Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/2011 Sb. znění účinné od 1. 11. 2011

247

 

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o komoditních burzách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „na komoditní burze“ nahrazují slovy „na burze“.

 

2.

V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona nesmí ve své obchodní firmě, názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností použít nebo používat označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy.“.

 

3.

V § 1 odst. 5 písm. a) se slova „(dále jen „dohodci“)“ zrušují.

 

4.

V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Burza vede účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví pro podnikatele.“.

 

5.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Burza se zakládá zakladatelskou smlouvou.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

 

6.

V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „obchodního jména“ nahrazují slovy „obchodní firmy nebo názvu nebo jména a příjmení“.

 

7.

V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „označení „burza“ “ nahrazují slovy „označení „komoditní burza“ “ nebo slovem „burza“ ve spojení s předmětem burzovních obchodů.

 

8.

V § 3 odst. 3 písm. i) se za slovo „jména“ vkládá slovo „ , příjmení“.

 

9.

V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

f)

podrobnější postup při jmenování a odvolávání osob oprávněných ke zprostředkování burzovních obchodů podle § 29 (dále jen „burzovní dohodce“) a způsob jejich odměňování; podmínky, za nichž mohou osoby oprávněné ke zprostředkování burzovních obchodů podle § 23 odst. 3 (dále jen „soukromý dohodce“) působit na burze; podmínky, za nichž jsou burzovní dohodce a soukromý dohodce (dále jen „dohodci“) oprávněni uzavírat burzovní obchody svým jménem,“.

 

10.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Burza uveřejní nejpozději do 30 dnů ode dne svého vzniku statut a řád burzovního rozhodčího soudu, pokud se zřizuje, způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupní je ve svém sídle k nahlédnutí.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

 

11.

V § 5 odstavce 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 16 znějí:

(1) K provozování burzy je třeba státní povolení (dále jen „povolení“) Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zemědělství v oblastech jejich působnosti13) (dále jen „příslušný orgán státní správy“).

(2) Příslušný orgán státní správy udělí povolení k provozování burzy na žádost zakladatelů burzy přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, které po vzniku burzy na ni přechází, a to za podmínek, že

a)

zakladatelé

1.

podnikají nejméně po dobu 3 let,

2.

nejsou nebo nebyli členy burzy, které bylo v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti odňato povolení z jiného důvodu než na žádost burzy,

3.

nejsou osobou, která byla v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti podle tohoto zákona za neplnění povinností opakovaně sankcionována,

4.

nejsou osobami propojenými podle obchodního zákoníku,

5.

nemají ke dni podání žádosti v evidenci daní nedoplatky na daních, odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách, úrocích a na penále,

6․

nemají ke dni podání žádosti nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

7.

nejsou osobami, na jejichž majetek byl v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jejich majetku nebo zrušen konkurs pro nedostatek jejich majetku nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání,

8.

nejsou osobami, u kterých v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo rozhodnuto o jejich úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku dlužníka podle insolvenčního zákona, a

9.

nejsou osobami, u kterých v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu nebo u jiného k tomu příslušného orgánu veřejné moci podle právního řádu jiného státu insolvenční, konkursní nebo jiné obdobné řízení a bylo vydáno rozhodnutí se stejnými nebo obdobnými účinky, jaká mají rozhodnutí podle právního řádu České republiky, uvedená pod bodem 7 nebo 8,

b)

zakladatelé, pokud jsou fyzickými osobami,

1.

jsou bezúhonní a

2.

nebyli v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby nebo nevykonávali kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě,

aa)

na jejíž majetek byl v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dlužníka nebo zrušen konkurs pro nedostatek majetku dlužníka nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání,

bb)

u které v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo rozhodnuto o jejím úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku dlužníka podle insolvenčního zákona,

cc)

u které v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu nebo u jiného k tomu příslušného orgánu veřejné moci podle právního řádu jiného státu insolvenční, konkursní nebo jiné obdobné řízení a bylo vydáno rozhodnutí se stejnými nebo obdobnými účinky, jaká mají rozhodnutí podle právního řádu České republiky, uvedená pod písmenem aa) nebo bb),

c)

zakladatelé doloží, že burza bude mít ke dni zahájení provozu dostatečné finanční, materiální, personální a organizační předpoklady pro provozování burzy vzhledem k předpokládanému rozsahu činnosti a zaměření burzy.

