Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

117/2011 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2016

117

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 497/2005 Sb., vyhlášky č. 368/2005 Sb., vyhlášky č. 101/2007 Sb. a vyhlášky č. 127/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

§ 1

Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie21), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie22) a upravuje způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže a druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti.

______________

21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein.

Směrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od něhož se zakazuje obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/89/ES ze dne 10. listopadu 2003, kterou se mění směrnice 2000/13/ /ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách.

Směrnice Komise 94/54/EHS ze dne 18. listopadu 1994 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/112/EHS, při označování určitých potravin.

Směrnice Rady 96/21/ES ze dne 29. března 1996, kterou se mění směrnice Komise 94/54/EHS o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Rady 79/ /112/EHS, při označování určitých potravin.

Směrnice Komise 2004/77/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 94/54/EHS, pokud jde o označování určitých potravin obsahujících glycyrrhizovou kyselinu a její amonnou sůl.

Směrnice Komise 1999/10/ES ze dne 8. března 1999, kterou se stanoví odchylky od ustanovení článku 7 směrnice Rady 79/112/EHS, pokud jde o označování potravin.

Směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.

Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.

Směrnice Komise 2005/63/ES ze dne 3. října 2005, kterou se opravuje směrnice 2005/26/ES, pokud jde o stanovení složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES.

Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin.

Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Směrnice Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin.

22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ze dne 31. března 2004 týkající se označování potravin a potravinových složek s přídavkem fytosterolů, esterů fytosterolů, fytostanolů a/nebo esterů fytostanolů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.

 

2.

V § 2 písm. a) se za slova „jakož i“ vkládají slova „další slovní a“.

 

3.

V § 2 písm. b) se slova „a látek určených k aromatizaci potraviny“ nahrazují slovy „ , aromat a enzymů“.

 

4.

V § 2 písm. d) se slova „vodný roztok jedlé soli“ nahrazují slovy „lák, vodné roztoky solí“ a slovo „olej,“ se zrušuje.

 

5.

Poznámka pod čarou č. 5 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje.

 

6.

V § 3 odst. 3 se slova „zvláštní právní předpis6)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti potravinářských přídatných látek a aromat23)“.

Poznámka pod čarou č. 23 zní:

__________

23)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/ /2008.“.

Poznámka pod čarou č. 6 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje.

 

7.

V § 3 odstavec 6 zní:

(6) Pokud ostatní údaje, kterými je provozovatel potravinářského podniku povinen označit potravinu, neumožní, aby spotřebitel zjistil skutečnou povahu potraviny z jiného členského státu Evropské unie a odlišil ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, k názvu potraviny používanému v zemi původu se připojí další popisné informace, které musí být uvedeny v blízkosti názvu potraviny. Název potraviny používaný v zemi původu se nepoužije, pokud se potravina liší svým složením nebo výrobou od potraviny známé u spotřebitelů pod dotyčným názvem do té míry, že další popisné informace nezajistí dostatečné informování spotřebitele.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

 

8.

V § 4 odst. 2 písm. a), e) a g) a v § 12 odst. 1 a 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

9.

V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

10.

V § 5 odst. 2 se slova „šťávy nebo oleje,“ zrušují.

 

11.

V § 5 odst. 3 se slova „přímo použitelného předpisu Evropských společenství12)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti zemědělských produktů25)“.

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

__________

25)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

 

12.

V § 6 odst. 4 písm. g) se slova „látek určených k aromatizaci“ nahrazují slovy „aromat“.

 

13.

V § 6 odst. 4 písm. k) se slovo „nebalené“ zrušuje.

 

14.

V § 8 odst. 5 písm. b) se za slova „přídatné látky“ vkládají slova „a enzymy“ a slova „zvláštní právní předpis6)“ se nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti potravinářských přídatných látek a aromat23)“.

 

15.

V § 8 odst. 5 písm. c) se za slova „přídatných látek“ vkládají slova „enzymů,“.

 

16.

V § 8 odst. 14 se slova „v proměnlivých hmotnostních podílech“ nahrazují slovy „v různém poměru“.

 

17.

V § 9 odst. 3 se číslo „11“ nahrazuje číslem „9“.

 

18.

V § 9 odst. 4 v úvodní části ustanovení se slova „1 až 3 se nevztahuje na potraviny nebo skupiny složek“ nahrazují slovy „1 a 2 se nevztahují na složku nebo skupinu složek“.

 

19.

V § 9 odst. 8 se slova „látek určených k aromatizaci“ nahrazují slovy „aromat“ a slova „ve zvláštním právním předpise6)“ se nahrazují slovy „v přímo použitelných předpisech Evropské unie v oblasti potravinářských přídatných látek a aromat23)“.

 

20.

V § 10 se na konci nadpisu doplňují slova „a enzymech“.

 

21.

V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Přídatná látka nebo enzym obsažené v potravině se na obalu označí v údajích o složení potraviny uvedením názvu látky nebo enzymu anebo jejich číselného kódu.“.

 

22.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Označení „modifikovaný škrob“ se doplní údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek.“.

 

23.

V § 10 odstavec 3 zní:

(3) U přídatných látek a enzymů, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky, sladidla, zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, propelanty, látky zvýrazňující vůni nebo chuť, zahušťovadla, želírující látky, stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky nebo látky zlepšující mouku, musí být uveden před názvem přídatné látky nebo enzymu anebo jejich číselného kódu také název kategorie, do které přídatná látka nebo enzym patří. Pokud přídatná látka nebo enzym patří způsobem použití do několika kategorií, uvede se název kategorie, která odpovídá hlavnímu účelu, pro který jsou tato přídatná látka nebo tento enzym v potravině použity.“.

 

24.

V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

 

25.

V § 11 v nadpisu se slova „látkách určených k aromatizaci potravin“ nahrazují slovem „aromatech“.

 

26.

V § 11 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 26 a 27 zní:

(1) Aroma26) obsažené v potravině se na obalu ve výčtu uváděných složek označí slovy „aroma“ anebo přesnějším názvem nebo popisem aromatu. Kouřové aroma se na obalu ve výčtu uváděných složek označí slovy „kouřové aroma“ anebo slovy „kouřové aroma vyrobené z“ s uvedením názvu potraviny nebo suroviny, ze které je vyrobeno. Slovo „přírodní“ se pro popis aromatu použije, pokud jsou splněny podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o aromatech27).

__________

26)

Čl. 3 odst. 2 písm. b), c), d), e), f), g) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008.

27)

Čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/ /2008.“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

 

27.

V § 11 odst. 3 se za slovy „její amonnou sůl“ slovo „nebo“ zrušuje.

 

28.

V příloze č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova „Maso pro výrobu masných výrobků podle zvláštního právního předpisu,20)“ nahrazují slovy „Kosterní svalovina savců a ptáků vhodných k lidské spotřebě s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, u které celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje hodnoty stanovené vyhláškou o mase a masných výrobcích28); pod tuto složku nelze zařadit výrobky, na něž se vztahuje definice Společenství pro mechanicky separované maso“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

__________

28)

Příloha č. 4 tabulka 2 vyhlášky č. 326/2001 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které nevyhovují požadavkům stanoveným touto vyhláškou, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou být uváděny do oběhu po dobu 6 měsíců od data nabytí účinnosti této vyhlášky a prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.