Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

211/2010 Sb. znění účinné od 1. 9. 2020
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 354/2020 Sb.

1.9.2020

nařízením č. 144/2018 Sb.

10.8.2018

nařízením č. 197/2015 Sb.

31.8.2015

Více...

211

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:

§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 2

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1)

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovené v bodě 27 přílohy č. 2 k tomuto nařízení platí pro všechny obory vzdělání škol zřizovaných Ministerstvem obrany.

(3)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2.

Nařízení vlády č. 18/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

3.

Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

4.

Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Kopicová v. r.

Příloha č. 1

Soustava oborů vzdělání

KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ - VYSVĚTLIVKY:

Příklad:

Skupina oborů vzdělání

 

Obor vzdělání

 

Kategorie dosaženého vzdělání

 

Pořadové číslo

79

-

01

-

C

/

01

 

Skupiny oborů vzdělání:

16

Ekologie a ochrana životního prostředí

18

Informatické obory

21

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23

Strojírenství a strojírenská výroba

26

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28

Technická chemie a chemie silikátů

29

Potravinářství a potravinářská chemie

31

Textilní výroba a oděvnictví

32

Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

33

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

34

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

36

Stavebnictví, geodézie a kartografie

37

Doprava a spoje

39

Speciální a interdisciplinární obory

41

Zemědělství a lesnictví

43

Veterinářství a veterinární prevence

53

Zdravotnictví 61 Filozofie, teologie

63

Ekonomika a administrativa

64

Podnikání v oborech, odvětví

65

Gastronomie, hotelnictví a turismus

66

Obchod

68

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

69

Osobní a provozní služby

72

Publicistika, knihovnictví a informatika

74

Tělesná kultura, tělovýchova a sport

75

Pedagogika, učitelství a sociální péče

78

Obecně odborná příprava

79

Obecná příprava

82

Umění a užité umění

91

Teorie vojenského umění

 

Přehled kategorií dosaženého vzdělání:

B, C

Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání

J

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

E

Dvouleté a tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (určené hlavně pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním; jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání; absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání)

H

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

L

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou; v případě, že pořadové číslo začíná číslicemi 0 až 4, jedná se o obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých je součástí vzdělávání i odborný výcvik; v případě, že pořadové číslo začíná číslicí 5, jedná se o obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

K, M

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

N

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

P

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

 

Oddíl A

Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

 

A1) Obory vzdělání poskytující základní vzdělání

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Poznámky

1

2

3

4

5

6

79 Obecná příprava

 

79-01-C/01

Základní škola

79-01-C/001

Základní škola

1)

 

79-01-B/01

Základní škola speciální

79-01-B/001

Pomocná škola

2)

Poznámky k tab. A1:

1) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

2) Obor vzdělání poskytující základní vzdělání s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem.

 

Oddíl B

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

 

B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

1

2

3

4

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41-J/001

Chemicko farmaceutická výroba

3)

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-J/001

Textilní výroba a podnikatelství

2),3)

 

31-43-J/001

Oděvnictví

2),3)

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-J/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

3)

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-46-J/002

Lesní hospodářství

3)

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-41-J/002

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

1),4)

78 Obecně odborná příprava

 

78-51-J/001

Odborná škola

3)

Poznámky k tab. B1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

4) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

 

B2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

53 Zdravotnictví

 

53-41-J/01

Zubní instrumentářka

53-41-J/004

Zubní instrumentářka

3,7a,8a,9a,16, 22,23,27

3. etapa1)

63 Ekonomika a administrativa

 

63-51-J/01

Obchodní škola

63-51-J/001

Obchodní škola

28

3. etapa1)

75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

 

75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-31-J/001

Pedagogika pro asistenty ve školství

23

3. etapa1)

 

75-41-J/01

Pečovatelské služby

69-55-J/001

Charitativní služby

1,23

3. etapa1)

 

 

 

75-41-J/003

Sociální činnost

 

 

78 Obecně odborná příprava

 

78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

78-62-C/001

Praktická škola jednoletá

 

4. etapa2),3)

 

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

78-62-C/002

Praktická škola dvouletá

 

4. etapa2),3)

82 Umění a užité umění

 

82-44-J/01

Ladění klavírů a kulturní činnost

82-44-J/001

Ladění klavíru

3,9a

3. etapa1)

Poznámky k tab. B2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3) Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

Oddíl C

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem

 

C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v l. r.

Nejvyšší počet žáků na učitele

OV ve 2. až 3 r.

Poznámky

1

2

3

4

5

6

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-51-H/002

Horník

12

8

2)

 

21-52-E/001

Hutnické práce

8

8

3letý obor vzdělání2)

 

21-52-E/503

Hutní výroba

10

10

2letý obor vzdělání 2)

 

21-54-E/002

Formířské práce

8

8

3letý obor vzdělání2)

 

21-55-E/503

Slévárenská výroba

12

12

2letý obor vzdělání2)

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-54-E/501

Polygrafická výroba

12

7

2letý obor vzdělání2)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-53-H/001

Izolatér

12

7

2)

 

36-54-E/001

Kamenické práce

8

8

3letý obor vzdělání2)

 

36-67-E/507

Dělník technických služeb

12

12

2letý obor vzdělání2)

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-53-E/501

Rybářská výroba

12

7

2letý obor vzdělání2)

69 Osobní a provozní služby

 

69-53-H/003

Provoz služeb

15

15

1)

 

69-53-E/001

Práce v autoservisu

8

8

2letý obor vzdělání2)

82 Umění a užité umění

 

82-51-H/008

Ruční krajkářka

7

7

1)

 

82-51-H/013

Košíkář

7

7

1)

 

82-51-H/014

Ruční vyšívačka

7

7

1)

 

82-51-H/015

Obuvník scénické obuvi

7

7

1)

Poznámky k tab. C1:

1) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

2) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

 

C2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele ov v 1. r.

Nejvyšší počet žáků na učitele ov ve 2. až 3. r.

