Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

277/2019 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Dnem 31. prosince 2019 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 277/2019 Sb.

1.1.2024

zákonem č. 346/2023 Sb.

31.12.2022

Více...

277

 

ZÁKON

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna občanského soudního řádu (čl. 1)

Čl. I

V § 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 24/1993 Sb., se slova „České republiky“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část druhá

Změna zákona o cenách (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb., zákona č. 452/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 2 větě druhé a v § 10a odst. 1 větě první se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 8a zní:

__________

8a)

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část třetí

Změna zákona o kolektivním vyjednávání (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., zákona č. 255/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 9 větě první, § 7a úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 2 větách první a poslední se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

__________

4a)

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část čtvrtá

Změna živnostenského zákona (čl. 4)

Čl. IV

V § 73 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slovo „zveřejněna“ nahrazuje slovem „vyhlášena“ a na konci textu § 73 se doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část pátá

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 45a odst. 4 a v § 45c odst. 5 větě první se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 45b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část šestá

Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech (čl. 6)

Čl. VI

V § 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb., se slovo „zveřejní“ nahrazuje slovem „vyhlásí“ a slovo „zákonů10b)“ se nahrazuje slovy „zákonů a mezinárodních smluv10b)“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:

__________

10b)

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část sedmá

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 459/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 30b odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V příloze v bodu 2.1 se slovo „vydává“ nahrazuje slovem „vyhlašuje“ a za slovo „zákonů“ se vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část osmá

Změna zákona o České národní bance (čl. 8)

Čl. VIII

V § 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část devátá

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 9)

Čl. IX

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 173/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „České republiky (dále jen „Sbírka zákonů“)“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 57 odst. 2 větách první a poslední a v § 57 odst. 3 a 4 se za slova „Sbírce zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

3.

V § 57 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Je-li zrušován právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jeho část, správce elektronického systému tvorby právních předpisů11)zpracuje prostřednictvím tohoto systému text právního předpisu ve znění výroku nálezu; vyznačí zároveň okamžik, ke kterému jsou změny vyplývající z výroku nálezu Ústavního soudu vykonatelné. Nelze-li s ohledem na povahu výroku nálezu v textu právního předpisu přímo vyznačit změnu z výroku vyplývající, správce elektronického systému tvorby právních předpisů uvede v textu právního předpisu informaci o této změně spolu s vyznačením okamžiku její vykonatelnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

__________

11)

§ 16 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

 

4.

V § 57 odst. 4 se slova „předává redakci Sbírky zákonů“ nahrazují slovy „zaznamená do elektronického systému tvorby právních předpisů“.

 

5.

V § 57 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(5)

Dojde-li na základě nálezu Ústavního soudu ke změně veřejnoprávních povinností vyplývajících z právního předpisu, upraví správce elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v tomto systému informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z právního předpisu12).

__________

12)

§ 6 odst. 4 zákona č. 222/2016 Sb.“.

 

6.

V § 58 odst. 1 a v § 66 odst. 1 se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

7.

V § 66 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část desátá

Změna zákona o silniční dopravě (čl. 10)

Čl. X

Novelu nelze zapracovat s ohledem na změnu § 3 SilDop provedenou zákonem č. 337/2020 Sb. s účinností k 1. 10. 2020.

V § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se slova „nebo Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část jedenáctá

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (čl. 11)

Čl. XI

Na konci textu § 47 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část dvanáctá

Změna zákona o dráhách (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 38 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

 

2.

V § 43 odst. 4 větě první se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

 

3.

Na konci textu § 65 se doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třináctá

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 13)

Čl. XIII

V § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtrnáctá

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 Sb. a zákona č. 300/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 64 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.

 

2.

V § 86 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a musí obsahovat součásti a přílohy stanovené zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19)“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

__________

19)

§ 19 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

 

3.

V § 86 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

 

4.

V § 90 odst. 6 větě první se slova „ , písemných nebo tiskových“ nahrazují slovy „nebo písemných“.

 

5.

V § 91 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ke stanovisku, které obsahuje změny návrhu zákona, se přikládá informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto změn; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.

 

6.

V § 91 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Pro předložení pozměňovacího, popřípadě jiného návrhu poslancem k projednání ve výboru se obdobně použijí ustanovení o předkládání pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů Sněmovně ve druhém čtení návrhu zákona (§ 94 odst. 1).“.

 

7.

V § 92 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „K usnesení, které obsahuje pozměňovací návrhy, se přikládá informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.

