Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

185/2011 Sb. znění účinné od 8. 7. 2011

185

 

ZÁKON

ze dne 8. června 2011,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. c), § 2 odst. 1 větě druhé, § 158 odst. 4 větě třetí, § 293 odst. 2 a v § 363 odst. 1 větě první se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění).“.

 

3.

V § 62 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 62 odst. 4, § 62 odst. 5 větě první, třetí a čtvrté, § 101 odst. 4 písm. b), § 105 odst. 1 větě první, § 108 odst. 1, § 108 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 108 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 108 odst. 4 a 5 a v § 339 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

4.

V § 62 odst. 3 se slova „organizací nebo“ nahrazují slovy „organizací a“.

 

5.

V § 276 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Jestliže u zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se uskutečňují na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.“.

 

6.

V § 276 odst. 3 větě první se za slovo „zaměstnavatele“ vkládají slova „nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců“.

 

7.

V § 276 odst. 3 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné.“.

 

8.

V § 276 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce.“.

 

9.

V § 276 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Jestliže zaměstnavatel požaduje zachování mlčenlivosti o informacích, které byly poskytnuty jako důvěrné, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud určil, že informace byla za důvěrnou označena bez přiměřeného důvodu. Neposkytne-li zaměstnavatel informaci, mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud rozhodl, že je zaměstnavatel povinen informaci poskytnout.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

10.

V § 276 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Pro účely řízení uvedeného v odstavci 5 a pro účely vymáhání plnění povinností podle části dvanácté má rada zaměstnanců způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení. Za radu zaměstnanců jedná její předseda nebo její pověřený člen.“.

 

11.

V § 279 odst. 1 písm. i) a v § 280 odst. 1 písm. f) se slova „§ 294“ nahrazují slovy „§ 297 odst. 5“.

 

12.

V § 281 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „U zaměstnavatele je možné zvolit radu zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“.

 

13.

V § 282 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaniká dnem uplynutí volebního období, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

(2) Rada zaměstnanců zaniká též dnem, kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3.“.

 

14.

V § 282 odst. 3 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „a 2“.

 

15.

V § 288 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Nadnárodními informacemi a projednáním se pro účely tohoto zákona rozumí informování a projednání, které se týká zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „členský stát“) jako celku nebo alespoň dvou zaměstnavatelů nebo organizačních složek zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů, které se nacházejí alespoň ve dvou členských státech. Při posouzení, zda jde o nadnárodní informace a projednání, se přihlíží také k rozsahu případných dopadů a úrovni řízení a zastoupení zaměstnanců.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

16.

V § 288 odst. 2 větě první a třetí, § 288 odst. 3 písm. c), § 288 odst. 5, § 289 odst. 2 větě první, § 290 odst. 5 a v § 297 odst. 2 se slova „Evropské unie“ zrušují.

 

17.

V § 288 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Postup podle věty první musí být vymezen a prováděn tak, aby byla zajištěna jeho účinnost a aby bylo umožněno účinné rozhodování zaměstnavatelů nebo skupiny zaměstnavatelů.“.

 

18.

V § 288 odst. 2 poslední větě se za slovo „činností“ vkládají slova „ , nezbytné školení“.

 

19.

V § 288 odst. 3 písm. a) se slova „členského státu Evropské unie se sídlem“ nahrazují slovy „členských států se sídlem nebo místem podnikání“.

 

20.

V § 288 odst. 3 písm. b) se slova „členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy „členských států“.

 

21.

V § 288 odst. 3 písm. c) se za slovo „sídlo“ vkládají slova „nebo místo podnikání“.

 

22.

V § 288 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

23.

V § 288 odstavec 5 zní:

(5) Skupinou zaměstnavatelů s působností na území členských států se pro účely tohoto zákona rozumí více zaměstnavatelů spojených jedním řídícím zaměstnavatelem, která splňuje tyto požadavky:

a)

má v členských státech dohromady alespoň 1 000 zaměstnanců,

b)

alespoň 2 zaměstnavatelé ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států mají sídlo nebo místo podnikání nebo umístěnou organizační složku ve 2 různých členských státech a

c)

alespoň 1 zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jednom členském státě a jiný zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jiném členském státě.“.

