Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

176/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

Ustanovení čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7 nabývají účinnosti dnem 1. září 2019.

Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155a, nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ustanovení čl. I bodu 149, pokud jde o § 155b, bodů 152 a 154, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 176/2019 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 176/2019 Sb.

1.7.2020

zákonem č. 176/2019 Sb.

1.9.2019

176

 

ZÁKON

ze dne 18. června 2019,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu a doba pobytu na území za účelem vědeckého výzkumu nepřekročí 1 rok; po tuto dobu může na území bez víza přechodně pobývat i rodinný příslušník tohoto cizince, který ho doprovází a je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, nebo

g)

je-li držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody sjednané mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území, a doba pobytu na území za účelem studia nepřekročí 1 rok.“.

 

2.

V § 30 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo o mimořádné pracovní vízum“.

 

3.

V § 30 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.

 

4.

V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

5.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

§ 31a

Mimořádné pracovní vízum

 

(1)

Mimořádné pracovní vízum, které je vízem k pobytu nad 90 dnů, uděluje ministerstvo pouze v souladu s podmínkami uvedenými v nařízení vlády vydaném na základě odstavce 2. Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat, pouze pokud bylo vydáno nařízení vlády podle odstavce 2. Vízum se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území za účelem výkonu zaměstnání, bylo mu za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje pobyt cizince na území delší než 90 dnů.

(2)

Vláda může v případě mimořádného nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém odvětví nebo profesi nebo v případě mimořádné události svým nařízením stanovit

a)

odvětví nebo profesi, ve kterých by měl být cizinec na území zaměstnán,

b)

maximální počet žádostí, které lze o toto vízum v rámci určitého časového období podat na příslušném zastupitelském úřadu,

c)

státní příslušnost cizince, který je oprávněn požádat o toto vízum,

d)

do kdy je možné žádosti o toto vízum podávat,

e)

podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území nesmí být agentura práce, nebo

f)

podmínku, že zaměstnavatelem cizince na území může být pouze účastník vládou schváleného programu, a způsob zapojení dotčených orgánů a Hospodářské komory České republiky nebo organizací zaměstnavatelů do realizace takového programu.

(3)

K žádosti o udělení mimořádného pracovního víza je cizinec povinen předložit povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, cestovní doklad, náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. d) a e) a na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 3. Pro mimořádné pracovní vízum se použije obdobně § 31 odst. 6.

(4)

Mimořádné pracovní vízum se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok, dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

(5)

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na mimořádné pracovní vízum.“.

 

6.

V § 32 odst. 2 písm. b), § 35 odst. 2 větě první, § 35a odst. 2, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 větě druhé, § 42c odst. 6 větě druhé, § 42d odst. 2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d), § 42h odst. 1 písm. b), § 42j odst. 1 písm. e), § 42l odst. 1 písm. b), § 42m odst. 2 písm. b), § 42o odst. 1 písm. b), § 44a odst. 9 písm. e), § 44b odst. 3 písm. c) a v § 44c odst. 6 písm. c) se text „§ 31 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 31 odst. 3“.

 

7.

V § 32 odst. 3 větě první, § 42h odst. 2 písm. b) a v § 44a odst. 10 písm. b) se text „§ 31 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 31 odst. 5“.

 

8.

V § 32 odst. 6 se text „§ 31 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 31 odst. 6“.

 

9.

V § 33 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 33 odst. 1 písm. d) se slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu“ nahrazují slovy „ , povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu“ a slova „nebo žádost o povolení k trvalému pobytu“ se zrušují.

 

11.

V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

který jako nezletilé dítě cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, podal žalobu proti rozhodnutí ministerstva, kterým byla zamítnuta jeho žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. d) podaná na území, za podmínky, že současně podal návrh na přiznání odkladného účinku této žaloby.“.

 

12.

V § 34 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo e)“.

 

13.

V § 38 odst. 2 se slova „anebo bylo-li vízum uděleno podle § 33 odst. 1 písm. d) a soud žalobě nepřiznal odkladný účinek“ zrušují.

 

14.

V § 38 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Ministerstvo zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného podle

a)

§ 33 odst. 1 písm. d), pokud soud rozhodl o návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby, nebo

b)

§ 33 odst. 1 písm. e), pokud soud žalobě nepřiznal odkladný účinek nebo pokud rozhodnutí soudu o žalobě nabylo právní moci.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

15.

V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , nejde-li o případ, kdy soud přiznal žalobě cizince odkladný účinek“.

 

16.

V § 42 odstavec 3 zní:

(3)

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je v souvislosti se skončením vědeckého výzkumu nebo studia dále oprávněn podat držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia podle § 64 písm. a), který na území hodlá pobývat za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) a v § 42d odst. 2 písm. c), potvrzení o dokončení výzkumné činnosti vydané výzkumnou organizací, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, nebo doklad o úspěšném dokončení studia, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.“.

 

17.

V § 42 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavců 1 až 4 se podává ministerstvu.“ a věta druhá se zrušuje.

 

18.

V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec v postavení uvedeném v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) vůči cizinci, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo za tímto účelem na území pobývá nebo podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu uvedeného v § 42 odst. 3.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

19.

V § 42a odst. 7 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

20.

V § 42a odst. 7 písm. d) se text „§ 42k“ nahrazuje textem „§ 42f, 42k“.

 

21.

V § 42a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

jde o cizince podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) a cizinec, se kterým má být umožněno sloučení rodiny, žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo za tímto účelem na území pobývá nebo žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu uvedeného v § 42 odst. 3.“.

 

22.

V § 42b odst. 1 písm. b) se slovo „věrohodným“ zrušuje.

 

23.

V § 42b odst. 1 písm. d) bodu 2, § 42c odst. 3 písm. c), § 42c odst. 6 větě první, § 46 odst. 7 písm. b), § 71 odst. 1 větě první a v § 123 odst. 4 písm. c) a d) se slovo „věrohodně“ zrušuje.

 

24.

Poznámka pod čarou č. 9f zní:

9f)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

25.

V § 42d odst. 1 se slova „ , s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Na území je oprávněn žádost podat ministerstvu držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem Evropské unie, držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného k pobytu na území za jiným účelem nebo držitel víza k pobytu nad 90 dnů. Žádost nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, jde-li o cizince, který na území pobýval na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle § 33 odst. 1 písm. a) až c) nebo § 33 odst. 3 a následně na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydaného podle § 43, pobývá-li na území nepřetržitě po dobu nejméně 3 let. Žádost dále nelze na území ministerstvu podat, pokud cizinec na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.“.

 

26.

V § 42d odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „za účelem studia podle § 64 písm. a) až d) a g)“.

 

27.

V § 42d odst. 2 písmeno c) zní:

c)

prokázat zajištění prostředků k pobytu na území (§ 13), nebo prokázat, že jeho úhrnný měsíční příjem nebude nižší než součet částky životního minima9d) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení, nebo že veškeré náklady spojené s jeho pobytem budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo tuzemskou hostitelskou organizací,“.

 

28.

V § 42d se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia podle § 64 odst. 1 písm. e) a f) je cizinec povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), odstavci 2 písm. b), c) a d) a dále v případě studia

a)

podle § 64 písm. e)

1.

doklad prokazující, že během dvou let předcházejících podání žádosti získal vysokoškolský titul nebo že studuje v programu zakončeném získáním vysokoškolského titulu, a

2.

dohodu s hostitelskou organizací o stáži, která zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu; dohoda o stáži obsahuje popis programu stáže, včetně vzdělávacího cíle nebo osnov výuky, dobu trvání stáže, podmínky umístění a dohledu v rámci stáže, dobu, po kterou má stážista pracovat, a právní vztah mezi stážistou a hostitelskou organizací, nebo

b)

podle § 64 písm. f) dohodu s hostitelskou organizací, která obsahuje popis programu Evropské dobrovolné služby nebo dobrovolnické služby a dobu jejího trvání, podmínky umístění a dohledu v rámci programu, počet hodin, které je dobrovolník povinen odpracovat, výši prostředků dostupných k úhradě nákladů na pobyt a ubytování a minimální výši kapesného po celou dobu pobytu a v případě dobrovolnické služby doklad prokazující, že hostitelská organizace, popřípadě jiný orgán odpovědný za program dobrovolnické služby, sjednala pojištění odpovědnosti za škodu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

29.

