Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

155/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

155

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace

a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,“.

 

2.

V § 8a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

3.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „názvem výrobku“ zrušují a za slovo „dodavatele“ se vkládají slova „a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku,“.

 

4.

§ 14 včetně poznámek pod čarou č. 11b a 11c se zrušuje.

 

5.

V § 23 odst. 5 se slova „§ 14 odst. 2“ zrušují.

 

6.

V § 24 odst. 7 se písmena j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena j) až v).

 

7.

V § 24 odst. 9 písm. a) se písmena „q), s), u), w)“ nahrazují písmeny „o), q), s), u)“.

 

8.

V § 24 odst. 9 písm. b) se písmena „r), t), v)“ nahrazují písmeny „p), r), t)“.

 

9.

V § 24 odst. 9 písm. d) se písmeno „x)“ nahrazuje písmenem „v).“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu“ zrušují.

 

2.

V § 2 odst. 2 se písmena c) a f) včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují.

Dosavadní písmena d), e), g) a h) se označují jako písmena c), d), e) a f).

 

3.

V § 3 písm. e) se slova „klamání spotřebitele“ nahrazují slovy „klamavé obchodní praktice1h)“ a slova „bylo prokázáno klamání spotřebitele“ nahrazují slovy „byla prokázána klamavá obchodní praktika“.

Poznámka pod čarou č. 1h zní:

_________

1h)

§ 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1h se označuje jako poznámka pod čarou č. 1i, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

4.

V § 4 písm. d) se slova „klamání spotřebitele“ nahrazují slovy „klamavé obchodní praktice1h)“.

 

5.

V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a podaly o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci“ zrušují.

 

6.

§ 5a se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

 

7.

V § 6 odst. 3 se slova „a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci“ zrušují.

 

8.

V § 9 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

9.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o technických požadavcích

na výrobky (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 11 odst. 1 větě druhé se slova „ , a to po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami“ zrušují.

 

2.

V § 11 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

3.

V § 11 odst. 1 větě čtvrté se slova „stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah“ nahrazují slovy „vymezí jeho rozsah a stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“.

 

4.

V § 11 odst. 2 větě první se slova „může vydat“ nahrazují slovem „vydá“ a ve větě druhé se slova „může Úřad vydat“ nahrazují slovy „Úřad vydá“.

 

5.

V § 11 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

6.

V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

7.

V § 11 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Při vyžadování informací a dokumentace k provedení kontroly Úřad nebo jím přizvané osoby nemohou požadovat poskytnutí informací a dokumentů, které již Úřad nebo přizvané osoby obdržely při provádění předchozích kontrol v souvislosti s provedením autorizace, nedošlo-li ke změně jejich obsahu.“.

 

8.

V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Nejde-li o výjimku podle věty třetí, jsou zaměstnanci autorizované osoby povinni na žádost dokumentaci předložit.“.

 

9.

V § 11 odst. 5 se slova „po projednání se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady“ zrušují.

 

10.

V § 16 odst. 4 se slova „posuzováním jeho žádosti; o výši nákladů vydá rozhodnutí“ nahrazují slovy „akreditací, a to i zálohově. Pokud subjekt posuzování shody neuhradí zálohu v termínu stanoveném akreditačním orgánem, akreditační orgán řízení zastaví.“.

 

11.

V § 16 odst. 6 věta první zní: „Akreditační orgán prověřuje následně u subjektu posuzování shody, na jeho náklady, plnění požadavků.“.

 

12.

V § 16 odst. 7 se za větu první vkládá věta „O odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o metrologii (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

2.

V § 5 odst. 5 se slova „střediska kalibrační služby“ nahrazují slovy „akreditované kalibrační laboratoře a zahraniční subjekty, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň“.

 

3.

V § 5 odstavec 6 zní:

(6) Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. Kalibraci pracovních měřidel si mohou jejich uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány v souladu s odstavcem 5.“.

 

4.

V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Schvalování typu nepodléhají měřidla, která jsou již v používání a jsou nově zařazena do kategorie stanovených měřidel.“.

 

5.

V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

(3) Za úřední značku prvotního ověření podle tohoto zákona se považuje také označení shody a zajišťovací značky výrobce, umístěné na stanoveném měřidle, které bylo uvedeno na trh podle zvláštního právního předpisu5).

