Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

277/2019 Sb. znění účinné od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2023

Dnem 31. prosince 2019 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 346/2023 Sb.

31.12.2022

zákonem č. 177/2022 Sb.

31.12.2022

Tato novela posunula datum účinnosti zákona na den 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které již nabyly účinnosti dnem 31. prosince 2019.

zákonem č. 248/2021 Sb.

1.1.2022

Více...

277

 

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

zatím neúčinný

Část druhá

Změna zákona o cenách (čl. 2)

Čl. II

zatím neúčinný

Část třetí

Změna zákona o kolektivním vyjednávání (čl. 3)

Čl. III

zatím neúčinný

Část čtvrtá

Změna živnostenského zákona (čl. 4)

Čl. IV

zatím neúčinný

Část pátá

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 5)

Čl. V

zatím neúčinný

Část šestá

Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech (čl. 6)

Čl. VI

zatím neúčinný

Část sedmá

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (čl. 7)

Čl. VII

zatím neúčinný

Část osmá

Změna zákona o České národní bance (čl. 8)

Čl. VIII

zatím neúčinný

Část devátá

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 9)

Čl. IX

zatím neúčinný

Část desátá

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 10)

Čl. X

Novelu nelze zapracovat s ohledem na změnu § 3 SilDop provedenou zákonem č. 337/2020 Sb. s účinností k 1. 10. 2020.

zatím neúčinný

Část jedenáctá

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (čl. 11)

Čl. XI

zatím neúčinný

Část dvanáctá

Změna zákona o dráhách (čl. 12)

Čl. XII

zatím neúčinný

Část třináctá

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 13)

Čl. XIII

zatím neúčinný

Část čtrnáctá

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (čl. 14-15)

Čl. XIV

zatím neúčinný

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Projednávání návrhu zákona, který byl předložen k projednání přede dnem 1. ledna 2025, se dokončí podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část patnáctá

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 16)

Čl. XVI

zatím neúčinný

Část sedmnáctá

Změna zákona o advokacii (čl. 18)

Čl. XVIII

zatím neúčinný

Část osmnáctá

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky (čl. 19)

Čl. XIX

zatím neúčinný

Část devatenáctá

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 20)

Čl. XX

zatím neúčinný

Část dvacátá

Změna zákona o civilním letectví (čl. 21)

Čl. XXI

zatím neúčinný

Část dvacátá první

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (čl. 22)

Čl. XXII

zatím neúčinný

Část dvacátá druhá

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců (čl. 23)

Čl. XXIII

zatím neúčinný

Část dvacátá třetí

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky (čl. 24)

Čl. XXIV

zatím neúčinný

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 25)

Čl. XXV

zatím neúčinný

Část dvacátá pátá

Změna tiskového zákona (čl. 26)

Čl. XXVI

zatím neúčinný

Část dvacátá šestá

Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků (čl. 27)

Čl. XXVII

zatím neúčinný

Čl. XXVIII

zatím neúčinný

Část dvacátá osmá

Změna autorského zákona (čl. 29)

Čl. XXIX

zatím neúčinný

Část dvacátá devátá

Změna zákona o integrovaném záchranném systému (čl. 30)

Čl. XXX

zatím neúčinný

Část třicátá

Změna krizového zákona (čl. 31)

Čl. XXXI

zatím neúčinný

Část třicátá první

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (čl. 32)

Čl. XXXII

zatím neúčinný

Část třicátá druhá

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 33)

Čl. XXXIII

zatím neúčinný

Část třicátá třetí

Změna energetického zákona (čl. 34)

Čl. XXXIV

zatím neúčinný

Část třicátá čtvrtá

Změna lázeňského zákona (čl. 35)

Čl. XXXV

zatím neúčinný

Čl. XXXVI

zatím neúčinný

Část třicátá šestá

Změna zákona o myslivosti (čl. 37)

Čl. XXXVII

zatím neúčinný

Část třicátá sedmá

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení (čl. 38)

Čl. XXXVIII

zatím neúčinný

Část třicátá osmá

Změna zákona o obalech (čl. 39)

Čl. XXXIX

zatím neúčinný

Část třicátá devátá

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (čl. 40)

Čl. XL

zatím neúčinný

Část čtyřicátá

Změna zákona o úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (čl. 41)

Čl. XLI

zatím neúčinný

Část čtyřicátá první

Změna transplantačního zákona (čl. 42)

Čl. XLII

zatím neúčinný

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 43)

Čl. XLIII

zatím neúčinný

Čl. XLIV

zatím neúčinný

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (čl. 45)

Čl. XLV

zatím neúčinný

Část čtyřicátá pátá

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (čl. 46)

Čl. XLVI

zatím neúčinný

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o rybářství (čl. 47)

Čl. XLVII

zatím neúčinný

Část čtyřicátá sedmá

Změna zákona o dluhopisech (čl. 48)

Čl. XLVIII

zatím neúčinný

Část čtyřicátá osmá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 49)

Čl. XLIX

zatím neúčinný

Část čtyřicátá devátá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 50)

Čl. L

zatím neúčinný

Část padesátá

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 51)

Čl. LI

zatím neúčinný

Část padesátá první

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích (čl. 52)

Čl. LII

zatím neúčinný

Část padesátá druhá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 53)

Čl. LIII

zatím neúčinný

Část padesátá třetí

Změna zákona o životním a existenčním minimu (čl. 54)

Čl. LIV

zatím neúčinný

Část padesátá čtvrtá

Změna stavebního zákona (čl. 55)

Čl. LV

zatím neúčinný

Část padesátá pátá

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 56)

Čl. LVI

zatím neúčinný

Část padesátá šestá

Změna zákona o zdravotních službách (čl. 57)

Čl. LVII

zatím neúčinný

Část padesátá sedmá

Změna zákona o specifických zdravotních službách (čl. 58)

Čl. LVIII

zatím neúčinný

Část padesátá osmá

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek (čl. 59)

Čl. LIX

zatím neúčinný

Část padesátá devátá

Změna zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) (čl. 60)

Čl. LX

zatím neúčinný

Část šedesátá

Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), se mění takto:

1.

zatím neúčinný

 

2.

zatím neúčinný

 

3.

zatím neúčinný

 

4.

zatím neúčinný

 

5.

zatím neúčinný

 

6.

zatím neúčinný

 

7.

zatím neúčinný

 

8.

zatím neúčinný

 

9.

zatím neúčinný

 

10.

zatím neúčinný

 

11.

zatím neúčinný

 

12.

zatím neúčinný

 

13.

zatím neúčinný

 

14.

zatím neúčinný

 

15.

zatím neúčinný

 

16.

zatím neúčinný

 

17.

zatím neúčinný

 

18.

zatím neúčinný

 

19.

zatím neúčinný

 

20.

zatím neúčinný

 

21.

zatím neúčinný

 

22.

zatím neúčinný

 

23.

zatím neúčinný

 

24.

zatím neúčinný

 

25.

V § 29 se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.

 

26.

zatím neúčinný

 

Část šedesátá první

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (čl. 62)

Čl. LXII

zatím neúčinný

Část šedesátá druhá

Změna zákona o rozpočtové odpovědnosti (čl. 63)

Čl. LXIII

zatím neúčinný

Část šedesátá třetí

Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (čl. 64-65)

Čl. LXIV

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 380/2005 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

2.

V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(4)

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4), lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

__________

4)

§ 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 3 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.“.

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

U právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 309/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část šedesátá čtvrtá

Účinnost (čl. 66)

Čl. LXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2019.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.