Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

427/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

Ustanovení čl. I bodů 67, 73, 74, 75, bodu 83, pokud jde o § 44a odst. 12 a 13, bodů 155, 156, 168, 170, 171, bodu 212, pokud jde o § 103 písm. t), bodu 232, bodu 295, pokud jde o § 156 odst. 1 písm. r), bodů 296, 297, 303, 317, 330 a 362, čl. II bodu 2, čl. III bodu 39, pokud jde o § 52 písm. h) až j), bodu 40, pokud jde o § 53a odst. 6 a 7 a § 53b písm. h) až j), bodů 41, 42, 48 až 52 a bodu 56, čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 1 až 4, čl. VII a čl. VIII bodů 5, 6, 8 a 17, nabývají účinnosti dnem 1. května 2011.

Ustanovení čl. I bod 15 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

427

 

ZÁKON

ze dne 21. prosince 2010,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců

na území České republiky (čl. 1-2)

Čl. I

Ustanovení čl. I bodů 67, 73, 74, 75, bodu 83, pokud jde o § 44a odst. 12 a 13, bodů 155, 156, 168, 170, 171, bodu 212, pokud jde o § 103 písm. t), bodu 232, bodu 295, pokud jde o § 156 odst. 1 písm. r), bodů 296, 297, 303, 317, 330 a 362, čl. II bodu 2, čl. III bodu 39, pokud jde o § 52 písm. h) až j), bodu 40, pokud jde o § 53a odst. 6 a 7 a § 53b písm. h) až j), bodů 41, 42, 48 až 52 a bodu 56, čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 1 až 4, čl. VII a čl. VIII bodů 5, 6, 8 a 17, nabývají účinnosti dnem 1. května 2011; ustanovení čl. I bod 15 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 písm. i), § 9 odst. 3 písm. a) bodě 5 a v § 9 odst. 3 písm. b) bodech 3 a 4 se slovo „narušit“ nahrazuje slovy „závažným způsobem narušit“.

 

2.

V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 5 a v § 9 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slovo „potvrdí“ nahrazuje slovy „poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to“.

 

3.

V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.

 

4.

§ 10 zní:

§ 10

 

(1) Povinnost cizince, kterému byl odepřen vstup na území, vycestovat zpět do zahraničí, se nevztahuje na cizince, pokud

a)

je bezprostředně ohrožen jeho život z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění,

b)

by mu neposkytnutí neodkladné zdravotní péče způsobilo trvalé chorobné změny, nebo

c)

je mu nezbytné poskytnout v souvislosti s porodem neodkladnou zdravotní péči.

(2) Vyžaduje-li zdravotní stav cizince, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost vycestovat, bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení, zajistí policie jeho dopravu do zdravotnického zařízení na území.

(3) Cizinec, na kterého se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost vycestovat, je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely poskytnutí zdravotní péče a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle hlavy XI. Je-li cizinec přijat k poskytnutí zdravotní péče podle odstavce 1 do zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči, může policie upustit od střežení cizince po dobu jeho hospitalizace.

(4) Policie cizince dopraví na hraniční přechod za účelem jeho vycestování zpět do zahraničí, jakmile je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen vycestovat.“.

 

5.

§ 12 se zrušuje.

 

6.

V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Zajištění prostředků k pobytu na území ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a), jde-li o pobyt na území delší než 3 měsíce, se prokazuje

a)

výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a),

b)

jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem na území, nebo

c)

platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na požádání je cizinec povinen současně předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a).“.

 

7.

V § 15 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(1) Rozsah údajů uvedených v pozvání k pobytu cizince na území, který nepřesáhne dobu 3 měsíců, stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27).

__________

27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

 

8.

V § 15 odst. 2 se za slovo „pozvání“ vkládají slova „k pobytu cizince na území delšímu než 3 měsíce“.

 

9.

V § 15a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

10.

V § 15a odst. 2 písm. a) se slovo „soustavně“ nahrazuje slovy „nejdéle do 26 let věku soustavně“.

 

11.

V § 17 písmena b) a c) znějí:

b)

na základě krátkodobého víza uděleného podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství27),

c)

na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu, nebo“.

 

12.

§ 17a se zrušuje.

 

13.

§ 17b včetně nadpisu zní:

§ 17b

Dlouhodobé vízum

 

Dlouhodobým vízem je vízum k pobytu nad 90 dnů.“.

 

14.

V § 18 písm. d) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

4. jako nezletilé dítě na základě předběžného opatření příslušného orgánu umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc28) anebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřen do péče fyzické osoby,

__________

28)

§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 176/2007 Sb.“.

Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

 

15.

V § 18 písm. d) bodu 7 se slova „dokladu o povolení přechodného pobytu nebo“ nahrazují slovy „pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu“.

 

16.

V § 18 písm. e) se slova „vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum“ nahrazují slovy „krátkodobé vízum“.

 

17.

V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „ohrozil“ nahrazuje slovy „závažným způsobem narušil“.

 

18.

V § 19 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno e) se zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

 

19.

V § 19 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „důsledky tohoto rozhodnutí“ nahrazují slovem „důsledky“ a slova „dopadům tohoto rozhodnutí“ se nahrazují slovy „dopadům ukončení pobytu“.

 

20.

§ 20 zní:

§ 20

 

(1) Podmínky udělování krátkodobého víza, důvody jeho neudělení, podmínky prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum a důvody zrušení jeho platnosti stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27). O důvodech neudělení krátkodobého víza nebo zrušení jeho platnosti je cizinec informován na jednotném formuláři27).

(2) Krátkodobé vízum na hraničním přechodu uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.

(3) Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum podává cizinec policii.

(4) Rodinný příslušník občana Evropské unie1b), který sám není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, je oprávněn podat žádost o udělení krátkodobého víza také na hraničním přechodu.

(5) Rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, se krátkodobé vízum neudělí, jestliže

a)

předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,

b)

je důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí,

c)

je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

d)

je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo

e)

se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství.

(6) Zastupitelský úřad písemně informuje rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a na území hodlá cestovat společně s tímto občanem Evropské unie nebo cestovat za tímto občanem, který již na území pobývá, o důvodech neudělení víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza Ministerstvo zahraničních věcí o nové posouzení důvodů neudělení víza (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem. V případě neudělení víza na hraničním přechodu informace o oprávnění požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza ministerstvo (§ 180e) a následné možnosti přezkoumání důvodů neudělení víza soudem sděluje policie.“.

 

21.

§ 22 až 26 a § 27 až 29b se zrušují.

 

22.

Poznámky pod čarou č. 7d, 8 a 8a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

23.

V § 30 odst. 1, § 33 odst. 4 a 5, § 35 odst. 1 a 3, § 36 odst. 3, § 37 odst. 2 v závěrečné části ustanovení, § 44 odst. 4, § 56 odst. 1v úvodní části ustanovení, § 56 odst. 2 v úvodní a závěrečné části ustanovení, § 169 odst. 8, § 170 odst. 1, 4 a 6 a v § 170 odst. 8 v textu za středníkem se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

24.

V § 30 odst. 2 a 4 se slova „anebo § 42g nebo“ nahrazují slovy „ , § 42g anebo § 42i nebo“.

 

25.

V § 30 odstavec 3 zní:

(3) Vízum podle odstavců 1 a 2 se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců.“.

 

26.

V § 30 odst. 4 se slova „3 pracovních“ nahrazují číslem „60“.

 

27.

V § 30 odst. 4, § 33 odst. 2, § 57 odst. 2 větě první a třetí, § 60 odst. 1, § 106 odst. 1, 3 a 4 a v § 107 odst. 6 a 7 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „ministerstvu“.

 

28.

V § 30 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

29.

V § 30 odst. 5 a v § 31 odst. 3 se slova „Evropské unie8a)“ nahrazují slovy „Evropské unie29)“.

Poznámka pod čarou č. 29 zní:

__________

29)

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.“.

 

30.

V § 31 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

(4) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání je cizinec povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a), c) až e) a doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30).

__________

30)

Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

31.

V § 31 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 31 znějí:

(6) Povinnost předložit k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů prostředky k pobytu na území podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), jehož manželství s azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území, na nezletilé dítě azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany nebo na nezletilé dítě manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. Namísto cestovního dokladu podle odstavce 1 písm. a) jsou cizinci uvedení ve větě první k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů oprávněni předložit i jiný doklad vydaný státem, jehož jsou občanem nebo v němž pobývají, z něhož lze zjistit údaje o jejich totožnosti a občanství.

(7) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“); to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.

__________

31)

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

 

32.

V § 31 odst. 9 se slova „§ 180j odst. 1“ nahrazují slovy „§ 180j“ a slova „§ 180i odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 180j odst. 4“.

 

33.

V § 31 odst. 9 větě druhé, § 42 odst. 3 větě páté, § 42b odst. 4 větě druhé, § 42d odst. 3 větě druhé, § 42f odst. 4 větě druhé a v § 46 odst. 1 větě třetí se za slovo „povinen“ vkládají slova „na požádání“.

 

34.

V § 33 odst. 1 a 3, § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 3, § 38 odst. 2 a 3 a v § 57 odst. 2 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

 

35.

V § 33 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

který v době platnosti oprávnění k pobytu, jehož platnost nelze prodloužit, požádal na území o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud je k tomu podle § 69 oprávněn a o této žádosti nebylo rozhodnuto v době platnosti oprávnění k pobytu cizince na území, nebo“.

 

36.

V § 33 odst. 1 písm. d) se slova „policie nebo“ zrušují.

 

37.

V § 33 odst. 5 se slova „1 roku; jde-li o udělení víza podle odstavce 1 písm. c) nebo d) nebo podle odstavce 3, dobu platnosti stanoví na“ zrušují.

 

38.

V § 33 odst. 6, § 35 odst. 2, § 36 odst. 1 a 2 a v § 56 odst. 1 písm. a) se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstva“.

 

39.

V § 34 písm. e) se slova „§ 180j odst. 1, a“ nahrazují slovy „§ 180j a na požádání“ a na konci textu se doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4“.

 

40.

V § 35 odst. 2 se slova „§ 180j odst. 1“ nahrazují slovy „§ 180j“, za slova „Současně je“ se vkládají slova „na požádání“ a slova „pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8b) nebo pokud úhradu nákladů zdravotní péče prokáže jiným způsobem“ se nahrazují slovy „jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4“.

 

41.

V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky“.

 

42.

V § 37 odst. 2 písm. a) a § 46e odst. 1 písm. d) se slova „nebo pozměněné doklady“ nahrazují slovy „anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti“.

 

43.

V § 37 odst. 2 písm. c) se v bodu 2 slovo „policii“ zrušuje.

 

44.

V § 37 odst. 2 písmeno g) zní:

g)

cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i nebo § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

45.

V § 38 odst. 2 se slova „ ; jedná-li se o zrušení platnosti víza uděleného podle § 33 odst. 3, policie požádá ministerstvo o závazné stanovisko9b) k zániku důvodů znemožňujících vycestování“ včetně poznámky pod čarou č. 9b zrušují.

 

46.

§ 39 se zrušuje.

 

47.

V § 40 odst. 1 a 2 se slova „letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů nebo“ zrušují.

 

48.

V § 40 odstavec 3 zní:

(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie. Před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j; na požádání je cizinec současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Věta druhá se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.“.

 

49.

V § 42 odst. 1 a v § 43 odst. 1 se slova „1 rok“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

 

50.

V § 42 odst. 3, § 42b odst. 4 a v § 42d odst. 3 se slova „§ 180j odst. 1“ nahrazují slovy „§ 180j“ a slova „§ 180j odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 180j odst. 4“.

 

51.

V § 42 odstavec 6 zní:

(6) Cizinec je oprávněn pobývat na území po dobu uvedenou v průkazu o povolení k pobytu, není-li dále stanoveno jinak.“.

 

52.

V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

(3) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je dále oprávněn podat cizinec, který před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu Evropské unie jako rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci32) (dále jen „modrá karta“). Žádost je cizinec povinen podat ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území.

__________

32)

Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

 

53.

V § 42a se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.“.

 

54.

V § 42b odst. 1 na konci textu písmene c) a v § 70 odst. 2 na konci písmene g) se doplňují slova „nebo pokud již dítě pobývá na území“.

 

55.

V § 42b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec, který pobýval jako rodinný příslušník držitele modré karty v jiném členském státě Evropské unie32), dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty vydal jiný členský stát Evropské unie.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

56.

V § 42c odst. 3 písmeno b) zní:

b)

doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

57.

V § 42c odst. 3 písm. c) se za slova „žadatele a společně s ním posuzovaných osob“ vkládají slova „pobývajících na území“ a slova „písm. a) až c)“ se zrušují.

 

58.

V § 42c odst. 6 se slova „ , nejde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. b)“.

 

59.

V § 42e se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území ministerstvo vydá na žádost dále cizinci, jehož spolupráce s orgány činnými v trestním řízení je významná pro předejití, odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo jiného úmyslného trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a nespolupracuje s podezřelým ze spáchání tohoto trestného činu.“.

 

60.

V § 42e odst. 6 větě první se slova „nebo žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území“ nahrazují slovy „žadatel o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo cizinec, kterému bylo toto povolení vydáno,“.

 

61.

V § 42e odst. 6 se za větu první vkládá věta „Ministerstvo může zajistit ubytování i cizinci uvedenému v odstavci 5.“.

 

62.

V § 42f odst. 1 se slova „vědeckého výzkumu8a)“ nahrazují slovy „vědeckého výzkumu29)“.

 

63.

V § 42f odst. 4 se slova „§ 180j odst. 1“ nahrazují slovy „§ 180j“, slova „předpisu8c)“ se nahrazují slovy „předpisu33)“ a slova „§ 180j odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 180j odst. 4“.

Poznámka pod čarou č. 33 zní:

__________

33)

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.“.

 

64.

V § 42g odst. 4 se za slova „zastupitelského úřadu,“ vkládá slovo „zaměstnavatele,“.

 

65.

V § 42g odst. 6 se za slovo „ ; karty“ vkládají slova „zaměstnavatel a“.

 

66.

V § 42g se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „ , anebo zaměstnavatel vyjádřil nesouhlasné stanovisko se zaměstnáním cizince“.

 

67.

V § 42g se odstavec 12 zrušuje.

 

68.

V § 42h odst. 3 se za slova „zdravotním pojištění“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to“, za slovo „předpisu“ se vkládají slova „ , a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění“ a slova „§ 180i odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 180j odst. 4“.

 

69.

Za § 42h se doplňují nové § 42i a 42j, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 34 a 35 znějí:

§ 42i

Modrá karta

 

(1) Žádost o vydání modré karty32) je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu8e) může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nejde-li o

a)

žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

b)

rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,

c)

rezidenta jiného členského státu Evropské unie, který na území pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,

d)

cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

e)

cizince, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo

f)

cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území34).

(2) Za vysokou kvalifikaci podle odstavce 1 se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

(3) Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadu. Na území je oprávněn žádost o vydání modré karty podat ministerstvu cizinec, který pobývá na území

a)

na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo

b)

jako držitel modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie a žádost podá ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území.

(4) Modrá karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci po dobu v ní uvedenou.

(5) Jde-li o výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a jedná se o regulované povolání, ministerstvo rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu35).

(6) Ministerstvo žádost o vydání modré karty zamítne, jestliže

a)

cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

b)

jsou zjištěny skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 písm. f), g), h), i) nebo j),

c)

se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu8e) může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie.

(7) Ministerstvo v modré kartě v rubrice druh povolení vyznačí záznam „MODRÁ KARTA EU“.

(8) Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit ministerstvu.

(9) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo souhlas s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty, pokud držitel této karty podmínky uvedené v odstavci 1 i nadále splňuje. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

(10) Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že cizinec splnil podmínky pro vydání modré karty; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní občanství cizince, datum, od kdy splňuje podmínky pro vydání modré karty, označení pracovní pozice, pro kterou bude modrá karta vydána, číslo modré karty vydané cizinci a datum jejího převzetí.

 

§ 42j

Náležitosti k žádosti o vydání modré karty

 

(1) K žádosti o vydání modré karty je cizinec povinen předložit

a)

náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),

b)

pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

c)

doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

d)

jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání,

e)

na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5.

(2) Cizinec, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je dále povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny podle § 42b odst. 1 písm. d).

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu32), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.

__________

34)

§ 319 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

35)

Například zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

70.

V § 43 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území se dále udělí na žádost cizince, kterému skončila platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území nebo mu bylo toto povolení zrušeno z důvodu ukončení trestního řízení, a probíhá řízení proti zaměstnavateli o vyplacení dlužné mzdy a tato mzda nebyla cizinci vyplacena.“.

 

71.

V § 44 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

 

72.

V § 44 odstavec 1 zní:

(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.“.

 

73.

V § 44 odstavec 1 zní:

(1) Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.“.

 

74.

V § 44 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Cizinci, který podal žádost o vydání zelené karty nebo modré karty, ministerstvo po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

75.

V § 44 odstavec 3 zní:

(3) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.“.

 

76.

V § 44 odst. 4 písm. c) se slova „(§ 44 odst. 1)“ zrušují.

 

77.

V § 44 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí:

(7) Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na niž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.

(8) Modrá karta podle § 42i se považuje za platnou

a)

do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby její platnosti, pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,

b)

do doby, než jiný členský stát Evropské unie rozhodne o žádosti o vydání modré karty, pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty podle § 42i,

c)

do doby vycestování cizince z území, pokud mu jiný členský stát Evropské unie vydal modrou kartu,

d)

po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jiný členský stát Evropské unie nevyhověl žádosti cizince o vydání modré karty.

(9) Modrá karta vydaná jiným členským státem Evropské unie se na území považuje za platnou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání modré karty podle § 42i, pokud v době platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie cizinec požádal o vydání modré karty podle § 42i a o jejím vydání nebylo rozhodnuto v době platnosti modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie.

(10) Na platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny vydaného rodinnému příslušníkovi držitele modré karty a na platnost takového oprávnění vydaného jiným členským státem Evropské unie se odstavce 8 a 9 vztahují obdobně.“.

 

78.

V § 44a odst. 1 písm. c) se slova „podle § 44 odst. 1, který byl vydán“ nahrazují slovy „ , které bylo vydáno“.

 

79.

V § 44a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 7, jde-li o modrou kartu.“.

 

80.

V § 44a odst. 3 se slova „§ 46 odst. 3 a 7“ nahrazují slovy „§ 46 odst. 3, 7 a 8“.

 

81.

V § 44a odst. 4, § 44a odst. 6 písm. b) a v § 46 odst. 1 se slova „§ 180j odst. 1“ nahrazují slovy „§ 180j“ a slova „pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c)“ se nahrazují slovy „jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4“.

 

82.

V § 44a odst. 6 písm. b) se za slovo „současně“ vkládají slova „na požádání“.

 

83.

V § 44a se doplňují odstavce 11 až 13, které znějí:

(11) Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42j odst. 1 písm. a) až d), s výjimkou fotografie.

(12) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

(13) Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.“.

 

84.

V § 45 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Cizinec, který hodlá na území pobývat za účelem podnikání, může o takovou změnu požádat, pokud je držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu a na území pobývá po dobu delší než 2 roky.“.

 

85.

V § 45 odst. 6 písmeno e) zní:

e)

doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

86.

V § 46 odst. 1 se slova „§ 31 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 1 a 4“ a slova „vízum k pobytu nad 90 dnů“ se nahrazují slovy „dlouhodobé vízum“.

 

87.

V § 46 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle § 43 odst. 2 platí obdobně § 31 odst. 1, § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.“.

 

88.

V § 46 odst. 3 se slova „§ 56 odst. 1 písm. a) až c), e), h) a i)“ nahrazují slovy „§ 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h)“.

 

89.

V § 46 odst. 4 se slova „§ 56 odst. 1 písm. c), e), h)“ nahrazují slovy „§ 56 odst. 1 písm. c), e), g)“ a slova „vízum k pobytu nad 90 dnů“ se nahrazují slovy „dlouhodobé vízum“.

 

90.

V § 46 odst. 5 se slova „§ 56 odst. 1 písm. a) až c), e), h) a i)“ nahrazují slovy „§ 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g) a h)“ a slova „vízum k pobytu nad 90 dnů“ se nahrazují slovy „dlouhodobé vízum“ .

 

91.

V § 46 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec povinen předložit

a)

náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),

b)

doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,

c)

doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30),

d)

potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti36) včetně penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost,

e)

jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále,

f)

na požádání platební výměr daně z příjmu.

__________

36)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

92.

V § 46 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

 

93.

V § 46 odst. 8 závěrečné části ustanovení a v § 46a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

94.

V § 46 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci, který je zařazen do informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná vydání tohoto povolení se smluvním státem5a), který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Vydání povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.“.

 

95.

V § 46a odst. 2 písmeno c) zní:

c)

cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

96.

V § 46a odst. 2 písm. f) a v § 46d odst. 2 písm. f) se slova „nebo pozměněné“ nahrazují slovy „anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti“.

 

97.