 

8.

V § 94 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „K pozměňovacím návrhům se přikládá informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z těchto pozměňovacích návrhů; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící strukturu přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu se na přehled veřejnoprávních povinností použije obdobně.“.

 

9.

V § 94 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a uvede informativní přehled veřejnoprávních povinností, které z návrhu vyplývají“.

 

10.

V § 95 odst. 2 se slova „chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky“ nahrazují slovy „nebo písemných chyb a úpravy, které“.

 

11.

V § 97 odst. 1 se slova „ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě“ zrušují.

 

12.

V § 98 odst. 1 se slova „ve třech stejnopisech v listinné podobě“ zrušují.

 

13.

V § 101 odst. 3 se slovo „ , doplnění“ zrušuje.

 

14.

V § 106 odst. 2 se slova „chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky“ nahrazují slovy „nebo písemných chyb a úpravy, které“.

 

15.

zrušen

 

16.

zrušen

 

17.

zrušen

 

18.

Za § 120e se vkládá nový § 120f, který včetně nadpisu zní:

§ 120f

Využití elektronického systému tvorby právních předpisů

 

(1)

Návrh zákona, stanovisko vlády k návrhu zákona, pozměňovací návrh k návrhu zákona včetně návrhu na změnu zákona obsaženého v usnesení výboru nebo v oponentní zprávě, návrh na opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických a písemných chyb a návrh úprav zákona vyplývajících z přednesených pozměňovacích návrhů se zpracovávají a předkládají v elektronickém systému tvorby právních předpisů. Umožňuje-li zákon podávat návrh podle věty první ústně, zajistí Kancelář sněmovny bezodkladně zpracování návrhu podle věty první podaného ústně v elektronickém systému tvorby právních předpisů.

(2)

Kancelář sněmovny zpracuje souhrn podaných pozměňovacích návrhů podle § 94 odst. 2 v elektronickém systému tvorby právních předpisů.

(3)

Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů zabezpečí

a)

před projednáním návrhu zákona ve výborech legislativně technickou úpravu návrhu zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu a věcně nemění obsah návrhu zákona,

b)

před projednáním návrhu zákona ve výborech legislativně technickou úpravu návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu zákona a vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh zákona vychází,

c)

před zasláním souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům legislativně technickou úpravu návrhu zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu a věcně nemění obsah návrhu zákona; má-li takto prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost v souhrnu podaných pozměňovacích návrhů,

d)

před zasláním souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům legislativně technickou úpravu návrhu zákona, která věcně nemění obsah návrhu zákona a vyplývá z návrhů změn tohoto právního předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh zákona vychází; má-li takto prováděná legislativně technická úprava dopad na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost v souhrnu podaných pozměňovacích návrhů,

e)

před zasláním návrhu zákona Senátu legislativně technickou úpravu návrhu zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah návrhu zákona,

f)

před postoupením zákona prezidentu republiky legislativně technickou úpravu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu, která věcně nemění obsah zákona.

(4)

Kancelář sněmovny zaznamená návrhy na rozhodnutí týkající se projednávání návrhu zákona, přijatá rozhodnutí týkající se projednávání návrhu zákona a prohlášení týkající se projednávání návrhu zákona neprodleně po jejich podání nebo učinění v elektronickém systému tvorby právních předpisů. Kancelář sněmovny vloží dokumenty související s projednáváním návrhu zákona neprodleně po jejich předložení do elektronického systému tvorby právních předpisů. Kancelář sněmovny zaznamená skutečnost, že návrh zákona není možné z důvodů uvedených v § 121 projednat, neprodleně v elektronickém systému tvorby právních předpisů.

(5)

Předseda Sněmovny zašle nebo postoupí návrh zákona podle § 97 odst. 1 a přijatý zákon podle § 98 odst. 1 a § 107 odst. 2 a 3 prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů.