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení

Kód příslušných oborů nástavbového studia

Název příslušných oborů nástavbového studia

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-52-H/01

Hutník

21-52-H/005

Hutník

12

8

I, 4,5,6,7a,8,

II, 19,20,21,22

21-43-L/51

23-43-L/51

Hutník operátor Provozní technika

2. etapa2)

 

21-53-H/01

Modelář

21-53-H/001

Modelář

12

12

I, 3,5,6,7a,8,

II, 19,20,21, 22

21-44-L/51 23-43-L/51

Technik modelových zařízení

Provozní technika

2. etapa2)

 

21-55-H/01

Slévač

21-55-H/001

Slévač

12

12

I, 4,5,6,7a,8,

II, 19,20,21,22

23-43-L/51

Provozní technika

2. etapa2)

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-51-H/001

Zámečník

12

12

1, 3, 7a, 19

23-43-L/51

23-44-L/51

23-45-L/51

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik seřizovač

1. etapa1)

 

 

 

23-51-H/003

Strojní mechanik -stroje a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/004

Strojní mechanik -ocelové konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/007

Mechanik opravář -stroje a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-66-H/001

Mechanik opravář

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/01

Strojírenské práce

23-51-H/510

Strojírenská výroba

12

12

1,3,5,7a, 19,20,21,22

 

 

3. etapa 3letý obo vzdělání3)

 

 

 

23-51-E/004

Zámečnické práce a údržba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/005

Zámečnické práce ve stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/501

Strojírenská výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/507

Obrábění kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-E/004

Obráběcí práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-E/501

Obrábění kovů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-57-E/002

Kovářské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-64-E/002

Strojně montážní práce - montérské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-64-E/003

Strojně montážní práce - automontážní práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-68-E/501

Technické služby v autoservisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/506

Technické služby v autoservisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-71-E/001

Nožířské práce

 

 

 

 

 

 

 

23-52-H/01

Nástrojař

23-52-H/001

Nástrojař

12

12

1, 3, 5, 7a, 19

23-43-L/51

Provozní technika

1. etapa1)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-44-L/51

23-45-L/51

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik seřizovač

 

 

 

 

23-53-H/001

Rytec kovů

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/01

Klempíř

23-55-H/002

Klempíř -strojírenská výroba

12

12

l,4,5,7a,11, 19,21

23-43-L/51

Provozní technika

2. etapa2)

 

 

 

23-66-H/001

Mechanik opravář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-55-H/001

Klempíř - stavební výroba

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/02

Karosář

23-55-H/002

Klempíř -strojírenská výroba

12

12

l,4,5,7a,9a, 19,21,27

23-43-L/51

Provozní technika

2. etapa2)

 

23-56-H/01

Obráběč kovů

23-56-H/001

Obráběč kovů

12

12

l,3,5,7a,9a, 19

23-43-L/51

23-45-L/51

Provozní technika Mechanik seřizovač

2. etapa2)

 

 

 

23-56-H/002

Obráběč kovů - univerzální obrábění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/003

Obráběč kovů -soustružení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/004

Obráběč kovů -frézování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/005

Obráběč kovů -broušení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/006

Obráběč kovů -obsluha číslicově řízených strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-57-H/01

Kovář

23-57-H/001

Strojní kovář

12

12

l,3,5,7a,ll, 19,20,21,22

23-43-L/51

Provozní technika

2. etapa2)

 

23-61-H/01

Autolakýrník

23-61-H/001

Lakýrník

12

12

4,5,7a,8a,9a, 10

23-43-L/51

Provozní technika

2. etapa2)

 

23-62-H/01

Jemný mechanik

23-62-H/001

Optik1

 

 

12

12

l,3,5,9a,19, 22

23-43-L/51

23-44-L/51

23-62-L/51

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

Optik2

 

 

2. etapa2)

 

 

 

23-62-H/006

Jemný mechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-63-H/001

Hodinář

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/01

Strojník

23-65-H/001

Mechanik silničních strojů

12

12

1, 3, 7a, 19

23-43-L/51

23-44-L/51

Provozní technika Mechanik strojů a zařízení

1. etapa1)

 

 

 

23-65-H/004

Strojník - duté sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/020

Strojník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-67-H/004

Seřizovač textilních strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/02

Lodník

23-65-H/009

Strojník - lodní doprava

12

12

4,9b, 19,20, 22, 23,27

23-43-L/51

23-44-L/51

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

3. etapa3)

 

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

 

 

12

12

1,3,5, 7a, 9b, 19, 20, 21,22, 27

23-43-L/51

Provozní technika

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

 

 

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

23-66-H/001

Mechanik opravář

12

12

1, 3, 7a, 9a, 19

39-41-L/51

23-43-L/51

23-44-L/51

41-45-L/51

Autotronik

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

1. etapa1)

 

 

 

23-68-H/001

Automechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/003

Mechanik opravář -silniční motorová vozidla

 

 

 

 

 

 

 

23-69-H/01

Puškař

23-69-H/001

Puškař

12

12

3, 7a, 19, 20, 27

23-43-L/51 23-69-L/51

Provozní technika

Technik -puškař

4. etapa4)

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/001

Elektrikář

12

10

3, 19, 22

26-41-L/51 26-41-L/52

Mechanik elektrotechnik

Provozní elektrotechnika

1. etapa1)

 

 

 

26-51-H/002

Elektrikář-slaboproud

 

 

 

 

 

 

 

26-51-H/02

Elektrikář -silnoproud

26-51-H/003

Elektrikář -silnoproud

12

7

3, 19, 22

26-41-L/51 26-41-L/52

Mechanik elektrotechnik

Provozní elektrotechnika

1. etapa1)

 

26-51-E/01

Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-H/504

Elektrotechnická výroba

12

12

3, 9a, 19, 22

 

 

4. etapa 3letý obor vzdělání4)

 

 

 

26-51-E/001

Elektrotechnické a strojně montážní práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-51-E/502

Elektrotechnická výroba

 

 

 

 

 

 

 

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/002

Elektromechanik -stroje a zařízení

12

10

3, 19, 22

26-41-L/51 26-41-L/52

Mechanik elektrotechnik

Provozní elektrotechnika

1. etapa1)

 

 

 

26-52-H/004

Mechanik elektrotechnických zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-53-H/001

Mechanik elektronických zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-56-H/001

Elektromechanik -sdělovací a zabezpečovací technika

 

 

 

 

 

 

 

26-57-H/01

Autoelektrikář

26-57-H/001

Autoelektrikář

12

12

3,9a,27

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

2. etapa2)

 

26-59-H/01

Spojový mechanik

26-58-H/001

Spojový mechanik - spojovací zařízení

12

10

3,22

26-41-L/51

26-41-L/52

26-45-L/51

Mechanik elektrotechnik

Provozní elektrotechnika

Telekomunikace

1. etapa1)

 

 

 

26-59-H/001

Spojový mechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-59-H/002

Spojový mechanik - sdělovací sítě

 

 

 

 

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-52-H/01

Chemik

28-51-H/001

Chemik laborant

12

12

7a,8a,9a,10, 19

28-42-L/51

Chemik operátor

2. etapa2)

 

 

 

28-52-H/007

Chemik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-53-H/001

Operáto farmaceutické výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-53-H/002