__________

5)

Například nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, a nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

6.

V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

 

7.

§ 9a včetně nadpisu zní:

§ 9a

Hotově balené zboží a lahve používané

jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

 

(1) Hotově baleným zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí kombinace výrobku a obalu, do kterého je výrobek hotově zabalen. Výrobek je hotově zabalen tehdy, pokud je bez přítomnosti kupujícího umístěn do jakéhokoli druhu obalu, přičemž množství výrobku obsažené v obalu, vyjádřené jako objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.

(2) Ministerstvo může vyhláškou stanovit jmenovité objemy nebo hmotnosti hotově baleného zboží, které může být uváděno na trh pouze v těchto jmenovitých objemech nebo hmotnostech.

(3) Balírny hotově baleného zboží jsou oprávněny uvést na trh zboží s označením „e“, pokud

a)

mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků stanovených vyhláškou, včetně průkazné evidence četnosti a výsledků měření, písemně oznámily Českému metrologickému institutu uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ na trh a současně předaly Českému metrologickému institutu dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení,

b)

jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově baleného zboží stanovené vyhláškou,

c)

jsou uvedeny na obalech hotově baleného zboží údaje stanovené vyhláškou.

(4) Dovozci jsou oprávněni uvést hotově balené zboží označené symbolem „e“ na trh za předpokladu, že Českému metrologickému institutu doložili, že zahraniční balírna splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

(5) Metrologickou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ ke zjištění, zda jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3, provádí Český metrologický institut; v případě splnění podmínek vydává osvědčení, jehož náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, při opakovaných kontrolách vystavuje protokol potvrzující platnost osvědčení.

(6) Výrobci a dovozci lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží (dále jen „lahve“) jsou oprávněni uvést na trh lahve označené symbolem „3“, pokud

a)

mají osvědčení o metrologické kontrole lahví vydané Českým metrologickým institutem, kromě případů stanovených v § 12 odst. 1; způsob a metody metrologické kontroly lahví a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví stanoví ministerstvo vyhláškou,

b)

jsou dodrženy dovolené odchylky objemu lahví,

c)

uvádí na lahve identifikační označení stanovené vyhláškou.

(7) Metrologickou kontrolu lahví označených symbolem „3“ ke zjištění, zda jsou plněny podmínky stanovené v odstavci 6, provádí Český metrologický institut.

(8) Český metrologický institut je oprávněn odebírat za náhradu od balíren nebo dovozců hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ a od výrobců nebo dovozců lahví označených symbolem „3“ vzorky potřebné k provedení metrologické kontroly. Za odebrané vzorky poskytne Český metrologický institut náhradu ve výši prodejní ceny. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí balírna, výrobce nebo dovozce vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud hotově balené zboží označené symbolem „e“ nebo lahve označené symbolem „3“ nesplňují požadavky stanovené vyhláškou.

(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci hotově baleného zboží nebo lahví označených symbolem „3“, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, týkající se jmenovitých objemů a hmotností, a povinných údajů uvedených na obalech hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ a na lahvích označených symbolem „3“.

 

8.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ , pověřuje střediska kalibrační služby“ zrušují.

 

9.

V § 13 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

 

10.

V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „ , středisek kalibrační služby“ zrušují.

 

11.

V § 13 odst. 1 písm. g) se slova „střediska kalibrační služby“ zrušují.

 

12.

V § 14 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2b a 2c zní:

(1) Český metrologický institut

a)

provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností,

b)

provádí certifikaci referenčních materiálů,

c)

vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel,

d)

registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž,

e)

vykonává státní metrologický dozor u autorizovaných metrologických středisek, u subjektů autorizovaných pro výkon úředního měření, u subjektů, které vyrábějí nebo opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž, u uživatelů měřidel,

f)

provádí výzkum a vývoj v oblasti elektronické komunikace a podílí se na mezinárodní spolupráci v této oblasti,

g)

provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a lahví,

h)

posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či akreditace podle právního předpisu upravujícího oblast technických požadavků na výrobky2b),

i)

posuzuje technickou způsobilost měřicích zařízení a technických zařízení pro využití v elektronických komunikacích,

j)

vydává opatření obecné povahy2c) podle § 24c a 24d,

k)

poskytuje odborné služby v oblasti metrologie.

__________

2b)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2c)

Část šestá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

 

13.

