první a druhé“ zrušují a na konci textu písmene i) se doplňují slova „podle § 97 odst. 1 věty první a druhé“.

 

47.

V § 131 odst. 1 písm. r) se slova „podle § 62 odst. 1“ zrušují a na konci textu písmene r) se doplňují slova „podle § 62 odst. 1“.

 

48.

V § 133 odst. 1 se slova „podle § 112 odst. 2 věty třetí“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „podle § 112 odst. 2 věty třetí“.

 

49.

V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „anebo evidenci podle § 72g písm. a)“.

 

50.

V § 138 odst. 1 písm. b) se za slovo „nebo“ vkládají slova „podle § 72f písm. d) nebo § 72g písm. i) anebo“.

 

51.

V § 138 odst. 1 písm. c) se slova „nebo osobu s potřebou ošetřování“ nahrazují slovy „ , osobu s potřebou ošetřování nebo ošetřovanou osobu“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „anebo § 72g písm. g)“.

 

52.

V § 138 odst. 1 písm. d) se slova „podle § 61 písm. q)“ zrušují a na konci textu písmene d) se doplňují slova „podle § 61 písm. q)“.

 

53.

V § 138 odst. 1 písm. e) se slova „podle § 61 písm. r)“ zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „podle § 61 písm. r)“.

 

54.

V § 138 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 61 písm. n)“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „podle § 61 písm. n)“.

 

55.

V § 138 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 61 písm. o)“ zrušují a na konci textu písmene g) se doplňují slova „podle § 61 písm. o)“.

 

56.

V § 138 odst. 1 se na konci písmene h) doplňují slova „anebo podle § 72g písm. k)“.

 

57.

V § 138 odst. 1 písm. m) se slova „podle § 61 písm. g)“ zrušují a na konci textu písmene m) se doplňují slova „podle § 61 písm. g)“.

 

58.

V § 138 odst. 1 písm. n) se slova „nevyznačí podle § 61 písm. i)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 61 písm. i) nevyznačí“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

 

59.

V § 138 odst. 1 písm. o) se slova „nezaznamená podle § 61 písm. k)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 61 písm. k) nezaznamená“.

 

60.

V § 138 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

p)

nezaznamená v rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče den převzetí ošetřované osoby do své péče nebo den propuštění ošetřované osoby ze své péče podle § 72g písm. b),

q)

neoznámí příslušnému orgánu nemocenského pojištění propuštění ošetřované osoby ze své péče nebo převzetí ošetřované osoby z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče podle § 72g písm. c), nebo

r)

nestanoví nebo nevyznačí na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče termín příští lékařské kontroly podle § 72g písm. e).“.

 

61.

V § 138 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

62.

V § 138 odst. 2 písmeno d) zní:

d)

nepotvrdí přijetí ošetřované osoby k poskytnutí lůžkové péče podle § 70 nebo § 72f písm. e), nebo“.

 

63.

V § 138 odst. 3 se slova „až o)“ nahrazují slovy „až r)“.

 

64.

V § 138a odst. 1 písm. b) se za text „§ 69 písm. e)“ vkládají slova „anebo § 72g písm. h)“ a slova „nebo potřeby ošetřování“ se nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

65.

V § 138a odst. 1 písm. d) se slova „neoznámí podle § 61 písm. v)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 61 písm. v) neoznámí“.

 

66.

V § 138a odst. 1 písmena g) až i) znějí:

g)

neposkytne potřebnou součinnost orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) nebo § 72g písm. j) anebo podle § 74 odst. 4,

h)

nepředá pojištěnci příslušný tiskopis podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c),

i)

nepotvrdí pojištěnci na předepsaném tiskopisu pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, trvání potřeby ošetřování nebo trvání potřeby dlouhodobé péče podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) anebo podle § 72g písm. f),“.

 

67.

V § 138a odst. 1 písm. j) se slova „podle § 61 písm. l)“ zrušují a na konci textu písmene j) se doplňují slova „podle § 61 písm. l)“.

 

68.

V § 138a odst. 1 písm. k) se slova „podle § 61 písm. s)“ zrušují a na konci textu písmene k) se doplňují slova „podle § 61 písm. s)“.

 

69.

V § 138a odst. 1 písm. l) se slova „nesdělí podle § 61 písm. v)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 61 písm. v) nesdělí“.

 

70.

V § 138a odst. 1 písmeno m) zní:

m)

v rozporu s § 61 písm. t) nezabezpečí příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo nevystaví ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy podle § 61 písm. w),“.

 

71.

V § 138a odst. 1 písm. p) se slova „podle § 67 písm. a)“ zrušují a na konci textu písmene p) se doplňují slova „podle § 67 písm. a)“.

 

72.

V § 138a odst. 1 písm. q) se slova „nepotvrdí podle § 67 písm. b)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 67 písm. b) nepotvrdí“.

 

73.

V § 138a odst. 1 písm. r) se slova „nesplní podle § 67 písm. c)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 67 písm. c) nesplní“.

 

74.