V § 46a odst. 2 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene l) se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

držiteli modré karty byla platnost modré karty zrušena anebo mu nebyla prodloužena nebo jiným členským státem Evropské unie nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré karty a platnost modré karty vydané na území skončila,“.

 

98.

V § 46b odst. 2 písmeno e) zní:

e)

držitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

99.

V § 46c odstavec 6 zní:

(6) Ministerstvo udělí výjezdní příkaz cizinci, kterému zanikla platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle odstavce 5; cizinec je povinen ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem z území vycestovat.“.

 

100.

V § 46e odst. 2 písmeno b) zní:

b)

cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to ani ve lhůtě stanovené policií; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

101.

Za § 46e se vkládá nový § 46f, který včetně nadpisu zní:

§ 46f

Zrušení platnosti modré karty

 

(1) Ministerstvo zruší platnost modré karty, jestliže

a)

její držitel o zrušení platnosti modré karty požádá,

b)

zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání modré karty nebo prodloužení její platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

c)

její držitel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání modré karty,

d)

její držitel neplní účel, pro který byla modrá karta vydána,

e)

její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru nebo změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré karty zabránily důvody na jeho vůli nezávislé,

f)

doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce,

g)

k nezaměstnanosti držitele modré karty došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty; to neplatí, pokud pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce,

h)

její držitel nemá na území zajištěno ubytování, nebo

i)

jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35).

(2) Ministerstvo dále zruší platnost modré karty, jestliže

a)

její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného zločinu,

b)

jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

c)

je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo

d)

její držitel podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti modré karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele modré karty.

(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

 

102.

V § 47 odst. 1 se číslo „120“ nahrazuje číslem „90“.

 

103.

V § 48 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

který je uveden v § 42e odst. 5, a to ode dne podání žádosti, nebo

f)

který je uveden v § 18 písm. d) bodě 4, a to ode dne nabytí právní moci předběžného opatření příslušného orgánu.“.

 

104.

V hlavě III nadpis dílu 5 zní: „Výjezdní příkaz a rozhodnutí o povinnosti opustit území“.

 

105.

V § 50 odst. 2 větě druhé se za slovo „zrušení“ vkládají slova „nebo zániku“.

 

106.

Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37zní:

§ 50a

Rozhodnutí o povinnosti opustit území

 

(1) Pobývá-li cizinec, který je držitelem platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území neoprávněně, policie mu vydá rozhodnutí o povinnosti opustit území.

(2) Postup podle odstavce 1 se nepoužije, pokud by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek.

(3) Rozhodnutí o povinnosti opustit území policie vydá dále

a)

cizinci staršímu 15 let, který nevyužil možnosti dobrovolné repatriace podle zvláštního právního předpisu2), za účelem opuštění území, jestliže

1.

nepodal žádost o udělení mezinárodní ochrany, ačkoliv k tomu byl vyzván,

2.

nevycestoval po pravomocném ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany z území ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem nebo ve lhůtě do 30 dnů, nebyl-li cizinci výjezdní příkaz udělen, nebo

3.

mu uplynula doba oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany (§ 124b), nebo

b)

cizinci, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území a má být předán podle mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství37) (§ 129).

(4) Policie v rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 stanoví dobu k opuštění území, a to v rozmezí 7 až 60 dní. Pokud by podle rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 měla doba k opuštění území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. Pokud v průběhu doby k opuštění území je cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje.

__________

37)

Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států.“.

 

107.

V hlavě III nadpis dílu 6 zní: „Společná ustanovení k dlouhodobému vízu“.

 

108.

V § 51 odst. 1 se slovo „Vízem“ nahrazuje slovy „Dlouhodobým vízem“.

 

109.

V § 51 odst. 2, § 52 odst. 1 písm. b), v nadpisu § 55, § 55 odst. 1, 2 a 3, v nadpisu § 56, § 56 odst. 1 písm. b) a i), § 56 odst. 2 v závěrečné části ustanovení, v § 56 odst. 3, § 57 odst. 1 a 3, v nadpisu § 58, § 60 odst. 1, 2, 5 a 6, v nadpisu § 62 a v § 62 odst. 1 se slovo „víza“ nahrazuje slovy „dlouhodobého víza“.

 

110.

V § 51 odst. 3, 4 a 5, § 56 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 58 odst. 1 se slovo „Vízum“ nahrazuje slovy „Dlouhodobé vízum“.

 

111.

V § 52 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 1 písm. a) a i), § 57 odst. 1 a 3, § 58 odst. 2 a v § 60 odst. 1, 2, 3, 4 a 6 se slovo „vízum“ nahrazuje slovy „dlouhodobé vízum“.

 

112.

V § 52 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

 

113.

V § 52 se odstavec 2 zrušuje. Zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

114.

§ 53 zní:

§ 53

 

(1) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na zastupitelském úřadu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; to neplatí, jde-li o cizince, který je uveden v právním předpise vydaném podle § 182 odst. 1 písm. f).

(2) Žádost o udělení dlouhodobého víza se podává na úředním tiskopisu.

(3) Žádost o udělení dlouhodobého víza se považuje za nepřípustnou, jestliže

a)

k ní nebyly předloženy náležitosti podle § 31,

b)

cizinec odmítl pořízení otisků prstů nebo obrazového záznamu,

c)

nebyla podána na úředním tiskopisu, nebo

d)

nebyla podána na příslušném zastupitelském úřadu.

(4) Zastupitelský úřad cizinci, který podal nepřípustnou žádost o udělení dlouhodobého víza, vrátí tiskopis žádosti, veškeré předložené náležitosti a správní poplatek; současně cizince písemně informuje o důvodech nepřípustnosti žádosti.

(5) Zastupitelský úřad je oprávněn v souvislosti s podáním žádosti cizince o udělení dlouhodobého víza snímat otisky prstů a pořizovat obrazové záznamy.“.

 

115.

V § 54 se slova „udělení víza“ nahrazují slovy „udělení dlouhodobého víza“ a slova „požadovaný druh víza,“ se zrušují.

 

116.

V § 56 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo zastupitelský úřad“ zrušují.

 

117.

V § 56 odst. 1 písm. b) se slova „nečitelně nebo neúplně či“ zrušují.

 

118.

V § 56 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,“.

 

119.

V § 56 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena g) až l).

 

120.

V § 56 odst. 1 písm. h) se slovo „vízem“ nahrazuje slovy „dlouhodobým vízem“.

 

121.

V § 56 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,“.

 

122.

V § 56 odst. 1 písm. j) se slovo „zahraničněpolitickém“ zrušuje.

 

123.

V § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje slovo „nebo“ a písmeno k) se zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

 

124.

V § 56 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

125.

V § 56 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Ministerstvo písemně informuje cizince o důvodech neudělení dlouhodobého víza a o jeho oprávnění požádat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza (§ 180e).

(5) Jde-li o udělení dlouhodobého víza cizinci, který je zařazen do informačního systému smluvních států, ministerstvo projedná udělení víza se smluvním státem, který cizince do tohoto systému zařadil; v řízení přihlédne ke skutečnostem, které smluvní stát vedly k zařazení cizince do tohoto systému. Udělení víza ministerstvo oznámí smluvnímu státu, který cizince do informačního systému smluvních států zařadil.“.

 

126.

V § 56 se odstavec 6 zrušuje.

 

127.

V § 57 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

128.

V § 57 odst. 1 a v § 62 odst. 2 se slova „víza k pobytu nad 90 dnů“ nahrazují slovy „dlouhodobého víza“.

 

129.

V § 57 odst. 1 se za slovo „pojištění“ vkládají slova „nebo doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, byl-li vyžádán,“ a slova „§ 180i odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 180j odst. 4“.

 

130.

V § 57 odstavec 2 zní:

(2) Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o dlouhodobé vízum; jde-li o žadatele o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, zastupitelský úřad provede pohovor vždy, a to zejména s cílem zjistit bližší skutečnosti týkající se uváděného účelu pobytu na území. O provedeném pohovoru zastupitelský úřad sepíše záznam, který obsahuje zejména údaje umožňující identifikaci žadatele, vylíčení průběhu pohovoru, datum, jméno a příjmení nebo služební číslo a podpis osoby provádějící pohovor a podpis žadatele.“.

 

131.

V § 57 odst. 3 se slova „nebo policie“ zrušují.

 

132.

V § 58 odst. 3 se slova „Ve vízu k pobytu nad 90 dnů“ nahrazují slovy „V dlouhodobém vízu“.

 

133.

V § 60 odst. 2 se číslo „120“ nahrazuje číslem „90“ a slova „a u krátkodobých víz nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny“ se zrušují.

 

134.

V § 60 odst. 3 se slova „podle předchozí věty“ zrušují.

 

135.

§ 61 se zrušuje.

 

136.

V § 62 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Po vycestování cizince z území zanikne platnost víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.“.

 

137.

V § 62 odst. 4 větě druhé se slovo „víz“ nahrazuje slovy „dlouhodobých víz“.

 

138.

§ 63 se zrušuje.

 

139.

V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „základní vzdělávání,“ zrušují a slova „v základní škole,“ se nahrazují slovem „ve“.

 

140.

V § 64 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

stipendijní pobyt realizovaný na základě platných mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, platného stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stipendijního programu Evropské unie nebo na základě rozhodnutí vlády České republiky,“.

 

141.

V § 65 odst. 2 se slova „§ 78 až 86“ nahrazují slovy „§ 83 až 85“.

 

142.

V § 67 odst. 1 se za slovo „probíhalo“ vkládá slovo „poslední“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pokud tato stížnost byla podána v zákonné lhůtě“.

 

143.

V § 67 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Do doby pobytu podle věty první se započítává doba pobytu na území na dlouhodobé vízum, na povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a doba pobytu po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti. Nepřetržitost pobytu na území je zachována, pokud cizinec podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nejpozději do 7 dnů po skončení přechodného pobytu na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu; to neplatí, pokud platnost těchto pobytových oprávnění byla zrušena.“.

 

144.

V § 67 odst. 7 se za slova „nepřetržitého pobytu na území“ vkládají slova „a podmínky, že nejméně poslední dva roky probíhalo poslední řízení o udělení mezinárodní ochrany, včetně případného řízení o kasační stížnosti,“.

 

145.

V § 68 odst. 2 se slova „vízum k pobytu nad 90 dnů“ nahrazují slovy „dlouhodobé vízum“.

 

146.

V § 68 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Povolení k trvalému pobytu se na žádost dále vydá cizinci, který splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty, pokud jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území po dobu nejméně 2 let; do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států se nezapočítává doba pobytu na území jiného členského státu Evropské unie, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto členským státem Evropské unie pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Do požadované doby nepřetržitého pobytu se započítávají i období nepřítomnosti držitele modré karty na území členských států Evropské unie, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců a pokud v souhrnu nepřesáhla 18 měsíců. Toto ustanovení se obdobně použije i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

147.

V § 69 odst. 5 se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „ , pokud na území pobývá na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a)“ a slova „odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 5“.

 

148.

V § 70 odst. 5 písm. b) se slova „nebo střední školy“ nahrazují slovy „anebo střední školy nebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu“ a na konci textu se doplňují slova „anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole“.

 

149.

V § 70 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která svou náročností dosahuje minimálně úrovně stanovené vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [§ 182a odst. 2 písm. a)], pokud je tato skutečnost Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy potvrzena,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

 

150.

V § 70 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ministerstvo je v případě důvodné pochybnosti, že cizinec má požadovanou znalost českého jazyka v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [§ 182a odst. 2 písm. a)], oprávněno doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka neuznat a požadovat vykonání zkoušky před komisí stanovenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; vykonání zkoušky cizinec nehradí. Nový doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka v tomto případě cizinci vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.“.

 

151.

V § 71 odst. 1 větě první se slova „prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob“ nahrazují slovy „prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území“.

 

152.

V § 71 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Příjem cizince lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku, jde-li o příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy z podnikání. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy disponuje, nebo platební výměr daně z příjmu.“.

 

153.

V § 71 odstavec 2 zní:

(2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.“.

 

154.

V § 72 se za slova „oddacího listu“ vkládají slova „ , dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka“.

 

155.

V § 74 odst. 1 se slova „průkazu o povolení k pobytu“ nahrazují slovy „rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu“.

 

156.

V § 74 odstavec 2 zní:

(2) Cizinec je povinen po převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.“.

 

157.

V § 75 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

158.

V § 75 odst. 1 písm. a) se slova „nebo pozměněné náležitosti“ nahrazují slovy „anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti“.

 

159.

V § 75 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

160.

V § 75 odst. 1 písm. d), § 87e odst. 1 písm. d) a v § 87k odst. 1 písm. g) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

 

161.

V § 75 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 trpí závažnou nemocí,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

 

162.

V § 75 odst. 2 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

 

163.

V § 75 odst. 3 se slova „K důvodu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlédne“ nahrazují slovy „K důvodům podle odstavce 1 nebo 2 ministerstvo nemusí přihlédnout“.

 

164.

V § 75 odst. 4 se slovo „dále“ zrušuje.

 

165.

V § 77 odst. 1 písm. b) se slova „nebo pozměněných náležitostí“ nahrazují slovy „anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti“.

 

166.

V § 77 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců.“.

 

167.

V § 77 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který cizince do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

 

168.

§ 78 až 82 se zrušují.

 

169.

V § 83 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo právní postavení rezidenta na území dále přizná cizinci, který je držitelem modré karty, jestliže splnil podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty a po dobu dvou let jako držitel modré karty nepřetržitě pobývá na území. Do požadované doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie se nezapočítává doba pobytu na území jiného členského státu Evropské unie, pokud na jeho území držitel modré karty vydané tímto členským státem Evropské unie pobýval po dobu kratší než 18 měsíců. Toto ustanovení se obdobně použije i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterým bylo umožněno společné soužití rodiny na území členských států Evropské unie.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

170.

V hlavě IV se díl 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12b zrušují.

 

171.

V § 87 odst. 9 se slova „§ 80 až 82“ nahrazují slovy „§ 117d a 117e“.

 

172.

V § 87b odst. 3, § 87c odst. 2, v nadpisu § 87p, v § 87p odst. 1 a 2, § 87u odst. 2, § 87v odst. 2, § 87w, § 87x odst. 1 a 2, § 87z odst. 1 a 2, § 103 písm. d), § 158 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 158a odst. 1 písm. a) a v § 169 odst. 4 se slova „průkazu o pobytu“ nahrazují slovy „pobytové karty“.

 

173.

V § 87d odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

174.

V § 87d odst. 1 písm. a), § 87d odst. 2 písm. a) a v § 106 odst. 3 se slova „ , systému příspěvku na péči“ zrušují.

 

175.

V § 87d odst. 1 na konci textu písmene c) a v § 87k odst. 1 na konci textu písmene c) se doplňují slova „a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek“.

 

176.

V § 87d odst. 2 písmeno b) zní:

b)

ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění, nebo“.

 

177.

V § 87e odst. 1 na konci textu písmene b) a v § 87k odst. 1 na konci písmene d) se doplňují slova „a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek“.

 

178.

V § 87e odst. 3 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , z humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele nebo“.

 

179.

Nadpis § 87f zní: „Důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie“.

 

180.

V § 87f odst. 1 se slova „a pobývá na území společně s občanem Evropské unie“ zrušují.

 

181.

V § 87f odst. 2 písmeno c) zní:

c)

manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné; to neplatí jestliže

1.

rodinnému příslušníku občana Evropské unie bylo rozhodnutím příslušného orgánu10c) nebo dohodou manželů svěřeno do výchovy dítě občana Evropské unie nebo mu bylo přiznáno právo pravidelného osobního styku s dítětem občana Evropské unie pouze na území, nebo

2.

před zahájením řízení o rozvodu nebo řízení o prohlášení manželství za neplatné toto manželství trvalo alespoň 3 roky a v době trvání manželství měl rodinný příslušník občana Evropské unie na území povolen pobyt nejméně 1 rok,“.

 

182.

V § 87h se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Do doby nepřetržitého pobytu podle odstavce 1 písm. a) se započítává i doba pobytu na základě dokladu vydaného k pobytu na území podle zvláštního právního předpisu 2), 3a), pokud se na rodinného příslušníka občana Evropské unie tento zvláštní právní předpis již nevztahuje.“.

 

183.

V § 87i odstavec 2 zní:

(2) Dokladem o zajištění ubytování podle odstavce 1 písm. d) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je občanu Evropské unie1b) nebo jeho rodinnému příslušníku udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky.“.

 

184.

V § 87k odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

 

185.

V § 87k odst. 2 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“ a slovo „nebo“ se nahrazuje slovy „ , z humanitárních anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo“.

 

186.

V § 87l odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie1b), a je zařazen do informačního systému smluvních států, a příslušný orgán, který držitele povolení k trvalému pobytu do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

187.

V § 87n odst. 2 se slova „číslo cestovního dokladu,“ zrušují.

 

188.

V § 87o v nadpisu a v odstavcích 1 až 3 se slova „Průkaz o pobytu“ nahrazují slovy „Pobytová karta“.

 

189.

V § 87o odst. 3 se slova „průkazu“ nahrazují slovy „pobytové karty“ a slova „tohoto průkazu“ nahrazují slovy „této karty“.

 

190.

V § 87u odstavec 1 zní:

(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se v potvrzení o přechodném pobytu na území, v pobytové kartě rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo v průkazu o povolení k trvalému pobytu uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník v úředním styku užívají jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v těchto dokladech.“.

 

191.

V § 87v odst. 2 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

 

192.

V § 87v odst. 3 se slova „průkazu o pobytu“ nahrazují slovy „pobytové kartě“.

 

193.

V § 87y se věta druhá nahrazuje větou „Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o ukončení přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti.“.

 

194.

V § 87z odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu držitele průkazu,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

 

195.

V § 87z odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud z důvodu pobytu na území jiného členského státu Evropské unie držitel průkazu zruší ubytování na území“.

 

196.

V § 87z odstavec 3 zní:

(3) Je-li držitel průkazu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.“.

 

197.

V § 87aa odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu na území občanu Evropské unie, nebo dnem, ve kterém občan Evropské unie o zrušení platnosti potvrzení požádal,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

 

198.

V § 87aa odstavec 3 zní:

(3) Je-li držitel potvrzení o přechodném pobytu na území přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti potvrzení, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele potvrzení, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.“.

 

199.

V § 88 odstavec 2 zní:

(2) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na vízum, je povinen v době podle odstavce 1 podat za narozeného cizince žádost o udělení stejného druhu víza, a to policii v místě, kde je hlášen k pobytu na území, pobývá-li na území na krátkodobé vízum, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na dlouhodobé vízum. Tato povinnost neplatí, pokud narozený cizinec v době podle odstavce 1 vycestuje z území.“.

 

200.

V § 88 odstavec 4 zní:

(4) Doba podle odstavce 1 se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti v této době zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, do doby, než tyto důvody pominou. Cizinec je povinen důvody podle věty první neprodleně oznámit policii, pobývá-li na území na krátkodobé vízum, nebo ministerstvu, pobývá-li na území na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.“.

 

201.

V § 91 písm. b), § 103 písm. b) a v § 107 odst. 1 se slova „průkaz o pobytu“ nahrazují slovy „pobytovou kartu“.

 

202.

V § 92 úvodní části ustanovení se slova „odepře policie“ nahrazují slovy „policie rozhodnutím, které vydá na místě38), odepře“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

__________

38)

§ 143 správního řádu.“.

 

203.

V § 98 odst. 1 se slova „byl vydán průkaz o pobytu“ nahrazují slovy „byla vydána pobytová karta“ a slova „vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie“ se nahrazují slovy „na území povolen trvalý pobyt“.

 

204.

V § 99 se na konci odstavce 1 doplňují slova „nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké“.

 

205.

V § 100 písmeno d) zní:

d)

zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně

1.

8 m2, je-li ubytována jedna osoba,

2.

12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,“.

 

206.

V § 100 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době“.

 

207.

V § 101 odst. 2 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

 

208.

V § 103 písm. d) se za slova „mezinárodního práva“ vkládají slova „ , popřípadě způsobem stanoveným v § 177 odst. 3,“.

 

209.

V § 103 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ ; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil“.

 

210.

V § 103 písm. k) se slovo „policií“ nahrazuje slovy „podle tohoto zákona“ a za slova „neplatné,“ se vkládají slova „řízením o povinnosti opustit území,“.

 

211.

V § 103 písmeno r) zní:

r)

předložit při pobytové kontrole doklad o cestovním zdravotním pojištění podle § 180i nebo § 180j; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.“.

 

212.

V § 103 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

s)

na požádání policie nebo ministerstva, je-li držitelem oprávnění k pobytu vydaného za účelem podnikání, prokázat provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské činnosti podle zvláštního právního předpisu,

t)

strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověření totožnosti.“.

 

213.

V § 104 odst. 3 písm. a) se za slovo „letištní“ vkládá slovo „průjezdní“.

 

214.

V § 104 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 3 doplňují slova „nebo po dobu pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10“.

 

215.