Laborant pro farmaceutickou výrobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-55-H/001

Gumař plastikář- zpracování kaučuku

 

 

 

 

 

 

 

28-52-E/01

Chemické práce

28-52-E/501

Chemická výroba

12

12

l,3,7a,8a,9, 10,19,22

 

 

3. etapa 2letý obor vzdělání3)

 

 

 

28-55-E/501

Gumárenská a plastikářská výroba

 

 

 

 

 

 

 

28-56-E/01

Papírenská výroba

28-56-E/001

Papírenské práce

8

8

I, 7a,8a,9a,

II, 19,20,21

 

 

2. etapa 2letý obor vzdělání 2)

 

 

 

28-56-E/503

Zpracování papíru

 

 

 

 

 

 

 

28-57-H/01

Výrobce a dekoratér keramiky

28-57-H/007

Keramik

17

10

7a,9a,19

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

2. etapa2)

 

 

 

28-62-H/003

Malíř skla a keramiky

 

 

 

 

 

 

 

28-57-E/01

Keramická výroba

28-57-E/001

Keramické práce

8

8

3,7a,8a,9,19

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

28-57-E/502

Keramická výroba

 

 

 

 

 

 

 

28-58-H/01

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

28-58-H/001

Sklář-duté a lisované sklo

12

10

3,5,9a,19,22

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

2. etapa2)

 

 

 

28-58-H/005

Sklář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-61-H/004

Brusič technického a šperkového kamene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-61-H/005

Brusič skla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-62-H/001

Malíř skla a keramiky-malba skla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-62-H/003

Malíř skla a keramiky

 

 

 

 

 

 

 

28-58-E/01

Sklářská výroba

28-58-E/001

Výroba lisovaného skla

8

8

l,3,7a,9a,19

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

28-58-E/002

Výroba dutého skla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-58-E/003

Zušlechťování skla

 

 

 

 

 

 

 

28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

28-63-H/001

Výrobce bižuterie-skleněná bižuterie

12

12

3, 9a, 22

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

1. etapa1)

 

 

 

28-63-H/002

Výrobce bižuterie-kovová bižuterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-H/003

Výrobce ozdobných předmětů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-H/004

Výrobce vánočních ozdob

 

 

 

 

 

 

 

28-63-E/01

Bižuterní výroba

23-54-E/001

Výroba kovové bižuterie

8

8

3,7a,9a,19, 22

 

 

3. etapa 2letý obor vzdělání3)

 

 

 

28-63-E/501

Bižuterní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-E/001

Práce při výrobě bižuterie a ozdob, předmětů - výroba bižuterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-E/002

Práce při výrobě bižuterie a ozdob, předmětů - výroba ozdob, předmětů

 

 

 

 

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie

 

29-51-H/01

Výrobce potravin

29-52-H/001

Mlynář

12

10

9a, 19,26

29-41-L/51

Technologie potravin

2. etapa2)

 

 

 

29-54-H/003

Cukrovinkář -pečivář - výroba cukrovinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-54-H/004

Cukrovinkář -pečivář - výroba trvanlivého pečiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-55-H/001

Mlékař

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-55-H/002

Mlékař - výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-55-H/003

Mlékař - prodej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-57-H/002

Sladovník -pivovarník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-58-H/001

Konzervář

 

 

 

 

 

 

 

29-51-E/01

Potravinářská výroba

29-51-E/501

Potravinářská výroba

8

8

7c,8a,9a,19, 26

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání2)

 

 

 

29-54-E/003

Cukrářské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-55-E/001

Mlékařské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-56-E/002

Řeznické a uzenářské práce

 

 

 

 

 

 

 

29-51-E/02

Potravinářské práce

29-51-E/501

Potravinářská výroba

8

8

7c,8a,9a,19, 26

 

 

2. etapa 2letý obor vzdělání2)

 

 

 

29-53-E/002

Pekařské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-54-E/002

Pečivářské a cukrovinkářské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-58-E/001

Konzervárenské práce

 

 

 

 

 

 

 

29-53-H/01

Pekař

29-53-H/001

Pekař

12

10

4, 9a, 19, 26

29-41-L/51

Technologie potravin

1. etapa1)

 

29-54-H/01

Cukrář

29-54-H/001

Cukrář

12

10

4, 9a, 19, 26

29-41-L/51

Technologie potravin

1. etapa1)

 

 

 

29-54-H/002

Cukrář - výroba

 

 

 

 

 

 

 

29-56-H/01

Řezník - uzenář

29-56-H/001

Řezník -uzenář

12

10

4, 7c, 9a, 19, 26

29-41-L/51

Technologie potravin

1. etapa1)

 

 

 

29-56-H/002

Řezník -uzenář -výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-56-H/003

Řezník -uzenář -prodej

 

 

 

 

 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-57-H/01

Výrobce textilií

31-52-H/003

Plsťař

12

12

3, 7a, 8a, 9a, 19, 20, 22

31-41-L/51

Textilnictví

2. etapa2)

 

 

 

31-54-H/001

Pletař

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-57-H/001

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

 

 

 

 

 

 

 

31-57-E/01

Textilní a oděvní výroba

31-51-E/001

Přádelnické práce

8

8

2,3,8a,10,19, 22

 

 

3. etapa 2letý obor vzdělání3)

 

 

 

31-53-E/003

Tkalcovské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-54-E/001

Pletařské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-57-E/501

Textilní výroba

 

 

 

 

 

 

 

31-58-H/01

Krejčí

31-58-H/001

Krejčí

12

12

2, 3, 8a, 10, 11, 19, 22

31-43-L/51

Oděvnictví

1. etapa1)

 

31-59-E/01

Šití oděvů

31-59-H/501

Výroba konfekce

8

8

4,9a, 19,22

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání2)

 

 

 

31-59-E/001

Šití oděvů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-59-E/503

Výroba konfekce

 

 

 

 

 

 

 

31-59-E/02

Šití prádla

31-59-E/002

Šití prádla

8

8

4,9a, 19,22

 

 

2. etapa 2letý obor vzdělání2)

 

 

 

31-59-E/503

Výroba konfekce

 

 

 

 

 

 

 

31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

31-62-H/001

Kloboučník

17

12

3, 9a, 19

31-41-L/51

Textilnictví

3. etapa3)

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-41-E/01

Kožedělná výroba

32-41-E/501

Výroba usní

12

12

3,7a,9a,10, 19

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

32-52-E/001

Brašnářské a sedlářské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-54-E/001

Obuvnické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-58-E/501

Výroba obuvi

 

 

 

 

 

 

 

