Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

209/2019 Sb. znění účinné od 1. 10. 2019

209

 

ZÁKON

ze dne 24. července 2019,

kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o krmivech (čl. 1-4)

Čl. I

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a)“ a slova „odborného dozoru1d) nad dodržováním“ se nahrazují slovy „vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování“.

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

__________

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění směrnice Komise 2003/57/ES, směrnice Komise 2003/100/ES, směrnice Komise 2005/8/ES, směrnice Komise 2005/86/ES, směrnice Komise 2005/87/ES, směrnice Komise 2006/13/ES, směrnice Komise 2006/77/ES, směrnice Komise 2008/76/ES, směrnice Komise 2009/8/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Komise 2009/124/ES, směrnice Komise 2009/141/ES, směrnice Komise 2010/6/EU, nařízení Komise (EU) č. 574/2011, nařízení Komise (EU) č. 277/2012, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, nařízení Komise (EU) č. 107/2013, nařízení Komise (EU) č. 1275/2013, nařízení Komise (EU) 2015/186 a nařízení Komise (EU) 2017/2229.

Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, ve znění směrnice Komise 2008/82/ES, nařízení Komise (EU) č. 1070/2010, nařízení Komise (EU) č. 5/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1123/2014.

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.

Nařízení Komise č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015, kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny.

Nařízení Komise (EU) 2015/786 ze dne 19. května 2015, kterým se definují kritéria přípustnosti pro dekontaminační postupy používané na produkty určené ke krmení zvířat, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014, v platném znění.

Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

 

2.

V § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 3, § 7 odst. 1 písm. a) a v § 19a odst. 2 písm. l), m), o), q) a r) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

3.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „zákonem2a)“ nahrazuje slovem „zákonem1e)“.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.

 

5.

V § 2 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

 

6.

V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova „ale nevyrábí je,“.

 

7.

V § 2 odst. 2 se písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 2b zrušují.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena a) až e).

 

8.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „jako dodavatel“ zrušují.

 

9.

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

10.

V § 3 odst. 3 se slova „prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie24)“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Krmiva obsahující nežádoucí látky je možné použít ke krmení pouze po dekontaminaci provedené v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie25).“.

Poznámky pod čarou č. 24 a 25 znějí:

__________

24)

Například nařízení Komise (EU) č. 574/2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice, nařízení Komise (EU) č. 277/2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů, nařízení Komise (EU) č. 744/2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny, nařízení Komise (EU) č. 107/2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, nařízení Komise (EU) č. 1275/2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot, nařízení Komise (EU) 2015/186, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.

25)

Nařízení Komise (EU) 2015/786.“.

 

11.

V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(5)

Dovozce produktů ke krmení, které podléhají dovozní kontrole podle předpisů Evropské unie16), popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem, jsou povinni Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) v místě stanoveném jako místo provedení dovozní kontroly podle § 16c oznámit písemně předpokládaný den dovozu takové partie krmiva nebo zásilky a údaje o dokladech, které doprovázejí zásilku nebo partii krmiva, jakmile se o nich dozví. Údaje podle věty první je dovozce povinen oznámit i celnímu úřadu příslušnému podle místa provedení dovozní kontroly alespoň 1 pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

__________

16)

Například nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, v platném znění, prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175.“.

 

12.

V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

13.

V § 3 odst. 6 písm. b) se slova „a jejich vyobrazení“ zrušují.

 

14.

V § 3 odst. 6 písmeno c) zní:

c)

kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin,“.

 

15.

V § 3 odst. 6 písm. e) se slova „Evropských společenství3b)“ nahrazují slovy „Evropské unie3b)“.

Poznámka pod čarou č. 3b zní:

__________

3b)

Například prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1490 o povolení chloridu manganatého tetrahydrátu, oxidu manganatého, síranu manganatého monohydrátu, chelátu manganu aminokyselin hydrátu, chelátu manganu a bílkovinných hydrolyzátů, manganatého chelátu glycinu, hydrátu a monochloridu-trihydroxidu dimanganatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/249 o povolení taurinu, ß-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1090 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Komagataella pastoris (CBS 25376) a Komagataella pastoris (CBS 26469) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt, kuřice nebo odchov všech druhů ptactva, odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) (držitel povolení Kaesler Nutrition GmbH).“.

 

16.

V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě.“.

 

17.

V § 4 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

18.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

§ 504 občanského zákoníku.“.

 

19.

V § 4 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).