V § 104 odst. 4 písm. a) a v § 163 odst. 3 se za slovo „letištního“ vkládá slovo „průjezdního“.

 

216.

V § 106 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo v rozporu se zelenou kartou nebo modrou kartou,“.

 

217.

V § 106 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo určené pro držitele modré karty“.

 

218.

V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo zelená karta“ nahrazují slovy „ , zelená karta nebo modrá karta“.

 

219.

V § 106 odstavec 2 zní:

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí ministerstvu přerušení, pozastavení, zánik anebo zrušení živnostenského oprávnění cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.“.

 

220.

V § 106 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc“ a věta druhá se zrušuje.

 

221.

V § 106 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

222.

V § 106 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

(6) Příslušný uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu35) informuje ministerstvo o rozhodnutí vydaném v řízení o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele modré karty.

(7) Soud, který je určený k vedení obchodního rejstříku, nebo správní orgán, který je příslušný k vedení rejstříku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle zvláštního právního předpisu30), neprodleně písemně oznámí ministerstvu změnu nebo výmaz zápisu cizince v tomto rejstříku, seznamu nebo evidenci; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie.

(8) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně písemně oznámí ministerstvu, že cizinec ohlásil přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie.“.

 

223.

V § 107 odst. 5 se slovo „policii“ nahrazuje slovy „ministerstvu nezahájení“ a za slovo „držitele“ se vkládají slova „víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo“.

 

224.

V § 107 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala cizince a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného za účelem zaměstnání, je povinna uhradit náklady zdravotní péče poskytnuté cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta; to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna jiným způsobem.

(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnala držitele modré karty, je povinna ministerstvu neprodleně písemně oznámit předpokládanou změnu pracovního zařazení držitele modré karty.

(10) Zdravotnické zařízení je povinno nejméně 24 hodin předem informovat policii o ukončení pobytu cizince ve zdravotnickém zařízení podle § 10 a 126b.“.

 

225.

V § 108 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro účely udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.“.

 

226.

V § 113 odst. 1 a 3 se slova „průkazu oprávnění k pobytu“ nahrazují slovy „průkazu o povolení k pobytu“.

 

227.

V § 113 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“.

 

228.

V § 113 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu cizince, se dále vydá cizinci uvedenému v odstavci 7 písm. a), pokud překážka na vůli cizince nezávislá, pro niž si nemůže opatřit cestovní doklad, je pouze dočasné povahy.“.

 

229.

V § 113 odst. 7 písmeno b) zní:

b)

na žádost cizince, který je oprávněn k trvalému pobytu podle § 87, pokud nemá platný cestovní doklad,“.

 

230.

§ 114 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39 zní:

§ 114

Cestovní průkaz totožnosti

 

(1) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá policie na žádost cizince

a)

který nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem, nebo

b)

mladšímu 15 let, který je hospitalizován a jehož zákonný zástupce vycestoval z území a podepsal čestné prohlášení podle § 92 písm. b).

(2) Cizinci podle odstavce 1 vydá policie cestovní průkaz totožnosti s dobou platnosti nejdéle na 180 dnů a s územní platností do všech států světa.

(3) Policie vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území bez platného cestovního dokladu, po prohlášení krátkodobého víza za neplatné.

(4) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá policie rovněž cizinci, o jehož vyhoštění bylo pravomocně rozhodnuto a který nemá jiný cestovní doklad.

(5) Cestovní průkaz totožnosti k vycestování vydá ministerstvo na žádost cizince,

a)

který nemá platný cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem, byl-li mu na území povolen dlouhodobý pobyt,

b)

kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu2), pokud pobývá na území bez platného cestovního dokladu, nebo

c)

kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodů podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud pobývá na území bez platného cestovního dokladu.

Cizinci podle písmene a) se cestovní průkaz totožnosti vydá s dobou platnosti nejdéle na 180 dnů a s územní platností do všech států světa; cizinci podle písmene b) a c) s dobou platnosti nejdéle na 365 dnů a s územní platností do všech států světa.

(6) Ministerstvo vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, který pobývá na území bez platného cestovního dokladu, po

a)

nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů,

b)

udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33 odst. 3; doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti uděleného víza,

c)

nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu,

d)

ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 2), 3a),

e)

zániku oprávnění k trvalému pobytu (§ 87),

f)

vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodů podle § 33 odst. 3; doba platnosti tohoto průkazu se stanoví podle doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, nebo

g)

vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území, pokud si nemůže z důvodů nezávislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným způsobem; cestovní průkaz totožnosti se vydá s územní platností do všech států světa a dobou platnosti shodnou s dobou platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.

(7) Zastupitelský úřad na pokyn ministerstva vydá cestovní průkaz totožnosti cizinci, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum a je

a)

manželem azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, jehož manželství s azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany vzniklo před vstupem na území, nebo

b)

nezletilým dítětem azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany anebo nezletilým dítětem manžela azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,

pokud tento cizinec nemá platný cestovní doklad a nemůže si ho z důvodů na jeho vůli nezávislých opatřit nebo mu hrozí důvodné nebezpečí vážné újmy39) při použití cestovního dokladu, jehož je držitelem.

__________

39)

§ 14a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.“.

 

231.

V § 117 odst. 3 se slova „§ 113 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 7“.

 

232.

Za hlavu IX se vkládá nová hlava IXa, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

HLAVA IXa

PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU

 

§ 117a

Průkaz o povolení k pobytu

 

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou, vydávanou cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území.

(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Cizinci mladšímu 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství40) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo cizinci, u něhož není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, se vydá průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou cizince.

(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství40) a dále

a)

v případě povolení k dlouhodobému pobytu

1.

druh a účel pobytu,

2.

rodné číslo,

3.

místo hlášeného pobytu na území,

4.

záznam o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

5.

záznam podle § 42g odst. 8,

6.

záznam podle § 42i odst. 7,

7.

digitální zpracování podpisu cizince,

b)

v případě povolení k trvalému pobytu

1.

druh pobytu,

2.

rodné číslo,

3.

místo hlášeného pobytu na území,

4.

záznam o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

5.

záznam podle § 84,

6.

záznam podle § 117b odst. 2,

7.

digitální zpracování podpisu cizince.

(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje cizince a jeho podpis, určený k dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o cizinci vedené v informačním systému cizinců, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu o povolení k pobytu.

(5) Ministerstvo před předáním průkazu o povolení k pobytu prověří jedinečnost vazby mezi cizincem a vydaným průkazem, a to s využitím biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu.

(6) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo cizince prokazatelně poučí o podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu.

(7) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření funkčnosti nosiče dat. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji se cizinci vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

(8) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji cizince, pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud cizinec nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem, popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti cizince pořízením otisků prstů cizince a jejich porovnáním s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.

 

§ 117b

Zapisování údajů do průkazu

o povolení k pobytu

 

(1) Jméno, popřípadě jména, a příjmení cizince se uvedou podle tvaru uvedeného latinkou v cestovním dokladu. Cizinec v úředním styku užívá jméno, popřípadě jména, a příjmení uvedená v průkazu o povolení k pobytu.

(2) V průkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznačí záznam „BÝVALÝ DRŽITEL MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem modré karty, který pro vydání tohoto povolení splňuje podmínky podle § 68 a 83.

(3) Údaj o omezení způsobilosti cizince k právním úkonům nebo o zbavení cizince této způsobilosti se vyznačí do průkazu o povolení k pobytu po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.

 

§ 117c

Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu

 

(1) Průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným dlouhodobým pobytem se vydává na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 až 7 nebo § 44a odst. 1 a 2.

(2) Průkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem se vydává s dobou platnosti 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, s dobou platnosti 5 let.

 

§ 117d

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem

 

(1) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem lze prodloužit, a to i opakovaně, o 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, o 5 let.

(2) Cizinec je povinen požádat ministerstvo o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu ve lhůtě 90 dnů před uplynutím této doby.

(3) V případě, že podání žádosti ve lhůtě podle odstavce 2 zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.

(4) K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen předložit cestovní doklad.

(5) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu ministerstvo neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77.

(6) Splňuje-li cizinec podmínky pro prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

 

§ 117e

 

(1) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, je povinen předložit cestovní doklad a poškozený průkaz nebo průkaz s nefunkčním nosičem dat s biometrickými údaji. Obdobně se postupuje i v případě, že cizinec žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení nebo zrušení jeho platnosti podle § 117f.

(2) Cizinec, který žádá o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu, je povinen předložit cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu a doklad prokazující požadovanou změnu.

(3) Cizinec, který žádá o vydání průkazu o povolení k pobytu po skončení jeho platnosti z důvodu podle § 117f odst. 1 písm. g), je povinen předložit cestovní doklad, průkaz, jehož platnost skončila, a doklad o zajištění ubytování (§ 71 odst. 2).

(4) Cizinec uvedený v odstavcích 1 až 3 je povinen se pro účely vydání nového průkazu o povolení k pobytu na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Cizinec je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

 

§ 117f

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu

o povolení k pobytu

 

(1) Platnost průkazu o povolení k pobytu skončí

a)

uplynutím doby v něm uvedené,

b)

ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,

c)

nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti cizince k právním úkonům,

d)

nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,

e)

nabytím státního občanství České republiky,

f)

úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého,

g)

zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území; to neplatí, jde-li o rezidenta na území (§ 83), který z důvodu pobytu na území jiného členského státu Evropské unie zrušil ubytování na území, nebo

h)

dnem vydání nového průkazu o povolení k pobytu na základě žádosti cizince o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu v případě, že doba platnosti dosavadního průkazu k tomuto dni neuplynula.

(2) Ministerstvo zruší platnost průkazu o povolení k pobytu, jestliže

a)

je průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b)

průkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,

c)

fotografie v průkazu neodpovídá skutečné podobě jeho držitele, nebo

d)

průkaz obsahuje nefunkční nosič s biometrickými údaji.

(3) Je-li držitel průkazu o povolení k pobytu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.

 

§ 117g

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji

 

(1) Ministerstvo může vydávat průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji, které neobsahují digitální zpracování podpisu cizince, jestliže

a)

došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji anebo pořízení biometrických údajů a podpisu cizince určeného k dalšímu digitálnímu zpracování, nebo na zařízení zabezpečujícím přenos údajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji anebo na výrobní technologii, pokud tato technická závada trvá déle než 7 kalendářních dnů, nebo

b)

v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat průkazy o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji.

(2) Průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydávají s dobou platnosti 6 měsíců, a to ve formě štítku, který se vyznačuje do cestovního dokladu cizince.

(3) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) nastaly poté, kdy pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji již byly pořízeny biometrické údaje cizince a jeho podpis určený k digitálnímu zpracování, vedou se tyto údaje v provozním informačním systému podle § 158a odst. 4 a poté, kdy uvedené skutečnosti pominou, jsou neprodleně využity pro vydání tohoto průkazu o povolení k pobytu.

(4) Pokud byl cizinci vydán průkaz o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji, je povinen se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; výzvu ministerstvo cizinci doručí neprodleně poté, kdy pominou důvody k vydání průkazu o povolení k pobytu podle odstavce 1.

(5) Průkaz o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji je cizinci vydán nejpozději ke dni skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydání průkazu o povolení k pobytu podle věty první nepodléhá správnímu poplatku.

(6) K převzetí průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji vydaného namísto průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji vyzve cizince ministerstvo neprodleně po jeho dodání výrobcem tohoto dokladu. Převzetím průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji podle věty první zaniká platnost průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji.

__________

40)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.“.

 

233.

V § 118 odstavec 1 zní:

(1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o správním vyhoštění cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční přechod pro vycestování z území.“.

 

234.

V § 118 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Správním vyhoštěním občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se rozumí ukončení pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka na území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území.

(3) Doba k vycestování z území se stanoví v rozmezí 7 až 60 dnů. Je-li rozhodnutí o správním vyhoštění vydáno podle § 119 odst. 1 písm. a), je policie oprávněna stanovit dobu k vycestování z území kratší než 7 dní. Pokud by podle rozhodnutí o správním vyhoštění měla doba k vycestování z území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. Pokud v průběhu doby k vycestování z území je cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

235.

V § 119 odst. 1 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňují slova „členských států Evropské unie, a zařadí cizince do informačního systému smluvních států“.

 

236.

V § 119 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „nebo ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, nebo“ nahrazují čárkou a bod 3 se zrušuje.

 

237.

V § 119 odst. 1 písm. b) bodě 3 se za slova „zaměstnán bez“ vkládají slova „oprávnění k pobytu anebo“.

 

238.

V § 119 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 7 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 8 se doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 9, který zní:

9. porušuje-li cizinec opakovaně právní předpis, je-li vydání rozhodnutí o správním vyhoštění přiměřené porušení tímto předpisem stanovené povinnosti, nebo maří-li výkon soudních nebo správních rozhodnutí,“.

 

239.

V § 119 odst. 1 písm. c) se na konci bodu 2 slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 3 se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se bod 4, který zní:

4. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí.“.

 

240.

V § 119 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Doba, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, se stanoví až na 10 let, jde-li o správní vyhoštění z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. a) anebo b), nebo až na 3 roky, jde-li o správní vyhoštění z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. c).“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

241.

V § 119 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví mu neprodleně policie pro řízení o správním vyhoštění opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka nezletilého cizince bez doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.“.

 

242.

V § 119a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Policie dále zruší rozhodnutí o správním vyhoštění jeho rodinnému příslušníkovi, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.“.

 

243.

V § 119a se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Policie občanu Evropské unie, který požádal o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území nebo o povolení trvalého pobytu, zruší rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud netrvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně policie postupuje, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který požádal o vydání povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu.

(7) Rozhodnutí o správním vyhoštění se nevydává, jde-li o předání cizince podle mezinárodní smlouvy sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009.“.

 

244.

V § 120 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodnutí o správním vyhoštění občana Evropské unie1b) nebo jeho rodinného příslušníka, kterému bylo uděleno povolení k trvalému pobytu, lze vydat pouze v případě, že závažným způsobem ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek a s ohledem na závažnost jeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu. Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat, jde-li o

a)

nezletilého občana Evropské unie, ledaže by správní vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu, nebo

b)

občana Evropské unie, který na území pobývá po dobu delší než 10 let, ledaže ohrožuje bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem.“.

 

245.

V § 120 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Doba, po kterou nelze občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi umožnit vstup na území, se stanoví až na 10 let.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.“.

 

246.

V § 120a odst. 5 se za slova „§ 33 odst. 3“ vkládají slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území“.

 

247.

V § 120a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Platnost rozhodnutí o správním vyhoštění dále zaniká, byl-li cizinci udělen azyl. Jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. a), platnost rozhodnutí o správním vyhoštění zaniká, je-li rozhodnutí, kterým se uděluje azyl, platné po dobu rovnající se době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění pro omezení vstupu cizince na území.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

248.

V § 120a odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „se uděluje azyl nebo doplňková ochrana“ nahrazují slovy „byla udělena doplňková ochrana nebo byl povolen dlouhodobý pobyt za účelem strpění pobytu na území“.

 

249.

V § 120a odst. 9 se za číslo „7“ vkládají slova „a 8“ a slova „správním vyhoštění“ se nahrazují slovy „udělení azylu anebo doplňkové ochrany nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území“.

 

250.

V § 120a se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

(10) Policie informuje cizince, který se na území zdržuje neoprávněně a se kterým bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění z důvodu podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 3, o právu požadovat po zaměstnavateli nevyplacenou mzdu nebo plat, a to včetně případných nákladů na zaslání mzdy nebo platu do státu, jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Dále cizinci sdělí, že má právo informovat příslušný orgán inspekce práce41) o porušení právní povinnosti zaměstnavatelem.

__________

41)

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

251.

V § 122 odst. 5 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

jde o cizince, který prokáže, že dobrovolně vycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, a zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění bude přiměřené vzhledem k důvodům, pro které bylo vydáno, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

252.

V § 122 odst. 6 písmeno a) zní:

a)

došlo k podstatné změně okolností, které byly důvodem vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo“.

 

253.

V § 122 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Policie vydá na žádost cizince, který se po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění stal občanem jiného členského státu Evropské unie, nové rozhodnutí5d), kterým zruší rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví. Obdobně policie postupuje v případě cizince, který se po pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění stal rodinným příslušníkem občana Evropské unie.“.

 

254.

§ 123 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 zní:

§ 123

Úhrada nákladů spojených

se správním vyhoštěním

 

(1) Náklady spojené se správním vyhoštěním zahrnují náklady na ubytování a stravování, přepravní náklady a ostatní nutné peněžní náklady. Do nákladů spojených se správním vyhoštěním se dále zahrnují náklady podle věty první za cizince ubytovaného v zařízení společně s cizincem zajištěným za účelem správního vyhoštění.

(2) Jde-li o správní vyhoštění cizince, který byl na území zaměstnán bez povolení k zaměstnání, je-li podle zvláštního právního předpisu8e) vyžadováno, nebo platného oprávnění k pobytu, je povinen náklady spojené se správním vyhoštěním podle odstavce 1 uhradit ten, kdo cizince zaměstnal. Nelze-li náklady spojené se správním vyhoštěním takto uhradit, je povinen tyto náklady nebo jejich zbývající část uhradit ten, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince zaměstnával, nebo každý, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele. Věta první a druhá se nepoužijí v případě

a)

zaměstnavatele, který prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem,

b)

toho, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu podle věty druhé, který prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem.

(3) Nehradí-li náklady spojené se správním vyhoštěním osoba uvedená v odstavci 2 a pokud tyto náklady nebyly uhrazeny z finanční záruky složené cizincem nebo složitelem podle § 123c, je povinen tyto náklady uhradit cizinec, který má být vyhoštěn na základě rozhodnutí o správním vyhoštění.

(4) Neuhradí-li cizinec ve stanovené lhůtě náklady spojené se správním vyhoštěním a nebyly-li náklady uhrazeny z finanční záruky, jsou povinni tyto náklady nebo jejich zbývající část uhradit postupně v pořadí

a)

osoba, která se k tomu zavázala v pozvání ověřeném policií, nebo jde-li o výzkumného pracovníka, výzkumná organizace, která se k tomu písemně zavázala; výzkumná organizace uhradí náklady spojené se správním vyhoštěním vzniklé do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování9j),

b)

ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání bez povolení k zaměstnání,

c)

ten, kdo zaměstnal cizince a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta, pokud tento cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval; to neplatí, pokud cizinec z území nevycestoval a ten, kdo cizince zaměstnal, věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,

d)

ten, kdo cizinci zprostředkoval zaměstnání a pracovní poměr byl skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta, pokud tento cizinec po zrušení platnosti oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z území nevycestoval; to neplatí, pokud věrohodně prokáže, že cizinci zajistil úhradu nákladů spojených s vycestováním do státu, jehož je občanem, nebo do státu, ve kterém má povolen pobyt,

e)

dopravce, který nesplnil povinnost podle § 104.

(5) Policie nebo ministerstvo rozhodnutím stanoví, v jaké lhůtě a výši je osoba podle odstavců 2 až 4 povinna náklady spojené se správním vyhoštěním nebo jejich zbývající část uhradit. Odvolání není proti tomuto rozhodnutí přípustné.

(6) Nebyly-li náklady spojené se správním vyhoštěním uhrazeny podle odstavců 2 až 4, nese tyto náklady do doby jejich úhrady

a)

policie, jde-li o cizince zajištěného podle zvláštního právního předpisu42), nebo

b)

ministerstvo v ostatních případech.

__________

42)

§ 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.“.

 

255.

V § 123a odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, v písmenu b) se slova „a který nemá platný cestovní doklad,“ nahrazují slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

který na území pobývá bez platného oprávnění k pobytu, pokud se osobně dostavil na policii, hodlá dobrovolně opustit území a bylo mu následně vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění,“.

 

256.

V § 123a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „policii“ doplňují slova „nebo ministerstvu“.

 

257.

V § 123a odst. 3 písmeno b) zní:

b)

po nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění za podmínky, že dosud neuplynula lhůta stanovená k vycestování.“.

 

258.

Název hlavy XI zní: „ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ZA ÚČELEM VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ A ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE“.

 

259.

Za označení hlavy XI se vkládají nové § 123b a 123c, které včetně nadpisů znějí:

§ 123b

Zvláštní opatření za účelem vycestování

cizince z území

 

(1) Zvláštním opatřením za účelem vycestování cizince z území (dále jen „zvláštní opatření za účelem vycestování“) je

a)

povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam, každou jeho změnu oznámit následující pracovní den policii a pravidelně se osobně hlásit policii ve lhůtě stanovené policií, nebo

b)

složení peněžních prostředků ve volně směnitelné měně ve výši předpokládaných nákladů spojených se správním vyhoštěním (dále jen „finanční záruka“) cizincem, kterému je zvláštní opatření za účelem vycestování uloženo; peněžní prostředky za cizince může složit státní občan České republiky nebo cizinec s povoleným dlouhodobým anebo trvalým pobytem na území (dále jen „složitel“).

(2) Zvláštní opatření za účelem vycestování lze uložit, je-li důvodné nebezpečí, že cizinec v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění k vycestování z území nevycestuje.

