Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

371/2017 Sb. znění účinné od 13. 1. 2018
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 371/2017 Sb.

13.1.2018

371

 

ZÁKON

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o bankách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 písm. c) se slova „styk a zúčtování“ nahrazují slovy „služby a vydávání elektronických peněz“.

 

2.

V § 1 odst. 3 písmeno d) zní:

d)

vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene c),“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Oprávnění provádět platební styk a zúčtování podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky, například platební karty a cestovní šeky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 3)

Čl. III

V § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se za slovo „převyšující“ vkládá slovo „přímé“.

Část třetí

Změna zákona o stavebním spoření (čl. 4-5)

Čl. IV

V § 9 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., písmeno g) zní:

g)

poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny,“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Oprávnění provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst․ 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část čtvrtá

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (čl. 6)

Čl. VI

V § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2005 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb., bod 2 zní:

2.

otevírání akreditivů, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,“.

Část pátá

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,“.

Poznámka pod čarou č. 3e) se zrušuje.

 

2.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

vydávání a správu platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene b).“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Oprávnění provádět platební styk a zúčtování a vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění

a)

poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze pro členy a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a

b)

vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část šestá

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 54 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d)

platební služby a vydávání elektronických peněz,

e)

vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d).“.

 

2.

V § 101d odstavec 1 zní:

(1)

V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a)

identifikační a kontaktní údaje plátce,

b)

údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

c)

údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,

d)

identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.“.

Část sedmá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 10-11)

Čl. X

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., položka 65 včetně poznámky pod čarou č. 84 zní:

Položka 65

1.

Přijetí žádosti o udělení

a)

bankovní licence bance se sídlem na území České republiky

Kč 200 000

b)

bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky

Kč 200 000

c)

povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou

Kč 200 000

d)

povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

Kč 200 000

e)

povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky

Kč 200 000

2.

Přijetí žádosti o povolení

a)

k činnosti centrálního depozitáře

Kč 200 000

b)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 100 000

c)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

d)

k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 20 000

e)

k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 100 000

f)

k činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 100 000

g)

k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

Kč 100 000

h)

k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 100 000

i)

k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 100 000

j)

k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem

Kč 100 000

k)

k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Kč 100 000

l)

ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva

Kč 100 000

m)

k činnosti penzijní společnosti

Kč 100 000

n)

k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu

Kč 100 000

o)

k činnosti platební instituce

Kč 50 000

p)

k činnosti správce informací o platebním účtu

Kč 25 000

q)

k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Kč 10 000

r)

k činnosti instituce elektronických peněz

Kč 50 000

s)

k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Kč 10 000

t)

k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

u)

k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby

Kč 50 000

v)

k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů

Kč 50 000

w)

k činnosti hlavního administrátora

Kč 20 000

x)

k činnosti investičního zprostředkovatele

Kč 10 000

y)

k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)

Kč 100 000

3.

Přijetí žádosti o registraci

a)

pojišťovacího zprostředkovatele

Kč 10 000

b)

samostatného likvidátora pojistných událostí

Kč 10 000

c)

směnárenské činnosti

Kč 10 000

d)

administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)

Kč 50 000

4.

Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí Kč 10 000

5.

Přijetí žádosti o změnu

a)

bankovní licence banky se sídlem na území České republiky

Kč 70 000

b)

bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

Kč 70 000

c)

v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny

Kč 70 000

d)

v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu

Kč 70 000

e)

povolení k činnosti centrálního depozitáře

Kč 70 000

f)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 30 000

g)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 70 000

h)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

i)

povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně

Kč 35 000

j)

povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie

Kč 35 000

k)

povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

Kč 35 000

6.

Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému Kč 35 000

7.

Přijetí žádosti o změnu

a)

povolení k činnosti investiční společnosti

Kč 35 000

b)

povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Kč 35 000

c)

povolení k činnosti samosprávného investičního fondu

Kč 35 000

d)

povolení k činnosti hlavního administrátora

Kč 35 000

e)

pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Kč 35 000

f)

povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva

Kč 35 000

g)

povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Kč 5 000

h)

povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Kč 5 000

i)

povolení k činnosti platební instituce

Kč 20 000

j)

povolení k činnosti instituce elektronických peněz

Kč 20 000

8.

Přijetí žádosti

a)

o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí

Kč 20 000

b)

o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí

Kč 20 000

c)

o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený

Kč 20 000

9.

Přijetí žádosti o

a)

registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 10 000

b)

zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 2 000

c)

zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 2 000

d)

akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 10 000

e)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 5 000

f)

povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

Kč 10 000

g)

zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

h)

zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

i)

zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

j)

zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 2 000

k)

dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem

Kč 35 000

l)

povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu

Kč 10 000

m)

určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Kč 20 000

n)

udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Kč 50 000

o)

udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 10 000

p)

akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 50 000

q)

prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 25 000

r)

zápis vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 2 000

s)

akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 50 000

10.

Obnova

a)

zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 1 000

b)

zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 1 000

c)

registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření

Kč 5 000

d)

povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou

Kč 5 000

11.

Zápis

a)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce do registru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 2 000

b)

oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného

Kč 2 000

12.

Prodloužení

a)

oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Kč 25 000

b)

oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 5 000

c)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr

Kč 1 000

d)

oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného

Kč 1 000

e)

akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 25 000

f)

volení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 5 000

g)

oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu

Kč 1 000

 

Poznámka

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel. Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. c), d) nebo g) je zastoupený. Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

__________

84)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.“.

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část osmá

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

5.

osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3),“.

__________

3)

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodu 11 se slova „platebních služeb nebo“ zrušují.

Část devátá

Účinnost (čl. 13)

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Sobotka v. r.