32-52-H/01

Výrobce kožedělného zboží

32-52-H/001

Brašnář

7

10

3,7a,9a,10, 19

 

 

3. etapa3)

 

 

 

32-53-H/001

Kožešník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-53-H/002

Kožešník -příprava kožešinových výrobků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-53-H/003

Kožešník - šití a opravy kožešinových výrobků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-55-H/001

Rukavičkář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-56-H/001

Sedlář

 

 

 

 

 

 

 

32-54-H/01

Výrobce obuvi

32-54-H/006

Obuvník

12

10

3,7a,9a,10, 19

 

 

3. etapa3)

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-54-H/01

Mechanik hudebních nástrojů

33-54-H/001

Mechanik hudebních nástrojů-akordeony a foukací harmoniky

12

12

3, 5, 8a, 9a, 19, 22

 

 

1. etapa1)

 

 

 

33-54-H/002

Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-54-H/003

Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-54-H/004

Mechanik hudebních nástrojů - varhany

 

 

 

 

 

 

 

33-54-H/02

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

33-54-H/005

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

12

12

3,5,7a,9a, 19,22

 

 

2. etapa2)

 

33-56-H/01

Truhlář

33-56-H/001

Truhlář

12

12

1,3,5,8a, 9a, 19, 20, 22

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

1. etapa1)

 

 

 

33-56-H/002

Truhlář-výroba nábytku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-56-H/003

Truhlář-dřevěné konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-57-H/001

Výrobce sportovních potřeb

 

 

 

 

 

 

 

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

33-56-E/001

Truhlářské práce

8

8

1, 3, 7a, 8a, 9a, 19

 

 

4. etapa 3letý obor vzdělání4)

 

 

 

33-56-E/004

Tesařské a truhlářské práce -truhlářské práce ve stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-59-E/001

Čalounické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-59-H/502

Čalounická výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-59-E/504

Čalounická výroba

 

 

 

 

 

 

 

33-57-E/01

Dřevařská výroba

33-57-H/502

Zpracování dřeva

12

12

1, 3, 5, 7a, 8a, 9a, 19, 20

 

 

4. etapa 3letý obor vzdělání4)

 

 

 

33-57-E/001

Dřevařské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-57-E/502

Zpracování dřeva

 

 

 

 

 

 

 

33-58-E/01

Zpracovatel přírodních pletiv

33-52-E/001

Kartáčnické a košíkářské práce

12

10

3, 7a, 8a, 9a

 

 

4. etapa 3letý obor vzdělání4)

 

 

 

33-53-E/001

Košíkářské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-53-E/503

Košíkářská výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-58-H/501

Zpracovatel přírodních pletiv

 

 

 

 

 

 

 

33-59-H/01

Čalouník

33-59-H/001

Čalouník

12

12

1,3,8a

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

1. etapa1)

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-H/001

Tiskař na polygrafických strojích

7

7

4,7a,9a,19, 22

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

2. etapa2)

 

34-53-H/01

Reprodukční grafik

34-51-H/001

Sazeč

7

7

28

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

3. etapa3)

 

 

 

34-53-H/001

Reprodukční grafik

 

 

 

 

 

 

 

34-57-H/01

Knihař

34-57-H/001

Knihař

12

10

4,7a,9a

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

2. etapa2)

 

34-57-E/01

Knihařské práce

34-57-E/001

Knihařské práce

8

8

3,9a

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-51-E/01

Dlaždičské práce

36-51-H/002

Dlaždič

8

8

 

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

36-51-E/002

Dlaždičské práce

8

8

2,4,5,7a

 

 

 

 

36-52-H/01

Instalatér

36-52-H/001

Instalatér

12

7

7a,9a

23-43-L/51

36-44-L/51

36-45-L/52

Provozní technika Stavební provoz Technik plynových zařízení a tepelných soustav

2. etapa2)

 

36-52-H/02

Mechanik plynových zařízení

36-52-H/004

Mechanik plynových zařízení

12

7

7a,9a

23-43-L/51

36-44-L/51

36-45-L/52

Provozní technika Stavební provoz Technik plynových zařízení a tepelných soustav

2. etapa2)

 

36-54-H/01

Kameník

36-54-H/001

Kameník

12

10

l,4,5,7a,8,19

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-55-E/01

Klempířské práce ve stavebnictví

36-55-E/001

Klempířské práce ve stavebnictví

6

6

4,19,22

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

36-56-H/01

Kominík

36-56-H/001

Kominík

12

10

7a,9a, 19,22

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

36-57-E/005

Malířské, lakýrnické a natěračské práce -malířské a natěračské práce

8

8

4,7a,9a,19

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

36-57-E/007

Malířské, lakýrnické a natěračské práce -lakýrnické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-57-E/508

Malířské a natěračské práce

 

 

 

 

 

 

 

36-58-H/01

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

 

 

12

7

7a,9a

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-59-H/01

Podlahář

36-59-H/001

Podlahář

12

10

1,4,5,8a, 9a, 10, 11, 21

36-44-L/51

Stavební provoz

1. etapa1)

 

36-59-E/01

Podlahářské práce

36-59-E/001

Podlahářské práce

8

8

l,4,5,7a,9a, 11,21

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

36-62-H/01

Sklenář

36-62-H/001

Sklenář

12

10

9a

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-62-E/01

Sklenářské práce

36-62-E/002

Sklenářské práce

8

8

l,4,7a,19

 

 

3. etapa 3letý obor

vzdělání 3)

 

 

 

36-62-E/503

Sklenářské práce

 

 

 

 

 

 

 

36-63-H/01

Štukatér

36-63-H/001

Štukatér

12

7

4,7a,8a,9a,19

36-44-L/51

Stavební provoz

3. etapa3)

 

36-64-H/01

Tesař

36-64-H/001

Tesař

12

7

1,4,5, 11, 19,21,22

36-44-L/51

Stavební provoz

1. etapa1)

 

36-64-E/01

Tesařské práce

36-64-E/002

Tesařské a truhlářské práce -tesařské práce

6

6

1,4,5,11,19, 21,22

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

36-65-H/01

Vodař

 

 

12

7

19

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-66-H/01

Montér suchých staveb

36-66-H/001

Montér suchých staveb

12

12

7a,9a

36-44-L/51

Stavební provoz

2. etapa2)

 

36-67-H/01

Zedník

36-67-H/001

Zedník

12

12

I, 4, 7a, 9a,

II, 19,21, 22

36-44-L/51

Stavební provoz

1. etapa1)

 

 

 

36-67-H/004

Obkladač

 

 

 

 

 

 

 