 

20.

V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)3c).“.

 

21.

V § 4 odst. 6 a v § 5 odst. 6 se text „a) až c)“ nahrazuje textem „a), b) a d)“.

 

22.

V § 4 odst. 7 a v § 5 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

23.

V § 4 odst. 8 písm. b) a v § 5 odst. 8 písm. b) se slova „Evropských společenství8)“ nahrazují slovy „Evropské unie8)“.

 

24.

V § 4 se doplňují odstavce 11 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

(11)

Pokud provozovatel přeruší výkon schvalované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.

(12)

Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.

(13)

Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(14)

Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26).

__________

26)

Čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

25.

V § 5 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

26.

V § 5 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

 

27.

V § 5 odst. 4 písmeno i) zní:

i)

písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo používání správné praxe podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na hygienu krmiv3c),“.

 

28.

V § 5 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a náklady za odborné a zkušební úkony spojené s registračním řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23)“.

 

29.

V § 5 se doplňují odstavce 11 až 14, které znějí:

(11)

Pokud provozovatel přeruší výkon registrované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.

(12)

Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.

(13)

Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(14)

Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26).“.

 

30.

V § 6 odst. 1 se slova „určitých proteinových krmiv,“ zrušují.

 

31.

V § 7 odst. 2 se za slova „zahájením výroby“ vkládají slova „druh vyráběného krmiva,“.

 

32.

V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňuje text „(HACCP)“.

 

33.

V § 7 odst. 4 se slova „Evropských společenství9e)“ nahrazují slovy „Evropské unie9e)“.

 

34.

V § 7 odst. 5 se slova „Evropských společenství9f)“ nahrazují slovy „Evropské unie3c)“.

Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.

 

35.

V § 10 odst. 1 se slova „Evropských společenství17)“ nahrazují slovy „Evropské unie17)“.

 

36.

V § 10 odst. 2 se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.

 

37.

V § 10 odst. 3 se slova „Evropských společenství9h)“ nahrazují slovy „Evropské unie9h)“.

 

38.

V § 14 odst. 1 se slova „Evropských společenství9c)“ nahrazují slovy „Evropské unie9c)“.

 

39.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

Například § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

40.

Nadpis části třetí zní:

ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI“.

 

41.

V § 16 odst. 1 se slova „na vlastní náklady odborný dozor11)“ nahrazují slovy „úřední kontroly“, slova „předpisy Evropských společenství12)“ se nahrazují slovy „jiným právním předpisem a předpisy Evropské unie12)“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

__________

12)

Například čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

 

42.

V § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a v § 17 odst. 3 se slova „odborného dozoru“ nahrazují slovy „úřední kontroly“.

 

43.

V § 16 odst. 3 se slova „po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře“ nahrazují slovy „po dobu 60 dnů ode dne oznámení výsledku jejich hodnocení kontrolované osobě“.

 

44.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:

__________

12a)

Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

45.

V § 16 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

(8)

Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba krmivo, doplňkovou látku nebo premix v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak za náhradu ve výši ceny, za kterou kontrolní vzorky pořídila, případně za cenu účelně vynaložených nákladů, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že krmivo, doplňková látka nebo premix splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie24). Náhrada se kontrolované osobě poskytne ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

(9)

V rámci vykonávaných jiných úředních činností vydává ústav v případech a za podmínek uvedených v čl. 87 až 89 a 91 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 úřední osvědčení a úřední potvrzení. Žadatel o vydání úředního osvědčení a úředního potvrzení je povinen uhradit ústavu náklady spojené s jejich vydáním podle prováděcího právního předpisu27).

__________

27)

Čl. 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Vyhláška č. 221/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

46.

V § 16b odst. 2 se slova „Evropských společenství3c)“ nahrazují slovy „Evropské unie3c)“.

 

47.

Za § 16b se vkládá nový § 16c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:

§ 16c

Kontrola dovozu krmiv ze třetích zemí a místa jejího provádění

 

(1)

Ústav provádí v souladu s předpisy Evropské unie kontrolu dovozu krmiv ze třetích zemí28). Kontrola podle věty první se provádí na stanovištích hraniční kontroly (dále jen „stanoviště“) určených v souladu s předpisem Evropské unie na území České republiky29). Aktualizovaný seznam stanovišť na území České republiky určí ústav, zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a zasílá Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.