V § 42f odst. 1 větě první se slovo „výzkumu29)“ nahrazuje slovem „výzkumu9f)“.

 

30.

V § 42f odst. 2 se za větu první vkládá věta „Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu může na území ministerstvu podat také držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu, který hodlá na území přechodně pobývat za účelem vědeckého výzkumu po dobu delší než 1 rok.“.

 

31.

V § 42g odst. 1 větě první se slova „na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7 nebo 8“ nahrazují slovy „která byla oznámena za splnění podmínek uvedených v odstavcích 7 až 10, a to ode dne uvedeného v oznámení“.

 

32.

V § 42g odst. 3 větě druhé se slova „statutárního orgánu,“ zrušují.

 

33.

V § 42g odst. 5 větě druhé se za slova „V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu“ vkládají slova „za jiným účelem“.

 

34.

V § 42g odstavce 7 až 11 znějí:

(7)

Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 povinen oznámit ministerstvu nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit zaměstnavatele je držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty; to neplatí v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce nebo zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době a pokud cizinec tyto důvody současně s oznámením prokáže. Držitel zaměstnanecké karty vydané podle odstavce 2 dále není oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestoval na základě vládou schváleného programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána; to neplatí, pokud dřívější změnu zaměstnavatele umožňují podmínky vládou schváleného programu, na jehož základě držitel zaměstnanecké karty na území přicestoval. Držitel zaměstnanecké karty dále není oprávněn oznámit změnu zaměstnavatele po uplynutí doby uvedené v § 63 odst. 1.

(8)

Oznámení podle odstavce 7 se podává na k tomu určeném úředním tiskopisu, kde je cizinec povinen uvést jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, požadovanou změnu, název budoucího zaměstnavatele, telefonní číslo na budoucího zaměstnavatele, informace, zda jsou dosavadní a budoucí zaměstnavatelé účastníky vládou schváleného programu, údaje k nové volné pracovní pozici vedené podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty v rozsahu tiskopisu a přesné datum, ke kterému změna nastane. Dále je povinen k oznámení předložit doklad prokazující, že jeho dosavadní pracovněprávní vztah trvá, nebo doklad prokazující, ke kterému dni tento vztah skončil, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, ze které je patrné, že je uzavřena na v oznámení uvedenou pracovní pozici, která je uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, a prohlášení budoucího zaměstnavatele, že má cizinec odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání podle odstavce 2 písm. c). Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 2; to neplatí, jedná-li se o oznámení změny zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele.

(9)

Ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení podle odstavců 7 a 8 sdělí cizinci a budoucímu zaměstnavateli, zda byly splněny podmínky požadované pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele a zda může být na tomto místě zaměstnáván. Na oznámení, které nesplňuje podmínky uvedené v odstavcích 7 a 8 se hledí, jako by nebylo učiněno. Jestliže v době podle § 63 odst. 1 držitel zaměstnanecké karty doručil ministerstvu více oznámení o změně zaměstnavatele, přihlíží se pouze k poslednímu z nich, na předchozí oznámení se hledí, jako by nebyla učiněna.

(10)

Odstavce 7 až 9 se použijí obdobně na držitele zaměstnanecké karty vydané podle odstavců 3 a 4, pokud oznamuje ministerstvu změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele na pracovní pozici vedenou podle zákona o zaměstnanosti v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

(11)

Odstavce 7 až 10 se nepoužijí, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.“.

 

35.

V § 42h odst. 1 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad, který obsahuje jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště cizince, druh práce, kterou bude cizinec jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.“.

 

36.

V § 42i se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

se jedná o agenturní zaměstnávání a jde o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.“.

 

37.

V § 42j se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1 písm. g).“.

 

38.

V § 42k odst. 2 písm. a) se slova „závodu se sídlem“ nahrazují slovy „závodu s umístěním“.

 

39.

V § 42k odst. 5 a v § 42l odst. 1 písm. d) bodě 1 se za slova „závodu se sídlem“ vkládají slova „nebo umístěním“.

 

40.

V § 42k odst. 6 písm. e) se text „odst. 1 písm. a) až c)“ nahrazuje textem „písm. a) až d)“ a slova „ , nebo podle § 64 odst. 1 písm. d) a e)“ se zrušují.

 

41.

V § 42n odst. 3 větě první, § 42n odst. 6, § 42o odst. 1 písm. e), § 44c odst. 3 písm. a) a v § 44c odst. 6 písm. f) se slova „statutárním orgánem,“ zrušují.

 

42.

V § 42n odst. 4 písm. d), § 42o odst. 1 písm. k) a l), § 44c odst. 1 písm. c), § 44c odst. 2 větě první, § 44c odst. 3 písm. b) a v § 44c odst. 6 písm. e), g) a h) se slova „statutární orgán,“ zrušují.

 

43.

V § 44 odst. 2 se slova „po pořízení biometrických údajů“ zrušují.

 

44.

V § 44 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

9 měsíců, jde-li o dlouhodobý pobyt podle § 42 odst. 3,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

 

45.

V § 44 odst. 4 písm. c) se za slovo „studia“ vkládají slova „z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b)“.

 

46.

V § 44 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

2 roky v případě dlouhodobého pobytu za účelem studia z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b) a v případě dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu, je-li tento pobyt uskutečňován v rámci programů Evropské unie nebo mnohostranných programů zahrnujících opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi 2 nebo více vysokoškolskými institucemi nebo institucemi v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území; v případě nedoložení plnění podmínek programu nebo dohody cizincem po celou dobu trvání programu nebo dohody se postupuje podle písmene a) nebo c),“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

 

47.

V § 44 odst. 4 písm. h) se slova „podle § 42d“ nahrazují slovy „z důvodu uvedeného v § 64 písm. f)“.

 

48.

V § 44 odst. 4 písm. i) se za slovo „pracovníkovi“ vkládají slova „za účelem vědeckého výzkumu, hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti“.

 

49.

V § 44 odst. 6 se za slovo „činnosti“ vkládají slova „nebo na dobu stanovenou v rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo k výkonu odborné praxe35)“.

 

50.

V § 44a odst. 1 písm. b) se text „b), e) až h)“ nahrazuje textem „c), f), g), i) a j)“.

 

51.

V § 44a odst. 1 písm. c) se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

 

52.

V § 44a odst. 1 písm. d) se text „písm. d)“ nahrazuje textem „písm. e)“.

 

53.

V § 44a odstavec 2 zní:

(2)

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 nebo § 42d se neprodlužuje; to neplatí v případě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42d vydaného za účelem

a)

účasti na jazykové a odborné přípravě podle § 64 písm. b), jehož platnost lze z důvodu pokračování v takové přípravě jednou prodloužit, nebo

b)

studia na vysoké škole podle § 64 písm. a), jehož platnost lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky.“.

 

54.

V § 44a odst. 3 větě druhé se za text „§ 36“ vkládá text „ , § 46 odst. 3 a 7“.

 

55.

V § 44a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „podle § 42d“ nahrazují slovy „z důvodu uvedeného v § 64 písm. a) nebo b)“.

 

56.

V § 44a odst. 6 písm. c) se slova „(§ 13), jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom“ nahrazují slovy „podle § 42d odst. 2 písm. c) nebo prokázat“.

 

57.

V § 44a odst. 8 se věta třetí zrušuje.

 

58.

V § 44a odst. 9 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

v případě, že jde o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující údaje uvedené v § 42h odst. 1 písm. g).“.

 

59.

V § 44a odst. 11 větě první se za text „§ 42g odst. 2 písm.“ vkládá text „a),“, ve větě druhé se za slovo „druhá“ vkládají slova „a § 46 odst. 6 písm. d), e) a f)“ a na konci odstavce 11 se doplňuje věta „Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty učiněno oznámení podle § 42g odst. 7, 8 nebo 10, má se za to, že cizinec žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty z důvodu zaměstnávání na posledně oznámenou pracovní pozici.“.

 

60.