(6)

Nastane-li překážka bránící využití elektronického systému tvorby právních předpisů a je-li třeba neprodleně zpracovat návrh zákona, tvorba, postoupení a podepsání návrhu zákona probíhá elektronicky bez využití elektronického systému tvorby právních předpisů, a není-li to možné, v listinné podobě. Pomine-li překážka podle věty první, návrh zákona včetně dokumentů souvisejících s projednáváním návrhu zákona vloží neprodleně správce elektronického systému tvorby právních předpisů v součinnosti s Kanceláří sněmovny do elektronického systému tvorby právních předpisů.“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Projednávání návrhu zákona, který byl předložen k projednání přede dnem 1. ledna 2025, se dokončí podle zákona č. 90/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část patnáctá

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 16)

Čl. XVI

V § 5 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Čl. XVII

V § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 316/2018 Sb., se slova „Sbírce zákonů sdělením1)“ nahrazují slovy „Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část sedmnáctá

Změna zákona o advokacii (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v § 52a za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část osmnáctá

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky (čl. 19)

Čl. XIX

V § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část devatenáctá

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (čl. 20)

Čl. XX

V § 30 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2017 Sb., se na konci textu písmene f) doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá

Změna zákona o civilním letectví (čl. 21)

Čl. XXI

V § 82 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá první

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „ve Sbírce mezinárodních smluv nebo“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 17 odst. 2 písm. c) se slova „ve Sbírce mezinárodních smluv nebo“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá druhá

Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců (čl. 23)

Čl. XXIII

V § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., se slova „Sbírce zákonů sdělením3)“ nahrazují slovy „Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3)

§ 4 písm. h) zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část dvacátá třetí

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 3 odst. 4 se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá pátá

Změna tiskového zákona (čl. 26)

Čl. XXVI

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 305/2013 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slovo „ , Sbírku“ nahrazuje slovem „a“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

__________

1)

Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“.

Část dvacátá šestá

Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků (čl. 27)

Čl. XXVII

Na konci textu § 33 zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Čl. XXVIII

V § 5 odst. 2 větě druhé zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část dvacátá osmá

Změna autorského zákona (čl. 29)

Čl. XXIX

V § 107 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), se slova „České republiky“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část dvacátá devátá

Změna zákona o integrovaném záchranném systému (čl. 30)

Čl. XXX

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se v § 10 odst. 2 písm. g) a v § 20 odst. 4 a 5 slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třicátá

Změna krizového zákona (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 9 větě první se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 32 odst. 1 větě první se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třicátá první

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy (čl. 32)

Čl. XXXII

V § 23 odst. 3 úvodní části ustanovení zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 76/2012 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část třicátá druhá

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 33)

Čl. XXXIII

V § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část třicátá třetí

Změna energetického zákona (čl. 34)

Čl. XXXIV

V § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část třicátá čtvrtá

Změna lázeňského zákona (čl. 35)

Čl. XXXV

V § 5 odst. 8 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), se na konci textu věty první doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 20 odst. 2, § 20 odst. 4 větě první, § 21 odst. 5 a v § 25 odst. 5 se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

 

2.

V § 32 odst. 1 písm. k) se za slovo „nebezpečí,“ vkládají slova „oznámení o existenci a pominutí překážky bránící vyhlášení aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv s využitím elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv,“.

Část třicátá šestá

Změna zákona o myslivosti (čl. 37)

Čl. XXXVII

V § 2 písm. c) úvodní části ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třicátá sedmá

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení (čl. 38)

Čl. XXXVIII

V § 25 odst. 1 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třicátá osmá

Změna zákona o obalech (čl. 39)

Čl. XXXIX

V § 1 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část třicátá devátá

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (čl. 40)

Čl. XL

V § 40 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část čtyřicátá

Změna zákona o úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (čl. 41)

Čl. XLI

V zákoně č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se v § 5 písm. d), § 8 písm. a), § 25 odst. 2 a v § 26 větě druhé slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část čtyřicátá první

Změna transplantačního zákona (čl. 42)

Čl. XLII

V § 28b odst. 5 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtyřicátá druhá

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 43)

Čl. XLIII

V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se v § 15 odst. 2 písm. e) a g) a v § 59 odst. 10 větě první za slovo „Sbírce“ vkládají slova „zákonů a“.

Čl. XLIV

V § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (čl. 45)

Čl. XLV

V zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 67/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb., se v § 5 odst. 9 větě první, § 28a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 38 odst. 1 větě druhé za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtyřicátá pátá

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (čl. 46)

Čl. XLVI

V zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb., se v § 78 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 91 odst. 1 větě druhé za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtyřicátá šestá

Změna zákona o rybářství (čl. 47)

Čl. XLVII

V § 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část čtyřicátá sedmá

Změna zákona o dluhopisech (čl. 48)

Čl. XLVIII

V zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se v § 26 odst. 1 větách čtvrté a páté za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtyřicátá osmá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 49)

Čl. XLIX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1 větě druhé, § 113 odst. 7 a v § 114 odst. 2 větě poslední a v § 120d odst. 2 se na konci textu odstavců doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

 

2.

