Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

218/2011 Sb. znění účinné od 1. 9. 2011

Ustanovení čl. I bodu 15 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

218

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

 

2.

V § 6 odst. 4 se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

 

3.

V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku; to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.“.

 

4.

V § 6a odst. 3 se slova „ve lhůtě do 15 dnů“ zrušují.

 

5.

V § 6a se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

(4) Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne.

(5) Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

(6) Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví. Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládá byt a nebytový prostor.

(7) Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše v částce 2 000 000 Kč; to neplatí, je-li v sazebníku stanoveno jinak.“.

 

6.

V § 7 odst. 1 se slova „písm. e) až h)“ nahrazují slovy „písm. e) až i)“.

 

7.

V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „stížnosti,“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč,“.

 

8.

V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.“.

 

9.

V § 10 odst. 4 se za slova „zaplacený poplatek“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč,“.

 

10.

V § 10 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Soud postupuje stejným způsobem po podání odporu nebo námitek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“.

 

11.

V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; věta první se použije obdobně“.

 

12.

V § 10 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta první se použije obdobně.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

 

13.

V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno.“.

 

14.

Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

§ 10a

 

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

(2) Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na žádost poplatníka stanoví a do 30 dnů ode dne podání žádosti poukáže úrok z vratitelného přeplatku podle daňového řádu.“.

 

15.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a)

opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b)

důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

c)

vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d)

vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

e)

dědických v prvním stupni řízení,

f)

způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

g)

obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

h)

volebních,

i)

kompetenčních žalob,

j)

nařízení exekuce soudem2a),

k)

návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu2b),

l)

výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

m)

náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem.“.

 

16.

V § 11 odstavec 1 zní:

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a)

opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b)

důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

c)

vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d)

vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

e)

dědických v prvním stupni řízení,

f)

způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

g)

obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

h)

volebních,

i)

kompetenčních žalob,

j)

nařízení exekuce soudem2a),

k)

návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu2b),

l)

výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

m)

náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem.“.

 

17.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Od poplatku se osvobozují

a)

Česká republika a státní fondy,

b)

územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c)

navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d)

navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví a náhrady nákladů léčení,

e)

navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

f)

neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

g)

navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,

h)

diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

i)

cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

j)

navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

k)

navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),

l)

navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

m)

navrhovatel zápisu nadace nebo nadačního fondu do nadačního rejstříku a nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

n)

navrhovatel zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,

o)

společenství vlastníků jednotek3a) ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek,

p)

cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

q)

insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,

r)

dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,

s)

navrhovatel nařízení předběžného opatření podle § 76b občanského soudního řádu,

t)

navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.“.

 

18.

V § 11 odst. 5 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

 

19.

V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky.“.

 

20.

Příloha zní:

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

 

Poplatky za řízení

 

Položka 1

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč

1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč

5 % z této částky

c) v částce vyšší než 40 000 000 Kč

2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo Šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

Položka 2

1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně

800 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč

4 % z této částky

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

 

Položka 3

Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

a) do částky 200 000 Kč včetně

2 000 Kč

b) v částce vyšší než 200 000 Kč

1 % z této částky

 

Položka 4

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitost

5 000 Kč

b) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku

15 000 Kč

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak

2 000 Kč

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo neexistence manželství, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

 

Položka 5

Za návrh na nařízení předběžného opatření

1 000 Kč

 

Položka 6

1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

 

2 000 Kč

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitost a o 15 000 Kč za každý podnik nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

 

Položka 7

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 50 000 Kč včetně

500 Kč

b) v částce vyšší než 50 000 Kč

1 % z této částky nejvýše 15 000 Kč

 

Položka 8

Za návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě

2 000 Kč

 

Položka 9

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 25 000 Kč včetně

500 Kč

b) je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25 000 Kč

2 % z této částky nejvýše 30 000 Kč

c) v ostatních případech

1 000 Kč

2. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

 

Položka 10

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství

2 000 Kč

 

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku

12 000 Kč

b) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti

6 000 Kč

c) za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele

2 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmene c) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz podnikatele z obchodního rejstříku.