 

24.

V § 289 odst. 1 větě druhé se slova „členského státu, podle kterého byl zaměstnavatel s působností na území členského státu Evropské unie založen“ nahrazují slovy „ , kterým zaměstnavatel s působností na území členského státu podléhá“.

 

25.

V § 289 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Nebyl-li zaměstnavatel s působností na území členských států založen podle právních předpisů členského státu, jsou pro určení, zda se jedná o řídícího zaměstnavatele, rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je umístěn reprezentant tohoto zaměstnavatele, a není-li reprezentant určen, jsou rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je umístěno ústředí zaměstnavatele, který zaměstnává nejvíce zaměstnanců.“.

 

26.

V § 289 odst. 1 větě páté se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“.

 

27.

V § 289 odst. 2 větě druhé se za slovo „sídlo“ vkládají slova „nebo není-li umístěno“.

 

28.

V § 289 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Ústředí i každý zaměstnavatel jsou povinni zaměstnancům nebo jejich zástupcům poskytnout informace pro účely zjištění, zda je možno ustavit evropskou radu zaměstnanců, nebo ujednat jiný postup pro nadnárodní informace a projednání, zejména informace o počtu zaměstnanců a jejich složení a o organizační struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů.“.

 

29.

V § 289 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

 

30.

V § 289 odstavec 5 zní:

(5) Nestanoví-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání nebo úprava členského státu, v němž má sídlo ústředí, výhodnější podmínky, použijí se pro účely kolektivního zastupování zaměstnanců § 276 a § 278 odst. 2 až 4 obdobně, a to pro členy vyjednávacího výboru, evropské rady zaměstnanců nebo zástupce zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu, jakož i pro zaměstnavatele. Ustanovení § 276 odst. 8 se použije, i když ústředí nemá sídlo nebo není umístěno v České republice. Pro tlumočníky, překladatele, odborníky a poradce se použije § 276 odst. 4.“.

 

31.

V § 290 odst. 2 se za slovo „zaměstnavatelů“ vkládají slova „nebo organizačních složek zaměstnavatelů“.

 

32.

V § 290 odstavec 3 zní:

(3) Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů působících na území členských států. Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.“.

 

33.

V § 290 odst. 4 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větou „Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, jednají za všechny zaměstnance zaměstnavatele společně, nedohodnou-li se mezi sebou jinak.“.

 

34.

V § 291 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Ústředí doručí informaci o složení vyjednávacího výboru a zahájení vyjednávání příslušným uznaným evropským organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů, se kterými Evropská komise projednává záležitosti podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

 

35.

V § 291 odst. 1 větě páté se za slovo „ústředím“ vkládají slova „i po jednání“.

 

36.

V § 291 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tito odborníci a zástupci příslušných uznaných evropských organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů se mohou na žádost zvláštního vyjednávacího výboru účastnit jednání jako poradci.“.

 

37.

V § 291 odst. 2 se slova „většinou všech hlasů všech členů“ nahrazují slovy „nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů“.

 

38.

V § 292 větě druhé se slova „všichni členové vyjednávacího výboru“ nahrazují slovy „členové vyjednávacího výboru, kteří přijali takové usnesení“.

 

39.

V § 294 písmeno b) zní:

b)

způsob ustavení, složení, počet členů a délku funkčního období evropské rady zaměstnanců; přitom se přihlíží k zastoupení zaměstnanců podle jejich činnosti a pohlaví,“.

 

40.

V § 294 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , případně složení, podmínky jmenování, úkoly a jednací řád výboru“.

 

41.

V § 294 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

 

42.

V § 294 písmeno i) zní:

i)

dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců, ustanovení o možnosti výpovědi, o možnosti změn ujednání, včetně přechodných ustanovení, a postup při jednání o novém ujednání.“.

 

43.

V § 295 písm. a) se slovo „ , především“ zrušuje.

 

44.

V § 295 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279, 280 a 287,

e)

postup v případě podstatných organizačních změn.“.

 

45.