36-67-E/01

Zednické práce

36-67-H/502

Stavební výroba

8

8

l,4,7a,9a,ll, 19,21,22

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

36-67-E/001

Zednické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-67-E/002

Stavební práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-68-E/001

Železobetonářské práce

 

 

 

 

 

 

 

36-67-H/02

Kamnář

36-67-H/003

Kamnář

12

10

1, 4, 7a

36-44-L/51

Stavební provoz

4. etapa4)

 

36-67-E/02

Stavební práce

36-61-H/002

Silničář

12

12

I, 4, 7a, 9a,

II, 19,21, 22

 

 

4. etapa 2letý obor vzdělání4)

 

 

 

36-67-E/503

Stavební výroba

 

 

 

 

 

 

 

36-69-H/01

Pokrývač

36-69-H/001

Pokrývač

12

7

1,4, 11, 19, 21,22

36-44-L/51

Stavební provoz

1. etapa1)

 

36-69-E/01

Pokrývačské práce

36-69-E/001

Pokrývačské práce

6

6

1,4,11,19,21, 22,23

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

37 Doprava a spoje

 

37-51-H/01

Manipulant poštovního provozu a přepravy

37-51-H/001

Manipulant poštovního provozu a přepravy

12

10

28

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

2. etapa2)

 

37-52-H/01

Železničář

37-52-H/001

Železničář

12

12

27

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

2. etapa2)

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

23-61-H/001

Lakýrník

12

12

4,7a,8a,9a, 10,19

23-43-L/51

36-44-L/51

Provozní technika Stavební provoz

2. etapa2)

 

 

 

36-57-H/001

Malíř

 

 

 

 

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-51-H/01

Zemědělec -farmář

41-51-H/007

Zemědělec, hospodyňka

12

12

I, 4, 7a, 7b, 8a, 8b, 10, II, 19,21, 27

41-43-L/52

41-45-L/51

Trenérství dostihových a sportovních koní Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

1. etapa1)

 

 

 

41-51-H/011

Farmář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53-H/009

Chovatel a zpracovatel drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53-H/011

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

 

 

 

 

 

 

 

41-51-H/02

Včelař

41-51-H/013

Včelař

12

12

8a,9a

41-44-L/51

Zahradnictví

2. etapa2)

 

41-51-E/01

Zemědělské práce

41-51-E/006

Farmářské práce

8

8

l,4,7a,8a, 10,27

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

 

 

 

41-51-E/501

Zemědělská výroba

 

 

 

 

 

 

 

41-52-H/01

Zahradník

41-51-H/008

Krajinář

12

12

1, 4, 7a, 9a, 10, 19

41-45-L/51

41-44-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Zahradnictví

1. etapa1)

 

 

 

41-52-H/001

Zahradník

 

 

 

 

 

 

 

41-52-E/01

Zahradnické práce

41-52-E/008

Květinářské práce -květinářské a aranžérské práce

8

8

4,7a,8a,9a,19

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání 2)

 

 

 

41-52-E/011

Zahradnické práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53-E/003

Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce

 

 

 

 

 

 

 

41-52-E/02

Zahradnická výroba

41-52-E/005

Sadovnické a květinářské práce

8

8

4, 7a, 8a, 9a, 10, 19

 

 

4. etapa 2letý obor vzdělání4)

 

 

 

41-52-E/510

Zahradnická výroba

 

 

 

 

 

 

 

41-53-H/01

Rybář

41-53-H/002

Rybář

12

7

1, 4, 8a, 8b, 19, 27

41-43-L/51

Rybářství

2. etapa2)

 

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

41-53-H/008

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

12

10

l,4,7a,8a,9a, 10,11,19,21, 22

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

2. etapa2)

 

 

 

41-53-H/010

Chovatel koní a jezdec

 

 

 

 

 

 

 

41-54-H/01

Podkovář a zemědělský kovář

41-54-H/002

Kovář a podkovář

12

10

l,4,7a,8b, 19, 27

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

3. etapa3)

 

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

12

12

1, 3, 5, 7a, 9a, 19, 21,27

41-45-L/51

23-43-L/51

23-44-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

1. etapa1)

 

41-55-E/01

Opravářské práce

41-55-E/002

Opravářské práce

8

8

4,7a,9b,19, 22

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání2)

 

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

17

10

1,4,5,8a,9a, 11,19,20,22

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

2. etapa2)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-43-L/51

Provozní technika

 

 

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

23-66-H/001

Mechanik opravář

12

12

l,3,5,7a,9b, 19,21,27

23-43-L/51

23-44-L/51

41-45-L/51

Provozní technika

Mechanik strojů a zařízení

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

3. etapa3)

 

41-56-E/01

Lesnické práce

41-56-E/002

Pěstební a lesnické práce

12

12

l,4,5,8a,10, 19,27

 

 

3. etapa 2letý obor vzdělání3)

 

 

 

41-56-E/501

Lesní výroba

 

 

 

 

 

 

 

41-57-H/01

Zpracovatel dřeva

41-57-H/001

Zpracovatel dřeva

17

10

4,5,9a,19,20, 22

33-42-L/51

41-45-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

2. etapa2)

53 Zdravotnictví

 

53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-H/002

Ošetřovatel

12

8

I, 4,7a,8a,9a, II, 16,21,23

53-41-L/51

Zdravotnický asistent

2. etapa2)

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

 

65-51-H/01

Kuchař - číšník

65-51-H/002

Kuchař - číšník pro pohostinství

17

12

1, 4, 9a, 19, 26

65-41-L/51

29-41-L/51

Gastronomie

Technologie potravin

1. etapa1)

 

 

 

65-51-H/004

Kuchař - číšník -příprava jídel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-51-H/006

Kuchař - číšník -pohostinství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-51-H/007

Hostinský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-52-H/001

Kuchař

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-53-H/001

Číšník - servírka

 

 

 

 

 

 

 

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

65-52-E/001

Kuchařské práce

8

8

7c,8a,9a,19, 26

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání2)

 

65-51-E/02

Práce ve stravování

65-51-H/501

Provoz společného stravování

17

10

7c,8a,9a,19, 26

 

 

2. etapa 2letý obor vzdělání2)

 

 

 

65-51-E/501

Provoz společného stravování

 

 

 

 

 

 

66 Obchod

 

66-51-H/01

Prodavač

66-51-H/002

Prodavač

17

16

1,4, 26,

66-41-L/51

Obchodník

1. etapa1)

 

 

 

66-51-H/003

Prodavač -potravinářské zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/004

Prodavač - smíšené zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/005

Prodavač - elektrotechnické zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/006

Prodavač -drogistické zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/007

Prodavač -motorová vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/008

Prodavač -stavebniny a řemeslné potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/009

