Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

60/2017 Sb. znění účinné od 18. 3. 2017

60

 

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2017,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 168/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 5 odst. 6 a 8, § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 a 8, § 8 odst. 4, § 9 odst. 3 písm. b) a c), § 21 odst. 2, § 24 odst. 3 písm. h), § 24 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 5, § 24 odst. 6 písm. d), § 29 odst. 2 a v § 29b odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

2.

V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo „podnikatelé4)“ nahrazuje slovem „podnikatelé20)“.

 

3.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.“.

 

4.

V § 2 odstavec 2 zní:

(2)

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)

genetickým zdrojem zvířete

1.

zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), které jsou zařazeny do Národního programu, nebo

2.

genetický materiál živočišného původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,

b)

genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)

biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.“.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 6e zní:

__________

6e)

§ 214 a násl. občanského zákoníku.“.

 

6.

V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:

h)

poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

__________

6g)

§ 504 občanského zákoníku.“.

 

7.

V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „podnikatelem4)“ nahrazuje slovem „podnikatelem20)“.

 

8.

V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.“.

 

9.

§ 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

§ 14

 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

 

(1)

Ministerstvo zpracovává Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“), který obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně může podat účastník Národního programu uvedený v odstavci 4.

(2)

Do Národního programu se zařazují

a)

druh nebo plemeno zvířete,

b)

uznané chovatelské sdružení nebo sdružení chovatelů zvířat6e) (dále jen „sdružení“),

c)

fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen „vlastník genetického zdroje zvířete“), a

d)

genobanka.

(3)

V Národním programu se evidují

a)

jedinec genetického zdroje zvířete,

b)

genetický a biologický materiál uchovávaný v genobance.

(4)

Účastníky Národního programu jsou

a)

veřejná výzkumná instituce21) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících (dále jen „určená osoba“),

b)

vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do Národního programu,

c)

sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,

d)

genobanka zařazená do Národního programu.

__________

21)

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14h, které včetně nadpisů znějí:

§ 14a

 

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu

 

(1)

Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti sdružení, pokud

a)

se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)

Metodika uchovávání genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“) odpovídá svou strukturou a obsahem osnově stanovené v prováděcím právním předpisu a

c)

řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou․

(2)

Sdružení k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)

podklady prokazující, že se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)

návrh Metodiky a

c)

návrh změny řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést.

(3)

K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete a jako přílohu schválenou Metodiku a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence.

(5)

Vyhláška stanoví osnovu Metodiky, která je souborem postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat.

 

§ 14b

 

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu

 

(1)

Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti, pokud zvíře

a)

je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)

je trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)

odpovídá kritériím pro zaevidování genetického zdroje zvířete do Národního programu, které jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)

Vlastník zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování tohoto zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 1, a vyjádření určené osoby k podmínkám uvedeným v odstavci 1 písm. a) a c).

(3)

Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat evidenční číslo vlastníka v rámci Národního programu a název druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(4)

Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud vlastník splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává vlastník ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Vlastník k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení podle odstavce 2.

 

§ 14c

 

Zařazování genobanky do Národního programu

 

(1)

Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě její písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování a evidenci genetického a biologického materiálu podle specifikace uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(2)

Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)

provozní řád genobanky a

b)

specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(3)

K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu.

(5)

Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud genobanka splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu.

 

§ 14d

 

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu

 

(1)

Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně

a)

údajů uvedených v rozhodnutí, nebo

b)

Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.

(2)

Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže

a)

právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,

b)

fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,

c)

fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

d)

účastník Národního programu o jeho zrušení sám písemně požádá,

e)

genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou, nebo

f)

došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu.

 

§ 14e

 

Zaevidování zvířete do Národního programu

 

(1)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, do Národního programu zaeviduje zvíře jako genetický zdroj

a)

se souhlasem vlastníka zvířete a

b)

způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)

Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze zvíře, které je

a)

součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)

trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)

vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(3)

Zvíře zaevidované do Národního programu zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu vlastníka zvířete.