V § 44a odst. 12 větě druhé se za text „d)“ vkládají slova „a f)“.

 

61.

V § 44a se na konci odstavce 14 doplňuje věta „V případě žadatele o vydání zaměstnanecké karty se povinnost uvedená ve větě první považuje za splněnou pouze tehdy, předloží-li tento žadatel současně ministerstvu potvrzení vydané jeho zaměstnavatelem, ze kterého vyplývá, že žadatel nastoupil na pracovní místo, ke kterému se vztahuje žádost o vydání zaměstnanecké karty.“.

 

62.

V § 45 odst. 1 větě čtvrté se za slovo „investování,“ vkládají slova „na cizince pobývajícího na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3“.

 

63.

V § 46 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle § 42d nebo rozhodnutí o zrušení platnosti tohoto povolení ministerstvo posoudí přiměřenost dopadů tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.“.

 

64.

V § 46 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

pokud cizinec vykonával nelegální práci, nebo

f)

jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná se o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.“.

 

65.

V § 46 odst. 7 písm. e) se slova „statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem“ nahrazují slovy „členem statutárního orgánu obchodní korporace“.

 

66.

V § 46e odst. 1 se za text „§ 37“ vkládají slova „ , z důvodu uvedeného v § 46 odst. 6 písm. b), d) nebo e)“.

 

67.

V § 47 odst. 6 písm. b) se text „§ 42a odst. 5“ nahrazuje textem „§ 42a odst. 6“.

 

68.

V § 49 odst. 1 větě druhé se slovo „lze“ nahrazuje slovy „se vydává formou identifikačního průkazu a lze ho“.

 

69.

V části první hlavě III se na konci nadpisu dílu 5 doplňují slova „nebo území členských států Evropské unie“.

 

70.

V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo „nevyžaduje,“ vkládají slova „při vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo rozhodnutí, kterým byla stanovena nová doba k vycestování,“.

 

71.

§ 50a včetně nadpisu zní:

§ 50a

Rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie

 

(1)

Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá cizinci, který

a)

neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009; totéž platí i pro cizince, který má být předán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie37) a kterému je umožněno dobrovolné vycestování,

b)

je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně; to neplatí, pokud by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

c)

je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života.

(2)

Rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie policie vydá

a)

cizinci staršímu 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolného návratu podle zákona o azylu, jestliže

1.

bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany zastaveno, protože cizinec neposkytl údaje k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo

2.

nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany nebo po ukončení poskytování mezinárodní ochrany ve lhůtě uvedené ve výjezdním příkazu nebo ve lhůtě 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní příkaz udělen,

b)

cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění nebo pokud by důsledkem rozhodnutí o správním vyhoštění byl nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života, nebo

c)

cizinci, který není držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území pobývá neoprávněně, u něhož nebyly shledány důvody pro zahájení řízení o správním vyhoštění.

(3)

Policie v rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 stanoví dobu k vycestování z území nebo z území členských států Evropské unie, a to v rozmezí 7 až 60 dní. Pokud by měla doba k vycestování začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. Pokud je v průběhu doby k vycestování cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje. Požádá-li cizinec během doby k vycestování o stanovení nové doby k vycestování z důvodu uvedených v § 174a odst. 2, policie vydá nové rozhodnutí podle § 101 správního řádu, ve kterém stanoví novou dobu k vycestování s ohledem na délku trvání uváděných důvodů. Novou dobu k vycestování lze stanovit nejdéle na 180 dnů.

(4)

Je-li cizinec bez zbytečného odkladu převzat jiným členským státem na základě mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009 nebo vrátí-li se cizinec neprodleně dobrovolně do státu, v němž je držitelem platného oprávnění k pobytu, může policie upustit od vydání rozhodnutí o povinnosti opustit území.

(5)

V řízení o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení; to neplatí, je-li vydáno rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b). Zahájené řízení o správním vyhoštění je řízením o povinnosti opustit území, jsou-li zjištěny skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo odstavci 2 písm. b). Policie o tomto cizince vyrozumí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kdy byl cizinec vyrozuměn.“.

 

72.

V § 53 odst. 1 se za slovo „na“ vkládají slova „zastupitelském úřadu, pokud tento zákon nestanoví jinak, a podává se na“.

 

73.

V § 55 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V části řízení vedené před zastupitelským úřadem se v originále předkládá i náležitost uvedená v § 31 odst. 1 písm. f).“.

 

74.

V § 56 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

 

75.

V § 56 odst. 1 písm. m) se slova „statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem“ nahrazují slovy „členem statutárního orgánu obchodní korporace“, za slovo „jako“ se vkládá slovo „člena“ a slova „nebo jeho člena“ se zrušují.

 

76.

V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

je zaměstnavatel cizince podle § 178f nespolehlivý, jde-li o mimořádné pracovní vízum.“.

 

77.

V § 63 odst. 1 se slova „ke které byl udělen souhlas ministerstva podle“ nahrazují slovy „která byla oznámena za splnění podmínek uvedených v“ a slova „nebo 8“ se nahrazují slovy „až 10“.

 

78.

V § 63 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Za podmínek stanovených v odstavci 1 zaniká i oprávnění k pobytu podle § 47 odst. 4, pokud toto oprávnění vzniklo podáním žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ministerstvo v takovém případě zastaví.

(3)

Odstavec 1 se nepoužije, jestliže cizinec před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 učiní oznámení podle § 42g odst. 7 nebo podá žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.“.

 

79.

V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a), a“ zrušují.

 

80.

V § 64 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v oborech vzdělání ve střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení10a) v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

81.

V § 64 odst. 1 písm. e) se slova „odborná praxe určená k získání praktických a odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole anebo v době nejvýše 5 let“ nahrazují slovy „stáž určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná cizincem v tuzemské hostitelské organizaci v době jeho studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 2 let“.

 

82.

V § 64 odst. 1 písm. f) se slova „odborná praxe a dobrovolná služba mládeže“ nahrazují slovy „evropská dobrovolná služba cizince“.

 

83.

V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

84.

V § 68 odst. 2 písm. e) se slova „anebo studium nebo odborné školení“ nahrazují slovy „nebo studium“.

 

85.

V § 68 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; toto období se však nezapočítá, byl-li cizinec členem statutárního orgánu zaměstnavatele“.

 

86.

V § 68 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo na mimořádné pracovní vízum“.

 

87.

V § 69 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , s výjimkou víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území uděleného podle § 33 odst. 1 písm. e)“.

 

88.

V § 71 odst. 1 větě čtvrté se slova „daňovým přiznáním“ nahrazují slovy „rozhodnutím o stanovení daně“, na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „za poslední zdaňovací období“ a věta pátá se zrušuje.

 

89.

V § 77 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

byl cizinec v České republice ve 3 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení do zahájení řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok.“.

 

90.

V § 87c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „formou identifikačního průkazu podle § 180b“.

 

91.

V § 87h odst. 2 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

pokud splňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1, v době podání žádosti pobýval na území na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a) a tento zvláštní právní předpis se na něho již nevztahuje.“.

 

92.

V § 87h se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Rodinný příslušník občana Evropské unie je oprávněn požádat ministerstvo o přiznání právního postavení rezidenta na území; ustanovení § 83 až 85 se použijí obdobně.“.

 

93.

V § 87l odst. 1 písm. e) se slova „v délce nepřevyšující 3 roky,“ nahrazují slovem „ , nebo“.

 

94.

V § 87l odst. 1 písmeno f) zní:

f)

byl soudem České republiky v nejméně 3 případech pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu, za podmínky, že od právní moci posledního odsouzení do zahájení řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu neuplynula doba delší než 1 rok,“.

 

95.

V § 87l odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

 

96.

V § 87l odst. 3 větě první se slova „písm. a) až c)“ zrušují.

 

97.

V § 87n se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „vydávanou s dobou platnosti na 10 let“.

98.

V § 87z odst. 1 písm. d) se za slovo „trvalému“ vkládají slova „pobytu nebo rozhodnutí o ukončení přechodného“.

 

99.

V § 103 písm. n) se slovo „vízem“ nahrazuje slovy „oprávněním k pobytu“.

 

100.