Prodavač - textil a oděv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/010

Prodavač - obuv a kožená galanterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/011

Prodavač - domácí potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/012

Prodavač - drobné zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/013

Prodavač - hodiny a klenoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/014

Prodavač - nábytek a bytové zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/015

Prodavač - textil, oděvy a obuv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/016

Prodavač- drobné zboží, klenoty a nábytek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/017

Prodavač -průmyslové zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/018

Prodavač - květiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/020

Prodavač - zbraně a střelivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/022

Prodavač a výrobce lahůdek

 

 

 

 

 

 

 

66-51-E/01

Prodavačské práce

66-51-H/501

Obchodní provoz

8

8

l,4,7a,9a,19, 22,26

 

 

2. etapa 3letý obor vzdělání2)

 

 

 

66-51-E/003

Prodavačské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-E/501

Obchodní provoz

 

 

 

 

 

 

 

66-52-H/01

Aranžér

66-52-H/001

Aranžér

12

12

4, 22

66-42-L/51

Propagace

1. etapa1)

 

66-53-H/01

Operátor skladování

66-53-H/003

Operátor skladování

12

10

4,19,22

 

 

2. etapa2)

69 Osobní a provozní služby

 

69-51-H/01

Kadeřník

69-51-H/001

Kadeřník

17

10

2, 4, 7a, 9a, 22, 26

69-41-L/52

Vlasová kosmetika

1. etapa1)

 

69-53-H/01

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/001

Rekondiční a sportovní masér

15

10

7a,9a,23,26

69-41-L/51

Masér sportovní a rekondiční

2. etapa2)

 

69-54-E/01

Provozní služby

69-53-E/502

Provoz domácnosti

8

8

4,9a, 19

 

 

2. etapa 2letý obor vzdělání2)

 

 

 

69-54-E/002

Práce v čistírnách a prádelnách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-55-E/003

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních -provozní práce

 

 

 

 

 

 

75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

 

75-41-E/01

Pečovatelské služby

69-55-E/005

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních -pečovatelské práce

8

8

l,9a,23

 

 

3. etapa 3letý obor vzdělání3)

82 Umění a užité umění

 

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

7

7

3,5,7a,8a,9a, 22

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

3. etapa3)

 

 

 

82-51-H/002

Umělecký pasíř

 

 

 

 

 

 

 

82-51-H/02

Umělecký truhlář a řezbář

33-55-H/001

Rámař-pozlacovač

7

7

3, 5, 8a, 9a, 19, 20

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

1. etapa1)

 

 

 

82-51-H/005

Umělecký řezbář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-51-H/006

Umělecký truhlář

 

 

 

 

 

 

 

82-51-H/03

Zlatník a klenotník

82-51-H/003

Zlatník a klenotník

15

10

3, 9a, 22

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

1. etapa1)

 

82-51-H/04

Umělecký keramik

82-51-H/009

Umělecký keramik

7

7

3,7a, 9a, 19

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

1. etapa1)

 

82-51-H/05

Vlásenkář a maskér

82-51-H/011

Vlásenkář a maskér

7

7

9a

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

2. etapa2)

 

82-51-H/06

Umělecký štukatér

82-51-H/004

Umělecký štukatér

7

7

7a,9a, 19,22

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

2. etapa2)

 

82-51-H/07

Umělecký pozlacovač

82-51-H/007

Umělecký pozlacovač

7

7

7a,9a

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

2. etapa2)

 

82-51-H/08

Umělecký sklenář

82-51-H/010

Umělecký sklenář

7

7

9a

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

2. etapa2)

 

82-51-H/09

Umělecký rytec

82-51-H/012

Umělecký rytec

12

7

4,7a,9a,19

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

3. etapa3)

Poznámky k tab. C2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem,

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem,

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem,

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

Pokud není stanoveno jinak, jsou obory vzdělání H vždy tříleté.

 

1 Pouze při zaměření na optické přístroje.

2 Pouze pro jemného mechanika se zaměřením na mechaniku optických přístrojů.

 

Oddíl D

Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v l. r.

Nejvyšší počet žáků na učitele

OV ve 2. až 3 r.

Poznámky

1

2

3

4

5

6

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/002

Počítačová grafika

 

 

1),2)

61 Filozofie, teologie

 

61-41-M/001

Teologické disciplíny

 

 

2)

Poznámky k tab. D1:

1) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

2) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

 

D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K, M

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

 

16-01-M/01

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/001

Ochrana a tvorba životního prostředí

28

2. etapa2)

 

 

 

16-01-M/002

Ochrana přírody a prostředí

 

 

 

 

 

16-01-M/004

Ekologie a ochrana krajiny

 

 

 

 

 

16-01-M/005

Ochrana a obnova životního prostředí

 

 

 

16-02-M/01

Průmyslová ekologie

16-02-M/001

Průmyslová ekologie

28

3. etapa3)

18 Informatické obory

 

18-20-M/01

Informační technologie

26-47-M/001

Výpočetní technika

28

2. etapa2)

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

 

26-47-M/003

Informační technologie - aplikace osobních počítačů

 

 

 

 

 

26-47-M/004

Správce informačních systémů

 

 

 

 

 

26-47-M/006

Počítačové elektronické systémy

 

 

 

 

 

63-41-M/040

Informatika v ekonomice

 

 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-42-M/01

Geotechnika

21-41 -M/001

Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek

1, 4, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20,21,22

3. etapa3)

 

 

 

21-41-M/002

Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek

 

 

 

 

 

21-41-M/003

Užitá geologie

 

 

 

 

 

21-41-M/005

Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

 

 

 

 

 

21-42-M/001

Těžba a zpracování kamene

 

 

 

21-43-M/01

Hutnictví

21-43-M/001

Hutnictví

I, 2, 4, 8a,

II, 19,21, 22

3. etapa3)

 

 

 

21-43-M/002

Řízení a kontrola výroby

 

 

 

21-44-M/01

Strojírenská metalurgie

21-44-M/001

Slévárenství

28

3. etapa3)

 

 

 

 

 

 

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-41-M/01

Strojírenství

23-41-M/001

Strojírenství

28

1. etapa1)

 

 

 

23-41-M/003

Řízení jakosti ve strojírenství

 

 

 

 

 

23-41-M/004

Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

 

 

23-45-M/01

Dopravní prostředky

23-45-M/004

Silniční doprava

28

1. etapa1)

 

 

 

23-45-M/005

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

 

 

 

 

 

23-45-M/006

Silniční doprava - diagnostika vozidel

 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-41-M/01

Elektrotechnika

26-41-M/002

Elektrotechnika

3, 9a, 22

1. etapa

1)