Za § 295 se vkládá nový § 295a, který zní:

§ 295a

 

Pokud ujednání podle § 294 a 295 nevymezuje způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním s nimi podle vnitrostátní úpravy, musí ústředí a zaměstnavatel zajistit nadnárodní informování a projednání týkající se připravovaných opatření, která by mohla způsobit závažné změny v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích na všech partnerských úrovních odpovídajících předmětu jednání.“.

 

46.

V § 296 odstavec 3 zní:

(3) Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.“.

 

47.

V § 296 se odstavec 4 zrušuje.

 

48.

V § 297 odst. 1 větě první se slovo „zástupce“ nahrazuje slovem „zástupci“.

 

49.

V § 297 odst. 1 se věta pátá zrušuje.

 

50.

V § 297 odstavec 5 zní:

(5) Nejméně jednou za kalendářní rok je ústředí povinno na základě zprávy, kterou vypracuje,

a)

informovat evropskou radu zaměstnanců o

1. organizačním uspořádání zaměstnavatele a jeho ekonomické a finanční situaci,

2. pravděpodobném vývoji činnosti, výroby a prodeje,

3. záležitostech, které je povinno s evropskou radou zaměstnanců projednat,

b)

projednat s evropskou radou zaměstnanců

1. pravděpodobný vývoj zaměstnanosti, investice a podstatné změny organizace práce a technologie,

2. zrušení nebo zánik zaměstnavatele, převod zaměstnavatele nebo části jeho činnosti, jeho důvody, podstatné důsledky a opatření vůči zaměstnancům,

3. hromadné propouštění, jeho důvody, počty, strukturu a podmínky pro určení zaměstnanců, s nimiž má být rozvázán pracovní poměr, a plnění, která mají zaměstnancům příslušet kromě plnění vyplývajících z právních předpisů.

Ústředí zašle zprávu také zaměstnavateli.“.

 

51.

V § 297 odst. 6 větě první se slovo „které“ nahrazuje slovy „nebo mají být přijata rozhodnutí, která“.

 

52.

V § 297 se odstavec 7 zrušuje.

 

53.

Nadpis nad § 298 se zrušuje.

 

54.

V § 298 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Evropská rada zaměstnanců ustaví k zajištění koordinace svých činností nejvýše pětičlenný výbor, který se skládá z předsedy a dalších členů.“.

 

55.

V § 298 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

56.

V § 298 odst. 5 se slova „může stanovit“ nahrazují slovem „stanoví“.

 

57.

Za § 298 se vkládá nový § 298a, který včetně nadpisu zní:

§ 298a

Postup při organizačních změnách

 

(1) Dojde-li k podstatným organizačním změnám ve struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států, a neupravuje-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání postup v těchto případech, anebo jsou ustanovení těchto ujednání navzájem v rozporu, postupuje se obdobně podle § 290 odst. 2.

(2) Postupuje-li se obdobně podle § 290 odst. 2, do vyjednávacího výboru jmenuje každá již ustavená evropská rada zaměstnanců nebo jiní ustavení zástupci zaměstnanců ze svých členů nejméně 3 další členy.

(3) Ustavené evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu svou činnost nekončí. Je-li to třeba, upraví svou činnost ujednáním s ústředím. Činnost ustavených evropských rad zaměstnanců a jiný postup pro nadnárodní informace a projednání končí uzavřením nového ujednání s ústředím o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo o jiném postupu. Tímto okamžikem zanikají i dříve uzavřená ujednání.“.

 

58.

V § 299 se slovo „298“ nahrazuje slovem „298a“.

 

59.

V části třinácté v nadpisu hlavy XIX se slova „EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ nahrazují slovy „EVROPSKÉ UNIE“.

 

60.

V § 363 odst. 1 se slova „§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Přístup k nadnárodním informacím podle § 288299 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů s působností na území členského státu se sídlem v České republice a na jejich organizační složky umístěné na území České republiky, u kterých

a)

v době od 5. června 2009 do 5. června 2011 byla uzavřena nebo změněna ujednání podle § 288295 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

ujednání podle písmene a) byla v době své platnosti změněna, doplněna nebo prodloužena, a to až do ukončení platnosti těchto dohod. Ustanovení § 298a zákona č. 262/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona však platí i zde.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.