Na konci § 103 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v)

na požádání policii při pobytové kontrole prováděné v místě, kde vykonává práci, prokázat, že má oprávnění pro výkon pracovní činnosti.“.

 

101.

V § 106 odst. 1 se za písmeno b) vkládají písmena c) a d), která znějí:

c)

skutečnost, že občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území se stal neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi, nebo

d)

skutečnost, že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc,“.

 

102.

V § 106 se odstavce 3 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 7 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

103.

V § 107 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Vysoká škola je dále povinna oznámit ministerstvu zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, které bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy na území, a na území pobývá přechodně bez víza. Vysoká škola je povinna vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.“.

 

104.

V § 107 se na konci odstavce 6 doplňují věty „Výzkumná organizace je dále povinna oznámit ministerstvu zahájení nebo ukončení výzkumné činnosti prováděné držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu, který na území pobývá přechodně bez víza. Výzkumná organizace je povinna vydat cizinci potvrzení o dokončení výzkumné činnosti pro účely podání žádosti podle § 42 odst. 3.“.

 

105.

V § 107 odst. 8 se za slova „účelem zaměstnání“ vkládají slova „nebo došlo k zániku platnosti zaměstnanecké karty“.

 

106.

V § 109 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Cizinci s povoleným trvalým pobytem na území, který v zahraničí pozbude doklad uvedený v § 108 odst. 1 písm. a), b) nebo c), vydá na jeho žádost zastupitelský úřad cestovní průkaz totožnosti k cestě do České republiky; podmínkou vydání je souhlasné vyjádření ministerstva.“.

 

107.

V § 113 odst. 6 písm. d) se slova „ , který nemá platný cestovní doklad“ zrušují.

 

108.

V § 117a odst. 3 se v písmenu a) bod 3 zrušuje, dosavadní body 4 až 9 se označují jako body 3 až 8, a dále se na konci písmene a) doplňují body 9 až 11, které znějí:

9.

záznam podle § 117b odst. 6,

10.

záznam podle § 117b odst. 7,

11.

záznam podle § 117b odst. 8,“.

 

109.

V § 117b odst. 4 se slova „modré karty, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie“.

 

110.

V § 117b se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6)

Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia vydaném podle § 42d vyznačí záznam „student“, pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. a) nebo b), „žák“, pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. c), „stážista“, pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. e), nebo „dobrovolník“, pokud cizinec splňuje podmínky uvedené v § 64 písm. f).

(7)

Ministerstvo v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vyznačí záznam „výzkumný pracovník“.

(8)

V případě vědeckých pracovníků a studentů, kteří pobývají na území v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo v rámci dohody mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi, vyznačí ministerstvo do průkazu odkaz na tento program nebo dohodu.“.

 

111.

V § 118 odst. 1 větě první se za slova „z území“ vkládají slova „členských států Evropské unie“.

 

112.

V § 118 odst. 3 větách první až šesté, § 118 odst. 5 větě třetí, § 123c odst. 5, § 124b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 124b odst. 3 větě první, § 124b odst. 4 větě druhé a v § 124b odst. 6 písm. a) se slova „z území“ zrušují.

 

113.

V § 118 odst. 5 větě druhé se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „nebo území členských států Evropské unie“.

 

114.

V § 119 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „při hraniční nebo pobytové kontrole“ nahrazují slovem „policii“.

 

115.

V § 119 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „při pobytové nebo hraniční kontrole“ nahrazují slovem „policii“.

 

116.

V § 119 odst. 1 písm. b) body 3 a 4 znějí:

3.

pobývá-li cizinec na území bez platného cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn,

4.

pobývá-li cizinec na území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu není oprávněn,“.

 

117.

V § 119 odst. 1 písm. b) bod 8 zní:

8.

uvedl-li cizinec v řízení podle tohoto zákona nepravdivé informace s úmyslem ovlivnit rozhodování správního orgánu, nebo“.

 

118.

V § 119 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

až na 3 roky,

1.

je-li cizinec na území zaměstnán bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, na území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu16) nebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval,

2.

neprokáže-li cizinec, že na území smluvních států pobývá po dobu, po kterou je na tomto území oprávněn pobývat přechodně bez víza nebo na krátkodobé vízum, nebo

3.

je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění.“.

 

119.

V § 119 odst. 9 větě první se za text „(§ 180c)“ vkládají slova „nebo o nezletilého cizince v obdobném postavení“ a ve větě druhé se slova „bez doprovodu“ zrušují.

 

120.

V § 120 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „území“ vkládají slova „členských států Evropské unie“.

 

121.

V § 120a odstavec 1 zní:

(1)

Policie v rámci rozhodování o správním vyhoštění podle § 119 a 120 je povinna si vyžádat závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné (§ 179); to neplatí,

a)

rozhoduje-li policie o správním vyhoštění při vycestování cizince na hraničním přechodu a cizinec výslovně uvede, že jeho vycestování je možné,

b)

pochází-li cizinec z bezpečné země původu podle jiného právního předpisu a neuvedl-li skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven skutečnému nebezpečí podle § 179, nebo

c)

jde-li o občana Evropské unie.“.

 

122.

V § 120a odst. 7 větě první se slovo „dále“ zrušuje.

 

123.

V § 120a odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhoštění“ vkládá slovo „dále“.

 

124.

V § 120a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9)

Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění dále zaniká, není-li vycestování cizince možné a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění uplynula doba rovnající se pětinásobku doby pro omezení vstupu na území stanovené v tomto rozhodnutí.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

 

125.

V § 120a odst. 11 větě první se slova „písm. b) bodu 3“ nahrazují slovy „písm. c) bodu 1“.

 

126.

V § 122 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhoštění“ vkládají slova „nebo zkrátí dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, uvedenou v rozhodnutí o správním vyhoštění, a to nejméně o jednu třetinu této doby“.

 

127.

V § 123 odst. 4 písm. c) a d) se za slova „účelem zaměstnání“ vkládají slova „nebo po zániku platnosti zaměstnanecké karty podle § 63“.

 

128.

V § 123 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „; úhradu těchto nákladů vybírá správní orgán, který ji uložil“.

 

129.

§ 123a včetně nadpisu zní:

§ 123a

Úhrada nákladů spojených s dobrovolným návratem

 

(1)

Na základě písemné žádosti cizince podané ministerstvu nebo policii může ministerstvo nést náklady spojené s dobrovolným návratem tohoto cizince do státu, jehož je občanem, nebo do jiného státu, který cizinci umožní vstup na své území, jde-li o cizince,

a)

který je zajištěn za účelem správního vyhoštění,

b)

kterému byla rozhodnutím o správním vyhoštění nebo rozhodnutím o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie stanovena doba k vycestování,

c)

který na území pobývá bez platného oprávnění k pobytu, pokud se osobně dostavil na policii, hodlá dobrovolně opustit území a bylo mu následně vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie, nebo

d)

u kterého došlo ke zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, k zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ke zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ke zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b) nebo ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, a který na území pobývá na základě výjezdního příkazu uděleného podle § 50 odst. 1 písm. b), vykonává trest odnětí svobody nebo mu byl uložen trest vyhoštění.

(2)

Cizinec je povinen ministerstvu dodatečně uhradit přepravní náklady v poloviční výši.

(3)

Ministerstvo může nést náklady spojené s dobrovolným návratem cizince na základě jeho žádosti podle odstavce 1

a)

v době zajištění cizince v zařízení po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie,

b)

po nabytí právní moci rozhodnutí o

1.

správním vyhoštění nebo rozhodnutí o povinnosti opustit území nebo území členských států Evropské unie za podmínky, že dosud neuplynula doba k vycestování, nebo

2.

zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu nebo rozhodnutí o zrušení nebo ukončení oprávnění k pobytu uvedeného v odstavci 1 písm. d) nebo po uplynutí platnosti nebo po zániku tohoto oprávnění k pobytu, za podmínky, že cizinec na území pobývá alespoň na základě výjezdního příkazu uděleného podle § 50 odst. 1 písm. b), nebo

c)

po nabytí právní moci rozsudku, kterým se cizinci ukládá trest vyhoštění.