(4)

Ministerstvo na návrh určené osoby a se souhlasem vlastníka zvířete vydá rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu, a to ve zvláště odůvodněných případech na základě kritérií stanovených prováděcím právním předpisem, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete; na základě tohoto rozhodnutí je sdružení povinno zaevidovat do Národního programu a zapsat do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj.

(5)

Zvíře zaevidované do Národního programu podle odstavce 4 může být použito k plemenitbě výhradně v rámci populace genetického zdroje zvířete stejného plemene a v souladu s Metodikou, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(6)

Vyhláška stanoví kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 4, a to z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete.

 

§ 14f

 

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete

 

(1)

Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, je povinen

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)

oznámit neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete,

c)

hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat výsledky tohoto hodnocení sdružení,

d)

předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek biologického nebo genetického materiálu s příslušnou dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), nebo umožnit odběr tohoto vzorku. Velikost vzorku stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu. Postup předání je stanoven v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

e)

oznámit písemně ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

f)

oznámit písemně minimálně 30 dní předem určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země.

(2)

Určená osoba je povinna

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu,

b)

vést evidenci účastníků Národního programu a přidělovat jim evidenční čísla,

c)

koordinovat aktivity související s Národním programem, včetně zajištění dlouhodobého uchování genetického a biologického materiálu a genetických zdrojů zvířat,

d)

zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)

provést každoročně hodnocení Národního programu v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření související se zajištěním ochrany, uchováním nebo udržitelným využíváním genetických zdrojů zvířat.

(3)

Účastník Národního programu je povinen umožnit zaměstnanci určené osoby prohlídku zvířete za účelem zjištění stavu genetického zdroje kontrolovaného zvířete; o tomto záměru musí určená osoba účastníka Národního programu písemně informovat. Zaměstnanec určené osoby, který se při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete seznámí s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství6g), je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete od účastníka Národního programu údaje o genetickém zdroji zvířete, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), nesmí je určená osoba bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnout třetí osobě.

(4)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, je povinno

a)

dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)

oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, pokud se o takovém ohrožení dozví,

c)

oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

d)

zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)

provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit určené osobě,

f)

poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(5)

Ministerstvo vyzve sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení Národního programu provedeného podle odstavce 2 písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e). Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky. Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu vydané podle § 14a odst. 4 platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí § 14a obdobně. Bude-li návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle § 14a odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové znění Metodiky.

(6)

Vyhláška stanoví

a)

způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete,

b)

velikost vzorku genetického zdroje zvířete, který tvoří odebraný genetický materiál zvířete,

c)

rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením,

d)

rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou.

 

§ 14g

 

Uchování genetického zdroje zvířete

 

(1)

Uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického materiálu nebo biologického materiálu (dále jen „materiál“) zajišťuje genobanka v souladu se svým provozním řádem a standardy pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(2)

Genobanka ukládá materiál na základě smlouvy mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud smlouva nestanoví jinak.

(3)

Genobanka je povinna

a)

uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky,

b)

oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika.

(4)

Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace nebo obnovy genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(5)

Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje genobanka za náklady, které nepřesahují náklady spojené s poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(6)

Vyhláška stanoví

a)

standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou,

b)

rozsah dostatečné zásoby materiálu.

 

§ 14h

 

Financování ochrany genetického zdroje zvířete

 

Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu, hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.“.

 

11.

V § 20 odst. 4 se doplňuje věta, která zní: „K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.“.

 

12.

V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo „osobě“ vkládají slova „a identifikačními údaji o zákonném zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba,“.

 

13.

V § 23b odst. 6 se slova „, v odůvodněném a potřebném rozsahu i ostatním subjektům“ zrušují.

 

14.

V § 23b odst. 9 se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „, České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c“.

 

15.