V § 138a odst. 1 písm. s) se slova „nepotvrdí podle § 67 písm. d)“ nahrazují slovy „v rozporu s § 67 písm. d) nepotvrdí“.

 

75.

V § 138a odst. 1 písm. t) se slova „nevyznačí podle § 59 odst. 2“ nahrazují slovy „v rozporu s § 59 odst. 2 nevyznačí“.

 

76.

V § 138a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až w), která znějí:

u)

v rozporu s § 72f písm. a) nerozhodne o vzniku potřeby dlouhodobé péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, nebo nepotvrdí předpoklad trvání potřeby dlouhodobé péče anebo nevyznačí na rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče den přijetí a den propuštění z hospitalizace,

v)

nestanoví termín, do kterého je ošetřovaná osoba povinna po propuštění z hospitalizace se dostavit ke kontrole zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé péče podle § 72f písm. a) nebo c), nebo

w)

nepředá ošetřované osobě, jejímu zákonnému zástupci, opatrovníku nebo osobě určené ošetřovanou osobou rozhodnutí podle § 72f písm. b) nebo § 72g písm. h).“.

 

77.

V § 140 odst. 1 se slova „podle § 106 své uzavření“ nahrazují slovy „své uzavření podle § 106“.

 

78.

V § 151 odst. 1 písm. a) se slova „nebo odnětí“ nahrazují slovem „ , odnětí“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo odnětí dlouhodobého ošetřovného z důvodu ukončení potřeby dlouhodobé péče“.

 

79.

V § 152 písm. a) se slova „nebo potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

80.

V nadpisu § 154 se slova „a potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče“.

 

81.

V § 154 odst. 1 se slova „nebo potřeby ošetřování“ nahrazují slovy „ , potřeby ošetřování nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

82.

V § 158 písm. b) se slova „nebo potřeby“ nahrazují slovem „ , potřeby“ a za slovo „domácnosti“ se vkládají slova „nebo potřeby dlouhodobé péče“.

 

83.

V § 158 písmeno c) zní:

c)

odnětí nemocenského z důvodu ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby ošetřování anebo odnětí dlouhodobého ošetřovného z důvodu ukončení dlouhodobé péče,“.

Čl. II

V § 37 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se v písmenu e) za slovo „osamělý,“ vkládají slova „dobu, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče podle zákona o nemocenském pojištění, nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2018. Zákon č. 92/2018 zrušil s účinností ode dne 31. května 2018 ustanovení čl. III bodu 2. Toto ustanovení, které nikdy nenabylo účinnost, znělo: "2. V § 14 odst. 8 se slova „nebo peněžité pomoci v mateřství z“ nahrazují slovy „ , peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z“."

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 5b odst. 1 a v § 5b odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo peněžité pomoci v mateřství z“ nahrazují slovy „ , peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z“.

 

2.

zrušen

 

3.

V § 16a odst. 1 se slova „nebo peněžitou pomoc v mateřství“ nahrazují slovy „ , peněžitou pomoc v mateřství nebo dlouhodobé ošetřovné“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2 písm. f) se za slovo „ošetřovného“ vkládají slova „ , dlouhodobého ošetřovného“.

 

2.

V § 10 odst. 2 a 3 se slova „nebo peněžité pomoci v mateřství“ nahrazují slovy „ , peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného“.

 

3.

V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „docházku,“ vkládají slova „doby, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče podle zvláštního právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné,“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákoníku práce (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb. a zákona č. 206/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 47 se za slova „mateřskou dovolenou,“ vkládají slova „nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění,“.

 

2.

V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.“.

 

3.

Za § 191 se vkládá nový § 191a, který zní:

§ 191a

 

Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a41c zákona o nemocenském pojištění, jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.“.

 

4.

V § 192 odst. 1 větě čtvrté se slova „nebo dávka otcovské poporodní péče113)“ nahrazují slovy „ , dávka otcovské poporodní péče113) nebo dlouhodobé ošetřovné“.

 

5.

V § 216 odst. 2 větě druhé se za slova „v přímé souvislosti s ním“ vkládají slova „ , doba poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění“.

 

6.

V § 219 odst. 1 větě první se za slova „práce neschopným“ vkládají slova „ , poskytuje-li dlouhodobou péči“ a za slova „čerpání dovolené“ se vkládají slova „na dobu poskytování dlouhodobé péče,“.

Čl. VI

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 148/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 66 odst. 3 větě první se za slova „na dobu, kdy je příslušník uznán neschopným ke službě“ vkládají slova „nebo je mu vypláceno dlouhodobé ošetřovné“.

 

2.

V § 66 odst. 5 větě první se za slova „Byl-li příslušník během dovolené uznán neschopným ke službě“ vkládají slova „ , je mu vypláceno dlouhodobé ošetřovné“.

 

3.

V § 78 odst. 2 větě první se slova „nebo vyplacení otcovské“ nahrazují slovy „ , vyplacení otcovské nebo dlouhodobého ošetřovného“.

Čl. VII

V § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se za slova „ošetřování a péče“ vkládají slova „nebo potřeby dlouhodobé péče“.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.