V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Subjekty, které hodlají opravovat stanovená měřidla nebo provádět jejich montáž, jsou povinny podat žádost o registraci Českému metrologickému institutu.“.

 

14.

§ 20 se zrušuje.

 

15.

V § 23 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

ověřil stanovené měřidlo bez oprávnění podle § 14 nebo 16, nebo provedl úřední měření bez oprávnění podle § 21, nebo opravil, popřípadě provedl montáž stanoveného měřidla bez registrace podle § 19 tohoto zákona;“.

 

16.

V § 23 odst. 1 písmeno h) zní:

h)

uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží označené symbolem „e“, nebo lahve označené symbolem „3“ v rozporu s § 9a odst. 3, 4, 6 nebo 9, nebo uvedl na trh nebo distribuoval hotově balené zboží v rozporu s § 9a odst. 2.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1.

Správní řízení ve věci pověření subjektu jako střediska kalibrační služby, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

2.

Dosavadní pověření subjektů jako střediska kalibrační služby se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušují.

3.

Kalibrace měřidel, provedené středisky kalibrační služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou nadále platné.

ČÁST ŠESTÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 písm. d) se za slova „uskladňování plynu,“ vkládají slova „obchod s elektřinou, obchod s plynem,“.

 

2.

V § 5 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.“.

 

3.

V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena25a).“.

 

4.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.“.

 

5.

§ 6a se zrušuje.

 

6.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem“ zrušují.

 

7.

V § 14 se věta první nahrazuje větou „Při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zvláštního právního předpisu29a) může nástupnická obchodní společnost nebo družstvo, která dosud nemá příslušné živnostenské oprávnění, pokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zaniklé nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva za předpokladu, že do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka písemně oznámí pokračování v živnosti živnostenskému úřadu a současně ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 29a zní:

__________

29a)

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 21 odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

9.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“.

 

10.

Poznámka pod čarou č. 30a zní:

_________

30a)

Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.“.

 

11.

V § 31 odstavec 3 zní:

(3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.“.

 

12.

V § 31 odstavec 11 zní:

(11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností stanovených v odstavcích 2, 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.“.

 

13.

V § 31 se za odstavec 15 vkládá nový odstavec 16, který zní:

(16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.“.

Dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako odstavce 17 až 19.

 

14.

§ 31a se zrušuje.

 

15.

V § 45 odst. 2 písm. a) a c), § 45 odst. 3 písm. a), § 47 odst. 2 písm. a), § 47 odst. 3 písm. a) a v § 60 odst. 2 písm. a) se slovo „jinak“ zrušuje.

 

16.

V § 45 odst. 2 písmeno h) zní:

h)

dobu povoleného pobytu, jedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5.“.

 

17.

V § 45 odst. 2 se písmena i) a j) zrušují.

 

18.

V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „státní občanství,“ zrušují.

 

19.

V § 45 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) až i) se zrušují.

 

20.

V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,“.

 

21.

Poznámka pod čarou č. 31d zní:

_________

31d)

§ 108 zákona č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.“.

 

22.

V § 47 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

doba platnosti živnostenského oprávnění; u osoby, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle § 5 odst. 5, se touto dobou rozumí doba povoleného pobytu,“.

 

23.

V § 47 odst. 3 písmeno c) zní:

c)

doba platnosti živnostenského oprávnění,“.

 

24.

V § 47 odstavec 8 zní:

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 10 odst. 4. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění; živnostenský úřad ohlášení odloží.“.

 

25.

V § 48 odst. 1 se slova „a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, a rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku“.

 

26.

V § 48 odst. 2 se slova „že ohlašovatel“ nahrazují slovy „že ohlášení živnosti bylo odloženo, přerušení provozování živnosti, skutečnost, že ohlašovatel nebo žadatel o koncesi“.

 

27.

V § 49 odst. 1 se slova „do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „v základních registrech28d), v obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem“.

Poznámky pod čarou č. 31f a 31g znějí:

__________

31f)

§ 27 a násl. obchodního zákoníku.

31g)

§ 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.“.

 

28.

V § 56 odst. 1 se slova „v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „v základních registrech28d), v obchodním rejstříku31f) nebo v informačním systému evidence obyvatel38e), pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců31g), pokud je podnikatel cizincem“.

 

29.