(3) O druhu a způsobu výkonu zvláštního opatření za účelem vycestování rozhoduje policie. Při rozhodování o uložení zvláštního opatření policie zkoumá, zda jeho uložením neohrozí výkon správního vyhoštění, a přihlíží k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.

(4) Policie zvláštní opatření za účelem vycestování neuloží, jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu.

(5) Výrok o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování je zpravidla součástí rozhodnutí o správním vyhoštění. Odvolání proti výroku o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování nemá odkladný účinek.

(6) Cizinec je povinen splnit povinnost uloženou mu v rozhodnutí o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování a vycestovat z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění.

(7) V případě, že cizinec závažným způsobem poruší povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování nebo v době k vycestování stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění nevycestuje, policie takového cizince zajistí. V případě, že splnění povinnosti zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen povinnost splnit neprodleně po zániku těchto důvodů.

 

§ 123c

Finanční záruka

 

(1) Finanční záruka se skládá na účet policie a je vratná po vycestování cizince z území nebo poté, co mu byl povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu2), uděleno dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení k přechodnému pobytu. Policie se s cizincem nebo složitelem dohodne na způsobu vrácení finanční záruky. Náklady na vrácení finanční záruky nese složitel nebo cizinec.

(2) Cizinec nebo složitel je po splnění podmínek stanovených v odstavci 1 oprávněn do 5 let ode dne složení finanční záruky policii požádat o vrácení finanční záruky.

(3) V případě, že cizinec z území vycestoval, je povinen žádost podat osobně prostřednictvím zastupitelského úřadu ve státě, jehož je občanem, ve státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo smluvním státem5a). Složil-li finanční záruku složitel, je cizinec, za kterého byla finanční záruka složena, povinen se bez zbytečného odkladu po vycestování z území osobně ohlásit na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém má povolen pobyt; zastupitelský úřad policii potvrdí ohlášení se cizince na zastupitelském úřadě.

(4) Policie zamítne žádost o vrácení finanční záruky, jestliže

a)

cizinec z území nevycestoval a nebyl mu povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu2), 3a),

b)

cizinec žádost nepodal osobně,

c)

cizinec žádost nepodal prostřednictvím zastupitelského úřadu ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo

d)

cizinec se osobně neohlásil na zastupitelském úřadě ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém má povolen pobyt, žádá-li o vrácení finanční záruky složitel.

(5) Policie je oprávněna finanční záruku použít na úhradu nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince z území, jestliže cizinec nevycestuje ve stanovené době a pobývá na území neoprávněně.

(6) Finanční záruka připadne státu, jestliže cizinec nebo složitel ve lhůtě do 5 let ode dne složení finanční záruky nepožádal o její vrácení nebo nebyly v této době splněny podmínky pro její vrácení.

(7) O důvodech, pro které finanční záruka může být použita na úhradu nákladů spojených se správním vyhoštěním nebo připadnout státu, musí být cizinec nebo složitel poučen před jejím složením.“.

 

260.

§ 124 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

§ 124

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

 

(1) Policie je oprávněna zajistit cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno oznámení o zahájení řízení o správním vyhoštění anebo o jehož správním vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto nebo mu byl uložen jiným členským státem Evropské unie zákaz vstupu platný pro území členských států Evropské unie a nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, pokud

a)

je nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

b)

je nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění,

c)

cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění,

d)

cizinec závažným způsobem porušil povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, nebo

e)

je cizinec evidován v informačním systému smluvních států.

(2) V řízení o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.

(3) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím k předpokládané složitosti přípravy výkonu správního vyhoštění. Při stanovení doby trvání zajištění je policie povinna zohlednit případy nezletilých cizinců bez doprovodu a rodin či jiných osob s dětmi. Je-li to nezbytné k pokračování přípravy výkonu správního vyhoštění, je policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.

(4) Je-li rozhodováno o zajištění nezletilého cizince bez doprovodu (§ 180c), ustanoví mu policie neprodleně opatrovníka. Policie o ustanovení opatrovníka nezletilého cizince bez doprovodu vyrozumí a poučí jej o úkolech opatrovníka.

(5) Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu, pouze je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. V případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu, je policie oprávněna cizince zajistit z důvodů uvedených v odstavci 1 do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu bezodkladně po jeho zajištění.

(6) Policie zajištěného cizince poučí o oprávnění obrátit se na soud s návrhem, aby nařídil jeho propuštění17), a dále o oprávnění podat ve správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí o zajištění nebo prodloužení doby trvání zajištění. Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí policie o těchto oprávněních opatrovníka.

__________

17)

§ 200o a násl. občanského soudního řádu.“.

 

261.

V § 124b odstavec 3 zní:

(3) Nelze-li vycestování cizince z území uskutečnit ve lhůtě do 48 hodin, policie v řízení o zajištění cizince za účelem vycestování vydá rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

 

262.

V § 124b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím k předpokládané složitosti přípravy vycestování cizince. Je-li to nezbytné k pokračování přípravy vycestování cizince z území, je policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince za účelem vycestování je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

263.

V § 125 odst. 1 větě druhé se za slova „18 let“ vkládají slova „nebo rodiny s nezletilými dětmi“.

 

264.

V § 125 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Policie je oprávněna prodlužovat dobu trvání zajištění podle § 124 i nad dobu stanovenou v odstavci 1 větě první za podmínky, že vyhoštění cizince je uskutečnitelné v době trvání zajištění, pokud cizinec

a)

v průběhu zajištění zmařil výkon správního vyhoštění, nebo

b)

uvádí nepravdivé údaje, které jsou nezbytné pro zajištění náhradního cestovního dokladu.

(3) Doba trvání zajištění nesmí překročit v souhrnu 545 dnů a počítá se od okamžiku omezení osobní svobody. O prodloužení doby trvání zajištění vydá policie rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

265.

V § 126 písm. b) větě první a větě druhé se za slova „zákonnosti zajištění“ vkládají slova „a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění“.

 

266.

V § 126a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

 

267.

V § 127 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

rozhodne-li soud ve správním soudnictví o zrušení rozhodnutí o zajištění cizince nebo o zrušení rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění a policie nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku,“.

 

268.

V § 127 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

nařídil-li soud v řízení podle zvláštního právního předpisu propuštění cizince17),“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

269.

V § 128 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, policie provede úkony podle odstavců 1 a 2 teprve poté, co stát, kam bude nezletilý cizinec bez doprovodu vyhoštěn, sdělil, že nezletilému cizinci bez doprovodu bude zajištěno přijetí odpovídající jeho věku.“.

 

270.

V § 129 odst. 1 se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „sjednané s jiným členským státem Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009“ a slova „společenství17a)“ se nahrazují slovy „společenství37)“.

 

271.

V § 129 odstavec 3 zní:

(3) Nelze-li předání cizince nebo dokončení jeho průvozu uskutečnit ve lhůtě do 48 hodin, a jde-li o průvoz leteckou cestou podle § 152 ve lhůtě do 72 hodin, policie v řízení o zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu vydá rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

 

272.

V § 129 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Policie je oprávněna zajistit nezletilého cizince bez doprovodu, pouze je-li důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu či závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Policie je oprávněna v případě důvodné pochybnosti, že jde o nezletilého cizince bez doprovodu, takového cizince zajistit do doby, než je zjištěn jeho skutečný věk. Policie zahájí úkony ke zjištění věku nezletilého cizince bez doprovodu bezodkladně po jeho zajištění.

(5) Policie v rozhodnutí o zajištění stanoví dobu trvání zajištění s přihlédnutím k předpokládané složitosti přípravy předání nebo průvozu cizince. Je-li to nezbytné k pokračování přípravy předání nebo průvozu, je policie oprávněna dobu trvání zajištění prodloužit, a to i opakovaně. V řízení o prodloužení doby trvání zajištění cizince za účelem předání nebo průvozu je vydání rozhodnutí prvním úkonem v řízení. Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

273.

Na konci § 131 se doplňují věty „Seznámení se dále provede v případě změn práv a povinností, které se vztahují k pobytu cizince v zařízení, nebo vnitřního řádu zařízení. Informace o právech a povinnostech zajištěného cizince a vnitřní řád zařízení jsou umístěny tak, aby byly přístupny všem zajištěným cizincům.“.

 

274.

V § 134 odst. 1 písm. e) se slova „ , stížnost“ zrušují.

 

275.

V § 134 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , ke které ho doprovodí policie“ a ve větě druhé se slova „Vedoucí zařízení“ nahrazují slovem „Policie“.

 

276.

V § 135 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

 

277.

V § 135 odst. 5 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

 

278.

V § 137 odst. 2 se za slovo „také“ vkládají slova „na žádost provozovatele nebo“.

 

279.

V § 138 odst. 1 písm. a), c) a d) se slova „časový rozvrh“ nahrazují slovem „pravidla“.

 

280.

V § 138 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

 

281.

V § 138 odst. 1 písm. d) se za slovo „výdeje“ vkládá slovo „základních“.

 

282.

V § 138 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:

i)

dobu, kdy je v části s mírným režimem zajištění přístupný prostor vymezený pro vycházky,

j)

místa vyhrazená pro kouření,

k)

časový rozvrh pro zajištění nákupů věcí denní potřeby, knih, novin a časopisů,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).

 

283.

V § 138 se odstavec 4 zrušuje.

 

284.

V § 144 odst. 1 se slovo „jedenkrát“ nahrazuje slovem „dvakrát“ a slova „přijetí návštěvy i za dobu kratší než týden a delšího trvání“ se nahrazují slovy „častější přijetí návštěvy nebo delší dobu jejího trvání“.

 

285.

V § 144 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provozovatel je oprávněn návštěvu přerušit nebo ukončit, pokud zajištěný cizinec nebo návštěvník závažným způsobem naruší klid nebo pořádek v zařízení nebo pokud ohrozí život nebo zdraví osob v zařízení.“.

 

286.

V § 145 odst. 2 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ , pokud vedoucí zařízení nerozhodne o jejich úschově a vydání zajištěnému cizinci při propuštění ze zařízení“.

 

287.

V § 145 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to jedenkrát týdně částku do 300 Kč“.

 

288.

V § 146 odst. 1 větě první se slova „Ministerstvo je oprávněno“ nahrazují slovy „Provozovatel je oprávněn“ a slova „pobytem v zařízení a se“ se zrušují a ve větě druhé se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „provozovatel“.

 

289.

V § 146 odst. 2 a § 147 odst. 1 větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Provozovatel“.

 

290.

V § 147 odst. 1 větě první se slovo „ministerstvem“ zrušuje.

 

291.

§ 150 včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

§ 150

 

(1) Provozovatel pro zajištění vnitřního provozu zařízení, vedení soustavy jeho účetních záznamů a zajištění práv a právem chráněných zájmů cizinců umístěných v zařízení a cizinců v tomto zařízení ubytovaných vede provozní informační systém43), jehož je správcem. V provozním informačním systému jsou vedeny osobní údaje identifikující cizince, včetně údajů citlivých, pokud je jejich zpracování nezbytné pro plnění povinností provozovatele k ochraně zdraví cizince a jeho základních práv, a dále údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění úkolů provozovatele souvisejících s plněním povinností a oprávnění, které má vůči cizinci podle tohoto zákona, a se zajištěním vnitřního provozu zařízení, jeho organizací a financováním. Provozní informační systém nevyužívá vazeb na informační systémy veřejné správy ani na informační systém cizinců.

(2) Údaje evidované podle odstavce 1 se zlikvidují neprodleně po ukončení zajištění nebo ubytování cizince v zařízení, s výjimkou údajů, které jsou účetními záznamy podle zákona o účetnictví, údajů o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození cizince nezbytných pro identifikaci účetních záznamů, údajů o zahájení a ukončení doby pobytu cizince v zařízení, údajů o finančních prostředcích složených cizincem do úschovy v zařízení a účelu a rozsahu jejich užívání. Údaje, které se nezlikvidují neprodleně po ukončení pobytu cizince v zařízení, se uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, popřípadě plynoucích od data ukončení zajištění nebo ubytování cizince v zařízení; po uplynutí této doby se zlikvidují.

__________

43)

§ 2 písm. u) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

 

292.

V § 152 odst. 3 písm. e) a v § 154 odst. 1 se slova „veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví“ nahrazují slovy „závažným způsobem narušit veřejný pořádek, ohrozit veřejné zdraví“.

 

293.

V § 154 odst. 4 písm. a) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 6“.

 

294.

V § 154 odst. 6 se slova „ohrozit závažným způsobem veřejný pořádek nebo“ nahrazují slovy „závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit“.

 

295.

Hlava XIV včetně nadpisu zní:

HLAVA XIV

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 156

Přestupky

 

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že

a)

vstoupí na území v rozporu s § 3 odst. 1,

b)

v rozporu s § 4 odst. 1 se vyhne hraniční kontrole prováděné na území nebo bez odkladu nepřekročí státní hranici po ukončení hraniční kontroly prováděné mimo území,

c)

v rozporu s § 9 odst. 5 nebo § 180h odst. 2 nevycestuje zpět do zahraničí,

d)

nesplní povinnost podle § 117d odst. 2,

e)

jako rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie, nesplní povinnost podle § 87b odst. 1,

f)

nesplní povinnost podle § 93 odst. 1 nebo 2,

g)

jako zákonný zástupce cizince narozeného na území nesplní povinnost podle § 88 odst. 2 nebo 3,

h)

nesplní povinnost podle § 103 písm. h), j), m) nebo n),

i)

nesplní povinnost podle § 103 písm. b), d), e), r) nebo v rozporu s § 103 písm. c) uvede v řízení podle tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje,

j)

při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování se prokáže cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a), b), c) nebo d),

k)

v rozporu s § 136 odst. 3 písm. d) opustí bez souhlasu policie zařízení nebo zdravotnické zařízení poskytující ústavní péči, do kterého byl ze zdravotních důvodů umístěn v průběhu zajištění,

l)

úmyslně zničí nebo poškodí doklad vydaný podle tohoto zákona,

m)

při hraniční nebo pobytové kontrole se prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním dokladem, ač se o takový doklad nejedná,

n)

provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech opravňujících ke vstupu na území nebo v dokladech vydaných podle tohoto zákona,

o)

předloží cestovní doklad vydaný jinému cizinci nebo cestovní doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu21) jako doklad vlastní,

p)

předloží pozměněné doklady nebo doklady vystavené jiné osobě požadované podle tohoto zákona, nebo

r)

nesplní povinnost podle § 74 odst. 2 nebo § 117d odst. 6.

(2) Fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 100,

b)

vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo

c)

nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 107 odst. 1,

b)

jako osoba, která zajišťuje ubytování cizince, nesplní povinnost podle § 107 odst. 2, nebo

c)

jako osoba, která se zavázala podle § 15, nesplní povinnost podle § 107 odst. 4.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)

10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), k), n), o) nebo r),

c)

5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), j), l), anebo p) nebo podle odstavce 3,

d)

3 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g), i) nebo m).

(5) V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

 

§ 157

Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že

a)

poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 1, nebo

b)

nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4.

(2) Provozovatel vodní dopravy nebo provozovatel na pravidelných autobusových linkách se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz dopravy cizince na území podle § 104 odst. 2.

(3) Dopravce uvedený v přímo použitelném právním předpisu Evropských společenství15a), jímž se stanoví pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu k osobám překračujícím hranice členských států Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 104 odst. 3 nezajistí dopravu do zahraničí cizince, kterému mu byl odepřen vstup na území.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 100,

b)

vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu s § 101, nebo

c)

nesplní povinnost podle § 102 odst. 4.

(5) Vysoká škola nebo vyšší odborná škola se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 5.

(6) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 107 odst. 6.

(7) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 100 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 a cizinec byl dopraven z území smluvního státu,

b)

od 100 000 Kč do 500 000 Kč za každého cizince, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 a cizinec byl dopraven z území státu, který není smluvním státem, anebo jde-li o správní delikt podle odstavce 3,

c)

do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4, 5 nebo 6.

(8) Správní delikt podle odstavce 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty do 5 000 Kč.

(9) Na blokové řízení se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího blokové řízení za přestupek.

 

§ 157a

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Je-li v rozporu s § 104 odst. 1 nebo 2 dopravcem přepraven cizinec z území smluvního státu bez víza za účelem bezprostředního vycestování mimo území smluvních států, řízení o správním deliktu se nezahájí.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni řízení projednávají orgány policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li správní delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li správní delikt spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná jej ministerstvo. Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, projedná jej ten z nich, který nejdříve zahájí správní řízení nebo zjistí porušení povinnosti.“.

 

296.

V § 158 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

biometrické údaje zpracované v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

 

297.

V § 158a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 117a odst. 4 vede provozní informační systém o cizincích žádajících o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu, prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného cizinci s povoleným trvalým pobytem, vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, a to v rozsahu cizincem podané žádosti. Správcem provozního informačního systému podle věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž biometrické údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a digitální zpracování podpisu cizince.

(5) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 4 se po převzetí průkazu o povolení k pobytu cizincem zlikvidují, s výjimkou biometrických údajů, které jsou ministerstvem předány do informačního systému cizinců.

(6) Pokud si cizinec nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto cizinci v provozním informačním systému podle odstavce 4, a to včetně údajů biometrických, se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu ministerstvu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

 

298.

V § 158a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ministerstvu a Ministerstvu zahraničních věcí pro účely plnění jejich úkolů souvisejících s vydáváním, rušením a zánikem modré karty údaje z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu

a)

identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož je evidováno volné pracovní místo obsaditelné držiteli modré karty; poskytovanými identifikačními údaji jsou u

1.

fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště osoby,

2.

právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,

3.

fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

4.

zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České republice,

b)

druh práce a místo výkonu práce,

c)

předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,

d)

informace o pracovních a mzdových podmínkách,

e)

informace o tom, zda volné pracovní místo obsaditelné držiteli modré karty je vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,

f)

informace o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládaná délka.

(9) Z údajů poskytovaných podle odstavce 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu ministerstvem nebo Ministerstvem zahraničních věcí.“.

 

299.

V § 159 odst. 10 se za slovo „Policie“ vkládají slova „nebo ministerstvo“.

 

300.

V § 159 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Ministerstvo předá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie údaje o držiteli modré karty vydané tímto členským státem Evropské unie, který na území požádal o vydání modré karty. Příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie ministerstvo dále předá údaje o vydání modré karty nebo o zamítnutí takové žádosti.“.

 

301.

V § 160 odst. 1 větě první se za slova „§ 158“ vkládají slova „a 158a“ a na konci věty první se doplňují slova „ , s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány vždy v elektronické podobě“.

 

302.

V § 160 odst. 6 se slovo „zničí“ nahrazuje slovem „zlikviduje“.

 

303.

V § 160 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Biometrické údaje vedené v informačním systému cizinců, které byly pořízeny v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu, se zlikvidují 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu, v souvislosti s jehož vydáním byly tyto údaje pořízeny.“.

 

304.

V § 160a písm. b) se slovo „dislokovaná“ nahrazuje slovem „detašovaná“.

 

305.

V § 160a písmeno c) zní:

c)

odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie (dále jen „odbor cizinecké policie“),“.

 

306.

V § 161 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

a)

ředitelství služby cizinecké policie a jeho detašovaná pracoviště,

b)

odbory cizinecké policie.“.

 

307.

V § 163 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

metodicky řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké policie,“.

 

308.

V § 163 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slova „oblastnímu ředitelství cizinecké policie“ nahrazují slovy „odborům cizinecké policie“.

 

309.

V § 163 odst. 1 písm. f) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo o zrušení platnosti takového rozhodnutí podle § 119a odst. 5 a 6“.

 

310.

V § 163 odst. 1 písmeno m) zní:

m)

rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,“.

 

311.

V § 163 odst. 1 písm. w) a § 167 odst. 1 písm. k) se slova „ , zejména zda účelově neuzavřel manželství nebo zda jeho účelově prohlášeným souhlasem nebylo určeno otcovství“ zrušují.

 

312.

V § 163 odst. 2 písm. c) se slova „hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území“ nahrazují slovy „úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince“ a slova „předpisu16b)“ se nahrazují slovy „předpisu42)“.

 

313.

V § 163 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení (§ 10), do zdravotnického zařízení a z něj zpět na hraniční přechod,

e)

v zařízení zabezpečuje vnější ostrahu části s mírným režimem; v části s přísným režimem zabezpečuje vnější a vnitřní ostrahu.“.

 

314.