V § 122 odst. 5 se na konci textu věty třetí doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část čtyřicátá devátá

Změna zákona o správních poplatcích

zrušena (čl. 50)

Čl. L

zrušen

Část padesátá

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 51)

Čl. LI

V zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se v § 2 písm. u), § 17 odst. 3 písm. b) a d), § 17 odst. 11 písm. b), § 18 odst. 1 písm. d), § 18 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 písm. a), § 19 odst. 4 písm. c), § 22 odst. 3, § 22a odst. 3 větě druhé, § 22a odst. 4, § 22b odst. 4 písm. a), § 25 odst. 9, § 30 odst. 8 písm. b), § 32 odst. 4, § 36 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 5 písm. a), § 105 odst. 1 písm. d) a v § 132 odst. 1 slova „nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“ nahrazují slovy „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“.

Část padesátá první

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích (čl. 52)

Čl. LII

V § 30b odst. 7 větě druhé zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá druhá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 53)

Čl. LIII

V § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb., se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá třetí

Změna zákona o životním a existenčním minimu (čl. 54)

Čl. LIV

V § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se na konci textu věty první doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá čtvrtá

zrušena (čl. 55)

Čl. LV

zrušen

Část padesátá pátá

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 56)

Čl. LVI

V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb., se v § 6 odst. 2 větě poslední a v § 22 odst. 3 za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá šestá

Změna zákona o zdravotních službách (čl. 57)

Čl. LVII

V § 119 odst. 2 větě druhé zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá sedmá

Změna zákona o specifických zdravotních službách (čl. 58)

Čl. LVIII

V § 94 větě druhé zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá osmá

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek (čl. 59)

Čl. LIX

V § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část padesátá devátá

Změna zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) (čl. 60)

Čl. LX

V § 4 odst. 4 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se za slovo „zákonů“ vkládají slova „a mezinárodních smluv“.

Část šedesátá

Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) (čl. 61)

Čl. LXI

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), se mění takto:

1.

V § 4 písm. h) se slovo „nebo“ za slovem „banky“ nahrazuje čárkou a za slovo „komise“ se vkládají slova „nebo Národní rozpočtové rady“.

 

2.

V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(3)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a databáze informací o aktech se zpřístupňují rovněž jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona2).

__________

2)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

3.

V § 6 odst. 4 písm. b) se slova „a právních předpisů, které byly těmito právními předpisy novelizovány nebo zrušeny,“ zrušují.

 

4.

V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Není-li dále stanoveno jinak, nabývá právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

5.

V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(3)

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 2, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze3), lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

__________

3)

§ 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 9 odst. 4 se slova „počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení“ nahrazují slovy „k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku“.

 

7.

V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tato osoba může prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů pověřit ověřením jinou osobu.“.

 

8.

V § 16 odst. 1 se slova „Tvorba návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,“ nahrazují slovy „Tvorba návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, jeho předložení k projednávání,“.

 

9.

V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li k části projednávání návrhu právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv využíván jiný informační systém, je právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv předložen okamžikem přijetí tohoto návrhu v jiném informačním systému.“.

 

10.

V § 16 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a jejich předložení k projednávání“.

 

11.

V § 16 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5)

Informace zveřejňované v elektronickém systému tvorby právních předpisů se poskytují jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona2).

(6)

Správce elektronického systému tvorby právních předpisů zpřístupní elektronický systém tvorby právních předpisů způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby jej veřejnost mohla využívat k tvorbě návrhů právních předpisů, stanovisek, připomínek nebo pozměňovacích návrhů. Nástroje systému používané k tvorbě návrhů právních předpisů, stanovisek, připomínek nebo pozměňovacích návrhů musí být bezplatně veřejně dostupné pro plnohodnotnou práci bez připojení k počítačové síti.

(7)

Správce elektronického systému tvorby právních předpisů dbá na ochranu soukromí uživatelů systému. Elektronický systém tvorby právních předpisů musí při tvorbě návrhů právních předpisů, stanovisek, připomínek nebo pozměňovacích návrhů umožnit uživatelům plnohodnotně pracovat s nástroji systému i bez připojení k počítačové síti, a to až do předložení návrhu, stanoviska nebo připomínky k projednání, a takovým způsobem, aby informace o použití nástrojů systému nebyly dále postupovány, zaznamenávány nebo jinak zpracovávány a nebyly tak zjistitelné ani správcem tohoto systému.“.