(4)

O žádosti cizince o úhradu nákladů spojených s dobrovolným návratem ministerstvo rozhodne bez zbytečného odkladu.“.

 

130.

V § 123b odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

povinnost cizince zdržovat se v místě určeném policií a ve stanovené době být v tomto místě přítomen za účelem provedení pobytové kontroly.“.

 

131.

V § 123b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Zvláštní opatření lze uložit, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat průběh řízení, jehož předmětem je jeho vycestování, tím, že neprokáže svou totožnost nebo adresu místa pobytu, odmítá tyto údaje uvést nebo se nedostavil na předvolání policie.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

 

132.

V § 123b odst. 3 se za slovo „lze“ vkládá slovo „dále“ a slova „o správním vyhoštění k vycestování z území“ se nahrazují slovy „ , jehož předmětem je jeho vycestování,“.

 

133.

V § 123b odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo území členských států Evropské unie“.

 

134.

V § 123b odst. 7 se slova „z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění“ nahrazují slovy „v době stanovené k vycestování“.

 

135.

V § 123b odst. 8 větě první se slova „stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění“ zrušují.

 

136.

V § 124 odst. 5 větě první se za text „(§ 180c)“ vkládají slova „nebo nezletilého cizince v obdobném postavení“.

 

137.

V § 124 na konci odstavce 6 a v § 129 na konci odstavce 5 se doplňují věty „Odmítne-li nezletilý cizinec bez doprovodu provedení úkonů ke zjištění věku, hledí se na něj jako na zletilého cizince. Pokud výsledky zjišťování věku nejsou průkazné, hledí se na cizince jako na nezletilého cizince bez doprovodu.“.

 

138.

V § 124 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

O možnosti provedení úkonů ke zjištění věku, o způsobu a důsledcích jejich provedení a následcích jejich odmítnutí informuje policie nezletilého cizince bez doprovodu v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

139.

V § 124 odst. 8 větě druhé se za slovo „doprovodu“ vkládají slova „nebo o nezletilého cizince v obdobném postavení“.

 

140.

V § 124b odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

 

141.

V § 124b odst. 1 písm. b) se slova „z území“ nahrazují slovy „nebo po ukončení poskytování mezinárodní ochrany z území členských států Evropské unie“, na konci písmene se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

142.

V § 124b odst. 6 písm. a) se slova „písm. b) nebo c)“ zrušují.

 

143.

V § 125 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Oznámením nového rozhodnutí o zajištění nebo o prodloužení doby trvání zajištění cizince se dosavadní rozhodnutí o zajištění ruší; doba zajištění se počítá od okamžiku omezení osobní svobody. Oznámením rozhodnutí o zajištění podle § 46a zákona o azylu se dosavadní rozhodnutí o zajištění podle tohoto zákona ruší.“.

 

144.

V § 129 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

O možnosti provedení úkonů ke zjištění věku, o způsobu a důsledcích jejich provedení a následcích jejich odmítnutí informuje policie nezletilého cizince bez doprovodu v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 

145.

V § 130 odst. 2 se slova „ministerstvo prostřednictvím jím zřízené organizační složky státu“ nahrazují slovy „organizační složka státu zřízená ministerstvem“.

 

146.

V § 131 větě první se za slova „v zařízení,“ vkládají slova „s možností přístupu k bezplatné právní pomoci v zařízení“.

 

147.

V § 146 odst. 3 se za slova „Odstavec 1“ vkládají slova „věty druhá a třetí“.

 

148.

V § 155 odst. 2 větě druhé se za slovo „vyřadí“ vkládají slova „po zrušení rozhodnutí o správním vyhoštění z důvodu uvedeného v § 119a odst. 6 nebo“.

 

149.

V části první se za hlavu XIII vkládá nová hlava XIIIa, která včetně nadpisu zní:

Hlava XIIIa

Integrace cizinců

 

§ 155a

Centra na podporu integrace cizinců

 

(1)

Provozovatel nebo na základě smlouvy uzavřené s ministerstvem územní samosprávný celek, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo jiná právnická osoba provozuje v jednotlivých krajích centra na podporu integrace cizinců.

(2)

Centrum na podporu integrace cizinců poskytuje cizincům služby usnadňující jejich začlenění do společnosti, zejména adaptačně-integrační kurzy, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, sociální poradenství a právní poradenství.

 

§ 155b

Adaptačně-integrační kurz

 

(1)

Centrum na podporu integrace cizinců v adaptačně-integračním kurzu seznámí cizince s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi převládajícími v České republice.

(2)

Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu nebo k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67, je povinen do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání tohoto povolení absolvovat adaptačně-integrační kurz organizovaný centrem na podporu integrace cizinců. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na cizince, kterému bylo vydáno nové povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu změny účelu pobytu na území.

(3)

Povinnost uvedená v odstavci 2 se nevztahuje na cizince, který

a)

pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí,

b)

v den nabytí právní moci rozhodnutí uvedeného v odstavci 2

1.

nedovršil věk 15 let, nebo

2.

dovršil věk 61 let, nebo

c)

již adaptačně-integrační kurz absolvoval.

(4)

Ministerstvo může z důvodů zvláštního zřetele hodných od povinnosti uvedené v odstavci 2 upustit.

(5)

Centrum na podporu integrace cizinců

a)

organizačně zajišťuje pořádání adaptačně-integračních kurzů,

b)

zajistí, aby se na adaptačně-integračním kurzu podíleli pouze odborně způsobilí lektoři a tlumočníci, kteří absolvovali zkoušku pro lektory nebo tlumočníky adaptačně-integračních kurzů, a

c)

vydá cizinci doklad o absolvování adaptačně-integračního kurzu a informuje o této skutečnosti ministerstvo.

(6)

Cizinec hradí náklady spojené s jeho účastí na adaptačně-integračním kurzu paušální částkou, jejíž výši stanoví ministerstvo vyhláškou tak, aby byla přiměřená nákladům, které centru na podporu integrace cizinců vznikly. Příjem z úhrad podle věty první je příjmem státního rozpočtu.

(7)

Zkouška pro lektory adaptačně-integračních kurzů se skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test zaměřený na znalosti právní úpravy, a z praktické části zaměřené na didaktické dovednosti. Zkouška pro tlumočníky adaptačně-integračních kurzů se skládá z praktické části zaměřené na znalost odborné terminologie v cizím jazyce v oblasti integrace a migrace a na tlumočnické dovednosti. Průběh zkoušek zabezpečuje ministerstvo.“.

 

150.

V § 156 odst. 1 písm. f) se slova „n) nebo u)“ nahrazují slovy „n), u) nebo v)“.

 

151.

V § 156 odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

nesplní povinnost podle § 103 písm. n) opakovaně.“.

 

152.

V § 156 odst. 1 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno q), které zní:

q)

nesplní povinnost podle § 155b odst. 2.“.

 

153.

V § 156 odst. 5 písm. b) se slova „nebo o)“ nahrazují slovy „ , o) nebo p)“.

 

154.

V § 156 odst. 5 písmeno b) zní:

b)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), l), m) nebo o) až q),“.

 

155.

V § 156 se odstavec 6 zrušuje.

 

156.

V § 157 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

 

157.

V § 157 odst. 8 písm. c) se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

 

158.

V § 157 se odstavec 9 zrušuje.

 

159.

V § 158b odst. 1 se slova „ , které zapisuje do matričních knih“ zrušují.

 

160.

V § 160 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“ a za slovo „území“ se vkládají slova „ , popřípadě od smrti cizince nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého“.

 

161.

V § 165 písm. n) se za slovo „platnosti“ vkládají slova „ , posuzuje shodu oznámené změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice držitele zaměstnanecké karty se zákonem“ a slova „zaměstnanecké karty nebo“ se zrušují.

 

162.

V § 165a odst. 1 písm. h) se slova „a zda se jedná o nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky“ nahrazují slovy „podle § 178e odst. 1“, slova „orgánech okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny“ se nahrazují slovy „okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně“ a na konci textu písmene se doplňují slova „; poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění“.

 

163.