§ 164 včetně nadpisu zní:

§ 164

Odbor cizinecké policie

 

(1) Odbor cizinecké policie

a)

zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

b)

provozuje informační systémy podle § 158 odst. 1 v rozsahu své působnosti,

c)

provádí pobytovou kontrolu,

d)

vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,

e)

rozhoduje v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,

f)

rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a uděluje výjezdní příkaz,

g)

rozhoduje o zrušení platnosti krátkodobého víza,

h)

rozhoduje v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,

i)

rozhoduje o správním vyhoštění cizinců, o uložení povinnosti opustit území (§ 50a), o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování (§ 123b) a o vrácení finanční záruky nebo jejím propadnutí státu (§ 123c),

j)

rozhoduje o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území (§ 180d),

k)

rozhoduje o hrazení nákladů spojených s pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území, je-li cizinec zajištěn podle zvláštního právního předpisu42), a vymáhá jejich úhradu,

l)

provádí zadržení cestovního dokladu podle § 117 odst. 1,

m)

ověřuje pozvání,

n)

plní funkci ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném tímto zákonem,

o)

provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s policejním průvozem cizinců přes území anebo průvozem leteckou cestou,

p)

pořizuje obrazové záznamy a snímá daktyloskopické otisky při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství anebo v souvislosti s poskytnutím dočasné ochrany,

q)

vyžaduje závazné stanovisko9b) ministerstva, zda vycestování cizince je možné,

r)

vydává potvrzení o zadržení cestovního dokladu podle § 117,

s)

ověřuje potvrzení podle § 92 písm. a),

t)

prověřuje, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu,

u)

zajišťuje dopravu a střežení cizince, kterému byl odepřen vstup na území, pokud jeho zdravotní stav vyžaduje bezodkladný převoz do zdravotnického zařízení (§ 10), do zdravotnického zařízení a z něj zpět na hraniční přechod,

v)

rozhoduje o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, zajištění podle § 124b nebo za účelem plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,

w)

rozhoduje o umístění cizince do zařízení,

x)

provádí eskortu cizinců mezi jednotlivými zařízeními; zabezpečuje přepravu a střežení cizinců zajištěných v zařízení k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení, k uskutečnění konzulární návštěvy, k provedení úkonů v trestním řízení, k provedení dalších úkonů souvisejících s účelem zajištění, anebo k soudu a zpět,

y)

posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2.

(2) Odbor cizinecké policie, v době platnosti rozhodnutí o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu3b), dále

a)

provádí hraniční kontrolu,

b)

rozhoduje o udělení krátkodobého víza na hraničním přechodu,

c)

rozhoduje o odepření vstupu cizince na území nebo o zrušení platnosti víza,

d)

v souvislosti s rozhodnutím o odepření vstupu cizinci na území provádí nezbytné úkony s cílem zajistit, aby cizinec bez zbytečného odkladu vycestoval zpět do zahraničí,

e)

rozhoduje o odepření vycestování z území.“.

 

315.

V § 165 písmeno c) zní:

c)

rozhoduje o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby pobytu a platnosti dlouhodobého víza,“.

 

316.

V § 165 písmeno e) zní:

e)

rozhoduje o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním zajištěného cizince a vymáhá jejich úhradu, pokud o jejich úhradě nerozhoduje policie [§ 123 odst. 6 písm. a)],“.

 

317.

V § 165 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo průkazu o povolení k pobytu podle § 117a“.

 

318.

V § 165 písm. n) se za slovo „karty“ vkládají slova „a modré karty“.

 

319.

V § 165a odst. 2 se slovo „výpis“ nahrazuje slovem „opis“.

 

320.

V § 167 odstavec 2 zní:

(2) Policie je oprávněna při pobytové kontrole, prováděné podle odstavce 1 písm. d), vstupovat do objektů a na pracoviště zaměstnavatele v případě důvodného podezření, že se v nich zdržují cizinci. Toto oprávnění má policie i po skončení pracovní, prodejní nebo provozní doby.“.

 

321.

V § 167 se odstavce 3 a 4 zrušují.

 

322.

§ 168 včetně nadpisu zní:

Správní řízení

 

§ 168

 

Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se nevztahují na řízení podle § 9 (s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4), § 10, § 19 odst. 1, § 20, 30, 33, 36, § 38 odst. 1, § 40, 41, 42g, 49, 50, 52, § 53 odst. 3, § 122 odst. 1 a 2, § 123a, § 135 odst. 3, § 148, § 154 odst. 2, § 155 odst. 1, § 180, 180b, 180d, 180e a 180h.“.

 

323.

V § 169 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

 

324.

V § 169 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání modré karty,

g)

ve lhůtě 180 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty na území.“.

 

325.

V § 169 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě čtvrté se za slovo „řízení“ vkládají slova „před výslechem“.

 

326.

V § 169 odst. 3 se za slovo „území“ vkládají slova „ , proti rozhodnutí o povinnosti opustit území“ a slova „odstavce 9“ se nahrazují slovy „odstavce 10“.

 

327.

V § 169 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění má vždy odkladný účinek.“.

 

328.

V § 169 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) Proti rozhodnutí o povinnosti opustit území lze podat odvolání do 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí; jde-li o rozhodnutí o povinnosti opustit území cizince mladšího 18 let, činí lhůta pro odvolání 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(7) Proti rozhodnutí o propadnutí finanční záruky podle § 123c odst. 3 lze podat odvolání do 5 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.“.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 8 až 12.

 

329.

V § 169 odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „řízení“ vkládají slova „o žádosti“.

 

330.

V § 169 odst. 8 písm. a) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3 nebo § 44a odst. 13“ a slova „nebo podle § 74 povolení k trvalému pobytu“ se zrušují.

 

331.

V § 169 odst. 8 písmeno c) zní:

c)

podal na území žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, ač k podání žádosti na území není oprávněn,“.

 

332.

V § 169 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

e)

podal opakovaně žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, aniž uvedl nové skutečnosti, které nebyly předmětem řízení o jím dříve podané žádosti,

f)

podal žádost o udělení mezinárodní ochrany podle zvláštního právního předpisu2), nebo

g)

podal žádost o vydání modré karty, ač k tomu není oprávněn podle § 42i odst. 1.“.

 

333.

V § 169 odst. 12 se slova „Na pokyn policie nebo ministerstva je zastupitelský úřad oprávněn“ nahrazují slovy „Zastupitelský úřad je dále oprávněn“ a slova „odstavci 3“ se nahrazují slovy „odstavci 2“.

 

334.

V § 169 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

(13) Cizinec, který není uveden v právním předpise vydaném podle § 182 odst. 1 písm. f), je povinen požádat o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Nesplní-li cizinec tuto povinnost, řízení o žádosti není zahájeno a zastupitelský úřad věc usnesením odloží. Usnesení se pouze poznamená do spisu.

(14) Žádost o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je cizinec povinen podat osobně. Zastupitelský úřad může v odůvodněných případech od povinnosti podle věty první upustit.“.

 

335.

V § 170 odst. 1 věta první se nahrazuje větou „Žádost o udělení dlouhodobého víza, s výjimkou diplomatického víza nebo zvláštního víza, a žádost o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je cizinec povinen podat osobně.“.

 

336.

V § 170 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Zastupitelský úřad může stanovit povinnost předem si sjednat termín podání žádosti. Zastupitelský úřad umožní cizinci podání žádosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy cizinec o stanovení termínu podání žádosti požádal.

(3) Žádost o udělení krátkodobého víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie1b), který sám není občanem Evropské unie, vyřídí zastupitelský úřad ve lhůtě do 14 dnů ode dne podání žádosti.“.

 

337.

V § 170 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

338.

V § 170 odst. 9 se slovo „policii“ nahrazuje slovem „území“.

 

339.

V § 170 se odstavec 10 zrušuje.

 

340.

Za § 170 se vkládají nové § 170a a 170b, které včetně poznámky pod čarou č. 44 znějí:

§ 170a

 

(1) Zřizuje se Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „komise“). Komise je organizační součástí ministerstva, které zajišťuje její činnost. Komise je nadřízeným správním orgánem ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v dalších případech stanovených zákonem.

(2) Nadřízeným správním orgánem komise je ministr vnitra.

(3) Předsedu a ostatní členy komise jmenuje a odvolává ministr vnitra. Členem komise může být ustanoven státní občan České republiky, který je bezúhonný a spolehlivý. Předpokladem pro ustanovení členem komise je dále vysokoškolské vzdělání právnického směru získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu.

(4) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten,

a)

kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise,

b)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise,

c)

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, jestliže by jednání, kterým spáchal trestný čin, mohlo ohrozit důvěru v rozhodování komise, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministr vnitra je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Podmínku spolehlivosti nesplňuje ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

a)

na úseku státní správy spáchaného tím, že úmyslně uvedl nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatajil, ač měl povinnost takový údaj uvést, úmyslně uvedl nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatajil za účelem získání neoprávněné výhody, úmyslně podal nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, úmyslně uvedl nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu nebo úmyslně neoprávněně vystupoval jako úřední osoba,

b)

proti veřejnému pořádku,

c)

proti občanskému soužití,

d)

proti majetku,

e)

podle zákona upravujícího zabezpečování státní politiky zaměstnanosti44) spáchaného tím, že zprostředkoval zaměstnání bez povolení nebo umožnil výkon nelegální práce, nebo

f)

podle tohoto zákona.

(7) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením.

(8) Předseda rozhoduje o rozdělení věcí mezi senáty komise, zařazuje členy komise do senátů a jmenuje předsedy senátů.

(9) Komise schvaluje svůj jednací řád. Členové komise jsou ve svém rozhodování na ministerstvu nezávislí.

 

§ 170b

 

(1) Proti rozhodnutí ministerstva lze podat odvolání ke komisi.

(2) Komise jedná a rozhoduje v tříčlenných senátech; většina členů senátu musí být odborníci, kteří nejsou zařazeni v ministerstvu.

(3) Jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydání rozhodnutí, mohou být pověřeny úřední osoby zaměstnané v ministerstvu, které nejsou členy komise.

(4) Rozhodnutí podepisuje předseda senátu.

__________

44)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

341.

V § 171 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o neudělení víza rodinnému příslušníkovi občana Evropské unie“.

 

342.

V § 171 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o odepření vstupu občanu Evropské unie nebo jeho rodinnému příslušníkovi“.

 

343.

V § 171 se odstavec 2 zrušuje. Zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

344.

V § 172 odstavec 4 zní:

(4) Žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince se podává prostřednictvím policie nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána prostřednictvím policie, policie předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Policie předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň policie své vyjádření k žalobě doručí cizinci.“.

 

345.

V § 172 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) O žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince a o žalobě proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí policie poučen. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení bezprostředně po vyhlášení rozsudku při jednání, nebo, bylo-li rozhodováno bez nařízení jednání, doručí soud rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání.

(6) K řízení o žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec, kterému bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje. O žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění soud rozhodne do 60 dnů.“.

 

346.

V § 173 se slova „byl vydán průkaz o pobytu“ nahrazují slovy „byla vydána pobytová karta“.

 

347.

Za § 174 se vkládá nový § 174a, který včetně nadpisu zní:

§ 174a

Přiměřenost

 

Při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákona správní orgán zohlední zejména závažnost nebo druh protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, ke státu jeho posledního trvalého bydliště.“.

 

348.

§ 175 zní:

§ 175

 

Česká republika převezme na území cizince, kterému vydala modrou kartu, pokud jeho žádost o vydání modré karty k pobytu na území jiného členského státu Evropské unie byla zamítnuta, a to i přes skutečnost, že platnost modré karty vydané k pobytu na území skončila nebo byla zrušena. Obdobná povinnost se vztahuje i na rodinné příslušníky držitele modré karty, kterým bylo vydáno povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny na území.“.

 

349.

V § 176 odstavec 3 zní:

(3) Nelze-li zdravotní péči poskytnout v zařízení, zajistí ministerstvo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení mimo zařízení.“.

 

350.

V § 176 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Zdravotní péče cizince ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody se poskytuje v rozsahu uvedeném v odstavci 1 a v § 134 odst. 2. Náklady poskytnuté zdravotní péče podle věty první, které nejsou hrazeny podle zvláštního právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, hradí stát. Zdravotní péči poskytnutou cizinci na jeho žádost nad rámec vymezený ve větě první, hradí cizinec z vlastních prostředků.“.

 

351.

§ 176a a 176b včetně nadpisů znějí:

§ 176a

Zdravotní péče ve zvláštních případech

 

(1) Cizinci se v průběhu doby k vycestování z území stanovené podle § 50a nebo § 118 odst. 3 na území poskytne zdravotní péče

a)

neodkladná a základní související léčba při stavech, které

1.

bezprostředně ohrožují život,

2.

mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí,

3.

způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotní péče trvalé chorobné změny,

4.

ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo

5.

se týkají těhotenství a porodu, s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost cizince,

b)

v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

(2) Náklady na zdravotní péči hradí stát, pokud potřeba zdravotní péče vznikla po stanovení doby k vycestování z území podle § 50a nebo § 118 odst. 3.

(3) V případě, kdy náklady poskytnuté zdravotní péče hradí stát a nejedná se o cizince, který učinil prohlášení o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu nebo je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, zajišťuje úhradu nákladů ministerstvo.

 

§ 176b

Úhrada pobytu cizince v přijímacím středisku

na mezinárodním letišti po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

(1) Cizinec, který je v době nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu2) umístěn v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, si hradí náklady spojené s pobytem v tomto středisku až do vycestování mimo území z vlastních prostředků.

(2) Cizinci uvedenému v odstavci 1 se poskytne zdravotní péče v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče si hradí cizinec z vlastních prostředků.

(3) Nemůže-li cizinec náklady podle odstavců 1 a 2 hradit, byť i částečně, z vlastních prostředků a není-li jejich úhrada zajištěna jinak, nese tyto náklady stát. Úhradu nákladů zajišťuje ministerstvo.“.

 

352.

Za § 176b se vkládá nový § 176c, který včetně nadpisu zní:

§ 176c

Úhrada nákladů spojených se zajištěním cizince

za účelem předání nebo průvozu

 

(1) Při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy nebo zajištěním cizince za účelem průvozu leteckou cestou (§ 152 a 153) se postupuje obdobně jako při úhradě nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění.

(2) Do nákladů spojených se zajištěním cizince za účelem předání podle mezinárodní smlouvy se započítávají náklady, které policii nebo ministerstvu vznikly od zajištění cizince do doby jeho předání příslušnému orgánu druhého smluvního státu.

(3) Náklady spojené se zajištěním průvozu cizince na základě mezinárodní smlouvy nebo průvozu leteckou cestou podle § 152 a 153 se hradí pouze tehdy, jde-li o cizince, který na území pobývá a jehož návrat na území státu jeho občanství nebo na území jiného státu, který cizince převezme, vyžaduje zajištění jeho průvozu přes území jiného státu za asistence příslušných orgánů tohoto státu. V takovém případě se do nákladů zahrnou i náklady spojené s průvozem provedeným příslušnými orgány státu, jehož územím byl cizinec na žádost provážen.“.

 

353.

V § 178a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Pro účely tohoto zákona se nezaopatřeným dítětem rozumí rovněž cizinec nejdéle do 26 let věku, který nepřetržitě studuje na střední nebo vysoké škole v cizině a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevydalo rozhodnutí o tom, že toto studium je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.“.

 

354.

Za § 178a se vkládají nové § 178b až 178d, které znějí:

§ 178b

 

(1) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí výkon činnosti, ke které cizinec potřebuje povolení k zaměstnání8e), zelenou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnání se rovněž považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

(2) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která cizince zaměstnala, a cizinec pro výkon takové činnosti potřebuje povolení k zaměstnání8e), zelenou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnavatele se rovněž považuje právnická osoba, pro kterou cizinec v postavení společníka, statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní úkoly vyplývající z předmětu činnosti této právnické osoby, pokud se k takovému plnění úkolů vyžaduje podle zvláštního právního předpisu8e) povolení k zaměstnání.

(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem podnikateli se na statutární orgán nebo člena statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva vztahují obdobně.

 

§ 178c

 

Právní mocí rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu zaniká platnost dříve vydaného pobytového oprávnění. Udělením pobytového oprávnění podle zvláštního právního předpisu2), 3a) zaniká platnost oprávnění k pobytu vydaného podle tohoto zákona.

 

§ 178d

 

(1) Policie informuje Veřejného ochránce práv s přiměřeným předstihem o každém výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu cizince a poskytuje pověřenému zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv nezbytnou součinnost.

(2) Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o přerušení zajištění, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem a rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem a informuje jej o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto rozhodnutím a o rozhodnutích soudu v řízeních o propuštění cizince ze zajištění podle zvláštního právního předpisu17).“.

 

355.

V § 180 odst. 6 písm. c) se slova „§ 180i odst. 1“ nahrazují slovy „nebo § 180j“ a číslo „30 000“ se nahrazuje číslem „60 000“.

 

356.

V § 180a se odstavec 1 zrušuje. Zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

357.

§ 180e včetně nadpisu zní:

§ 180e

Nové posouzení důvodů neudělení víza,

prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti a nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území

 

(1) Cizinec je oprávněn požádat o nové posouzení důvodů

a)

neudělení krátkodobého víza,

b)

neudělení dlouhodobého víza,

c)

odepření vstupu na území podle § 9 odst. 1 nebo 2, nebo

d)

prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti.

(2) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 podává cizinec u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení víza, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo ode dne, kdy mu byl odepřen vstup na území; podání žádosti nemá odkladný účinek. Pokud sdělení nebylo možné cizinci doručit, počíná lhůta pro podání žádosti běžet dnem, který následuje po uplynutí 180 dní ode dne podání žádosti o vízum.

(3) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza nebo v souvislosti s odepřením vstupu na území.

(4) Správní orgán, u kterého se žádost podává, ji postoupí ve lhůtě 5 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu posouzení, neshledá-li důvod pro udělení krátkodobého víza nebo dlouhodobého víza, povolení vstupu nebo zachování platnosti krátkodobého víza. Správní orgán, u kterého se žádost podává, může dotčené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví žádosti o nové posouzení důvodů podle odstavce 1.

(5) Žádost o nové posouzení důvodů podle odstavce 1 posuzuje v rozsahu své působnosti Ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo a Ředitelství služby cizinecké policie.

(6) Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza, zrušení platnosti krátkodobého víza uděleného cizinci, který na území požívá příslušných výsad a imunit, nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství27), a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5. V rámci nového posuzování souladu důvodů neudělení krátkodobého víza je Ministerstvo zahraničních věcí povinno vyžádat si závazné stanovisko policie v případech, kdy důvodem jeho nevydání bylo nesouhlasné stanovisko policie; policie vydá stanovisko bezodkladně.

(7) Ministerstvo posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza na hraničním přechodu s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a), a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5, soulad důvodů odepření vstupu na území s důvody stanovenými v § 9 odst. 1 nebo 2 s výjimkou případů, kdy takové posouzení přísluší Ředitelství služby cizinecké policie. Komise zřízená podle § 170a posuzuje soulad důvodů neudělení dlouhodobého víza s důvody uvedenými v § 56.

(8) Ředitelství služby cizinecké policie posuzuje soulad důvodů zrušení platnosti krátkodobého víza, není-li stanovena působnost Ministerstva zahraničních věcí, s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství27) a v době platnosti rozhodnutí o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního předpisu3b), rovněž posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza na hraničním přechodu s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství6a), a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5, soulad důvodů odepření vstupu na území s důvody stanovenými v § 9 odst. 1 nebo 2.

(9) Příslušný orgán písemně informuje cizince o výsledku nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné anebo zrušení jeho platnosti nebo důvodů odepření vstupu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti a o výsledku nového posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení žádosti.“.

 

358.

§ 180i a 180j včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 45 znějí:

§ 180i

Doklad o cestovním zdravotním pojištění

při pobytu do 90 dnů

 

(1) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění stanoví přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27).

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv a nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, nebo na základě písemného závazku státního orgánu. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který si nemohl z důvodů na jeho vůli nezávislých zajistit takové pojištění na území státu svého pobytu nebo od cizince uvedeného v § 42b odst. 3; v takovém případě je cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje, pokud zastupitelský úřad od jeho vyžádání při udělení diplomatického nebo zvláštního víza upustil, pobývá-li cizinec na území v zájmu České republiky nebo jde-li o občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.

 

§ 180j

Doklad o cestovním zdravotním pojištění

při pobytu nad 90 dnů

 

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

(2) Cestovní zdravotní pojištění podle odstavce 1 může být sjednáno:

a)

u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45),

b)

u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru1d), nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

(3) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 předloží:

a)

úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného,

b)

na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

(4) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu33), jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15.

(5) Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45) a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavce 7.

(6) Pojistná smlouva týkající se pojištění podle odstavce 1 nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným.

(7) Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

(8) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou, doklady kterých pojišťoven z třetích zemí nelze uznávat jako doklady o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1.

__________

45)

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“.

 

359.

Za § 180j se vkládá nový § 180k, který zní:

§ 180k

 

Působnost stanovená podle tohoto zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a pověřenému obecnímu úřadu je přenesenou působností.“.

 

360.

V § 182 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství27), kteří cizinci mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza,“.

 

361.

V § 182 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,“.

 

362.

V § 182 se na konci odstavce 1 doplňují písmena g) a h), která znějí:

g)

technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu,

h)

vzor tiskopisu protokolu podle § 117a odst. 4 a podmínky jeho zpracování.“.

 

363.