 

 

 

26-42-M/001

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

 

 

 

 

 

26-43-M/004

Slaboproudá elektrotechnika

 

 

 

 

 

26-44-M/001

Automatizační technika

 

 

 

 

 

26-46-M/003

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

 

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

 

 

26-45-M/01

Telekomunikace

26-45-M/004

Digitální telekomunikační technika

3,22

1. etapa1)

 

 

 

26-45-L/005

Telekomunikační mechanik

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41 -M/01

Technologie celulózy a papíru

28-41-M/007

Výroba celulózy a papíru

9a

3. etapa4)

 

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

28-44-M/001

Aplikovaná chemie

9a

1. etapa1)

 

 

 

28-44-M/002

Aplikovaná chemie - analytická chemie

 

 

 

 

 

28-44-M/003

Aplikovaná chemie - chemická technologie

 

 

 

 

 

28-44-M/004

Aplikovaná chemie - farmaceutické substance

 

 

 

 

 

28-44-M/005

Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí

 

 

 

 

 

28-44-M/006

Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii

 

 

 

 

 

28-44-M/007

Aplikovaná chemie - podnikový management

 

 

 

 

 

28-41 -M/008

Chemicko - farmaceutická výroba

 

 

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

 

 

28-46-M/01

Technologie silikátů

28-45-M/001

Technologie skla

9a

3. etapa4)

 

 

 

28-46-M/001

Technologie keramiky

 

 

 

 

 

28-46-L/002

Technologie výroby keramiky a porcelánu

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie

 

29-41 -M/01

Technologie potravin

29-41-M/001

Technologie potravin

9a, 22, 26

2. etapa2)

 

 

 

29-43-M/001

Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek

 

 

 

 

 

29-43-M/002

Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv

 

 

 

 

 

29-43-M/003

Technologie potravin - zpracování mouky

 

 

 

 

 

29-44-M/001

Technologie potravin - zpracování masa

 

 

 

 

 

29-45-M/001

Technologie potravin - kvasná technologie

 

 

 

 

 

29-45-M/002

Technologie potravin - výroba nápojů

 

 

 

 

 

29-46-M/001

Technologie potravin - zpracování mléka

 

 

 

 

 

29-47-M/001

Technologie potravin - technologie tuků

 

 

 

 

 

29-48-M/001

Technologie potravin - konzervace potravin

 

 

 

29-42-M/01

Analýza potravin

29-42-M/001

Analýza potravin

3, 9a, 22, 26

1. etapa1)

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-M/01

Textilnictví

31-41-M/003

Modelování pletenin

4, 9a, 19

1. etapa1)

 

 

 

31-41-M/004

Textilní výroba a podnikatelství

 

 

 

 

 

31-41-M/007

Textilní technologie-pletařství

 

 

 

 

 

31-41-L/008

Operátor textilní výroby

 

 

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

 

 

31-43 -M/01

Oděvnictví

31-43-M/001

Oděvnictví

4, 9a, 19, 22

2. etapa2)

 

 

 

31-43-M/002

Oděvnictví-technologie oděvů

 

 

 

 

 

31-43-M/003

Oděvnictví-konstrukce oděvů

 

 

 

 

 

31-43-M/006

Krejčová-podnikatelka

 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-41-M/01

Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/002

Zpracování usní, plastů a pryže

4, 9a, 19

1. etapa1)

 

 

 

32-42-M/001

Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba galanterního zboží

 

 

 

 

 

32-42-L/001

Operátor kožedělné výroby

 

 

 

 

 

32-43-L/001

Operátor kožešnické výroby

 

 

 

 

 

32-44-M/004

Výroba obuvi a galanterního zboží -administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží

 

 

 

 

 

32-44-M/005

Technické a informační služby

 

 

 

 

 

32-44-M/006

Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba obuvi

 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-41-M/001

Dřevařství

9a

1. etapa1)

 

 

 

33-41-M/002

Dřevěné konstrukce

 

 

 

 

 

33-42-M/001

Nábytkářství

 

 

 

 

 

33-42-M/002

Čalounictví

 

 

 

 

 

33-42-M/003

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

 

33-43-M/01

Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/001

Výroba hudebních nástrojů

28

1. etapa1)

 

 

 

33-43-M/002

Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů

 

 

 

 

 

33-43-M/003

Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika

 

 

 

 

 

33-43-M/004

Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů

 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/01

Polygrafie

34-41-M/001

Polygrafie

28

3. etapa3)

 

34-42-M/01

Obalová technika

34-42-M/001

Obalová technika

9b, 19

3. etapa3)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-43 -M/01

Stavební materiály

36-43-M/001

Stavební materiály

28

3. etapa3)

 

36-45-M/01

Technická zařízení budov

36-45-M/002

Technická zařízení budov

7a, 19

2. etapa2)

 

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

36-46-M/002

Geodézie - geodézie

28

3. etapa3)

 

 

 

36-46-M/003

Geodézie - katastr nemovitostí

 

 

 

36-47-M/01

Stavebnictví

36-41-M/001

Pozemní stavitelství

28

1. etapa1)

 

 

 

36-42-M/006

Dopravní stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/007

Vodohospodářské stavby

 

 

 

 

 

36-42-M/010

Inženýrské stavitelství - vodní stavby

 

 

 

 

 

36-42-M/011

Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/012

Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/014

Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství

 

 

 

 

 

36-47-M/001

Stavebnictví

 

 

37 Doprava a spoje

 

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/005

Provoz a ekonomika letecké dopravy

27

2. etapa2)

 

 

 

37-41-M/006

Provoz a ekonomika dopravy

 

 

 

 

 

37-41-M/007

Provoz a ekonomika lodní dopravy

 

 

 

 

 

37-41-L/009

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

 

 

 

37-42-M/01

Logistické a finanční služby

37-42-M/001

Poštovní a peněžní služby

28

1. etapa1)

 

 

 

37-42-L/003

Poštovní manipulant

 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-08-M/01

Požární ochrana

23-45-M/003

Strojník požární techniky

27

3. etapa

3),6)

 

 

 

39-08-M/001

Požární ochrana

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-04-M/01

Rostlinolékařství

41-04-M/001

Rostlinolékařství

10, 27

3. etapa3)

 

41-41-M/01

Agropodnikání

41-41 -M/001

Agropodnikání

1, 4, 9a, 10, 27

1. etapa1)

 

 

 

41-41-L/007

Zemědělský podnikatel

 

 

 

41-42-M/01

Vinohradnictví

41-42-M/001

Vinohradnictví

4, 9a, 10, 19, 27

1. etapa1)