V § 165a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i)

za účelem zjištění, zda obchodní korporace nebo odštěpný závod se sídlem nebo umístěním na území, do nichž je nebo má být cizinec v souladu s § 42k nebo 42m převeden, jsou bezdlužní, požadovat po orgánech Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky, po okresní správě sociálního zabezpečení a po zdravotní pojišťovně sdělení, zda má u nich tato obchodní korporace nebo tento odštěpný závod evidován nedoplatek podle § 178e odst. 1; poskytnutí těchto údajů není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.“.

 

164.

V § 167 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Při pobytové kontrole je policie oprávněna požadovat po zaměstnavateli cizince nebo po uživateli, pro kterého cizinec vykonává práci, předložení dokladu prokazujícího oprávněnost výdělečné činnosti cizince.“ a ve větě třetí se slovo „Toto“ nahrazuje slovem „Tato“.

 

165.

§ 168 zní:

§ 168

 

(1)

Ustanovení částí druhé a třetí správního řádu se nevztahují na řízení podle § 9 (s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 10, § 19 odst. 1, § 20, 30, 31a, 32, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40, 41, 49, 50, 52, § 122 odst. 1 a 2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, 154, § 155 odst. 1, § 180, 180b, 180d, 180e a 180h.

(2)

V řízení podle tohoto zákona v části vedené před zastupitelským úřadem je možno podání učinit pouze v listinné podobě.

(3)

Rozhodnutí ministerstva vydané z důvodu uvedeného v § 37 odst. 1 písm. a), § 37a odst. 1 písm. d), § 37a odst. 2 písm. c), § 46a odst. 1 větě druhé, § 46a odst. 2 písm. c), § 46b odst. 1 větě druhé, § 46b odst. 2 písm. a), § 46d odst. 1 větě druhé, § 46d odst. 2 písm. b), § 46f odst. 1 písm. j), § 46f odst. 2 písm. b), § 46g odst. 1 písm. c), § 46g odst. 2 písm. d), § 56 odst. 1 písm. g), jde-li o skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. h), § 56 odst. 2 písm. a), § 75 odst. 1 písm. e), § 75 odst. 2 písm. e) nebo f), § 77 odst. 1 písm. h) nebo i), § 77 odst. 2 písm. a) nebo f), § 87d odst. 2 písm. c) nebo d), § 87e odst. 1 písm. f) nebo g), § 87f odst. 3 písm. e) nebo f), § 87k odst. 1 písm. a) nebo d) nebo § 87l odst. 1 písm. a), e) nebo f), nabývá právní moci jeho oznámením.

(4)

Ustanovení § 101 písm. b) správního řádu se v řízeních podle tohoto zákona nepoužije. Ustanovení správního řádu upravující přezkumné řízení se v případech podle odstavce 3 nepoužijí.“.

 

166.

V § 169d odst. 2 větě druhé se za slovo „zástupce“ vkládají slova „; zákonným zástupcem se rozumí i osoba, která osobně pečuje o nezletilého žadatele na území státu, jehož je nezletilý žadatel občanem“.

 

167.

V § 169e odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

shromažďováním objednávek pro sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu podle § 169f.“.

 

168.

V § 169e se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to neplatí, jde-li o žádost nepřijatelnou z důvodu uvedeného v § 169h odst. 3“.

 

169.

§ 169f včetně nadpisu zní:

§ 169f

Sjednání termínu osobního podání žádosti

 

(1)

Zastupitelský úřad může stanovit, že žadatel je povinen si předem sjednat termín osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu, a to pro účel pobytu, za kterým je tato žádost podávána, způsobem, který zastupitelský úřad zveřejní na své úřední desce a na svých internetových stránkách.

(2)

Je-li to nezbytné za účelem zamezení zneužití systému sjednávání termínů osobního podání žádosti podle odstavce 1 a podle místních podmínek, zastupitelský úřad může stanovit, že sjednání termínu osobního podání žádosti podle odstavce 1 předchází povinné objednání. Způsob povinného objednání uveřejní zastupitelský úřad na své úřední desce a na svých internetových stránkách.“.

 

170.

V § 169g se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Pokud má Česká republika ve státě podle odstavce 1 více zastupitelských úřadů, je cizinec oprávněn podat žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na zastupitelském úřadu, v jehož územním obvodu má poslední bydliště.“.

 

171.

V § 169h odst. 1 písmeno a) zní:

a)

cizinec si předem nesjednal termín podání žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu, a to pro účel pobytu, za kterým je tato žádost podávána, způsobem stanoveným zastupitelským úřadem,“.

 

172.

V § 169h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

žádost nebyla podána osobně podle § 169d odst. 2, aniž zastupitelský úřad upustil od povinnosti osobního podání žádosti podle § 169d odst. 3.“.

 

173.

V § 169h se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Žádost je dále nepřijatelná, pokud byl v příslušném kalendářním měsíci na příslušném zastupitelském úřadu podán maximální počet žádostí stanovený pro jednotlivé druhy oprávnění k pobytu zákonem nebo nařízením vlády vydaným podle § 31a nebo § 181b odst. 1. Do maximálního počtu žádostí se zahrnují i žádosti, které jsou nepřijatelné z důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 2.

(4)

V případě rozvržení maximálního počtu žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu na maximální počet žádostí, které lze podat v rámci jednotlivých vládou schválených programů, a maximální počet ostatních žádostí, je žádost rovněž nepřijatelná, pokud byl v příslušném kalendářním měsíci na příslušném zastupitelském úřadu podán maximální počet žádostí stanovený nařízením vlády vydaným podle § 181b odst. 2 pro jednotlivé vládou schválené programy nebo pro ostatní žádosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

174.

V § 169t se doplňuje odstavec 13, který zní:

(13)

O odvolání proti rozhodnutí zastupitelského úřadu se rozhodne ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy zastupitelský úřad předá spis nebo jeho část se svým stanoviskem Ministerstvu zahraničních věcí.“.

 

175.

Za § 169t se vkládá nový § 169u, který včetně nadpisu zní:

§ 169u

Vymáhání náhrady nákladů řízení

 

Je-li cizinci uložena náhrada nákladů řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu, je příslušný k jejímu vymáhání celní úřad.“.

 

176.

V § 170 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Proti novému rozhodnutí5d), kterým byla stanovena nová lhůta k vycestování podle § 50a odst. 3, lze podat odvolání do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

177.

Za § 170b se vkládá nový § 170c, který zní:

§ 170c

 

Proti rozhodnutí zastupitelského úřadu lze podat odvolání, o kterém rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí.“.

 

178.

V § 171 písmeno a) zní:

a)

rozhodnutí o neudělení dlouhodobého víza a rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza,“.

 

179.

V § 171 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Pokud rozhodnutí o neudělení krátkodobého víza bylo vydáno na základě stanoviska policie, které obsahuje informace, že by žadatel mohl být považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) nebo pro mezinárodní vztahy jednoho nebo více členských států27), jsou tyto důvody z přezkoumání soudem vyloučeny.

(3)

Pokud rozhodnutí o neudělení krátkodobého víza bylo vydáno na základě záznamu pro účely odepření vstupu vloženém do informačního systému smluvních států27), jsou tyto důvody z přezkoumání soudem vyloučeny.“.

 

180.

V § 172 odst. 9 se věty první a druhá nahrazují větou „V řízení o žalobě proti rozhodnutí se § 45 odst. 4 soudního řádu správního nepoužije.“.

 

181.

V § 172 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10)

O žalobě proti rozhodnutí podle § 168 odst. 3 soud rozhodne do 90 dnů ode dne podání žaloby. Je-li podána kasační stížnost, Nejvyšší správní soud projedná a rozhodne věc přednostně a s nejvyšším urychlením, nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy byla kasační stížnost podána.“.

 

182.

V § 177 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Cizinec může prokázat svou totožnost nebo další jím uváděné skutečnosti tím, že policii seznámí s informacemi včetně osobních údajů přístupnými pomocí elektronického komunikačního zařízení nebo uloženými na nosiči informací, které mu byly odňaty. Policie je oprávněna o takových informacích pořídit písemný nebo jiný záznam. Policie cizinci přístup k elektronickému komunikačnímu zařízení nebo nosiči informací neumožní, pokud by to ohrozilo účel řízení nebo vnitřní bezpečnost. O možnosti tohoto postupu policie cizince poučí nejpozději při přijetí cizince do zařízení.“.