V § 182a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání modrých karet vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů průměrnou hrubou roční mzdu v České republice vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Průkazy o povolení k pobytu vydané podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za průkazy o povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Průkaz o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a lze jej vydávat nejdéle do 31. prosince 2012.

4.

Řízení o udělení, prodloužení platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, prodloužení doby platnosti těchto oprávnění a řízení o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu zahájená do 31. prosince 2010 dokončí ministerstvo podle dosavadní právní úpravy.

5.

Podmínky trvání zajištění cizince, o kterém bylo rozhodnuto podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o azylu (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 8 zní:

(8) Za pronásledování se pro účely tohoto zákona považuje závažné porušení lidských práv, jakož i opatření působící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou prováděna, podporována nebo trpěna původci pronásledování.“.

 

2.

V § 2 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

(9) Původcem pronásledování nebo vážné újmy (§ 14a) se rozumí státní orgán, strana nebo organizace ovládající stát nebo podstatnou část území státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž měla osoba bez státního občanství poslední trvalé bydliště. Původcem pronásledování nebo vážné újmy se rozumí i soukromá osoba, pokud lze prokázat, že stát, strana nebo organizace, včetně mezinárodní organizace, kontrolující stát nebo podstatnou část jeho území nejsou schopny nebo ochotny odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou.

(10) Za pronásledování nebo vážnou újmu se nepovažuje, může-li cizinec s přihlédnutím k osobní situaci nalézt účinnou ochranu v jiné části státu, jehož státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné části státu svého posledního trvalého bydliště, pokud se obava z pronásledování nebo vážné újmy vztahuje pouze na část území státu.“.

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 11 až 15.

 

3.

V názvu hlavy II se slovo „VÍZUM“ nahrazuje slovem „OSVĚDČENÍ“.

 

4.

V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za prohlášení o mezinárodní ochraně se dále nepovažuje projev vůle cizince podle odstavce 1, učinil-li cizinec toto prohlášení po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany a po rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání cizince nebo po právní moci rozhodnutí soudu o předání cizince podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu podle zvláštního právního předpisu14).“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

__________

14)

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Cizinci, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně a prokázal svou totožnost cestovním dokladem nebo ji osvědčil čestným prohlášením, se vydá osvědčení o prohlášení o mezinárodní ochraně (dále jen „osvědčení“).“.

 

6.

V § 3a písm. a) bodě 4 se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „sjednané s jinými členskými státy Evropské unie přede dnem 13. ledna 2009“.

 

7.

§ 3c až 3f včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:

§ 3c

 

(1) Osvědčení je platné po dobu v něm stanovenou.

(2) Osvědčení se nevydá, jestliže cizinec učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště nebo v přijímacím středisku.

 

§ 3d

 

(1) Cizinec, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, je oprávněn pobývat na území do doby podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany; to neplatí, je-li zajištěn podle zvláštního právního předpisu4) nebo jde-li o cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště a nebyl mu povolen vstup na území (§ 73). Ministerstvo je oprávněno pobyt cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, omezit jen na část území (§ 46 a 46a).

(2) Cizinec je povinen se do 24 hodin od prohlášení o mezinárodní ochraně dostavit do přijímacího střediska určeného ministerstvem.

 

§ 3e

 

(1) Oprávnění k pobytu cizince, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, a platnost osvědčení zaniká, nedostaví-li se cizinec do přijímacího střediska ve lhůtě stanovené v § 3d; to neplatí, nastala-li překážka na vůli cizince nezávislá, která brání jeho dostavení se do přijímacího střediska.

(2) Platnost osvědčení je prodloužena po dobu trvání překážky na vůli cizince nezávislé, která brání jeho dostavení se do přijímacího střediska.

(3) Cizinec je povinen

a)

překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu,

b)

dostavit se do přijímacího střediska do 24 hodin po odpadnutí překážky.

 

§ 3f

 

(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o mezinárodní ochraně, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88) a poskytování ubytování, stravy a jiných nezbytných služeb [§ 42 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 2] hledí do doby podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako na žadatele o udělení mezinárodní ochrany

a)

po dobu, kdy je oprávněn pobývat na území (§ 3d), nebo

b)

od doby prohlášení o mezinárodní ochraně učiněného v průběhu hospitalizace nebo výkonu zabezpečovací detence, vazby anebo trestu odnětí svobody.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě úředního rozhodnutí.

__________

4)

Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

§ 3g se zrušuje.

 

9.

V § 8 písmeno a) zní:

a)

k řízení o udělení mezinárodní ochrany, k řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany, k řízení o povolení vstupu na území osobám, které učinily prohlášení o mezinárodní ochraně, k řízení o povinnosti setrvat v přijímacím středisku a k řízení o prodloužení doplňkové ochrany,“.

 

10.

V § 8 písm. b) se slova „ , není-li příslušná Česká republika“ zrušují.

 

11.

V § 9 se slova „o udělení mezinárodní ochrany a na řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany“ nahrazují slovy „vedená podle tohoto zákona“.

 

12.

V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Podáním žádosti se rozumí vyplnění tiskopisu cizincem s pověřeným pracovníkem ministerstva.“.

 

13.

V § 10 odst. 3 větě první se slova „ve výzvě určí místo a lhůtu k podání této žádosti“ nahrazují slovy „výzvu cizinci doručí nejméně 2 pracovní dny předem“ a za větu první se vkládá věta „Cizinec je povinen dostavit se k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany v místě a čase určeném ministerstvem.“.

 

14.

Nadpis § 10b zní: „Doprava žadatele o udělení mezinárodní ochrany na hraniční přechod členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení mezinárodní ochrany“.

 

15.

V § 10b se slova „do členského státu Evropské unie příslušného“ nahrazují slovy „na hraniční přechod členského státu Evropské unie příslušného“.

 

16.

V § 13 odst. 2 písm. d) a v § 14b odst. 2 písm. d) se slova „§ 2 odst. 11“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 13“.

 

17.

V § 13 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

svobodný sourozenec azylanta mladší 18 let.“.

 

18.

V § 14b odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

svobodný sourozenec osoby požívající doplňkové ochrany, který je mladší 18 let.“.

 

19.

V § 18 písm. d) se slova „oprávnění k pobytu na území uděleného osobě požívající doplňkové ochrany (§ 53a)“ nahrazují slovy „ , na kterou byla doplňková ochrana udělena“.

 

20.

V § 20 odst. 1 písm. c) se za slova „řízení o“ vkládají slova „prodloužení nebo“.

 

21.

V § 20 se odstavec 2 zrušuje. Zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

22.

V § 22 odst. 1 se slova „na celou dobu řízení“ nahrazují slovy „na úkony v řízení a s řízením související“.

 

23.

V § 23 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , není-li pohovor nezbytný ke zjištění podkladů pro vydání rozhodnutí“.

 

24.

V § 23 odst. 2 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „ , a to na písemné předvolání doručené žadateli o udělení mezinárodní ochrany nejméně 2 pracovní dny před konáním pohovoru“.

 

25.

V § 24 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost uložena, poslední den této lhůty je dnem doručení.“.

 

26.

V § 24 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

 

27.

V § 24a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Je-li účastník řízení zastoupen, doručuje se rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany zástupci i zastoupenému. Právní účinky doručení nastávají doručením zastoupenému.“.

 

28.

V § 27 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže soud rozhoduje nebo již rozhodl o přípustnosti vydání žadatele o udělení mezinárodní ochrany anebo o předání žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu podle zvláštního právního předpisu14), vyřídí ministerstvo věc přednostně. Rozhodnutí ve věci vydá ministerstvo bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Soud, státní zástupce, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí jsou povinni poskytnout ministerstvu nezbytnou součinnost.“.

 

29.

V § 31a se na konci textu doplňují slova „účastníku řízení“.

 

30.

V § 32 odst. 4 se slova „učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním prostoru mezinárodního letiště“ nahrazují slovy „je k pobytu hlášen v přijímacím středisku na mezinárodním letišti“.

 

31.

V § 41 odstavec 3 zní:

(3) Pokud bylo rozhodnuto o udělení azylu, ministerstvo cestovní doklad uschová. Ministerstvo předá cestovní doklad policii, dojde-li k odnětí nebo zániku azylu a platnost cestovního dokladu skončila. Policie neplatný cestovní doklad vrátí státu, který jej vydal, jako doklad nalezený na území.“.

 

32.

V § 42 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Finanční příspěvek se poskytuje pouze za dobu přítomnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany v azylovém zařízení.“.

 

33.

V § 42 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Ministerstvo poskytne žadateli o udělení mezinárodní ochrany, který je hlášen k pobytu v přijímacím nebo pobytovém středisku, jednorázový finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč, dojde-li k úmrtí rodinného příslušníka žadatele o udělení mezinárodní ochrany (§ 13 odst. 2 a § 14b odst. 2), který byl v době úmrtí hlášen k pobytu v přijímacím nebo pobytovém středisku.“.

 

34.

V § 46 odst. 1 písm. c) se slova „udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany (dále jen „vízum za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany“) a“ zrušují.

 

35.

V § 46a odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „30“.

 

36.

V § 46a odstavec 5 zní:

(5) K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany v den podání žaloby hlášen k pobytu. Žaloba proti rozhodnutí ministerstva podle odstavce 1 se podává jeho prostřednictvím nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána prostřednictvím ministerstva, ministerstvo předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Ministerstvo předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň ministerstvo své vyjádření k žalobě doručí žadateli o udělení mezinárodní ochrany. O žalobě soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být žadatel o udělení mezinárodní ochrany v rozhodnutí ministerstva poučen. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení bezprostředně po vyhlášení rozsudku při jednání, nebo bylo-li rozhodováno bez nařízení jednání, doručí soud rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí a ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku, žadateli o udělení mezinárodní ochrany se bez zbytečného odkladu umožní opustit přijímací středisko.“.

 

37.

V § 50a odst. 1 se za slovo „kapesné“ vkládají slova „nebo finanční příspěvek podle § 42 odst. 4“.

 

38.

V § 50a odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „Jednorázový finanční příspěvek se za podmínek stanovených ve větě první dále poskytne azylantovi, který byl uznán uprchlíkem podle mezinárodní smlouvy rozhodnutím Úřadu Vysokého komisaře, a azylantovi, který byl jako žadatel o udělení mezinárodní ochrany v době nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany hlášen k pobytu v zařízení pro zajištění cizinců podle zvláštního právního předpisu4).“.

 

39.

§ 52 zní:

§ 52

 

Azylant je povinen

a)

chránit průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklad před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím; v případě, že některá z těchto okolností nastala, je povinen neprodleně je hlásit ministerstvu,

b)

průkazem o povolení k pobytu prokazovat příslušným orgánům svou totožnost či jiné skutečnosti zapsané v průkazu na základě zákona,

c)

požádat ministerstvo neprodleně o vydání nového průkazu o povolení k pobytu, pozbyl-li dosavadní průkaz svou platnost,

d)

požádat ministerstvo o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu ve lhůtě 90 dnů před uplynutím doby platnosti. V případě, že podání žádosti ve stanovené lhůtě zabrání důvody na vůli azylanta nezávislé, je azylant povinen tuto žádost podat do 15 pracovních dnů po zániku těchto důvodů,

e)

odevzdat průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklad ministerstvu v případě odnětí nebo zániku azylu; v případě zániku azylu z důvodu podle § 18 písm. a) má tuto povinnost ten, komu azylant průkaz předal, nebo ten, kdo tento průkaz nalezl,

f)

odevzdat neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona ministerstvu,

g)

oznámit ministerstvu pobyt mimo území delší než 365 dnů,

h)

strpět po převzetí rozhodnutí o udělení azylu, za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, pořízení biometrických údajů a jeho podpisu, který je určen k dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud azylantovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Azylant je povinen ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu,

i)

strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověřování totožnosti azylanta,

j)

ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, jde-li o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahuje-li nefunkční nosič dat, převzít nový průkaz o povolení k pobytu.“.

 

40.

§ 53a a 53b znějí:

§ 53a

 

(1) Doplňková ochrana se uděluje na dobu, po kterou osobě požívající doplňkové ochrany hrozí vážná újma (§ 14a), nejméně však na 1 rok. Osobě požívající doplňkové ochrany je povolen pobyt na území po dobu stanovenou v rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany.

(2) Ministerstvo poskytne osobě požívající doplňkové ochrany, které bylo jako žadateli o udělení mezinárodní ochrany poskytováno kapesné nebo finanční příspěvek podle § 42 odst. 4, na její písemnou žádost podanou nejpozději do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany jednorázový finanční příspěvek ve výši životního minima9) osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 42 odst. 3). Jednorázový finanční příspěvek se za podmínek stanovených ve větě první dále poskytne osobě požívající doplňkové ochrany, která byla jako žadatel o udělení mezinárodní ochrany v době nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany hlášena k pobytu v zařízení pro zajištění cizinců podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Ministerstvo osobu požívající doplňkové ochrany písemně poučí v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopna se dorozumět, o jejích právech a povinnostech nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany.

(4) Osoba požívající doplňkové ochrany je oprávněna požádat o prodloužení doby, na kterou je doplňková ochrana udělena. Tuto žádost musí osoba požívající doplňkové ochrany podat nejpozději 30 dnů před uplynutím doby, na níž je jí doplňková ochrana udělena. Ministerstvo prodlouží dobu, po kterou je udělena doplňková ochrana, v případě, že osobě požívající doplňkové ochrany i nadále hrozí vážná újma (§ 14a) a nenastanou-li důvody pro její odejmutí (§ 17a). Doplňková ochrana se prodlužuje nejméně o 1 rok.

(5) Nerozhodne-li ministerstvo o žádosti o prodloužení doplňkové ochrany v době platnosti povolení k pobytu na území, prodlužuje se platnost povolení k pobytu na území do dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o žádosti. Pokud podání žádosti o prodloužení doplňkové ochrany ve stanovené lhůtě zabrání důvody na vůli osoby požívající doplňkové ochrany nezávislé, je oprávněna tuto žádost podat do 3 pracovních dnů po odpadnutí těchto důvodů.

(6) Osoba požívající doplňkové ochrany je povinna po převzetí rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany nebo po převzetí rozhodnutí o prodloužení doplňkové ochrany za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

(7) Osoba požívající doplňkové ochrany je povinna ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

 

§ 53b

 

Osoba požívající doplňkové ochrany je povinna

a)

oznamovat ministerstvu skutečnosti významné pro zachování doplňkové ochrany,

b)

chránit průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklad před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím; v případě, že některá z těchto okolností nastala, je povinna neprodleně je hlásit ministerstvu,

c)

průkazem o povolení k pobytu prokazovat příslušným orgánům svou totožnost či jiné skutečnosti zapsané v průkazu na základě zákona,

d)

odevzdat průkaz o povolení k pobytu a cestovní doklad ministerstvu v případě odnětí nebo zániku doplňkové ochrany. V případě zániku doplňkové ochrany z důvodu uvedeného v § 18 písm. a) má tuto povinnost ten, komu osoba požívající doplňkové ochrany průkaz předala, nebo ten, kdo tento průkaz nalezl,

e)

odevzdat neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona ministerstvu,

f)

oznámit ministerstvu pobyt mimo území delší než 365 dnů,

g)

strpět identifikační úkony podle § 47, jsou-li dány zákonné důvody pro odnětí doplňkové ochrany,

h)

strpět pořízení biometrických údajů za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu a následné ověřování pravosti tohoto průkazu a ověřování totožnosti osoby požívající doplňkové ochrany porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat a biometrických údajů vedených v informačních systémech podle tohoto zákona, popřípadě biometrických údajů aktuálně pořízených prostřednictvím zvláštního technického zařízení,

i)

strpět aktuální pořízení biometrických údajů zvláštním technickým zařízením za účelem ověření pravosti průkazu o povolení k pobytu nebo ověřování totožnosti osoby požívající doplňkové ochrany,

j)

ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, jde-li o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo obsahuje-li nefunkční nosič dat, převzít nový průkaz o povolení k pobytu.“.

 

41.

V § 56 se slova „průkaz povolení k pobytu azylanta, průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany“ nahrazují slovy „průkaz o povolení k pobytu“.

 

42.

Název hlavy VIII zní: „PRŮKAZ ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY, PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU A CESTOVNÍ DOKLADY“.

 

43.

V § 57 odst. 1 se slova „prohlášení o mezinárodní ochraně“ nahrazují slovy „podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany“.

 

44.

V § 57 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany je veřejná listina, kterou se prokazuje totožnost jeho držitele a oprávněnost jeho pobytu na území.“.

 

45.

V § 57 odst. 4 se slova „uděleném vízu (§ 72 a 85b)“ nahrazují slovy „době jeho platnosti“.

 

46.

V § 57 odst. 5 větě první se slova „shodně s dobou platnosti víza za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany“ nahrazují slovy „nejméně na 60 dnů“.

 

47.

V § 58 odstavec 3 zní:

(3) Je-li držitel průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany přítomen a plně uzná důvody neplatnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že s rozhodnutím o jeho neplatnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.“.

 

48.

V hlavě VIII nadpis dílu 2 zní: „Průkaz o povolení k pobytu“.

 

49.

§ 59 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

§ 59

Průkaz o povolení k pobytu

 

(1) Průkaz o povolení k pobytu je veřejnou listinou vydávanou azylantovi a osobě požívající doplňkové ochrany.

(2) Průkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů. Jde-li o azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany mladší 6 let, pokud přímo použitelný právní předpis Evropských společenství15) nestanoví odlišnou věkovou hranici, nebo azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany, u nichž není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení prstů rukou, vydá se průkaz o povolení k pobytu, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. V nosiči dat je v tomto případě uveden údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů rukou azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.

(3) Průkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství15) a dále

a)

údaj o formě udělené mezinárodní ochrany,

b)

rodné číslo,

c)

místo hlášeného pobytu na území,

d)

záznam o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e)

digitální zpracování podpisu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.

(4) Ministerstvo pořídí biometrické údaje azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a jejich podpis určený k dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Současně zpracuje s využitím údajů, které jsou o azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany vedené v informačních systémech podle tohoto zákona, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro vydání průkazu o povolení k pobytu.

(5) Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany prokazatelně poučí o podmínkách užívání průkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. Při předání průkazu o povolení k pobytu ministerstvo na žádost azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném průkazu o povolení k pobytu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat průkazu o povolení k pobytu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, se azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany vydá nový průkaz o povolení k pobytu.

(6) Držitel průkazu o povolení k pobytu je oprávněn požádat ministerstvo o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, se azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany vydá nový průkaz o povolení k pobytu; vydání nového průkazu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany prokazatelně věděli, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

(7) Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji vedenými v informačních systémech podle tohoto zákona o uvedených subjektech údajů nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení.

(8) Pokud azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany nemůže pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem, popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti pořízením otisků prstů azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a jejich porovnáním s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačních systémech podle tohoto zákona tak, aby bylo potvrzeno, že jde o držitele předloženého průkazu o povolení k pobytu.

(9) Ministerstvo právním předpisem stanoví

a)

technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů a podpisu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a způsob provedení podpisu pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu,

b)

vzor tiskopisu protokolu podle odstavce 4 a podmínky jeho zpracování.

__________

15)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, ve znění nařízení Rady (ES) č. 380/2008.“.

 

50.

Za § 59 se vkládají nové § 59a až 59c, které včetně nadpisu znějí:

§ 59a

 

(1) Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného azylantovi je 10 let, u azylanta mladšího 15 let je doba platnosti průkazu 5 let. Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu lze o stejnou dobu prodloužit, a to i opakovaně.

(2) Doba platnosti průkazu o povolení k pobytu vydaného osobě požívající doplňkové ochrany je shodná s dobou, po kterou je osobě požívající doplňkové ochrany povolen pobyt na území (§ 53a).

(3) Průkaz o povolení k pobytu vydá a jeho platnost prodlužuje ministerstvo.

 

§ 59b

 

(1) Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu se provádí vydáním nového průkazu. K žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu jsou azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany povinni předložit cestovní doklad, jsou-li jeho držitelem, a dosavadní průkaz o povolení k pobytu.

(2) Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany, kteří žádají o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený, jsou povinni předložit cestovní doklad, jsou-li jeho držitelem, poškozený průkaz o povolení k pobytu, ohlášení ztráty, zničení, poškození anebo odcizení průkazu o povolení k pobytu nebo potvrzení o zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu.

(3) Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany, kteří žádají o vydání průkazu o povolení k pobytu po zrušení jeho platnosti z důvodů podle § 60 odst. 2, jsou povinni předložit cestovní doklad, jsou-li jeho držitelem, a průkaz povolení k pobytu, jehož platnost skončila.

(4) Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany, kteří žádají o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu, jsou povinni předložit cestovní doklad, jsou-li jeho držitelem, dosavadní průkaz o povolení k pobytu a doklad prokazující požadovanou změnu. Provedení změny v průkazu o povolení k pobytu se provádí vydáním nového průkazu o povolení k pobytu.