 

12.

V § 18 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „postoupení Senátu nebo“ nahrazují slovy „postoupení Senátu,“, za slova „návrhy Senátem“ se vkládají slova „nebo od jeho postoupení Senátem ve znění odlišném od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou“ a za slova „prezidentu republiky“ se vkládají slova „nebo Senátu“.

 

13.

V § 18 odst. 3 písm. b) bodě 3 se slova „zamítnutí návrhu zákona Senátem nebo“ nahrazují slovy „zamítnutí návrhu Senátem,“, za slova „návrhy Senátem“ se vkládají slova „nebo, jde-li o návrh zákona vyžadujícího souhlas obou komor, od jeho postoupení Senátem ve znění odlišném od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou“ a za slova „prezidentu republiky“ se vkládají slova „nebo Senátu“.

 

14.

V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „předpisu se“ vkládají slova „pro informaci“.

 

15.

V § 19 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „a“ a na konci odstavce 1 se doplňuje písmeno c), které zní:

c)

informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu; struktura přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu je uvedena v příloze k tomuto zákonu.“.

 

16.

V § 21 se na konci nadpisu doplňují slova „a úprava návrhu právního předpisu“.

 

17.

V § 21 odst. 1 písm. b) se za slova „opatření Senátu,“ vkládají slova „ústavní zákon nebo zákon vyžadující souhlas obou komor,“.

 

18.

V § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „úpravu stručného popisu obsahu návrhu právního předpisu“ nahrazují slovy „úpravu stručného popisu obsahu návrhu právního předpisu a informativního přehledu veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu“.

 

19.

V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

před vrácením návrhu zákona Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy předseda Senátu.“.

 

20.

V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Ustanovení odstavce 2 písm. c), d) a g) se použije obdobně i pro úpravu textu návrhu právního předpisu a textu právního předpisu ve znění návrhu novely v případě schválení ústavního zákona nebo návrhu jiného zákona vyžadujícího souhlas obou komor ve znění odlišném od znění schváleného Poslaneckou sněmovnou nebo Senátem před postoupením Poslanecké sněmovně nebo Senátu k dalšímu projednání.“.

 

21.

V § 26 odst. 1 větě první se za slovo „třetí“ vkládají slova „a čtvrtá“.

 

22.

V § 26 odst. 1 větě druhé se za slovo „Vložení“ vkládá slovo „takového“, slova „vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“ se zrušují a slova „státní orgán, který“ se nahrazují slovy „ten, kdo“.

 

23.

V § 26 odst. 2 větě první se slova „jehož projednávání bylo zahájeno a nebylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „který byl předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen“ a slova „státní orgán, který“ se nahrazují slovy „ten, kdo“.

 

24.

V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

K návrhu první novely právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který je předložen k projednání po nabytí účinnosti tohoto zákona, předkladatel přiloží informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu ve znění návrhu novely; to neplatí, je-li již informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z novelizovaného právního předpisu k tomuto právnímu předpisu přiložen, nebo jde-li o návrh novely zákona, který Poslanecké sněmovně nepředkládá vláda.“.

 

25.

V § 29 se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.

 

26.

Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:

Příloha k zákonu č. 222/2016 Sb.

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Povinnost

Subjekt povinnosti

Časový rámec plnění povinnosti

Ustanovení právního předpisu či mez. smlouvy

Popis povinnosti

Právnická osoba

Fyzická osoba

Podnikající fyz. osoba

Další specifikace

Lhůta pro splnění povinnosti

Opakování

Počítání času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankce a typ řízení

Lze povinnost splnit formulářem?

Doplňující informace

Ustanovení právního předpisu či mez. smlouvy

Typ

řízení

Peněžitá sankce

Rozsah výše peněžité sankce

Jiné či další sankce

Orgán vedoucí řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část šedesátá první

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (čl. 62)

Čl. LXII

V § 104 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a mezinárodních smluv“.

Část šedesátá druhá

Změna zákona o rozpočtové odpovědnosti (čl. 63)

Čl. LXIII

V § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se slova „stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony“ nahrazují slovy „ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

Část šedesátá třetí

Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (čl. 64-65)

Čl. LXIV

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 380/2005 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

2.

V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(4)

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4), lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

__________

4)

§ 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 3 se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.“.

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

U právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 309/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část šedesátá čtvrtá

Účinnost (čl. 66)

Čl. LXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2019.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.