 

183.

V § 178b odst. 1 větě druhé se slova „ , statutárním orgánem“ zrušují.

 

184.

V § 178b odst. 2 větě druhé se slova „ , statutárního orgánu anebo“ nahrazují slovem „nebo“.

 

185.

V § 178f se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Za nespolehlivého zaměstnavatele se při splnění podmínky uvedené v odstavci 1 považuje i právnická nebo fyzická osoba, k níž je cizinec dočasně přidělen agenturou práce na základě dohody uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem podle zvláštního právního předpisu.“.

 

186.

V § 179 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Vycestování cizince není možné v případě důvodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, by mu tam hrozilo skutečné nebezpečí.

(2)

Za skutečné nebezpečí se podle tohoto zákona považuje navrácení v rozporu s článkem 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“.

 

187.

V § 180b odst. 1 se slova „platná pouze na území České republiky“ zrušují.

 

188.

V § 180e odst. 9 se za slova „dlouhodobého víza“ vkládají slova „nebo o výsledku nového posouzení důvodů v případě uvedeném v odstavci 6 větě první“.

 

189.

V § 181a písm. c) se slova „statutárních orgánů,“ zrušují.

 

190.

Za § 181a se vkládá nový § 181b, který zní:

§ 181b

 

(1)

Vláda nařízením stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce na příslušném zastupitelském úřadu, jde-li o žádosti o

a)

vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání,

b)

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, nebo

c)

zaměstnaneckou kartu.

(2)

V případě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a zaměstnaneckých karet může být maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce na příslušném zastupitelském úřadu, dále rozvržen na maximální počet žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnanecké karty, které lze podat v rámci jednotlivých vládou schválených programů, a maximální počet ostatních žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a zaměstnaneckou kartu.

(3)

Příslušný zastupitelský úřad zveřejňuje na své úřední desce a svých internetových stránkách informaci o maximálním počtu žádostí, které lze pro jednotlivé druhy oprávnění k pobytu uvedené v odstavci 1 podat, včetně rozvržení na maximální počet žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu, které lze podat v rámci jednotlivých vládou schválených programů, a maximální počet ostatních žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a o zaměstnaneckou kartu, počtu žádostí, které lze podat do vyčerpání maximálního počtu, a o rozvržení přijímání žádostí v rámci období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce stanoveného v nařízení vlády vydaném podle odstavce 1.“.

 

191.

V § 182 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

h)

obsahovou náplň a časový rozsah adaptačně-integračního kurzu a podmínky jeho absolvování, požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu, výši úhrady za účast cizince na adaptačně-integračním kurzu a povinné náležitosti dokladu o absolvování adaptačně-integračního kurzu,

i)

požadavky na odbornou způsobilost lektorů a tlumočníků, obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky adaptačně-integračních kurzů a způsob jejich hodnocení a provedení.“.

 

192.

V § 182 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Ministerstvo zahraničních věcí vyhláškou stanoví pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu územní obvod zastupitelských úřadů.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu považuje za držitele povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny na území České republiky.

3.

Cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na vyšší odborné škole, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu v tuzemské hostitelské organizaci, podle § 42d zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu považuje za držitele povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Výkon práce na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas Ministerstvem vnitra podle § 42g odst. 7 a 8 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za výkon práce na pracovní pozici oznámené podle § 42g odst. 7 až 10 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývá platnosti uplynutím 10 let ode dne jeho vydání. Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem 1. ledna 2010 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2019.

6.

Povinnost uvedená v § 155b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2021, se nevztahuje na cizince, kterému bylo povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo 67 zákona č. 326/1999 Sb. vydáno přede dnem 1. ledna 2021 za podmínky, že toto povolení je ke dni 1. ledna 2021 platné.

7.

Do dne nabytí účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 181b odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, stanovícího maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat v rámci určitého časového období na příslušném zastupitelském úřadu, je maximálním počtem žádostí pro jednotlivé druhy oprávnění k pobytu počet žádostí, které byly na tomto zastupitelském úřadu podány v roce 2016. Pro účely organizace přijímání žádostí může Ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na místní podmínky maximální počet žádostí poměrně rozložit do týdenních, měsíčních nebo čtvrtletních úseků. Ustanovení § 181b odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije obdobně.

Část druhá

Změna živnostenského zákona (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 70 odst. 1 písm. e) se slovo „výzkumu“ nahrazuje slovy „výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 63 zní:

63)

Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

3.

V § 70 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 65 zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

 

4.

V § 70 odst. 2 se text „i)“ nahrazuje textem „h)“.

Část třetí

Změna zákona o azylu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 466/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 11a odst. 3 větě první se slova „pronásledování nebo“ nahrazují slovem „pronásledování,“ a za slovo „újma“ se vkládají slova „nebo že již splňuje důvody pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny podle § 13 a 14a“.

 

2.

V § 27 odst. 5 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.

 

3.

V § 46a odst. 11 se věta druhá nahrazuje větou „Oznámením nového rozhodnutí o zajištění, o prodloužení doby trvání zajištění nebo rozhodnutí o zajištění podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky se dosavadní rozhodnutí o zajištění ruší.“ a ve větě třetí se slovo „Vydáním“ nahrazuje slovem „Oznámením“.

 

4.

V § 73 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Oznámením nového rozhodnutí o nepovolení vstupu na území nebo rozhodnutí o prodloužení doby, po kterou nelze vstup na území povolit, se dosavadní rozhodnutí o nepovolení vstupu na území ruší.“ a ve větě třetí se slovo „Vydáním“ nahrazuje slovem „Oznámením“.

 

5.

V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , včetně možnosti přístupu k bezplatné právní pomoci v azylovém zařízení“.

 

6.

V § 88 odst. 3 větě druhé se slovo „azylantce“ nahrazuje slovem „azylantovi“.

Část čtvrtá

Změna soudního řádu správního (čl. 5)

Čl. V

V § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za slovo „ochrany“ vkládají slova „ , neudělení krátkodobého víza“.

Část pátá

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 588/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 písm. e) se slovo „výzkumu“ nahrazuje slovy „výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2b zní:

2b)

Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

3.

V § 1 odst. 2 se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 2e zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

Část šestá

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 67/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 24 odst. 2 písm. e) se slovo „výzkumu“ nahrazuje slovy „výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15)

Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

3.

V § 24 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

Čl. VIII

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 73 odst. 2 písm. e) se slovo „výzkumu“ nahrazuje slovy „výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

17)

Čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

3.

V § 73 odst. 2 se písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

Část osmá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „závod se sídlem“ nahrazují slovy „závod s umístěním“.

 

2.

Na konci § 5 se tečka nahrazuje čárkou a dosavadní písmeno g) ve znění

g)

vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území České republiky na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty102)

1.

v odštěpném závodu se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo

2.

v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou.

se označuje jako písmeno i) a v bodě 1 se slova „se sídlem“ nahrazují slovy „s umístěním“.

 

3.

V § 21 odst. 7 se text „§ 5 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 5 písm. h)“.

 

4.

V § 37a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo 3“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit dobu podle věty první až na 10 dnů.“.

 

5.

§ 87 zní:

§ 87

 

(1)

Nastoupí-li do zaměstnání nebo k výkonu práce na území České republiky občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až s) a v § 98a, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nebo výkonu práce na území České republiky nastane skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje.

(2)

Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2 nebo 3. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

(3)

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení zaměstnání nebo výkonu práce na území České republiky osob uvedených v odstavci 1.“.

 

6.

V § 98 písm. l) se slova „a) nebo c) nebo“ nahrazují slovy „a), c) nebo n) nebo“.

 

7.

V § 102 odst. 2 se věty druhá a čtvrtá zrušují a ve větě třetí se slova „Zaměstnavatel uvedený ve větě první vede evidenci obsahující“ nahrazují slovy „Evidence obsahuje“.

 

8.

V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s právnickou nebo fyzickou osobou, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen vést evidenci těchto osob obsahující údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e), dále pohlaví těchto fyzických osob, den nástupu a den skončení výkonu práce nebo vyslání na území České republiky.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

9.