(5) Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany uvedená v odstavcích 1 až 4 jsou povinni pro účely vydání nového průkazu o povolení k pobytu se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a jejich podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany jsou povinni ve lhůtě stanovené ministerstvem, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

 

§ 59c

Vydávání průkazů o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji

 

(1) Ministerstvo může vydávat průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji, které neobsahují digitální zpracování podpisu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, jestliže

a)

došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji anebo pořízení biometrických údajů a podpisu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany určeného k dalšímu digitálnímu zpracování, nebo na zařízení zabezpečujícím přenos údajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji anebo na výrobní technologii, pokud tato technická závada trvá déle než 7 kalendářních dnů, nebo

b)

v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat průkazy o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji.

(2) Průkazy o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydávají s dobou platnosti 6 měsíců.

(3) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) nastaly poté, kdy pro vydání průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji již byly pořízeny biometrické údaje azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a jejich podpisy určené k digitálnímu zpracování, vedou se tyto údaje v provozním informačním systému podle § 71 odst. 11 a poté, kdy uvedené skutečnosti pominou, jsou neprodleně využity pro vydání tohoto průkazu o povolení k pobytu.

(4) Pokud byl azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany vydán průkaz o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji, jsou tito povinni se na výzvu osobně dostavit na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany a jejich podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; výzvu ministerstvo azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany doručí neprodleně poté, kdy pominou důvody k vydání průkazu o povolení k pobytu podle odstavce 1.

(5) Průkaz o povolení k pobytu obsahující nosič dat s biometrickými údaji je azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany vydán nejpozději ke dni skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydání průkazu o povolení k pobytu podle věty první nepodléhá správnímu poplatku.

(6) K převzetí průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji vydaného namísto průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji vyzve azylanta nebo osobu požívající doplňkové ochrany ministerstvo neprodleně po jeho dodání výrobcem tohoto dokladu. Převzetím průkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji podle věty první zaniká platnost průkazu o povolení k pobytu bez nosiče dat s biometrickými údaji.“.

 

51.

§ 60 včetně nadpisu zní:

§ 60

Skončení nebo zrušení platnosti průkazu

o povolení k pobytu

 

(1) Platnost průkazu o povolení k pobytu skončí, jestliže

a)

nastane důvod uvedený v § 58 odst. 1,

b)

je vykonatelné rozhodnutí o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany,

c)

zanikne azyl z důvodu uvedeného v § 18 písm. b) nebo c),

d)

zanikla doplňková ochrana z důvodu uvedeného v § 18 písm. c) nebo d), nebo

e)

byl vydán azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany nový průkaz o povolení k pobytu.

(2) Ministerstvo zruší platnost průkazu o povolení k pobytu, jestliže

a)

jeho držitel podstatně změnil svou podobu,

b)

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je vážně porušena jeho celistvost,

c)

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo

d)

obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji.

(3) Je-li držitel průkazu o povolení k pobytu přítomen a plně uzná důvody pro zrušení platnosti průkazu, lze odůvodnění rozhodnutí nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením držitele průkazu, že se zrušením jeho platnosti souhlasí. Odvolání proti rozhodnutí není v tomto případě přípustné.“.

 

52.

V hlavě VIII se díl 3 včetně nadpisu zrušuje.

 

53.

§ 65 včetně nadpisu zní:

§ 65

Cestovní průkaz totožnosti

 

(1) Cestovní průkaz totožnosti vydá na žádost azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, kteří pozbyli v zahraničí cestovní doklad, zastupitelský úřad za účelem návratu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany do České republiky.

(2) Cestovní průkaz totožnosti dále vydá ministerstvo azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany, která není držitelem cestovního dokladu, za účelem prokazování totožnosti jeho držitele do doby převzetí průkazu o povolení k pobytu.

(3) Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 je 30 dnů. Doba platnosti cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 2 je 60 dnů. V odůvodněných případech může být platnost prodloužena o 30 dnů.

(4) Cestovní průkaz totožnosti je neplatný z důvodu uvedeného v § 58 odst. 1. Cestovní průkaz totožnosti podle odstavce 2 dále pozbývá platnosti převzetím průkazu o povolení k pobytu (§ 59).

(5) V žádosti o vydání cestovního průkazu totožnosti azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany uvede jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, místo pobytu na území a k žádosti připojí 2 fotografie.

(6) Cestovní průkaz totožnosti podle odstavce 1 se odebere při hraniční kontrole.

(7) Vydání cestovního průkazu totožnosti podle odstavce 1 a změnu doby platnosti oznámí zastupitelský úřad neprodleně ministerstvu.“.

 

54.

V § 65a odst. 2 se za slovo „totožnosti“ vkládají slova „podle § 65 odst. 1“.

 

55.

§ 70 zní:

§ 70

 

Státní integrační program v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formou bezplatného jazykového kurzu.“.

 

56.

§ 71 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

§ 71

Evidence

 

(1) Ministerstvo vede

a)

evidenci cizinců, kteří učinili prohlášení o mezinárodní ochraně, a to včetně obrazových záznamů pořízených podle § 4c odst. 1 a § 47 odst. 1,

b)

evidenci místa pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany a místa pobytu azylantů,

c)

evidenci žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, cizinců, kteří podali kasační stížnost8a), osob požívajících doplňkové ochrany a azylantů,

d)

evidenci cizinců narozených na území žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, osobám požívajícím doplňkové ochrany nebo azylantům,

e)

evidenci žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku,

f)

evidenci cizinců, o jejichž žádosti o udělení mezinárodní ochrany bylo řízení zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení mezinárodní ochrany,

g)

evidenci cizinců, v jejichž případě se postupuje podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství4a),

h)

evidenci správních deliktů projednaných podle tohoto zákona.

(2) V evidenci uvedené v odstavci 1

a)

písm. a), c), f) a g) jsou vedeny údaje v rozsahu údajů zpracovaných v žádosti o udělení mezinárodní ochrany a pořízených v souvislosti s jejím podáním, popřípadě v rozsahu osvědčení,

b)

písm. d) jsou vedeny údaje v rozsahu oznámení žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle § 88a,

c)

písm. e) jsou vedeny údaje v rozsahu žádosti o poskytnutí finančního příspěvku,

d)

písm. h) jsou vedeny údaje v rozsahu rozhodnutí o správním deliktu.

(3) Ministerstvo pro účely zajištění evidence ubytování a dalších služeb poskytovaných podle tohoto zákona žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, kteří jsou hlášeni k pobytu v azylovém zařízení, a ubytovaným osobám, pro účely vedení soustavy souvisejících účetních záznamů a pro účely zajištění práv a právem chráněných zájmů těchto osob vede provozní informační systém, jehož je správcem; provozní informační systém nevyužívá vazeb na informační systémy veřejné správy ani na jiné informační systémy podle tohoto zákona. V provozním informačním systému jsou vedeny osobní údaje identifikující žadatele o udělení mezinárodní ochrany, kteří jsou hlášeni k pobytu v azylovém zařízení, a v něm ubytované osoby, včetně údajů citlivých, pokud je jejich zpracování nezbytné pro plnění povinností ministerstva k ochraně zdraví těchto osob a jejich základních práv, a dále údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění úkolů ministerstva souvisejících s plněním povinností a oprávnění, které má vůči uvedeným osobám podle tohoto zákona, a se zajištěním vnitřního provozu azylového zařízení, jeho organizací a financováním.

(4) Údaje evidované podle odstavce 3 se zlikvidují neprodleně po ukončení hlášení pobytu cizince v azylovém zařízení nebo ukončení ubytování cizince v azylovém zařízení, s výjimkou údajů, které jsou účetními záznamy podle zákona o účetnictví, údajů o jménu, popřípadě jménech, příjmení, datu narození a evidenčním čísle cizince nezbytných pro identifikaci účetních záznamů, údajů o zahájení a ukončení doby hlášení pobytu cizince v azylovém zařízení nebo ubytování cizince v azylovém zařízení, údajů o finančních prostředcích složených cizincem do úschovy v azylovém zařízení a účelu a rozsahu jejich užívání. Údaje, které se nezlikvidují neprodleně po ukončení hlášení pobytu nebo ubytování cizince v azylovém zařízení, se uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, popřípadě plynoucích od data ukončení hlášení pobytu cizince v azylovém zařízení nebo ukončení ubytování cizince v azylovém zařízení; po uplynutí této doby se zlikvidují.

(5) Ministerstvo může údaje vedené v evidencích podle odstavce 1 využívat pouze k plnění úkolů podle zákona.

(6) Údaje z evidencí podle odstavce 1 se poskytují státním orgánům na základě jejich žádosti, pokud jsou oprávněny k jejich zpracování pro plnění svých úkolů podle zvláštních právních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(7) Policie vede evidenci

a)

víz udělených podle tohoto zákona, ve které jsou vedeny údaje v rozsahu žádosti o udělení víza, číslo a série vydaného víza, datum jeho vydání a doba, na kterou bylo vízum vydáno,

b)

místa pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, místa pobytu cizinců, kteří podali kasační stížnost, místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany a místa pobytu azylantů,

c)

daktyloskopických otisků pořízených žadateli o udělení mezinárodní ochrany podle § 4c odst. 1 a § 47 odst. 1, ve které jsou dále vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, dřívějších příjmeních, datu, místě a státu narození, pohlaví a státním občanství cizince,

d)

azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k pobytu, a to v rozsahu údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, a to včetně údajů biometrických, digitálního zpracování podpisu, čísla vydaného průkazu o povolení k pobytu, datum jeho vydání a údaje o době platnosti vydaného průkazu o povolení k pobytu.

(8) Ministerstvo vede evidenci azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, kterým byl vydán průkaz o povolení k pobytu. V této evidenci se vedou údaje v rozsahu údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu, a to včetně údajů biometrických, digitálního zpracování podpisu, čísla vydaného průkazu o povolení k pobytu, datum jeho vydaní a údaje o době platnosti vydaného průkazu o povolení k pobytu. Údaje vedené v této evidenci ministerstvo předá do evidence vedené policií podle odstavce 7 písm. d) neprodleně poté, kdy mu byl výrobcem dodán průkaz o povolení k pobytu.

(9) Zpravodajské služby České republiky mohou při plnění svých úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů16) využívat údaje vedené v evidencích podle odstavců 1 a 7 a policie za stejných podmínek údaje vedené v evidencích podle odstavce 1, včetně údajů osobních, a to způsobem umožňujícím nepřetržitý a dálkový přístup; údaje z evidence vedené podle odstavce 8 poskytuje ministerstvo zpravodajským službám České republiky na základě žádosti v rozsahu nezbytném ke splnění daného úkolu.

(10) Ministerstvo je správcem

a)

informačního systému o azylantech žádajících o vydání cestovního dokladu azylanta obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji (§ 61 odst. 2 a 3), a to v rozsahu žádosti o vydání cestovního dokladu azylanta obsahujícího nosič dat s biometrickými údaji, včetně biometrických údajů,

b)

informačního systému o azylantech, kterým byl vydán cestovní doklad podle § 61 odst. 4, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání dokladu,

c)

informačního systému o azylantech nebo o osobách požívajících doplňkové ochrany, kterým byl vydán cestovní průkaz totožnosti podle § 65, a to v rozsahu údajů žádosti o vydání tohoto průkazu.

(11) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona dále pro účely vydávání průkazu o povolení k pobytu a zpracování protokolu podle § 59 odst. 4 vede provozní informační systém o azylantech a osobách požívajících doplňkové ochrany žádajících o vydání průkazu o povolení k pobytu, prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu, vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený anebo poškozený nebo náhradou za průkaz o povolení k pobytu, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, a to v rozsahu žádosti podané azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany. Správcem provozního informačního systému podle věty první je ministerstvo. V provozním informačním systému jsou vedeny rovněž biometrické údaje, které byly pořízeny za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu, a digitální zpracování podpisu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.

(12) Údaje vedené v informačním systému podle odstavce 11 se po převzetí průkazu o povolení k pobytu azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany předávají do evidence podle odstavce 7 písm. d).

(13) Pokud si azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, údaje vedené o tomto subjektu údajů v provozním informačním systému podle odstavce 11, a to včetně údajů biometrických, se zlikvidují po uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného průkazu o povolení k pobytu ministerstvu.

(14) Údaje v evidencích a informačních systémech podle tohoto zákona mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i předávány, s výjimkou údajů biometrických, které jsou zpracovávány vždy v elektronické podobě.

(15) Údaje vedené v evidencích a informačních systémech podle odstavců 7 a 10 písm. a) se zlikvidují 5 let po ukončení pobytu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území. Pokud jsou údaje vedené na technických nosičích dat, zlikvidují se 20 let po ukončení pobytu azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území; dobou ukončení pobytu na území se pro tyto účely rozumí kalendářní rok, ve kterém byl pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území ukončen. Biometrické údaje se zlikvidují neprodleně po skončení platnosti cestovního dokladu nebo po skončení platnosti průkazu o povolení k pobytu.

(16) Údaje vedené v informačních systémech podle odstavce 10 písm. b) a c) se zlikvidují 15 let po skončení platnosti cestovního dokladu azylanta nebo skončení platnosti cestovního průkazu totožnosti azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany.

__________

16)

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.“.

 

57.

§ 72 včetně nadpisu zní:

§ 72

Pobyt žadatele o udělení mezinárodní ochrany

na území

 

Žadatel o udělení mezinárodní ochrany je oprávněn pobývat na území po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany; to neplatí, je-li zajištěn podle zvláštního právního předpisu4) nebo podal-li žádost o udělení mezinárodní ochrany v tranzitním prostoru mezinárodního letiště a nebyl mu povolen vstup na území (§ 73). Ministerstvo je oprávněno pobyt žadatele o udělení mezinárodní ochrany omezit jen na část území (§ 46 a 46a).“.

 

58.

V § 73 odstavec 5 zní:

(5) Proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu na území lze podat žalobu do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí; podání žaloby nemá odkladný účinek. Žaloba proti rozhodnutí ministerstva se podává jeho prostřednictvím nebo u příslušného soudu. V případě, že je žaloba podána prostřednictvím ministerstva, ministerstvo předloží soudu žalobu, vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů ode dne doručení žaloby. V případě, že je žaloba podána u příslušného soudu, vyžádá si soud správní spis. Ministerstvo předloží soudu vyjádření k žalobě a správní spis do 5 dnů. Zároveň ministerstvo své vyjádření k žalobě doručí cizinci. O žalobě soud rozhodne do 7 pracovních dní ode dne doručení správního spisu soudu. Soud nařídí k projednání věci jednání, navrhne-li to účastník řízení nejpozději do 5 dnů ode dne podání žaloby nebo je-li to nezbytné. O tom musí být cizinec v rozhodnutí ministerstva poučen. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, doručí rozsudek účastníkům řízení bezprostředně po vyhlášení rozsudku při jednání, nebo bylo-li rozhodováno bez nařízení jednání, doručí soud rozsudek účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí a ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku, cizinci se bez zbytečného odkladu umožní vstup na území a ministerstvo jej dopraví do azylového zařízení na území.“.

 

59.

V § 73 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ministerstvo zkoumá, zda trvají důvody, pro které nebyl cizinci vstup na území povolen.“.

 

60.

V § 78 odst. 1 se slova „u útvaru policie“ nahrazují slovem „ministerstvu“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „7“.

 

61.

V § 78 odst. 1 písm. a) se slova „o azylu“ nahrazují slovy „o udělení azylu“.

 

62.

V § 78 odst. 2 se slova „u útvaru policie“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

63.

V § 78 odst. 3 se slova „Útvar policie oznámí ministerstvu“ nahrazují slovy „Ministerstvo oznámí útvaru policie do 3 pracovních dnů“.

 

64.

§ 78a se zrušuje.

 

65.

V § 78b odst. 1, 2 a 6 a v § 92b odst. 2 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

66.

V § 78b odst. 3 se slovo „Policie“ nahrazuje slovem „Ministerstvo“ a slovo „policii“ slovem „ministerstvo“.

 

67.

V § 78b se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

68.

V § 79 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Integrační azylové středisko dále slouží k přechodnému ubytování osob požívajících doplňkové ochrany, jde-li o rodiče nebo rodinu s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi nebo o cizince s vážným zdravotním postižením, nejdéle však na dobu 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany.“.

 

69.

V § 79 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Osoba ubytovaná v azylovém zařízení je povinna

a)

dodržovat ubytovací řád pro azylová zařízení,

b)

dodržovat hygienické předpisy v ubytovacích prostorách azylového zařízení a podílet se v prostorách azylového zařízení na udržování hygienického standardu stanoveného ubytovacím řádem,

c)

plnit v azylovém zařízení příkazy a pokyny policie nebo ministerstva vydané při zajišťování úkolů podle tohoto zákona a

d)

šetřit majetek azylového zařízení a ostatních ubytovaných.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

70.

V § 85a odst. 1 se za slovo „platnost“ vkládá slovo „dlouhodobého“.

 

71.

§ 85b se zrušuje.

 

72.

V § 87 odstavec 7 zní:

(7) Policie zabezpečí na žádost ministerstva dopravu žadatele o udělení mezinárodní ochrany anebo cizince na hraniční přechod členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení mezinárodní ochrany nebo dopravu žadatele o udělení mezinárodní ochrany anebo cizince v případě, že Česká republika je příslušná k posuzování jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany, na území. Policie je oprávněna po dobu dopravy omezit osobní svobodu a svobodu pohybu žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince.“.

 

73.

V § 87a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Na cizince, o jehož žádosti o udělení mezinárodní ochrany bylo řízení zastaveno z důvodu nepřípustnosti podle § 10a písm. b), se hledí jako na žadatele o udělení mezinárodní ochrany až do doby jeho vycestování z území pro účely poskytování zdravotní péče a služeb podle § 42, s výjimkou kapesného. Finanční příspěvek (§ 43) poskytnout nelze.“.

 

74.

V § 89 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

75.

§ 91 zní:

§ 91

 

Působnost stanovená podle tohoto zákona krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.“.

 

76.

V § 92b odstavec 1 zní:

(1) Na řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu a na řízení o zrušení platnosti víza za účelem strpění pobytu se nevztahuje část druhá a třetí správního řádu.“.

 

77.

V § 92c se za slova „§ 42 odst. 1 až 5“ vkládají slova „a 7“, za slova „§ 50a,“ se vkládají slova „§ 53a odst. 2, §“, za slova „54a,“ se vkládají slova „§ 71 odst. 3,“ a slova „§ 79 odst. 5 a 6“ se nahrazují slovy „§ 79 odst. 5 a 7“.

 

78.

§ 93, 93a a 93b včetně nadpisů znějí:

§ 93

Přestupky

 

(1) Cizinec se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 3e odst. 3 písm. b), § 4a odst. 1 nebo § 4a odst. 3 písm. b),

b)

odmítne strpět provedení úkonů podle § 4c,

c)

v rozporu s § 41 odst. 1 neodevzdá či nepředloží svůj cestovní doklad,

d)

poruší zákaz opuštění azylového zařízení podle § 46 odst. 3,

e)

v rozporu s § 54 odst. 2 a 3 nevycestuje z území, nebo

f)

poruší rozhodnutí ministerstva vydané podle § 73 odst. 4, kterým se nepovoluje vstup na území.

(2) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 41 odst. 1,

b)

v rozporu s § 45 odst. 1 nepřizná finanční prostředky, které má k dispozici, nebo v době pobytu v azylovém zařízení neodevzdá věc ohrožující život či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku anebo, je-li ubytovaný v přijímacím středisku, neodevzdá elektronické komunikační zařízení,

c)

odmítne strpět osobní prohlídku nebo prohlídku svých věcí podle § 45 odst. 2,

d)

v rozporu s § 46 odst. 1 opustí přijímací středisko nebo v rozporu s § 46 odst. 2 opustí přijímací středisko na mezinárodním letišti,

e)

v rozporu s § 46a odst. 1 nesetrvá v přijímacím středisku,

f)

odmítne strpět identifikační úkony podle § 47,

g)

v rozporu s § 48 písm. c) nesplní v azylovém zařízení příkaz nebo pokyn policie nebo ministerstva,

h)

nesplní některou z povinností podle § 49, nebo

i)

opustí pobytové středisko v rozporu s § 82 odst. 1, 2 nebo 3.

(3) Azylant se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 52 písm. a) až g) nebo j),

b)

odmítne strpět některý z identifikačních úkonů podle § 52 písm. i) a j) nebo v rozporu s § 53 odmítne strpět některý z identifikačních úkonů podle § 47, nebo

c)

nesplní povinnost podle § 78 odst. 1.

(4) Osoba požívající doplňkové ochrany se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní některou z povinností podle § 53b písm. b) až f) nebo j),

b)

odmítne strpět některý z identifikačních úkonů podle § 53b písm. i) a j) nebo v rozporu s § 53b písm. g) odmítne strpět některý z identifikačních úkonů podle § 47,

c)

nedodrží lhůtu 30 dnů pro podání žádosti o prodloužení doplňkové ochrany podle § 53a odst. 1, nebo

d)

v rozporu s § 78 odst. 2 nesplní povinnost podle § 78 odst. 1.