(3) V žádosti kromě obecných náležitostí podání zakladatelé uvedou

a)

název a sídlo burzy,

b)

předmět a druh burzovních obchodů, které mají být na burze provozovány,

c)

jiné kontaktní údaje zakladatelů, zejména identifikátor datové schránky, elektronickou adresu a telefonní číslo.

(4) Žádost o udělení povolení podepíší všichni zakladatelé a připojí k ní tyto doklady

a)

zakladatelskou smlouvu,

b)

statut,

c)

řád burzovního rozhodčího soudu, pokud má být u burzy zřízen,

d)

potvrzení o neexistenci nedoplatků na daních, odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a na penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu14), ne starší 3 měsíce,

e)

potvrzení15) o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, ne starší 3 měsíce,

f)

potvrzení16) o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ne starší 3 měsíce,

g)

doklady prokazující finanční, materiální, personální a organizační předpoklady pro provoz burzy podle odstavce 2 písm. c), a to zejména

1.

výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo přehledy o příjmech, výdajích, majetku a závazcích zakladatelů za 3 bezprostředně předcházející účetní období nebo obdobné dokumenty u zahraničních osob,

2.

plán obchodní činnosti burzy, podložený reálnými ekonomickými propočty,

3.

návrh technického zabezpečení činností burzy,

4.

návrh organizační struktury burzy a předpokládaného počtu zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat jednotlivé činnosti burzy,

h)

pokud se jedná o zahraniční osobu, doklady uvedené v § 5a odst. 3.

(5) Povolení je třeba též k návrhu na změnu názvu burzy, statutu, řádu burzovního rozhodčího soudu a na přijetí za člena burzy, s výjimkou člena burzy podle § 17 odst. 1 písm. b), jinak jsou změny nebo vznik členství neplatné. K žádosti o povolení změny názvu nebo statutu burza přiloží usnesení valné hromady o změně statutu a nové znění statutu. K žádosti o povolení změny řádu burzovního rozhodčího soudu burza přiloží usnesení valné hromady o změně řádu burzovního rozhodčího soudu a nové znění řádu burzovního rozhodčího soudu. K žádosti o povolení vzniku členství na burze burza přiloží rozhodnutí burzovní komory o přijetí člena burzy a doklady podle odstavce 4 písm. d), e), f) a h).

_________

13)

§ 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

15)

§ 26e zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

16)

§ 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

12.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:

§ 5a

 

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem a druhem burzovních obchodů, které mají být na burze provozovány, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena17).

(2) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 splňovat osoba, která je

a)

statutárním orgánem burzy nebo jeho členem,

b)

prokuristou burzy,

c)

generálním ředitelem burzy nebo jiným zaměstnancem se srovnatelnou působností.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Příslušný orgán státní správy si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu18) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se příslušnému orgánu státní správy předkládají v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

_________

17)

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.

18)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

13.

V § 6 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

14.

V § 6 odstavci 1 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

a)

zakladatelé nesplní některou z podmínek stanovených v § 5 odst. 2,

b)

navrhovaný název burzy nebo označení burzovního rozhodčího soudu jsou způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu, nebo jiným způsobem mohou ovlivnit důvěryhodnost burzy nebo burzovního rozhodčího soudu,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).

 

15.

V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.

 

16.

V § 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.

 

17.

V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení“.

 

18.

V § 8 odst. 2 písm. d) se za slovo „jméno“ vkládá slovo „ , příjmení“.

 

19.

V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „podle povolení“.

 

20.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení a sídlo nebo bydliště členů podle § 17 odst. 1 písm. b) a c).“.

 

21.

V § 8 odst. 3 se za slova „o zápis“ vkládají slova „do obchodního rejstříku“.

 

22.

V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

doklad o jmenování jedné třetiny členů burzovní komory příslušným orgánem státní správy.“.

 

23.

V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost o zápis do obchodního rejstříku musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů ode dne nabytí právní moci povolení, jinak práva a povinnosti z povolení zanikají. Práva a povinnosti z povolení zanikají také dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým rejstříkový soud žádost o zápis do obchodního rejstříku zamítl.“.