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

 

Položka 12

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně

1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč

5 % z této částky

 

Položka 13

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

a) ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky

5 000 Kč

b) za každou nemovitost

5 000 Kč

c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku

15 000 Kč

d) v ostatních případech

2 000 Kč

2. Z návrhu o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

3. Z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

 

Položka 14

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 25 000 Kč včetně

250 Kč

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč

1 % z této částky

c) za každou movitou věc

750 Kč

d) za každý cenný papír

150 Kč

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

 

Položka 15

1. Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin

1 000 Kč

2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

 

 

Položka 16

Za žalobu na obnovu řízení

5 000 Kč

 

Položka 17

Za žalobu pro zmatečnost

5 000 Kč

 

Položka 18

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně

1 000 Kč

b) v ostatních případech

3 000 Kč

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

a) proti rozhodnutí správního orgánu

3 000 Kč

b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky a na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části

5 000 Kč

c) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí

15 000 Kč

d) v ostatních případech

2 000 Kč

 

Položka 19

Za kasační stížnost

5 000 Kč

 

Položka 20

Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví

1 000 Kč

 

Položka 21

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 25 000 Kč včetně

500 Kč

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 25 000 Kč

2 % z této částky nejvýše 75 000 Kč

c) v ostatních případech

1 500 Kč

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

 

Položka 22

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů se vybere poplatek podle položky 6.

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

12. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

13. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

 

Položka 23

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně

5 000 Kč

b) za každou nemovitost

10 000 Kč

c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku

20 000 Kč

d) v ostatních případech

10 000 Kč

2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky

2 000 Kč

3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

 

Poplatky za úkony

 

Položka 24

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti

1 000 Kč

 

Položka 25

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a za návrh na prohlášení o majetku

1000 Kč

 

Položka 26

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem

2000 Kč

 

Položka 27

Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský soudní řád nebo soudní řád správní

1 000 Kč

 

Položka 28

1. Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů

150 Kč

2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

 

Položka 29

Za vydání osvědčení či potvrzení podle právních předpisů Evropské unie

300 Kč

 

Položka 30

1. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu za každou i započatou stránku

70 Kč

2. Za vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku

20 Kč

3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

 

Položka 31

1. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič

50 Kč

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

 

Položka 32

1. Za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu za každou i započatou stránku

100 Kč

2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

 

Položka 33

1. Za ověření listiny

30 Kč

2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

 

Položka 34

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis

30 Kč

 

Položka 35

1. Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl

500 Kč

2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

 

Položka 36

1. Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníků

1 000 Kč

2. Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk

500 Kč

3. Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka

100 Kč

 

Položka 37

1. Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem

1 000 Kč

2. Poplatek podle této položky se vybere, jde-li o sepsání movitých věcí k zajištění nájemného podle § 672 občanského zákoníku. Za sepsání movitých věcí při provedení výkonu rozhodnutí se poplatek nevybírá.

 

Položka 38

1. Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný cenný papír

2 000 Kč

2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů

300 Kč“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o změně zákonů

souvisejících s přijetím služebního zákona (čl. 3)

Čl. III

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 381/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se část třicátá osmá zrušuje.

Část třetí

Změna občanského soudního řádu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009, zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 30 odst. 1 větě první se za slova „je to“ vkládá slovo „nezbytně“.

 

2.

§ 127 zní:

§ 127

 

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce.

(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem.

(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může soud ustanovit k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost.

(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže to je k podání znaleckého posudku třeba.

(5) Za vydání odborného vyjádření podle odstavce 1 náleží finanční úhrada, stanoví-li tak zvláštní předpis.“.

 

3.

Za § 127 se vkládá nový § 127a, který zní:

§ 127a

 

Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“.

 

4.

V § 138 odst. 1 větě první se slova „zcela nebo“ zrušují.

 

5.

V § 138 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno“.

 

6.

V § 148 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro vymáhání pohledávek uvedených v odstavci 3 se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.

 

7.

V § 151 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Náhradu za odměnu znalce, který podal posudek podle § 127a, soud určí podle sazby odměny stanovené zvláštním právním předpisem.“.

 

8.

V § 174a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

9.

V § 174a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.“.

 

10.

V § 374a se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

Část čtvrtá

Zrušovací ustanovení (čl. 5)

Čl. V

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků.

2.

Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom.

3.

Vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

4.

Vyhláška č. 43/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Část pátá

Účinnost (čl. 6)

Čl. VI

1.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

2.

Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2011.

Němcová v. r.

 

Klaus v. r.

 

Nečas v. r.