(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

nesplní povinnost podle § 56,

b)

jako osoba ubytovaná v azylovém zařízení nesplní některou z povinností podle § 79 odst. 6, nebo

c)

jako osoba ubytovaná v přijímacím středisku poruší zákaz podle § 81a odst. 1 nebo 3 nebo jako osoba ubytovaná v pobytovém středisku poruší zákaz podle § 81a odst. 1.

(6) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 5 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 2 000 Kč a za přestupek podle odstavce 5 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 Kč.

 

§ 93a

Správní delikt právnické

a podnikající fyzické osoby

 

(1) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 56b neumožní ministerstvu činit nezbytné úkony v souvislosti s řízením o udělení mezinárodní ochrany.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 Kč.

 

§ 93b

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.“.

 

79.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 325/1999 Sb.

 

Vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany

 

 

“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1.

Řízení podle zákona o azylu, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Průkazy o povolení k pobytu azylanta a průkazy oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydané podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za průkazy o povolení k pobytu podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 274/2008 Sb. (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:

1.

V části šestnácté bodě 1 se slova „§ 42a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 42a odst. 6“.

 

2.

V části šestnácté bodě 2 se slova „§ 44 odst. 1 a 4“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 4“.

 

3.

V části šestnácté bodě 3 se slova „§ 44 odst. 1“ zrušují.

 

4.

V části šestnácté bodě 3 se slova „§ 45 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 8“.

 

5.

V části šestnácté bodě 4 se slova „§ 45 odst. 1 až 3, § 45 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 1, 2, 4 a 8“.

 

6.

V části šestnácté bod 8 zní:

8. V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Výjezdní příkaz je doklad, který z moci úřední uděluje

a)

policie po zrušení nebo uplynutí platnosti krátkodobého víza, po ukončení přechodného pobytu na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, k němuž se vízum nevyžaduje, nebo při správním vyhoštění,

b)

ministerstvo po zrušení nebo uplynutí platnosti dlouhodobého víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, pokud uplynula platnost víza, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, po zrušení přechodného pobytu občanu Evropské unie1b), po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo po ukončení poskytování ochrany na území podle zvláštního právního předpisu2), 3a).“.“.

 

7.

V části šestnácté bodě 25 se slova „průkazu o pobytu“ nahrazují slovy „pobytové karty“.

 

8.

V části šestnácté se bod 30 zrušuje.

 

9.

V části šestnácté se v bodě 33 slova „ , je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového místa pobytu. Cizinec, který pobývá na území“ nahrazují slovem „nebo“.

 

10.

V části šestnácté bodu 44 se za slovo „kterému“ vkládají slova „bylo uděleno dlouhodobé vízum nebo“.

 

11.

V části šestnácté se body 45, 48, 49, 51, 52, 54, 62, 63 a 67 zrušují.

 

12.

V části šestnácté se bod 58 zrušuje.

 

13.

V části šestnácté v bodě 68 v § 165 písmeno j) zní:

j)

rozhoduje o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu,“.

 

14.

V části šestnácté bodě 70 se slova „nebo trvalému“ zrušují a na konci věty se doplňují slova „a v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů“.

 

15.

V části šestnácté se bod 73 zrušuje.

 

16.

V části šestnácté čl. XXIV (zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona o pobytu cizinců) se v písmenu b) slova „1. ledna 2013“ nahrazují slovy „1. května 2011“.

 

17.

V části sedmnácté čl. XXV (změna zákona o azylu) bodu 1 se slova „inspektorátu cizinecké policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie“.

 

18.

V části osmnácté čl. XXVI (změna zákona o dočasné ochraně cizinců) bodu 6 se slova „na inspektorátu cizinecké policie příslušném“ nahrazují slovy „u odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie příslušného“.

 

19.

V části osmnácté čl. XXVI (změna zákona o dočasné ochraně cizinců) bodu 7 se slova „inspektorátu cizinecké policie“ nahrazují slovy „odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie“.

 

20.

V části šedesáté čl. LXVIII se v písmenu b) slova „1. ledna 2013“ nahrazují slovy „1. ledna 2011“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1.

V části IX sazebníku správních poplatků položka 116 zní:

 

Položka 116

a)

Povolení k pobytu cizinci

2 500

b)

Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

1 000

c)

Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

500

d)

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu

2 500

e)

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

1 000

f)

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu povolení k pobytu azylanta

2 500

g)

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území nebo průkazu povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany

1 000

h)

Změna v průkazu o povolení k pobytu

1 000

i)

Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

4 000

j)

Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

2 500

k)

Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana

 

 

 

- členského státu Evropské unie,

 

 

 

- státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo

 

 

 

- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími,

 

 

 

a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost

100

 

 

 

 

l)

Přidělení rodného čísla cizinci

1 000

m)

Vydání průkazu o povolení k pobytu

500“.

 

2.

V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení „Osvobození“ se v bodu 1 slova „e), g) a j)“ nahrazují slovy „f), h) a l)“ a v bodu 2 se slova „g) a j)“ nahrazují slovy „h) a l)“.

 

3.

V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňují body 3 až 5, které znějí:

3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta nebo průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

5. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.“.

 

4.

V části IX sazebníku správních poplatků položce 116 v ustanovení „Poznámky“ se v bodu 1 věta první zrušuje a v bodu 3 se slova „písmene k)“ nahrazují slovy „písmene m)“.

 

5.

V části XII sazebníku správních poplatků položky 144 a 144A včetně osvobození, zmocnění a poznámky pod čarou č. 74 znějí:

 

Položka 144

 

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza

a)

podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74)

EUR

stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74)

b)

podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí

EUR

stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí

 

Osvobození

 

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

 

Předmětem poplatku není

 

Přijetí žádosti o udělení víza rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

 

Zmocnění

 

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

 

Položka 144A

 

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza

2 500

 

Osvobození

 

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.

4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.

 

Zmocnění

 

1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od šesti let a mladších dvanácti let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

__________

74)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).“.

 

6.

V části XII sazebníku správních poplatků položce 162 se na konci textu písmen b) a c) doplňují slova „nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta)“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o certifikaci veřejných dokladů

s biometrickými údaji (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů, se mění takto:

1.

V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

i)

veřejným identifikačním dokladem s kontaktním čipem (dále jen „doklad s kontaktním čipem“) veřejná listina obsahující elektronický kontaktní čip, v níž je uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která veřejný doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,

j)

certifikátem kontroly pravosti údajů certifikát, jímž se na základě kontrolních údajů pravosti ověřuje pravost a neporušenost údajů zapsaných na kontaktním čipu,

k)

certifikátem oprávnění kontrolního orgánu certifikát, který umožňuje kontrolnímu orgánu přístup ve stanoveném rozsahu k údajům uloženým na kontaktním čipu,

l)

kontrolními údaji pravosti zabezpečovací údaje uložené na kontaktním čipu, které umožňují s využitím certifikátu kontroly pravosti údajů ověřit pravost a neporušenost určeného rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu.“.

 

2.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

h)

vydává a zneplatňuje certifikát kontroly pravosti údajů pro doklady s kontaktním čipem,

i)

vydává certifikát oprávnění kontrolního orgánu pro doklady s kontaktním čipem,

j)

vede seznam vydaných a zneplatněných certifikátů kontroly pravosti údajů pro doklady s kontaktním čipem a seznam vydaných certifikátů oprávnění kontrolního orgánu pro doklady s kontaktním čipem.“.

 

3.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až j), která znějí:

e)

žádá ministerstvo o vydání certifikátu kontroly pravosti údajů,

f)

vytváří kontrolní údaje pravosti k údajům, které je oprávněna zapisovat na kontaktní čip,

g)

používá certifikáty kontroly pravosti údajů a kontrolní údaje pravosti pro ověření pravosti a neporušenosti stanoveného rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu,

h)

žádá ministerstvo o vydání certifikátů oprávnění kontrolního orgánu,

i)

vydává certifikáty oprávnění kontrolního orgánu na základě certifikátů oprávnění kontrolního orgánu vydaných ministerstvem,

j)

používá certifikáty oprávnění kontrolního orgánu pro přístup ke stanovenému rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu.“.

 

4.

V § 3 odst. 3 písm. a) se za slovo „policie“ vkládají slova „nebo ministerstva“.

 

5.

V § 3 odst. 3 písm. b) se za slovo „policii“ vkládají slova „nebo ministerstvu“.

 

6.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

§ 4a

Certifikát kontroly pravosti údajů

 

(1) Ministerstvo poskytne certifikát kontroly pravosti údajů správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem ověřovat pravost a neporušenost údajů uložených na kontaktním čipu.

(2) Ministerstvo vydá prvotní certifikát kontroly pravosti údajů policii, pokud splňuje certifikační podmínky.

(3) Na základě předložení platného prvotního certifikátu kontroly pravosti údajů nebo předcházejícího platného certifikátu kontroly pravosti údajů ministerstvo vydává policii následné certifikáty kontroly pravosti údajů, pokud i nadále splňuje certifikační podmínky.“.

 

7.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

§ 6a

Certifikát oprávnění kontrolního orgánu

 

(1) Ministerstvo vydá prvotní certifikát oprávnění kontrolního orgánu správnímu orgánu, který může za podmínek stanovených jiným právním předpisem přistupovat ke stanovenému rozsahu údajů uložených na kontaktním čipu.

(2) Na základě předložení platného prvotního certifikátu oprávnění kontrolního orgánu nebo předcházejícího platného certifikátu oprávnění kontrolního orgánu ministerstvo vydává orgánům uvedeným v odstavci 1 následné certifikáty.“.

 

8.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

§ 7a

Zneplatnění certifikátu kontroly platnosti údajů

 

(1) Ministerstvo zneplatní vydané certifikáty kontroly platnosti údajů na základě žádosti policie, nebo z dalších závažných důvodů uvedených v certifikačních pravidlech.

(2) Ministerstvo předává orgánům uvedeným v § 4a odst. 1 a § 6a odst. 1 seznamy zneplatněných certifikátů kontroly platnosti údajů.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písm. b) se doplňuje bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 72a zní:

4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu72a), adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c),

__________

72a)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.“.

 

2.

V § 5 písm. e) bodě 2 se za slova „zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována“ vkládají slova „ , nebo v rozporu s modrou kartou, nebo bez modré karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována“.

 

3.

V § 6 odst. 1 písm. j) se za slova „držiteli zelené karty“ vkládají slova „ , volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty“.

 

4.

V § 29 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene g) se tečka nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti.“.

 

5.

V § 37a odstavec 3 zní:

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty a den vydání zelené karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání zelené karty bylo ukončeno.“.

 

6.

V § 37a odst. 4 se za slova „po vydání“ vkládají slova „potvrzení o splnění podmínek pro vydání“ a slovo „byla“ se nahrazuje slovem „bude“.

 

7.

Za § 37a se vkládá nový § 37b, který zní:

§ 37b

 

(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Centrální evidence obsahuje údaje uvedené v § 37.

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků32e) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu32f), a současně jde o místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zvláštního právního předpisu72a). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání modré karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, a den vydání modré karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání modré karty bylo zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra72a) vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální evidenci volných míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.

(4) Neprodleně po vydání modré karty Ministerstvo vnitra elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána modrá karta, a pracovní místo, pro které byla modrá karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti nebo o jejím zrušení.

(5) Ministerstvo nezařadí do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty volné pracovní místo u zaměstnavatele, kterému byla v období posledních 12 měsíců před podáním žádosti o modrou kartu pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty nezařadí volné pracovní místo nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce.“.

 

8.

V § 37b odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty a den vydání modré karty nebo den, kdy řízení o žádosti o vydání modré karty bylo zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra72a), vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální evidenci volných míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.

(4) Ministerstvo vnitra neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty elektronicky sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude vydána modrá karta, a pracovní místo, pro které bude modrá karta vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti nebo o jejím zrušení.“.

 

9.

Poznámka pod čarou č. 41 zní:

__________

41)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

V § 66 se na konci textu věty třetí doplňují slova „nebo modrá karta“.

 

11.

§ 86 zní:

§ 86

 

(1) Zaměstnavatelé mohou získávat cizince na volná pracovní místa (§ 35), která nelze obsadit jinak, jestliže předem úřadu práce oznámí a projednají s ním záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat, a předpokládané doby výkonu práce.

(2) Předchozí oznámení a projednání záměru zaměstnávat cizince se nevyžaduje v případě zaměstnavatele, který hodlá zaměstnávat cizince,

a)

kterému je vydáváno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (§ 97),

b)

u kterého se povolení k zaměstnání nevyžaduje (§ 98),

c)

který žádá o prodloužení povolení k zaměstnání podle § 94, nebo

d)

který bude zaměstnán jako držitel zelené karty nebo modré karty.“.

 

12.

V § 87 odst. 1 větě první se slova „j) až p)“ nahrazují slovy „j) až r)“.

 

13.

V § 87 odst. 1 větě druhé a v § 132 odst. 1 větě druhé se slova „nebo zelenou kartu“ nahrazují slovy „ , zelenou kartu nebo modrou kartu“.

 

14.

V § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 98 úvodní části ustanovení se slova „nebo zelená karta“ nahrazují slovy „ , zelená karta nebo modrá karta“.

 

15.

V § 88 odst. 2 větě první se za slova „zelená karta“ vkládají slova „nebo modrá karta“ a za slova „zelené karty“ se vkládají slova „nebo kdy byly splněny podmínky pro vydání modré karty“.

 

16.

V § 89 se za slova „nebo je-li držitelem zelené karty“ vkládají slova „nebo modré karty,“.

 

17.

V § 89 se na konci doplňuje věta „Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zelené karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván po dobu ode dne vydání tohoto potvrzení do ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zelené karty nebo modré karty.“.

 

18.

V § 92 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a zaměstnavatel s úřadem práce předem projednal záměr zaměstnávat cizince podle § 86“.

 

19.

V § 98 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene p) se tečka nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno r), které zní:

r)

který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území – bývalého držitele modré karty, nebo statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, jenž je bývalým držitelem modré karty.“.

 

20.

V § 100 odst. 3 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „nebo Ministerstvo vnitra“.

 

21.

V § 102 odst. 1 větě první se za slova „zelené karty“ vkládají slova „nebo modré karty“ a slova „a j) až p)“ se nahrazují slovy „a j) až r)“.

 

22.

V § 126 odstavec 4 zní:

(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce a o písemných informacích týkajících se cizinců, a to v rozsahu uvedeném v § 87, 88 a § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách úřad práce příslušný podle § 7 odst. 3 a v případě zjištění nedostatků předává tomuto úřadu práce podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.“.

 

23.

V § 145 se slovo „Povolení“ nahrazuje slovy „Záměr zaměstnávat cizince na více místech výkonu práce projedná a povolení“.

 

24.

V § 147c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t)

údaje o zaměstnavateli a pracovním místě držitele modré karty.“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře (čl. 9)

Čl. IX

V § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

h)

cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu56).

__________

56)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o sociálních službách (čl. 10)

Čl. X

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. d) a e) se slova „nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství6)“ nahrazují slovy „nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství6) jinak“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.“.

 

2.

V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropských společenství48) jinak“.

Poznámka pod čarou č. 48 zní:

__________

48)

Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

 

3.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámek pod čarou č. 49 a 50 znějí:

g)

cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu49),

h)

cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu50).

__________

49)

§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

50)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.“.

 

2.

V § 16 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 52 až 56 zní:

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému, jestliže

a)

je účastna nemocenského pojištění52),

b)

je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění53),

c)

je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství10),

d)

před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění52), nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění53) a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,

f)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti54),

g)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti54); taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence,

h)

je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti podle § 39 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti54); taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo

i)

je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře55) a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti56).

__________

52)

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

53)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

54)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

55)

§ 1216 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

56)

§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 16 odst. 8 větě druhé se slova „Policii České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvu vnitra“ a slova „Policie České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra“ a ve větě třetí se slova „Policie České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra“.

 

4.

V § 61 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

b)

poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; tyto informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu57) sdělí písemně,

__________

57)

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.“.

 

5.

V § 61 odst. 1 písm. d) a f) se slova „Policii České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvu vnitra“.

 

6.

V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 58 zní:

h)

písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu57), podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

__________

58)

§ 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.“.

 

7.

V § 62 písmeno b) zní:

b)

poskytuje osobám v hmotné nouzi uvedeným v § 2 odst. 6 informace potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace; tyto informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu57) sdělí písemně.“.

 

8.

V § 62 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu57), podal žádost o mimořádnou okamžitou pomoc osobám v hmotné nouzi uvedeným v § 2 odst. 6.“.

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákoníku práce (čl. 13)

Čl. XIII

V § 48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 20 a 20a zní:

c)

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu20a) anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu20a).

__________

20)

§ 89101 zákona o zaměstnanosti.

20a)

§ 42g42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna živnostenského zákona (čl. 14)

Čl. XIV

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „§ 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 47 odst. 5 větě druhé, § 47 odst. 6 a 7“.

 

2.

V § 10 odst. 4 se slova „nejsou státními příslušníky členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku“.

 

3.

V § 47 odstavce 7 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 37 znějí:

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o povolení k pobytu výpis s údaji podle § 47 odst. 2 s výjimkou údaje podle písmene e). Právo provozovat živnost vznikne této osobě dnem doložení dokladu prokazujícího udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost ohlášena. Nesplňuje-li zahraniční fyzická osoba všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu podle zvláštního právního předpisu24b) do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu cizince na území České republiky37), živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle § 47 odst. 2. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Stejně živnostenský úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu podle odstavce 7.

__________

37)

§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

4.

V § 48 odst. 2 se slovo „písemně“ zrušuje, slova „příslušným orgánům cizinecké policie“ se nahrazují slovy „Ministerstvu vnitra“ a slovo „potvrzení“ se nahrazuje slovem „výpisu“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 16)

Čl. XVI

V § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 217/2009 Sb., písmeno ch) zní:

ch)

cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech (čl. 17)

Čl. XVII

V § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

f)

ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce34); odejmout je možné prostředky poskytnuté v období až 12 měsíců před zjištěním.

__________

34)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna školského zákona (čl. 18)

Čl. XVIII

V § 183b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 343/2007 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

d)

držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu52).

__________

52)

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o obecní policii (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 11a odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:

4. totožnosti cizinců,“.

 

2.

V § 11a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U cizinců poskytne dožádaný orgán i druh a adresu místa pobytu na území, popřípadě adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a správní nebo soudní vyhoštění a dobu, po kterou není cizinci umožněn vstup na území.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv (čl. 20)

Čl. XX

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (dále jen „sledování vyhoštění“).“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

2.

§ 21a zní:

§ 21a

 

(1) Pro návštěvy zařízení a sledování vyhoštění platí ustanovení § 15 a 16 přiměřeně.

(2) Pro účely sledování výkonu trestu vyhoštění cizince, který byl vzat do vyhošťovací vazby nebo který vykonává trest odnětí svobody, informuje Policie České republiky s dostatečným předstihem ochránce o jeho výkonu.

(3) Ochránce po návštěvě zařízení, po souvisejících návštěvách více zařízení nebo po provedeném sledování vyhoštění vypracuje zprávu o svých zjištěních. Součástí této zprávy mohou být doporučení nebo návrhy opatření k nápravě.“.

 

3.

V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Ochránce soustavně seznamuje veřejnost se svou činností podle tohoto zákona a s poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly. Zprávy z návštěv zařízení, zprávy ze sledování vyhoštění včetně obdržených vyjádření a vybrané zprávy o ukončených šetřeních v jednotlivých věcech ochránce vhodným způsobem zveřejňuje; § 20 odst. 2 písm. b) platí obdobně.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o registrovaném partnerství (čl. 21)

Čl. XXI

V § 25 odst. 5 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb., se za slovo „azyl“ vkládají slova „nebo doplňková ochrana“.

ČÁST DVACATÁ

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců (čl. 22)

Čl. XXII

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „a pohraniční“ zrušují.

 

2.

V § 58a odst. 1, 2 a 3 se slovo „policie“ nahrazuje slovem „ministerstvo“.

 

3.

V § 58a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST DVACATÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 23)

Čl. XXIII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o veřejných výzkumných

organizacích (čl. 24)

Čl. XXIV

V § 30b odst. 7 a § 30c odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se slova „Policii České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo vnitra“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 25)

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodů 67, 73, 74, 75, bodu 83, pokud jde o § 44a odst. 12 a 13, bodů 155, 156, 168, 170, 171, bodu 212, pokud jde o § 103 písm. t), bodu 232, bodu 295, pokud jde o § 156 odst. 1 písm. r), bodů 296, 297, 303, 317, 330 a 362, čl. II bodu 2, čl. III bodu 39, pokud jde o § 52 písm. h) až j), bodu 40, pokud jde o § 53a odst. 6 a 7 a § 53b písm. h) až j), bodů 41, 42, 48 až 52 a bodu 56, čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 1 až 4, čl. VII a čl. VIII bodů 5, 6, 8 a 17, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2011,

b)

čl. I bod 15, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

v z. John v. r.