 

41-43-M/01

Rybářství

41-43-M/001

Rybářství

1, 4, 8a, 8b, 19, 27

2. etapa2)

 

41-43-M/02

Chovatelství

41-43-M/002

Chovatelství

1, 7a, 8b

3. etapa3)

 

41-44-M/01

Zahradnictví

41-44-M/001

Zahradnictví

4, 9a, 10, 19, 27

1. etapa1)

 

41-45-M/01

Mechanizace a služby

41-45-M/001

Mechanizace a služby

4, 9b, 27

1. etapa1)

 

41-46-M/01

Lesnictví

41-46-M/001

Lesnictví

9a, 10, 27

1. etapa1)

 

 

 

41-46-M/003

Myslivecké hospodářství

 

 

43 Veterinářství a veterinární prevence

 

43-41-M/01

Veterinářství

43-41-M/001

Veterinární prevence

4, 7b, 8b, 9a, 11,16, 27

1. etapa1)

53 Zdravotnictví

 

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

53-41-M/007

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2313)

 

 

53-41-M/02

Nutriční asistent

53-41-M/008

Nutriční asistent

9a, 23, 26, 27

3. etapa3)

 

53-41-M/03

Praktická sestra

53-41-M/01

 

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2314)

 

 

53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

 

 

7a, 8a, 9a, 16, 23, 2614)

 

 

53-43-M/01

Laboratorní asistent

53-43-M/005

Laboratorní asistent

9a, 10, 22, 23,27

3. etapa3)

 

53-44-M/01

Ortoticko - protetický technik

53-44-M/008

Ortoticko - protetický technik

9a, 27

3. etapa3)

 

53-44-M/03

Asistent zubního technika

53-44-M/007

Asistent zubního technika

4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23

2. etapa2)

63 Ekonomika a administrativa

 

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

63-41-M/003

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

28

1. etapa1)

 

 

 

63-41 -M/006

Obchodně podnikatelská činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/007

Obchod a podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/009

Podnikání, obchod a služby

 

 

 

 

 

63-41 -M/010

Podnikatelská činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/011

Podnikání a management

 

 

 

 

 

63-41-M/013

Podnikatel

 

 

 

 

 

63-41-M/014

Podnikatelství

 

 

 

 

 

63-41-M/015

Podnikání a řízení firem

 

 

 

 

 

63-41 -M/016

Podnikání a obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/017

Specialista pro obchodní a manažerskou činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/018

Podnikové hospodaření

 

 

 

 

 

63-41-M/019

Firemní a finanční management

 

 

 

 

 

63-41-M/020

Ekonomika a management

 

 

 

 

 

63-41-M/021

Obchodní podnikatel a manager

 

 

 

 

 

63-41-M/022

Podnikatel pro obchod a služby

 

 

 

 

 

63-41-M/023

Asistent podnikatele

 

 

 

 

 

63-41-M/024

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

 

 

 

 

 

63-41-M/025

Zahraniční obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/026

Manažer pro střední stupeň řízení

 

 

 

 

 

63-41-M/027

Podnikání, řízení a obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/028

Firemní ekonom

 

 

 

 

 

63-41-M/030

Podnikatelská administrativa

 

 

 

 

 

63-41-M/031

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

 

 

63-41-M/032

Ekonomika soukromého podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/033

Obchodní manager

 

 

 

 

 

63-41-M/034

Ekonomika a podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/035

Asistent pro střední management

 

 

 

 

 

63-41-M/036

Ekonom

 

 

 

 

 

63-41-M/037

Provoz a řízení kulturních subjektů

 

 

 

 

 

63-41-M/038

Obchodně podnikatelské činnosti

 

 

 

 

 

63-41-M/039

Podnikatel

 

 

 

 

 

63-41-M/041

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

 

 

 

63-42-M/001

Výpočetní technika a technika administrativy

 

 

 

 

 

63-42-M/002

Zpracování ekonomických dat

 

 

 

 

 

63-43-M/001

Bankovnictví a pojišťovnictví

 

 

 

 

 

63-43-M/002

Bankovnictví - manager

 

 

 

 

 

63-43-L/001

Peněžní manipulant

 

 

 

 

 

64-41-M/001

Podnikání a služby

 

 

 

 

 

64-41-M/002

Umělecká produkce

 

 

 

 

 

64-42-M/001

Management v oblasti životního prostředí

 

 

 

 

 

64-42-M/002

Management hutnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/003

Strojírenská technická administrativa

 

 

 

 

 

64-42-M/007

Obchodní management ve strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/008

Výrobní management ve strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/009

Management strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/010

Technická administrativa -elektrotechnika

 

 

 

 

 

64-42-M/011

Management v elektrotechnice

 

 

 

 

 

64-42-M/012

Management aplikace osobních počítačů

 

 

 

 

 

64-42-M/013

Management elektrotechniky

 

 

 

 

 

64-42-M/014

Management výpočetní techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/015

Management organizační a výpočetní techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/016

Management sklářství

 

 

 

 

 

64-42-M/017

Management technické chemie silikátů

 

 

 

 

 

64-42-M/018

Řízení chemických výrob - podnikání a management

 

 

 

 

 

64-42-M/019

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

 

 

64-42-M/020

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

 

 

64-42-M/021

Management výroby celulózy a papíru

 

 

 

 

 

64-42-M/022

Management potravinářských výrob

 

 

 

 

 

64-42-M/023

Management textilu

 

 

 

 

 

64-42-M/024

Management textilu a oděvnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/025

Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi

 

 

 

 

 

64-42-M/026

Management obalové techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/027

Management ve stavebnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/028

Stavební podnikatel a manažér

 

 

 

 

 

64-42-M/029

Management v automobilové dopravě

 

 

 

 

 

64-42-M/030

Management dopravy, pošt a telekomunikací

 

 

 

 

 

64-42-M/031

Management železniční dopravy

 

 

 

 

 

64-42-M/032

Management v dopravě

 

 

 

 

 

64-42-M/033

Management zemědělství a lesnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/034

Management obchodních firem a sportovních klubů

 

 

 

 

 

64-42-M/035

Management techniky administrativy

 

 

 

 

 

64-42-M/036

Management obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/037

Management obchodu a služeb

 

 

 

 

 

64-42-M/038

Management drobného podnikání a obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/039

Management obchodu a služeb

 

 

 

 

 

64-42-M/041

Management v pohostinství

 

 

 

 

 

64-42-M/042

Management administrativy a správy

 

 

 

 

 

64-42-M/044

Manažér mezinárodní přepravy a obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/045

Management užitého umění