Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

197/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

Ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 7, 16, 21 a 26 nabývají účinnosti dnem 1. července 2011

Ustanovení čl. I bodů 17 a 22 nabývají účinnosti dnem 26. června 2012

197

 

ZÁKON

ze dne 20. května 2010,

kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

 

2.

V § 5 odst. 4 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“.

 

3.

V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „a technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče,“ zrušují.

 

4.

V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou označení absolventa vyšší odborné školy3), akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy3a), označení „docent“ nebo „profesor“3b) (dále jen „titul“) nebo vědecká hodnost4); titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.“.

 

5.

V § 9 odst. 1 se slova „ , a záznam o počtu dětí cestujících v doprovodu rodiče, pokud jsou zapsány v jeho cestovním dokladu“ zrušují.

 

6.

V § 10 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) V cestovním dokladu lze provést změnu údaje o časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz.

(2) V cestovním dokladu lze provést doplnění údajů o titulu nebo vědecké hodnosti.“.

 

7.

V § 10 odst. 4 se slova „a doplnění údajů podle odstavce 2 písm. a)“ zrušují.

 

8.

V § 12 odst. 1 se slova „působností, v“ nahrazují slovy „působností a v“, slova „ , a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst“ se zrušují a slovo „příslušné“ se nahrazuje slovem „příslušný“.

 

9.

V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

 

10.

V § 19 odst․ 2 se slova „ , cestovní průkaz“ zrušují.

 

11.

V § 20 odst. 4 se za slova „plnění úkolů podle“ vkládají slova „§ 15 odst. 1,“.

 

12.

§ 23 zní:

§ 23

 

(1) Vydání cestovního dokladu orgán příslušný k jeho vydání občanovi odepře, bylo-li mu podle zvláštního právního předpisu14) uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.

(2) O odnětí cestovního dokladu se rozhoduje v trestním řízení podle zvláštního právního předpisu14).“.

 

13.

Poznámka pod čarou č. 13b se zrušuje.

 

14.

§ 24 a 25 se zrušují.

 

15.

V § 26 se slova „ , provedou se změny nebo doplnění údajů v tomto dokladu nebo se vrací odňatý cestovní doklad“ nahrazují slovy „nebo se provedou změny anebo doplnění údajů v tomto dokladu“.

 

16.

V § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se slova „písm. a)“ zrušují.

 

17.

V § 29 odst. 2 písm. b) se bod 11 zrušuje.

Dosavadní bod 12 se označuje jako bod 11.

 

18.

V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

e)

o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí:

1.

označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,

2.

druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

3.

datum odepření vydání cestovního dokladu,

4.

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,“.

 

19.

V § 29 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

 

20.

V § 29 odstavec 5 zní:

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí.“.

 

21.

V § 29a odst. 2 písm. b) bodě 10 se slova „písm. a)“ zrušují.

 

22.

V § 29a odst. 2 písm. b) se bod 11 zrušuje.

 

23.

V § 29a odst. 2 písmeno e) zní:

e)

o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí:

1.

označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,

2.

druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,

3.

datum odepření vydání cestovního dokladu,

4.

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,“.

 

24.

V § 29a odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

 

25.

V § 29a odstavec 4 zní:

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) a v odstavci 3 se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí.“.

 

26.

V § 30 odst. 4 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

 

27.

V § 30 odstavec 5 zní:

(5) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) a v § 29a odst. 2 písm. e) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu, anebo orgány, které podle zvláštního právního předpisu14) mohou uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.“.

 

28.

V § 30a odst. 1 větě druhé se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

29.

V § 31 odst. 1 písm. c) se slovo „odnětí“ nahrazuje slovy „odepření vydání“.

 

30.

V § 33 odstavec 3 zní:

(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 15 dnů poté, co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvláštního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.“.

 

31.

V § 34 odstavec 2 zní:

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 15 dnů po jeho zadržení, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí podle zvláštního právního předpisu14), orgán příslušný k vydání cestovního dokladu jej bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.

2.

Řízení o odnětí vydaného cestovního dokladu, zahájené podle § 23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán zastaví a zadržený cestovní doklad občanovi vrátí.

3.

Byla-li podána žádost o odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán k tomuto požadavku nepřihlíží. Bylo-li pravomocně rozhodnuto o odepření vydání cestovního dokladu na základě žádosti podle § 23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomuto rozhodnutí se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.

4.

Řízení o odnětí vydaného cestovního dokladu zahájené podle § 23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný správní orgán přeruší na dobu do dne 1. března 2011. Obdrží-li příslušný správní orgán ve lhůtě podle věty první opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, zadržený cestovní doklad bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí a řízení zastaví; v opačném případě řízení zastaví a zadržený cestovní doklad občanovi vrátí.

5.

Byla-li podle § 23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podána žádost o odepření vydání cestovního dokladu a do 1. března 2011 byla podána žádost o vydání cestovního dokladu, příslušný správní orgán řízení přeruší na dobu do 1. března 2011. Obdrží-li příslušný správní orgán ve lhůtě podle věty první opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, bezodkladně rozhodne o odepření vydání cestovního dokladu; v opačném případě cestovní doklad občanovi vydá. Po 1. březnu 2011 příslušný správní orgán k žádosti o odepření vydání cestovního dokladu podle věty první nepřihlíží.