V § 57 odst. 1 písm. d) se za slova „zahraniční osoby“ vkládají slova „povinně zapsané v obchodním rejstříku“.

 

30.

V § 57 odst. 2 ve větě první se slova „změnu data ukončení provozování živnosti“ nahrazují slovy „ , že hodlá v provozování živnosti pokračovat,“ a věta třetí a poslední se nahrazují větami „Nedoloží-li toto povolení, živnostenský úřad ji vyzve, aby tak učinila, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, a to minimálně na dobu povoleného pobytu. Není-li povolení doloženo ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění zaniká posledním dnem této lhůty, pokud již uplynula doba, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno. Pokud tato doba ještě neuplynula, živnostenské oprávnění zaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c).“.

 

31.

V § 58 odst. 1 písm. a) se slova „nebo § 6a odst. 3“ zrušují.

 

32.

V § 58 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 8 odst. 6“ nahrazují slovy „podle § 8 odst. 5“.

 

33.

V § 58 odst. 3 se slova „podle § 31 odst. 12“ nahrazují slovy „podle § 31 odst. 11“.

 

34.

V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy“.

 

35.

V § 60 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n).

 

36.

V § 60 odst. 2 písmeno j) zní:

j)

rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,“.

 

37.

V § 60 odst. 2 písmeno m) zní:

m)

pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,“.

 

38.

V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.“.

 

39.

V § 60 odst. 3 a 6 se slova „v odstavci 2 písm. n)“ nahrazují slovy „v odstavci 2 písm. m)“.

 

40.

V § 61 odst. 1 písm. b) se za slova „správce dědictví“ vkládají slova „nebo insolvenční správce“.

 

41.

V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e), která nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, pokračuje v provozování živnosti po skončení řízení o dědictví bez oznámení živnostenskému úřadu podle § 13 odst. 4.“.

 

42.

V § 61 odstavec 2 zní:

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle

a)

§ 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo

b)

§ 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.“.

 

43.

V § 61 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení“.

 

44.

§ 62 zní:

§ 62

 

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,

b)

neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,

c)

v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,

d)

neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

e)

v rozporu s § 17 odst. 3

1.

neprokáže na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo

2.

neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

f)

v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,

g)

neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

h)

v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,

i)

poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

j)

v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, nebo na žádost živnostenského úřadu neprokáže vlastnické nebo užívací nebo jiné obdobné právo k objektům nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,

k)

neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,

l)

v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,

m)

neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,

n)

v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,

o)

nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,

p)

nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,

q)

neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

r)

nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,

s)

v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,

t)

v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,

u)

v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

v)

v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo

w)

v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

(2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

b)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

c)

v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

b)

v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

c)

v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), k), l), m), n), r), t), u),

b)

do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), i), j), o), p), s), nebo podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3,

c)

do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

d)

do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. v), w),

e)

do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. q).

(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč v blokovém řízení. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona40).“.

 

45.

V § 63 odst. 1 se slova „nebo podnikající fyzická osoba“ zrušují.

 

46.

Za § 63 se vkládá nový § 63a, který zní:

§ 63a

 

Více správních deliktů spáchaných touž osobou, které je příslušný projednat týž správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji postižitelný.“.

 

47.

V § 71 odst. 2 se za slova „správního řádu“ vkládají slova „ ; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele“.

 

48.

V § 73a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

49.

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)“ se ve druhém sloupci písmeno e) s textem „doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, nebo“ zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e). Ve třetím sloupci se slova „§ 2 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 2“.

 

50.

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Oceňování majetku pro*) – věci movité, – věci nemovité, – nehmotný majetek, – finanční majetek, – podnik“ ve druhém sloupci „pro oceňování věcí movitých a nemovitých“ písmena c) až e) znějí:

c)

minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku, nebo

d)

minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku, nebo

e)

minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo

a v písmenu f) se slovo „oboru“ nahrazuje slovy „oceňování majetku“.

 

51.

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ ve druhém sloupci se na konci textu písmene d) vkládají slova „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)“;

ve třetím sloupci se vkládá nový text, který zní:

*)

§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti“.

 

52.

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“ ve druhém sloupci písmena c) a d) znějí:

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d)

střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

a za písmeno d) se doplňuje písmeno e), které zní:

e)

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže“.

 

53.