§ 26 a 27 včetně nadpisů znějí:

§ 26

 

Přestupky

 

(1)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)

uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)

uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)

v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)

nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j)

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k)

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l)

nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)

Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)

neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)

neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)

neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)

v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)

neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)

nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)

nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)

nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)

Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4)

Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)

Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)

Fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)

neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)

neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)

neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)

Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)

nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c)

v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)

nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)

sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)

sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)

nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)

neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)

Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)

Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)

Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)

nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11)

Fyzická osoba se jako provozovatel líhní dopustí přestupku tím, že

a)

neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1 písm. a),

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b), nebo

c)

neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(12)

Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5 nebo 6,

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10 nebo 11.

 

§ 27

 

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

 

(1)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)

uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)

uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)

uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)

uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)

v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)

nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j)

ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k)

vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l)

nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)

neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)

neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)

neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)

v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)

neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)

nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)

nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)

nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)

nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí správního deliktu tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)

neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)

v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)

neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)

neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)

nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c)

v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)

nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)

sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)

sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)

nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)

neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí správního deliktu tím, že

a)

neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)

nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)

v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)

nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo

b)

v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.

(12)

Osoba provozující inseminační stanici se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.

(13)

Středisko pro přenos embryí se dopustí správního deliktu tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

(14)

Oprávněná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2,

b)

neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),

c)

nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b),

d)

nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c),

e)

v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,

f)

neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),

g)

nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),

h)

nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

i)

v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

j)

nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),

k)

v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,

l)

v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,

m)

nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,

n)

neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,

o)

nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),

p)

v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,

q)

nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

r)

neohlásí změny podle § 32.

(15)

Určená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),

b)

v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,

c)

nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),

d)

nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),

e)

v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo

f)

neohlásí změny podle § 32.

(16)

Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,

b)

v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

c)

nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,

d)

nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),

e)

nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),

f)

nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,

g)

neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

h)

neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),

i)

neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),

j)

nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

k)

nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),

l)

nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

m)

nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),

n)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

o)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,

p)

nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),

q)

nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),

r)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

s)

nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

t)

neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

u)

v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,

v)

nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo

w)

neohlásí změny podle § 32.

(17)

Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)

nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),

b)

neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

c)

neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),

d)

nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),

e)

neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo

f)

neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).

(18)

Genobanka se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.

(19)

Uznané chovatelské sdružení se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel,

c)

nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5 odst. 7 písm. c),

d)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,

f)

v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)

neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5 odst. 7 písm. g),

h)

neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),

i)

nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

j)

nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo

k)

neohlásí změny podle § 32.

(20)

Chovatelský podnik prasat se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje a nerealizuje šlechtitelský program a nezveřejňuje jeho výsledky,

b)

nevede chovný registr podle § 6 odst. 4 písm. b),

c)

nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle § 6 odst. 4 písm. c),

d)

v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje doklad o původu,

e)

v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo nezveřejní plemenné hodnoty,

f)

v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)

neposkytne informace o zvířatech podle § 6 odst. 4 písm. g),

h)

neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),

i)

nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo

j)

neohlásí změny podle § 32.

(21)

Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),

c)

nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),

d)

nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo

e)

neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(22)

Obchodník se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje nebo neoznamuje změny,

b)

nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),

c)

nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

d)

neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).

(23)

Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že

a)

není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo

b)

v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.

(24)

Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 13,

b)

do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,

c)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 nebo 23,

d)

do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 16.“.

 

16.

V § 28 odst. 1 se slova „nesplnění nebo“ zrušují a za slovo „porušení“ se vkládá slovo „právní“.

 

17.

V § 28 odst. 3 se za slovo „Odpovědnost“ vkládá slovo „právnické“.

 

18.

V § 28 odst. 5 se slovo „podnikání4)“ nahrazuje slovem „podnikání20)“.

 

19.

V § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

20.

V § 29b odst. 6 a v § 29e odst. 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

21.

V § 33 se slova „§ 14 odst. 19“ nahrazují slovy „§ 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6, § 14g odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Určená osoba může provozovat genobanku podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.