6.

Rozhodnutí o odnětí cestovního dokladu, které nabylo právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které bylo vydáno na základě žádosti podle § 23 písm. a) nebo b) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Příslušný správní orgán odňatý cestovní doklad občanovi vrátí.

7.

Rozhodnutí o odnětí cestovního dokladu, které nabylo právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které bylo vydáno na základě žádosti podle § 23 písm. c) nebo d) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá dnem 1. března 2011 právních účinků. Obdrží-li příslušný správní orgán do dne 1. března 2011 opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, odňatý cestovní doklad bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení příslušnému k jeho odnětí; v opačném případě odňatý cestovní doklad občanovi vrátí.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 59/1965 Sb., zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 156/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 50/1990 Sb., zákona č. 53/1990 Sb., zákona č. 81/1990 Sb., zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 73 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 10 znějí:

(4) V souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením uvedeným v odstavci 1 může orgán rozhodující o vazbě současně uložit obviněnému omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. V takovém případě orgán rozhodující o vazbě vyzve obviněného nebo toho, kdo má cestovní doklad obviněného u sebe, aby mu cestovní doklad10) ve lhůtě jím stanovené vydal, jinak mu bude odejmut; na postup při odnětí cestovního dokladu se § 79 použije přiměřeně. Opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které se týká státního občana České republiky, zašle orgán rozhodující o vazbě orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu; tento orgán také vyrozumí o vydání nebo odnětí cestovního dokladu.

(5) Obviněný, kterému bylo v souvislosti s nahrazením vazby uloženo omezení uvedené v odstavci 4, má právo kdykoliv žádat o jeho zrušení. O takové žádosti musí orgán rozhodující o vazbě rozhodnout bez zbytečného odkladu. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) Orgán, který rozhodl o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které se týká státního občana České republiky, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; tento orgán rovněž vyrozumí o vrácení cestovního dokladu obviněnému.

___________

10)

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

 

2.

V § 73a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pokud orgán uvedený v odstavci 1 rozhodne, že přijetí peněžité záruky je přípustné, může zároveň rozhodnout o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí. Pro případy podle věty první se § 73 odst. 4 až 6 použijí obdobně.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

3.

V § 73b odst. 2 se za slovo „obviněného“ vkládají slova „nebo o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které bylo obviněnému uloženo podle § 73 odst. 4 nebo § 73a odst. 3,“.

 

4.

V části první hlavě čtvrté se za oddíl druhý vkládá nový oddíl třetí, který včetně nadpisu zní:

Oddíl třetí

Zákaz vycestování do zahraničí

 

§ 77a

 

(1) Je-li vedeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje tři léta, může soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.

(2) Bylo-li obviněnému uloženo omezení podle odstavce 1, předseda senátu a v přípravném řízení soudce vyzve obviněného nebo toho, kdo má cestovní doklad obviněného u sebe, aby mu cestovní doklad10) ve lhůtě jím stanovené vydal, jinak mu bude odejmut; na postup při odnětí cestovního dokladu se § 79 použije přiměřeně.

(3) Opis usnesení podle odstavce 1, týká-li se státního občana České republiky, zašle předseda senátu a v přípravném řízení soudce orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu; tento orgán také vyrozumí o vydání nebo odnětí cestovního dokladu.

(4) Omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí podle odstavce 1 předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce zruší i bez návrhu, pominuly-li důvody pro jeho uložení. Obviněný, kterému bylo uloženo omezení podle odstavce 1, má právo kdykoliv žádat o jeho zrušení. O takové žádosti musí předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout bez zbytečného odkladu. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost. Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí.

(5) Předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce vyrozumí bez zbytečného odkladu orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které se týká státního občana České republiky; tento orgán rovněž vyrozumí o vrácení cestovního dokladu obviněnému.“.

Dosavadní oddíly třetí až šestý se označují jako oddíly čtvrtý až sedmý.

 

5.

V § 146a odst. 1 písm. a) se za slovo „vazby“ vkládají slova „nebo o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které bylo obviněnému uloženo podle § 73 odst. 4 nebo § 73a odst. 3“.

 

6.

V § 146a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí (§ 77a odst. 4),“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

 

7.

Za § 333 se vkládá nový § 333a, který zní:

§ 333a

 

Pokud byl obviněný pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody, může předseda senátu odsouzenému uložit omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí, které trvá až do doby, kdy odsouzený vykoná trest nebo nastane jiná skutečnost, s níž je spojen zánik výkonu trestu. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost. Pro případy podle věty první se § 77a odst. 2 až 5 použijí obdobně.“.

 

8.

V § 429a se slova „třetím až šestém“ nahrazují slovy „čtvrtém až sedmém“.

 

9.

V § 441 odst. 2 větě první, § 460a odst. 3, § 460f odst. 1 větě první a v § 460i odst. 1 větě druhé se slovo „třetího“ nahrazuje slovem „čtvrtého“.

 

10.

V § 443 odst. 1 písm. b) se slovo „čtvrtého“ nahrazuje slovem „pátého“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3 až 7, 16, 21 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2011, a ustanovení čl. I bodů 17 a 22, která nabývají účinnosti dnem 26. června 2012.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.