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ ve druhém sloupci se na konci textu písmene d) vkládají slova „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu***);

ve třetím sloupci se doplňuje text, který zní:

***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

 

54.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ ve čtvrtém sloupci se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.

 

55.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ ve čtvrtém sloupci se slova „zneškodňování střeliva Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „znehodnocování střeliva Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva“ a v pátém sloupci se slova „zneškodňování střeliva § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.“ nahrazují slovy „znehodnocování střeliva § 17 odst. 3 písm. k) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2010 Sb.“.

 

56.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ ve třetím sloupci se slova „č. 130/2008 Sb.“ nahrazují slovy „č. 155/2010 Sb.“ a ve čtvrtém sloupci se slova „okresního (městského, obvodního)“ nahrazují slovem „krajského“.

 

57.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní, – vnitrostátní veřejná linková, – vnitrostátní zvláštní linková, – mezinárodní linková, – mezinárodní kyvadlová, – taxislužba“ ve druhém sloupci se doplňují slova „a zákona č. 130/2008 Sb.“.

 

58.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Ostraha majetku a osob“ ve druhém sloupci text zní:

a)

vysokoškolské vzdělání, nebo

b)

vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)

střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)

střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*)“;

ve třetím sloupci text zní:

spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)“;

v pátém sloupci text zní:

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.“.

 

59.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci text zní:

a)

vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)

vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)

střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)

střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*)“;

ve třetím sloupci text zní:

spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu**) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)“;

v pátém sloupci text zní:

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.“.

 

60.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ ve třetím sloupci se slova „zaměstnanců (§ 6a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.)“ nahrazují slovy „osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)“.

 

61.

V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Vedení spisovny“ ve třetím sloupci se slova „č. 130/2008 Sb.“ nahrazují slovy „č. 155/2010 Sb.“.

 

62.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ ve třetím sloupci se text „*) vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání“ nahrazuje textem „*) vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení“.

 

63.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živností „Vodní záchranářská služba“, „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“, „Provozování solárií“, „Kosmetické služby“ a „Pedikúra, manikúra“ ve třetím sloupci se text „*) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem „*) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.

 

64.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Průvodcovská činnost horská“ ve druhém sloupci se na konci písmene a) doplňují slova „ , nebo“ a ve třetím sloupci se text „**) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem „**) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.

 

65.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže“ ve druhém sloupci písmena c) a d) znějí:

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d)

střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

a za písmeno d) se vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo“;

dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);

ve třetím sloupci se text „***) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem „***) vyhláška č. 176/2009 Sb.“.

 

66.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Masérské, rekondiční a regenerační služby“ ve druhém sloupci se na konci textu písmene d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

dílčí kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo“;

dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);

ve třetím sloupci se text „***) vyhláška č. 524/2004 Sb.“ nahrazuje textem „***) vyhláška č. 176/2009 Sb.“ a doplňuje text, který zní:

*****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

 

67.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“ ve druhém sloupci text zní:

a)

vysokoškolské vzdělání, nebo

b)

vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d)

střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)

dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu*), nebo

f)

doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“;

ve třetím sloupci text zní:

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

 

68.

V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností u živnosti „Služby soukromých detektivů“ ve druhém sloupci text zní:

a)

vysokoškolské vzdělání, nebo

b)

vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

c)

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

d)

střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e)

dílčí kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu*), nebo

f)

doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)“;

ve třetím sloupci text zní:

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Živnostenská oprávnění vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2.

Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínky odborné způsobilosti podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného zástupce; to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu prokázal. Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

3.

Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“, musí nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených živností, zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 9)

Čl. IX

V § 23 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb., se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ nahrazují slovy „Český báňský úřad“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (čl. 10)

Čl. X

V § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámek pod čarou č. 19h a 19i zní:

k)

vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu19h) pro živnost „Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba, znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm. a) až d).

__________

19h)

§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 315/2006 Sb.

19i)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) (čl. 11)

Čl. XI

V § 11 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se v písmenu f) část věty za středníkem zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ (čl. 12)

Čl. XII

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva.

2.

Vyhláška č. 69/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton.

3.

Vyhláška č. 380/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry.

4.

Vyhláška č. 381/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na snímače teploty používané jako součást stanoveného měřidla.

5.

Vyhláška č. 382/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže.

6.

Vyhláška č. 383/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 13)

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.