 

24.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:

§ 8a

Provoz burzy

 

(1) Burza je povinna:

a)

řádně a průběžně organizovat burzovní obchody v rozsahu uděleného povolení,

b)

vést seznam osob, které pro burzu vykonávají činnost a mají přístup k informacím týkajícím se činnosti burzy, na které se vztahuje požadavek mlčenlivosti,

c)

průběžně kontrolovat, zda jsou členy burzy, dohodci a jinými osobami oprávněnými k burzovním obchodům, plněny povinnosti jim stanovené tímto zákonem, statutem a vnitřními předpisy burzy,

d)

vyloučit člena burzy, s výjimkou člena burzy podle § 17 odst. 1 písm. b), který přestal splňovat podmínky uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b), nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se burza dozvěděla, že člen burzy přestal podmínky splňovat; pravomoc burzy k vyloučení člena burzy podle § 19 odst. 2 tím není dotčena,

e)

uložit do sbírky listin obchodního rejstříku platné znění statutu a uveřejnit platné znění statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu, pokud je zřízen, nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení jejich změny, způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupnit je ve svém sídle k nahlédnutí,

f)

řádně zabezpečit působení burzovního rozhodčího soudu, pokud je zřízen,

g)

zpracovat výroční zprávu o činnosti burzy nejpozději do 3 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního roku, uveřejnit ji nejpozději do 6 měsíců po skončení předcházejícího kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a zpřístupnit ji ve svém sídle k nahlédnutí.

(2) Výroční zpráva o činnosti burzy obsahuje alespoň:

a)

informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení burzy,

b)

seznam členů burzy,

c)

popis organizační struktury burzy,

d)

seznam činností, jejichž výkonem burza pověřila třetí osobu,

e)

výčet a objem skutečně obchodovaných komodit a komoditních derivátů na burze a počet burzovních dní,

f)

seznam soukromých a burzovních dohodců,

g)

účetní závěrku, případně zprávu auditora, a další údaje podle zvláštního právního předpisu19),

h)

informace o činnosti burzovního rozhodčího soudu, pokud je zřízen.

_________

19)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 10 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a zároveň nadpoloviční většina členů burzy jmenovaných příslušným orgánem státní správy“.

 

26.

V § 11 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Členem burzovní komory může být jen člen burzy. V případě člena burzy, který je právnickou osobou, může být členem burzovní komory jen fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby.“.

 

27.

V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Statut může určit, které z působností burzovní komory, uvedených v odstavci 2 písm. d), e), f), k) a l), se svěřují do působnosti předsedy burzovní komory nebo generálního sekretáře burzy.“.

 

28.

V § 16 odst. 2 se za slovo „nesmí“ vkládají slova „bez předchozího písemného souhlasu burzy“.

 

29.

V § 17 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Členem burzy může být pouze osoba, která splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b); to neplatí pro člena burzy podle odstavce 1 písm. b).

(4) Počet členů burzy nesmí být nižší než 3 po celou dobu existence burzy.“.

 

30.

V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Členové burzy podle § 17 odst. 1 písm. a) jsou povinni splatit vklad ve výši stanovené zakladatelskou smlouvou nejpozději do 90 dnů ode dne vzniku burzy.

(3) Členové burzy musí splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) po celou dobu členství v burze, to neplatí pro členy burzy podle § 17 odst. 1 písm. b).

(4) Členové burzy podle § 17 odst. 1 písm. b) musí být starší 21 let a bezúhonní.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

 

31.

V § 25 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; dále nesmějí vědomě rozšiřovat nepravdivé zprávy, které by mohly mít vliv na vývoj kursů komodit a komoditních derivátů, s nimiž je na burze obchodováno, nebo poškodit účastníky trhu“.

 

32.

V § 27 odstavec 7 zní:

(7) Burza uveřejňuje aktuální kursy a historii kursů za 5 bezprostředně předcházejících let způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kursy se uvádějí v kursovním listě. Burza uchovává kursovní listy v listinné a elektronické podobě po dobu nejméně 5 let ode dne jejich uveřejnění a umožňuje ve svém sídle do nich nahlédnout.“.

 

33.

V § 29 odst. 2 se slova „má bydliště na území České republiky,“ nahrazují slovem „je“.

 

34.

V § 29 odst. 3 se slova „příslušný orgán státní správy“ nahrazují slovy „burzovní komisař“.

