Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 252/2022 Sb.

1.1.2023

2

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2018

o evidenci krytých bloků

 

Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.

§ 2

Náležitosti evidence krytých bloků

Evidence krytých bloků (dále jen „evidence“) má tyto náležitosti:

a)

seznamy krytých bloků,

b)

souhrnné informace o každém krytém bloku, a to

1.

jednoznačnou identifikaci krytého bloku shodnou s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, (dále jen „kód“),

2.

druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,

3.

informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR“, „evropský krytý dluhopis (prémiový)“ nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie,

4.

limity a další podmínky nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami, ke kterým se emitent pro účely plnění zákona o dluhopisech zavázal,

5.

měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),

6.

souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

7.

souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

8.

souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

9.

souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

10.

souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,

11.

hodnotu maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,

12.

podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti podle § 28ab zákona o dluhopisech, pokud emitent dluhopisy s těmito vlastnostmi vydal,

c)

seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to

1.

rejstřík krycích aktiv,

2.

evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy,

3.

evidenci dluhů z krytých dluhopisů,

4.

evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech.

§ 3

Rejstřík krycích aktiv

(1)

Rejstřík krycích aktiv je vedený pod kódem příslušného krytého bloku.

(2)

Informace o pohledávce z úvěru v rejstříku krycích aktiv obsahuje alespoň

a)

jednoznačnou identifikaci úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,

b)

druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, (dále jen „nařízení“), pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,

c)

informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,

d)

měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla pohledávka z úvěru sjednána,

e)

zástavní hodnotu zastavené nemovité věci v měně, ve které se evidence vede,

f)

jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru v měně, ve které se evidence vede,

g)

jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

h)

datum splatnosti pohledávky z úvěru.

(3)

Informace o věci v rejstříku krycích aktiv, jiné než podle odstavce 2, obsahuje alespoň

a)

jednoznačnou identifikaci věci,

b)

druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení, pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,

c)

informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,

d)

typ, datum sjednání, datum účinnosti, datum splatnosti a v případě derivátu také název druhé smluvní strany derivátu,

e)

měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,

f)

jmenovitou hodnotu věci, v případě derivátu i nezápornou reálnou hodnotu, v měně, ve které se evidence vede,

g)

hodnotu věci pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede.

(4)

Informace o majetkové hodnotě v rejstříku krycích aktiv, která slouží jako likviditní rezerva, obsahuje kromě informací podle odstavce 2 alespoň

a)

druh krycího aktiva podle § 28aa odst. 3 zákona o dluhopisech, přičemž u

1.

aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. a) zákona o dluhopisech se uvede úroveň aktiva podle čl. 10 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity, v platném znění,

2.

aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. b) zákona o dluhopisech se uvede typ expozice,

b)

hodnotu věci pro účely § 28aa zákona o dluhopisech.

§ 4

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy

(1)

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2)

Informace o věci související s krycími aktivy v evidenci obsahuje alespoň

a)

jednoznačnou identifikaci věci související s krycím aktivem,

b)

jednoznačnou identifikaci smluv ve vztahu ke krycímu aktivu,

c)

jednoznačnou identifikaci zajištění derivátu,

d)

údaj, zda lze zajištění zohlednit pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech,

e)

měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,

f)

reálnou hodnotu zajištění podle písmene c) v měně, ve které se evidence vede.

§ 5

Evidence dluhů z krytých dluhopisů

(1)

Evidence dluhů z krytých dluhopisů je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2)

Informace k jednotlivým emisím v evidenci dluhů z krytých dluhopisů obsahuje alespoň

a)

jednoznačnou identifikaci emise,

b)

datum emise,

c)

datum splatnosti emise,

d)

měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán,

e)

jmenovitou hodnotu emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,

f)

hodnotu naběhlého a nevyplaceného výnosu z emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,

g)

jmenovitou hodnotu nevydané emise, pokud slouží k vymezení dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, v měně, ve které se evidence vede.

(3)

Informace k jednotlivým emisím podle odstavce 2 neobsahuje údaje podle odstavce 2 písm. b) a c), jsou-li dluhy vymezeny podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech určením emisí krytých dluhopisů, které ještě nebyly vydány.

§ 6

Evidence souvisejících dluhů

(1)

Evidence souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2)

Informace o dluhu v evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech obsahuje alespoň

a)

jednoznačnou identifikaci dluhu,

b)

druh dluhu podle § 31a odst. 4 zákona o dluhopisech,

c)

měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán,

d)

jmenovitou hodnotu dluhu v měně, ve které se evidence vede, ledaže jde o dluh z derivátu; v případě derivátu se eviduje dluh jako záporná reálná hodnota tohoto derivátu.

§ 7

Vedení evidence

(1)

Emitent nebo nucený správce krytých bloků (dále jen „povinná osoba“) zajistí, že působnost a pravomoc útvaru, který vede evidenci, jsou až do úrovně členů řídicího orgánu1 odděleny od působnosti a pravomoci útvarů, v jejichž působnosti je poskytování úvěrů nebo emise krytých dluhopisů, a že pracovníci útvaru, který vede evidenci, mají pro svá rozhodování o zařazení položek do evidence, vyřazení položek z evidence a další činnosti související s povinnostmi podle této vyhlášky k dispozici informace, které jsou aktuální, spolehlivé a ucelené.

(2)

Povinná osoba vede evidenci na základě příslušných dokladů a pravidel prokazujících oprávněnost zařazení každé věci nebo dluhu do krytého bloku. Jde zejména o úvěrovou smlouvu včetně všech případných dodatků, doklady týkající se zastavené nemovité věci včetně zástavní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, dokumentaci prokazující stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci.

(3)

Povinná osoba vede evidenci v elektronické podobě způsobem umožňujícím zpětně dohledat a rekonstruovat všechny jednotlivé úkony povinné osoby a průběžně ji aktualizuje. V případě informací podle § 2 písm. b) bodů 10 a 11 stačí jejich aktualizace v evidenci na měsíční bázi.

(4)

Evidence se vede v měně, kterou pro každý krytý blok určí povinná osoba. Pro přepočet údajů do příslušné měny se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den přepočtu. Pro údaje v měnách, pro které Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, se použije přepočet podle zákona upravujícího účetnictví.

§ 8

Přechodné ustanovení

Obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a obsah a způsob plnění informační povinnosti ohledně takových hypotečních zástavních listů se řídí vyhláškou č. 164/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, až do dne, kdy povinná osoba změní emisní podmínky tak, že tyto hypoteční zástavní listy budou považovány za kryté dluhopisy podle zákona o dluhopisech.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů, se zrušuje.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.Poznámky pod čarou:

§ 7 odst. 3 písm. j) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 odst. 3 písm. j) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.