V § 102 odst. 4 se za slovo „zaměstnání“ vkládají slova „nebo výkonu práce na území České republiky“ a za slovo „zaměstnávání“ se vkládají slova „nebo výkonu práce na území České republiky“.

 

10.

V § 136 odstavec 2 zní:

(2)

Povinnost podle odstavce 1 věty první má na území České republiky i zahraniční zaměstnavatel, který vyslal svého zaměstnance k výkonu práce na území České republiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka.“.

 

11.

Za § 147c se vkládá nový § 147ca, který včetně poznámky pod čarou č. 106 zní:

§ 147ca

 

(1)

Pro účely kontroly podle zvláštních právních předpisů106) je Policie České republiky oprávněna získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje

a)

o povoleních k zaměstnání vydaných krajskou pobočkou Úřadu práce, a to v rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3,

b)

o písemných informacích týkající se cizinců v rozsahu uvedeném v § 87 a 88.

(2)

Pro účely povolování vstupu a pobytu cizinců na území České republiky podle zvláštního právního předpisu3) jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady České republiky oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje

a)

o povoleních k zaměstnání vydaných krajskou pobočkou Úřadu práce, a to v rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3,

b)

o písemných informacích týkajících se cizinců v rozsahu uvedeném v § 87 a 88.

__________

106)

Například § 163164 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Část devátá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 10-11)

Čl. X

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., se mění takto:

1.

V položce 22 se doplňuje písmeno x), které zní:

x)

Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program Kč 1 000“.

 

2.

Položka 116 zní:

Položka 116

 

1.

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 2 500

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 1 000

 

c)

za účelem strpění pobytu na území

Kč 500

2.

Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 2 500

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 1 000

 

c)

za účelem strpění pobytu na území, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany

Kč 1 000

 

d)

osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany mladším 15 let

Kč 500

3.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu

 

 

a)

cizinci

Kč 1 000

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 500

4.

Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

 

 

a)

cizinci

Kč 4 000

 

b)

cizinci mladšímu 15 let

Kč 2 500

5.

Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený občanu Evropské unie, státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinným příslušníkům bez ohledu na státní příslušnost

Kč 100

6.

Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky

Kč 500

7.

Přidělení rodného čísla cizinci

Kč 1 000

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států, pokud zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2.

Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 7 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

 

Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodů 2 až 4 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany. O snížení poplatku lze požádat nejpozději společně s podáním žádosti podle bodů 2 až 4.

 

Předmětem poplatku není

1.

První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2.

První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3.

Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

4.

Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5.

Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

 

Poznámky

1.

Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.

2.

Povolením k pobytu podle této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3.

Poplatek podle bodu 6 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

4.

Poplatek podle bodu 3 se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.“.

 

3.

V položce 117A písm. f) se slovo „Ověření“ nahrazuje slovy „Přijetí tiskopisu k ověření“.

 

4.

V položce 144 úvodní části ustanovení se slova „udělení krátkodobého víza“ zrušují.

 

5.

V položce 144 v písmenech a) a b) se slovo „podle“ nahrazuje slovy „udělení krátkodobého víza podle“.

 

6.

V položce 144 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

c)

nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti EUR 60“.

 

7.

V položce 144 v části Předmětem poplatku není se slovo „víza“ nahrazuje slovy „krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti“.

 

8.

Položka 144A zní:

Položka 144A

a)

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza

Kč 2 500

b)

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání

Kč 5 000

c)

Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého víza

Kč 1 000

 

Osvobození

1.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2.

Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3.

Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

 

Zmocnění

1.

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2.

Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.“.

 

9.

Položka 162 zní:

Položka 162

a)

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu

Kč 2 500

b)

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Kč 200

c)

Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Kč 5 000

d)

Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Kč 1 000

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2.

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.“.

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1.

Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

2.

Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část desátá

Změna zákona o inspekci práce (čl. 12)

Čl. XII

V § 4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 93/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a dosavadní písmeno g) ve znění

g)

je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1 písm. i) a j).“ se označuje jako písmeno j).

Část jedenáctá

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 30a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „řešení výzkumného projektu“ nahrazují slovy „výzkumné činnosti“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 31 zní:

31)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.“.

 

3.

V § 30a odst. 2 se za slovo „unie,“ vkládají slova „je absolventem studia v doktorském studijním programu nebo“ a slova „řešení výzkumného projektu, pro který“ se nahrazují slovy „výzkumné činnosti, pro kterou“.

 

4.

Nadpis § 30b zní:

Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků“.

 

5.

V § 30b odstavec 3 zní:

(3)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne žádost o schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud veřejná výzkumná instituce nesplňuje podmínky uvedené v § 30a odst. 1.“.

 

6.

V § 30b se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud

a)

veřejná výzkumná instituce přestane splňovat podmínky uvedené v § 30a odst. 1,

b)

vyjde najevo, že schválení udělené veřejné výzkumné instituci bylo získáno podvodně, nebo

c)

vyjde najevo, že veřejná výzkumná instituce uzavřela dohodu o hostování se státním příslušníkem třetí země podvodným způsobem.

(5)

Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí odňato, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rozhodnutí stanovit podmínku, že veřejná výzkumná instituce může novou žádost o schválení podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí; tato doba nesmí být delší než 5 let.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

7.

V § 30b odst. 6 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

 

8.

V § 30c odstavec 1 zní:

(1)

Dohodou o hostování se veřejná výzkumná instituce zavazuje přijmout výzkumného pracovníka ze třetí země za účelem jeho účasti na výzkumné činnosti a výzkumný pracovník se zavazuje vyvinout úsilí k dokončení dané výzkumné činnosti.“.

 

9.

V § 30c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Dohoda o hostování obsahuje

a)

název nebo účel výzkumné činnosti nebo oblasti výzkumu,

b)

datum zahájení a ukončení nebo odhadované trvání výzkumné činnosti a

c)

údaje o zamýšleném pobytu na území jednoho nebo více jiných členských států Evropské unie za účelem provádění části svého výzkumu, pokud jsou tyto informace známy v době podání žádosti.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

10.

V § 30c odst. 3 písm. a) se slova „výzkumný projekt“ nahrazují slovy „výzkumnou činnost“, v bodech 1 a 2 se slova „řešení výzkumného projektu“ nahrazují slovy „výzkumné činnosti“ a v bodě 1 se slova „provedení výzkumného projektu“ nahrazují slovy „výzkumnou činnost“.

 

11.

§ 30d včetně poznámek pod čarou č. 39 až 41 zní:

§ 30d

 

Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovené tímto zákonem se nevztahují na

a)

žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osobu požívající doplňkové ochrany,

b)

žadatele o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany a cizince, kterému bylo toto oprávnění k pobytu uděleno,

c)

státního občana třetí země, u něhož nastaly důvody znemožňující jeho vycestování z území České republiky podle jiného právního předpisu36) nebo z důvodů na jeho vůli nezávislých,

d)

státního občana třetí země, který je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který uplatnil své právo volného pohybu v rámci Evropské unie,

e)

státního občana třetí země, který je dlouhodobě pobývajícím rezidentem jiného členského státu Evropské unie39),

f)

státního občana třetí země, který spolu se svými rodinnými příslušníky a bez ohledu na svou státní příslušnost požívá práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů Evropské unie na základě dohod mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a třetími zeměmi nebo mezi Evropskou unií a třetími zeměmi,

g)

státního občana třetí země, který přichází na území Evropské unie jako zaměstnaný stážista na základě převedení v rámci společnosti40), a

h)

státního občana třetí země, který byl přijat jako vysoce kvalifikovaný pracovník41).

__________

39)

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

40)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti.

41)

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“.

 

12.

V § 30e odst. 2 závěrečné části ustanovení se doplňuje věta „Jiná výzkumná organizace není povinna k žádosti přiložit listiny, jejichž obsah je možné ověřit z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.“.

 

13.

V § 30f odst. 1 písm. b) se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 8“.

Část dvanáctá

Účinnost (čl. 14)

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodů 168 a 173 a čl. II bodu 7, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,

b)

čl. I bodu 149, pokud jde o § 155a, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, a

c)

čl. I bodu 149, pokud jde o § 155b, bodů 152 a 154, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.