 

35.

V § 29 odst. 4 se slova „nebo příslušný orgán státní správy může“ nahrazují slovy „a burzovní komisař mohou“.

 

36.

V § 30 odst. 5 větě třetí se za slovo „potvrzeny“ vkládá slovo „burzovním“.

 

37.

V § 31 odst. 2 větě první se za slovo „“ vkládá slovo „burzovní“ a ve větě druhé se za slovo „zmařeno“ vkládá slovo „burzovním“.

 

38.

V nadpisu části sedmé se slovo „SANKCE“ nahrazuje slovy „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

 

39.

V § 33 odst. 4 větě první a v § 44a odst. 2 a 4 se slovo „komoditní“ zrušuje.

 

40.

V § 33 odst. 4 větě třetí se slova „informuje Českou národní banku“ nahrazují slovy „státní správy a Česká národní banka se vzájemně informují“.

 

41.

V § 34 odstavec 1 zní:

(1) Burzovní komisař je v rámci výkonu státního dozoru oprávněn kontrolovat,

a)

zda burzovní obchody probíhají v souladu s tímto zákonem a burzovními předpisy a hledisky uvedenými v § 6 odst. 1 písm. b),

b)

zda činnost burzy, burzovních orgánů, členů burzy, dohodců a osob podle § 21 odst. 1 písm. b) a c) a § 25 odst. 3 je v souladu s tímto zákonem a statutem,

c)

zda neexistují u burzy důvody, které mohou vést k pozastavení činnosti burzy nebo omezení povolení k provozování burzy podle § 35 odst. 1 nebo k odejmutí povolení podle § 35 odst. 2 a 3,

d)

zda jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona ve své obchodní firmě nebo názvu, označení poskytovaných služeb nebo v jakékoliv souvislosti se svojí činností nepoužívají označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“.

 

42.

V § 34 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

vytknout nedostatky a požadovat jejich odstranění ve stanovené lhůtě,“.

 

43.

V § 34 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

44.

V § 34 odst. 2 písm. c) se slova „právním předpisům“ nahrazují slovy „tomuto zákonu“.

 

45.

V § 34 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

46.

§ 35 a 36 včetně nadpisu znějí:

§ 35

 

(1) Příslušný orgán státní správy může pozastavit činnost burzy nebo omezit povolení k provozování burzy, a to nejdéle na 2 roky, pokud burza porušuje povinnosti podle § 8a odst. 1.

(2) Pokud burza ve stanovené lhůtě nedostatky odstraní, příslušný orgán státní správy pozastavení činnosti burzy nebo omezení povolení k provozování burzy zruší. Pokud burza nedostatky neodstraní, příslušný orgán státní správy povolení k provozování burzy odejme.

(3) Příslušný orgán státní správy povolení odejme vždy, pokud

a)

vyjde najevo, že povolení bylo uděleno na základě nepravdivých skutečností,

b)

činnost burzy nebyla zahájena do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení,

c)

ve 12 měsících předcházejících zahájení správního řízení o odejmutí povolení se nekonala valná hromada,

d)

ve 12 měsících předcházejících zahájení správního řízení o odejmutí povolení nebyli zvoleni členové burzovní komory, jejichž volba přísluší valné hromadě a kterým skončilo funkční období před více než 1 rokem,

e)

počet členů burzy je nejméně po dobu 90 dnů nižší než 3,

f)

burza ve 12 měsících předcházejících zahájení správního řízení o odejmutí povolení neorganizovala burzovní obchody podle § 8a odst. 1 písm. a), nebo

g)

burza o odnětí povolení požádala.

 

Správní delikty

 

§ 36

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy, nebo

b)

vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5 odst. 1 nebo 5.

(2) Fyzická osoba se jako osoba, která se zúčastní burzovního shromáždění, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 20 odst. 3.

(3) Fyzická osoba se jako burzovní dohodce dopustí přestupku tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21 odst. 3.

(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 24 odst. 1.

(5) Fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 25 odst. 3 dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 25 odst. 3.

(6) Fyzická osoba se jako člen burzy nebo burzovní komory nebo jako zaměstnanec burzy dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 25 odst. 4.

