Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

120/2010 Sb. znění účinné od 29. 4. 2010

120

 

ZÁKON

ze dne 9. března 2010,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

Čl. II

Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Fischer v. r.