(2)

Při dovozu produktů ke krmení kontroluje celní úřad zároveň se zásilkou také rozhodnutí o schválení provozu dovozce podle § 4 nebo rozhodnutí o registraci provozu dovozce podle § 5 a doklady doprovázející zásilku požadované předpisy Evropské unie16).

__________

28)

Čl. 43, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175.

29)

Čl. 44 odst. 3, čl. 59, čl. 60, čl. 62 a 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

48.

V § 17 odst. 3 se slova „ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

 

49.

V § 17 odst. 8 se slova „Evropských společenství13)“ nahrazují slovy „Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

__________

13)

Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

 

50.

V § 17 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(9)

Ústav na svých internetových stránkách zveřejní metody a postupy laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, pokud nejde o metody a postupy stanovené předpisy Evropské unie18).

__________

18)

Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Nařízení Komise (ES) č. 152/2009, v platném znění.“.

 

51.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1)

Jestliže ústav při výkonu úřední kontroly zjistí, že krmivářský provoz, krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropské unie, uloží rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy provozovateli opatření podle čl. 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

 

52.

V § 18 odst. 2 se slova „postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/200413b)“ nahrazují slovy „postupuje podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění, a čl. 137 a 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 13b se zrušuje.

 

53.

V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

54.

V § 18 odst. 3 se text „2 a 3“ nahrazuje textem „1 a 2“.

 

55.

V § 19a odst. 2 písm. a) se text „1 až 6“ nahrazuje textem „1 až 4“.

 

56.

V § 19a odst. 2 písm. b) se text „§ 4 odst. 8,“ nahrazuje slovy „§ 4 odst. 9 nebo přerušení činnosti podle § 4 odst. 11 anebo nesplní některou z povinností podle § 4 odst. 13 nebo 14,“.

 

57.

V § 19a odst. 2 písm. c) se za slovo „neoznámí“ vkládá slovo „ústavu“ a text „§ 5 odst. 8,“ se nahrazuje slovy „§ 5 odst. 9 nebo přerušení činnosti podle § 5 odst. 11 anebo nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 13 nebo 14,“.

 

58.

V § 19a odst. 2 písm. f) se za slovo „neoznámí“ vkládají slova „druh vyráběného krmiva,“.

 

59.

V § 19a odst. 2 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena k) až q).

 

60.

V § 19a odst. 2 písm. o) se slova „Evropských společenství9c)“ nahrazují slovy „Evropské unie9c)“.

 

61.

V § 19a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Dovozce nebo jiná osoba pověřená dovozcem se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 5.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

62.

V § 19a odst. 5 písm. a) se text „až l)“ nahrazuje textem „až k)“.

 

63.

V § 19a odst. 5 písm. b) se text „m) až q)“ nahrazuje textem „l) až p)“ a text „odstavce 3“ se nahrazuje textem „odstavce 4“.

 

64.

V § 19a odst. 5 písm. c) se text „f) nebo r)“ nahrazuje slovy „f) nebo q) nebo podle odstavce 3“.

 

65.

V § 20 odst. 1 se slova „Evropských společenství21)“ nahrazují slovy „Evropské unie21)“.

 

66.

V § 20 odst. 3 se slovo „správy2a)“ nahrazuje slovem „správy1e)“.

 

67.

§ 21a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:

§ 21a

Biologické zkoušení

 

(1)

Za účelem zajištění bezpečnosti produkce potravin a krmiv podle předpisů Evropské unie30) a k ověření pravdivosti tvrzení v označení produktů ke krmení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ústav provádí biologické zkoušení krmiv včetně zkoušení jakosti živočišných produktů.

(2)

V rámci této činnosti ústav zajistí provedení biologické testace k ověření produkční účinnosti, ke stanovení optimálního užití a k nezávislému porovnání účinků produktů ke krmení.

__________

30)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, v platném znění.“.

Poznámky pod čarou č. 13d a 13e se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení, se zrušuje.

Čl. IV

Technický předpis

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Část druhá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5-6)

Čl. V

Položka 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 182/2008 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1.

Slova „Vydání rozhodnutí“ se nahrazují slovy „Přijetí žádosti“.

 

2.

Slova „do oběhu54)“ se nahrazují slovy „na trh54)“.

 

3.

Slova „do oběhu“ se nahrazují slovy „na trh“.

 

4.

V písmeni e) se částka „Kč 1 000“ nahrazuje částkou „Kč 2 000“.

 

5.

V písmeni f) se částka „Kč 100“ nahrazuje částkou „Kč 500“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část třetí

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

v z. Schillerová v. r.