(7) Fyzická osoba se jako burzovní dohodce dopustí přestupku tím, že

a)

vykonává jinou výdělečnou činnost v rozporu s § 29 odst. 3 nebo 4, nebo

b)

poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2 nebo 3.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 5, nebo 6,

b)

do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 7.“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

 

47.

Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

§ 36a

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 1 odst. 4 užívá neoprávněně označení „komoditní burza“ nebo jiné označení od těchto slov odvozené nebo s ním zaměnitelné, anebo takové označení, které vyvolává dojem, že jde o činnost burzy, nebo

b)

vykonává činnost burzy bez povolení podle § 5 odst. 1 nebo 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která se zúčastní burzovního shromáždění, dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 20 odst. 3.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí správního deliktu tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 21 odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 24 odst. 1.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k burzovním obchodům podle § 21 odst. 1 písm. b) dopustí správního deliktu tím, že uzavře burzovní obchod v rozporu s § 23 odst. 1.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 25 odst. 3 dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 25 odst. 3.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako člen burzy nebo burzovní komory dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 25 odst. 4.

(8) Podnikající fyzická osoba se jako soukromý dohodce dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 30 odst. 1, 2 nebo 3.

(9) Burza se dopustí správního deliktu tím, že

a)

neuveřejní nebo nezpřístupní statut a řád burzovního rozhodčího soudu, pokud se zřizuje podle § 4 odst. 2,

b)

organizuje burzovní obchody v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a),

c)

nevede seznam osob podle § 8a odst. 1 písm. b),

d)

nekontroluje dodržování povinností členů burzy, dohodců a jiných oprávněných osob k burzovním obchodům podle § 8a odst. 1 písm. c),

e)

v rozporu s § 8a odst. 1 písm. d) nevyloučila člena burzy, který přestal splňovat podmínky členství,

f)

v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neuveřejnila nebo nezpřístupnila platné znění statutu a řádu burzovního rozhodčího soudu,

g)

nezabezpečila působení burzovního rozhodčího soudu podle § 8a odst. 1 písm. f),

h)

v rozporu s § 8a odst. 1 písm. g) nezpracovala, neuveřejnila nebo nezpřístupnila výroční zprávu o činnosti burzy,

i)

v rozporu s § 22 odst. 2 nevyloučí z burzovních obchodů osoby podle § 22 odst. 1,

j)

v rozporu s § 27 odst. 7 neuveřejní aktuální kursy nebo historii kursů nebo neuchovává kursovní listy nebo neumožní nahlédnutí do nich, nebo

k)

v rozporu s § 32 odst. 4 neodvolá dohodce.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)

10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 6, 7 nebo 8,

b)

5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9 písm. b), d), e) nebo g),

c)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5,

d)

750 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9 písm. c), h), i), j) nebo k),

e)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3 nebo 4,

f)

300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 9 písm. a) nebo f).

 

§ 36b

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za kterých byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný orgán státní správy podle § 5 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby20) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

_________

20)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

48.

V § 39 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tímto dnem zaniká též burzovní rozhodčí soud, pokud byl u burzy zřízen.“.

 

49.

V § 40 se odstavec 3 zrušuje.

 

50.

V § 41 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

51.

V § 41 se věta první zrušuje, slova „písm. c)“ se nahrazují slovy „písm. b)“ a slova „a rozhodnutí o uložení sankcí uvedených v § 36 odst. 1“ se zrušují.

 

52.

V § 44a odst. 1 a 6 se slova „Komoditní burza“ nahrazují slovem „Burza“.

 

53.

V § 44a odst. 2 se za slova „§ 1 odst. 2 a 3,“ vkládají slova „§ 5 odst. 2 písm. a) bod 4 po dobu členství na burze,“.

 

54.

V § 44a odst. 2 se slova „§ 3, 8,“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) až d),“ a slova „§ 16 odst. 2,“ se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Správní řízení podle zákona č. 229/1992 Sb., s výjimkou správních řízení podle § 36 zákona č. 229/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 229/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správní řízení podle § 36 zákona č. 229/1992 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2.

Burza, která zveřejnila statut a řád burzovního rozhodčího soudu v Obchodním věstníku podle dosavadních právních předpisů, uloží statut též do sbírky listin obchodního rejstříku nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o volném pohybu služeb (čl. 3)

Čl. III

V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

c)

organizování obchodů s komoditami a komoditními deriváty na komoditní burze27),

_________

27)

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.